CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI KINH BẮC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI KINH BẮC":

Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1

Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1

Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1 Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Cổ phần đầu tư, thương mại và xây dựng giao thông 1
Xem thêm

Đọc thêm

Phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)

Phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)

Phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Phát triển dịch vụ thẻ thanh toán tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 3 Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. 6 1.1.Chi phí sản xuất sản xuất và phân loại chi phí. 6 1.2 Giá thành và phân loại giá thành sản phẩn 7 1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản suất và giá thành sản phẩm 8 1.4 Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 9 1.5 Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành sản phẩm 10 1.6 Kế toán chi phí sản xuất 10 1.6.1. Tài khoản sử dụng: 10 1.6.2. Kết cấu tài khoản: 11 1.6.3. Một số phương pháp hạch toán chủ yếu. 12 1.6.3.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 12 1.6.3.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp: 13 1.6.3.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung. 14 1.6.3.4. Hạch toán tập hợp chi phí: 16 1.7 Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 18 1.8 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 19 1.9 Các hình thức ghi sổ 20 Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng đô thị và thương mại Hà Nội. 21 2.1 Tổng quan về Công ty cổ phần đầu tư xây dựng đô thị và thương mại Hà Nội. 21 2.1.1 Sự hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng đô thị và thương mại Hà nội. 21 2.1.2 Đặc điểm cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty cổ phần đầu từ xây dựng 23 2.1.3 Đặc điểm về sản phẩm, tổ chức sản xuất sản phẩm của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng đô thị và thương mại Hà Nội. 26 2.1.4.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty Cổng phần đầu tư xây đựng đô thị và thương mại Hà Nội . 28 2.2 Thực trạng kế toán chi phí ản xuất và tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần đầu tư xây dựng đô thị và Thương mại Hà Nội. 31 2.2.1 Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng đô thị và Thương mại Hà Nội. 32 2.2.2 Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng đô thị và thương mại HÀ Nội . 34 2.2.2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 34 2.2.2.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 40 2.2.2.3 Kế toán chi phí sử dụng máy thi công. 59 2.2.2.4 Kế toán chi phí sản xuất chung. 72 2.2.2.5 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang. 80 2.2.3 Tính giá thành sản xuất của sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hà Nội. 84 2.2.3.1 Đối tượng và phương pháp tính giá thành tại công ty. 84 2.2.3.2 Quy trình tính giá thành 85 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ VÀ THUÔNG MẠI HÀ NỘI. 88 3.1 Đánh giá trung về thực trạng kế toán CPSX và giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đâì tư xây dựng và thương mại Hà Nội. 88 3.1.2 Nhược điểm. 89 3.2 Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng đô thị và thương mại Hà Nội . 90 KẾT LUẬN 95
Xem thêm

99 Đọc thêm

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LÂM VŨ (KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP)

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LÂM VŨ (KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP)

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại lâm vũ (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại lâm vũ (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại lâm vũ (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại lâm vũ (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại lâm vũ (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại lâm vũ (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại lâm vũ (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại lâm vũ (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại lâm vũ (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại lâm vũ (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại lâm vũ (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại lâm vũ (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại lâm vũ (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại lâm vũ (Khóa luận tốt nghiệp)
Xem thêm

Đọc thêm

QUY TRÌNH TÍN DỤNG CHỨNG TỪ HÀNG NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG BÌNH

QUY TRÌNH TÍN DỤNG CHỨNG TỪ HÀNG NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG BÌNH

QUY TRÌNH TÍN DỤNG CHỨNG TỪ HÀNG NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG BÌNHQUY TRÌNH TÍN DỤNG CHỨNG TỪ HÀNG NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG BÌNHQUY TRÌNH TÍN DỤNG CHỨNG TỪ HÀNG NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG BÌNHQUY TRÌNH TÍN DỤNG CHỨNG TỪ HÀNG NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG BÌNHQUY TRÌNH TÍN DỤNG CHỨNG TỪ HÀNG NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG BÌNHQUY TRÌNH TÍN DỤNG CHỨNG TỪ HÀNG NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG BÌNHQUY TRÌNH TÍN DỤNG CHỨNG TỪ HÀNG NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG BÌNHQUY TRÌNH TÍN DỤNG CHỨNG TỪ HÀNG NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG BÌNHQUY TRÌNH TÍN DỤNG CHỨNG TỪ HÀNG NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG BÌNHQUY TRÌNH TÍN DỤNG CHỨNG TỪ HÀNG NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG BÌNHQUY TRÌNH TÍN DỤNG CHỨNG TỪ HÀNG NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG BÌNHQUY TRÌNH TÍN DỤNG CHỨNG TỪ HÀNG NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG BÌNHQUY TRÌNH TÍN DỤNG CHỨNG TỪ HÀNG NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG BÌNHQUY TRÌNH TÍN DỤNG CHỨNG TỪ HÀNG NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG BÌNHQUY TRÌNH TÍN DỤNG CHỨNG TỪ HÀNG NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG BÌNHQUY TRÌNH TÍN DỤNG CHỨNG TỪ HÀNG NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG BÌNHQUY TRÌNH TÍN DỤNG CHỨNG TỪ HÀNG NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG BÌNHQUY TRÌNH TÍN DỤNG CHỨNG TỪ HÀNG NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG BÌNHQUY TRÌNH TÍN DỤNG CHỨNG TỪ HÀNG NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG BÌNH
Xem thêm

