MÂU THUẪN BIỆN CHỨNG

Tìm thấy 3,206 tài liệu liên quan tới từ khóa "MÂU THUẪN BIỆN CHỨNG":

Đề tài phép biện chứng về mâu thuẫn và vận dụng phân tích mâu thuẫn biện chứng trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta

ĐỀ TÀI PHÉP BIỆN CHỨNG VỀ MÂU THUẪN VÀ VẬN DỤNG PHÂN TÍCH MÂU THUẪN BIỆN CHỨNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở NƯỚC TA

Lời mở đẩuI. Lý luận chung về mõu thuẫn . 11. Khái quát chung về quy luật mâu thuẫn . 22. Nội dung của quy luật mâu thuẫn . 23. Một số loại mâu thuẫn . 64. í nghĩa phương pháp luận của quy luật mâu thuẫn . 8II. KTTT và mâu thuẫn biện chứng trong nền KTTT ở nước ta. 91. Khái quát chung về KTTT. 92. KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam. 103. Những mâu thuẫn phát sinh trong quỏ trỡnh chuyển sang KTTT ở Việt Nam. 15III. Kết luận. 251. Kết luận. 252. Giải pháp cho nền KTTT ở Việt Nam hiện nay. 26Tài liệu tham khảo30
Xem thêm

32 Đọc thêm

QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ MÂU THUẪN GIỮA CÁC MẶT ĐỐI LẬP CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG

QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ MÂU THUẪN GIỮA CÁC MẶT ĐỐI LẬP CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG

đấu tranh giữa các mặt đối lập (gọi tắt là quy luật mâu thuẫn) là hạt nhân củaphép biện chứng. Quy luật này vạch ra nguồn gốc, động lực của sự pháttriển; phản ánh quá trình đấu tranh giải quyết mẫu thuẫn bên trong sự vật. Từđó, phải vận dụng nguyên tắc mâu thuẫn mà ý đồ cơ bản của nó là phải nhậnthức đúng đắn mâu thuẫn của sự vật, trớc hết là mâu thuẫn cơ bản và mâuthuẫn chủ yếu, phải phân tích mâu thuẫn và quá trình đấu tranh giải quyếtmâu thuẫn. Đấu tranh là phơng thức giải quyết mâu thuẫn. Lênin nói "Sựphát triển là một cuộc "đấu tranh" giữa các mặt đối lập". Tuy nhiên, hìnhthức đấu tranh rất đa dạng, linh hoạt, tuỳ thuộc mâu thuẫn cụ thể và hoàncảnh lịch sử cụ thể.Theo quan điểm biện chứng thì sự vật nào cũng là một thể thống nhấtcủa các mặt đối lập, tức là, các mặt có xu hớng, khuynh hớng trái ngợc nhau.Chính sự tác động lẫn nhau giữa các mặt đối lập tạo nên mâu thuẫn sự vật.Khi nói mâu thuẫn biện chứng là nói đến mâu thuẫn tất yếu của nhữngmặt trái ngợc nhau, ví dụ, điện có cực âm, cực dơng Trong các mặt đối lập,3chúng vừa đấu tranh với nhau (với nghĩa tác động theo xu hớng trái ngợcnhau) nhng các mặt đối lập lại là thống nhất với nhau.Thống nhất là tồn tại không tách rời nhau, làm điều kiện cho nhau tồntại, phát triển, có mặt này thì mới có mặt kia. Thống nhất còn bao hàm thâmnhập nhau, trong mặt này chứa đựng mầm mống mặt kia, cho nên, chúng takhông nên tạo ra hàng rào tuyệt đối giữa các mặt đối lập mà phải thấy đợc cósự chuyển hoá giữa các mặt đối lập. Chuyển hoá có trình độ từ thấp đến caovà dẫn đến sự chuyển hoá cuối cùng, tức là khi mâu thuẫn đã đợc giải quyết.Chuyển hoá cuối cùng có hai hình thức cơ bản: hình thức thay đổi vị trí chonhau và hình thức các mặt đối lập cũ mất đi và hình thành những mặt đối lậpmới.Hầu hết các nhà triết học đều cho rằng thống nhất và đấu tranh của cácmặt đối lập đều có vai trò trong s phát triển của sự vật. Tuy nhiên, tuỳ từnggiai đoạn phát triển mà ta phải nhấn mạnh mặt này hay mặt kia. Khi sự vật
Xem thêm

