QUYẾT ĐỊNH 15 LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "QUYẾT ĐỊNH 15 LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ":

THẢO LUẬN BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

THẢO LUẬN BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

có lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện, hoặc được cộng (+) vào chỉ tiêu trên,nếu có lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện.2.1.5. Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư - Mã số 05- Chỉ tiêu này phản ánh lãi/lỗ của công ty mẹ và công ty con phát sinh trong kỳđã được phản ánh vào lợi nhuận kế toán trước thuế trên Báo cáo kết quả kinh doanhhợp nhất nhưng được phân loại là luồng tiền từ hoạt động đầu tư, như:+ Lãi, lỗ từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT;+ Lãi, lỗ từ việc đánh giá lại tài sản phi tiền tệ mang đi góp vốn, đầu tư vào đơnvị khác+ Lãi, lỗ từ việc bán, thu hồi các khoản đầu tư tài chính (không bao gồm lãi, lỗmua bán chứng khoán kinh doanh), như: Các khoản đầu tư vào công ty con, liêndoanh, liên kết; Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;+ Khoản tổn thất hoặc hoàn nhập tổn thất của các khoản đầu tư nắm giữ đếnngày đáo hạn;+ Lãi cho vay, lãi tiền gửi, cổ tức và lợi nhuận được chia.- Chỉ tiêu này không phản ánh:+ Các khoản lãi, lỗ được phân loại là hoạt động đầu tư phát sinh từ các giaodịch trong nội bộ tập đoàn, như: Lãi cho vay phải thu, lãi vay phải trả, cổ tức, lợinhuận được chia hoặc phải trả, lãi, lỗ chưa thực hiện từ các giao dịch góp vốn, thanh lýnhượng bán TSCĐ ... trong nội bộ tập đoàn.+ Các khoản lãi, lỗ phân loại là hoạt động đầu tư từ thời điểm đầu kỳ tới thờiđiểm mua công ty con (đối với công ty con được mua trong kỳ) và từ thời điểm thanhlý tới thời điểm cuối kỳ (đối với công ty con bị thanh lý trong kỳ)- Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào số chi tiết trên Báo cáo kết quả hoạt độngkinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty mẹ và các công ty con;Báo cáo hoặc bảng tổng hợp các khoản lãi cho vay, cổ tức, lợi nhuận được chia; Báocáo góp vốn, thanh lý, nhượng bán TSCĐ trong nội bộ tập đoàn kỳ báo cáo.- Số liệu chỉ tiêu này được xác định bằng cách: Lấy số chi tiết về các khoản lãi,lỗ trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất không được tính vào luồng tiềntừ hoạt động kinh doanh. Việc đối chiếu chỉ tiêu này được thực hiện bằng cách hợp
Xem thêm

Đọc thêm

CHUẨN MỰC SỐ 24 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

CHUẨN MỰC SỐ 24 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

đích thương mại;(e) Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, trừ trường hợp tiền thu từ bán lại cổ phiếuđã mua vì mục đích thương mại;(g) Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận nhận được.Luồng tiền từ hoạt động tài chính11. Luồng tiền phát sinh từ hoạt động tài chính là luồng tiền có liên quan đến việc thay đổivề quy mô và kết cấu của vốn chủ sở hữu và vốn vay của doanh nghiệp. Các luồng tiền chủyếu từ hoạt động tài chính, gồm:(a) Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu;(b) Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của chính doanh nghiệp đãphát hành;(c) Tiền thu từ các khoản đi vay ngắn hạn, dài hạn;(d) Tiền chi trả các khoản nợ gốc đã vay;(đ) Tiền chi trả nợ thuê tài chính;(e) Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu.Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chínhvà doanh nghiệp bảo hiểm12. Đối với ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp bảo hiểm, cácluồng tiền phát sinh có đặc điểm riêng. Khi lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, các tổ chức nàyphải căn cứ vào tính chất, đặc điểm hoạt động để phân loại các luồng tiền một cách thíchhợp.13. Đối với ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính, các luồng tiền sau đây được phânloại là luồng tiền từ hoạt động kinh doanh:(a) Tiền chi cho vay;(b) Tiền thu hồi cho vay;(c) Tiền thu từ hoạt động huy động vốn (kể cả khoản nhận tiền gửi, tiền tiết kiệm của các tổchức, cá nhân khác);(d) Trả lại tiền huy động vốn (kể cả khoản trả tiền gửi, tiền tiết kiệm của các tổ chức, cá nhân
Xem thêm

14 Đọc thêm

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp.

