HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU THIÊN TÂN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỞ HỮU THIÊN TÂN":

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xi măng quang sơn

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUANG SƠN

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xi măng quang sơn Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xi măng quang sơn Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xi măng quang sơn Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xi măng quang sơn Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xi măng quang sơn Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xi măng quang sơn Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xi măng quang sơn Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xi măng quang sơn Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần xi măng quang sơn
Xem thêm

107 Đọc thêm

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH TK – XD – TM THIÊN AN

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH TK – XD – TM THIÊN AN

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH TK – XD – TM THIÊN AN
Ngoài lời mở đầu và kết luận, đề tài gồm 4 chương:
Chƣơng 1: Giới thiệu chung về Công ty TNHH TK – XD – TM THIÊN AN.
Chƣơng 2: Cơ sở lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm xây lắp.
Chƣơng 3: Thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây
lắp tại Công ty TNHH TK – XD – TM THIÊN AN.
Chƣơng 4: Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
xây lắp tại công ty TNHH TK – XD – TM – THIÊN AN.
Xem thêm

71 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG LAI CHÂU

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG LAI CHÂU

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2. Một số đề tài nghiên cứu có liên quan. 1
1.2.1. Nhận xét một số đề tài có liên quan 1
1.4. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu 9
1.5. Những kết quả dự kiến đạt được 13
1.6. Kết cấu nội dung khóa luận 13
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH XÂY LẮP 15
2.1. Sự cần thiết tổ chức công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp. 15
2.1.1. Đặc điểm của doanh nghiệp xây lắp ảnh hưởng tới công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành 15
2.1.2. Chi phí sản xuất và giá thành trong doanh nghiệp xây lắp 16
2.1.3. Yêu cầu quản lý đối với công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 17
2.1.4. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 17
2.2. Phân loại chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 18
2.2.1 Phân loại chi phí sản xuất 18
2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm. 19
2.3. Kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 19
2.3.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 19
2.3.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 20
2.3.3. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 20
2.3.4. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 21
2.3.5. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công 21
2.3.6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 22
2.3.7. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp toàn doanh nghiệp. 23
2.4. Trình bày phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cho doanh nghiệp xây lắp. 23
2.5.Tính giá thành sản phẩm hoàn thành trong doanh nghiệp xây lắp 24
2.5.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 24
2.5.2. Kỳ tính giá thành 24
2.5.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm chủ yếu 25
2.6. Sổ kế toán sử dụng trong kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp. 26
CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG LAI CHÂU 28
3.1. Tổng quan về công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Lai Châu 28
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 28
3.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 31
3.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty. 31
3.1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 32
3.1.2.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty. 32
3.1.3. Đăc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 33
3.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty. 35
3.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 35
3.1.4.2. Các chế độ kế toán chung. 37
3.1.4.3. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán. 38
3.1.4.4. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán tại công ty. 38
3.1.4.5. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán. 39
3.1.4.6. Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo kế toán. 40
3.2. Thực trạng công tác kế toán chi phi sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 41
3.2.1. Đặc điểm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty 41
3. 2.2. Đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 42
3.2.3. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 44
3.2.4. Chi phí nhân công trực tiếp. 48
3.2.5. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 51
3.2.6 Kế toán chi phí sản xuất chung: 53
3.2.7. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 57
3.2.8. Đánh giá sản phẩm dở dang 58
3.2.9. Tính giá thành sản phẩm hoàn thành 59
CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP, KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG LAI CHÂU 60
4.1. Đánh giá về công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Lai Châu: 60
4.1.1. Ưu điểm 60
4.1.1.1. Ưu điểm chung của công ty 60
4.1.1.2. Ưu điểm về tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành xây lắp tai công ty 63
4.1.2 Nhược điểm 64
4.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Lai Châu 66
KẾT LUẬN 69
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Xem thêm

