GIAI BAI TAP SINH HOC 8 BAI 53

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "GIAI BAI TAP SINH HOC 8 BAI 53":

BAI TAP SINH HOC 8

BAI TAP SINH HOC 8

BÀI TẬP SINH HỌC 8 CƠ BẢNI. Một người có 5 lít máu, bình thường hàm lượng Hb trong máu khoảng 15 gam/100 mlmáu có khả năng liên kết với 20 ml ô xia. Hỏi người bình thường cơ thể có bao nhiêu ml ô xi trong máub. Khi người ấy sống ở vùng núi cao, độ cao là 4000 m thì hàm lượng Hb tăng hay giảm?Vì saoc. So với khi sống ở đồng bằng thì khi sống ở núi cao, nhịp tim, nhịp thở tăng hay giảm?vì sao?II. Một học sinh độ tuổi THCS nhu cầu tiêu dùng năng lượng mỗi ngày là 2200 kcalo,trong số năng lượng đó prôtêin chiếm 19%, lipit chiếm 13% còn lại là gluxit. Tính tổngsố gam prôtêin, lipit, gluxit cung cấp cho cơ thể trong một ngày.Biết rằng: 1gam prôtêin ô xi hóa hoàn toàn, giải phóng 4,1 kcal, 1 gam lipit 9,3 kcal,1 gam gluxit 4,3 kcal.III. Một người hô hấp bình thường là 18 nhịp/1 phút, mỗi nhịp hít vào với một lượng khílà 400 ml. Khi người ấy tập luyện hô hấp sâu 12nhịp/1phút, mỗi nhịp hít vào là 600mlkhông khí.a) Tính lưu lượng khí lưu thông, khí vô ích ở khoảng chết, khí hữu ích ở phế nang củangười hô hấp thường và hô hấp sâu?(Biết rằng lượng khí vô ích ở khoảng chết của mỗi nhịp hô nhấp là 150ml)b, Phân biệt hô hấp thường và hô hấp sâu.IV. Cho biết tâm thất trái mỗi lần co bóp đẩy đi 70 ml máu và trong 1 ngày đêm đã đẩyđi được 7560 l máu. Thời gian pha dãn chung bằng ½ chu kì tim, thời gian pha co tâmnhĩ bằng 1/3 pha co tâm thất. Hỏi:a. Số lần mạch đập trong một phút?b. Thời gian hoạt động của 1 chu kì tim?c. Thời gian của mỗi pha: co tâm nhĩ, co tâm thất, dãn chung?V. Tim hoạt động suốt đời không mệt mỏi hoạt động của tim không phụ thuộc vào ýmuốn chủ quan hay khách quan của con người. tính chu kỳ ( nhịp tim) và lưu lượng ôxicung cấp cho tế bào trong 6 phút ( Biết rằng mỗi nhịp cung cấp cho tế bào là 30 ml ôxi)VI. Khi ô xi hóa hoàn toàn hỗn hợp thức ăn cơ thể đã sử dụng hết 595,2 lít ô xi.Biết tỉ lệ các loại thức ăn là 1: 3: 6 theo thứ tự Lipit, Protein, Gluxit (Li, Pr, G).
Xem thêm

4 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ôn tập HÌNH học THI học kỳ 2 môn TOÁN lớp 10

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÌNH HỌC THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 10

đề cương ôn tập học kì II mô toán 10 rất hay và đầy đủ co nhieu dang bai tap bam sat cua truc bai kiem tra hoc ki giup hoc sinh dinh huong tot qua trinh on tap de co ket qua thi tot để bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng

6 Đọc thêm

BAI 8 BAI TAP PP GIAI CAC BAI TAP DAC TRUNG VE AXIT CACBOXYLIC

BAI 8 BAI TAP PP GIAI CAC BAI TAP DAC TRUNG VE AXIT CACBOXYLIC

C. CH3 CH2 COOH. D. CH3COOH.(Trích ñ$ thi tuy&n sinh Cao ñ5ng – 2007)Câu 6: Cho 11,16 gam hbn hthu ñưA. HCOOH và CH3COOH.B. CH3COOH và C2H5COOH.C. C2H3COOH và C3H5COOH.D. C2H5COOH và C3H7COOH.Câu 7: Cho 3,6 gam axit cacboxylic no, ñơn ch c X tác dAng hoàn toàn vBi 500 ml dung dKch gXm KOH0,12M và NaOH 0,12M. Cô c n dung dKch thu ñưc'a X làB. CH3COOH.C. HCOOH.D. C3H7COOH.A. C2H5COOH.(Trích ñ$ thi tuy&n sinh ðH – Cð kh+i B – 2008)Câu 8: Trung hòa m0t lưrXi ñ7t cháy h?t lưX làA. HCOOH.B. C2H3COOH.C. CH3COOH.D. C2H5COOH.Câu 9: Cho hbn hhbn hNaOH 1M. Hai axit ñó làA. HCOOH, HOOC COOH.B. HCOOH, HOOC CH2 COOH.D. HCOOH, CH3COOH .C. HCOOH, C2H5COOH.
Xem thêm