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP.

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ 3. Tiền chi trả cho người lao động 4. Tiền chi trả lãi vay 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác 2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác 3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 4.Tiền chi trả nợ gốc vay 5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40) Tiền và tương đương tiền đầu năm Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)
Xem thêm

2 Đọc thêm

TỔNG HỢP CÁC BIỂU MẪU SỔ SÁCH KẾ TOÁN THEO QUYẾT ĐỊNH 15

TỔNG HỢP CÁC BIỂU MẪU SỔ SÁCH KẾ TOÁN THEO QUYẾT ĐỊNH 15

Tổng hợp tất cả những mẫu văn bản, sổ sách theo quyết định 15 của Chính Phủ bao gồm bảng lương, bảng chấm công, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ ....

20 Đọc thêm

KẾ TOÁN PHẢI THU PHẢI TRẢ

KẾ TOÁN PHẢI THU PHẢI TRẢ

HỆ THỐNG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ: Theo chế độ kế toán hiện hành cũng như nhu cầu thông tin cho công ty theo định kỳ hàng tháng, hàng quý công ty tiến hành lập báo cáo:  Bảng cân đối [r]

60 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2005 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2005 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

thực hiện các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; vàsoạn lập các báo cáo tài chính trên cơ sở doanh nghiệp hoạt động liên tục trừ khi khôngthích hợp để cho là Công ty sẽ tiếp tục hoạt động.Chúng tôi, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm bảo đảm rằng các sổ sách kế toán đã được thiết lậpvà duy trì một cách phù hợp để thể hiện tình hình tài chính của Công ty với độ chính xác hợp lýtại mọi thời điểm và để làm cơ sở cho việc soạn lập các báo cáo tài chính phù hợp với chế độkế toán được nêu ở Thuyết minh số 2 của các báo cáo tài chính. Chúng tôi cũng chịu tráchnhiệm đối với việc bảo vệ các tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp hợp lý để phòngngừa và phát hiện các gian lận và các sai phạm qui định khác.PHÊ CHUẨN CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNHTheo đây, chúng tôi phê chuẩn các báo cáo tài chính đính kèm từ trang 7 đến trang 37. Cácbáo cáo tài chính này trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31tháng 12 năm 2005 và kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của niên độ kết thúcở ngày đó phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và cácquy định hiện hành tại nước CHXHCN Việt Nam.Thay mặt Ban Giám đốc───────────────Mai Kiều LiênTổng Giám đốcTP. Hồ Chí Minh, nước CHXHCN Việt NamNgày 15 tháng 3 năm 20064BÁO CÁO KIỂM TOÁN GỬI CÁC CỔ ĐÔNG CỦACÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
Xem thêm

43 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9.06

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9.06

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9.06Tầng 7 - G10 - Thanh Xuân Nam- Thanh Xuân- Hà NộiVI.32. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lạiVI.33. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tốKỳ I năm nay326,329,756321,802,21770,305,6002,852,660,150Chi phí nguyên liệu, vật liệuChi phí nhân côngChi phí khấu hao tài sản cố địnhChi phí dịch vụ mua ngoàiChi phí khác bằng tiềnCộng3,571,097,723Kỳ I năm trước2,164,925,9551,136,243,29853,711,404136,800,65941,389,451,92644,881,133,242VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Xem thêm

13 Đọc thêm

CÁCH LÀM BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN

CÁCH LÀM BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN

Đây là tài liệu vô cùng hữu ích cho những bạn có niềm đam mê về nghiên cứu các phương thức làm báo cáo, đặc biệt là làm báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Tài liệu có sự chọn lọc cao, đặc biệt là cách làm báo cáo gián tiếp.

12 Đọc thêm

Phân tích tài chính công ty Traphaco

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY TRAPHACO

Phân tích chi tiết tình hình tài chính của công ty Traphaco năm 20132014. Phân tích bảng cân đối kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp chiều dọc (Tỷ trọng), chiều ngang (Tỷ lệ). Phân tích tình hình công nợ và đưa ra các nguyên nhân và giải pháp cho từng tiêu chí trong tài chính của công ty.

