BAO CAO THUC TAO CONG TY BAN HANG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "BAO CAO THUC TAO CONG TY BAN HANG":

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG

TAl CHiNH vA NAM TAl CHiNHCoosO-lip bao cao tai chfnhBao cao tai chinh kern theo duoc trinh bay bang f)6ng Vi~t Nam (VND), theo nguyen tAc gia g6c vaphu hQP voi chuan muc k~ toan, ch~ dQ k~ toan doanh nghiep Vi~t Narn va cac quy dinh phap ly c6 lienquan d~n viec l~p va trlnh bay bao cao tai chinh.Bao cao tai chinh kern theo khong nham phan anh tinh hinh tai chinh, k~t qua hoat dQng kinh doanh vatinh hinh luu chuyen ti~n t~ theo cac nguyen tAc va thong l~ k~ toan ducc chAp nhan chung tai cac nuockhac ngoai Vi~t Narn.Nam tai chfnhNam tai chlnh cua Cong ty bAt dAu tir ngay 01 thang 01 va k~t thuc vao ngay 31 thang 12.Kha nang ti~p tuc hoat dQngTai ngay 31 thang 12 nam 2015, cong no ngan han cua Cong ty VUQtqua tai san ngan han voi s6 ti~n la1.653.514.202 VND, Ie; lily k~ d~n ngay 31 thang 12 nam 2015 la 35.916.158.456 VND (d~n ngay 31thang 12 nam 2014: 36.699.841.411 VND), trong d6 Cong ty t6n tai khoan yay dai han d~n han tra 13tY VND cho Ngan hang TMCP Dai chung Vi~t Narn (truce day la T6ng Cong ty Hi chinh C6 phAnDAu khi Vi~t Narn).f)€ dam bao kha nang hoat dQng lien t\1Ccua Cong ty, Ban Giam d6c Cong ty ti~p t\1Cthuc hien cacbien phap quan ly chat che, xay dung hQP ly k~ hoach kinh doanh, phuong an Slr dung nguen IQi nhuantir hoat dQng kinh doanh va nguon khAu hao tai san c6 dinh hang nam d€ thanh toan cac khoan no. BanGiam d6c tin tuong rkg k~t qua hoat dQng kinh doanh nam 2016 se kha quan hon va rnang lai nguonlei nhuan hQP Iy d€ dam bao cho kha nang thanh toan cua Cong ty. Do d6, theo danh gia cua Ban Giamd6c, bao cao tai chinh kern theo duoc l~p tren C(J so hoat dQng lien t\1Cla phu hQP.9CONG TY co pRAN DU LICH DAu KHI PHUONG DONGS5 218 Le Dudn, phuong Truong Thi
Xem thêm

32 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2013 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2013 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

vi giaNgoai v6n dftu tu ban dftu c6 gia tri 160, khi cac nha may thuy di~n da di vao san xuat thl dftu vao chinhtrong san xuit la nguon mroc thien nhien, chi phi nguyen v~t lieu chiem tY trong khong 160 trong t6nggia thanh san pham. Gia ban di~n dftu ra thtrc hien theo hop d6ng voi nganh di~n Vi~t Nam (ban t6ng)hoac theo khung gia thong nhit ca ruroc (ban le). Vi th€ Cong ty it bi tac d9ng boi rui ro v~ gia hangh6a trong hoat d9ng san xuat kinh doanh.Qulin If rui ro tin dungCong ty ban hang theo phuong thirc tra cham, cong no phat sinh trong thang nay thong thuong se duocthanh toan vao thang sau. Ngoai ra, khach hang duy nhit cua Cong ty la Cong ty C6 phftn Di~n Gia Lai- Cong ty me. Vi the, Giam d6c cho rang Cong ty khong c6 rui ro tin dung trong y€u voi khach hang.Qulin If rUi ro thanh khotinCong ty c6 dong ti~n tirong d6i 6n dinh tir nguon ban dien va lai chi a v~ tir lien doanh hang quy, do d6Cong ty luon chu d9ng trong thanh khoan, dap irng kip thai cac nhu du v~ tai chinh, Cong ty theo d5idS t6i uu h6a cac dong tien nhan r6i, t~n dung duoc tin dung tir khach hang va d6i tac, chu d9ng kiernscat thu h6i cac khoan no d€n han, slip d€n han trong SI,T nrong quan voi tai san d€n han va nguon thuc6 thS tao ra trong thai Icy d6, ...T6ng hop cac khoan no tai chinh cua Cong ty theo thai han thanh toan nhu sau:Don vi tinh: VND30/09/2013Khong qua 1 namTren 1 namTang:;~
Xem thêm

