PHẦN V CHƯƠNG TRÌNH KHUNG CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "PHẦN V CHƯƠNG TRÌNH KHUNG CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ":

Tìm hiểu CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

TÌM HIỂU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Một số thông tin về chuyên ngành đào tạo 1.1. Tên chuyên ngành + Tiếng Việt: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính + Tiếng Anh: Constitutional Law and Administrative Law 1.2. Mã số chuyên ngành: 60 38 01 02 1.3. Tên ngành: + Tiếng Việt: Luật học + Tiếng Anh: Laws 1.4. Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 1.5. Tên văn bằng sau tốt nghiệp + Tiếng Việt: Thạc sĩ ngành Luật học + Tiếng Anh: The Degree of Master in Laws. 1.6. Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Khoa Luật ĐHQGHN.
Xem thêm

90 Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN ĐHQGHN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH: TOÁN HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN ĐHQGHN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH: TOÁN HỌC

- Có trách nhiệm trong công việc;- Đáng tin cậy trong công việc.c) Thái độ tích cực, yêu nghề- Nhiệt tình và say mê công việc;- Yêu ngành, yêu nghề.4. Vị trí việc làm mà học viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệpThạc sĩ Toán học chuyên ngành Toán giải tích:- Có khả năng giảng dạy các môn Toán học cơ bản và các môn thuộc chuyênngành Giải Tích ở các trường Đại học, Cao đẳng;- Có khả năng tham gia nghiên cứu và ứng dụng Toán học theo hướngchuyên ngành của mình ở các Viện, trường Đại học và các cơ quan nghiêncứu, sản xuất, kinh doanh.5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệpCó thể tiếp tục làm nghiên cứu sinh theo các chuyên ngành: Toán giải tích, Phươngtrình vi phân và tích phân hoặc các ngành gần và ngành phù hợp sau khi hoàn thiệncác học phần bổ sung.6. Các chương trình, tài liệu chuẩn quốc tế mà đơn vị đào tạo tham khảo đểxây dựng chương trình đào tạo.6Khung chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên khung chương trình đàotạo cao học của:- Khoa Toán, Đại học Washington, Hoa Kỳ (University of Washington).Link: https://www.math.washington.edu/Grads/- Khoa Toán, Đại học Wayne State University (Wayne State University).Link: http://clas.wayne.edu/Math/Masters-Program.- Khoa Toán, Học viện kỹ thuật Massachusets (Massachuset Institute ofTechnology). Link: http://ocw.mit.edu/courses/mathematics.
Xem thêm

46 Đọc thêm

QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC KINH TẾ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – HÀ LAN

QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC KINH TẾ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – HÀ LAN