3 Đọc thêm

BAI TAP DAI SO TUYEN TINH

BAI TAP DAI SO TUYEN TINH

nhUng van d6 Cd ban cna Dal so tuygn tinh: Dinh thfic va matrail - Khong gian tuygn tinh, anh xa tuygn tinh, he phticingtrinh tuygn tinh - Dang than phttdng.Trong mOi chudng chung toi trinh bay phan torn tat lYthuyat, cac vi du, cac hal tap W giai va cugi mOi chudng c6 phanhudng dan (HD) hoac dap s6 (DS). Cac vi du va bai tap &rocchon be a mac an to trung binh den kh6, c6 nhUng bai tapmang tinh 1± thuygt va nhUng bai tap ran luyen ki nang nhamgain sinh vien higu sau them mon lice.Chung toi xin cam on Ban bien tap nha xugt ban Dai hocQugc gia Ha Nei da Lao digt, kien de cugn sach som dude ra matban doe.Mac du chting tea da sa dung 'Lai lieu nay nhigu narn chosinh vien Toan Dal hoc Su pham Ha NOi va da co nhieu co gangkhi bier, soon, nhUng chat than con có khigm khuygt. Cluingtoi rat mong nhan dude nhUng y kin clang gap cna dee gia.Ha N0i, thcing 3 !Lam 2001NhOni bien soanmatheducare.com3MATHEDUCARE.COMMATHEDUCARE.COMrvikic LUCChubhg .1: DINH THOC - MA TRA:N
Xem thêm

188 Đọc thêm

Chinh phục bài tập điện xoay chiều

CHINH PHỤC BÀI TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU

bo tai lieu bai tap dien xoay chieu giup cac ban lop 11,12 hoac dang on thi dai hoc co the tiep can sau hon vao chuyen de .tai lieu mang den cho doc gia nen tang kien thuc vung chac nhat de chinh phuc bai tap dien xoay chieu chi trong thoi gian ngan.tong hop day du kien thuc co ban va nang cao ,giup ren luyen ky nang thanh thao trong giai cac bai tap dien xoay chieu .chuc cac ban chinh phuc thanh cong chuyen de nay

45 Đọc thêm

Chinh phục bài tập khảo sát hàm số

CHINH PHỤC BÀI TẬP KHẢO SÁT HÀM SỐ

bo tai lieu bai tap khao sat ham so giup cac ban lop 11,12 hoac dang on thi dai hoc co the tiep can sau hon vao chuyen de .tai lieu mang den cho doc gia nen tang kien thuc vung chac nhat de chinh phuc bai tap khao sat ham so chi trong thoi gian ngan ..tong hop day du kien thuc co ban va nang cao ,giup ren luyen ky nang thanh thao trong giai cac bai tap khao sat ham so .chuc cac ban chinh phuc thanh cong chuyen de nay

12 Đọc thêm

BAI 8 G DAP AN PHUONG PHAP GIAI CAC BAI TAP DAC TRUNG VE AXIT CACBOXYLIC

BAI 8 G DAP AN PHUONG PHAP GIAI CAC BAI TAP DAC TRUNG VE AXIT CACBOXYLIC

46.0,1  (14n  32) x  7,6 n  2C4H8O2+0,05CH3OH ฀0,1C5H10O2+H2O80%.0,05  m = 80%.0,05.102 = 4,08 gam.Câu 27Vì s molnC4 H6 O2  nCH3 COOHC 6 H10 O4 : anên quy X v : C 3 H 8 O 3 : b n BaCO3  0,25