19 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

Rui ro tai chinh bao g6m rui ro thi tnrongkhoan,(rui ro v~ gia hang h6a), rui ro tin dung va rui ro thanhQuan Iy rui ro th] truong:Nganh nghe chinh cua Cong ty la sari xu~t di~n nang, san pharn dien 6 thi truong Vi~t Nam c6 net d~cthu rieng, voi nguon cung ling chua dap ling nhu du cho san xuat va sinh hoat xa hQi nen san xuat di~nc6 IQ'ithS v~ thi tnrong.QUlin If; rui rov€ giaNgoai von dau nr ban dau c6 gia tri 160, khi cac nha may thuy dien da di vao san xu~t thl dau vao chinhtrong san xuat la nguon mroc thien nhien, chi phi nguyen v~t lieu chiem 15' trong khong 160 trong t6nggia thanh san pham. Gia ban di~n dau ra thirc hien theo hop d6ng voi nganh di~n Viet Nam (ban t6ng)hoac theo khung gia thong nh~t ca mroc (ban le), Vi thS Cong ty it bi tac dQng boi rui ro v~ gia hangh6a trong hoat dQng san xuat kinh doanh.Qulin If; rui ro tin dungCong ty ban hang theo phuong thirc tra cham, cong no phat sinh trong thang nay thong thirong se duQ'cthanh toan vao thang sau. Ngoai ra, khach hang duy nhat cua Cong ty Ia Cong ty C6 phan f)i~n Gia Lai- Cong ty me. Vi thS, Giam d6c cho rang Cong ty khong c6 rui ro tin dung trong ySu voi khach hang.Qulin If rui ro thanh khoanCong ty c6 dong tien nrong d6i 6n dinh tir nguon ban di~n va Iai chia v~ tir lien doanh hang quy, do d6Cong ty luon chu dong trong thanh khoan, dap ling kip thai cac nhu cau v~ tai chinh. Cong ty theo doid~ t6i iru h6a cac dong ti~n nhan r6i, tan dung duoc tin dung tir khach hang va d6i tac, chu dQng kiernscat thu h6i cac khoan no dSn han, s~p dSn han trong SIJ tirong quan voi tai san dSn han va nguon thuc6 th~ tao ra trong thai kY d6, ...T6ng hop cac khoan no tai chinh cua Cong ty theo thai han thanh toan nhir sau:
Xem thêm

20 Đọc thêm

BÁO CÁO KQKD CÔNG TY MẸ QUÝ 1 NĂM 2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

BÁO CÁO KQKD CÔNG TY MẸ QUÝ 1 NĂM 2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16

Cong ty c6 ph§n Licogi 16:21A Phan Dang Llru. PIlLTon!; 6. Qu~n Binh TIwnh. TP I-h\ Chi MinhBao do tai chinhcho ky k~t th (lC ngil) 31/3/2011BAo cAo KET QUA HO~ T DQNG KINH DOANHCho kj k~t (huc nga~ 31103/2011Mii sf)1. Doanh thu ban hang va cung022. Cac khoan ghim tru'103. Doanh thu thu§n v~ ban hang11... Gia v6n bang bun205. LQi nhu~n g9P ,~ ban hang va cung dp dlch2122

1 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI

Doanh thu ban hangDoanh thu ban hang dU'O'cghi nh$n khi phan l6'n rui ro va 100iich g~n lien v6'i quyen s6' hCl'uhang h6a da dU'O'cchuyen sang ngU'eYimua.Tien cho thueThu nh$p tCPtien cho thue tai san theo hO'P dong thue hO;;:ltdong dU'O'c h;;:lch toan VaG ketqua hO;;:ltdong kinh doanh trong ky theo phU'O'ng phap dU'eYngthang trong suot theYigian chothue.Doanh thu cung cap dichVI,IDoanh thu tCPvi$c kinh doanh phong khach S;;:lnva khu nghi dU'cyngva tCPvi$c cung cap cacdich Vl,JdU'O'c ghi nh$n khi dich Vl,Jda dU'O'c thl,l'c hi$n va sau khi da trCPcac khoan chietkhau, giam gia va cac khoan thue khong dU'O'ckhau trCP.Tien laiDoanh thu dU'O'cghi nh$n khi tien lai phat sinh tren cO' s6' don tfch (c6 tfnh den 100itlic ma taisan dem l;;:li)trCPkhi kha nang thu hoi tien lai khong ch~c ch~n.Cong ty Co phan Hoang Anh Gia Lai va cae cong ty conTHUY~T MINH BAa cAa TAl CHINH HOP NHAT GICrA NIEN 80 (tiep theo)ngay 30 thang 6 nam 2009 va cho ky ke toan 3 thang va 6 thang ket thuc cung ngay3.19.ThueThue hi~n hanhTai san thue va thue phai nop cho ky ke toan hi$n hanh va cac nam trU'O'c dU'O'c xac dinhbcilng gia tri dl,J'kien pMi nop cho (ho$c dU'O'c thu hei tLr) cO' quan thue, Sll' dl,mg cac mucthue suat va cac IUc;Jt
Xem thêm

