BAO CAO THUC TAO CONG TY BAN HANG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "BAO CAO THUC TAO CONG TY BAN HANG":

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG

TAl CHiNH vA NAM TAl CHiNHCoosO-lip bao cao tai chfnhBao cao tai chinh kern theo duoc trinh bay bang f)6ng Vi~t Nam (VND), theo nguyen tAc gia g6c vaphu hQP voi chuan muc k~ toan, ch~ dQ k~ toan doanh nghiep Vi~t Narn va cac quy dinh phap ly c6 lienquan d~n viec l~p va trlnh bay bao cao

32 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2013 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2013 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

vi giaNgoai v6n dftu tu ban dftu c6 gia tri 160, khi cac nha may thuy di~n da di vao san xuat thl dftu vao chinhtrong san xuit la nguon mroc thien nhien, chi phi nguyen v~t lieu chiem tY trong khong 160 trong t6nggia thanh san pham. Gia ban di~n dftu ra thtrc hien theo hop d6ng voi nganh di~n Vi~t N[r]

19 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

Rui ro tai chinh bao g6m rui ro thi tnrongkhoan,(rui ro v~ gia hang h6a), rui ro tin dung va rui ro thanhQuan Iy rui ro th] truong:Nganh nghe chinh cua Cong ty la sari xu~t di~n nang, san pharn dien 6 thi truong Vi~t Nam c6 net d~cthu rieng, voi nguon cung ling chua dap ling nhu du cho san xu[r]

20 Đọc thêm

BÁO CÁO KQKD CÔNG TY MẸ QUÝ 1 NĂM 2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

BÁO CÁO KQKD CÔNG TY MẸ QUÝ 1 NĂM 2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

Cong ty c6 ph§n Licogi 16:21A Phan Dang Llru. PIlLTon!; 6. Qu~n Binh TIwnh. TP I-h\ Chi MinhBao do tai chinhcho ky k~t th (lC ngil) 31/3/2011BAo cAo KET QUA HO~ T DQNG KINH DOANHCho kj k~t (huc nga~ 31103/2011Mii sf)1. Doanh thu ban hang va cung022. Cac khoan ghim tru'103. Doanh[r]

1 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Doanh thu ban hangDoanh thu ban hang dU'O'cghi nh$n khi phan l6'n rui ro va 100iich g~n lien v6'i quyen s6' hCl'uhang h6a da dU'O'cchuyen sang ngU'eYimua.Tien cho thueThu nh$p tCPtien cho thue tai san theo hO'P dong thue hO;;:ltdong dU'O'c h;;:lch toan VaG ketqua hO;;:ltdong kinh doanh trong[r]

33 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2011 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2011 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

ChOng toi da thuc hien cong tac soot xet bao cao tai chinh tOng hgp giva nien c/0 theo Chuan muc kiem toan VietNam ve cong tac soot 'ca. Chan muc nay yeu can ding tic soot xet phai lap Ice hoach va thuc hien de co su dambao vira phai rang bao cao tai chinh gift nien dO khong china dung[r]

2 Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Ban Tdng Giarn d6e Cong ty Cd phful ChUng khoan An Binh (sau day gOi tit hi "Cong ty")trinh bay Bao eao eua minhva Bao eao ffii ehinh eua Cong ty eho nam tai ehinh k~t thue ngaythang 12 nam 2011.CONGTYCong ty Cd phful ChUng khoan An Binh thanh lap va ho~t dong theo GiAy ChUng nh[r]

42 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2015 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2015 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

dugc lap ngay 03/08/2015 ciia Cong ty Co phan Dau tu va Phat trien dien Mien Trung (sau day ggi tit la''Cong ty") dinh kem tu trang 5 den trang 34. Bao cao tai chinh nay dugc lap theo Che do ke toan doanhnghiep Viet Nam.Trach nhiem cua Tong Giam doc C5ng ty va cua Kiem toan vien[r]

36 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2015 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2015 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

TAc SOAT XET sAo cAo TAlCHiNH RII~NGGIO'ACae eO dangCang ty CO phan Chwng khoan Sal GonChung tOi da soat xet bao cao tai chlnh rielng giO'a niEin dO kem theo cua COng ty c6 ph~n Chli'ng khoanSai GOn ("COng ty") dU'Q'ClaP ngay 12 thang 8 nam 2015 va dU'Q'ctrlnh bay hi trang 6 dll[r]

61 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2015 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2015 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Cac khoan lai, 16 phat sinh khi thanh Iy, ban tai san la chenh I~ch gifra thu nhap t11'thanh Iy va gia tricon lai cua tai san va duoc ghi nhan vao bao cao ket qua hoat 09ng kinh doanh.Thue tai sanM9t khoan thue duoc xem la thue hoat dong khi ben cho thue v§n duoc huang phan Ion cac quyen IQ'i[r]

