KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM":

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ SÀI GÒN

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ sài gòn
Xem thêm

88 Đọc thêm

Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng

TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

MỤC LỤCPhần I: Những vấn đề lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.3I.1: Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.3I.1.1: Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất.3I.1.2: Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất:4I.2: Đối tượng và nguyên tắc tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất.7I.2.1: Đối tượng và nguyên tắc tập hợp chi phí sản xuất.7I.2.2: Phương pháp kế toán chi phí sản xuất.9I.3: Đối tượng và phương pháp tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất.16I.3.1: Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ.16I.3.2: Đối tượng tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.18I.3.3: Phương pháp tính giá thành trong các doanh nghiệp sản xuất.19I.4: Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán chi phí sản xuất (theo các hình thức kế toán).21Phần II: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.23II.1: Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức kế toán ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.23II.1.1: Đặc điểm chung của Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.23II.1.2: Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.25II.2: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.28II.2.1:Tổ chức công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng:28II.2.2: Kế toán tập hợp các khoản chi phí sản xuất ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.30II.2.3: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.37II.2.4: Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.38II.3: Các loại sổ chi tiết, sổ tổng sử dụng trong kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.39Phần III: Một số nhận xét, đánh giá về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm và những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.40III.1: Nhận xét, đánh giá về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.40III.2: Những kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất ở Công ty Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.41Phần kết luận44
Xem thêm

46 Đọc thêm

Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Phong Thăng

TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG THĂNG

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN 1
MỤC LỤC 2
LỜI MỞ ĐẦU 4
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 6
1.1. Sự cần thiết khách quan phải tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 6
1.1.1. Khái niệm, bản chất chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 6
1.1.2. Yêu cầu quản lý đối với chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 7
1.2. Phân loại CPSX và giá thành sản phẩm 9
1.2.1. Phân loại CPSX 9
1.2.2 Các loại giá thành sản phẩm 14
1.3. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất 14
1.3.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 15
1.3.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 15
1.3.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 16
1.4. Đánh giá sản phẩm làm dở và tính giá thành sản phẩm 26
1.4.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm, kỳ tính giá thành sản phẩm 26
1.4.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 27
1.4.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 29
1.5. Sổ kế toán tập hợp CPSX và giá thành sản phẩm 31
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG THĂNG 33
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG THĂNG 33
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty Cổ phần Phong Thăng 33
Lịch sử hình thành 33
2.1.2.Đặc điểm ngành nghề sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Phong Thăng 35
2.1.3 .Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty cổ phần Phong Thăng 37
2.1.4 . Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần phong Thăng 40
2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Phong Thăng 48
2.2.1.Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tại công ty 48
2.2.2. Thực trạng kế toán giá thành sản phẩm tại Công ty 84
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG THĂNG 98
1.1. Nhận xét chung về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty. 98
1.1.1. Những ưu điểm 98
1.1.2. Những hạn chế và nguyên nhân 102
1.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Phong Thăng 105
KẾT LUẬN 108
Xem thêm

108 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG tác kế TOÁN tập hợp CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH tại CÔNG TY CP tư vấn và đầu tư xây DỰNG á CHÂU

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Á CHÂU

LỜI NÓI ĐẦU81.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây lắp101.1.1. Chi phí sản xuất trong Doanh Nghiệp xây dựng.101.1.2. Phân loại chi phí sản xuất xây dựng.101.1.3. Giá thành sản phẩm, các loại giá thành sản phẩm xây dựng.121.1.4. Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.131.2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP.141.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất xây lắp.141.2.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp.141.2.3. Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp.151.2.4. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ.241.3. KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP.251.3.1. Đối tượng tính giá thành trong doanh nghiệp xây lắp.251.3.2. Kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp.261.3.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm.26CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Á CHÂU312.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Á CHÂU312.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty CP Tư Vấn và Đầu Tư Xây Dựng Á Châu.312.1.2. Đặc điểm kinh doanh và tổ chức sản xuất tại Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Và Xây dựng Á Châu.322.1.2.1. Đặc hoạt động sản xuất kinh doanh322.1.2.2. Quy trình tổ chức sản xuất kinh doanh tại công ty.332.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý tại Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Và Xây dựng Á Châu.342.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty.372.1.5. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán.392.2.TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Á CHÂU.442.2.1.Đặc điểm chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty.442.2.2.Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.452.2.3. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp.512.2.4. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công.582.2.5. Kế toán chi phí sản xuất chung.642.2.6. Tổng hợp chi phí sản xuất.712.2.7. Xác định chi phí sản xuất dở dang và tính giá thành sản phẩm.722.3. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY.802.3.1.Những mặt đạt được.802.3.2.Những hạn chế còn tồn tại.82CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Á CHÂU.863.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HẠCH TOÁN CHÍNH XÁC CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP.863.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN CUẢ VIỆC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.873.3. MỘ SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOAN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY.883.3.1. Đề xuất thứ nhất: Về công tác luân chuyển chứng từ.893.3.2. Đề xuất thứ hai: Về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.893.3.3. Đề xuất thứ ba: Sử dụng bảng chấm công làm thêm giờ.913.3.4. Đề xuất thứ 4: Về chi phí nhân công.923.3.5. Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên kế toán.933.3.6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tin học vòa công tác kế toán.94
Xem thêm

96 Đọc thêm

Xây dựng phần mềm kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Công ty Cổ phần Gốm xây dựng và Thương mại Bắc Sơn

XÂY DỰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BẮC SƠN

Xây dựng phần mềm kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Công ty Cổ phần Gốm xây dựng và Thương mại Bắc Sơn
Chương 1:Lý luận chung để xây dựng phần mềm kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm và phân tích thiết kế HTTT kế toán tại Công ty Cổ phần Gốm xây dựng và Thương mại Bắc Sơn.
Chương 3: Thiết kế và xây dựng phần mềm kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Gốm xây dựng và Thương mại Bắc Sơn.
Xem thêm

106 Đọc thêm

Báo cáo chuyên đề hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng Secoin Hưng Yên