33 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2011 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2011 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

ChOng toi da thuc hien cong tac soot xet bao cao tai chinh tOng hgp giva nien c/0 theo Chuan muc kiem toan VietNam ve cong tac soot 'ca. Chan muc nay yeu can ding tic soot xet phai lap Ice hoach va thuc hien de co su dambao vira phai rang bao cao tai chinh gift nien dO khong china dung nhang sai sat trqng yeu. Cong tic soot xet baogiirn chi* yeu la viec trao dOi veri nhan su cOa cong ty va Sp dung cac thu tuc phan tich teen nhang thong tin taichinh; cong tic nay cung cap mOt mirc TO dam bao thap han cong tac kiem toan. Ching toi khong thuc hien congviec kiem toan nen khong dua ray kien kiem toan.Teen ca so cong tic soot xet dm chitin toi, cluing toi kitting thay có su kien nao de ching toi cho rang bao cao taichinh tOng hap era nien di) kern theo day khong phan anh trung thuc va hap ly tren cac khia canh twig yeu phihqp vii chuan muc ke toan Viet Nam va cac quy dinh phap15/ ca lien quan.Th`••■TVV'i0 MalducicsootxetlaBaocaotaichinhriengcuanhadidOChing toi xin luu S/, Bao cao tai chinh tong hqp gift nienDP itdau tu, do do cac lchoan dau tu vao Cong ty con, cong ty lien ket, lien doanh dtrac trinh bay theo phucmg phap gia AM
Xem thêm

2 Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Ban Tdng Giarn d6e Cong ty Cd phful ChUng khoan An Binh (sau day gOi tit hi "Cong ty")trinh bay Bao eao eua minhva Bao eao ffii ehinh eua Cong ty eho nam tai ehinh k~t thue ngaythang 12 nam 2011.CONGTYCong ty Cd phful ChUng khoan An Binh thanh lap va ho~t dong theo GiAy ChUng nhandang ky kinh doanh s6 0103013960 ngay 26 thang 09 nam 2006 do SO'K~ hO;;lehva D~utu Thanh ph6 Ha Noi cAp va theo Quy~t dinh s6 16/UBCK-GPHDHD ngay 29 thang 09narn 2006 eua ehu tieh Uy ban ChUng khoan Nha nu6'e, Quy~t dinh sua ddi GiAy phepthanh lap va hO;;ltdong s6 178/UBCK-GP ngay 10 thang 12 nam 2008 va cae quy~t dinh v~vi~e thanh lap chi nhanh eua Cong ty Cd ph~n chUng khoan An Binh do Uy ban ChUng khoanNha nu6e dp. Tru sO'ehinh eua Cong ty ~: s6 101 - Lang H;;l- Ddng Da - Ha Noi.HQI DONG QuAN TRJ, BAN TONG GIAM DOC vA BAN KIEM SOATCae thaoh vieo eua Hqi dAog Quao trj troog oam va t,i ogay l~p baocao oay bao gAm:IOng Vii Van Ti~nChu tiehOng Bui Trung KienUyvienOng Hoang Van TuyUyvienCae thaoh vieo eua Bao Taog Giam d6e di di@u haoh Coog ty troog oam va t,i ogay
Xem thêm

42 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2015 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2015 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