5. Không bị tố cáo theo quy định của pháp luật về nội dung khoa học trong luận văn.Điều 25. Hội đồng đánh giá luận văn1. Hội đồng đánh giá luận văn do Hiệu trưởng ra quyết định thành lập, trên cơ sở đề nghịcủa Viện trưởng Viện CSC & QL, trong thời hạn tối đa 30 ngày làm việc, tính từ ngày họcviên nộp hồ sơ và luận văn lên Viện. Luận văn phải đảm bảo chỉnh sửa theo đúng yêu cầu củaphản biện trong nước và phía Hà Lan.2. Viện trưởng Viện CSC & QL dự thảo Quyết định và danh sách trình Hiệu trưởng xemxét và ký quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận văn đối với từng học viên.3. Hội đồng đánh giá luận văn có 05 thành viên, gồm: Chủ tịch, thư ký, hai phản biện vàuỷ viên. Hội đồng đánh giá luận văn phải có tối thiểu hai thành viên ở ngoài trường, thuộc haiđơn vị khác nhau; trong đó, ít nhất có một người là phản biện. Mỗi thành viên Hội đồng đánhgiá luận văn chỉ được đảm nhận một chức trách trong Hội đồng đánh giá luận văn. Ngườihướng dẫn không được là thành viên Hội đồng đánh giá luận văn.4. Yêu cầu đối với thành viên Hội đồng đánh giá luận văn• Các thành viên Hội đồng đánh giá luận văn là những người có học vị tiến sĩ từ 2 nămtrở lên hoặc có chức danh Phó Giáo sư, Giáo sư cùng ngành, chuyên ngành đào tạo với họcviên, có khả năng giảng dạy, nghiên cứu bằng tiếng Anh, có phẩm chất đạo đức tốt, am hiểulĩnh vực của đề tài luận văn.• Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận văn là người có năng lực chuyên môn phù hợp, có uytín khoa học và kinh nghiệm trong tổ chức điều hành công việc của Hội đồng;• Người phản biện phải là người am hiểu sâu sắc lĩnh vực của đề tài luận văn. Ngườiphản biện không được là đồng tác giả với người bảo vệ trong các công trình công bố có liênquan đến đề tài luận văn (nếu có). Người phản biện phải có trách nhiệm cao trong đánh giáchất lượng của luận văn.• Người hướng dẫn luận văn; người có quan hệ bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột;người là cấp dưới hoặc cấp trên trực tiếp với người bảo vệ luận văn không được tham gia Hộiđồng đánh giá luận văn;• Thành viên Hội đồng đánh giá luận văn phải chịu trách nhiệm về tính trung thực,khách quan trong việc nhận xét, đánh giá luận văn theo quy định và phải có lý lịch khoa học
Xem thêm

46 Đọc thêm

đề án đăng ký mở chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ

ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ MỞ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Lý luận văn học là một trong những bộ môn chính hợp thành khoa nghiên cứu văn học. Lý luận văn học cung cấp cho xã hội hệ thống kiến thức về văn học: bản chất và qui luật chung của sáng tạo ngôn từ, các loại hình và thể loại văn học, khuynh hướng, trào lưu, phong cách nghệ thuật, những nguyên tắc phân tích, đánh giá tác phẩm... Lý luận văn học tác động đến nhiều phương diện trong đời sống văn học: sáng tác, tiếp nhận, phê bình nghiên cứu văn học, từ đó, đúc kết thành lý thuyết và thúc đẩy thực tiễn đời sống văn học.
Xem thêm

336 Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC S CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC S CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ HỌC

3.4. Đối tƣợng và chính sách ƣu tiên3.4.1. Đối tượnga) Ngƣời có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăngký dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địaphƣơng thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo;b) Thƣơng binh, bệnh binh ngƣời có giấy chứng nhận đƣợc hƣởng chính sách nhƣthƣơng binh;c) Con liệt sĩ;d) Anh hùng lực lƣợng vũ trang, anh hùng lao động, ngƣời có công với cách mạng;đ) Ngƣời dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;e) Con na ̣n nhân chấ t đô ̣c màu da cam.3.4.2. Chính sách ưu tiêna) Ngƣời dự thi thuộc đối tƣợng ƣu tiên đƣợc cộng một điểm vào kế t quả thi (thangđiểm 10) cho môn cơ bản;b) Ngƣời nhiều đối tƣợng ƣu tiên chỉ đƣợc hƣởng chế độ ƣu tiên của một đối tƣợng.4. CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOChƣơng trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học đƣợc xây dựng trên cơ sởThông tƣ 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28/ 02/2011 của Bộ trƣởng Bộ GD&ĐT về Quyđịnh điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết địnhcho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sỹ, trình độ tiến sỹ. Đồngthời, căn cứ vào nhu cầu và thực tiễn trong nƣớc và trên cơ sở tham khảo các chƣơngtrình của các trƣờng đại học trong và ngoài nƣớc có đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngànhNgôn ngữ học.4.1. Khái quát chƣơng trìnhKhối lƣợng chƣơng trình: 50 tín chỉ (TC). Trong đó: Kiến thức chung: 10 TC: Triếthọc: 4 TC; Tiếng Anh: 6 TC. Kiến thức cơ sở: 10 TC: Số TC bắt buộc: 06; Số TC tựchọn: 04. Kiến thức chuyên ngành: 20 TC: Số TC bắt buộc: 10; Số TC tự chọn: 10. Luậnvăn tốt nghiệp: 10 TC. Thực hành, thực tập: Không. Thang điểm: thang điểm 10.
Xem thêm