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG SECOIN HƯNG YÊN

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN i
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU iii
DANH MỤC SƠ ĐỒ vi
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP 3
1.1. Những vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3
1.1.1. Chi phí sản xuất 3
1.1.1.1. Khái niệm 3
1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 3
1.1.2. Giá thành sản phẩm 4
1.1.2.1. Khái niệm 4
1.1.2.2. Phân loại 5
1.1.3. Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành 5
1.1.4. Kỳ tính giá thành 6
1.1.5. Đánh giá sản phẩm dở dang 7
1.1.5.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí NVL trực tiếp 7
1.1.5.2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 7
1.1.6. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành 8
1.1.6.1. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 8
1.1.6.2. Phương pháp tính giá thành 9
1.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 15
1.2.1. Kế toán chi phí NVL trực tiếp 15
1.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 17
1.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 20
1.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 22
1.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 22
CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU XÂY DỰNG SECOIN HƯNG YÊN 24
2.1. Khái quát chung về công ty TNHH MTV Vật Liệu Xây Dựng SECOIN Hưng Yên 24
2.1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 24
2.1.2. Chức năng và lĩnh vực hoạt động của công ty 25
2.1.2.1. Chức năng 25
2.1.2.2. Lĩnh vực hoạt động 25
2.1.2.3. Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty 31
2.1.2.4. Tổ chức công tác kế toán tại Công Ty 32
2.1.2.5. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty 34
2.2. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Secoin Hưng Yên 35
2.2.1. Đặc điểm về sản phẩm sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty 35
2.2.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm tại công ty 42
2.2.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty 42
2.2.4. Kỳ tính giá thành sản phẩm tại công ty 43
2.2.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty 44
2.2.6. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại công ty 46
2.2.7. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp tại công ty 62
2.2.8. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung tại công ty 75
2.2.9. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất tại công ty 88
2.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ tại công ty 89
2.4. Kế toán tính giá thành sản phẩm tại công ty 94
2.4.1. Đối tượng và phương pháp tính giá thành của công ty 94
2.4.2. Quy trình tính giá thành 95
CHƯƠNG 3:HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG SECOIN HƯNG YÊN 98
3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ TẠI CÔNG TY VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN. 98
3.1.1 Ưu điểm 98
3.1.2 Nhược điểm 100
3.1.3 Phương hướng hoàn thiện 101
3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 102
3.3. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 106
KẾT LUẬN 107
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 109
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊNCÁN BỘ HƯỚNG DẪN 110
Xem thêm

122 Đọc thêm

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Mai Phương

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MAI PHƯƠNG

MỤC LỤC
Lời mở đầu 2
1.Tổng quan về công ty TNHH Mai Phương 4
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 4
1.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC QUẢN LÝ 5
1.3. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC QUY TRÌNH SẢN XUẤT 6
1.4. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 7
1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 7
1.4.2 Đặc điểm vận dụng chính sách kế toán tại Công ty. 9
1.4.3 Giới thiệu về phần mềm kế toán sử dụng: 10
2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành trong công ty TNHH Mai Phương 11
2.1 Sự cần thiết phải tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. 11
2.2 Lý luận về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 12
2.3 Hạch toán chi phí sản xuất. 18
2.3.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 18
2.3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: 19
2.2.3 Kế toán chi phí sản xuất chung: 19
2.3.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại doanh nghiệp. 21
2.4 Thực trạng tổ chức kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Mai Phương 21
2.4.1 Đối tượng tập hợp CPSX và đối tượng tính giá thành sản phẩm. 21
2.4.2 Kế toán tập hợp CPSX và tính Z sản phẩm tại Công ty TNHH Mai Phương. 22
2.4.2.1 Kế toán tập hợp CPSX. 22
c.Kế toán chi phí sản xuất chung 23
2.4.2.2 Kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm: 24
2.4.2.3 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 24
3. Đánh giá khái quát thực trạng CPSX và tính giá thành sản phẩm tại công ty 25
PHẦN KẾT LUẬN 26
PHỤ LỤC 1 27
PHỤ LỤC 2 29
Xem thêm

31 Đọc thêm

Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công cổ phần 22

TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG CỔ PHẦN 22

Chương 1: Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
Chương 2: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần 22.
Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần 22.

97 Đọc thêm

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Thăng Long

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC THĂNG LONG

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1
1.2 Tổng quan các đề tài nghiên cứu có liên quan đến đề tài 2
1.2.1 Một số đề tài có liên quan đến đề tài nghiên cứu 2
1.2.2. Đánh giá khái quát các đề tài liên quan đến đề tài nghiên cứu 11
1.3.1 Mục tiêu chung 12
1.3.2Mục tiêu cụ thể 12
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 13
1.4.1Đối tượng nghiên cứu 13
1.4.2Phạm vi nghiên cứu 13
1.5Phương pháp nghiên cứu 13
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 15
2.1 Những khái niệm cơ bản 15
2.1.1 Khái niệm, bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất 15
2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất 16
2.1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí 16
2.1.2.2 Phân loại chi phí theo mục đích, công dụng kinh tế của chi phí 17
2.1.2.3. Phân loại chi phí theo mối quan hệ với khối lượng hoạt động. 18
2.1.3 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 18
2.1.4 Khái niệm, bản chất và nội dung kinh tế của giá thành sản phẩm 19
2.1.5 Phân loại giá thành sản phẩm 20
2.1.5.1 Phân loại giá thành sản phẩm theo thời điểm và cơ sở số liệu để tình giá thành 20
2.1.5.2Phân loại giá thành sản phẩm theo phạm vi tính toán và nội dung chi phí cấu thành trong giá thành sản phẩm 21
2.1.6 Đối tượng tính giá thành sản phẩm 21
2.1.7 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 22
2.2 Phương pháp kế toÁn tập hợp chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm 23
2.2.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 23
2.2.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 25
2.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 26
2.2.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 28
2.2.4.1 Phương pháp kê khai thường xuyên 28
2.2.4.2 Phương pháp kiểm kê định kì 28
2.2.5 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp 29
2.2.5.1Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (hoặc theo chi phí nguyên vật liệu chính) 29
2.2.5.2 Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 30
2.2.5.3 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí định mức 30
2.2.6 Các hình thức sổ kế toán chi phí sản xuất 31
2.3 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 32
2.3.1 Phương pháp tính giá thành giản đơn hay phương pháp trực tiếp 32
2.3.2 Phương pháp tính giá thành theo hệ số 32
2.3.3 Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ 33
2.3.4 Phương pháp loại trừ chi phí sản phẩm phụ 34
2.3.5 Phương pháp tính giá thành định mức 34
2.3.6 Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng 35
2.3.7 Phương pháp tính giá thành phân bước 35
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC THĂNG LONG 37
3.1 Giới thiệu về công ty TNHH Cơ khí chính xác Thăng Long 37
3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Thăng Long 37
3.1.2Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Thăng Long 38
3.1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ của công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Thăng Long 38
3.1.2.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Thăng Long 40
3.1.2.3 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Thăng Long 42
3.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Thăng Long 42
3.1.3.1 Mô hình tổ chức bộ máy 42
3.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban, bộ phận và mối quan hệ giữa các phòng ban, bộ phận công ty. 42
3.1.3.3 Tình hình lao động của công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Thăng Long 44
3.1.4 Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Thăng Long 44
3.1.4.1 Sơ đồ bộ máy kế toán 44
3.1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 45
3.1.5 Chế độ kế toán chung của công ty 47
3.1.5.1 Các chính sách kế toán chung 47
3.1.5.2 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 48
3.1.5.3 Hình thức ghi sổ kế toán tại công ty 48
3.2Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Cơ khí chính xác Thăng Long 49
3.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 49
3.2.2Phân loại chi phí sản xuất và công tác quản lý chi phí sản xuất của công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Thăng Long. 49
3.2.3Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất của công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Thăng Long 50
3.2.3.1Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của công ty 51
3.2.3.2Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp của công ty 53
3.2.3.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung của công ty 55
3.2.3.4 Kế toán chi phí dịch vụ mua ngoài 58
3.2.3.5 Kế toán chi phí khác bằng tiền 58
3.2.3.6 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 58
Kết chuyển. tập hợp chi phí sản xuất cuối kỳ. 59
3.2.4 Đánh giá sản phẩm dở dang của Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Thăng Long. 59
3.2.5 Phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty. 59
3.3Thực trạng công tác tính giá thành sản phẩm của Công ty TNHH Cơ khí chính xác Thăng Long 60
3.3.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm của công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác Thăng Long 60
3.3.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm của công ty 61
CHƯƠNG 4 NHỮNG GIẢI PHÁP VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC THĂNG LONG 62
4.1 Nhận xét chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty TNHH Cơ khí chính xác Thăng Long 62
4.1.1 Ưu điểm 62
Về tổ chức vận dụng hệ thống Tài khoản kế toán 64
4.1.2 Nhược điểm 65
4.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 66
4.2.1 Nội dung, yêu cầu của công việc hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 66
4.2.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 67
KẾT LUẬN 73
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74
Xem thêm

