PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI":

Phương pháp tính dự phòng nợ phải thu khó đòi ảnh hưởng như thế nào đến giá cổ phiếu trên thị trường

PHƯƠNG PHÁP TÍNH DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI ẢNH HƯỞNG NHƯ THẾ NÀO ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG

Phương pháp tính dự phòng nợ phải thu khó đòi ảnh hưởng như thế nào đến giá cổ phiếu trên thị trường
NỘI DUNG
1. Các phương pháp tính dự phòng phải thu khó đòi
2. Cách xác định giá chứng khoán
3. Tác động của phương pháp tính dự phòng nợ phải thu khó đòi đến giá thị trường chứng khoán.
Khái niệm: DP nợ phải thu khó đòi là dự phòng phần giá trị bị tổn thất của các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán, nợ phải thu chưa quá hạn nhưng có thể không đòi được do khách nợ không có khả năng thanh toán
Xem thêm

15 Đọc thêm

BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN: TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN PHƯƠNG PHÁP TÍNH DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO

BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN: TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN PHƯƠNG PHÁP TÍNH DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO

BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN: TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN


DANH SÁCH NHÓM 6 52DN1
• 1. Nguyễn Thị Phương Huyền
• 2. Lê Thị Hường
• 3. Vũ Như Quỳnh
• 4. Nguyễn Đoàn Minh Trang
• 5. Lê Thị Hồng
• 6. Phan Thị Thu Hằng
• 7. Nguyễn Thị Thương
• 8. Đào Nguyễn Hà Trang
• 9. Vũ Thị Kim Dung
• 10. Nguyễn Thị Hoàng AnhCHỦ ĐỀ:
PHƯƠNG PHÁP TÍNH DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO
Nội dung :
I. Khái niệm và tác động
II. Kết cấu
III. Nguyên tắc trích lập
IV. Ảnh hưởng
V. Ưu, nhược điểm
VI. Ví dụ
I: Khái niệm và tác động
A. Khái niệm:
1. Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập khi có những bằng chứng tin cậy về sự giảm giá của giá trị thuần có thể thực hiện được so với giá gốc của hàng tồn kho.
2. Dự phòng là khoản dự tính trước để đưa vào chi phí sản xuất, kinh doanh phần giá trị bị giảm xuống thấp hơn giá trị đã ghi sổ kế toán của hàng tồn kho. Việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho nhằm bù đắp các khoản thiệt hại thực tế xảy ra do vật tư, sản phẩm, hàng hoá tồn kho bị giảm giá; đồng thời cũng để phản ánh đúng giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho của doanh nghiệp khi lập báo cáo tài chính vào cuối kỳ hạch toán.
3. Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường trừ () chi phí ước
Xem thêm

12 Đọc thêm

BÀN VỀ KẾ TOÁN DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI

BÀN VỀ KẾ TOÁN DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI

- Phó phòng: là trợ lí giúp việc cho trưởng phòng và thay mặt trưởng phòng xử lí mọi việc trong thời gian trưởng phòng vắng mặt… - Nhân viên kinh doanh: 2 nhân viên kinh doanh thực hiện [r]

19 Đọc thêm

“BÀN VỀ KẾ TOÁN DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI”

“BÀN VỀ KẾ TOÁN DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI”

- Khi có thể thu được một số lợi ích kinh tế thì doanh nghiệp phải trình bày tóm tắt về bản chất của các tài sản tiềm tàng tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, và khi có thể trình bày ước t[r]

21 Đọc thêm

BÀN VỀ DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI VÀ DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

BÀN VỀ DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI VÀ DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO TRONG CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

Tuyển dụng được những người thực sự phù hợp với yêu cầu của công việc đảm bảo cho tổ chức có đội ngũ lao động tốt đáp ứng yêu cầu công việc giảm bớt chi phí đào tạo, giúp người lao động [r]

29 Đọc thêm

“BÀN VỀ KẾ TOÁN DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI”

“BÀN VỀ KẾ TOÁN DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI”

- Khi có thể thu được một số lợi ích kinh tế thì doanh nghiệp phải trình bày tóm tắt về bản chất của các tài sản tiềm tàng tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, và khi có thể trình bày ước t[r]

21 Đọc thêm

KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI.

KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DỰ PHÒNG NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI.