72 Đọc thêm

Nghiên cứu công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long

NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THĂNG LONG

ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Từ sau khi chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, cùng với xu thế hội nhập nền kinh tế thế giới, mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp là thực hiện bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh với mục đích cuối cùng là tối đa hoá lợi nhuận. Để đạt được mục đích này thì các Doanh nghiệp phải áp dụng đồng thời nhiều biện pháp quản lý, đặc biệt trong công tác quản lý doanh nghiệp thì “chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm” là những chỉ tiêu hết sức quan trọng luôn được các nhà doanh nghiệp quan tâm. Chính vì vậy việc tổ chức tốt công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có tác dụng lớn đối với công tác quản lý và là khâu quan trọng trong toàn bộ công tác kế toán của doanh nghiệp. Phấn đấu để không ngừng tiết kiệm chi phí và hạ thấp giá thành sản phẩm, đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của công tác quản lý kinh tế, quản lý doanh nghiệp.
Mặt khác, thông qua số liệu do bộ phận kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành cung cấp, các nhà quản lý doanh nghiệp biết được chi phí để phân tích, đánh giá tình hình thực hiện định mức, dự toán chi phí, tình hình sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn tiết kiệm hay lãng phí, tình hình thực hiện kế hoạch, giá thành sản phẩm, từ đó đề ra các biện pháp hữu hiệu, kịp thời nhằm hạ thấp chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm để có quyết định phù hợp cho sự phát triển sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản trị của doanh nghiệp.
Qua thời gian học tập và nghiên cứu tại trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam với chuyên ngành là Kế toán em đã có những kiến thức cơ bản về chuyên ngành của mình. Em nhận thấy được tầm quan trọng của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, được sự giúp đỡ tận tình của Th.s Bùi Thị Minh Nguyệt giảng viên Trường Đại học Lâm nghiệp và các cán bộ trong phòng Kế toán của công ty em quyết định lựa chọn đề tài: Nghiên cứu công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long làm đề tài nghiên cứu tốt nghiệp của mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1 Mục tiêu tổng quát
Nghiên cứu công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm từ đó đề xuất góp phần hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long.
2.2 Mục tiêu cụ thể
+ Hệ thống hóa được những cơ sở lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong các doanh nghiệp xây lắp.
+ Đánh giá được thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty.
+ Đề xuất được một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty.
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi về thời gian:
+ Phân tích số liệu thu thập năm 2011 – 2013.
+ Công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm của Công ty ....
Phạm vi về không gian: Công ty CP xây dựng Thăng Long, Số 207 Đường Trần Phú TP Hà Tĩnh Tỉnh Hà Tĩnh.
4. Nội dung nghiên cứu
Cơ sở lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong các doanh nghiệp xây lắp.
Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty.
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty
5.Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp thu thập số liệu
+ Kế thừa số liệu từ báo cáo, internet, các chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.
+ Khảo sát, thu thập số liệu từ các sổ cái, sổ chi tiết, chứng từ ghi sổ…của Công ty.
Phỏng vấn trực tiếp hoặc quan sát, lấy ý kiến thêm những thông tin có liên quan đến vấn đề nghiên cứu qua các cán bộ, nhân viên của Công ty.
Phương pháp thống kê kinh tế dùng để tổng hợp, xử lý phân tích những thông tin để đưa ra kết quả và nhận xét.
Phương pháp kế toán: Phân tích bảng biểu, sơ đồ thu thập được.
6. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp
Chương I: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong các doanh nghiệp xây lắp.
Chương II: Khái quát chung của Công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long.
Chương III: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long.
Chương IV: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng Thăng Long.
Xem thêm

67 Đọc thêm

CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG, XÂY DỰNG AP

CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG, XÂY DỰNG AP

đồng bộ các yếu tố cũng như các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh.Xây dựng cơ bản là ngành kinh tế có lịch sử phát triển lâu đời , đóng vai trò quantrọng đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Đặc biệt là trong bối cảnh nước tahiện nay, việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng trong thực tế đang là một đòi hỏi hết sức cấpthiết ở khắp mọi nơi. Vấn đề đặt ra là làm sao để quản lý và sử dụng vốn một cách hiệuquả, khắc phục được tình trạng lãng phí, thất thoát vốn trong điều kiện sản xuất kinhdoanh xây lắp phải trải qua nhiều giai đoạn và thời gian kéo dài.Chính vì vậy mà hạch toán chi phí sản xuấttính giá thành sản phẩm là mộttrong những công việc hết sức quan trọng trong vấn đề quản lý kinh tế. Việc hạ giáthành sản phẩmtính đầy đủ giá sẽ giúp cho doanh nghiệp có ưu thế trong cạnh tranh,tiêu thụ sản phẩm, tăng vòng quay vốn và mang lại lợi nhuận đáng kể. Do vậy kế toánchi phí sản xuấttính giá thành sản phẩm là bộ phận không thể thiếu trong toàn bộcông tác kế toán tại doanh nghiệp.Nhận thức được tầm quan trọng của kế toán chi phí sản xuấttính giá thành sảnphẩm, dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy TS.Nguyễn Hoản em đã chọn nghiên cứu đềtài: “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuấttính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phầnbê tông, xây dựng A&P” làm khóa luận tốt nghiệp của mình.1.2: Mục tiêu nghiên cứu-Mục tiêu tổng quátTìm hiểu công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuấttính giá thành sản phẩm tạiCông ty Cổ phần Bê tông, xây dựng A&P nhằm tìm ra những ưu nhược điểm, từ đó có thểrút ra được những biện pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuấttính giáthành sản phẩm tại Công ty.-Mục tiêu cụ thể:
Xem thêm