82 Đọc thêm

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH hison vina

KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH HISON VINA

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH hison vina Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH hison vina Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH hison vina Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH hison vina Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH hison vina Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH hison vina Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH hison vina Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH hison vina Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH hison vina Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH hison vina Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH hison vina Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH hison vina Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH hison vina Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH hison vina Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH hison vina Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH hison vina Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH hison vina Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH hison vina Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH hison vina Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH hison vina Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH hison vina
Xem thêm

86 Đọc thêm

luận văn thạc sỹ 2016 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng Phương Đông

LUẬN VĂN THẠC SỸ 2016 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG

luận văn thạc sỹ kế toán năm 2016 theo thông tư 2002014TT BTC.
MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN
MỤC LỤC
DANH MỤC SƠ ĐỒ
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU 1
1.Lý do chọn đề tài. 1
2. Phương pháp nghiên cứu 2
3. Mục tiêu của đề tài nghiên cứu 3
4. Đối tượng nghiên cứu 3
5. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 3
6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. 4
7. Kết cấu của khóa luận 4
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 5
1.1.ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG XÂY LẮP ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 5
1.1.1. Đặc điểm của doanh nghiệp xây lắp 5
1.1.2. Đặc điểm của hợp đồng xây dựng 7
1.2. NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 11
1.2.1. Khái niệm chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất 11
1.2.1.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí 13
1.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng của chi phí 14
1.2.1.3. Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hợp chi phí 15
1.2.1.4. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và mức độ hoạt động 17
1.2.2. Khái niệm giá thành và phân loại giá thành xây dựng 21
1.2.2.1. Phân loại giá thành sản xuất xây dựng căn cứ vào thời điểm, cơ sở số liệu tính giá thành 22
1.2.2.2. Phân loại giá thành theo phạm vi chi phí trong giá thành 23
1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 24
1.3. ĐỐI TƯỢNG TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ ĐỐI TƯỢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 25
1.3.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 25
1.3.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 26
1.3.3. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm 27
1.4. PHƯƠNG PHÁP TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT 28
1.4.1. Phương pháp tập hợp trực tiếp 28
1.4.2. Phương pháp phân bổ gián tiếp 28
1.5. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TRÊN GÓC ĐỘ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 30
1.5.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 30
1.5.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 33
1.5.3. Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công 35
1.5.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung 38
1.5.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất xây dựng 41
1.5.6. Kế toán chi phí sản xuất trong điều kiện khoán 44
1.6. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 45
1.7. PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 49
1.7.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn (Phương pháp trực tiếp) 50
1.7.2. Phương pháp tính giá thành theo định mức 51
1.8. PHƯƠNG PHÁP KHOÁN TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 52
1.8.1 Khái niệm phương pháp khoán trong doanh nghiệp xây lắp 52
1.8.2. Vai trò tác dụng của phương pháp khoán trong doanh nghiệp xây lắp 53
1.8.3. Một số hình thức khoán chủ yếu 54
1.9. TRÌNH BÀY THÔNG TIN CHI PHÍ SẢN XUẤT TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 58
1.10. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP DƯỚI GÓC ĐỘ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 60
1.10.1. Đối tượng và mục tiêu của kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm 60
1.10.2. Nội dung kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm 62
1.10.2.1. Định mức chi phí và hệ thống dự toán chi phí sản xuất 62
1.9.2.2. Các biểu mẫu tổng dự toán công trình 64
1.10.2.3. Hệ thống sổ kế toán áp dụng trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 68
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY DỰNG Ở CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG. 69
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG. 69
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 69
2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 69
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 70
2.1.4. Tình hình nguồn lực của công ty 72
2.1.4.1. Tình hình lao động và cơ sở kỹ thuật của công ty 72
2.1.4.2. Tình hình tài sản và nguồn vốn kinh doanh của công ty 75
2.1.4.3. Hiệu quả, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 76
2.1.5. Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán tại công ty 78
2.1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán 78
2.1.5.2. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty 81
2.1.5.3. Đặc điểm chế dộ kế toán doanh nghiệp vận dụng để thực hiện phần hành kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 82
2.2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG 85
2.2.1. Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng Phương Đông 85
2.2.1.1. Phân loại chi phí sản xuất 85
2.2.2. Đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tập hợp tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng Phương Đông 88
2.2.3. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng Phương Đông 89
2.2.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 89
2.2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 91
2.2.3.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 95
2.2.3.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 97
2.2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kì tại Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng Phương Đông 99
2.2.5. Tính giá thánh sản phẩm tại Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng Phương Đông 99
2.2.5.1.Tập hợp chi phí 99
2.2.5.2.Tính giá thành sản phẩm 100
2.3 . ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG 102
2.3.1. Những mặt đạt được trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 103
2.3.2. Những mặt hạn chế còn tồn tai trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 105
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG 107
3.1. YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG 107
3.1.1. Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và xây dựng Phương Đông 107
3.1. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG 108
3.2.1.Về việc xác định đối tượng tập hợp chi phí, tính giá thành 108
3.2.2. Hoàn thiện việc tập hợp và luân chuyển chứng từ kế toán 109
3.2.3. Hoàn thiện việc phân loại chi phí chi phí sản xuất xây dựng phục vụ yêu cầu kế toán quản trị 110
3.2.3.1. Phân loại chi phí sản xuất theo dự toán 110
3.2.3.2. Phân loại chi phí sản xuất xây dựng theo mối quan hệ với khối lượng hoạt động 111
3.2.4. Hoàn thiện việc kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất 114
3.2.5. Hoàn thiện việc xây dựng mô hình kế toán quản trị 116
3.2.6. Xác định trung tâm trách nhiệm và lập báo cáo trách nhiệm 118
3.2.7. Xây dựng các báo cáo phục vụ yêu cầu kế toán quản trị 120
3.3. ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ĐÔNG 125
KẾT LUẬN 127
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Xem thêm