- Khi có thể thu được một số lợi ích kinh tế thì doanh nghiệp phải trình bày tóm tắt về bản chất của các tài sản tiềm tàng tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, và khi có thể trình bày ước t[r]

29 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2008 - CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2008 - CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAMðịa chỉ: 184-186-188 Nguyễn ðình Chiểu – Quận 3 – Thành phố Hồ Chí MinhBÁO CÁO TÀI CHÍNHCho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008b. Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho:+ Các loại nguyên vật liệu, nhiên liệu, vật tư phụ tùng, thành phẩm, công cụ, hàng hóa ñược ápdụng phương pháp bình quân gia quyền khi xác ñịnh giá xuất kho.+ Hàng tồn kho trong kỳ nhập khẩu ñược ghi nhận tăng trong kỳ theo tỷ giá ngọai tệ thực tế tại thờiñiểm giao hàng.+ Hàng tồn kho tăng giảm trong kỳ bằng các hình thức di chuyển ñiều kho nội bộ sẽ ñược hạchtoán tăng theo giá hạch toán (giá ñiều chuyển cố ñịnh); phần chênh lệch giữa giá hạch toán vàgiá bình quân sẽ ñược hạch toán vào tài khoản chênh lệch. Cuối kỳ, phần chênh lệch sẽ ñượchạch toán vào hàng tồn kho hoặc giá vốn hàng bán (tùy thuộc vào tính chất xuất kho của hàngtồn kho này).c. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho:Phương pháp kê khai thường xuyên.d. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:+ Công ty thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo chính sách 06/CS-KSNB/2006ban hành ngày 28/02/2008 (trên cơ sở tuân thủ Thông tư 13/2006/TT-BTC ngày 27/02/2007 củaBộ Tài Chính )4.Các khoản phải thu thương mại, các khoản phải thu khác và cách thức lập dự phòng nợphải thu khó ñòi:a. Các khoản phải thu thương mại ñược ghi nhận phù hợp với chuẩn mực doanh thu về thời ñiểm ghi nhậncăn cứ theo hóa ñơn, chứng từ phát sinh.b. Các khoản phải thu khác ñược ghi nhận theo hóa ñơn, chứng từ ñã ñược xem xét, phê duyệt .c. Dự phòng nợ phải thu khó ñòi: ðược lập cho từng khoản nợ phải thu khó ñòi căn cứ vào tuổi nợ quá
Xem thêm