20 Đọc thêm

BAI 7 LM CHAU AU THAO GIANG

BAI 7 LM CHAU AU THAO GIANG

- Sử dụng đồng tiền chung có tác dụng thủtiêu những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ , tạođiều kiện thuận lợi cho lưu chuyển vốn vàđơn giản hóa công tác kế toán của cácdoanh nghiệp đa quốc gia.* Khó khănViệc chuyển đổi sang đồng Ơ-rô có thểxảy ra tình trạng giá hàng tiêu dùng tăngcao và dẫn đến lạm phát.II. Tìm hiểu vai trò của EU trong nền kinh tếthế giới.Bảng 7.2. Tỉ trọng GDP, dân số của EU và một số nước trênthế giới-năm 2004.Các nước, khuvựcGDPDân sốEU31,07,1
Xem thêm

16 Đọc thêm

XEM XÉT CÁC YẾU TỐ ESG TRONG QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ

XEM XÉT CÁC YẾU TỐ ESG TRONG QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ

Quản trịLuật lao độngPhát triển cộng đồngThị phầnBản lưu chuyển tiền tệQuyền con ngườiGiải tỏa đền bùĐào tạo công nhânChứng nhận kiểm địnhMùa vụCách thức vận chuyểnHội chợĐại hội cổ đôngMùa vụBáo cáo tài chínhBiến đổi khí hậuBảo hiểm phúc lợiHệ thống cung ứng

27 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

 Mục tiêu phân tích: Mục tiêu cơ bản của việc phân tích BCTC là nhằm cungcấp những thông tin cần thiết, giúp các đối tƣợng sử dụng thông tin đánh giá kháchquan về sức mạnh tài chính của DN, khả năng sinh lời và triển vọng phát triển sản suấtkinh doanh của DN. Nhiệm vụ phân tích: Căn cứ trên những nguyên tắc về tài chính doanh nghiệpđể phân tích đánh giá tình hình thực trạng của hoạt động tài chính, vạch rõ những mặttích cực và tồn tại từ đó xác định nguyên nhân và mức độ ảnh hƣởng của các yếu tố.Trên cơ sở đó đề ra các biện pháp tích cực nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả SXKDcủa DN.4 Ý nghĩa phân tích: Phân tích tình hình tài chính DN là một công việc có ý nghĩacực kỳ quan trọng trong công tác quản trị DN. Nó không chỉ có ý nghĩa đối với bảnthân DN mà còn cần thiết cho nhiều đối tƣợng quan tâm đến tình hình tài chính củaDN, nhƣ: các nhà đầu tƣ, nhà cho vay, nhà cung cấp, khách hàng,…Mỗi đối tƣợng với các mục tiêu khác nhau sẽ quan tâm đến tình hình tài chínhcủa DN dƣới những góc độ khác nhau. Nhƣng nói chung phân tích tài chính sẽ tạo racác chứng cứ có tính hệ thống, khoa học và nó đƣợc sử dụng nhƣ là công cụ khảo sátcơ bản trong lựa chọn quyết định đầu tƣ. Đó cũng là công cụ dự đoán các điều kiện vàkết qủa tài chính trong tƣơng lai, là công cụ đánh giá của các nhà quản trị doanhnghiệp.1.1.3. Nguồn số liệu dùng trong phân tíchNội dung cơ bản nhất về tình hình tài chính của một DN đƣợc thể hiện trong cácBCTC. Hệ thống BCTC bắt buộc theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày20/03/2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp tại Việt Nam bao gồm:- Bảng cân đối kế toán (Mẫu B01-DN)- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu B02-DN)- Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ (Mẫu 03-DN)
Xem thêm

