TÀI LIỆU DÂN TỘC XƠ ĐĂNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TÀI LIỆU DÂN TỘC XƠ ĐĂNG":

Tư tưởng HCM về đại đoàn kết dân tộc

TƯ TƯỞNG HCM VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

đây là tài liệu về tư tưởng của Hồ Chí Minh về vấn đề đại đoàn kết dân tộc dành cho sinh viên không chuyên, dành cho việc trả lời câu hỏi ôn tập trong môn tư tưởng, giúp cho người đọc hiểu rõ hơn về vai trò của đại đoàn kết dân tộc

4 Đọc thêm

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết dân tộc.
Nội dung: Bao gồm cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của Bác về vấn đề Đại đoàn kết dân tộc.
Tài liệu mang tính chất tham khảo.
Thắng lợi của chiến lược đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh, của Đảng Cộng sản do chính Người sáng lập trong hơn 75 năm đã qua cho phép chúng ta có thể khẳng định rằng: Trong một quốc gia dân tộc, bao giờ cũng có các giai cấp, tầng lớp xã hội, các tộc người, các tôn giáo khác nhau, song bao giờ cũng có lợi ích chung và cao cả của cả dân tộc.
Xem thêm

15 Đọc thêm

Nghệ thuật đánh giặc giữ nước của dân tộc việt nam

NGHỆ THUẬT ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM

Tài liệu về các cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam trong lịch sử. Các cuộc kháng chiến của dân tộc ta từ thời nhà Lý chống quân Tống, trải qua các thời kỳ nhà Trần, nhà Lê, đến anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ và cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ... được tóm lược khá đầy đủ trong tài liệu này.

134 Đọc thêm

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VÀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT Ở ĐỊA PHƯƠNG

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VÀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT Ở ĐỊA PHƯƠNG

trì sự phối hợp giữa các thành viên; tổ chức các phiên họp sơ kết, tổng kết,kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến và giáodục pháp luật.- Luôn tiến hành chỉ đạo, thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luậtcấp cơ sở, đưa ra các biện pháp, nội dung phổ biến phù hợp với từng địa bàn,từng khu vực và đối tượng cụ thể với nhiều hình thức phong phú như truyềnmiệng (qua đội ngũ báo cáo viên), thi tìm hiểu pháp luật, trên các phương tiệnthông tin đại chúng, chương trình hỏi đáp pháp luật, qua băng đài, ghi âm hìnhvới nhiều thứ tiếng dân tộc khác nhau.- Hướng dẫn việc kiểm tra, xây dựng, quản lý khai thác có hiệu quả Tủsách pháp luật ở xã, phường, thị trấn và ở các cơ quan đơn vị khác ở địa phương.- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa – Thông Tin giúp UBND cấp tỉnhhướng dẫn việc xây dựng hương ước, quy ước thôn, làng, bản phù hợp với quyđịnh của pháp luật và tình hình thực tế ở địa phương mình.Trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thì cơ quan tư pháp nóichung là đầu mối quan trọng nhất nhưng bên cạnh đó cần phải có sự chỉ đạo13phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, tổ chức chính trị, xã hội và đoàn thểquần chúng nhân dân để công tác này đạt được hiệu quả tốt nhất.Phần IIIKết quả xử lý thông tin tư liệuThực tiễn công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở Cao Bằng trong nhữngnăm qua cho thấy: Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao kịp thời cảu cấp Uỷ Đảng,chính quyền các cấp, sự phối hợp cộng đồng của cả hệ thống chính trị, công tácnày đã có nhiều chuyển biến tích cực, việc tuyên truyền không chỉ được chútrọng đến nội dung phong phú , hình thức tuyên truyền phù hợp mà việc tuyêntruyền đã được chú theo chiều sâu. nhiều văn bản pháp luật được phổ biến kịp
Xem thêm