3 Đọc thêm

BAI 4 BAI TAP PHUONG PHAP GIAI BAI TAP ANCOL PHENOL TB

BAI 4 BAI TAP PHUONG PHAP GIAI BAI TAP ANCOL PHENOL TB

Câu 8: Khi đun nóng 2 trong s 4 ancol CH4O, C2H6O, C3H8O v i xúc tác, nhi t đ thích h p ch thu đ c1 olefin duy nh t thì 2 ancol đó l̀A. CH4O và C2H6O. B. CH4O và C3H8O. C. A, B đúng.D. C3H8O và C2H6O.oCâu 9: Khi đun nóng butan-2-ol v i H2SO4 đ c 170 C thì nh n đ c s n ph m chính làA. but-2-en.B. đibutyl ete.C. đietyl ete.D. but-1-en.Câu 10: Khi tach n c cua ancol C 4H10O đ c hôn h p 3 anken đông phân cua nhau (tính c đ ng phânhình h c). Công th c câu tao thu gon cua ancol laB. (CH3)2CHCH2OH.A. CH3CHOHCH2CH3.C. (CH3)3COH.D. CH3CH2CH2CH2OH.Câu 11: un nóng h n h p g m hai r u (ancol) đ n ch c, m ch h , k ti p nhau trong dãy đ ng đ ngv i H2SO4 đ c 140oC. Sau khi các ph n ng k t thúc, thu đ c 6 gam h n h p g m ba ete và 1,8 gamn c. Công th c phân t c a hai r u trên làA. CH3OH và C2H5OH.B. C2H5OH và C3H7OH.C. C3H5OH và C4H7OH.D. C3H7OH và C4H9OH.Câu 12:A la ancol đ n ch c co % O (theo khôi l ng) l̀ 18,18%. A cho phan ng ta ch n c tao 3 anken.A co tên laA. Pentan-1-ol.B. 2-metylbutan-2-ol.C. pentan-2-ol.D. 2,2-đimetyl propan-1-ol.
Xem thêm

3 Đọc thêm

KG BAI 7 BAI TAP PHUONG PHAP GIAI CAC BAI TAP DIEN PHAN

KG BAI 7 BAI TAP PHUONG PHAP GIAI CAC BAI TAP DIEN PHAN

Khóa h c luy n thi Qu c gia PEN-C: Môn Hóa h c (Th y V Kh c Ng c)PHPP gi i các bài t p đi n phânNG PHÁP GI I CÁC BÀI T P I N PHÂN(BÀI T P T LUY N)(Tài li u dùng chung cho bài gi ng s 7 và bài gi ng s 8 thu c chuyên đ này)Giáo viên: V KH C NG CCác bài t p trong tài li u này đ c biên so n kèm theo bài gi ng “Ph ng pháp gi i các bài t p đi n phân (Ph n 1+Ph n 2)” thu c Khóa h c luy n thi qu c gia PEN-C: Môn Hóa h c (Th y V Kh c Ng c) t i website Hocmai.vn đgiúp các B n ki m tra, c ng c l i các ki n th c đ c giáo viên truy n đ t trong bài gi ng t ng ng.s d nghi u qu , B n c n h c tr c bài gi ng “Ph ng pháp gi i các bài t p đi n phân (Ph n 1+ Ph n 2) sau đó làm đ y đcác bài t p trong tài li u này.BÀI T P – M CTRUNG BÌNHCâu 1: Hòa tan 11,7 gam NaCl vào n c r i đem đi n phân có màng ng n, thu đ c 500 ml dung d ch cópH = 13. Hi u su t đi n phân là:A. 25%.B. 20%.C. 56,8%.D. 40,6%.Câu 2: i n phân 100 ml dung d ch CuCl2 0,08M. Cho dung d ch sau đi n phân tác d ng v i AgNO3 dthu đ c 0,861 gam k t t a. Kh i l ng Cu bám trên catot và th tích khí Cl2 thu đ c trên anot là:A. 0,16 gam; 0,56 lit Cl2.B. 0,64 gam; 0,112 lit Cl2.
Xem thêm