dugc lap ngay 03/08/2015 ciia Cong ty Co phan Dau tu va Phat trien dien Mien Trung (sau day ggi tit la''Cong ty") dinh kem tu trang 5 den trang 34. Bao cao tai chinh nay dugc lap theo Che do ke toan doanhnghiep Viet Nam.Trach nhiem cua Tong Giam doc C5ng ty va cua Kiem toan vienViec lap va trinh bay Bao cao tai chinh hgp nhat nay thugc trach nhiem cua Tong Giam doc Cong ty. Trachnhiem ciia Kiem toan vien la dua ra y kien nhan xet ve Bao cao tai chinh hgp nhat nay dua tren co so ketqua cong tac soat xet cua chiing toi.Pham vi soat xetChung toi da thuc hien cong tac scat xet bao cao tai chinh hgp nhat theo Chuan muc Kiem toan Viet Namve cong tac soat xet. Chuan muc nay yen can cong tac soat xet phai lap ke hoach va thuc hien soat xet de cosu dam bao vira phai rang lieu bao cao tai chinh hgp nhat co chua dung nhung sai sot trgng yeu hay khong.Cong tac soat xet bao gom chii yeu la vifc trao doi vgi cac nhan su ciia Cong ty va ap dung cac thu tucphan tich doi voi nhirng thong tin tai chinh; cong tac soat xet nay cung cap mgt muc do dam bao ihap honcong tac kiem toan. Chiing toi khong thuc hien cong viec kiem toan nen khong dua ra y kien kiem toan.Y kien nhan xet cua Kiem toan vienTren co so cong tac soat xet cua chiing toi, xet tren cac khia canh trgng yeu, chiing toi khong thay co si^kien nao de chiing toi dua ra y kien rang Bao cao tai chinh hgp nhat dinh kem khong phan anh trung thucva hgp ly ve tinh hinh tai chinh ciia Cong ty tai ngay 30/06/2015 va ket qua hoat dong kinh doanh cung nhucac luong luu chuyen tien te cho ky ke toan 6 thang dau nam 2015, phu hgp voi Chuan muc, Che do ketoan doanh nghiep Viet Nam hien hanh va cac quy dinh phap ly co lien quan ve lap va trinh bay Bao cao taichinh hgp nhat.Van de can nhan manhNhu trinh bay tai muc (*) Thuyel minh so 10, Cong ty thay doi thoi gian khau hao doi voi cac tai san codinh thugc Nha may thiiy dien Ea Kronggrou. Viec thay doi nay lam chi phi khau hao tai san co dinh 6thang dau nam 2015 giam 7.747.537.765 dong so voi cung ky nam truoc.So G i d y CN D K H N k i e m l o a n : 1 0 3 1 - 2 0 1 3 - 0 1 0 - 1B a N a n g , ngayNguyen Thi Thuy - Kiem toan vien
Xem thêm

36 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2015 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2015 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN

TAc SOAT XET sAo cAo TAlCHiNH RII~NGGIO'ACae eO dangCang ty CO phan Chwng khoan Sal GonChung tOi da soat xet bao cao tai chlnh rielng giO'a niEin dO kem theo cua COng ty c6 ph~n Chli'ng khoanSai GOn ("COng ty") dU'Q'ClaP ngay 12 thang 8 nam 2015 va dU'Q'ctrlnh bay hi trang 6 dlln trang 59 baogem bang can doi kll toan riEing giO'a niEin dO tkinh doanh riEing giO'a niEin dO, bao cao lU'u ChUYEInti~n t$ riEing giO'a niEin dO va bao cao tlnh hlnh billndOng von chu sa hO'u riEing giO'a niEin dO cho giai dOthuyllt minh bao cao tai chinh riEing giO'a niEin do di kem.Vi$c lap va trlnh bay bao cao tai chlnh riEing giO'a niEin dO nay thuOc trach nhi$m cua Ban T6ng Giam docCOng ty. Trach nhi$m cua chung tOi la dU'a ra bao cao v~ kllt qua cOng tac soat xet bao cao tai chlnhriEing giO'a niEin dO nay dl,l'a trEin CO'sa cOng tac soat xet cua chung tai.Chung tOi da thl,l'c hi$n cOng tac soat xet theo Chulm ml,l'c Kiem toan Vi$t Nam so 910 - COng tac soat xetbao cao tai chlnh. Chuan ml,l'C nay yEiu c~u chung tOi phai laP kll hOcO 51,1' dam bao vua phai v~ vi$c li$u bao cao tai chlnh riEing giO'a niEin dO c6 cOn cac sai s6t trong yllu haykhOng. COn~ tac soat xet chu yllu bao gem vi$c trao d6i vai nhan 51,1' cua COng ty va ap dl,mg cac thu h,Jcphan Uch doi vai nhO'ng thOng tin tai chlnh. Do d6, cOng tac soat xet cung cap mOt mli'c dO dam bao thaphan cOng tac kiem toan. Chung tOi khOng thl,l'c hi$n cOng vi$c kiem toan nEin chung tOi khOng dU'a ra 'Ikilln kiem toan.Dl,I'a trEin cO' sa cOng tac soat xet, chung tOi khOng thay c6 51,1' ki$n nao de chung tOi cho rang bao cao taichlnh riEing giO'a niEin dO kem theo day khOng phan anh trung thl,l'C va hQ'p 1'1, treln cac khfa cyllu, tlnh hlnh tai chlnh riEing giO'a niEin dO cua COng ty tkinh doanh riEing giO'a niEin dO, tlnh hlnh lU'u chuyen tieln t$ riEing giO'a niEin dO va tlnh hlnh billn dong vonchu sa hO'u riEing giO'a niEin dO cho giai dOkll toan Vi$t Nam, chll dO kll toan doanh nghi$p Vi$t Nam cac quy djnh, hU'ang dan kll toan ap dl,mg chocOng ty chli'ng khoan va tuan thu cac quy dinh phap 1'1 c6 IiEinquan.
Xem thêm