23 Đọc thêm

TÀI LIỆU GIẢI MẬT TÀI LIỆU KHO LƯU TRỮ TW ĐẢNG PPT

TÀI LIỆU GIẢI MẬT TÀI LIỆU KHO LƯU TRỮ TW ĐẢNG PPT

của xu thế mở rộng dân chủ của xã hội, đòi hỏi Đảng phải chủ động thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của mình giúp cho nhân dân hiểu đầy đủ về Đảng qua những kênh thông tin chính thức, đưa chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng thực sự đi vào cuộc sống. 12/13/131. Sự cần thiết phải giải mật tài liệu (tiếp)- Tài liệu lưu trữ mật đã góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề quan trọng trong lịch sử Đảng và lịch sử dân tộc, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan tham mưu, giúp việc TW về các lĩnh vực, giúp Trung ương chủ động, tập trung xử lý những vấn đề lớn trong từng thời điểm cụ thể. - Trong lĩnh vực tổ chức và cán bộ, nhiều tài liệu về chủ trương, quyết sách lớn (chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng, nhân sự Quốc hội giúp cho công tác chuẩn bị được chu đáo, chính xác. - Tài liệu lưu trữ cũng đã góp phần quan trọng trong công tác tư tưởng, củng cố đoàn kết nội bộ. 12/13/132. Tình hình khối tài liệu cần được tiến hành giải mật tại Kho lưu trữ TW Đảng 12/13/132.1. Thực trạng công tác giải mật tài liệu tại Kho Lưu trữ TW Đảng
Xem thêm

15 Đọc thêm

NHẬN THỨC CỦA BẠN VỀ NỀN VĂN HÓA TIÊN TIẾN ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC CỦA VIỆT NAM THEO BẠN SINH VIÊN CẦN LÀM GÌ ĐỂ CỦNG CỐ PHÁT TRIỂN TÍNH CHẤT TIÊN TIẾN ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC CỦA VIỆT NAM

NHẬN THỨC CỦA BẠN VỀ NỀN VĂN HÓA TIÊN TIẾN ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC CỦA VIỆT NAM. THEO BẠN, SINH VIÊN CẦN LÀM GÌ ĐỂ CỦNG CỐ, PHÁT TRIỂN TÍNH CHẤT TIÊN TIẾN ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC CỦA VIỆT NAM

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình = Giá mua giá thanh toán với người bán – Các khoản chiết khấu thương mại nếu có + Các khoản thuế không được hoàn lại + Các chi phí phát sinh liên quan[r]

42 Đọc thêm

TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ DÂN TỘC VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ DÂN TỘC VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC TRONG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Trong tất cả các quan hệ xã hội phong phú và phức tạp giữa người và người, quan hệ giai cấp và quan hệ dân tộc có tác động mạnh mẽ, sâu sắc đến sự định hướng cuộc sống của mỗi con người ở mỗi thời đại. Nghiên cứu vấn đề dân tộc, giải quyết vấn đề dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, giải quyết tốt vấn đề dân tộc tạo động lực to lớn, thúc đẩy sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa đi đến thắng lợi cuối cùng. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, nhiều sự kiện về vấn đề dân tộc trên thế giới và ở nước ta diễn ra phức tạp, các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo làm mũi nhọn để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, trong đó Việt Nam là một trọng điểm. Vì vậy, nghiên cứu, giải quyết vấn đề dân tộc trong giai đoạn cách mạng hiện nay là vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn mang tính cấp thiết.
Xem thêm

13 Đọc thêm

ĐỀ CưƠNG CHUYÊN ĐỀ Một số vấn đề về quá trình dân tộc trong lịch sử Việt Nam

ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUÁ TRÌNH DÂN TỘC TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM

Phát triển kỹ năng tìm kiếm, khai thác và xử lý các nguồn tài liệu; vận dụng lý luận về
dân tộc và quá trình dân tộc,
quá trình dân tộc ở Việt Nam; từ đó vận dụng vào việc phân tích, lý giải vấn đề về dân tộc ở Việt
Nam hiện nay.