27 Đọc thêm

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC | HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE, VNU KCT THS QUANG HOC

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC | HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE, VNU KCT THS QUANG HOC

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITRƯỜNG ĐẠI HỌC KHTNCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcCHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨĐỊNH HƯỚNG: NGHIÊN CỨUNGÀNH: VẬT LÝCHUYÊN NGÀNH: QUANG HỌCMÃ SỐ: 60440109NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO1. Tóm tắt yêu cầu chƣơng trình đào tạoTổng số tín chỉ của chương trình đào tạo67 tín chỉ, trong đó:- Khối kiến thức chung (bắt buộc)07 tín chỉ- Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 42 tín chỉ Bắt buộc:21 tín chỉ Tự chọn:21 tín chỉ / 42 tín chỉ- Tiểu luận /Luận văn thạc sĩ:18 tín chỉ2. Khung chƣơng trìnhSTTI1.2.II
Xem thêm

2 Đọc thêm

04.KCT THAC SI HOA LY 121 9 15

04.KCT THAC SI HOA LY 121 9 15

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨĐỊNH HƯỚNG: NGHIÊN CỨUNGÀNH: HOÁ HỌCCHUYÊN NGÀNH: HÓA LÝ THUYẾT VÀ HOÁ LÝMÃ SỐ: 60440119PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠONỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO1. Tóm tắt yêu cầu chƣơng trình đào tạoTổng số tín chỉ của chương trình đào tạo: 64 tín chỉ, trong đó:-Khối kiến thức chung (bắt buộc): 7 tín chỉ-Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 39 tín chỉ+ Bắt buộc: 18 tín chỉ+ Tự chọn: 21 tín chỉ/ 43 tín chỉLuận văn thạc sĩ: 18 tín chỉ-1. Khung chƣơng trìnhITên học phần(ghi bằng tiếng Việt vàtiếng Anh)Khối kiến thức chung
Xem thêm

3 Đọc thêm

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE VNU FILE 02 KCT CHVR

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE VNU FILE 02 KCT CHVR

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘICỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊNĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcCHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨĐỊNH HƢỚNG: NGHIÊN CỨUNGÀNH: CƠ HỌCCHUYÊN NGÀNH: CƠ HỌC VẬT RẮNMÃ SỐ: 60440107NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO1. Tóm tắt yêu cầu chƣơng trình đào tạoTổng số tín chỉ của chƣơng trình đào tạo: 64 tín chỉ, trong đó:- Khối kiến thức chung (bắt buộc): 7 tín chỉ- Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 39 tín chỉ+ Bắt buộc: 18 tín chỉ+ Tự chọn: 21 tín chỉ/ 42 tín chỉ- Luận văn thạc sĩ: 18 tín chỉ2. Khung chƣơng trìnhSTTTên học phần(ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh)Khối kiến thức chung
Xem thêm

3 Đọc thêm

1. KCT THS DONG VAT HOC FINAL

1. KCT THS DONG VAT HOC FINAL

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨNgành: Sinh họcChuyên ngành: Động vật học(Ban hành kèm theo Quyết định số/QĐ-ĐT, ngày tháng năm 2015của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO1. Tóm tắt yêu cầu chƣơng trình đào tạoTổng số tín chỉ phải tích lũy: 64 tín chỉ, trong đó:- Khối kiến thức chung (bắt buộc): 7 tín chỉ- Khối kiến thức cở sở và chuyên ngành: 39 tín chỉ+ Bắt buộc: 18 tín chỉ+ Lựa chọn: 21 tín chỉ/ 57 tín chỉ- Luận văn thạc sĩ: 18 tín chỉ2. Khung chương trìnhSTTTên học phầnSố tínchỉI Khối kiến thức chung71. Triết học (Philosophy)3
Xem thêm

