TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở KHU DÂN CƯ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở KHU DÂN CƯ":

BÁO CÁO TỔNG KẾT 15 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ Ở KHU DÂN CƯ 2000 2015

BÁO CÁO TỔNG KẾT 15 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ Ở KHU DÂN CƯ 2000 2015

- Vận động nhân dân di dời chuồng trại nuôi gia súc ra xa khuvực nhà ở, chủ động phòng chống các bệnh dịch như sốt rét, sôt xuấthuyết, dịch cúm … Thực hiện nuôi nhốt gia súc, không thả rông gâyảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.-Thường xuyên quét dọn vệ sinh, thu gom rác thải về nơi xử lýtập trung the[r]

10 Đọc thêm

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA XÃ.

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA XÃ.

ỦY BAN NHÂN DÂNXÃ PHƯỚC THÀNHSố:/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcPhước Thành, ngàytháng 9 năm 2014QUYẾT ĐỊNHThành lập Ban chỉ đạo phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Phước ThànhỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯ[r]

2 Đọc thêm

Cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên (20012015) (LV thạc sĩ)

Cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên (20012015) (LV thạc sĩ)

Cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên (20012015) (LV thạc sĩ)Cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên (20012015) (LV thạc sĩ)Cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên (2[r]

Đọc thêm

BỘ CÂU HỎI VÀ ĐỀ CƯƠNG TRẢ LỜI CUỘC THI “TÌM HIỂU VỀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

BỘ CÂU HỎI VÀ ĐỀ CƯƠNG TRẢ LỜI CUỘC THI “TÌM HIỂU VỀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa liên tục từ 02 (năm) năm trở lên.3. Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa đô thị.a, 80% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt các quy định hiện hành về nếpsống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và nếp sống văn minh đôthị;b, Không[r]

13 Đọc thêm

TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA

TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA

- Xã/phường văn hoá: tiêu chuẩn xã/phường văn hóa được xây dựng trêncơ sở kết hợp các nội dung của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sốngvăn hóa với các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội địa phương.- Việc thực hiện các quy định về xây[r]

34 Đọc thêm

Báo cao tổng kết 10 năm thự hiện phong trào " toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư " giai doạn ( 2000 – 2010)

BÁO CAO TỔNG KẾT 10 NĂM THỰ HIỆN PHONG TRÀO " TOÀN DÂN XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở KHU DÂN CƯ " GIAI DOẠN ( 2000 – 2010)

Phòng GD&ĐT thị xã bắc kạnTRờng tiểu học sông cầuSố: 46 /BC- THSCCộNG HOà Xã HÔị CHủ NGHĩA VIệT NAMĐộc lập Tự do Hạnh phúc Sông Cầu, ngày 18 tháng 5 năm 2010BáO CáO TổNG KếT 10 NĂM THựC HIệN PHONG TRàOTOàN DÂN ĐOàN KếT XÂY DựNG Đời sống văn hoáGiai đoạn ( 2000 2[r]

4 Đọc thêm

Cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh (2001 2015) (LV thạc sĩ)

Cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh (2001 2015) (LV thạc sĩ)

Cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh (2001 2015) (LV thạc sĩ)Cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh (2001 2015) (LV thạc sĩ)Cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư thành phố Cẩm Phả tỉnh[r]

Đọc thêm

Cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh (2001 2015) (LV thạc sĩ)

Cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh (2001 2015) (LV thạc sĩ)

Cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh (2001 2015) (LV thạc sĩ)Cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh (2001 2015) (LV thạc sĩ)Cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư thành phố Cẩm Phả tỉnh[r]

Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TỈNH THANH HÓA HIỆN NAY

BÁO CÁO THỰC TẬP ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TỈNH THANH HÓA HIỆN NAY

Xây dựng đời sống văn hóa trong nhân dân có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình hội nhập và phát triển của dân tộc, làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi mặt của đời sống và các hoạt động xã hội, vào từng cá nhân, từng tập thể và cộng đồng, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ của con người. Xây[r]

Đọc thêm

TIEU LUAN XAY DUNG DOI SONG VAN HOA HUYEN BUON DON RH2HU 20130412103618 15188 TL0E

TIEU LUAN XAY DUNG DOI SONG VAN HOA HUYEN BUON DON RH2HU 20130412103618 15188 TL0E

gia đình Việt Nam đã khẳng định vai trò của gia đình đối với xã hội và xã hộiđối với gia đình trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đấtnước.Nhận thức được tầm quan trọng trong việc xây dựng gia đình văn hoá,xã Tân Hoà - huyện Buôn Đôn, dù là một xã mới được thành lập từ khi chi[r]