36 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH NGÂN HẠNH

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH NGÂN HẠNH

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ 1
CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP 1
1.1. Cơ sở lý luận chung về kế toán bán hàng 1
1.1.1 Khái niệm về bán hàng 1
1.1.2. Một số khái niệm liên quan đến bán hàng 1
1.1.3. Vai trò bán hàng: 2
1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng 3
1.1.5. Phương pháp kế toán bán hàng. 3
1.1.6. Chứng từ kế toán và tài khoản sử dụng. 4
1.2. Cơ sở lý luận chung về kế toán các khoản phải thu khách hàng. 5
1.2.1. Khái niệm các khoản phải thu 5
1.2.2. Phân loại: 5
1.2.3. Chứng từ kế toán và tài khoản sử dụng. 5
1.2.4. Nguyên tắc hạch toán các khoản phải thu khách hàng 5
1.2.5. Nhiệm vụ của kế toán các khoản phải thu: 6
1.2.6. Phân tích và quản lý công nợ phải thu 6
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH NGÂN HẠNH 8
PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH NGÂN HẠNH 8
1.1. Khái quát chung về công ty TNHH Ngân Hạnh 8
1.1.1. Thông tin giao dịch 8
1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển. 9
1.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 9
1.1.3.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp 9
1.1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ 11
1.2. Hoạt động kinh doanh 13
1.2.1 Đặc điểm kinh doanh và tổ chức sản xuất kinh doanh 13
1.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây. 15
1.3. Công tác kế toán 16
1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 16
1.3.2 Đặc điểm vận dụng chế độ, chính sách kế toán 17
1.3.3. Đặc điểm tổ chức một số phần hành kế toán chủ yếu 20
1.3.3.1. Kế toán vốn bằng tiền 20
1.3.3.2.Kế toán tài sản cố định 23
1.3.3.3 Kế toán hàng tồn kho 27
1.3.3.4 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 30
PHẦN 2: KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU 32
TẠI CÔNG TY TNHH NGÂN HẠNH. 32
2.1. Các phương thức bán hàng và hình thức thanh toán của công ty. 32
2.1.1.Phương thức bán hàng 32
2.1.2. Các phương thức thanh toán: 32
2.2. Kế toán hoạt động bán hàng trong công ty 32
2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng: 32
2.2.1.1.Nguyên tắc xác định thời điểm ghi nhận doanh thu 32
2.2.1.2.Tài khoản sử dụng: 33
2.2.1.3 Trình tự hạch toán 34
2.2.1.4. Tổ chức ghi sổ kế toán 35
2.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 42
2.2.2.1. Tài khoản sử dụng. 42
2.2.2.2. Sơ đồ hạch toán: 43
2.2.2.3. Trình tự ghi sổ và sơ đồ hạch toán 44
2.2.3. Kế toán giá vốn hàng bán: 48
2.2.3.1. Tài khoản sử dụng và sơ đồ hạch toán 48
2.2.3.2 Trình tự ghi sổ 49
2.3 Kế toán các khoản phải thu tại công ty TNHH Ngân Hạnh 57
2.3.1. Kế toán phải thu khách hàng. 57
2.3.1.1. Khái niệm 57
2.3.1.2. Hệ thống chứng từ công ty sử dụng 57
2. 3.1.3. Tài khoản sử dụng 63
2.3.1.4. Sơ đồ hạch toán phải thu khách hàng 64
2.3.1.5. Tổ chức ghi sổ kế toán 65
2.3.2. Kế toán các khoản phải thu khác 71
2.3.2.1. Khái niệm 71
2.3.2.2. Hệ thống chứng từ ghi sổ mà công ty sử dụng 71
2.3.2.3. Tài khoản sử dụng 71
2.3.2.4. Sơ đồ hạch toán khoản phải thu khác 72
2.3.2.5. Tổ chức ghi sổ kế toán 72
2.3.3.Dự phòng khoản phải thu khó đòi. 76
2.3.3.1. Đối tượng và điều kiện lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 76
2.3.3.2. Phương pháp lập dự phòng 76
2.3.3.3. Xử lí khoản dự phòng 77
2.3.3.4. Tài khoản sử dụng 77
2.3.3.5. Sơ đồ hạch toán 78
2.3.3.6. Tổ chức ghi sổ. 78
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC 79
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG 79
TẠI CÔNG TY TNHH NGÂN HẠNH 79
3.1. Ưu điểm, nhược điểm và một số kiến nghịchung của công ty. 79
3.1.1. Ưu điểm 79
3.1.2. Nhược điểm 79
3.1.3. Một số kiến nghị 79
3.2. Ưu điểm, nhược điểm và kiến nghị về công tác kế KT HĐ bán hàng 80
3.2.1. Ưu điểm 80
3.2.2. Nhược điểm của công tác kế toán hoạt động bán hàng 80
3.2.3 Một số kiến nghị 81
3.3. Ưu nhược điểm, 1 số kiến nghị của công tác kế toán các khoản phải thu. 82
3.3.1. Ưu điểm 82
3.3.2. Nhược điểm 84
3.3.3. Một số kiến nghị 84
Xem thêm

85 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ

21,598,434,390CộngGiá trò hợp lý của các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính được phản ánh theo giá trò mà công cụ tài chính có thể được chuyểnđổi trong một giao dòch hiện tại giữa các bên có đầy đủ hiểu biết, mong muốn giao dòch, trong một giao dòch trao đổi ngang giá.Công ty sử dụng phương pháp và giả đònh sau để ước tính giá trò hợp lý:° Giá trò hợp lý của tiền mặt, tiền gửi ngân hàng ngắn hạn, các khoản phải thu khách hàng, phải trả cho người bán và nợ phảiCÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎBáo cáo tài chínhĐòa chỉ :Phường Bình An, TX. Dó An, tỉnh Bình DươngQuý 2 năm 2012BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH(Thể hiện bằng tiền đồng Việt Nam, ngoại trừ trường hợp có ghi chú bằng đồng tiền khác).° Giá trò hợp lý của các khoản phải thu và cho vay có lãi suất cố đònh hoặc thay đổi được đánh giá dựa trên các thông tin nhưlãi suất, rủi ro, khả năng trả nợ và tính chất rủi ro liên quan đến khoản nợ. Trên cơ sở đánh giá này Công ty ước tính dự phòng chophần có khả năng không thu hồi được.° Giá trò hợp lý của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán được niêm yết trên thò trường chứng khoán là giá công bố giao dòchtại ngày kết thúc năm tài chính. Giá trò hợp lý của các tài sản tài chính sẵn sàng để bán chưa niêm yết được ước tính bằng cácphương pháp đònh giá phù hợp.2. Tài sản đảm bảoTài sản thế chấp cho đơn vò khác
Xem thêm