31 Đọc thêm

chuyên đề tốt nghiệp kế toán thanh toán thuế GTGT và thuế TNDN trong công ty thương mại cổ phần

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN THANH TOÁN THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNDN TRONG CÔNG TY THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán thuế tndn trong công ty cổ phần đầu tư tài chính và thương mại

59 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần đầu tư và xúc tiến thương mại Việt Nam

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN1 1.1 Tính cấp thiết của đề tài1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu2 1.2.1 Mục tiêu chung2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể2 1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu2 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu2 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu2 1.4 Phương pháp nghiên cứu3 1.4.1 Phương pháp thu thập thông tin3 1.5 Nội dung của đề tài5 1.6 Tổng quan về đề tài nghiên cứu5 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP18 2.1 Những vấn đề chung về kế toán vốn bằng tiền18 2.1.1 Khái niệm và đặc điểm18 2.1.2 Nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền19 2.1.3 Phân loại vốn bằng tiền20 2.1.4 Chức năng, nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền20 2.1.5 Nguyên tắc hạch toán kế toán vốn bằng tiền trong các doanh nghiệp21 2.2 Kế toán tiền mặt22 2.2.1 Khái niệm22 2.2.2 Tài khoản sử dụng22 2.2.3 Chứng từ và sổ sách sử dụng23 2.2.4 Kế toán chi tiết24 2.2.5 Kế toán tổng hợp25 2.3 Kế toán tiền gửi ngân hàng26 2.3.1 Khái niệm26 2.3.2 Đặc điểm26 2.3.3 Tài khoản và nguyên tắc hạch toán26 2.3.4 Chứng từ và sổ sách sử dụng28 2.3.5 Kế toán chi tiết28 2.3.6 Kế toán tổng hợp29 2.4 Kiểm kê vốn bằng tiền30 2.5 Tổ chức luân chuyển chứng từ, sổ sách kế toán trong tổ chức kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp30 2.5.1 Hình thức kế toán Nhật ký chung30 2.5.2 Hình thức Nhật ký – Sổ cái32 2.5.3 Hình thức Nhật ký chứng từ34 2.5.4 Hình thức chứng từ ghi sổ35 CHƯƠNG 3 : THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM37 3.1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần đầu tư và xúc tiến thương mại Việt Nam37 3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty cổ phần đầu tư và xúc tiến thương mại Việt Nam37 3.1.2 Đặc điểm tổ chức kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và xúc tiến thương mại Việt Nam40 3.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần đầu tư và xúc tiến thương mại Việt Nam41 3.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần đầu tư và xúc tiến thương mại Việt Nam45 3.2 Thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần đầu tư và xúc tiến thương mại Việt Nam48 3.2.1 Các loại tiền của doanh nghiệp48 3.2.2 Tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần đầu tư và xúc tiến thương mại Việt Nam48 3.3. Kế toán tiền mặt49 3.3.1 Tài khoản sử dụng49 3.3.2 Thủ tục chứng từ và sổ sách sử dụng49 3.3.3 Hạch toán chi tiết kế toán tiền mặt50 3.3.4 Hạch toán tổng hợp50 3.3.3 Nghiệp vụ phát sinh thực tế tại Công ty cổ phần đầu tư và xúc tiến thương mại Việt Nam51 3.3.4 Quy trình kiểm kê tiền mặt tại Công ty cổ phần đầu tư và xúc tiền thương mại Việt Nam52 3.4 Kế toán TGNH54 3.4.1 Tài khoản sử dụng54 3.4.2 Thủ tục chứng từ và sổ sách sử dụng55 3.4.3 Kế toán chi tiết56 3.4.4 Kế toán tổng hợp56 3.4.3 Các nghiệp vụ phát sinh thực tế tại Công ty57 CHƯƠNG 4: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM58 4.1 Đánh giá chung về công tác quản lý kinh doanh và công tác kế toán tại Công ty cổ phần đầu tư và xúc tiến thương mại Việt Nam58 4.2 Đánh giá về công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần đầu tư và xúc tiến thương mại Việt Nam62 4.2.1 Ưu điểm62 4.2.2 Nhược điểm65 4.3 Các giải pháp hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần đầu tư và xúc tiến thương mại Việt Nam67 4.3.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện67 4.3.2 Mục đích và yêu cầu hoàn thiện68 4.3.3 Các giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần đầu tư và xúc tiến thương mại Việt Nam68 KẾT LUẬN74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO75
Xem thêm