98 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG

tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được qui đổi theo tỷ giá tại ngày cuối kỳ.- Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳđược ghi nhận vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.17 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu- Khi bán hàng hóa, thành phẩm doanh thu được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với việc sở hữu hàng hóađó được chuyển giao cho người mua và không còn tồn tại yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toántiền, chi phí kèm theo hoặc khả năng hàng bán bị trả lại.- Tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch vàdoanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất từng kỳ. Cổ tức và lợinhuận được chia được ghi nhận khi cổ đông được quyền nhận cổ tức hoặc các bên tham gia góp vốn được quyền nhận lợinhuận từ việc góp vốn.Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải đọc cùng với Báo cáo tài chính10CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONGĐịa chỉ: Lô 24 KCN Trà Nóc, P.Trà Nóc, Q.Bình Thủy - Tp. Cần ThơBÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2015Bản thuyết minh Báo cáo tài chính18 Bên liên quanCác bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc raquyết định các chính sách tài chính và hoạt động.V THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN1 Tiền và các khoản tương đương tiền:Số cuối kỳ- Tiền mặt:- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn:
Xem thêm

32 Đọc thêm

BÀI TẬP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN SỐ (164)

BÀI TẬP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN SỐ (164)

THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾGlobal Advanced Master of Business Administrationc. Bài tập này mang đến cho chúng ta những ý nghĩa gì về nhu cầu cần có cả 3 loạibáo cáo tài chính – Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, và báo cáoLCTT?Trả lời:Ba loại báo cáo tài chính chủ yếu mà nhà quản lý nên nắm vững, bao gồm: bảng cân đối kếtoán, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Những báo cáo này phản ánh rõnét tình hình tài chính của một công ty. Mặc dù được trình bày riêng biệt nhưng những bảng báocáo tài chính lại có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.+ Bảng cân đối kế toán phản ánh tình hình tài chính tổng quát của một công ty tại một thời điểmnhất định, gồm có tài sản, vốn chủ sở hữu và nợ phải trả.+ Báo cáo kết quả kinh doanh nêu rõ lợi nhuận: thể hiện các khoản lời lỗ của công ty trong mộtkhoảng thời gian - một tháng, một quý hoặc một năm.+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ thể hiện các nguồn thu chi tiền của công ty, nói cách khác là dòngtiền đi vào và đi ra của công ty.Một cách khác để nhìn vào các mối tương quan giữa những báo cáo này: Báo cáo kết quả kinhdoanh cho bạn biết liệu công ty bạn có tạo ra lợi nhuận hay không. Bảng cân đối kế toán chothấy tính hiệu quả của một công ty trong quá trình sử dụng tài sản và quản lý nợ phải trả khi theođuổi lợi nhuận. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giúp bạn biết cách tăng hoặc giảm lượng tiền thôngqua các hoạt động của công ty, mua hoặc bán tài sản, và các hoạt động tài chính.Bài tập 4: (Bài tổng hợp)Công ty PHUSABảng cân đối kế toán, ngày 31/12(đơn vị: triệu đồng)Yêu cầu: a. Điền bố sung các số liệu thiếu sót cho các báo cáo của công ty PHUSA:TÀI SẢN2004
Xem thêm

12 Đọc thêm

BỘ 3 BẤT KHẢ THI, BỘ 3 BẤT KHẢ THI TRONG NỀN KINH TẾ

BỘ 3 BẤT KHẢ THI, BỘ 3 BẤT KHẢ THI TRONG NỀN KINH TẾ

1.2.1 CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ ĐỘC LẬP- Điều tiết và tăngChính sáchđộc lập tiền tệMục tiêutrưởng kinh tế- Giảm thiểu lạmphát1.2.2 ỔN ĐỊNH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI•Là thực hiện cơ chế tỷ giá cố định. Tỷ giá cố định đượcquyết định bởi NHTW. Và NHTW sẽ điều hòa cung cầungoại tệ, nộitệ để duy trì tỷ giá cố định.Tăng xuất khẩu ròng, cải thiện cán cân thương mại, chốngsuy thoái (phá giá tiền tệ) hay chống lạm phát (nâng giá tiềntệ), tạo môi trường đầu tư tốt hơn.1.2.3 HỘI NHẬP TÀI CHÍNH
Xem thêm