4 Đọc thêm

BAI 21 BAI TAP PHUONG PHAP GIAI BAI TAP DAC TRUNG VE AMIN TB

BAI 21 BAI TAP PHUONG PHAP GIAI BAI TAP DAC TRUNG VE AMIN TB

A. H2NCH2CH2CH2CH2NH2.B. CH3CH2CH2NH2.C. H2NCH2CH2NH2.D. H2NCH2CH2CH2NH2(Trích đ thi tuy n sinh H – C kh i B – 2010)Câu 7: Cho 10 gam amin đ n ch c X ph n ng hoàn toàn v i HCl (d ), thu đ c 15 gam mu i. S đ ngphân c u t o c a X làA. 4.B. 8.C. 5.D. 7.(Trích đ thi tuy n sinh H – C kh i A – 2009)BÀI T P ậ M CKHÓCâu 1:Cho 20 gam hôn h p 3 amin no đ n ch c la đông đ ng kê tiêp co ti lê mol t ng ng la 1:10:5 tácd ng v a đ v i dung d ch HCl thu đ c 31,68 gam hôn h p muôi . Công th c phân t c a amin nh nh tlàA. CH3NH2.B. C2H5NH2.C. C3H7NH2.D. C4H9NH2.Câu 2:t cháy amin A v i không khí (N2 và O 2 v i ti lê mol 4:1) v a đu , sau phan ng thu đ c 17,6gam CO2,12,6 gam H2O va 69,44 lít N2 (đktc). Khôi l ng cua amin laA. 9,2 gam.B. 9 gam.C. 11 gam .D. 9,5 gam.Hocmai.vn – Ngôi tr
Xem thêm

4 Đọc thêm

BAI 8 BAI TAP PHUONG PHAP DIEN

BAI 8 BAI TAP PHUONG PHAP DIEN

D. 0,02 hoặc 0,13.Câu 49: Điện phân 2 bình điện phân mắc nối tiếp. Bình 1 chứa 100 ml dung dịch CuSO4 0,1M, bình 2chứa 100 ml dung dịch NaCl 0,1M. Ngừng điện phân khi dung dịch thu được trong bình 2 có pH = 13.Nồng độ ion Cu2+ còn lại trong bình 1 (thể tích dung dịch coi như không đổi) là:A. 0,04MB. 0,1MC. 0,08MD. 0,05MCâu 50: Điện phân dung dịch gồm 7,45 gam KCl và 28,2 gam Cu(NO3)2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp)đến khi khối lượng dung dịch giảm đi 10,75 gam thì ngừng điện phân (giả thiết lượng nước bay hơi khôngđáng kể). Tất cả các chất tan trong dung dịch sau điện phân là:A. KNO3 và KOH.B. KNO3, HNO3 và Cu(NO3)2.C. KNO3, KCl và KOH.D. KNO3 và Cu(NO3)2.(Trích đề thi tuyển sinh ĐH – CĐ khối A – 2011)Câu 51: Trong bình điện phân điện cực trơ chứa 200 ml dung dịch AgNO3 0,2M và Cu(NO3)2 0,2M. Đóngmạch điện với I = 5A, hiệu suất điện phân 100%. Sau 19 phút 18 giây ta ngắt dòng điện. Khối lượng kimloại bám vào catot là:A. 4,96 gamB. 1,08 gamC. 2,8 gamD. 3,55 gamCâu 52: Tiến hành điện phân hoàn toàn dung dịch X chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 thu được 56 gam hỗn hợpkim loại ở catot và 4,48 lit khí ở anot (đktc). Số mol AgNO3 và Cu(NO3)2 trong X lần lượt là:A. 0,2 và 0,3B. 0,3 và 0,4C. 0,4 và 0,3D. 0,4 và 0,2Câu 53: Điện phân 200 ml một dung dịch có hoà tan Cu(NO3)2 và AgNO3 với cường độ dòng điện là
Xem thêm

6 Đọc thêm

PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC CHỦ ĐỀ CĂN BẢN GIẢI TÍCH 12 LÊ HOÀNH PHÒ

PHƯƠNG PHÁP GIẢI CÁC CHỦ ĐỀ CĂN BẢN GIẢI TÍCH 12 LÊ HOÀNH PHÒ

Quyet dinh xuat ban so: 154LK-TN/Q0-NXB OHQGHN, v ^ i>In xong va nop iuu chieu quy II nam 2014.Nham muc dich giup cac ban hoc sinh Idp 10, Idp 1 1 , Idp 12 namvOng kien thifc can ban ve mon Toan ngay tCr luc vao THPT cho denkhi chuan bi thi Tot nghiep, tuyen sinh Cao dang, Dai hoc, tac gia dabien scan bo sach P H l / O N G P H A P G I A I gom 6 cuon:- C A C C H U D E C A N B A N DAI S O 10- C A C C H U D E C A N B A N HINH H Q C 10- C A C C H U D E C A N B A N DAI S O - GIAI T I C H11- C A C C H U D E C A N B A N H I N H H Q C 11- C A C C H U D E C A N B A N GIAI T I C H 12- C A C C H U D E C A N B A N HINH H O C 12TL/ nen Toan can ban nay, cac ban c6 the nang cao dan dan, bosung va md rpng kien thufc va phUdng phap giai Toan, ren luyen kynang lam bai va tC/ng bade giai dung, giai gpn cac bai tap, cac bai toankiem tra, thi CLT.Cuon C A C C H U D E C A N B A N G I A I T I C H 1 2npi dung la phan dang Toan, tom tat kien thaccac chu y; phan tiep theo la cac bai toan chpnvdi nhieu dang loai va mac dp; phan cuoi la 8hay dap so.
Xem thêm