102 Đọc thêm

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại tường thành doc

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TƯỜNG THÀNH DOC

MỤC LỤCMỤC LỤC1LỜI MỞ ĐẦU11. Lý do chọn đề tài12. Mục đích nghiên cứu:13.Đơn vị nghiên cứu:24. Phương pháp nghiên cứu:25. Kết cấu đề tài:2CHƯƠNG 13TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ.31.1 Khái niệm dự án và dự án đầu tư31.1.1 Dự án và những khái niệm về dự án:31.1.1.1 Khái niệm dự án:31.1.1.2.Dự án:31.1.1.3 Dự án là một hệ thống:31.1.1.3.1 Tính hệ thống của một dự án:31.1.1.3.2 Đặc trưng của các phương pháp phân tích hệ thống trong quản lý dự án:41.1.1.4 Các phương diện chính của dự án:41.1.1.4.1 Phương diện thời gian:41.1.1.4.2 Phương diện kinh phí của dự án:41.1.1.4.3 Phương diện hoàn thiện của dự án:41.1.2. Dự án đầu tư:41.1.2.1 Khái niệm:41.1.2.2. Yêu cầu của dự án đầu tư:51.1.2.3. Phân loại dự án đầu tư:51.1.2.3.1. Theo thẩm quyền quyết định hoặc giấy cấp phép đầu tư:51.1.2.3.2. Phân theo trình tự lập và trình duyệt dự án:51.1.2.4. Theo nguồn vốn:51.2. Quản lý dự án đầu tư61.2.1. Khái niệm:61.2.2. Những đặc trưng cơ bản về quản lý dự án đầu tư:61.2.3. Nội dung quản lý dự án:61.2.3.1 Quản lý phạm vi dự án:61.2.3.2. Quản lý thời gian dự án;61.2.3.3. Quản lý chi phí dự án:71.2.3.4 Quản lý chất lượng dự án:71.2.3.5. Quản lý nguồn nhân lực71.2.3.6. Quản lý việc trao đổi thông tin dự án;71.2.3.7. Quản lý rủi ro trong dự án;7Quản lý việc thu mua của dự án:71.2.3.8. Quản lý việc giao nhận dự án:81.2.4. Ý nghĩa của quản lý dự án:81.2.5. Bảy yếu tố ảnh hưởng đén quản lý dự án;81.2.5.1 Hai yếu tố do tác động bên ngoài:81.2.5.2 Hai yếu tố phát sinh từ chiến lược của dự án:81.2.5.3 Ba yếu tố xuất phát từ bên trong tổ chức dự án:8CHƯƠNG 29THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TƯỜNG THÀNH.92.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Tường Thành.92.1.1.Khái quát chung về quá trình hình thành công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng thương mại Tường Thành.92.1.2 Thời gian hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Tường Thành92.2.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Tường Thành102.2.1 Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Tường Thành102.2.2 Chức năng của các phòng ban112.2.2.1 Hội đông quản trị112.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Tường Thành142.3.1 Hoạt động xây dựng142.3.2 Hoạt động kinh doanh thương mại152.4. Tình hình lao động, tình hình tài chính của công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Tường Thành.162.5 Những thuận lợi và khó khăn của công ty202.5.1. Thuận lợi202.6. Các dự án đầu tư của công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Tường Thành.222.7. Đặc điểm của các dự án lập tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Tường Thành.232.8 Các hình thức quản lý dự án đầu tư tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Tường Thành .282.9. Thực trạng về công tác quản lý dự án đầu tư theo nội dung quản lý292.9.1. Quản lý dự án theo thời gian292.9.1.1. Công tác chuẩn bị đầu tư302.9.1.2. Công tác thực hiện đầu tư332.9.1.3. Công tác kết thúc đầu tư362.9.2. Quản lý dự án theo lĩnh vực chủ yếu của dự án372.9.2.1. Quản lý dự án về chi phí372.9.2.2. Quản lý dự án về chất lượng dự án402.9.3. Đánh giá về công tác quản lý dự án đầu tư tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Tường Thành trong thời gian qua412.9.3.1. Những thành tựu đạt được412.9.3.2. Những khó khăn trong công tác quản lý dự án đầu tư42CHƯƠNG 343NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TƯỜNG THÀNH.433.1. Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới433.1.1. Mục tiêu ngắn hạn433.1.2. Mục tiêu dài hạn433.