13 Đọc thêm

Phép biện chứng về mâu thuẫn và việc phân tích mâu thuẫn giữa xây dựng kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế

PHÉP BIỆN CHỨNG VỀ MÂU THUẪN VÀ VIỆC PHÂN TÍCH MÂU THUẪN GIỮA XÂY DỰNG KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ VỚI HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Phép biện chứng về mâu thuẫn và việc phân tích mâu thuẫn giữa xây dựng kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế Phép biện chứng về mâu thuẫn và việc phân tích mâu thuẫn giữa xây dựng kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế Phép biện chứng về mâu thuẫn và việc phân tích mâu thuẫn giữa xây dựng kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế Phép biện chứng về mâu thuẫn và việc phân tích mâu thuẫn giữa xây dựng kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế
Xem thêm

10 Đọc thêm

PHÉP BIỆN CHỨNG VỀ MÂU THUẪN VÀ VẬN DỤNG NÓ TRONG PHÂN TÍCH MÂU THUẪN BIỆN CHỨNG TRONG QUÁ TRÌNH CHUYẾN SANG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

PHÉP BIỆN CHỨNG VỀ MÂU THUẪN VÀ VẬN DỤNG NÓ TRONG PHÂN TÍCH MÂU THUẪN BIỆN CHỨNG TRONG QUÁ TRÌNH CHUYẾN SANG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

Chỉ có những mặt khác nhau tồn tại trong một sự vật nhng liên hệ hữu cơ với nhau, phát triển ngợc chiều nhau, tạo thành động lực bên trong của sự phát triển, thì hai mặt đối lập ấy mới h[r]

10 Đọc thêm

NHỮNG MÂU THUẪN BIỆN CHỨNG TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

NHỮNG MÂU THUẪN BIỆN CHỨNG TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

Sở dĩ cú điều đú là vỡ nước ta chủ trương phỏt triển nền kinh tế nhiều thành phần, cú nhiều hỡnh thức sở hữu khỏc nhau nờn tất yếu phải cú cỏc hỡnh thức phõn phối thu nhập phự hợp; nền k[r]

21 Đọc thêm

KTTT VÀ MÂU THUẪN BIỆN CHỨNG TRONG NỀN KTTT Ở NƯỚC TA

KTTT VÀ MÂU THUẪN BIỆN CHỨNG TRONG NỀN KTTT Ở NƯỚC TA

Đại hội IX khẳng định :_"Đảng và Nhà nước ta chủ trương thực hiện nhất quán và lâu dài _ _chính sách phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có _[r]

32 Đọc thêm

MÂU THUẪN BIỆN CHỨNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

MÂU THUẪN BIỆN CHỨNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

MÂU THUẪN GIỮA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT TIÊN TIẾN VỚI QUAN HỆ SẢN XUẤT LẠC HẬU Trong công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có s[r]

18 Đọc thêm

PHÉP BIỆN CHỨNG VỀ MÂU THUẪN VÀ VẬN DỤNG NÓ TRONG PHÂN TÍCH MÂU THUẪN BIỆN CHỨNG TRONG QUÁ TRÌNH CHUYẾN SANG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

PHÉP BIỆN CHỨNG VỀ MÂU THUẪN VÀ VẬN DỤNG NÓ TRONG PHÂN TÍCH MÂU THUẪN BIỆN CHỨNG TRONG QUÁ TRÌNH CHUYẾN SANG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