37 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

cua hai ben v~ gia ban hoac kha nang tra lai hang.Doanh thu cung ccip dich vu duoc ghi nhan khi da hoan thanh dich vu. Truong hQ'P djchduoc thirc hien trong nhieu ky k~ toan thl viecdinh doanh thu trong nrng kY duoc thihien can cir vao tY l~ hoan thanh djch vu tai ngay ket thuc nam tai chinh.=•Doanh[r]

24 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 3 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 3 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

dlJ'Q'cghi vao bao cao k~t qua hoat dOng kinh doanh ri~ng giQ>anien d¢ cua COng ty. Cackhoan phan phOi khac dlJ'Q'cxem nhu phan thu h6i cua cac khoan dau tu va dlJ'Q'Ctrli vaogia trj dau tu.10. f)§u tv vao eac cong ty lien ket- Cac khoan dau tlJ' vao cac cOng ty Ii[r]

35 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2009 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2009 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

dinh kern Bao cao fed chinh cho kYhOQfd(Jng fit 01/01/2009 din 30/06/2009BAo cAo CUA BAN TONG GIAM DOCChUng toi, cac thanh vien Ban T6ng giam d6c Cong ty C6 ph~n VIMECO trinh bay Bao cao cua Ban T6ng giamd6c cung vai Bao cao tai chinh giua nien dQdil dugc soat xet[r]

10 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2011 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2011 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

Cho giai doan tai chinb tir ngay 0] thdng 0] din ngay 30 thang 06 ndm 20]]7.Xac nh~n cua HQi dang quan tr]Ban T6ng Giam d6c C6ng ty chiu trach nhiern I~p cac Bao cao tai chinh phan anh trung thirc va hop Iytinh hinh tai chinh, k~t qua hoat dong kinh doanh va hru chuyen tien t~ cua C6ng ty tro[r]

27 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

BAO CAO KIEM TOAN D(Vi Btio ctio lili chinh niim 2015 k€1 lhuc ngily 31 lhting12 niim 2015cua Cong ty CO Phlin Nhifl Difn Bil Ria)Kinh W: - H(ji dling Quan trj Cong ty Cil Phftu Nhi~t Di~u Ba Rja-Ban Tilug Giiim dBc Coug ty c6 Phftn Nhi~t Difn Ba Rja.Btio cao kiim loan vi bao ct[r]

43 Đọc thêm

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA

Trong truchinh k~ toan va Kiem toan phia nam, D~i h(>i d6ng c6 dong uy quy~n cho H(>i d6ng quan ttiduqc toan quy~n h,ra ChQn cong ty ki~m toan khac nhb th\fC hi~n ki~m toan bao cao tai chfnhnllln 20 16 cua Cong ty.6. Thong qua vi~c uy quy~n cho H(}i d Ang quan tr!D[r]

7 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2012 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2012 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI

mire va Ch~ dQ k~ toan doanh nghiep Vi~t Nam hien hanh.Ban T6ng Giam d6c Cong ty cling chiu trach nhiern bao v~ an to an tai san cua Cong ty va do do da thuchien cac bien phap thich hop d€ ngan chan va phat hien cac hanh vi gian l~n va cac vi pharn khac.Vao ngay l~p bao cao nay,[r]

38 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ph6ng C\,Jthe theo ty Ie dl,l' ph6ng quy dinh d6i v6'i tCYngnh6m. Cac khoan cho vaycOng bi yeu cau trfch I$p dl,l' ph6ng chung la 0,75% tong gia tri cac khoan nO'dU'Q'cphan IOG3itCYnh6m 1 den nh6m 4.Cong ty dang danh gia anh hU'ang cua quy dinh nay va se ap d\,Jng khi c6 hieu Il,l'c.3.3Tilm v[r]

48 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2011 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2011 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

Kinh gifi:HQI DONG QUAN TRJ vA BAN TONG GIAM DOCCONG TY CO PHAN DJCH Vl) BEN THANHChung toi di'i soat xet Bao cao tai chinh Bao cao tai chinh (h9'P nh~t) cua Cong ty C6 phfrn Dich VI,I BSnThanh bao g6m Bang can d6i k~ toan (h9'P nh~t) ngay 30 thang 06 narn 2011, Bao cao k[r]

29 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

www.deloitte.com/vnCae C6 dong, H{}idAng Quan trj va Ban Giam d6eCong ty C6 phftn I)ftu hr Phat tri~n Gas 1)0 thjChUng toi da: ki~m toan bao cao tili chiOOkern theo cua Cong ty C6 phcln Dtlu tu Phat tri~n Gas Do thl (gQi cit Iii"Cong ty"), dugc I~p ngiiy 05 thang 3 nam 2015, tir[r]

24 Đọc thêm