30 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

thu nhập từ hoạt động khác, sau khi được tập hợp lại sẽ được phân phối với theo trìnhtự nhất định. Đầu tiên là bù đắp các hao tổn trong quá trình kinh doanh gồm có giávốn, chi phí bán hàng và quản lí doanh nghiệp, chi phí lãi vay và các chi phí khác. Sauđó thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Cuối cùng là phần trích quỹ doanhnghiệp và phân chia lợi nhuận cho chủ sở hữu.1.1.2.3 Chức năng giám đốcGiám đốc là việc kiểm tra, kiểm soát quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiềntệ của doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp thực hiện chức năng này thông qua việcthu thập số liệu về tình hình kinh doanh, tính toán các chỉ tiêu tài chính, và theo dõi sự2Thang Long University Librarybiến động của các chỉ tiêu này. Trên cơ sở đó, giúp cho chủ thể quản lí phát hiệnnhững khâu mất cân đối, những khiếm khuyết trong công tác điều hành, quản lý kinhdoanh, đánh giá được tác động đến tình hình tài chính. Từ đây, đưa ra quyết định ngănchặn kịp thời các khả năng tổn thất có thể xảy ra, nhằm duy trì và nâng cao hiệu quảkinh doanh của doanh nghiệp.1.2. Tổng quan phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp1.2.1. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệpTài chính doanh nghiệp là phạm trù ảnh hưởng toàn diện và sâu rộng đến tìnhhình kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó, tác động trực tiếp đến lợi ích của bên liênquan đến doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ kiến thức, thời gian để từnhững con số báo cáo do doanh nghiệp công bố, phân tích và đưa ra ngay các nhận xétvề quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ hoặc vốn hoạt động củadoanh nghiệp liệu có phù hợp với mục tiêu kinh doanh hay không. Do đó, phân tích tàichính xuất hiện như một bước quan trọng chiết xuất thông tin từ báo cáo của doanhnghiệp trở thành các thông tin dễ hiểu, cụ thể, phù hợp với nhu cầu riêng của các chủthể. Từ đó, trở thành đầu vào quan trọng của các quyết định kinh tế.
Xem thêm

90 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ

- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tínhthuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng.--- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhậpthuế thu nhập hoãn lại phải trả.--- Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại.--VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BẢY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆCác giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng khôngđược sử dụng:Quý II năm 2015Quý II năm 2014- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếphoặc nghiệp vụ cho thuê tài chính
Xem thêm

19 Đọc thêm

TIỂU LUẬN PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA KẾ TOÁN SÁNG TẠO TỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TIỂU LUẬN PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA KẾ TOÁN SÁNG TẠO TỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA KẾ TOÁN SÁNG TẠO TỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Mục lục Chương I: Kế toán sáng tạo là gì ?. 3 1.1 Các khái niệm chính của kế toán sáng tạo. 3 1.2 Kế toán sáng tạo (Creative Accounting): Cách nhìn chuyên gia. 3 1.2.1 Khảo sát về hành vi kế toán sáng tạo. 3 1.2.2 Kế toán sáng tạo là có lợi hay có hại. 3 1.3 Phân loại gian lận. 3 1.4 Chính sách kế toán - Vấn đề cực kỳ quan trọng. 3 1.4.1 Chính sách tính giá hàng tồn kho. 3 1.4.2 Chính sách ghi nhận doanh thu. 3 1.5 Tại sao lại tồn tại sự lắt léo. 3 1.6 Quản lý chặt chẽ nguyên lý kế toán những trường hợp đặc biệt 3 1.6.1 Dự trữ tiền kiếm được cho các kỳ sau. 3 1.6.2 Big bath. 3 1.6.3 “Làm mềm” chi phí khó đo đếm 3 Chương II : Nhận biết hành vi sáng tạo trong kế toán. 3 2.1 Các trường hợp khác nhau. 3 2.2 Ghi nhận doanh thu trả trước và doanh thu ảo. 3 2.2.1 Hành vi ghi nhận doanh thu ảo. 3 2.2.2 Làm sao phát hiện doanh thu ảo. 3 2.3 Sử dụng chính sách vốn hoá. 3 2.3.1 Gian lận khi vốn hoá. 3 2.3.2 Phát hiện vốn hoá sai 3 2.4 Ghi nhận sai tài sản và nợ. 3 2.4.1 Ghi nhận sai tài sản. 3 2.4.2 Ghi nhận sai nợ. 3 2.5 Kế toán sáng tạo trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. 3 2.6 Gian lận trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 3 2.6.1 Hành vi làm đẹp trên báo cáo lưu chuyển. 3 2.6.2 Đánh giá kế toán sáng tạo trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 3 2.7 Thu dọn tàn tích. 3 Chương III : Ứng dụng lý thuyết vào phân tích đánh giá. 3 3.1 Trường hợp Erron và công ty kiểm toán A&A 3 3.1.1 Giới thiệu và khái quát chung về erron. 3 3.1.2 Diễn biến sụp đổ. 3 3.1.3 Nguyên nhân sụp đổ. 3 3.1.2 Đặt vấn đề. 3 3.2 Trường hợp Công ty Dược Viễn Đông. 3 3.2.1 Hành vi vi phạm 3 3.1.2 Phân tích vi phạm 3 3.3 Nhận xét chung. 3 3.4 Kết luận. 3 Phụ Lục : Phân tích cho nhà đầu tư. 3 Tài liệu tham khảo. 3
Xem thêm