MÂU THUẪN GIỮA LỰC LỢNG SẢN XUẤT - QUAN HỆ SẢN XUẤT._ Trong công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trờng có sự quản lý của Nhà n[r]

27 Đọc thêm

PHÉP BIỆN CHỨNG VỀ MÂU THUẪN VÀ VẬN DỤNG PHÂN TÍCH MÂU THUẪN BIỆN CHỨNG TRONG THOI KY QUA DO SANG KTTT

PHÉP BIỆN CHỨNG VỀ MÂU THUẪN VÀ VẬN DỤNG PHÂN TÍCH MÂU THUẪN BIỆN CHỨNG TRONG THOI KY QUA DO SANG KTTT

Trong công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng XHCN ở nước ta hiện nay, vấn đề [r]

14 Đọc thêm

MÂU THUẪN BIỆN CHỨNG GIỮA XÂY DỰNG KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

MÂU THUẪN BIỆN CHỨNG GIỮA XÂY DỰNG KINH TẾ ĐỘC LẬP TỰ CHỦ VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Với vai trò quan trọng của việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ cũng như hội nhập kinh tế quốc tế, bên canh sự thống nhất là sự đấu tranh giữa hai xu hướng mà chúng ta lại không thể [r]

14 Đọc thêm

PHÉP BIỆN CHỨNG VỀ MÂU THUẪN VÀ VẬN DỤNG PHÂN TÍCH MÂU THUẪN BIỆN CHỨNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

PHÉP BIỆN CHỨNG VỀ MÂU THUẪN VÀ VẬN DỤNG PHÂN TÍCH MÂU THUẪN BIỆN CHỨNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Ngay trong văn kiện Đại hội VIII, Đảng ta đã khẳng định "sản xuất hàng hoá là thành tựu, văn minh của nhân loại chúng ta không chỉ kiên định không bỏ qua kinh tế hàng hoá" như văn kiện Đ[r]

18 Đọc thêm

PHÉP BIỆN CHỨNG VỀ MÂU THUẪN VÀ VẬN DỤNG NÓ TRONG PHÂN TÍCH MÂU THUẪN BIỆN CHỨNG TRONG QUÁ TRÌNH CHUYẾN SANG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

PHÉP BIỆN CHỨNG VỀ MÂU THUẪN VÀ VẬN DỤNG NÓ TRONG PHÂN TÍCH MÂU THUẪN BIỆN CHỨNG TRONG QUÁ TRÌNH CHUYẾN SANG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

Bởi vì các mặt đối lập cùng tồn tại trong một sự vật thống nhất như một chỉnh thể trọn vẹn nhưng không nằm yên bên nhau mà điều chỉnh chuyển hoá lẫn nhau tạo thành động lực phát triển củ[r]

11 Đọc thêm

''PHÉP BIỆN CHỨNG VỀ MÂU THUẪN VÀ VẬN DỤNG PHÂN TÍCH MÂU THUẪN BIỆN CHỨNG TRONG NỀN KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở NƯỚC TA

''PHÉP BIỆN CHỨNG VỀ MÂU THUẪN VÀ VẬN DỤNG PHÂN TÍCH MÂU THUẪN BIỆN CHỨNG TRONG NỀN KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở NƯỚC TA

Đại hội IX khẳng định :_"Đảng và Nhà nước ta chủ trương thực hiện nhất quán và lâu dài_ _chính sách phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có_ _[r]