61 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2015 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2015 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Cac khoan lai, 16 phat sinh khi thanh Iy, ban tai san la chenh I~ch gifra thu nhap t11'thanh Iy va gia tricon lai cua tai san va duoc ghi nhan vao bao cao ket qua hoat 09ng kinh doanh.Thue tai sanM9t khoan thue duoc xem la thue hoat dong khi ben cho thue v§n duoc huang phan Ion cac quyen IQ'iva phai chiu rui ro v€ quyen So' htru tai san. Chi phi thue hoat dong duoc ghi nhan vao Bao cao k@tqua hoat 09ng kinh doanh theo phuong phap dirong thang trong su6t thai gian thue,Tai san c6 djnh vo hinh va khhhaoHi san c6 dinh vo hinh th€ hien gia tri phan mem may tinh, duoc trinh bay theo nguyen gia tnr gia tr]hao men lily k@. Ph§n mern may tinh duoc khau hao theo phuong phap dirong thang trong thai gianba narn.Quyen sir dung o§t duoc ghi nhan la tai sari c6 dinh vo hinh tren bang din 06i k@ toan khi cong tynhan duoc gi§y chirng nhan quyen str dung ok Nguyen gia quyen str dung o§t bao gorn t§t ca nhtrngchi phi co lien quan true ti@p o@n vi~c dua tai san vao trang thai s~n sang o€ Slr dung va khong dirockhau hao vi quyen suodung o§t co thai gian Slr dung lau dai.Chi phi xay dungco' ban do' dangCac tai san dang trong qua trinh xay dung cho muc dich phuc vu viec ban hang duoc ghi nhan theogia goc. Chi phi nay bao g6m quyen suo dung o§t va chi phi phat sinh lien quan o@n viec xay dungtrung tam thuong mai phu hop voi chinh sach k@to an cua Cong ty. Viec tinh khau hao cua cac tai sannay ducc ap dung giong nhu voi cac tai san khac, bat o§u tir khi tai san a vao trang thai s~n sang sirdung.Trai phieu phat hanh
Xem thêm

37 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

cua hai ben v~ gia ban hoac kha nang tra lai hang.Doanh thu cung ccip dich vu duoc ghi nhan khi da hoan thanh dich vu. Truong hQ'P djchduoc thirc hien trong nhieu ky k~ toan thl viecdinh doanh thu trong nrng kY duoc thihien can cir vao tY l~ hoan thanh djch vu tai ngay ket thuc nam tai chinh.=•Doanh thu heat dong tai chinh duoc ghi nhan khi doanh thu duoc xac dinh tirong d6i chac chan vac6 kha nang thu duoc 19i ich kinh t~ tir giao dich d6 .../Ti~n lai duoc ghi nhan tren co sa thai gian va lai suat thirc t~.../C6 tire va loi nhuan duoc chia diroc ghi nhan khi Cong ty diroc quyen nhan c6 tire hoac dirocquyen nhan loi nhuan nr viec g6p von.4.13 Thui thu nhijp doanh nghifpChi phi thu~ thu nhap doanh nghiep trong ky bao g6m thue thu nhap hien hanh va thue thu nhap hoanlai,Thu~ thu nhap hien hanh la khoan thue duoc tinh dira tren thu nhap chiu thue trong ky voi thue sUeltc6hieu IIJc tai ngay k~t thuc kY k~ toano Thu nhap chiu thue chenh lech so voi 19i nhuan k~ toan la dodi~u chinh cac khoan chenh lech tarn thai gifra thue va k~ toan cling nhir di~u chinh cac khoan thunhap va chi phi khong phai chiu thue hay khong diroc khau tnr.Thu~ thu nhap hoan lai duoc xac djnh cho cac khoan chenh lech tarn thai tai ngay k~t thuc kY k~ toangiira co sa tinh thue thu nhap cua cac tai san va no phai tra va gia tri ghi s6 cua chung cho rnuc dich
Xem thêm