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Tường Thành.443.2.1. Giải pháp đảm bảo tiến độ công trình443.2.2. Nâng cao chất lượng phân tích tài chính dự án453.2.3. Tăng cường công tác phân tích các chỉ tiêu kinh tế xã hội463.2.4. Áp dụng công nghệ hiện đại vào công tác quản lý dự án473.2.5. Một số giải pháp về công tác quản lý, tổ chức của công ty483.2.6. Một số giải pháp khác493.3. Một số kiến nghị đối với công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Tường Thành.50KẾT LUẬN52LỜI CẢM ƠNNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪNTHỰC TẬP TỐT NGHIỆPDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiĐầu tư phát triển được coi là một nhân tố quan trọng để phát triển kinh tế và là chìa khóa của sự tăng trưởng đối với mỗi quốc gia. Đồng thời, đầu tư phát triển cũng quyết định sự ra đời và phát triển của mỗi cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ. Mỗi một dự án đầu tư thành công sẽ góp phần tăng thêm sức mạnh cho doanh nghiệp nói riêng cũng như nền kinh tế nói chung.Tuy nhiên, hoạt động đầu tư phát triển là một hoạt động mang tính phức tạp, đòi hỏi phải có sự chuẩn bị một cách cẩn thận, nghiêm túc. Điều này có nghĩa là mọi công cuộc đầu tư đều phải được thực hiện theo dự án thì mới đạt được hiệu quả mong muốn.2. Mục đích nghiên cứu:Trong khoảng một thập niên trở lại đây, cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật và kinh tế xã hội, các nước đều cố gắng nâng cao sức mạnh tổng hợp của bản thân nhằm theo kịp cuộc cạnh tranh toàn cầu hóa. Chính trong tiến trình này, các tập đoàn doanh nghiệp, các công ty đã không ngừng xây dựng những dự án đầu tư có quy mô lớn, kỹ thuật cao, chất lượng tốt. Dự án đã trở thành thành phần cơ bản của cuộc sống xã hội. Cùng với xu thế mở rộng quy mô dự án và sự không ngừng nâng cao về trình độ khoa học công nghệ, các nhà đầu tư dự án cũng yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng dự án. Mặt khác, công tác quản lý dự án đầu tư ngày càng trở nên phức tạp đòi hỏi phải có sự phối hợp của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều đối tác và nhiều bộ phận liên quan. Do đó, công tác quản lý dự án đầu tư đòi hỏi phải có sự phát triển sâu rộng và mang tính chuyên nghiệp hơn mới có thể đáp ứng nhu cầu cho các công trình xây dựng ở nước ta trong thời gian tới. Vì thế, quản lý dự án đầu tư trở thành yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại của dự án. Nhận thức được tầm quan trọng của đầu tư, sự cần thiết phải đầu tư theo dự án, ảnh hưởng của công tác lập dự án, quản lý dự án. Qua thời gian thực tập tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Tường Thành, em đã quyết định chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Tường Thành”.3.Đơn vị nghiên cứu:Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng thương mại Tường Thành được thành lập vào đầu năm 2005 theo chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2801364556 do sở kế hoạch đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 19052005.Tên đầy đủ: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại tường ThànhĐịa chỉ trụ sở chính: Số 01A Tiền Phương – Phường Trường Thi – TP.Thanh HóaĐiện thoại: (037).3718 360DĐ: 0949.150.208Email: Tvtuongthanhgmail.com.vnTài khoản giao dịch: Ngân hàng NN và PTNT tỉnh Thanh HóaSố hiệu tài khoản tiền gửi: 50110000355516Mã số thuế: 28013645564. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp thu thập số liệu, thông tin. Phương pháp phân tích. Phân tích so sánh và các phương pháp diễn dịch…5. Kết cấu đề tài:Ngoài phần mở đầu , kết luận chuyên đề gồm có ba chương:Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án đầu tưChương 2: Thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Tường Thành.Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư tại công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Tường Thành.
Xem thêm