2 Đọc thêm

01.KCT THAC SI HOA VOCO 21 09 15

01.KCT THAC SI HOA VOCO 21 09 15

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨĐỊNH HƢỚNG: NGHIÊN CỨUNGÀNH: HOÁ HỌCCHUYÊN NGÀNH: HÓA VÔ CƠMÃ SỐ: 60440113NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO1. Tóm tắt yêu cầu chƣơng trình đào tạoTổng số tín chỉ của chƣơng trình đào tạo: 64 tín chỉ, trong đó:-Khối kiến thức chung (bắt buộc): 7 tín chỉ-Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 39 tín chỉ+ Bắt buộc: 18 tín chỉ+ Tự chọn: 21 tín chỉ/ 42 tín chỉ-Luận văn thạc sĩ: 18 tín chỉ2. Khung chƣơng trìnhITên học phần(ghi bằng tiếng Việt vàtiếng Anh)Khối kiến thức chung
Xem thêm

2 Đọc thêm

3. KCT THS THUY SINH VAT HOC FINAL

3. KCT THS THUY SINH VAT HOC FINAL

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨNgành: Sinh họcChuyên ngành: Thuỷ sinh vật học(Ban hành kèm theo Quyết định số/QĐ-ĐT, ngày tháng năm 2015của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO1. Tóm tắt yêu cầu chƣơng trình đào tạoTổng số tín chỉ phải tích lũy: 64 tín chỉ, trong đó:- Khối kiến thức chung (bắt buộc): 7 tín chỉ- Khối kiến thức cở sở và chuyên ngành: 39 tín chỉ+ Bắt buộc: 18 tín chỉ+ Lựa chọn: 21 tín chỉ/ 42 tín chỉ- Luận văn thạc sĩ: 18 tín chỉ2. Khung chƣơng trìnhSTTTên học phầnSố tínchỉI Khối kiến thức chung71. Triết học (Philosophy)3
Xem thêm

2 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG GIA HOÀNG

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG GIA HOÀNG

những kỹ thuật viên có trình độ, chuyên môn cao, có lòng nhiệt tình với côngviệc. Bên cạnh đó xác định yêu cầu nhân lực trong tương lai, đồng thời tìm hiểuvà nghiên cứu thị trường lao động cả trong và ngoài tổ chức để dự đoán đượcnhân lực cần thiết cho Công ty trong tương lai. Về công tác tuyển dụng nhânlựcCông tác tuyển dụng tại Công ty được tiến hành từ khâu lập kế hoạchtuyển dụng, chuẩn bị tuyển dụng, thông báo tuyển dụng… cho tới khi ra quyếtđịnh tuyển dụng. Công ty luôn mở rộng cánh cửa chào đón nhất là nhữngchuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nghiên cứu các thiết bị tự độnghóa thiết kế website, phần mềm và trong lĩnh vực vực kinh doanh….Bên cạnhđó thu hút những ứng viên có khả năng làm việc lâu dài, có kinh nghiệm gắn bóvới tổ chức. Hiện nay Công ty đang cần tuyển nhân viên kỹ thuật, nhân viênkinh doanh, kế toán, để đáp ứng yêu cầu mở rộng lĩnh vực kinh doanh. Tuynhiên qua thời gian tìm hiểu thì công tác tuyển dụng của Công ty chỉ dừng lại ởviệc sau khi phân tích đánh giá từ đó cân đối nhu cầu nhân lực và đưa ra biệnpháp tuyển dụng nhân viên mới, chưa thực hiện hiệu quả các giải pháp thay thếtuyển mới như đề bạt, kiêm nghiệm... Về công tác sắp xếp bố trí nhân lực cho các vị tríNhìn chung đội ngũ nhân lực trong Công ty được sắp xếp bố trí tương đốihợp lý. Việc sắp xếp bố trí nhân lực một cách hợp lý đã giúp công ty khai thácvà sử dụng các tiềm năng của nhân viên ngoài công việc chính mà nhân viênphải làm, trong giai đoạn hiện nay khi thị trường lao động có nhiều biến động,việc sắp xếp bố trí nhân lực hợp lý phần thu hút, tạo động lực và giữ chân đượcNNL chất lượng cao cho Công ty. Ngoài ra công tác sắp xếp bố trí nhân lực đãcải thiện được quan hệ lao động, ngăn ngừa các phát sinh, mâu thuẫn trong quátrình làm việc.10
Xem thêm