417 Đọc thêm

Tron Bo 50 Cong Thuc Giai Nhanh Bai Tap Trac Nghiem Hoa Hoc Thuong Gap

Tron Bo 50 Cong Thuc Giai Nhanh Bai Tap Trac Nghiem Hoa Hoc Thuong Gap

Tron Bo 50 Cong Thuc Giai Nhanh Bai Tap Trac Nghiem Hoa Hoc Thuong GapTron Bo 50 Cong Thuc Giai Nhanh Bai Tap Trac Nghiem Hoa Hoc Thuong GapTron Bo 50 Cong Thuc Giai Nhanh Bai Tap Trac Nghiem Hoa Hoc Thuong GapTron Bo 50 Cong Thuc Giai Nhanh Bai Tap Trac Nghiem Hoa Hoc Thuong GapTron Bo 50 Cong Thuc Giai Nhanh Bai Tap Trac Nghiem Hoa Hoc Thuong Gap

Đọc thêm

HƯỚNG DẪN ÔN LUYỆN THI THPT MÔN SINH HỌC

HƯỚNG DẪN ÔN LUYỆN THI THPT MÔN SINH HỌC

• Sinh thaiTrong moi chii de, cac tac gia trinh bay thong nhat theo cac muc: Tom tat kien thucCO ban; Bai tap minh hoa; Mot so luu y; Mot so bai tap minh hoa; Bai tap tu luyen. Cuoichii de la dap an va huong din giai ph§n bai tap tu luyen.Cuon sach con la tai lieu tham khao huu ich cho cac thay, c6 giao giup hgc sinhon luyen hieu qua mon Sinh hgc trong ki thi trung hgc pho thong quoc gia.Cac tac gia mong muon nhan dugc nhirng gop y ciia dgc gia va cac dong nghiep denang cao chat lugng cuon sach trong cac Ian xuat ban sau. Mgi y kien gop y cho cuon sachxin gui ve dia chi:Phong Bien tap, Nha xuat ban Dai hgc Su pham, Truong Dai hgc Su pham Ha Ngi So 136, Duong Xuan Thuy, Quan Cau Giay, Thanh pho Ha Ngi.Cac tac giaPhan motDjNH HadNG CHUNG Kl THITRUNG HOC PHO THONG QUOC GIA MON SINH HOCNgay 09/9/2014, Bo truong Bp Giao due va Dao tao da ban hanh QuySt dinh s63538/QD-BGDDT v^ viec phe duyet phifong an thi tot nghiep trung hoc pho thong vatuyin sinh dqi hoc, cao dang tic nam 2015 (goi la ki thi trung hoc pho thong quoc gia),trong do quy dinh thi sinh phai thi 4 mon toi thieu gom: 3 mon bat buoc la Toan, Ngii van,Ngoai ngu va 1 mon tu chon trong cac mon Sinh hoc, Hoa hoc, Sinh hoc, Lich sii va Dia li.Ngoai 4 mon thi noi tren, thi sinh c6 quydn dang ki thi them cac mon thi con lai ciia kithi de su dimg cho viec dang ki tuyen sinh dai hoc, cao dang theo yeu cau cua cac nganhdao tao do tvmg truong dai hoc, cao dang quy dinh trong De an tuyen sinh cua truong do.D§ thi trung hoc pho thong quoc gia nam 2015 mon Sinh hoc se c6 cau true tuomg tunhu d^ thi t6t nghiep trung hoc pho thong va de thi tuyen sinh vao dai hoc, cao dangnam 2014. Noi dung de thi bam sat chuong trinh trung hoc pho thong, chii yeu la lop 12,tang cucmg do phan hoa va c6 nhieu cau hoi mo. De thi c6 phan kiem tra kien thiic ca ban,dung dk xet t6t nghiep; va phkn nang cao, dung de sang loc thi sinh trong tuyen sinh
Xem thêm

