TÀI LIỆU DÂN TỘC XƠ ĐĂNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TÀI LIỆU DÂN TỘC XƠ ĐĂNG":

Tư tưởng HCM về đại đoàn kết dân tộc

TƯ TƯỞNG HCM VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

đây là tài liệu về tư tưởng của Hồ Chí Minh về vấn đề đại đoàn kết dân tộc dành cho sinh viên không chuyên, dành cho việc trả lời câu hỏi ôn tập trong môn tư tưởng, giúp cho người đọc hiểu rõ hơn về vai trò của đại đoàn kết dân tộc

4 Đọc thêm

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc.
Nội dung: Bao gồm cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của Bác về vấn đề Đại đoàn kết dân tộc.
Tài liệu mang tính chất tham khảo.
Thắng lợi của chiến lược đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh, của Đảng Cộng sản do chính Người sáng lập trong hơn 75[r]

15 Đọc thêm

Nghệ thuật đánh giặc giữ nước của dân tộc việt nam

NGHỆ THUẬT ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

Tài liệu về các cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam trong lịch sử. Các cuộc kháng chiến của dân tộc ta từ thời nhà Lý chống quân Tống, trải qua các thời kỳ nhà Trần, nhà Lê, đến anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ và cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ... được tóm lược khá đầy đủ trong tài li[r]

134 Đọc thêm

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VÀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT Ở ĐỊA PHƯƠNG

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VÀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT Ở ĐỊA PHƯƠNG

trì sự phối hợp giữa các thành viên; tổ chức các phiên họp sơ kết, tổng kết,kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến và giáodục pháp luật.- Luôn tiến hành chỉ đạo, thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luậtcấp cơ sở, đưa ra các biện pháp, nội dung phổ biến phù hợp[r]

23 Đọc thêm

TÀI LIỆU GIẢI MẬT TÀI LIỆU KHO LƯU TRỮ TW ĐẢNG PPT

TÀI LIỆU GIẢI MẬT TÀI LIỆU KHO LƯU TRỮ TW ĐẢNG PPT

của xu thế mở rộng dân chủ của xã hội, đòi hỏi Đảng phải chủ động thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của mình giúp cho nhân dân hiểu đầy đủ về Đảng qua những kênh thông tin chính thức, đưa chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng thực sự đi vào cuộc sống. 12/13/131. Sự cần thiết phải[r]

15 Đọc thêm

NHẬN THỨC CỦA BẠN VỀ NỀN VĂN HÓA TIÊN TIẾN ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC CỦA VIỆT NAM THEO BẠN SINH VIÊN CẦN LÀM GÌ ĐỂ CỦNG CỐ PHÁT TRIỂN TÍNH CHẤT TIÊN TIẾN ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC CỦA VIỆT NAM

NHẬN THỨC CỦA BẠN VỀ NỀN VĂN HÓA TIÊN TIẾN ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC CỦA VIỆT NAM. THEO BẠN, SINH VIÊN CẦN LÀM GÌ ĐỂ CỦNG CỐ, PHÁT TRIỂN TÍNH CHẤT TIÊN TIẾN ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC CỦA VIỆT NAM

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình = Giá mua giá thanh toán với người bán – Các khoản chiết khấu thương mại nếu có + Các khoản thuế không được hoàn lại + Các chi phí phát sinh liên quan[r]

42 Đọc thêm

TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ DÂN TỘC VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ DÂN TỘC VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Trong tất cả các quan hệ xã hội phong phú và phức tạp giữa người và người, quan hệ giai cấp và quan hệ dân tộc có tác động mạnh mẽ, sâu sắc đến sự định hướng cuộc sống của mỗi con người ở mỗi thời đại. Nghiên cứu vấn đề dân tộc, giải quyết vấn đề dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược trong tiến t[r]

13 Đọc thêm

ĐỀ CưƠNG CHUYÊN ĐỀ Một số vấn đề về quá trình dân tộc trong lịch sử Việt Nam

ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUÁ TRÌNH DÂN TỘC TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM

Phát triển kỹ năng tìm kiếm, khai thác và xử lý các nguồn tài liệu; vận dụng lý luận về
dân tộc và quá trình dân tộc,
quá trình dân tộc ở Việt Nam; từ đó vận dụng vào việc phân tích, lý giải vấn đề về dân tộc ở Việt
Nam hiện nay.