152 Đọc thêm

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CK THĂNG LONG

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CK THĂNG LONG

MỤC LỤC


LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC BẢNG VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
CHƯƠNG 1: LỜI MỞ ĐẦU 1
1.1Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2
1.3. Phương pháp nghiên cứu 3
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
1.5. Dự kiến kết quả đạt được 3
1.6. Bố cục của đề tài 3
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 5
2.1.SỰ CẦN THIẾT CỦA KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 5
2.1.1Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp xây dựng ảnh hưởng đến công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phầm 5
2.1.2.Nhiệm vụ, yêu cầu quản lý đối với chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 6
2.2.KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 7
2.2.1. Khái niệm chi phí sản xuất. 8
2.2.2. Phân loại chi phí sản xuất. 8
2.2.2.1. Phân loại CPSX theo tính chất, nội dung kinh tế của CP (theo yếu tố). 8
2.2.2.2. Phân loại chi phí theo mục đích, công dụng của CP (theo khoản mục). 9
2.2.2.3 . Phân loại chi phí theo mối quan hệ với khối lượng hoạt động. 10
2.2.3. Khái niệm giá thành sản phẩm. 11
2.2.4.Phân loại giá thành sản phẩm. 11
2.2.4.1. Phân loại giá thành sản phẩm theo cơ sở số liệu và thời điểm tính giá thành. 11
2.2.4.2.Phân loại giá thành theo phạm vi và các chi phí cấu thành. 12
2.2.5.Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng 13
2.3PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG 13
2.3.1Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng 13
2.3.2Đối tượng tính giá thành ở doanh nghiệp xây dựng 14
2.3.3Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 15
2.3.3.1Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 16
2.3.3.2Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 18
2.3.3.3Kế toán chi phí sử dụng máy thi công. 19
2.3.3.4Kế toán chi phí sản xuất chung. 22
2.3.3.5.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp. 24
2.4ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG TRONG DOANH NGHIỆP. 25
2.4.1Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang: 25
2.4.2.Phương pháp tính giá thành giản đơn. 27
2.4.3.Phương pháp tính giá thành theo công việc. 27
2.4.4. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong điều kiện khoán. 27
2.4.4.1.Đơn vị nhận khoán không tổ chức hạch toán kế toán riêng. 28
2.4.4.2.Đơn vị nhận khoán cótổ chức bộ máy kế toán riêng và được phân cấp quản lý tài chính. 29
2.5SỔ KẾ TOÁN SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 30
2.6TRÌNH BÀY CÁC CHỈ TIÊU LIÊN QUAN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 31
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CK THĂNG LONG 33
3.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CK THĂNG LONG. 33
3.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty Cổ phần CK Thăng Long 33
3.1.2.Lĩnh vực kinh doanh và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty Cổ phần CK Thăng Long 35
3.1.3.Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần CK Thăng Long 37
3.1.4.Tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần CK Thăng Long. 39
3.1.4.1Tổ chức bộ máy kế toán. 39
3.1.4.2. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty cổ phần CK Thăng Long 41
3.2.THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÔNG TY CỔ PHÂN CK THĂNG LONG 43
3.2.1. Thực trạng tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần CK Thăng Long: 43
3.2.1.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất của Công ty. 43
3.2.2.Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần CK Thăng Long 43
3.2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 43
3.2.2.2.Chi phí nhân công trực tiếp. 52
3.2.2.3.Kế toán chi phí sử dụng máy thi công. 57
3.2.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung. 62
3.2.2.5. Kế toán chi phí bằng tiền khác. 66
3.2.2.6. Kết chuyển. tập hợp chi phí sản xuất cuối kỳ. 69
3.2.3.Đánh giá sản phẩm dở dang của Công ty cổ phần CK Thăng Long. 73
3.2.4Tính giá thành sản phẩm xây dựng tại công ty. 73
3.3.Thực trạng kế toán máy trong kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần CK Thăng Long 76
3.3.1. Giao diện màn hình và tổ chức khai báo mã hóa ban đầu : 76
3.3.2.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trên phần mềm kế toán máy CNS 77
3.3.2.1.Kế toán nguyên vật liệu trực tiếp 77
3.3.2.2. Kế toán chi phí máy thi công trên phần mềm kế toán CNS 83
3.3.2.2.Kế toán chi phí sản xuất chung trên phần mềm kế toán CNS 84
3.3.2.3.Kế toán chi phí bằng tiền khác trên phần mềm kế toán CNS 87
3.4.ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CK THĂNG LONG 90
3.4.1. Về ưu điểm 90
3.4.1.1. Về bộ máy quản lý và bộ máy kế toán của Công ty. 90
3.4.1.2.Về hình thức kế toán, sổ kế toán,chế độ chứng từ kế toán áp dụng tại Công ty: 91
3.4.1.3.Về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 92
3.4.2. Những tồn tại của Công ty. 92
3.4.2.1.Về phần mềm kế toán Công ty sử dụng: 92
3.4.2.2.Về việc luân chuyển chứng từ: 93
3.4.2.3.Về công tác kế toán tập hợp chi phí. 93
CHƯƠNG 4 : MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CK THĂNG LONG 96
4.1. YÊU CẦU VÀ NGUYÊN TẮC HOÀN THIỆN 96
4.1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm : 96
4.1.2. Nội dung, yêu cầu của công việc hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 96
4.2.MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CK THĂNG LONG 97
4.3. ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÔNG TY 99
4.3.1. Về phía cơ quan quản lý nhà nước 99
4.3.2. Về phía Công ty Cổ phần CK Thăng Long 100
KẾT LUẬN CHUNG 102
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 103

Xem thêm

132 Đọc thêm

Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm bê tông thương phẩm

TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM

Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
Chương 2: Thực trạng công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Bê tông thương phẩm.
Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Bê tông thương phẩm.