24 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 3 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 3 NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

dlJ'Q'cghi vao bao cao k~t qua hoat dOng kinh doanh ri~ng giQ>anien d¢ cua COng ty. Cackhoan phan phOi khac dlJ'Q'cxem nhu phan thu h6i cua cac khoan dau tu va dlJ'Q'Ctrli vaogia trj dau tu.10. f)§u tv vao eac cong ty lien ket- Cac khoan dau tlJ' vao cac cOng ty Ii~n k~t rna trong d6 Cong ty c6 anh hlJ'cyngdang k~ dlJ'Q'ctrlnh bay theo phuonq phap gia gOc. Cac khoan phan phOi lQ'inhuan tli 50 lQ'inhuan thuan IOyk~ cua cac cong ty li~n k~t sau ngay COng ty c6 anh hlJ'cyngdang k~ dlJ'Q'cphan bO vao baocao k~t qua hoat dOng kinh doanh ri~ng giQ>anien d¢ cua COng ty. Cac khoan phan phOi khacdlJ'Q'cxem nhu phan thu h6i cac khoan dau tu va dlJ'Q'Ctrli vao gia tri dau tu.11. f)§u tv chimg kho{m va cac khoan d§u tv khac- £)au tu chlmg khoan va cac khoan dau tu khac dlJ'Q'cghi nhan theo gia mua thuc t~.12. D{I'phong giam gia d§u tU'tai chinh- OI,J'phong dlJ'Q'clap cho vi~c giam gia tri cua cac khoan dau tu vao ngay k~t thuc ky k~ toantheo hlJ'ong d~n cua ThOng tlJ' 50 228/2009fTT-BTCdo B¢ Tai chfnh ban hanh ngay 7 thanq12 narn 2009 va ThOng tu 50 89/2013fTT-BTC do B¢ Tai chfnh ban hanh ngay 28 thang 6narn 2013. nng hoac giam 50 du tai khoan dl,J'phonq dlJ'Q'chach toan vao chi phi tal chinhtrong bao cao k~t qua heat dOng kinh doanh ri~ng giQ>anien dO.13. Cac khoan phai tra va chi phi trich trooc- Cac khoan phal tra va chi phi trich truoc dlJ'Q'cghi nhan cho 50 ti~n phai tra trong tlJ'O'nglaili~n quan d~n hang h6a va dich VI,!da nhan dlJ'Q'ckhOng phu thuoc vao vi¢c Cong ty danhan dlJ'Q'ch6a don cua nha cung cap hay chua.14. Cac nghi~p v~ bang ngo{li t~- COng ty ap dl,!ng hlJ'ong d~n theo Chuan muc K~ toan Vi¢t Nam 50 10 - Anh hlJ'cyngcuaviec thay dOi ty gia hOi doai va ThOng tu 50 179/2012fTT-BTCquy dinh v~ ghi nhan, danhgia, xU>Iy cac khoan chenh I¢ch ty gia hOi doai trong doanh nghi¢p do B¢ Tal chinh banhanh ngay 24 thang 10 narn 2012 Ii~n quan d~n cac nghi¢p VI,!bang nqoai t¢ nhu da apdl,!ng nhat quan trong cac ky truce.- cac nghi¢p VI,!phat sinh bang cac don vi ti~n t¢ khac voi don vi ti~n t¢ k~ toan cua COng
Xem thêm

35 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2009 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2009 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

dinh kern Bao cao fed chinh cho kYhOQfd(Jng fit 01/01/2009 din 30/06/2009BAo cAo CUA BAN TONG GIAM DOCChUng toi, cac thanh vien Ban T6ng giam d6c Cong ty C6 ph~n VIMECO trinh bay Bao cao cua Ban T6ng giamd6c cung vai Bao cao tai chinh giua nien dQdil dugc soat xet cho ky ho~t dQng tir 01/01/2009 dSn 30/06/2009.Khai QUat chung: v~ Cong: tvCong ty C6 ph~n VIMECO, ten giao dich la VIMECO JOINT STOCK COMPANY, gQi t~t la "Cong ty", tiSn thanla Cong ty Ccr giai va L~p may dugc thanh I~p theo quySt dinh s6179/BXD- TCLD ngay 24/03/1997 cua BQtruemgBQXay dlJIlg.Tir ngay 06/12/2002 Cong ty Ccrgiai va L~p may dugc chuySnthanh Cong ty C6 ph~n Ccrgiai I~pmay va Xay dlJIlg theo quySt dinh s61485/QD-BXD ngay 07/11/2002 cua BQ truemg BQ Xay dlJIlg va Gi~y chUngnMn dang ky kinh doanh cong ty c6 ph~n s6 0103001651 do Sa KS ho~ch va D~u tu Thanh ph6 Ha NQi dp. Congty co 8 I~n thay d6i gi~y chUng nh~n dang ky kinh doanh.Theo Gi~y phep dang ky kinh doanh Cong ty C6 ph~n thay d6i Ik thu 8 do Sa KS ho~ch D~u tu thanh ph6 Ha NQidp ngay 23 thang 05 nam 2008 Cong ty C6 ph~n ccr giai I~p may va Xay dlJIlg dugc d6i ten thanh Cong ty C6ph~n VIMECO.V6n diSu I~ theo Gi~y chUng nMn dang ky kinh doanh la 65.000.000.000 d6ng (Sau rnU'mlam ry d6ng)C6 phiSu cua Cong ty dil dugc dang ky niem ySt t~i Sa giao dich chUng khoan Ha NQi vai mil chUngkhoan laVMC.M~nh gia c6 ph~n: 10.000 d6ng (Mw)7 nghin d6ng)Ng:fmh ng:h~ kinh doanh cua Cong: tvTu vk d~u tu xay dlJIlg: L~p, quim Iy cac dlJ an d~u tu xay dlJIlg; khao sat xay dlJIlg; giam sat thi cong xay I~p,kiSm dinh ch~t lugng cong trinh, thi nghi~m; Tu v~n d~u th~u; tu v~n chuySn giao thiSt bi cong ngh~ mai, thiStbi 11JdQng hoa;Ho~t dQng kinh doanh b~t dQng san: Kinh doanh b~t dQng san va dich V\l b~t dQng san; cho thue van phong, .khach s~n nha chung cu. Quan Iy, duy tu va khai thac cac cong trinh h~ t~ng ky thu~t, khu do thj, chung CLf,
Xem thêm