18 Đọc thêm

BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH ACCT (91)

BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH ACCT (91)

Nguyễn Thị Anh Thu – GaMBA.M0809BÀI TẬP CÁ NHÂNMôn: KẾ TOÁN TÀI CHÍNHHọ và tên: Nguyễn Thị Anh ThuLớp: GaMBA.M0809BÀI LÀMCâu 1: Phản ánh các ghi nhận cần thiết vào các khoản mụcĐVT: USDTT1Chỉ tiêuPhải thu của khách hàngĐã thu tiền trong nămHàng bán bị trả lạiKhách hàng đã thanh toán tiền23hàngXóa nợ cho kháchChi phí nợ khó đòiThu nhập hoàn nhập dự4phòng phải thu khó đòiDự phòng nợ khó đòi

2 Đọc thêm

CHƯƠNG 10 CÁC KHOẢN PHẢI THU THƯƠNG PHIẾU PHẢI THU

CHƯƠNG 10 CÁC KHOẢN PHẢI THU THƯƠNG PHIẾU PHẢI THU

Chương 10
CÁC KHOẢN PHẢI THU VÀ THƯƠNG PHIẾU PHẢI THU
(ACCOUNTS RECEIVABLE NOTES RECEIVABLE)
Đối tượng chương:
ỉ. Các khoản phải thu (The types o f receivables)
2. Nợ khó đòi (Bad debts Uncollectible Accounts)
3. Ước tỉnh dự phòng nợ khố đòi (Estimating uncollectibles)
4. Thương phiếu phải thu (Nỡtes receivableỊ Bills receivable)
5. Ke toán các khoản phải thu, phải trả nội bộ, các khoản tạm ứng và chi phí trả trước
(Account fo r other receivables, advances and prepaid expenses)
6. Sử đụng các thông tin kế tỡán cho việc ra quyết định
(Using accounting information fo r decisionmaking)
Xem thêm

29 Đọc thêm

Bàn về chế độ hạch toán chi phí dự phòng trong doanh nghiệp

BÀN VỀ CHẾ ĐỘ HẠCH TOÁN CHI PHÍ DỰ PHÒNG TRONG DOANH NGHIỆP

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG CỦA HẠCH TOÁN CHI PHÍ DỰ PHÒNG HIỆN NAY ....................................................................31.1Khái niệm dự phòng:............................................................................31.2Bản chất của dự phòng:......................................................................31.3Xác định và phân loại dự phòng ........................................................31.4Vai trò của dự phòng:.........................................................................51.5 Thời điểm và nguyên tắc xác lập các khoản dự phòng....................61.5.1 Thời điểm:.............................................................................................61.5.2 Nguyên tắc chung trong trích lập dự phòng:.........................................71.6Kế toán chi phí dự phòng trong chế độ kế toán hiện hành .............81.6.1Dự phòng phải thu khó đòi ...................................................................81.6.2Dự phòng giảm giá hàng tồn kho........................................................141.6.3Dự phòng giảm giá chứng khoán và các khoản đầu tư dài hạn ..........181.6.4 Dự phòng phải trả bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp......231.6.5Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp ........................................................27PHẦN II: THỰC TRẠNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HIỆN HÀNH VỀ DỰ PHÒNG TẠI DOANH NGHIỆP .....................................................312.1. Về văn bản pháp lý về dự phòng .....................................................312.2Đánh giá về chế độ kế toán dự phòng hiện hành............................312.2.1 Chưa nhận diện đầy đủ các khoản dự phòng ......................................322.2.2 Sự không thống nhất giữa quy định của Thông tư dự phòng và quy định của Chế độ kế toán hiện hành về hoàn nhập dự phòng...............32
Xem thêm