119 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lũng Lô 3

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LŨNG LÔ 3

MỤC LỤC
CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT……..……………………………………..….……8
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU……………..…………………………….9
LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................................10
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CƠ BẢN………...........................................12
1.1. Đặc điểm của ngành xây dựng cơ bản và của sản phẩm xây dựng ảnh hưởng tới kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.........12
1.2. Nội dung, phân loại chi phí sản xuất………………………………….....13
1.2.1. Chi phí sản xuất……………………………………………………….....13
1.2.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất………………………………………….. ..13
1.2.1.2. Nội dung chi phí sản xuất…………………………………………...... 13
1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất……………………………………………….14
1.2.2.1. Phân loại chi phí theo mục đích, công dụng của chi phí………………14
1.2.2.2. Phân loại giá theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí………….....15
1.2.2.3. Các cách phân loại khác:…………………………………………….. 16
1.3. Nội dung và phân loại giá thành sản phẩm……………………………...17
1.3.1. Giá thành sản phẩm……………………………………………………...17
1.3.1.1. Khái niệm giá thành sản phẩm…………………………………….......17
1.3.1.2. Nội dung giá thành sản phẩm……………………………………….....17
1.3.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây dựng………………………………...17
1.3.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm……………...19
1.4. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm……………………………………………………………......20
1.4.1. Yêu cầu quản lý……………………………………………………….....20
1.4.2. Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm……….....21
1.5. Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng
……………………………..…………………………………………………...21
1.5.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
………………………………………………………………………………….21
1.5.1.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất…………………………....21
1.5.1.2. Đối tượng tính gía thành sản phẩm…………………………………....22
1.5.1.3. Mối liên hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm…………………………………………………………………22
1.5.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành sản phẩm xây dựng…………………………………………………...….23
1.5.2.1. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất………………………...23
1.5.2.1.1. Tình hình kế hoạch chi phí sản xuất………………………………....24
1.5.2.1.2. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng
a) Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp………………………..27
b) Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp……………………………..29
c)Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công…………………………….........31
d)Hạch toán chi phí sản xuất chung………………………………………...32
1.5.2.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây dựng…………………...….35
1.6. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang...….37
1.6.1. Tổng hợp chi phí sản xuất………………………………………………..37
1.6.2. Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang…………………………………....39
1.7. Sổ kế toán sử dụng trong kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.7.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung (NKC)…………………………….....41
1.7.2. Hình thức kế toán Nhật ký Sổ cái……………………………………....42
1.7.3. Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ………………………………...……..43
1.7.4. Hình thức sổ kế toán Nhật ký Chứng từ………………………………...45
1.7.5. Hình thức sổ kế toán trên máy vi tính…………………………………....47
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LŨNG LÔ 3
……………………………………………………….........................................49
2.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lũng Lô 3………………………………………………………….49
2.1.1. Quá trình hình thành của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lũng Lô 3…………………………………………………………….. .….........49
2.1.2. Quá trình phát triển của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lũng Lô 3…………………………………………………………………..…...49
2.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lũng Lô 3………………………………………………………….50
2.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý sản xuất của Công ty TNHH một thành viên Lũng Lô 3 ..................................................................................................50
2.3.1. Sơ đồ khối về cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty TNHH một thành viên Lũng Lô 3 và mối quan hệ giữa các bộ phận.......................................................51
2.3.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận..................................51
2.4. Đặc điểm công tác kế toán tại Công ty TNHH một thành viên lũng Lô3.52
2.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán trong Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lũng Lô 3…….............…………………………………………...............55
2.4.2. Hình thức kế toán của Công ty TNHH một thành viên Lũng Lô 3………58
2.4.3. Các chế độ và chính sách kế toán áp dụng tại công ty..............................59
2.5. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng tại Công ty TNHH một thành viên Lũng Lô 3..................................................62
2.5.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên Lũng Lô3......................................................62
2.5.2. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất tại Công ty TNHH một thành viên Lũng Lô3……………………………………………………………63
2.5.2.1. Chi phí sản xuất tại Công ty TNHH một thành viên Lũng Lô 3………63
2.5.2.2. Phân loại chi phí sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lũng Lô 3…………………..……………………………………...………64
2.5.3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lũng Lô 3………………………………………………………..….64
2.5.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp………………………………65
2.5.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp…………………………………...75
2.5.3.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công…………………………………84
2.5.3.4. Kế toán chi phí sản xuất chung……...………………...………………93
2.5.3.5. Kế toán chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp...…………………...…..100
2.5.4. Kiểm kê, đánh giá SPDD và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên Lũng Lô 3 ……………………….. ………………….……….103
2.5.4.1. Kiểm kê, đánh giá SPDD tại Công ty TNHH một thành viên Lũng Lô 3 ………………………………………………..……………………………..104
2.5.4.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên Lũng Lô 3 ………………...………………………………………………..…105
CHƯƠNG 3
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LŨNG LÔ 3..................................108
3.1 Đánh giá chung công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viên Lũng Lô 3……………108
3.1.1. Những ưu điểm cơ bản mà Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lũng Lô 3 đạt được…………………………………………………………....109
3.1.2. Những tồn tại ở Công ty TNHH một thành viên Lũng Lô 3…………..110
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Lũng Lô3………………………………………………………………….................112
3.2.1. Bổ sung tài khoản kế toán liên quan....................................................112
3.2.2. Hoàn thiện việc luân chuyển chứng từ.................................................113
3.2.3. Hoàn thiện công tác tập hợp chi phí đối với từng khoản mục.............114
3.2.4. Hoàn thiện sổ sách kế toán...................................................................115
3.2.5. Hoàn thiện công tác tính giá thành sản phẩm.....................................116
KẾT LUẬN………………………………………………………....................118
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO..........................................................119
Xem thêm