56 Đọc thêm

Thực trạng hiệu quả kinh doanh vận tải biển của công ty cổ phần vận tải Biển Bắc

THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH VẬN TẢI BIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN BẮC

Thực trạng hiệu quả kinh doanh vận tải biển của công ty cổ phần vận tải Biển BắcI. Tổng quan về công ty cổ phần vận tải Biển Bắc.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần vận tải Biển Bắc.1.1. Giới thiệu về công tyTên công ty: Công ty cổ phần vận tải Biển Bắc - NORTHERN SHIPPING JOINT STOCK COMPANY- NOSCO.Trụ sở chính : 278 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội.Điện thoại: 04.8515805 Fax: 04.8514377Email: NOSCO@fpt.vn1.2. Quá trình hinh thành và phát triển của công tyCông ty vận tải biển bắc tiền thân là công ty vận tải Thuỷ Bắc, một doanh nghiệp nhà nước thuộc Cục đường sông Việt Nam, được thành lập theo quyết định số 1108/QĐ/TCCB-LĐ ngày 03/06/1993 của Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải. Ngày 30/07/1997, tại quyết định số 598/TTg, Thủ Tuớng Chính Phủ chuyển công ty vận tải Thuỷ Bắc vào làm thành viên của Tổng Cộng Ty Hàng Hải Việt Nam. Ngày 01/04/2004, tại quyết định số 219/QĐ-HĐQT của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam, đổi tên công ty vận tải Thuỷ Bắc thành công ty vận tải Biển Bắc, trực thuộc Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam. Ngày 01/08/2007 công ty vận tải Biển Bắc chuyển đổi thành công ty cổ phần. Vốn điều lệ công ty của công ty đạt 40.000.000.000 VNĐ.Hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, nhưng chủ yếu là vận tải biển và xuất khẩu lao đông.Quy mô doanh nghiệp ngày càng mở rộng.Trong quá trình phát triển của của công ty, với sư đoàn kết và góp sức của cán bộ công nhân viên có trinh độ cao của công ty công ty đạt nhiều thành tựu to lớn, doanh thu của công ty tăng theo hàng năm. Cụ thể năm 2003 đạt gần 98 tỷ VNĐ, năm 2004 đạt 148 tỷ VNĐ, năm 2005 đạt 156 tỷ VNĐ, năm 2006 đạt 155 tỷ VNĐ, doanh thu năm 2007 đạt 353 tỷ VNĐ, dự kiến cho kế hoạch năm 2008 doanh thu đạt được là 1,056 tỷ
Xem thêm

28 Đọc thêm

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔNG Á

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔNG Á

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔNG Á1.1. Giới thiệu công ty:1/ Tên giao dịch: công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đông Á.Viết tắt: Đông ÁTên thương hiệu: Đông Á* Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo luật doanh nghiệp.2/ Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 30B, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.Điện thoại: 0280. 3 658 828 – 3 651 967Fax: 0280. 3 840 850 – 3 758 468Email: donga@dongahotel.vn Website: www.dongahotel.vn3/ Năm thành lập:- Đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 26 tháng 8 năm 2002- Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8 ngày 07 tháng 11 năm 2008.Giấy phép đăng ký kinh doanh số1703000076 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp.4/ Vốn điều lệ: 25.505.000.000 đồng.5/ Danh sách cổ đông sáng lập:Bảng 01: danh sách cổ đông sáng lập công tySTTTên cổ đông Nơi đăng ký hộ khẩu thường trúSố cổphần1 Nguyễn Văn ThanhTổ 3, phường Đồng Quang, thành phốThái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên204.050
Xem thêm