120 Đọc thêm

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may, da xuất khẩu 30 4

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY, DA XUẤT KHẨU 30 4

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may, da xuất khẩu 30 4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may, da xuất khẩu 30 4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may, da xuất khẩu 30 4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may, da xuất khẩu 30 4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may, da xuất khẩu 30 4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may, da xuất khẩu 30 4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may, da xuất khẩu 30 4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may, da xuất khẩu 30 4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may, da xuất khẩu 30 4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may, da xuất khẩu 30 4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may, da xuất khẩu 30 4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may, da xuất khẩu 30 4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may, da xuất khẩu 30 4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may, da xuất khẩu 30 4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may, da xuất khẩu 30 4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may, da xuất khẩu 30 4
Xem thêm

80 Đọc thêm

THỰC TRẠNG tổ CHỨC kế TOÁN CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM ở CÔNG TY cổ PHẦN dược PHẨM bắc NINH

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH

Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về kế toán chi phi sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phi sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần dược phẩm Bắc Ninh.
Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần dược phẩm Bắc Ninh.

82 Đọc thêm

Xây dựng phần mềm kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Công ty Cổ phần Gốm xây dựng và Thương mại Bắc Sơn

XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BẮC SƠN

Xây dựng phần mềm kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Công ty Cổ phần Gốm xây dựng và Thương mại Bắc Sơn
Chương 1:Lý luận chung để xây dựng phần mềm kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm và phân tích thiết kế HTTT kế toán tại Công ty Cổ phần Gốm xây dựng và Thương mại Bắc Sơn.
Chương 3: Thiết kế và xây dựng phần mềm kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Gốm xây dựng và Thương mại Bắc Sơn.
Xem thêm

106 Đọc thêm

kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Vệ Sinh Môi Trường Đông Khê

KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐÔNG KHÊ

Chương 1 : Những lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
Chương 2 : Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ Phần Dịch Vụ Vệ Sinh Môi Trường Đông Khê
Chương 3 : Một số ý kiến nhận xét và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Vệ Sinh Môi Trường Đông Khê
Xem thêm

99 Đọc thêm

Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công cổ phần 22

TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG CỔ PHẦN 22

Chương 1: Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
Chương 2: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần 22.
Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần 22.

97 Đọc thêm

Chuyên đề kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng cơ bản tại công ty cổ phần xây dựng tân phú luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp

CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TÂN PHÚ LUẬN VĂN, ĐỒ ÁN, ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Chuyên đề Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng cơ bản tại công ty cổ phần xây dựng Tân PhúChuyên đề Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng cơ bản tại công ty cổ phần xây dựng Tân PhúChuyên đề Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng cơ bản tại công ty cổ phần xây dựng Tân PhúChuyên đề Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng cơ bản tại công ty cổ phần xây dựng Tân PhúChuyên đề Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng cơ bản tại công ty cổ phần xây dựng Tân Phú
Xem thêm