45 Đọc thêm

Slide ước tính kế toán và ảnh hưởng của nó đến thuế

SLIDE ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN THUẾ

Có 4 phương pháp chủ yếu mà kế toán có thể áp dụng để xác định ước tính kế toán bao gồm:Phương pháp so sánh trực tiếp: theo phương pháp này, để xác định các ước tính kế toán như các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, giảm giá đầu tư tài chính…kế toán phải thu thập thông tin thị trường về giá của các tài sản hoàn toàn giống với tài sản hiện có của DN và sử dụng mức giá quan sát trên thị trường để ước tính các khoản giảm giá và tổn thất tài sản của DN.Phương pháp so sánh điều chỉnh: Trường hợp không có các tài sản hoàn toàn giống với tài sản hiện có của DN được trao đổi trên thị trường, DN có thể thu thập thông tin về giá của các tài sản tương tự để tham khảo và thực hiện các điều chỉnh phù hợpPhương pháp chiết khấu dòng tiền: Trong một số trường hợp để ước tính giá trị của một khoản mục tài sản, kế toán có thể áp dụng phương pháp chiết khấu dòng thu nhập mà tài sản được dự tính tạo ra cho DN trong suốt vòng đời sử dụng tài sản. Phương pháp này thường được áp dụng để xác định các ước tính kế toán liên quan đến các tài sản dài hạn.Các phương pháp xét đoán khác: Bên cạnh các phương pháp nêu trên, kế toán có thể áp dụng phương pháp xét đoán khác dựa trên cơ sở phân tích dữ liệu về mối liên hệ giữa các khoản mục trên báo cáo tài chính (ví dụ mối tương quan giữa doanh thu và nợ phải thu khó đòi, mối quan hệ giữa doanh thu với chi phí bảo hành sản phẩm) hoặc căn cứ vào các kế hoạch, dự toán để ước tính các khoản trích trước, các khoản dự phòng phải trả.
Xem thêm

27 Đọc thêm

KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI THU PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY

KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI THU PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY

GVHD: Phạm Vũ Điểm PHẦN III: CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI THU PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY …. A. CƠ SỞ LÝ LUẬN (Phần này chủ yếu là chép lại các lý thuyết đã được học ở trường; hoặc có thể chép lại theo các nội dung gợi ý sau đây) I. NHIỆM VỤ YÊU CẦU 1. Đối với công tác kế toán các khoản nợ phải thu 1.1 Nhiệm vụ Gợi ý: Tính toán, ghi chép phản ánh chính xác kịp thời đầy đủ từng khoản nợ phải thu theo từng đối tượng: số nợ phải thu , số nợ đã thu và số nợ còn phải thu ; Có biện pháp tích cực thu hồi các khoản nợ phải thu để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Kiểm tra giám sát chặt chẽ việc chấp hành chế độ quy định về quản lý các khoản nợ phải thu . 1.2 Yêu cầu Gợi ý: Phải thực hiện hạch toán chi tiết cho từng đối tượng phải thu theo từng khoản nợ phải thu. Phải theo dõi chặt chẽ từng khoản nợ phải thu và thường xuyên kiểm tra đối chiếu, đôn đốc thu hồi nợ. Đối với các khoản nợ phải thu quá hạn cần lưu ý thực hiện lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo chế độ quy định. Đối với các khách nợ có số dư nợ lớn có thể yêu cầu đối tượng đó xác nhận tổng số tiền còn nợ bằng văn bản. Đối với trường hợp khách nợ thanh toán khoản nợ phải thu cho doanh nghiệp bằng vật tư, hàng hoá hoặc bù trừ giữa số nợ phải thu với số nợ phải trả của doanh nghiệp, cần phải có đầy đủ các chứng từ hợp pháp hợp lệ như biên bản đối chiếu công nợ, biên bản bù trừ công nợ, … 2. Đối với công tác kế toán các khoản nợ phải trả 2.1 Nhiệm vụ Gợi ý: Tính toán, ghi chép phản ánh chính xác kịp thời đầy đủ từng khoản nợ phải trả theo từng chủ nợ: số nợ phải trả , số nợ đã trả và số nợ còn phải trả ; Theo dõi chặt chẽ thời gian phải trả nợ sắp đến để chủ động chuẩn bị nguồn tài chính phục vụ cho việc thanh toán nợ
Xem thêm