185 Đọc thêm

BAI 26 HUONG DAN GIAI BAI TAP HAY VA KHO

BAI 26 HUONG DAN GIAI BAI TAP HAY VA KHO

C2 H5 OH CH3COOH C2 H5NH2NH3ClONa+OHONaNaOHNH2 ++ NaCláp án BBài t p 2: Cho các ch t sau: a.axetic, phenol, ancol etylic và anilin l n l t tác d ng v i dung d ch NaOH,dung d ch NaHCO 3 , dung d ch Br2 và dung d ch HCl. S ph ng trình ph n ng x y ra là:A. 6B. 8C. 7D. 5H ng d n

3 Đọc thêm

BAI TAP TRAC NGHIEM SINH HOC 12 THEO BAI

BAI TAP TRAC NGHIEM SINH HOC 12 THEO BAI

Câu 4. Đột biến xảy ra ở những lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử, giai đoạn từ 2 đến 8 tế bào đượcgọi là:A. Đột biến xôma.B. Đột biến tiền phôi.C. Đột biến sinh dưỡng.D. Đột biến giao tử.Câu 5. Biến đổi trong dãy nuclêôtit của gen cấu trúc dẫn tới sự biến đổi nào sau đây ?A. Gen đột biến → ARN thông tin đột biến → Prôtêin đột biến.B. ARN thông tin đột biến → Gen đột biến → Prôtêin đột biến.C. Prôtêin đột biến → Gen đột biến → ARN thông tin đột biến.D. Gen đột biến → Prôtêin đột biến → ARN thông tin đột biến.Câu 6. Đột biến gen có những tính chất là ...A. phổ biến trong loài, di truyền, có lợi hoặc có hại.B. biến đổi cấu trúc prôtêin làm prôtêin biến đổi.C. riêng rẽ, không xác đinh, di truyền, đa số có hại, số ít có lợi.D. riêng rẽ, không xác định, chỉ di truyền nếu xảy ra trong giảm phân.Câu 7. Bệnh thiếu máu hồng cầu hình lưỡi liềm ở người là do...A. mất đoạn nhiễm sắc thể 21.B. đột biến gen trên nhiễm sắc thể thường.C. đột biến gen trên nhiễm sắc thể Y.D. đột biến gen lặn trên nhiễm sắc thể X.Câu 8. Thể đột biến là những cơ thể mang đột biếnA. đã biểu hiện ra kiểu hình.B. nhiễm sắc thể.C. gen hay đột biến nhiễm sắc thể.D. mang đột biến gen.Câu 9. Sự phát sinh đột biến gen phụ thuộc vàoA. cường độ, liều lượng, loại tác nhân gây đột biến và cấu trúc của gen.
Xem thêm

72 Đọc thêm

BAI 8 BAI TAP KIM LOAI KIEM THO

BAI 8 BAI TAP KIM LOAI KIEM THO

Bài 8: Cho 1,2 gam Mg vào 100 ml dung d ch h n h p g m HCl 1,5M và NaNO3 0,5M. Sau ph n ng chthu đ c V ml khí d ng đ n ch t (không có s n ph m kh nào khác). Giá tr c a V làA. 0,224.B. 2,24.C. 224.D. 280.2+2+2+Bài 9: Dung d ch X g m các ion Ca , Ba , Mg , 0,35 mol Cl , 0,25 mol NO 3 . Thêm V lít dung d chh n h p Na2CO3 0,1M và K2CO3 0,05M vào X thì thu đ c l ng k t t a l n nh t. Giá tr c a V làA. 2,0.B. 1,0.C. 3,0.D. 1,5.Bài 10: Hoà tan V1 lít khí SO2 (đktc) vào V2 dung d ch Ca(OH)2 0,05M th y xu t hi n 18 gam k t t a.L c b k t t a, thêm vào dung d ch l c m t l ng dung d ch Ba(OH)2 v a đ th y t o ra 33,7 gam k t t an a. Giá tr c a V1 và V2 l n l t là:A. 7,84 và 5.B. 10,01 và 5.C. 10,08 và 7.D. 7,84 và 7.II. BƠi t p t luy nBài 1: Các cation Na+, Ca2+, Al3+ có cùng đ c đi m nào sau đây ?A. S proton b ng nhau.B. S n tron b ng nhau.C. S electron b ng nhau.D. S proton và s n tron b ng nhau.Bài 2: H p ch t nào sau đây khi tan trong n c t o thành dung d ch có tính baz ?A. NaHCO3.
Xem thêm

3 Đọc thêm