10 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2011 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2011 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

Cho giai doan tai chinb tir ngay 0] thdng 0] din ngay 30 thang 06 ndm 20]]7.Xac nh~n cua HQi dang quan tr]Ban T6ng Giam d6c C6ng ty chiu trach nhiern I~p cac Bao cao tai chinh phan anh trung thirc va hop Iytinh hinh tai chinh, k~t qua hoat dong kinh doanh va hru chuyen tien t~ cua C6ng ty trong nrng nam taichlnh va cho giai doan tai chinh nr ngay 01 thang 01 d~n ngay 30 thang 06 narn 2011. Trong viec I~pcac Bao cao tai chinh nay, H•Chon hra cac chinh sach k~ toan thich hop va ap dung cac chinh sach nay mot each nh,h quan;•Thirc hien cac phan doan va cac iroc tinh m•C6ng b6 cac chuan mire k~ toan phai tuan theo trong cac vfrn d~ trong y~u diroc c6ng b6 va giaitrinh trong cac Bao caotai chinh;•L~p bao cao tai chinh tren cosa hoat dBan Tong Giarn d6c dam bao r~ng, C6ng ty da tuan thu cac yeu cAu neu tren khi I~p cac Bao cao taichinh; cac s6 k~ toan thich hop diroc hru gifr dAy du d~ phan anh tai bfrt ky thai di~m nao, voi rmrc d
Xem thêm

27 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

BAO CAO KIEM TOAN D(Vi Btio ctio lili chinh niim 2015 k€1 lhuc ngily 31 lhting12 niim 2015cua Cong ty CO Phlin Nhifl Difn Bil Ria)Kinh W: - H(ji dling Quan trj Cong ty Cil Phftu Nhi~t Di~u Ba Rja-Ban Tilug Giiim dBc Coug ty c6 Phftn Nhi~t Difn Ba Rja.Btio cao kiim loan vi bao ctio lili chinhChUng t6i da kii\m toan bao cao tili chinh kern theo cua Cong ty Cil Phftn Nhi~t Di~n Ba Rja duqc 1~pngily 10 thang 03 nam 2015 tir trang 07 dSn trang 43, bao gbm: Bang ciin d6i kS toan t~:~i ngily 31 thang 12nam 2015, Bao cao kilt qua ho~:~t di)ng kinh doanh, Bao cao Juu chuyi\n ti8n t~ cho nam tili chinh kilt thuccling ngily, vii ban thuyilt minh bao cao tili chfnh.Trtich nhifm cua Ban TOng Gitim ilficBan T6ng Giam d6c Cong ty chiu trach nhi~m v8 vi~c J~p vii trinh bily trung thgc vii hp ly bao cao tili. chfnh cua Cong ty theo chuftn m\Ic kS toan, che di) kS toan doanh nghi~pVi~t Nam vii cac quydinh phaply c6 lien quan dSn vi~c l~p vii trinh bily bilo cao tili chfnh vii chiu trach nhi~m v8 kiilm soat ni)i bi) mil BanTfmg Giam d6c xac dinh Ia ciln thiilt di\ dam bao cho vi~c J~p vii trinh bay bao cao tili chfnh khong c6 sais6t tr9ng ySu do gian l~n ho~c nhftm !fin ..Trtich nhifm cua Kiim loan vienTrach nhi~m cua chUng toi Ia dua ra y kiSn v8 bao cao tili chfnh dga tren kilt qua cua cui)c kiilm toan.Chung toi da tiSn hilnh kiilm toan theo cac chui\n m\Ic kii\m toan Vi~t Nam. Cac chufin mvc nay yeu cfiuchung toi tuiin thu chuftn m\Ic vii cac quy dinh v8 d~:~o due nghS nghi~p, l~p ke ho~:~ch vii th\lc hi~n cui)cki6m toan di\ d~:~t duqc sv dam bilo hqp ly v8 vi~c li~u bao cao tili chfnh cua Cong ty c6 con sai s6t tr9ngyi\u hay khong.Cong vi~c kiilm toan bao gbm thgc hi~n cac thu t\IC nhiim thu th~p cac b!ing ch(rng ki8m toan v8 cac s6 li~u vii thuyet minh tren bilo cao tili chfnh. Cac thU tvc kiilm toan duqc Iva chn dga tren xet doan cua kiilmtoan vien, bao gbm danh gia rui ro c6 sai s6t tr9ng yilu trong bilo cao tili chfnh do gian I~ ho~c nhfrm !fin.Khi thgc hi~n danh gia cac rui ro nay, kiilm toan vien da xem xet kiilm soat ni)i bi) cua Cong ty lien quandiln vi~c I~p va trinh bay bilo cao tai chinh trung thvc, hqp I:Y nhiim thiilt kil cac thu tvc kiilm toan phil hqpv6i tinh hinh thgc til, tuy nhien khOng nhiim m\IC dfch dua ra y kiSn v8 hi~u qua cua ki6m soat ni)i bi) cua
Xem thêm