32 Đọc thêm

MÂU THUẪN BIỆN CHỨNG TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ HÀNG HOÁ NHIỀU THÀNH PHẦN

MÂU THUẪN BIỆN CHỨNG TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ HÀNG HOÁ NHIỀU THÀNH PHẦN

Trong công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng XHCN ở nước ta hiện nay, vấn đề lực lượng sản xuất - quan hệ sản xuất là một vấn đề hết sức phức tạp, mâu thuẫn giữa hai lực lượng này và những biểu hiện của nó xét trên phương diện triết học Mác - Lênin, theo đó lực lượng sản xuất là nội dung của sự vật còn quan hệ sản xuất là ý thức của sự vật, lực lượng sản xuất là yếu tố quyết định quan hệ sản xuất, lực lượng sản xuất là yếu tố động, luôn luôn thay đổi. Khi lực lượng sản xuất phát triển đến một trình độ nhất định thì quan hệ sản xuất sẽ không còn phù hợp nữa và trở thành yếu tố kìm hãm lực lượng sản xuất phát triển. Để mở đường cho lực lượng sản xuất phát triển, cần thay thế quan hệ sản xuất cũ bằng một quan hệ sản xuất mới phù hợp với tính chất và trình đọ phst triển của lực lượng sản xuất. Chính quan hệ sản xuất tự phát triển để phù hợp với lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất, đó là quy luật kinh tế chung cho sự phát triển xã hội.
Xem thêm

46 Đọc thêm

PHÂN TÍCH LUẬN ĐIỂM CỦA LÊNIN: “SỰ PHÁT TRIỂN LÀ CUỘC “ĐẤU TRANH” CỦA CÁC MẶT ĐỐI LẬP”. Ý NGHĨA LUẬN ĐIỂM ĐÓ.

PHÂN TÍCH LUẬN ĐIỂM CỦA LÊNIN: “SỰ PHÁT TRIỂN LÀ CUỘC “ĐẤU TRANH” CỦA CÁC MẶT ĐỐI LẬP”. Ý NGHĨA LUẬN ĐIỂM ĐÓ.

Các mặt đối lập luôn tác động qua lại với nhau và sự tác động qua lại giữa chúng tạo thành mâu thuẫn biện chứng của sự vật.Mâu thuẫn biện chứng là mâu thuẫn của các mặt đấu lập vừa thống[r]

13 Đọc thêm

ÔN TẬP CAO HỌC LUẬT MÔN TRIẾT HỌC, CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

ÔN TẬP CAO HỌC LUẬT MÔN TRIẾT HỌC, CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