77 Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ VTHC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ VTHC

Sau khi học xong chương trình này người học có cơ hội làm văn thư đánh máy trong văn phòng: các cơ quan Đảng; các cơ quan nhà nước; các tổ chức chính trị xã hội; các tổ chức xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các tổ chức kinh tế; Đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân từ cấp cơ sở đến cấp huyện Có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

Đọc thêm

Phát triển chương trình đào tạo từ xa tại Đại học Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

Phát triển chương trình đào tạo từ xa tại Đại học Thái Nguyên (LV thạc sĩ)

Phát triển chương trình đào tạo từ xa tại Đại học Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển chương trình đào tạo từ xa tại Đại học Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển chương trình đào tạo từ xa tại Đại học Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển chương trình đào tạo từ xa tại Đại học Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển chương trình đào tạo từ xa tại Đại học Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển chương trình đào tạo từ xa tại Đại học Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển chương trình đào tạo từ xa tại Đại học Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển chương trình đào tạo từ xa tại Đại học Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển chương trình đào tạo từ xa tại Đại học Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển chương trình đào tạo từ xa tại Đại học Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển chương trình đào tạo từ xa tại Đại học Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển chương trình đào tạo từ xa tại Đại học Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển chương trình đào tạo từ xa tại Đại học Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển chương trình đào tạo từ xa tại Đại học Thái Nguyên (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ MÔN TIẾNG ANH DÙNG CHO CÁC CHUYÊN NGÀNH KHÔNG CHUYÊN TIẾNG ANH

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ MÔN TIẾNG ANH DÙNG CHO CÁC CHUYÊN NGÀNH KHÔNG CHUYÊN TIẾNG ANH

DẠNG THỨC ĐỀ THI _PHẦN I: ĐỌC HIỂU_ Bài 1: Điền vào chỗ trống bằng một từ thích hợp cho sẵn mỗi từ chỉ được sử dụng một lần, có từ không được sử dụng BÀI 2: ĐỌC CÁC BÀI KHÓA VÀ TRẢ LỜI [r]

29 Đọc thêm

CÂU HỎI ÔN THI CÔNG CHỨC

CÂU HỎI ÔN THI CÔNG CHỨC

3. Xây dựng Viện Đại học mở174. Xây dựng Trường Đại học Công nghiệp- Mục tiêu:+ Mục tiêu lâu dài: Xây dựng Đại học Đà Nẵng trở thành trung tâm đào tạonhân lực, nghiên cứu khoa học ngang tầm quốc tế ở khu vực Miền Trung-TâyNguyên+ Mục tiêu ngắn hạn: Đáp ứng yêu cầu nhân lực cho sự nghiệp công nghiệphóa, hiện đại hóa ở Miền Trung-Tây Nguyên; Nâng cao chất lượng đào tạo vànghiên cứu khoa học ở một số ngành có thế mạnh đạt trình độ ngang tầm cáctrường Đại học lớn trong khu vực ASEAN- Phương châm hành động:1. Đổi mới tư duy của cán bộ, thái độ học tập của sinh viên2. Chuẩn hóa các khâu tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học3. Nhanh chóng tiếp cận hệ thống giáo dục đại học tiên tiến4. Xây dựng "chất lượng Đại học Đà Nẵng"Câu 8: Các bước tiến hành đánh giá định kỳ đối với cán bộ công chức hàngnăm (142)(223)- Mục đích đánh giá viên chức: Đánh giá viên chức để làm rõ năng lực, trình độ,kết quả công tác, phẩm chất đạo đức làm căn cứ để bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đềbạt, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với viên chức.- Điều 7, Quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan:Việc đánh giá viên chức được tổ chức hàng năm và thực hiện vào cuối nămhoặc cuối kỳ công tác theo trình tự sau:181. Viên chức tự nhận xét công tác, bao gồm các nội dung
Xem thêm