122 Đọc thêm

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY TẤM LỢP THÁI NGUYÊN

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY TẤM LỢP THÁI NGUYÊN

LỜI NÓI ĐẦU 4
1. Tính cấp thiết của đề tài 4
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài 5
3. Phạm vi nghiên cứu 5
4. Phương pháp nghiên cứu 5
4.1 Phương pháp thu thập thông tin 6
4.2 Phương pháp hạch toán kế toán 6
5. Kết cấu của đề tài 7
PHẦN I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 8
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 8
Chi phí sản xuât 8
1.1.1.1 khái niệm 8
1.1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất: 8
1.1.2 Giá thành sản phẩm 12
1.1.2.1 khái niệm giá thành: 12
1.1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm : 13
1.1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất với giá thành sản phẩm 14
1.1.4 Sự cần thiết và nhiêm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 16
1.2 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 17
1.2.1 Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 17
1.2.1.1 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí 17
1.2.1.2 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 18
1.2.1.3 Kế toán chi phí sản xuất ở doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 19
1.2.1.4 Kế toán chi phí sản xuất ở doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 26
1.2.2 Đánh giá sản phẩm dở dang 28
1.2.2.1 Khái niệm sản phẩm dở dang 28
1.2.2.2 Một số phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 28
1.2.3 Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất 30
1.2.3.1 Đối dượng tính giá thành 30
1.2.3.2 Kỳ tính giá thành 31
1.2.3.3 Một số phương pháp tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp sản xuất 31
PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY TẤM LỢP THÁI NGUYÊN. 36
2.1 ĐẶC ĐIỂM KINH TẾKỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NHÀ MÁY TẤM LỢP THÁI NGUYÊN. 36
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của nhà máy 36
2.1.1.1 Tên và địa chỉ Nhà máy 36
2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 36
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Nhà máy tấm lợp Thái nguyên 38
2.1.2.1. Chức năng 38
2.1.2.2. Nhiệm vụ 38
2.1.3. Đặc điểm về Nhà máy tấm lợp Thái 39
2.1.3.1 Đặc điểm chung 39
2.1.3.2 Đặc điểm về tổ chức quản lý của Nhà máy Tấm Lợp Thái Nguyên 39
2.1.3.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ của Nhà máy Tấm Lợp Thái Nguyên 42
2.1.3.4. Đặc điểm về lao động của Nhà máy Tấm Lợp Thái Nguyên 45
2.1.3.5 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy giai đoạn 2011 – 2012 46
2.2 ĐẶC ĐIỂM VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI NHÀ MÁY TẤM LỢP THÁI NGUYÊN 49
2.2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán trong nhà máy 49
2.2.2 Hình thức kế toán áp dụng 50
2.2.3 Chế độ kế toán áp dụng 52
2.3 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY TẤM LỢP THÁI NGUYÊN 53
2.3.1 Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất. 53
2.3.1.1 Đặc điểm về chi phí sản xuất của nhà máy 53
2.3.1.2 Phân loại chi phí sản xuất 53
2.3.1.3 Công tác quản lý chi phí sản xuất tại Nhà máy 54
2.3.1.4 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại Nhà máy 55
2.3.1.5 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 55
2.3.1.6 quy trình hạch toán tập hợp chi phí sản xuất 56
2.3.1.6 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 90
2.3.2 thực trạng công tác kế toán tính giá thành sản phẩm. 93
2.3.2.1 Đối tượng và kỳ tính giá của nhà máy 93
2.3.2.2 Phương pháp tính giá thành 94
PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY TẤM LỢP THÁI NGUYÊN 100
3.1 Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 của Nhà máy Tấm lợp Thái Nguyên. 100
3.2 Nhận xét về tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy Tấm lợp Thái Nguyên 101
3.2.1 Ưu điểm 101
3.2.2 Nhược điểm 104
3.3 Kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy Tấm lợp Thái Nguyên. 107
Xem thêm

134 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh xây lắp số 8 – Tổng công ty CTGT 1 Thanh Hoá Công ty cổ phần

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CHI NHÁNH XÂY LẮP SỐ 8 – TỔNG CÔNG TY CTGT 1 THANH HOÁ CÔNG TY CỔ PHẦN

MỤC LỤC

Chương 1 Tổng quan đề tài nghiên cứu 1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
1.4 Ý nghĩa lí luận, thực tiễn của đề tài 2
1.5 Phương pháp thực hiện đề tài 2
1.5.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 3
1.5.2 Phương pháp điều tra, đánh giá 3
1.5.3 Các phương pháp khoa học của kế toán 3
1.5.4 Phương pháp quan sát trực tiếp 3
1.5.5 Phương pháp phỏng vấn trực tiếp 4
1.6 Tổng quan đề tài nghiên cứu 4
1.7 Kết cấu khóa luận tốt nghiệp 11
Chương 2 Cơ sở lý luận của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành 12
sản phẩm xây lắp 12
2.1 Lý luận chung về chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp 12
2.1.1 Chi phí sản xuất 12
2.1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất và bản chất của chi phí sản xuất 12
2.1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất 13
2.1.1.3 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 15
2.1.1.4 Phương pháp phân bổ chi phí sản xuất 16
2.1.2 Giá thành sản phẩm 17
2.1.2.1 Khái niệm giá thành và bản chất của giá thành 17
2.1.2.2 Phân loại giá thành 17
2.1.2.3 Đối tượng và kỳ tính giá thành sản phẩm 19
2.1.2.4 Phương pháp tính giá thành 20
2.1.3 Sự cần thiết và nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp 22
2.1.3.1 Sự cần thiết của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp 22
2.1.3.2 Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 22
2.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 23
2.2.1 Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (CP NVLTT) 23
2.2.2 Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp (CP NCTT) 25
2.2.3 Kế toán tập hợp chi phí sử dụng máy thi công 26
2.2.4 Kế toán tập hợp chi phí sản xuât chung 27
2.2.5 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 28
2.2.5.1 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên 28
2.2.5.2 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ 28
2.2.6 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 29
2.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 30
Chương 3 Thực trạng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh xây lắp số 8 – Tổng công ty CTGT I Thanh Hóa – Công ty cổ phần 32
3.1 Đặc điểm chung về Chi nhánh xây lắp số 8 – Tổng công ty CTGT I Thanh Hóa – Công ty cổ phần 32
3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 32
3.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của Chi nhánh xây lắp số 8 Tổng công ty CTGT I Thanh Hóa Công ty cổ phần 34
3.1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ 34
3.1.2.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh 34
3.1.2.3 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Chi nhánh xây lắp số 8 Tổng công ty công trình giao thông I Thanh Hóa. 35
3.1.3 Tổ chức bộ máy quản lí hoạt động sản xuất – kinh doanh của Chi nhánh xây lắp số 8 Tổng công ty công trình giao thông I Thanh Hóa Công ty cổ phần. 36
3.1.4 Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của chi nhánh xây lắp số 8 Tổng công ty công trình giao thông I Thanh Hóa Công ty cổ phần 38
3.1.4.1 Kết quả kinh doanh 38
3.1.4.2 Tình hình tài chính 39
3.2 Tổ chức hệ thống kế toán tại chi nhánh xây lắp số 8 Tổng công ty công trình giao thông I Thanh Hóa Công ty cổ phần. 40
3.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại chi nhánh xây lắp số 8 – Tổng Công ty CTGT 1 Thanh Hoá Công ty cổ phần 40
3.2.2 Các chính sách kế toán chung 42
3.2.3 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 43
3.2.4 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 43
3.2.5 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 44
3.2.6 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 46
3.3 Thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh xây lắp số 8 Tổng công ty CTGT I Thanh Hóa Công ty cổ phần 46
3.3.1 Kế toán chi phí sản xuất tại Chi nhánh xây lắp số 8 46
3.3.1.1 Phân loại chi phí sản xuất tại Chi nhánh xây lắp số 8 46
3.3.1.2 Đối tượng tập hợp chi phí tại Chi nhánh xây lấp số 8 47
3.3.1.3 Phương pháp tập hợp chi phí tại Chi nhánh xây lắp số 8 47
3.3.2 Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh xây lắp số 8 62
3.3.2.1 Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang 62
3.3.2.2 Tính giá thành sản phẩm 63
Chương 4 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh xây lắp số 8 Tổng công ty CTGT I Thanh Hóa Công ty cổ phần 67
4.1 Đánh giá khái quát về tình hình tổ chức bộ máy quản lý và công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Chi nhánh xây lắp số 8 – Tổng công ty CTGT I Thanh Hóa – Công ty cổ phần. 67
4.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản lý và công tác kế toán hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh xây lắp số 8 – Tổng công ty CTGT I Thanh Hóa – Công ty cổ phần. 71
4.2.1 Hoàn thiện công tác quản lý 73
4.2.1.1 Hoàn thiện bộ máy quản lý 73
4.2.1.2 Hoàn thiện về vấn đề quản lý vốn cho sản xuất 73
4.2.2 Hoàn thiện hạch toán kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 74
4.2.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 74
4.2.2.2 Hoàn thiện kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 75
4.2.2.3 Hoàn thiện kế toán chi phí nhân công trực tiếp 76
4.2.2.4 Hoàn thiện kế toán chi phí sử dụng máy thi công 76
4.2.2.5 Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất chung 77
4.2.2.6 Hoàn thiện về phương pháp kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang 77
4.2.2.7 Một số biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm 78
KẾT LUẬN 80
Xem thêm