6 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ÁNH DƯƠNG

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ÁNH DƯƠNG

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 2 4. Phạm vi nghiên cứu 2 5. Phương pháp nghiên cứu 2 6. Ý nghĩa, đóng góp của đề tài 3 7. Kết cấu đề tài 3 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ÁNH DƯƠNG VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ TUYỂN DỤNG 5 1.1. Tổng quan về công ty thương mại đầu tư và xây dựng Ánh Dương 5 1.1.1. Giới thiệu chung về công ty 5 1.1.2. Lĩnh vực hoạt động 5 1.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của công ty cổ phần thương mại đầu tư và xây dựng Ánh Dương 5 1.1.4. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển 6 1.1.5. Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần thương mại đầu tư và xây dựng Ánh Dương 6 1.1.6. Đặc điểm hoạt động của phòng hành chính nhân sự của Công ty cổ phần thương mại đầu tư và xây dựng Ánh Dương 8 1.1.7. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới của công ty 9 1.1.8. Công tác quả trị nhân lực tại công ty 10 1.2. Cơ sở lý luận về tuyển dụng nhân sự 11 1.2.1. Một số khái niệm và tầm quan trọng về tuyển dụng nhân sự 11 1.2.2. Nguyên tắc của tuyển dụng nhân sự 13 1.2.3. Vai trò và các nhân tố ảnh hưởng đến tuyển dụng nhân sự 13 1.2.4. Xác định thời gian và nơi tuyển dụng nhân sự 16 1.2.5. Quy trình tuyển dụng nhân sự 17 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ÁNH DƯƠNG 20 2.1. Quan điểm, đường lối chính sách về nhân lực tại công ty 20 2.1.1. Tình hình phát triển nhân lực của công ty 20 2.1.2. Quan điểm về nhân lực của công ty 21 2.1.3. Đường lối, chính sách tuyển dụng nhân sự của công ty 22 2.2. Thực tiễn và kết quả hoạt động tuyển dụng nhân sự của công ty 22 2.2.1. Điều kiện về tuyển dụng của công ty 22 2.2.2. Thực trạng Hoạch định các chính sách tuyển dụng nhân sự của công ty 24 2.2.3. Thực trạng công tác tuyển mộ tại công ty thương mại đầu tư và xây dựng Ánh Dương 27 2.2.4. Thực trạng công tác tuyển chọn tại công ty thương mại đầu tư và xây dựng Ánh Dương 34 2.2.5. Chất lượng tuyển dụng của công ty thương mại đầu tư và xây dựng Ánh Dương 39 2.3. Những thuận lợi, khó khăn và trong công tác tuyển dụng tại công ty 40 2.3.1. Thuận lợi 40 2.3.2. Khó khăn: 41 2.4. Ưu điểm và hạn chế trong hoạt động tuyển dụng 42 2.4.1. Ưu điểm: 42 2.4.2. Hạn chế: 42 2.5. Đánh giá chung về công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần thương mại đầu tư và xây dựng Ánh Dương 43 CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THIỆN HƠN TRONG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ÁNH DƯƠNG 45 3.1. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng cho công ty cổ phần thương mại đầu tư và xây dựng Ánh Dương 45 3.1.1. Hoàn thiện công tác lập kế hoạch tuyển dụng 45 3.1.2. Nâng cao chất lượng quảng cáo tuyển dụng 46 3.1.3. Thực hiện phỏng vấn tuyển chọn một cách chuyên nghiệp 46 3.1.4. Thẩm tra thông tin do ứng viên cung cấp 47 3.1.5. Hoàn thiện bước đánh giá quá trình tuyển dụng 47 3.2. Một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng công ty cổ phần thương mại đầu tư và xây dựng Ánh Dương 47 3.2.1. Đối với đơn công ty 47 3.2.2. Đối với các ứng viên 48 3.2.3. Đối với nhà trường 49 3.2.4. Đối với cơ quan nhà nước: 50 KẾT LUẬN 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO
Xem thêm

55 Đọc thêm

báo cáo thực tập tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ công nghệ sài gòn

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

báo cáo thực tập tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ công nghệ sài gòn báo cáo thực tập tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ công nghệ sài gòn báo cáo thực tập tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ công nghệ sài gòn báo cáo thực tập tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ công nghệ sài gòn báo cáo thực tập tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ công nghệ sài gòn báo cáo thực tập tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ công nghệ sài gòn báo cáo thực tập tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ công nghệ sài gòn báo cáo thực tập tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ công nghệ sài gòn
Xem thêm

34 Đọc thêm

Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Quảng cáo In Ấn và Thương mại Trường Sơn

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO IN ẤN VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG SƠN

