BẢN CAM KẾT TÍNH ĐỘC LẬP CỦA KIỂM TOÁN VIÊN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "BẢN CAM KẾT TÍNH ĐỘC LẬP CỦA KIỂM TOÁN VIÊN":

Tiểu luận Sự cần thiết về tính độc lập và tính thận trọng của kiểm toán viên

TIỂU LUẬN SỰ CẦN THIẾT VỀ TÍNH ĐỘC LẬP VÀ TÍNH THẬN TRỌNG CỦA KIỂM TOÁN VIÊN

Cùng với xu thế chung của thời đại quốc tế hóa và sự hợp tác hóa, nước ta cuốn theo dòng xoáy của sự phát triển hội nhập nền kinh tế thế giới. Sự ra nhập của nước ta vào AEC, TPP .. đánh dấu bước phát triển và thách thức lớn đó là sự cạnh tranh tự do và mạnh mẽ của các tập đoàn kinh tế, thị trường c[r]

21 Đọc thêm

Gian lận và sai sót với trách nhiệm của kiểm toán viên độc lập trong kiểm toán báo cáo tài chính

GIAN LẬN VÀ SAI SÓT VỚI TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TOÁN VIÊN ĐỘC LẬP TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Chương 1: Lý luận chung về gian lận, sai sót và trách nhiệm của kiểm toán viên độc lập trong kiểm toán Báo cáo tài chính:
1.1 Tổng quan về gian lận và sai sót trên Báo cáo tài chính
1.1.1 Khái niệm về gian lận và sai sót
1.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới mức độ gian lận và sai sót[r]

38 Đọc thêm

đề cương ôn tập môn kiểm toán căn bản

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN KIỂM TOÁN CĂN BẢN

Câu 1: Điều lệ của TCT có phải là 1 loại chuẩn mực trong kiểm toán tuân
thủ không? Vì sao?
Trả lời: Có. Vì điều lệ của TCT là quy định của bản thân tổ chức công ty mà các
cá nhân và bộ phận trong công ty phải tuân thủ.
Câu 2: Chuẩn mực kiểm toán dùng để hƣớng dẫn công việc và điều chỉnh
hành vi[r]

31 Đọc thêm

Hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán Quốc gia VIA

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC GIA VIA

Thuật ngữ “Kiểm toán”(audit) đã có từ thời La Mã cổ đại. Tuy nhiên, kiểm toán chỉ thực sự ra đời và hoạt động với tư cách kiểm tra độc lập và bày tỏ ý kiến vào những năm 30 của thế kỷ 20.Ở Việt Nam trong một thời gian dài bao cấp với cơ chế kế hoạch hóa tập trung, kiểm toán độc lập không tồn tại.Chỉ[r]

77 Đọc thêm

 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ VẬN DỤNG KHÁI NIỆM TRỌNG YẾU TRONG GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM

ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ VẬN DỤNG KHÁI NIỆM TRỌNG YẾU TRONG GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM

Kiểm toán và đặc biệt là kiểm toán tài chính xuất hiện và phát triển cùng với sự phát triển của nền kinh tế kinh tế thị trường, hoạt động kiểm toán đã trở thành nhu cầu tất yếu đối với hoạt động kinh doanh và nâng cao chất lượng quản lý của các doanh nghiệp. Ở Việt nam, hoạt động kiểm toán xuất hiện[r]

37 Đọc thêm

Các biện pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại công ty TNHH kiểm toán Sao Việt

CÁC BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT

Chương mở đầu:
TẦM QUAN TRỌNG VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
1. Tầm quan trọng và sự cần thiết của đề tài:
Từ khi Việt Nam trở thành thành viên tổ chức thương mại thế giới (WTO), thị trường chứng khoán đang sôi động, cộng với chế độ chính trị ổn định đã tạo điểm ngắm của nhiều nhà đầu tư trên thế giới.[r]

95 Đọc thêm

Tài liệu ôn thi kiểm toán căn bản

TÀI LIỆU ÔN THI KIỂM TOÁN CĂN BẢN

1 Kiểm toán viên tiến hành kiểm toán các khoản mục trọng yếu trên BCTC định kỳ , BC kiểm toán nhiều năm liên tiếp 1 đơn vị khách hàng: Có ahr hưởng tới tính độc lập của của kiểm toán viên khi tiến hành kiểm toán các đơn vị đó.Vì kiểm toán viên kiểm toán nhiều năm sẽ có quan hệ thân quen dẫn đến có n[r]

5 Đọc thêm

Thu thập bằng chứng kiểm toán

THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN

Những năm gần đây, để thích ứng với yêu cầu hội nhập của nền kinh tế chuyển đổi theo cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, hoạt động kiểm toán độc lập ở nước ta đã hình thành và phát triển nhanh chóng. Hoạt động của các công ty kiểm toán trước hết là việc cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập báo cáo[r]

58 Đọc thêm

thảo luận môn kiểm toán

THẢO LUẬN MÔN KIỂM TOÁN

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
 
TỔNG QUAN VỀ KTBCTC
 1. Đối tượng kiểm toán Báo cáo tài chính là:
A. Bảng khai tài chính
B. Cơ cấu tổ chức của đơn vị được kiểm toán.
C. Thực trạng hoạt động tài chính
D. Cả 3 câu trên đều sai.
=> Đáp án: A
2. Trình tự rà soát các thông tin về giá trị trong hành tự kế toán[r]

63 Đọc thêm

Đề tài: Rủi ro kiểm toán và quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán tại các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam.