81 Đọc thêm

KL KT chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH thương mại sản xuất hải yến

KL KT CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT HẢI YẾN

Khóa luận đã trình bày được mục tiêu, đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên cứu. Hệ thống hóa được cơ sở lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Trình bày, phân tích, đánh giá được thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Hải Yến. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cho công ty.......................................................................................................................
Xem thêm

132 Đọc thêm

TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần đầu tư VVV. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VVV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VVV...

132 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tinh giá thành sản phẩm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TINH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 24
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG 27
DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 27
1.1.CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 27
1.1.1.Khái niệm tính chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 27
1.1.2.1. Bản chất, chức năng của chi phí sản xuất: 28
1.1.2.2. Bản chất, chức năng của giá thành sản phẩm: 29
1.1.3. Yêu cầu quản lý và tính chi phí giá thành 30
1.1.4. Vai trò của kế toán trong việc quản lý chi phí và tính giá thành sản phẩm: 31
1.1.5. Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 32
1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất: 32
1.2.1.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí: 33
1.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng của chi phí: 34
1.2.1.4. Phân loại chi phí sản xuất theo phương pháp tập hơp chi phí sản xuất và mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí: 35
1.2.1.5. Phân loại theo nội dung cấu thành chi phí: 35
1.1.2.Phân loại hạ giá thành sản phẩm: 35
1.1.2.1. Phân loại giá thành theo thời gian và cơ sở tính số liệu tính giá thành: 36
1.1.2.2. Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán : 36
1.3. TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN TRONG TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ ĐỐI TƯỢNG TÍNH GIÁ THÀNH: 37
1.3.1. Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và căn cứ xác định: 37
1.3.2. Đối tượng tính giá thành và căn cứ xác định: 38
1.3.3. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp CP và đối tượng tính giá thành sản phẩm: 39
1.4. KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT: 39
1.4.1. Hạch toán ban đầu: 39
1.4.2. Tài khoản sử dụng : 40
1.4.3. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên: 41
1.4.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 41
1.4.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: 42
1.4.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung: 43
1.4.3.4. Kế toán chi phí sản xuất khác: 45
1.4.3.5.Kế toán chi phí trả trước: 46
1.4.4. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ: 49
1.5. KẾ TOÁN GIÁ THÀNH SẢN PHẨM: 50
1.5.1. Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang: 50
1.5.2. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm: 52
1.5.2.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn: 53
1.5.2.2. Phương pháp tính giá thành phân bước: 53
1.6. SỔ SÁCH KẾ TOÁN SỬ DỤNG: 56
CHƯƠNG 2: CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THÉP VIỆT 60
2.1. SƠ LƯỢC VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH THÉP VIỆT: 60
2.1.1. Giới thiệu về Công ty: 60
2.1.2.2. Những kế hoạch và mục tiêu cần thực hiện: 61
2.1.2.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Thép Việt: 62
2.1.2.4. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty: 62
2.1.3.Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán: 65
2.1.3.2 Chứng từ và sổ sách kế toán: 67
2.1.3.3. Thực trạng hoạt động của Công ty những năm gần đây: 68
2.2.THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THÉP VIỆT: 71
2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm: 71
2.2.2. Hạch toán ban đầu: 71
2.2.3. Tài khoản sử dụng: 71
2.2.4. Các chính sách kế toán áp dụng trong Công ty TNHH Thép Việt: 72
CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH THÉP VIỆT 112
3.1.Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán chi phí SX và giá thành sản phẩm nói chung và ở Công ty TNHH Thép Việt 112
3.2 Nhận xét về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty 113
3.2.1 Ưu điểm. 113
3.2.2 Nhược điểm. 114
3.3 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 115
3.3.1 Về tổ chức bộ máy kế toán. 116
3.3.2 Về tổ chức công tác kế toán. 116
3.3.3 Áp dụng máy tính trong công tác kế toán. 117
KẾT LUẬN 119
DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 120
Xem thêm