10 Đọc thêm

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN

TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN

Mục lục
Trang
Lời mở đầu 1
Phần I: Tình hình tổ chức vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại công ty nội thất Hoàng Duy 2
I. Đặc điểm chung của công ty nội thất Hoàng Duy 2
1. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty nội thất Hoàng Duy 2
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty 2
1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 3
2. Chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của công ty 5
2.1. Chức năng 5
2.2. Nhiệm vụ 5
2.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 5
3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 7
II. Tổ chức bộ máy kế toán, công tác và sổ kế toán tại công ty nội thất Hoàng Duy 9
1. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty nội thất Hoàng Duy 9
2. Tổ chức công tác kế toán tại công ty 11
2.1. Tổ chức chứng từ kế toán 11
2.2. Tổ chức hệ thống tài khoản và sổ kế toán 11
2.3. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 11
3. Tổ chức sổ kế toán tại công ty 12
Phần II: Lý luận chung về hạch toán vốn bằng tiền và các nghiệp thanh toán 14
I. Kế toán vốn bằng tiền 14
1. Khái niệm kế toán vốn bằng tiền 14
2. Nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền 14
3. Kế toán tiền mặt 15
3.1. Nội dung hạch toán tiền mặt tại quỹ 15
3.2. Nguyên tắc hạch toán 15
3.3. Mẫu sổ kiêm báo cáo quỹ 15
3.4. Tài khoản sử dụng và phương pháp hạch toán 15
3.4.1. Taì khoản sử dụng 17
3.4.2. Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 111 17
3.4.3. Trình tự hạch toán TK 111 17
4. Kế toán tiền gửi ngân hàng 25
4.1. Nội dung hạch toán 25
4.2. Nguyên tắc hạch toán 25
4.3. Kết cấu của TK 112 25
4.4. Phương pháp hạch toán 26
5. Hạch toán tiền đang chuyển 28
5.1. Chứng từ sử dụng 28
5.2. Tài khoản sử dụng 28
5.3. Trình tự hạch toán 30
6. Trình tự ghi sổ theo sơ đồ hình thức nhật ký chứng từ 31
II. Kế toán các khoản phải thu, phải trả 31
1. Kế toán thanh toán với khách hàng 31
1.1. Kết cấu và trình tự hạch toán của tài khoản 32
1.1.1. Kết cấu 32
1.1.2. Trình tự kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu 32
2.Kế toán thanh toán với nhà cung cấp
3. Kế toán các khoản phải thu khác 34
4. Kế toán dự phòng phải thu khó đòi 36
5. Ké toán và các khoản ứng trước 39
a. Kế toán và các khoản tạm ứng 39
b. Kế toán chi phí trả trước 41
6. Hạch toán các khoản phải thanh toán với nhà nước 44
5.1. Hạch toán thuế GTGT 44
5.1.1. Phương pháp tính thuế 44
5.1.2. Hạch toán thuế GTGT ở DN 44
III. Tổ chức hạch toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ hạch toán tại công ty TNHH nội thất Hoàng Duy 45
1. Hạch toán tiền mặt 45
2. Hạch toán tiền gửi ngân hàng TK 112 57
3. Hạch toán các khoản thanh toán với người mua 73
4. Hạch toán các khoản tạm ứng 86
5. Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán 100
6. Hạch toán các khoản phải trả CNV, các khoản phải trả phải nộp khác, chi phí trả trước 105
a. Kế toán hạch toán phải trả CNV, phải trả, nộp khác 105
b. Kế toán chi phí trả trước 107
8. Kế toán các khoản phải trả phải nộp ngân sách 110
Phần III. Một số nhận xét về công tác hạch toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán tại công ty nội thất Hoàng Duy 116
I. Một số nhận xét về công tác hạch toán vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán 116
1. Ưu điểm 116
1.1. Trong công tác tổ chức hệ thống chứng từ 116
1.2. Loại và mức tỷ giá áp dụng trong việc hạch toán chi tiết vốn bằng tiền và các nghiệp vụ thanh toán 117
1.3. Về cơ cấu tổ chức bộ máy phòng kế toán 117
2. Nhược điểm 118
II. Một số ý kiến đóng góp 118
Kết luận 120
Xem thêm

108 Đọc thêm

TÌM HIỀU HỆ THỐNG KẾ TOÁN CỦA PHÁP MỸ VÀ MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ TRÍCH LẬP CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG TRONG HỆ THỐNG KẾ TOÁN VIỆT NAM

TÌM HIỀU HỆ THỐNG KẾ TOÁN CỦA PHÁP MỸ VÀ MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ TRÍCH LẬP CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG TRONG HỆ THỐNG KẾ TOÁN VIỆT NAM