Đọc thêm

Thủ tục công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa ppt

THỦ TỤC CÔNG NHẬN DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HÓA PPT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN (Ban hành kèm theo Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk) Thủ tục công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa a) Trình tự thực hiện: Bước 1: Tháng 1 hàng năm, cá nhân[r]

5 Đọc thêm

Tài liệu BC-T6-2013 pptx

TÀI LIỆU BC-T6-2013 PPTX

- Duy trì lớp võ thuật taekwondo với 25 học viên. - Tổ chức lễ khai mạc hè 2013 gồm hơn 200 em HS, hơn 50 GV-CB-CNV tham gia.3. Trung tâm VHTT – HTCĐ:- Tổng kết lớp chăn nuôi thú y ấp 1 với - Chiêu sinh lớp - Đẩy mạnh công tác thư viện của trung tâm văn hóa xã. Số lượt đọc sách trong[r]

5 Đọc thêm

Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND doc

QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2012/QĐ-UBND DOC

sống văn hóa”; đảm bảo về an ninh, trật tự an toàn xã hội; tích cực phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, an toàn giao thông, thực hiện tốt đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện… đ. Về giáo dục - Có hệ thống trường học kiên cố đảm bảo theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo. - Hoàn thành phổ[r]

7 Đọc thêm

KH kiểm tra CQVH

KH KIỂM TRA CQVH

- Từ ngày 25/5 – 28/5/2009 : Xét duyệt các đơn vò Trường học ( tính cho 2 năm 2009- 2010)- Từ ngày 20/10 – 30/10/2009 : Xét duyệt các đơn vò Đăng ký năm 2009 ( Sẽ có lòch kiểm tra cụ thể cho từng đơn vò)4. Đối tượng kiểm tra : các cơ quan đơn vò đóng trên đòa bàn Thò xã có thực hiện đăng ký xây d[r]

4 Đọc thêm

BC T5-2013 pot

BC T5-2013 POT

- Tình hình máy móc: 01 máy vi tính bị hư ổ đĩa CD.* BCĐ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa : Tiếp tục triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013 cho các thành viên BCĐ chủ nhiệm các chương trình và thông qua quy chế hoạch động BCĐ.IX. Tình hình phát tri[r]

5 Đọc thêm

Quyết định số 940/QĐ-CT potx

QUYẾT ĐỊNH SỐ 940/QĐ-CT POTX

dân đóng góp xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội cộng đồng. 3. Xây dựng thiết chế và phong trào văn hóa, thể thao cơ sở a) Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã có cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm; ổn định về tổ chức;[r]

14 Đọc thêm

Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” pot

THỦ TỤC CÔNG NHẬN LẠI “XÃ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA NÔNG THÔN MỚI”

+ Có 50% trở lên thôn, buôn văn hóa vận động được nhân dân đóng góp xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội cộng đồng. - Xây dựng thiết chế và phong trào văn hóa, thể thao cơ sở + Trung tâm Văn hóa-Thể thao xã có cơ sở v[r]

4 Đọc thêm

Hướng dẫn bình xét trường học văn hóa 2010

HƯỚNG DẪN BÌNH XÉT TRƯỜNG HỌC VĂN HÓA 2010

UBND HUYỆN SA PAPHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠOSố: 862/PGD&ĐT-THCS.V/v : Hướng dẫn bình xét danh hiệu CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSa Pa, ngày 02 tháng 11 năm 2010Kính gửi: Các trường: Mầm non, Tiểu học, THCS, PTCS, PTDT Nội trú.Thực hiện Công văn số 1035/HD-[r]

2 Đọc thêm

ĐẢNG BỘ HUYỆN LẬP THẠCH ( TỈNH VĨNH PHÚC) LÃNH ĐẠO PHONG TRÀO XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VAN HÓA TỪ NĂM 2001 – 2012

ĐẢNG BỘ HUYỆN LẬP THẠCH ( TỈNH VĨNH PHÚC) LÃNH ĐẠO PHONG TRÀO XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VAN HÓA TỪ NĂM 2001 – 2012

đối với sản phẩm độc hại “[25, tr.223].Từ quan điểm đó đến nay trong đường lối cách mạng của mình, Đảng cộngsản Việt Nam phát triển thành luận điểm: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội,vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới. Đảng và Nhà nước đã cónhiều những chủ trương, ch[r]

19 Đọc thêm

BC T4-2013 ppt

BC T4-2013 PPT

- Duy trì lớp học chăn nuôi thú y tại văn phòng ấp 1 có 32học viên tham dự.VIII. Công tác khuyến học:- Trong tháng thường trực hội khuyến học xã đưa 3 gia đìnhhiếu học, 1 cộng đồng khuyến học tiêu biểu tham dự đại hội giađình hiếu học, dòng họ khuyến học, cộng đồng khuyến học tạihuyện. * Điểm Thông[r]

5 Đọc thêm