103 Đọc thêm

hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp may Minh Hà

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN i
mỤC LỤC ii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v
Danh MỤC CÁC BIỂU vi
DANH MỤC SƠ ĐỒ viii
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
1.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 3
1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm 3
1.1.2 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 4
1.1.3 Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 5
1.2. PHÂN LOẠI CHI PHÍ VÀ GIÁ SẢN PHẨM 6
1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất 6
1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm 9
1.3 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT 11
1.3.1 Đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 11
1.3.2 Phương pháp kế toán từng khoản mục chi phí 13
1.3.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 18
1.4 ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM LÀM DỞ CUỐI KỲ 20
1.5 TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH 22
1.5.1 Đối tượng tính giá thành 22
1.5.2 Kỳ tính giá thành 22
1.5.3 Các phương pháp tính giá thành 22
1.6 SỔ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 23
CHƯƠNG 2 25
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở Xí NghiỆP MAY MINH HÀ 25
2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ XÍ NGHIÊP MAY MINH HÀ 25
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp 25
Các lĩnh vực hoạt động của xí nghiệp: 25
2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quản lý sản xuất kinh doanh cua Xí nghiệp 27
2.1.3 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm tại Xí Nghiệp 28
2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP 29
2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại Xí nghiệp 29
2.2.2 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 29
2.2.3 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 38
2.2.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 45
2.2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ của công ty 65
2.2.5 Phương pháp tính giá thành sản phẩm ở công ty 67
CHƯƠNG 3 NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ 69
3.1 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ 69
3.1.1 Ưu điểm của công tác kế toán CPSX và tính giá thành tại Xí Nghiệp 69
3.1.2. Hạn chế của công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp May Minh Hà 70
3.2. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ 71
3.2.1. Kiến nghị về hoàn thiện kế toán Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 71
3.2.2 Kiến nghị về hạch toán thiệt hại trong sản xuất 75
3.2.3 Kiến nghị về ứng dụng tin học vào công tác kế toán 79
3.2.4 Kiến nghị về kiểm toán nội bộ 79
3.2.5 Kiến nghị về tính giá thành sản phẩm 80
KẾT LUẬN 81
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN i
mỤC LỤC ii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v
Danh MỤC CÁC BIỂU vi
DANH MỤC SƠ ĐỒ viii
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
1.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 3
1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm 3
1.1.2 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 4
1.1.3 Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 5
1.2. PHÂN LOẠI CHI PHÍ VÀ GIÁ SẢN PHẨM 6
1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất 6
1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm 9
1.3 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT 11
1.3.1 Đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 11
1.3.2 Phương pháp kế toán từng khoản mục chi phí 13
1.3.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 18
1.4 ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM LÀM DỞ CUỐI KỲ 20
1.5 TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH 22
1.5.1 Đối tượng tính giá thành 22
1.5.2 Kỳ tính giá thành 22
1.5.3 Các phương pháp tính giá thành 22
1.6 SỔ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 23
CHƯƠNG 2 25
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở Xí NghiỆP MAY MINH HÀ 25
2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ XÍ NGHIÊP MAY MINH HÀ 25
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp 25
Các lĩnh vực hoạt động của xí nghiệp: 25
2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quản lý sản xuất kinh doanh cua Xí nghiệp 27
2.1.3 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm tại Xí Nghiệp 28
2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP 29
2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại Xí nghiệp 29
2.2.2 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 29
2.2.3 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 38
2.2.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 45
2.2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ của công ty 65
2.2.5 Phương pháp tính giá thành sản phẩm ở công ty 67
CHƯƠNG 3 NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ 69
3.1 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ 69
3.1.1 Ưu điểm của công tác kế toán CPSX và tính giá thành tại Xí Nghiệp 69
3.1.2. Hạn chế của công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp May Minh Hà 70
3.2. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ 71
3.2.1. Kiến nghị về hoàn thiện kế toán Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 71
3.2.2 Kiến nghị về hạch toán thiệt hại trong sản xuất 75
3.2.3 Kiến nghị về ứng dụng tin học vào công tác kế toán 79
3.2.4 Kiến nghị về kiểm toán nội bộ 79
3.2.5 Kiến nghị về tính giá thành sản phẩm 80
KẾT LUẬN 81
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN i
mỤC LỤC ii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v
Danh MỤC CÁC BIỂU vi
DANH MỤC SƠ ĐỒ viii
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
1.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 3
1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm 3
1.1.2 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 4
1.1.3 Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 5
1.2. PHÂN LOẠI CHI PHÍ VÀ GIÁ SẢN PHẨM 6
1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất 6
1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm 9
1.3 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT 11
1.3.1 Đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 11
1.3.2 Phương pháp kế toán từng khoản mục chi phí 13
1.3.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 18
1.4 ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM LÀM DỞ CUỐI KỲ 20
1.5 TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH 22
1.5.1 Đối tượng tính giá thành 22
1.5.2 Kỳ tính giá thành 22
1.5.3 Các phương pháp tính giá thành 22
1.6 SỔ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 23
CHƯƠNG 2 25
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở Xí NghiỆP MAY MINH HÀ 25
2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ XÍ NGHIÊP MAY MINH HÀ 25
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp 25
Các lĩnh vực hoạt động của xí nghiệp: 25
2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quản lý sản xuất kinh doanh cua Xí nghiệp 27
2.1.3 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm tại Xí Nghiệp 28
2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP 29
2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại Xí nghiệp 29
2.2.2 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 29
2.2.3 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 38
2.2.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 45
2.2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ của công ty 65
2.2.5 Phương pháp tính giá thành sản phẩm ở công ty 67
CHƯƠNG 3 NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ 69
3.1 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ 69
3.1.1 Ưu điểm của công tác kế toán CPSX và tính giá thành tại Xí Nghiệp 69
3.1.2. Hạn chế của công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp May Minh Hà 70
3.2. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ 71
3.2.1. Kiến nghị về hoàn thiện kế toán Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 71
3.2.2 Kiến nghị về hạch toán thiệt hại trong sản xuất 75
3.2.3 Kiến nghị về ứng dụng tin học vào công tác kế toán 79
3.2.4 Kiến nghị về kiểm toán nội bộ 79
3.2.5 Kiến nghị về tính giá thành sản phẩm 80
KẾT LUẬN 81
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN i
mỤC LỤC ii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v
Danh MỤC CÁC BIỂU vi
DANH MỤC SƠ ĐỒ viii
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
1.1 SỰ CẦN THIẾT PHẢI TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 3
1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm 3
1.1.2 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 4
1.1.3 Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 5
1.2. PHÂN LOẠI CHI PHÍ VÀ GIÁ SẢN PHẨM 6
1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất 6
1.2.2 Phân loại giá thành sản phẩm 9
1.3 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT 11
1.3.1 Đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 11
1.3.2 Phương pháp kế toán từng khoản mục chi phí 13
1.3.3 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp 18
1.4 ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM LÀM DỞ CUỐI KỲ 20
1.5 TỔ CHỨC KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH 22
1.5.1 Đối tượng tính giá thành 22
1.5.2 Kỳ tính giá thành 22
1.5.3 Các phương pháp tính giá thành 22
1.6 SỔ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 23
CHƯƠNG 2 25
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở Xí NghiỆP MAY MINH HÀ 25
2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ XÍ NGHIÊP MAY MINH HÀ 25
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp 25
Các lĩnh vực hoạt động của xí nghiệp: 25
2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quản lý sản xuất kinh doanh cua Xí nghiệp 27
2.1.3 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm tại Xí Nghiệp 28
2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP 29
2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại Xí nghiệp 29
2.2.2 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 29
2.2.3 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 38
2.2.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 45
2.2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ của công ty 65
2.2.5 Phương pháp tính giá thành sản phẩm ở công ty 67
CHƯƠNG 3 NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ 69
3.1 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ 69
3.1.1 Ưu điểm của công tác kế toán CPSX và tính giá thành tại Xí Nghiệp 69
3.1.2. Hạn chế của công tác kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp May Minh Hà 70
3.2. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP MAY MINH HÀ 71
3.2.1. Kiến nghị về hoàn thiện kế toán Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 71
3.2.2 Kiến nghị về hạch toán thiệt hại trong sản xuất 75
3.2.3 Kiến nghị về ứng dụng tin học vào công tác kế toán 79
3.2.4 Kiến nghị về kiểm toán nội bộ 79
3.2.5 Kiến nghị về tính giá thành sản phẩm 80
KẾT LUẬN 81
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83
Xem thêm

101 Đọc thêm