5 Đọc thêm

Những quan điểm lý thuyết trong nhân học về vấn đề dân tộc

NHỮNG QUAN ĐIỂM LÝ THUYẾT TRONG NHÂN HỌC VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC

Đây là tài liệu chuyên nghành dân tộc học nhân học, tôi nghĩ tất nhiên nó có nhiều hữu ích cho các bạn chuyên nghành, tuy nhiên muốn biết về các tộc người, dân tộc thì đây cũng là tài liệu phục vụ cho điều đó nhé.

13 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI SỞ NỘI VỤ TỈNH THÁI NGUYÊN

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI SỞ NỘI VỤ TỈNH THÁI NGUYÊN

PHẦN MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiNguồn nhân lực là một trong những nguồn lực quan trọng nhất, yếu tốquyết định trong phát triển kinh tế của mỗi ngành, mỗi vùng mỗi địa phương.Cán bộ, công chức là những người đứng đầu, dẫn dắt và quyết định sự pháttriển phồn vinh của một tổ chức cơ quan nói riêng và đất nước nói chung. Dovậy việc phát triển nâng cao trình độ cán bộ, công chức có vai trò đặc biệtquan trọng đối với tổ chức, cơ quan, đất nước.Sinh thời Hồ Chí Minh hết sức quan tâm và cũng đặc biệt thành côngtrong lĩnh vực xây dựng đội ngũ cán bộ. Những gì Người để lại trong lĩnh vựcnày cho đến nay mang tầm vóc của một di sản ở chỗ: Nó cho thấy mộtphương pháp khoa học và tiên tiến; một chiến lược lâu dài cho đường lối vàcách mạng nước nhà. Tại sao Người rất quan tâm đến việc xây dựng conngười. Đặt sự hiểu biết của người dân trong đó có cán bộ ở tầm chiến lượccủa dân tộc khi Người nói: “Một dân tộc đốt là một dân tộc yếu” (nếu muốnkhông dốt thì phải học, học liên tục, học suốt đời để dân tộc đó có trí tuệ bềnvững, nghĩa là việc học là việc chiến lược, liên tục, lâu dài). Để xây dựngđược đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bảnlĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhândân, bên cạnh các khía cạnh khác nhau của công tác tổ chức cán bộ còn cầnphải có các hình thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, hiệu quả.Thực tế đã chứng minh nơi nào cán bộ, công chức có trình độ chuyênmôn nghiệp vụ, có năng lực, phẩm chất đạo đức thì nơi đó công việc vận hànhrất trôi chảy, thông suốt. Sở Nội vụ là một trong những đơn vị hành chính cấptỉnh nơi xây dựng những chỉ đạo cụ thể và cụ thể các chủ trương của Đảng,chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vì vậy, việc quan tâm xây dựng đội ngũcán bộ, công chức tại cấp tỉnh có đủ phẩm chất, năng lực là nhiệm vụ thường
Xem thêm