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO IN ẤN VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG SƠN 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Quảng cáo In Ấn và Thương mại Trường Sơn 1.1.1. Quá trình hình thành của Công ty Cổ phần Quảng cáo In Ấn và Thương mại Trường Sơn Công ty Cổ phần Quảng cáo In Ấn và Thương mại Trường Sơn bắt đầu hoạt động kinh doanh từ ngày 09102009. Công ty Cổ phần Quảng cáo In Ấn và Thương mại Trường Sơn giao dịch tại Ngân hàng TMCP Quân Đội. Hiện nay Công ty Cổ phần Quảng cáo In Ấn và Thương mại Trường Sơn có một thị trường khá rộng hoạt động ở gần hết các tỉnh phía Bắc và công ty đang có xu hướng mở rộng địa bàn xuống các tỉnh Miền Trung và Miền Nam. Đây là chiến lược quan trọng của công ty trong những năm tới để làm được việc này toàn thể nhân viên trong công ty đang nỗ lực làm việc không mệt mỏi nhằm tạo dựng thương hiệu riêng cho Công ty. Công ty hoạt động với mã số thuế 0104200356, với số vốn điều lệ là 1.600.000.000đ, ngành nghề kinh doanh, ... các thông tin cơ bản của doanh nghiệp được thể hiện minh bạch trên Bản sao “Giấy phép đăng kí kinh doanh” của doanh nghiệp.
Xem thêm

115 Đọc thêm

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP (KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP)

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP (KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP)

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doan tại công ty cổ phần xây dựng công nghiệp (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doan tại công ty cổ phần xây dựng công nghiệp (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doan tại công ty cổ phần xây dựng công nghiệp (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doan tại công ty cổ phần xây dựng công nghiệp (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doan tại công ty cổ phần xây dựng công nghiệp (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doan tại công ty cổ phần xây dựng công nghiệp (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doan tại công ty cổ phần xây dựng công nghiệp (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doan tại công ty cổ phần xây dựng công nghiệp (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doan tại công ty cổ phần xây dựng công nghiệp (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doan tại công ty cổ phần xây dựng công nghiệp (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doan tại công ty cổ phần xây dựng công nghiệp (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doan tại công ty cổ phần xây dựng công nghiệp (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doan tại công ty cổ phần xây dựng công nghiệp (Khóa luận tốt nghiệp)Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doan tại công ty cổ phần xây dựng công nghiệp (Khóa luận tốt nghiệp)
Xem thêm

Đọc thêm

cơ hội và thách thức, thuận lợi và khó khăn đối với công ty cổ phần xây dựng dân dụng và thương mại bắc việt

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC, THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ THƯƠNG MẠI BẮC VIỆT

thương mại Bắc Việt. - Công ty cổ phần xây dựng dân dụng và thương mại Bắc Việt - VINACONEX 15 tiền thân là công ty xây dựng số 10 thuộc Sở xây dựng Hải Phòng được thành lập từ năm 1978. Trải qua gần 10 năm xây dựng và trưởng thành, công ty đã thi công nhiều công trình trong tất cả các chuyên ngành xây dựng dân dụng, công cộng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp, hạ tầng kỹ thuật đô thị… - VINACONEX 15 từ năm 1999 công ty được sát nhập làm doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam VINACONEX; một đơn vị hàng đầu trong ngành xây dựng Việt Nam, đã và đang phấn đấu xây dựng trở thành tập đoàn kinh tế đa doanh, đóng góp ngày càng nhiều trong tiến trình hội nhập và phát triển đất nước. - VINACONEX 15 được trở thành đơn vị thành viên của một Tổng công ty đang phát triển mạnh về mọi mặt, với bề dày kinh nghiệm lại có đội ngũ cán bộ kỹ thuật giỏi, công nhân lành nghề, bậc cao giàu kinh nghiệm, trang thiết bị, máy móc tiên tiến được đầu tư đồng bộ, cộng với sự sáng tạo, năng động và nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, công ty cổ phần xây dựng dân dụng và thương mại Bắc Việt đã được khách hàng và lãnh đạo Tổng công ty tin tưởng giao nhiệm vụ thi công những công trình trọng điểm có quy mô lớn, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật chất lượng cao, điển hình như khách sạn 17 tầng 4 sao Holiday View Cát Bà - Hải Phòng, chung cư 17 tầng 17T5, 17T9 khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính - Hà Nội, trung tâm thương mại và văn phòng điều hành dự án khu đô rhij mới ngã năm sân bay Cát Bi, bệnh viện thể thao Việt Nam, nhà ở học viên 7 tầng - trường đại học điện lực, trung tâm thương mại dầu khí 21 tầng Hà Nội, hầm và nút giao trung tâm hooij nghị quốc gia, nhà máy OJTEX khu công nghiệp NOMURA Hải Phòng, nhà máy Nguyễn Văn Hoài Công nghiệp 46B3Báo cáo thực tập tổng hợpphanh NISIN khu công nghiệp Quang Minh - Vĩnh Phúc, nhà máy
Xem thêm