71 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH KHANG MINH

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH KHANG MINH

1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong những năm qua, nền kinh tế Việt Nam đang dần phát triền theo xu hướng hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Với sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường, để có thể hội nhập, tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp sản xuất cần phải có phương thức quản lý phù hợp sao cho hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, sản xuất ra các sản phẩm vừa đảm bảo chất lượng, mẫu mã phù hợp thị yếu mà giá cả hợp lý.
Để làm được điều này, một trong những nhiệm vụ quan trọng của doanh nghiệp là quản lý tốt chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Bởi khi nắm bắt, quản lý tốt hai chỉ tiêu này sẽ giúp các nhà quản trị doanh nghiệp có cách nhìn đúng đắn về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình, thấy rõ hiệu quả quản lý trong thời gian trước và kịp thời đưa ra các quyết định nhằm điều chỉnh và định hướng lại cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để hoạt động ngày càng có hiệu quả hơn.
Các nhà quản trị doanh nghiệp chỉ có thể có được những thông tin này một cách chính xác, đầy đủ và kịp thời thông qua kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Do vậy kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một khâu quan trọng và là trọng tâm của toàn bộ công tác kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất.
Công ty cổ phần Gạch Khang Minh là một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng. Bên cạnh việc luôn phát triển, đổi mới công nghệ sản xuất, công ty rất chú trọng đến công tác kế toán đặc biệt kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm để có thể quản lý tốt chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm mang lại hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh của công ty.
Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, cùng với thời gian thực tập tại công ty cổ phần Gạch Khang Minh em đã chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Gạch Khang Minh” làm đề tài chuyên đề của mình.
2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài
Mục đích nghiên cứu đề tài giúp so sánh giữa lý thuyết đã học, các văn bản pháp lý liên quan với công tác kế toán tại công ty Gạch Khang Minh. Qua nghiên cứu, không những em có thể học hỏi được những sáng kiến, điểm mạnh cũng như thấy được mặt tồn đọng trong công tác kế toán của doanh nghiệp mà còn có thể tự mình liên hệ thực tế với những kiến thức lý thuyết được học.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm.
Phạm vi nghiên cưu: Các số liệu, thông tin kế toán tại công ty Gạch Khang Minh về tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm .
4. Phương pháp nghiên cứu
Để đạt được mục tiêu đã xác định, trong quá trình nghiên cứu sẽ sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và các phương pháp nghiên cứu khác bao gồm: Phương pháp phân tích, phương pháp thống kê, phương pháp quan sát và tổng hợp… để từ đó tiếp cận với công tác kế toán trong thực tế
5. Kết cấu chuyên đề
Ngoài phần lời mở đầu và phần kết luận chuyên đề gồm 3 phần :
Phần 1: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
Phần 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Gạch Khang Minh.
Phần 3: Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Gạch Khang Minh.
Với những kiến thức còn nhiều hạn chế và thời gian tìm hiểu thực tế chưa nhiều nên chuyên đề của em không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được sự góp ý, phê bình của các thầy cô để chuyên đề nghiên cứu của mình hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Nguyễn Thị Phương Thảo đã hướng dẫn em làm chuyên đề này để em có được chuyên đề hoàn thiện nhất.
Xem thêm

65 Đọc thêm

đề cương chi tiết HOÀN THIỆN kế TOÁN tập hợp CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM tại CÔNG TY cổ PHẦN cơ KHÍ xây lắp hà nội

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY LẮP HÀ NỘI

đề cương chi tiết HOÀN THIỆN kế TOÁN tập hợp CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM tại CÔNG TY cổ PHẦN cơ KHÍ xây lắp hà nội .đề cương chi tiết HOÀN THIỆN kế TOÁN tập hợp CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM tại CÔNG TY cổ PHẦN cơ KHÍ xây lắp hà nội .

8 Đọc thêm

ĐỀ TÀI :”THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIETGAP”

ĐỀ TÀI :”THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIETGAP”

Đề tài :”Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đề xuất phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư phát triển Vietgap”. Đề tài :”Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đề xuất phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư phát triển Vietgap”. Đề tài :”Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đề xuất phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư phát triển Vietgap”. Đề tài :”Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đề xuất phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư phát triển Vietgap”. Đề tài :”Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đề xuất phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư phát triển Vietgap”. Đề tài :”Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đề xuất phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư phát triển Vietgap”. Đề tài :”Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đề xuất phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư phát triển Vietgap”. Đề tài :”Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đề xuất phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư phát triển Vietgap”. Đề tài :”Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đề xuất phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư phát triển Vietgap”. Đề tài :”Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đề xuất phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư phát triển Vietgap”. Đề tài :”Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đề xuất phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư phát triển Vietgap”. Đề tài :”Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đề xuất phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư phát triển Vietgap”. Đề tài :”Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đề xuất phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư phát triển Vietgap”. Đề tài :”Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đề xuất phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư phát triển Vietgap”.
Xem thêm