50 Đọc thêm

TÌM HIỂU CÁC DỊCH VỤ THÔNG TIN THƯ VIỆN TẠI THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM

TÌM HIỂU CÁC DỊCH VỤ THÔNG TIN THƯ VIỆN TẠI THƯ VIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM

1.6.1. Đặc điểm người dùng tinNDT là ngƣời sử dụng và tiếp nhận thông tin phục vụ mục đích học tập,nghiên cứu và sản xuất, giải trí,v.v. NDT chính là chủ thể của NCT.TVQGVN với vai trò là thƣ viện trung tâm của cả nƣớc, là thƣ viện công cộnglớn nhất nên không chỉ có nguồn tài liệu lớn về số lƣợng, đa dạng về hình thức, vớihệ thống dịch vụ đa dạng mà còn có số lƣợng bạn đọc lớn nhất cả nƣớc. Đối tƣợngcủa TVQGVN luôn đƣợc mở rộng, nhất là sinh viên. Nếu trƣớc năm 2005, Thƣviện mới chỉ phục vụ sinh viên năm thứ ba, thứ tƣ thì thì từ năm 2005 trở lại đâyThƣ viện đã quy định sinh viên năm thứ nhất đang theo học tại các trƣờng đại họcvà cao đẳng đƣợc phép đăng kí làm thẻ thƣ viện. Ngày 24 tháng 9 năm 2007, Giámđốc TVQGVN gửi thông báo tới các trƣờng đại học và cao đẳng ở Hà Nội với nộidung nhƣ sau: Tất cả công dân Việt Nam và ngƣời nƣớc ngoài đang lƣu trú tại ViệtNam từ 18 tuổi trở lên có quyền làm thẻ đọc tại TVQGVN.Nhƣ vậy, có thể thấy đối tƣợng NDT tại TVQGVN tƣơng đối phong phú vàđa dạng về thành phần, trình độ học vấn, lĩnh vực hoạt động. Mặt khác, nhu cầuthông tin, khả năng khai thác và sử dụng thông tin của họ cũng rất đa dạng. Chínhvì thế, nghiên cứu NCT của NDT tại TVQGVN là một công việc cấp thiết, cầnđƣợc tiến hành thƣờng xuyên để có thể xây dựng, cải thiện và nâng cao chất lƣợngcủa các dịch vụ TTTV đƣợc hiệu quả nhất. Theo số liệu sổ đăng kí làm thẻ củaThƣ viện, thành phần bạn đọc của Thƣ viện nhƣ sau:Đặng Thị ThúyK51 Thông tin – Thư việnKhóa luận tốt nghiệpBảng 1: Số thẻ và thành phần bạn đọc tại TVQGVN trong những nămgần đây
Xem thêm

Đọc thêm

TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Tài liệu được biên soạn nội dung chủ yếu thường ngắn gọn, dễ hiểu phù hợp với đối tượng được tuyên truyền, một số tài liệu được dịch ra tiếng dân tộc như Quy ước nếp sống văn hoá người M[r]

24 Đọc thêm

Tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua dạy học Ngữ văn 12

TÍCH HỢP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH QUA DẠY HỌC NGỮ VĂN 12

Giáo dục ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc là mục tiêu quan trọng của GD nói chung. Dạy học Ngữ văn giữ vai trò quan trọng đối với sự hình thành và nâng cao ý thức giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc cho học sinh. Đây là một tài liệu thiết thực để mọi người tham khảo và áp dụng.

14 Đọc thêm

LÀM RÕ SÁNG TẠO LÝ LUẬN CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

LÀM RÕ SÁNG TẠO LÝ LUẬN CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

báo cáo tiểu luận thi cuối kì môn tư tưởng hồ chí minh, đề tài: làm rõ lý luận sáng tạo của hồ chí minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc.bố cục bài báo cáo:1. lý do chọn đề tài (tính cấp thiết của đề tài): vấn đề dân tộc là vấn đề luôn được sự quan tâm của nhiều cá nhân, tổ chức và việc tiếp tục hoàn thiện và nâng cao nhận thức về vấn đề dân tộc hiện nay là vô cùng cần thiết.2. mục đích chọn đề tài3. đối tượng và phương pháp nghiên cứu4. nội dung chủ đề: sáng tạo lý luận hồ chí minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; vai trò to lớn, vĩ đại của chủ tịch hồ chí minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc5. một số tài liệu tham khảo
Xem thêm

20 Đọc thêm

Bài tiểu luận về Dân tộc người H’ Mông

BÀI TIỂU LUẬN VỀ DÂN TỘC NGƯỜI H’ MÔNG

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 TÀI LIỆU, THÔNG TIN CẦN THIẾT SỬ DỤNG CHO PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH - THU THẬP THÔNG TIN: Phân tích tài chính sử mọi nguồn thông tin[r]

17 Đọc thêm