Kinh doanh là hoạt động chứa đựng những rủi ro tiềm ẩn do nhiều nguyên nhân khác nhau. Để hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được duy trì ta phải dự phòng, hạn chế những rủi ro có thể dự đoán trước.Trong kinh doanh, hoạt động tài chính ngày nay đã trở thành một hoạt động không thể thiếu, nó vừa hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh vừa góp phần để tạo ra lợi nhuận cho Doanh nghiệp. Hoạt động tài chính các Doanh nghiệp chủ yếu thường là đầu tư vào chứng khoán để tìm kiếm lợi nhuận, tuy nhiên giá cả chứng khoán trên thị trường luôn biến động. Ngoài ra dự trữ hàng hoá của Doanh nghiệp, đặc biệt là Doanh nghiệp thương mại là lực lượng vật chất chủ yếu để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong nền kinh tế quốc dân một cách thường xuyên, liên tục và đồng bộ. Hàng tồn kho, các khoản nợ phải thu là bộ phận tài sản có giá trị lớn tại doanh nghiệp. Ngoài ra, hoạt động đầu tư vào các loại chứng khoán là hoạt động đầu tư nhằm khai thác và sử dụng nguồn lực tiền nhàn rỗi của doanh nghiệp cũng chứa đựng không ít rủi ro. Xuất phát từ nguyên tắc thận trọng của kế toán, việc trích lập dự phòng cho các khoản này trong doanh nghiệp là việc rất cần thiết.Nhờ việc trích lập dự phòng này doanh nghiệp có thể hạn chế những rủi ro về mất ổn định nếu hàng tồn kho, các loại chứng khoán doanh nghiệp đã đầu tư bị giảm giá trên thị trường hoặc có những khoản nợ phải thu khách hàng không thể thu được.Xuất phát từ những suy nghĩ đó, em đã chọn đề tài: Xác định và hạch toán các khoản dự phòng trong Doanh nghiệp làm đề án môn học của mình.Đề tài gồm có 3 phần:Phần I : Các phương pháp xác định và hạch toán các khoản dự phòng trong hệ thống kế toán Việt NamPhần II : Kế toán các khoản dự phòng trong hệ thống kế toán Pháp và MỹPhần III : Một số suy nghĩ về trích lập các khoản dự phòng trong hệ thống kế toán Việt NamMặc dù rất cố gắn, nhưng do hạn chế về thời gian cũng như kiến thức của bản thân về vấn đề này, nên chắc chắn đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong được sự đóng góp ý kiến và giúp đỡ của các thầy cô để đề tài này được hoàn thiện hơn. Em xin trân thành cám ơn cô
Xem thêm

42 Đọc thêm

VẬN DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN VÀO KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM THỰC HIỆN

VẬN DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN VÀO KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM THỰC HIỆN

Trong thu thập thông tin, trước hết cần vận dụng tối đa nguồn tài liệu đã có songkhi cần thiết vẫn phải có những biện pháp điều tra bổ xung. Nguồn thông tin có thể dokhách hàng cung cấp hoặc Công ty thu thập thông qua nguồn sơ cấp như: đặt câu hỏi,gọi điện phỏng vấn, thực hiện khảo sát… hoặc nguồn thứ cấp như: báo chí, internet,ngân hàng, chính phủ…Các thông tin cần thu thập bao gồm:Tìm hiểu về ngành nghề, môi trường hoạt động kinh doanh của khách hàng:Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 300, đòi hỏi KTV phải tìm hiểu vềngành nghề và hoạt động kinh doanh của khách hàng đủ để nhận thức và xác định cácdữ kiện, nghiệp vụ và thực tiễn hoạt động của đơn vị được kiểm toán mà đánh giá củaKTV có thể ảnh hưởng trọng yếu đến BCTC, đến việc kiểm tra của KTV hoặc đến báocáo kiểm toán.Để thu thập được những thông tin này, CPA VIETNAM lập bảng câu hỏi với cácnội dung:• Các nghị quyết có liên quan đến hoạt động của khách hàng như: hình thức sởhữu và cơ cấu tổ chức, ban giám đốc…• Các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng tới hoạt động của khách hàng: môi trườngkinh doanh, đối thủ cùng ngành, các quy định pháp lý liên quan• Các mục tiêu, kế hoạch, dự toán, dự báo có liên quanTìm hiểu về hệ thống kế toán:Hệ thống kế toán mà khách hàng áp dụng có ảnh hưởng rất lớn tới việc lập kếhoạch, chương trình kiểm toán.Khi tìm hiểu về hệ thống kế toán của khách hàng, CPA VIETNAM dựa trên 3mục lớn:• Nhân sự và phân công nhiệm vụ phòng kế toán• Chính sách kế toán: Cơ sở lập báo cáo tài chính, năm tài chính, hình thức kếtoán áp dụng.• Các chính sách kế toán chủ yếu: ước tính kế toán, tiền và các khoản tươngđương tiền, các khoản phải thudự phòng phải thu khó đòi, hàng tồn kho, TSCĐhữu hình và hao mòn, TSCĐ vô hình, các khoản trả trước dài hạn, các khoản phải trả,
Xem thêm