Đọc thêm

Phân tích ảnh hưởng TLD và tải trọng do động đất trong ứng xử kết cấu khung nhà cao tầng (LV thạc sĩ))

Phân tích ảnh hưởng TLD và tải trọng do động đất trong ứng xử kết cấu khung nhà cao tầng (LV thạc sĩ))

Phân tích ảnh hưởng TLD và tải trọng do động đất trong ứng xử kết cấu khung nhà cao tầng (LV thạc sĩ)Phân tích ảnh hưởng TLD và tải trọng do động đất trong ứng xử kết cấu khung nhà cao tầng (LV thạc sĩ)Phân tích ảnh hưởng TLD và tải trọng do động đất trong ứng xử kết cấu khung nhà cao tầng (LV thạc sĩ)Phân tích ảnh hưởng TLD và tải trọng do động đất trong ứng xử kết cấu khung nhà cao tầng (LV thạc sĩ)Phân tích ảnh hưởng TLD và tải trọng do động đất trong ứng xử kết cấu khung nhà cao tầng (LV thạc sĩ)Phân tích ảnh hưởng TLD và tải trọng do động đất trong ứng xử kết cấu khung nhà cao tầng (LV thạc sĩ)Phân tích ảnh hưởng TLD và tải trọng do động đất trong ứng xử kết cấu khung nhà cao tầng (LV thạc sĩ)Phân tích ảnh hưởng TLD và tải trọng do động đất trong ứng xử kết cấu khung nhà cao tầng (LV thạc sĩ)Phân tích ảnh hưởng TLD và tải trọng do động đất trong ứng xử kết cấu khung nhà cao tầng (LV thạc sĩ)Phân tích ảnh hưởng TLD và tải trọng do động đất trong ứng xử kết cấu khung nhà cao tầng (LV thạc sĩ)Phân tích ảnh hưởng TLD và tải trọng do động đất trong ứng xử kết cấu khung nhà cao tầng (LV thạc sĩ)Phân tích ảnh hưởng TLD và tải trọng do động đất trong ứng xử kết cấu khung nhà cao tầng (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

SKKN THINKING ALOUD IN THE READING CLASS TO MAXIMIZE INTERACTION AND COMMUNICATION

SKKN THINKING ALOUD IN THE READING CLASS TO MAXIMIZE INTERACTION AND COMMUNICATION

- Các nội dung của đề tài đã được cá nhân nghiên cứu qua lý luận và thử nghiệmtrong thực tiễn 1 năm của chương trình SGK mới- Phân tích các điểm mới của cá nhân đưa ra mà chưa ai đề cập đến hoặc đã có đề cậpnhưng chưa đủ, chưa đúng : Sách giáo khoa chỉ đề ra không hề có hướng dẫn tựlàm.- Trình bày các giải pháp của mình đối với từng vấn đề, đồng thời đưa ra các ví dụminh hoạ cụ thể : So sánh kĩ năng trình bày qua kênh nói của HS năm 2011-2012 và2012-2013.4.KẾT QUẢ- Lợi ích lớn nhất là HS chủ động và tích cực thảo luận tự tin hơn. Ngoài ra GVtrong tổ có hướng dạy đọc hiểu tích hợp hiệu quả hơn- Lợi ích thiết thực thứ 2 là GV thiết kế bài giảng có tính tích hợp cân đối và thiếtthực trong giao tiếp hơn.- Số liệu thống kê : Cải tiến đã có tác động khá tích cực : Trước đây chỉ có học sinhkhá giỏi mới dám nói trong lúc thảo luận . Nay đã có phân nửa HS tự tin tham giatích cực5. BÀI HỌC KINH NGHIỆM- Các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách:SGK cần cung cấp ngữ liệu đầy đủ : cân đối giữa kiến thức ngôn ngữ vàkĩ năng giao tiếpSGK cần trình bày logic phần dẫn nhập và hệ thống câu hỏi khoa học sao cho HStự học hiểu và chủ động tham gia giao tiếp- Các giải pháp khuyến nghị:SGK cần được biên soạn đầy đủ hơn và sẽ không cần sách hướng dẫn thêmGV trong tổ chuyên môn sẵn sàng thống nhất nội dung giảng dạy và kiểm tra.HS phải biết trọng tâm và định hướng học tập rõ ràng- Phạm vi có thể được áp dụng đạt hiệu quả cao trên phạm vi toàn ngành
Xem thêm