115 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KHANH PHƯƠNG

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KHANH PHƯƠNG

Quá trình hoạt động SXKD trong các doanh nghiệp là quá trình kết hợp các yếu tố sản xuất cơ bản ( lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động) để tạo ra những sản phẩm cần thiết phục vụ sản xuất cho con người. Trong quá trình kết hợp đó, các yếu tố bị tiêu hao, tạo ra chi phí sản xuất kinh doanh. Gắn với chi phí sản xuất kinh doanh là giá thành sản phẩm. Giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu chất lượng quan trọng phản ánh kết quả sử dụng các loại tài sản, lao động và vốn trong quá trình sản xuất, là cơ sở để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh. Việc tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm nhưng phải đảm bảo chất lượng sản phẩm là con đường chủ yếu để tăng thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh cũng là tiền đề để hạ giá bán nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Chính vì lẽ đó, việc quản lý tốt chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm được đặt ra như một yêu cầu cấp thiết và khách quan.
Là một trong những phần hành quan trọng của kế toán, kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm với chức năng giám sát và phản ánh trung thực, kịp thời các thông tin về chi phí sản xuất trong một thời kỳ, tính đúng, đủ chi phí sản xuất vào giá thành sản phẩm sẽ giúp các nhà quản trị đưa ra các phương án sản xuất kinh doanh thích hợp, xác định được giá bán sản phẩm, đảm bải kinh doanh có hiệu quả. Vì vậy, kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn được xác định là khâu trọng tâm của công tác kế toán trong doanh nghiệp sản xuất.
Qua thời gian thực tập tại công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Khanh Phương và nhận thấy tầm quan trọng của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty, em đã chọn đề tài “ Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Khanh Phương” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.
Nội dung chuyên đề tốt nghiệp ngoài lời nói đầu và kết luận còn bao gồm các nội dung sau:
Chương 1: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Khanh Phương.
Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Khanh Phương.
Do thời gian thực tập ngắn và kinh nghiệm còn giới hạn, nên bản chuyên đề không thể tránh khỏi những tồn tại thiếu sót nhất định. Bởi vậy, em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến, bổ sung của thầy, cô, ban lãnh đạo và các anh chị trong phòng kế toán của công ty để bài viết của em được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn.
Xem thêm

70 Đọc thêm

báo cáo tổng hợp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần cơ khí xây lắp hà nội

BÁO CÁO TỔNG HỢP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY LẮP HÀ NỘI

báo cáo tổng hợp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần cơ khí xây lắp hà nội báo cáo tổng hợp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần cơ khí xây lắp hà nội

23 Đọc thêm

Phương pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần kiến trúc tây hồ

PHƯƠNG PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC TÂY HỒ

Phương pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần kiến trúc tây hồ Phương pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần kiến trúc tây hồ Phương pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần kiến trúc tây hồ Phương pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần kiến trúc tây hồ Phương pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần kiến trúc tây hồ Phương pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần kiến trúc tây hồ Phương pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần kiến trúc tây hồ Phương pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần kiến trúc tây hồ Phương pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần kiến trúc tây hồ Phương pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần kiến trúc tây hồ Phương pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần kiến trúc tây hồ Phương pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần kiến trúc tây hồ Phương pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần kiến trúc tây hồ Phương pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần kiến trúc tây hồ Phương pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần kiến trúc tây hồ
Xem thêm

91 Đọc thêm

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty CPTP Minh Dương

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CPTP MINH DƯƠNG

Chương I: Tổng quan về cơ sơ lý luận kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
Chương II: Thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần thực phẩm Minh Dương
Chương III: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần thực phẩm Minh Dương

93 Đọc thêm

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
1.2.1. Mục tiêu chung 2
1.2.2. Mục tiêu riêng 2
1.3. TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN DẾN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 3
1.4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 14
1.5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14
1.6. KẾT CẤU KHOÁ LUẬN 17
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẢM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 18
2.1. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT 18
2.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 18
2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 18
2.1.3. Đối tượng của kế toán chi phí sản xuất kinh doanh. 20
2.1.4. Nội dung, phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 21
2.1.5. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang. 29
2.2. KẾ TOÁN GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 31
2.2.1. Khái niệm về giá thành. 31
2.2.2. Phân loại giá thành 31
2.2.3. Đối tượng và kỳ tính giá thành 32
2.2.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 33
2.3. NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 37
2.3.1. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 37
2.3.2. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 38
CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI. 39
3.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI 39
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Cao su Hà Nội. 39
3.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Cao su Hà Nội. 41
3.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Cao su Hà Nội 43
3.1.4. Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty. 45
3.2. TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI 47
3.2.1. Khái quát bộ máy kế toán tại công ty Cổ phần Cao su Hà Nội. 47
3.2.2. Các chính sách kế toán chung. 48
3.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán. 49
3.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán. 50
3.2.5. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán. 51
3.2.6. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán. 52
3.3. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI. 53
3.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 53
3.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 56
3.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 59
3.3.4. Tổng hợp chi phí sản xuất. 62
3.3.5. Tính giá thành sản xuất sản phẩm tại Công ty Cổ phân Cao su Hà Nội. 63
CHƯƠNG IV: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI. 65
4.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI 65
4.1.1. Ưu điểm 65
4.1.2. Nhược điểm 70
4.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀ NỘI 73
KẾT LUẬN 79
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81
Xem thêm

90 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Báo cáo tốt nghiệp kế toán với đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần May Thăng Long. Bài báo cáo thực tập tốt nghiệp dành cho các bạn sinh viên ngành kế toán tham khảo. Xem thêm các thông tin về Báo cáo tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại đây

76 Đọc thêm

Cùng chủ đề