79 Đọc thêm

TÀI LIỆU HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN DOC

TÀI LIỆU HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN DOC

đòi).3. Các khoản nợ phải thu khó đòi khi xác định thực sự là không đòi được được phép xoá nợ. Việc xoá nợ các khoản nợ phải thu khó đòi phải theo chính sách tài chính hiện hành. Căn cứ vào quyết định xoá nợ về các khoản nợ phải thu khó đòi, ghi:Nợ TK 139 – Dự phòng phải thu khó đòi (Nếu đã lập dự phòng)Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (Nếu chưa lập dự phòng)Có TK 131- Phải thu của khách hàngCó TK 138 – Phải thu khác.Đồng thời ghi vào bên Nợ TK 004 “Nợ khó đòi đã xử lý” (Tài khoản ngoài Bảng Cân đối kế toán).4. Đối với những khoản nợ phải thu khó đòi đã được xử lý xoá nợ, nếu sau đó lại thu hồi được nợ, kế toán căn cứ vào giá trị thực tế của khoản nợ đã thu hồi được, ghi:Nợ các TK 111, 112,….Có TK 711 – Thu nhập khác.Đồng thời ghi đơn vào bên Có TK 004 “Nợ khó đòi đã xử lý” (Tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán).5. Các khoản nợ phải thu khó đòi có thể được bán cho Công ty mua, bán nợ. Khi doanh nghiệp hoàn thành thủ tục bán các khoản nợ phải thu (đang phản ánh trên Bảng Cân đối kế toán) cho Công ty mua, bán nợ và thu được tiền, ghi:Nợ các TK 111, 112,…. (Số tiền thu được từ việc bán khoản nợ phải thu)Nợ TK 139 – Dự phòng phải thu khó đòi (Số chênh lệch được bù đắp bằng khoản dự phòng phải thu khó đòi)Nợ các TK liên quan (Số chênh lệch giữa giá gốc khoản nợ phải thu khó đòi với số tiền thuđược từ bán khoản nợ và số đã được bù đắp bằng khoản dự phòng phải thu khó đòi theo qui định của chính sách tài chính hiện hành
Xem thêm

3 Đọc thêm

KẾ TOÁN vốn BẰNG TIỀN và các KHOẢN PHẢI THU

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU

BÀI TẬP CHƯƠNG 2 : kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu
1) Kế toán vốn bằng tiền cần tuân thủ theo các quy định gì ? Trình bày đặc điểm
hình thành, sự vận động, yêu cầu quản lý các loại vốn bằng tiền
2) Nội dung và phương pháp kế toán các loại tiền mặt; tiền gửi ngân hàng và tiền
đang chuyển
3) Nguyên tắc và phương pháp kế toán các nghiệp vụ kế toán vốn bằng tiền về
ngoại tệ (Tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển )và hạch toán chênh lệch tỷ giá
ngoại tệ
4) Thế nào là đầu tư tài chính ? đầu tư tầi chính ngắn hạn ? các loại hình đầu tư
tài chính ngắn hạn hiện nay
5) Chứng khoán là gì ? Các loại chứng khoán ? nội dung và đặc diểm của từng
loại chứng khoán ? Trình bày nguyên tắc và phương pháp kế toán đầu tư chứng
khoán ngắn hạn .
6) Nguyên tắc và phương pháp kế toán đầu tư ngắn hạn hạn khác
7) Nguyên tắc và phương pháp kế toán dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
8) Nội dung, nguyên tắc và phương pháp kế toán Phải thu của khách hàng
9) Thế nào là Thuế GTGT được khấu trừ ? Trình bày nội dung và phương pháp
kế toán thế GTGT được khấu trừ
10) Nội dung, nguyên tắc và phương pháp kế toán phải thu nội bộ
11) Nội dung , nguyên tắc và phương pháp kế toán phait thu khác
12) Sự cần thiết, nguyên tắc, và phương pháp kế toán dự phòng phait thu khó đòi
13) Nội dung, nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản tạm ứng
14) Nội dung, nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản chi phí trả trước
15) Nội dung , nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản cầm cố, ký cược
ký quỹ ngắn hạn
Bài số 1 :
Xem thêm

76 Đọc thêm