ĐỀ TÀI: RỦI RO KIỂM TOÁN VÀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TẠI CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM.

Đề tài nghiên cứu khoa học: Rủi ro kiểm toán và quy trình đánh giá
rủi ro kiểm toán tại các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam.
MỤC LỤC
1. ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................ 2
1.1. Đối tượng nghiên cứu....................[r]

48 Đọc thêm

BAN CAM KET 23

BAN CAM KET 23

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcMẫu số: 23/CK-TNCN(Ban hành kèm theo Thông tư số62 /2009/TT-BTC ngày 27/3/2009của Bộ Tài chính)BẢN CAM KẾTKính gửi: Công ty TNHH DVVT và TM Hiền Thiệu1. Tên tôi là: Phùng Văn Thường2. Mã số thuế (nếu-có):3. Số CMND/hộ chiếu : 17[r]

4 Đọc thêm

CÂU hỏi lý THUYẾT KIỂM TOÁN căn bản

CÂU HỎI LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN CĂN BẢN

Câu 1: Khái niệm và bản chất của kiểm toán. Mối quan hệ giữa kế toán và kiểm toán.Sự cần thiết khách quan của kiểm toán trong nền kinh tế thị trường?
Trả lời
Kiểm toán là quá trình các kiểm toán viên độc lập và có năng lực tiến hành thu thập bằng chứng về các thông tin cần được kiểm toán của một tổ[r]

15 Đọc thêm

Tổng quan về gian lận trong kế toán, trách nhiệm của kiểm toán viên đối với gian lận trong Báo cáo tài chính

TỔNG QUAN VỀ GIAN LẬN TRONG KẾ TOÁN, TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TOÁN VIÊN ĐỐI VỚI GIAN LẬN TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: LỜI MỞ ĐẦU 3
1.1. Tính cấp thiết của đề tài 3
1.2. Mục đích và phạm vi nghiên cứu 4
1.3. Phương pháp nghiên cứu 4
1.4. Kết cấu của đề tài 4
CHƯƠNG 2: TỔng quan vỀ gian lẬn trong kẾ toán, thỦ tỤc phát hiỆn gian lẬn và trách nhiỆm của kiỂm toán viên đỐi vỚi gian lẬn trong kiỂm toán b[r]

58 Đọc thêm

VẬN DỤNG CÁC KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI THỰC HIỆN

VẬN DỤNG CÁC KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI THỰC HIỆN

Trong nền kinh tế thị trường, sự chính xác, tin cậy và kịp thời của thông tin chính là chìa khóa vàng cho sự thành công của các doanh nghiệp. Ngoài việc tự tổ chức cho mình những ban kiểm soát, phòng kiểm toán nội bộ, thanh tra,… các công ty còn rất cần đến những bên thứ ba độc lập, tham gia vào quá[r]

104 Đọc thêm

KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG và THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC

KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTC

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BCTCI. Những vấn đề chung về kiểm toán BCTC doanh nghiệp:1. Khái niệm về kiểm toán báo cáo tài chính: “Kiểm toán là một quá trình mà qua đó một người độc lập, có thẩm quyền thuthập và đánh giá các bằng chứng về các t[r]

66 Đọc thêm

Hoạt động kiểm toán độc lập ở Việt Nam và kiểm toán có thực sự độc lập không ?

HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM VÀ KIỂM TOÁN CÓ THỰC SỰ ĐỘC LẬP KHÔNG ?

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của tiểu luận bao gồm 03 chương:
Chương I: Những vấn đề lý luận về kiểm toán độc lập
Chương II: Thực trạng hoạt động của kiểm toán độc lập ở Việt Nam hiện nay
Chương III: Những giải pháp đổi mới hoạt động kiểm toán độc lập và kiểm[r]

32 Đọc thêm

Quy trình và Báo cáo kiểm toán

QUY TRÌNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Nội dung
 Quy trình kiểm toán
 Báo cáo kiểm toán
 Chuẩn mực VN hiện hành
 Bản chất của báo cáo kiểm toán
 Quá trình tiến hóa
 Chuẩn mực kiểm toán quốc tế
Quy trình kiểm toán
 Định nghĩa kiểm toán
 Kiểm toán là việc thu thập và đánh giá các bằng chứng về
một thông tin nhằm xác định và báo cáo[r]

41 Đọc thêm

Đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên năm 2014

ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA KIỂM TOÁN VIÊN NĂM 2014

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
NỘI DUNG 2
CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM VỀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP 2
CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT VỀ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA KIỂM TOÁN VIÊN. 3
2.1: KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI KIỂM TOÁN VIÊN. 3
2.2: CÁC NGUYÊN TẮC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP 4
2.2.1: Tính độc lập 4
2.[r]

22 Đọc thêm

Slide MÔN HỌC LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN: chương 2 CÁC TỔ CHỨC KIỂM TOÁN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

SLIDE MÔN HỌC LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN: CHƯƠNG 2 CÁC TỔ CHỨC KIỂM TOÁN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

2.1. Tổ chức kiểm toán độc lập
2.2. Tổ chức kiểm toán Nhà nước
2.3. Tổ chức kiểm toán nội bộ
2.4. Phân biệt kiểm toán BCTC với kiểm tra kế toán, thanh tra tài chính và thanh tra Nhà nước.
2.1.1 Sự ra đời và vai trò của tổ chức kiểm toán độc lập

2.1.2 Tổ chức và hoạt động của tổ chức kiểm to[r]

29 Đọc thêm

Cùng chủ đề