42 Đọc thêm

Slide: Chương 7 KIỂM TOÁN CHU KỲ HÀNG TỒN KHOCHI PHÍGIÁ THÀNH

SLIDE: CHƯƠNG 7 KIỂM TOÁN CHU KỲ HÀNG TỒN KHOCHI PHÍGIÁ THÀNH

7.1 Mục tiêu và căn cứ kiểm toán chu kỳ hàng tồn kho, chi phí giá thành 7.2 Khảo sát về kiểm soát nội bộ đối với chu kỳ hàng tồn kho, chi phí giá thành 7.3 Thực hiện các thử nghiệm cơ bản 7.4 Tổng hợp kết quả kiểm toán chu kỳ hàng tồn kho, chi phí giá thành Các thông tin tài chính có liên quan đến chu kỳ hàngTK, CP, giá thành Chu kỳ hàng tồn kho, chi phí và giá thành liên quan tới nhiều chỉ tiêu trên các Báo cáo tài chính của doanh nghiệp, cụ thể: Liên quan trực tiếp tới các chỉ tiêu về hàng tồn kho trên Bảng cân đối kế toán (Hàng tồn kho và dự phòng giảm giá hàng tồn kho); Ảnh hưởng tới chỉ tiêu giá vốn hàng bán trên Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, các khoản lợi nhuận, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp, lợi nhuận chưa phân phối trên Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp. Chỉ tiêu tăng, giảm hàng tồn kho trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (trường hợp doanh nghiệp Lập Báo cáo Lưu chuyển tiến tệ theo phương pháp gián tiếp). Ngoài ra còn liên quan tới một loạt các thông tin và chỉ tiêu trên Thuyết minh báo cáo tài chính của doanh nghiệp
Xem thêm

28 Đọc thêm

BÀI TẬP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN SỐ (40)

BÀI TẬP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN SỐ (40)

dụng để kiểm tra, đánh giá sự chính xác của việc ghi chép số liệu, tình hìnhbiến động của tài sản và nguồn vốn thông qua việc định khoản.- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp thông tin chi tiết về cơ cấu tài tínhcủa Doanh nghiệp, từ đây đánh giá được các thay đổi trong tài sản thuần và khảnăng chuyển đỏi của tài sản thành tiền; đánh giá được khả năng thanh khoảncủa Doanh nghiệp.- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nhằm phản ánh tình hình thực tếcủa Doanh nghiệp tại một kỳ kinh doanh, từ đây giúp Lãnh đạo đưa ra được cácchính sách, chiến lược kinh doanh khả thi và thích hợp đúng với tình hình tàichính của mình.Bài tập 4Bảng cân đối kế toàn, ngày 31/12ĐVT: triệu đồngTài sảnTiềnKhoản phải thuHàng tồn khoCộng tài sản lưu độngTài sản cố định nguyên giáKhấu hao tích lũyTài sản cố định, ròngTổng tài sảnNợ phải trả và vồn chủ sở hữuKhoản phải trảVay ngắn hạnChi phí phải trảCộng nợ ngắn hạnNợ dài hạnThuế ưu đãi chậm nộpTổng cộng nợ
Xem thêm

9 Đọc thêm

Cùng chủ đề