35 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ THƯƠNG MẠI BẮC VIỆT

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ THƯƠNG MẠI BẮC VIỆT

Báo cáo thực tập tổng hợp - Công ty cổ phần xây dựng dân dụng và thương mại Bắc Việt - VINACONEX 15 tiền thân là công ty xây dựng số 10 thuộc Sở xây dựng Hải Phòng được thành lập từ năm 1978. Trải qua gần 10 năm xây dựng và trưởng thành, công ty đã thi công nhiều công trình trong tất cả các chuyên ngành xây dựng dân dụng, công cộng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp, hạ tầng kỹ thuật đô thị… - VINACONEX 15 từ năm 1999 công ty được sát nhập làm doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam VINACONEX; một đơn vị hàng đầu trong ngành xây dựng Việt Nam, đã và đang phấn đấu xây dựng trở thành tập đoàn kinh tế đa doanh, đóng góp ngày càng nhiều trong tiến trình hội nhập và phát triển đất nước. - VINACONEX 15 được trở thành đơn vị thành viên của một Tổng công ty đang phát triển mạnh về mọi mặt, với bề dày kinh nghiệm lại có đội ngũ cán bộ kỹ thuật giỏi, công nhân lành nghề, bậc cao giàu kinh nghiệm, trang thiết bị, máy móc tiên tiến được đầu tư đồng bộ, cộng với sự sáng tạo, năng động và nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, công ty cổ phần xây dựng dân dụng và thương mại Bắc Việt đã được khách hàng và lãnh đạo Tổng công ty tin tưởng giao nhiệm vụ thi công những công trình trọng điểm có quy mô lớn, đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật chất lượng cao, điển hình như khách sạn 17 tầng 4 sao Holiday View Cát Bà - Hải Phòng, chung cư 17 tầng 17T5, 17T9 khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính - Hà Nội, trung tâm thương mại và văn phòng điều hành dự án khu đô rhij mới ngã năm sân bay Cát Bi, bệnh viện thể thao Việt Nam, nhà ở học viên 7 tầng - trường đại học điện lực, trung tâm thương mại dầu khí 21 tầng Hà Nội, hầm và nút giao trung tâm hooij nghị quốc gia, nhà máy OJTEX khu công nghiệp NOMURA Hải Phòng, nhà máy phanh NISIN khu công nghiệp Quang Minh - Vĩnh Phúc, nhà máy BROTHER khu công nghiệp Phúc Điền - Hải Dương, nhà máy xi măng Nguyễn Văn Hoài Công nghiệp 46B3
Xem thêm

35 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tân Trường An

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂN TRƯỜNG AN

Nội dung của chuyên đề gồm 3 phần: Phần I: Các vấn đề chung về đề tài kế toán Nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ Phần II: Thực trạng công tác kế toán về Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tân Trường An Phần III: Nhận xét đánh giá kiến nghị về công tác kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tân Trường An

110 Đọc thêm

Luận văn thạc sĩ kinh tế Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng minh ngân

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MINH NGÂN

Trong những năm gần đây lĩnh vực xây dựng cơ bản, xây dựng cơ sở hạ tầng luôn là lĩnh vực có tiềm năng kinh tế lớn của cả nước, là lĩnh vực quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Nghiên cứu đề tài : “Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Minh Ngân” là vấn đề có ý nghĩa thực tiễn lớn. Thực tế kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Minh Ngân còn nhiều bất cập, chưa tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp chưa khoa học, chưa đáp ứng được nhu cầu cho các cấp quản trị doanh nghiệp. Vì vậy, cần hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Xây dựng Minh Ngân.
Xem thêm

106 Đọc thêm

Xây dựng phần mềm kế toán chi tiết vật tư tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Xây dựng Hà Nội Hanteco

XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN CHI TIẾT VẬT TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HÀ NỘI HANTECO

 Chương I: Cở sở phương pháp luận để xây dựng phần mềm kế toán chi tiết vật tư trong doanh nghiệp  Chương II: Thực trạng về hệ thống thông tin kế toán chi tiết vật tư tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại xây dựng Hà nội Hanteco  Chương III: Xây dựng phần mềm kế toán chi tiết vật tư tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại xây dựng Hà nội Hanteco

126 Đọc thêm

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thuận thành

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THUẬN THÀNH

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thuận thành Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thuận thành Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thuận thành Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thuận thành Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thuận thành Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thuận thành Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thuận thành Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thuận thành Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thuận thành Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thuận thành Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thuận thành Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thuận thành Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thuận thành Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thuận thành Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thuận thành
Xem thêm

66 Đọc thêm

Cùng chủ đề