13 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM HIỆN NAY

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM HIỆN NAY

... XÃ HỘI & NHÂN VĂN KHOA VĂN HÓA HỌC ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành: VĂN HOÁ HỌC Mã số: 60.31.70 Hướng dẫn khoa học:... dẫn chương trình gameshow (trò chơi truyền hình) talkshow (trò chuyện – giao lưu) Như vậy, Văn hóa ứng xử người dẫn chương trình truyền hình Việt Nam nay tìm hiểu văn hóa ứng xử người dẫn chương. .. trình truyền hình Việt Nam giới, yếu tố văn hóa liên quan đến người dẫn chương trình truyền hình - văn hóa ứng xử người dẫn chương trình truyền hình Ý nghĩa thực tiễn: Trong công trình, người
Xem thêm

15 Đọc thêm

TIỂU LUẬN ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH

TIỂU LUẬN ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH

hoạt động kinh tế, khoa học kỹ thuật và tri thức. Hiện nay, ISO 9001 (về quản lý chất lượng) làhệ thống phổ biến nhất trên thế giới đăng ký sử dụng.Các văn bản của hệ thống quản lý chất lượng (bộ tài liệu ISO) bao gồm:+ Sổ tay chất lượng.+ 38 bộ quy trình (thủ tục dạng văn bản).+ Các hướng dẫn công việc.+ Nhiều biểu mẫu kèm theo các quy trình1. Sổ tay chất lượng (STCL):- Sổ tay chất lượng là cuốn cẩm nang, định hướng mọi hoạt động của Trường trong công tácquản lý, giảng dạy nhằm thực hiện, duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý Chất lượng của Trường.- Nhà trường là thể hiện ý thức, trách nhiệm và sự cam kết lâu dài của Ban Giám hiệu Nhàtrường với phương pháp quản lý khoa học, chặt chẽ, thực tiễn nhằm đảm bảo chất lượng và hiệuquả trong công tác quản lý và giảng dạy của Trường.- Nhà trường giới thiệu về ề Chính sách chất lượng (CSCL), Mục tiêu chất lượng (MTCL), Sơ đồtổ chức về Hệ thống quản lý chất lượng, chức năng và nhiệm vụ đối với từng mảng công việc.- Sổ tay chất lượng cũng viện dẫn các quy trình thực hiện các quá trình/ các công việc được xácđịnh trong Nhà trường. Các quy trình này được soạn thảo phù hợp tình hình thực tế ở Nhà trườngvà phù hợp các yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 90012. Các quy trình:- Các quy trình chất lượng là các văn bản, tài liệu quy định các bước để tiến hành một công việcđược xác định trong toàn bộ Nhà trường.- Tổng số có 33 Quy trình được soạn thảo bao trùm các hoạt động của Nhà trường nhằm quản lýhiệu quả quá trình đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế vàquản trị kinh doanh.- Các Quy trình được soạn thảo theo thứ tự các yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 9001 (tham khảodanh mục các tài liệu của Trường - biểu mẫu: 01/QT-HCVP/BM02/00) cụ thể là:Yêu cầu 4 - Hệ thống quản lý chất lượngYêu cầu 5 - Trách nhiệm của lãnh đạoYêu cầu 6 - Quản lý nguồn lực
Xem thêm

16 Đọc thêm

Cùng chủ đề