5 Đọc thêm

Những quan điểm lý thuyết trong nhân học về vấn đề dân tộc

NHỮNG QUAN ĐIỂM LÝ THUYẾT TRONG NHÂN HỌC VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC

Đây là tài liệu chuyên nghành dân tộc học nhân học, tôi nghĩ tất nhiên nó có nhiều hữu ích cho các bạn chuyên nghành, tuy nhiên muốn biết về các tộc người, dân tộc thì đây cũng là tài liệu phục vụ cho điều đó nhé.

13 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI SỞ NỘI VỤ TỈNH THÁI NGUYÊN

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI SỞ NỘI VỤ TỈNH THÁI NGUYÊN

PHẦN MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiNguồn nhân lực là một trong những nguồn lực quan trọng nhất, yếu tốquyết định trong phát triển kinh tế của mỗi ngành, mỗi vùng mỗi địa phương.Cán bộ, công chức là những người đứng đầu, dẫn dắt và quyết định sự pháttriển phồn vinh của một tổ chức cơ quan nói riêng và đấ[r]

50 Đọc thêm

TÌM HIỂU CÁC DỊCH VỤ THÔNG TIN THƯ VIỆN TẠI THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM

TÌM HIỂU CÁC DỊCH VỤ THÔNG TIN THƯ VIỆN TẠI THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM

1.6.1. Đặc điểm người dùng tinNDT là ngƣời sử dụng và tiếp nhận thông tin phục vụ mục đích học tập,nghiên cứu và sản xuất, giải trí,v.v. NDT chính là chủ thể của NCT.TVQGVN với vai trò là thƣ viện trung tâm của cả nƣớc, là thƣ viện công cộnglớn nhất nên không chỉ có nguồn tài liệu lớn về số l[r]

Đọc thêm

TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Tài liệu được biên soạn nội dung chủ yếu thường ngắn gọn, dễ hiểu phù hợp với đối tượng được tuyên truyền, một số tài liệu được dịch ra tiếng dân tộc như Quy ước nếp sống văn hoá người M[r]

24 Đọc thêm

Tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua dạy học Ngữ văn 12

TÍCH HỢP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH QUA DẠY HỌC NGỮ VĂN 12

Giáo dục ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc là mục tiêu quan trọng của GD nói chung. Dạy học Ngữ văn giữ vai trò quan trọng đối với sự hình thành và nâng cao ý thức giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc cho học sinh. Đây là một tài liệu thiết thực để mọi người th[r]

14 Đọc thêm

LÀM RÕ SÁNG TẠO LÝ LUẬN CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

LÀM RÕ SÁNG TẠO LÝ LUẬN CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

báo cáo tiểu luận thi cuối kì môn tư tưởng hồ chí minh, đề tài: làm rõ lý luận sáng tạo của hồ chí minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc.bố cục bài báo cáo:1. lý do chọn đề tài (tính cấp thiết của đề tài): vấn đề dân tộc là vấn đề luôn được sự quan tâm của nhiều cá nhân, tổ chức và[r]

20 Đọc thêm

Bài tiểu luận về Dân tộc người H’ Mông

BÀI TIỂU LUẬN VỀ DÂN TỘC NGƯỜI H’ MÔNG

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 TÀI LIỆU, THÔNG TIN CẦN THIẾT SỬ DỤNG CHO PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH - THU THẬP THÔNG TIN: Phân tích tài chính sử mọi nguồn thông tin[r]

17 Đọc thêm