NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LAO ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LAO ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG":

Luận án tiến sĩ kinh tế quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp khai thác đá xây dựng ở việt nam

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC ĐÁ XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động là nhân tố hết sức quan trọng trong việc đảm bảo điều kiện lao động an toàn, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; giúp cho doanh nghiệp khai thác đá xây dựng hoạt động hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên và[r]

184 Đọc thêm

Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo tại Trường Đại học Lao động Xã hội

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG XÃ HỘI

1. Lý do chọn đề tài Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ rõ nhiệm vụ chủ yếu của giáo dục và đào tạo: “Phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực; phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế tri thức...”10.Trong những năm qua[r]

99 Đọc thêm

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC ĐÁ XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC ĐÁ XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động là nhân tố hết sức quan trọng trong việc đảm bảo điều kiện lao động an toàn, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; giúp cho doanh nghiệp khai thác đá xây dựng hoạt động hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên và[r]

28 Đọc thêm

Tìm hiểu thực trạng quản lý lao động tiền và đưa ra giải pháp hoàn thiện công tác quản lý lao động tiền lương ở công ty vận tải ô tô số 3

TÌM HIỂU THỰC TRẠNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TIỀN VÀ ĐƯA RA GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 3

Lao động là điều kiện đầu tiên, cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của xã hội, là yếu tố cơ bản có tác dụng quyết định trong quá trình sản xuất. Lao động của con người trong phát triển kinh tế xã hội có tính chất hai mặt: Một mặt con người là tiềm lực của sản xuất, là yếu tố của quá trình sản x[r]

66 Đọc thêm

Lý luận về tiền công và sự vận dụng lý luận tiền công trong chính sách tiền lương ở Việt Nam hiện nay

LÝ LUẬN VỀ TIỀN CÔNG VÀ SỰ VẬN DỤNG LÝ LUẬN TIỀN CÔNG TRONG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Từ trước đến nay tiền lương luôn là vấn đề cấp thiết đối với người lao động. Một số chế định tiền lương thích hợp sẽ tạo ra động lực lớn kích thích người lao động hăng say sáng tạo và cống hiến cho xã hội. Chính sách tiền lương ở nước ta ban hành năm 1993 đến nay đã bộc lộ nhiều bất cập. Vì vậy, đại[r]

18 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp: Một số giải pháp tiếp tục đổi mới quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động ở nước ta.

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC ĐỔI MỚI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Ở NƯỚC TA.

Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nước ta bước vào thời kỳ khôi phục và phát triển kinh tế trong điều kiện có xuất phát điểm là nền sản xuất nhỏ tư duy quản lý hành chính, quan liêu, bao cấp nên bước vào công cuộc khôi phục và phát triển đất nước, cơ chế quản lý kế hoạch hoá tập tru[r]

58 Đọc thêm

Luận văn Quản lý đào tạo ở trường Cao đẳng nghề Nam Định đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động hiện nay

LUẬN VĂN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NAM ĐỊNH ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG HIỆN NAY

Luận văn Quản lý đào tạo ở trường Cao đẳng nghề Nam Định đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động hiện nay
Xuất phát từ những vấn đề trên, tác giả chọn nghiên cứu đề tài: “Quản
lý đào tạo ở trường Cao đẳng nghề Nam Định đáp ứng nhu cầu của thị
trường lao động hiện nay”.
2. Mục đích nghiên cứu
Tr[r]

117 Đọc thêm

Sự vận động và phát triển của lý luận giá trị lao động lịch sử các học thuyết kinh tế

SỰ VẬN ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA LÝ LUẬN GIÁ TRỊ LAO ĐỘNG LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ

MỤC LỤCCHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG1.1. Giới thiệu về Wiliam Petty ngƣời sáng lập ra lý luận giá trị lao động1.2. Tiểu sử cuộc đời của Wiliam Petty1.3. Những thành tựu và đóng góp của William Petty1.4. Hoàn cảnh và lịch sử ra đời của lý luận giá trị lao động1.5. Phƣơng pháp luận nghiên cứu William Pet[r]

27 Đọc thêm

Giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước về xuất khẩu lao động ở huyện Kinh Môn-Hải Dương

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Ở HUYỆN KINH MÔN-HẢI DƯƠNG

+Thông t liên tịch của Bộ tài chính – Bộ lao động và thơng binh xã hội số 107/2003TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 07/11/2003 hớng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với ngời lao động và doanh nghi[r]