ÔN TẬP CAO HỌC LUẬT MÔN TRIẾT
ĐẠI HỌC CẦN THƠ TÓM TẮT
CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
2. QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ ĐẤU TRANH GIỮA CÁC MẶT ĐỐI LẬP
Quy luật này nhằm làm rõ nguồn gốc, động lực của sự phát triển.
2.1. Khái niệm
Mặt đối lập: dùng để chỉ những mặt, những thuộc tính, những khuynh hướng vận động trái ngược nhau, tồn tại khách quan và phổ biến trong tất cả các sự vật. Thí dụ, điện tích âm và điện tích dương trong một nguyên tử, đồng hóa và dị hóa của một cơ thể sống, sản xuất và tiêu dùng trong hoạt động kinh té của xã hội…
Mâu thuẫn: là sự tác động lẫn nhau giữa các mặt đối lập.
Mâu thuẫn biện chứng: là mâu thuẫn trong đó bao hàm sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập.
Sự thống nhất của các mặt đối lập: dùng để chỉ sự liên hệ, nương tựa, ràng buộc, không tách rời nhau, qui định lẫn nhau của các mặt đối lập, mặt này lấy mặt kia làm tiền đề tồn tại. Sự thống nhất của các mặt đối lập cũng bao hàm sự đồng nhất của nó.
Sự đấu tranh của các mặt đối lập: dùng để chỉ khuynh hướng tác động qua lại, bài trừ, phủ định nhau của các mặt đối lập. Hình thức đấu tranh của các mặt đối lập rất phong phú, đa dạng, tùy thuộc vào tính chất, mối quan hệ và điều kiện cụ thể của sự vật, hiện tượng.
Sự đồng nhất của các mặt đối lập: là một khái niệm để nói lên yếu tố giống nhau giữa các mặt đối lập và nhờ có sự đồng nhất này khi các mặt đối lập đấu tranh dẫn đến sự chuyển hóa của các mặt đối lập.
2.2. Nội dung của quy luật
Theo quy luật sự thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập thì bất kỳ một sự vật, hiện tượng nào cũng là một thể thống nhất nhưng đó là sự thống nhất của những mặt đối lập, do đó bản thân sự vật là có mâu thuẫn và giải quyết mâu thuẫn trong bản thân sự vật thông qua sự đấu tranh của các mặt đối lập; đồng thời, thông qua sự đấu tranh này nhờ có sự đồng nhất nên dẫn đến sự chuyển hóa của các mặt đối lập. Khi các mặt đối lập chuyển hóa thì thể thống nhất cũ bị phá vỡ và thể thống nhất mới hình thành, sự vật cũ được thay thế bởi sự vật mới, bản thân sự vật mới đó lại là thể thống nhất của các mặt đối lập. Quy luật tiếp tục nảy sinh và phát huy tác động, sự vật mới đó lại tiếp tục được thay thế bởi sự vật mới khác và cứ như vậy làm cho các sự vật luôn vận động, biến đổi và phát triển.
2.3. Ý nghĩa phương pháp luận
Để nhận thức đúng bản chất của sự vật và để tìm ra phương hướng giải pháp đúng cho hoạt động thực tiễn thì ta phải nghiên cứu, phát hiện ra mâu thuẫn của sự vật. Và muốn phát hiện ra mâu thuẫn thì phải tìm ra trong thể thống nhất những mặt, những khuynh hướng trái ngược nhau, tìm ra những mối liên hệ tác động qua lại giữa các mặt đối lập. Khi phân tích mâu thuẫn, cần phải xem xét quá trình phát sinh, phát triển của từng loại mâu thuẫn, phải xem xét vị trí, vai trò và mối quan hệ của từng mâu thuẫn.
Để thúc đẩy cho sự vật phát triển, cần phải tìm mọi cách để giải quyết mâu thuẫn, việc giải quyết mâu thuẫn phải phù hợp với trình độ phát triển của mâu thuẫn, phải tìm ra phương thức và phương tiện cũng như lực lượng để giải quyết mâu thuẫn. Các mâu thuẫn khác nhau phải có phương pháp giải quyết mâu thuẫn khác nhau.
3. QUY LUẬT PHỦ ĐỊNH CỦA PHỦ ĐỊNH
Xem thêm

17 Đọc thêm

Định hướng phát triển chủ nghĩa xã hội ở việt nam sau khi liên xô và các nước đông âu sụp đổ

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM SAU KHI LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SỤP ĐỔ

Mâu thuẫn là nguồn gốc của sự vận động và phát triển. Dựa trên những thành tựu khoa học và thực tiễn, chủ nghĩa duy vật biện chứng đã tìm thấy nguồn gốc của vận động và phát triển ở mâu thuẫn, ở sự đấu tranh giữa các khuynh hướng, các mặt đối lập tồn tại trong các sự vật và hiện tượng. Mâu thuẫn biện chứng cũng nằm trong quá trình phát triển do các mặt đối lập nằm trong sự liên hệ, tác động qua lại, quy định lẫn nhau tạo thành. Mâu thuẫn biện chứng tồn tại một cách khách quan và phổ biến trong tự nhiên, trong xã hội và trong tư duy.
Xem thêm

20 Đọc thêm

 GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ở HÀ NỘI - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ở HÀ NỘI - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Có thể kể đến ở đây một vài yếu tố điển hình như thời tiết xấu, khuất tầm nhìn do các phương tiện cùng tham gia giao thông khác mâu thuẫn biện chứng của thực trạng an toàn giao thông ở H[r]

10 Đọc thêm

 GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ở HÀ NỘI - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ở HÀ NỘI - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Dới cái nhìn của triết học duy vật biện chứng thì thực trạng mất an toàn giao thông đờng bộ ở Hà Nội đợc phân tích thành mâu thuẫn cơ bản bên trong giữa một mặt là bản chất với một mặt l[r]

10 Đọc thêm

Cùng chủ đề