38 Đọc thêm

VIỆC LÀM TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA Ở BẮC NINH

VIỆC LÀM TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA Ở BẮC NINH

diện tích đất nông nghiệp có hạn. Điều đó đã và đang cản trở quá trình CNH, HĐHcủa tỉnh và là một bức xúc ngày càng lớn về việc làm ở Bắc Ninh hiện nay.Vì vậy, nghiên cứu vấn đề việc làm ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay nhằmđánh giá đúng thực trạng, tìm ra phương hướng và những giải pháp hữu hiệu để[r]

13 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp kế toán đề tài Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cầu I Thăng Long

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN ĐỀ TÀI HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CẦU I THĂNG LONG

LỜI NÓI ĐẦU
Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người để tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần xã hội . Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước. Lao động là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và là yếu tố[r]

65 Đọc thêm

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẮC NAM

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẮC NAM

Từ khi nền kinh tế nước ta chuyển từ cơ chế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì các doanh nghiệp cũng phát triển mạnh mẽ cả về số lượng lẫn quy mô sản suất .Với cơ chế các doanh nghiệp tự hạch toán kinh doanh thì vấn đề quản lí sử dụng lao động một cách có[r]

109 Đọc thêm

Một số các vấn đề xã hội của Việt Nam năm 2013

MỘT SỐ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA VIỆT NAM NĂM 2013

Ý nghĩa về lý luận
Phát triển lĩnh vực xã hội là một trong những nội dung quan trọng của phát triển kinh tế và là một trong những cách thức để mỗi quốc gia hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XI vừa qua, lần đầu tiên Đảng ta đưa vấn đề chính sách xã hội vào chương[r]

138 Đọc thêm

GIẢI QUYẾT VIỆC làm CHO LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH đô THỊ hóa ở TỈNH NAM ĐỊNH

GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở TỈNH NAM ĐỊNH

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở TỈNH NAM ĐỊNH11Những vấn đề chung về giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa11Thực trạng giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp tỉnh Nam Định trong qu[r]

99 Đọc thêm

Nghiên cứu thị trường lao động và định hướng nghề nghiệp của thanh niên việt nam hiện nay

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY

MỤC LỤC
PHẦN I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN, CÁC LỰC LƯỢNG THAM GIA VÀO THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VÀ VAI TRÒ CỦA CHÓNG TRANG
1. Bản chất và đặc điểm của thị trường lao động 3
2. Các lực lượng thị trường 6
3. Mối quan hệ giữa thị trường lao động và các thị trường khác 10
4. Phân mảng thị trường lao động 10
5. C[r]

72 Đọc thêm

BÁO cáo THỰC tập tại CÔNG TY TNHH PHÚ hải

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ HẢI

Sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Để tiến hành sản xuất phải có 3 yếu tố: lao động, đất đai và vốn, thiếu một trong 3 yếu tố đó quá trình sản xuất sẽ không thể diễn ra. Nếu xét mức độ quan trọng thì lao động con người đóng vai trò quan trọng, là yếu t[r]

62 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp kế toán đề tài Kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty xây dựng số 4

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN ĐỀ TÀI KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 4

LỜI NÓI ĐẦU

Tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường hiện nay đòi hỏi người quản lý doanh nghiệp phải biết vận dụng những khả năng sẵn có của mình và vận dụng cơ chế đàn hồi của thị trường để hách toán kinh doanh. Hạch toán kế toán là một trong những công cụ quản lý sắc bén không thể thiế[r]

28 Đọc thêm

Dân số và sự tác động của nó tới thị trường lao động ở Việt Nam

DÂN SỐ VÀ SỰ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ TỚI THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM

CHƯƠNG II THựC TRạNG DÂN Số ,THị TRƯờNG LAO ĐộNG Và MốI QUAN Hệ GIữA CHúNG I.THựC TRạNG Về DÂN Số I.1.QUY MÔ DÂN SỐ: Để đi vào nghiên cứu khía cạnh qui mô dân số trớc hết ta phải nhận th[r]

31 Đọc thêm

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY TNHH CHÈ HOÀI TRUNG

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY TNHH CHÈ HOÀI TRUNG

Trong quá trình tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần phải có 3 yếu tố, đó là con người lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động để thực hiện mục tiêu tối đa hóa giá trị của chủ sở hữu. Tư liệu lao động trong các doanh nghiệp chính là những phương tiện[r]

132 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác quản lý nguồn nhân lực tại CÔNG TY cổ PHẦN mía ĐƯỜNG LAM sơn

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN

MỤC LỤCLỜI NÓI ĐẦU7CHƯƠNG I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC.8I. Nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực:81. Khái niệm nguồn nhân lực82. Các yếu tố cơ bản của nguồn nhân lực83. Quản lí nguồn nhân lực93.1.khái niệm:93.3 Vai trò quản ly nguồn nhân lực10II . Nội dung quản lý[r]

50 Đọc thêm