43 Đọc thêm

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ GIA

Trong truchinh k~ toan va Kiem toan phia nam, D~i h(>i d6ng c6 dong uy quy~n cho H(>i d6ng quan ttiduqc toan quy~n h,ra ChQn cong ty ki~m toan khac nhb th\fC hi~n ki~m toan bao cao tai chfnhnllln 20 16 cua Cong ty.6. Thong qua vi~c uy quy~n cho H(}i d Ang quan tr!De t?o di€u ki~n l~nh ho?t tron.f ca~ vful d~ di~~ hanh do.anh nghi~p, uy quy~n. cho Il(>i d6ngquan tri duqc quyet djnh cac van de lien quan den vi~c dau tu tai chinh, mua sam tai san, vaynq va cac vein d€ khac thu()c thfun quy~n quy~t dinh cua D~i h(>i d6ng co dong.H(>i d6ng quan tii c6 tnich nhi~m bao cao v6i E>?i h(>i d6ng co dong trong cac ky hQp gcln nh~t.v.THONG QUA BIEN BAN f)~ HQI DONG co DONG THlfONG NIEN NAM 20151. Ba VAn Thi Tu Nga, thay m~t Thu ky doan dQC toan vAn Bien ban D~i h(>i d6ng C6 dongthuphk Chtrng khoan Phu Gia.ca2. D?i h(>i bi~u quy~t nhat tri 100% thong qua Bien ban D?i b(>i d6ng c6 dong thuemg nien 2016.VI.BE ~CD~ HQI1. Ba Trfin Duong NgQc Thilo Chti tich HE>QT Cong ty, thay m~t Doan chti tich d~ h(>i tuyenb3 ~ m~c ky hQp D?i h()i d6ng c6 dong thu2. D~i hQi k€t thuc Itic 12 gia oo phut cung ngay.
Xem thêm

7 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2012 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2012 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI CỦ CHI

mire va Ch~ dQ k~ toan doanh nghiep Vi~t Nam hien hanh.Ban T6ng Giam d6c Cong ty cling chiu trach nhiern bao v~ an to an tai san cua Cong ty va do do da thuchien cac bien phap thich hop d€ ngan chan va phat hien cac hanh vi gian l~n va cac vi pharn khac.Vao ngay l~p bao cao nay, cac thanh vien Ban T6ng Giam d6c cho rang khong co bAt ky tinh huong naoco th€ lam sai lech cac s6 lieu duoc phan anh tren Bao cao tai chinh cua Cong ty. Khong rndt thanh viennao cua HQi d6ng quan tri hoac Ban T6ng Giam d6c co b§t cir khoan 19i nao tir mot hop d6ng diroc kYk~t voi cac cong ty hay cac ben lien quan.9.Phe duyet cac Bao cao tai chinh5COng (v TNHH Kiim toan va Tu: van Chuan Vift (VIErVAWa)COng (v Thimh .,;en cua Reanda InternationalDia chi dling IcY: 33 Phan Van KhOe, phutmg 13, qudn 5, HCMTn.1so van phong tai Tp.HCM: 321 B-C Dao Duy Anh, phtamg 9, Q. PhU Nhuqn, HCMTel 84 (8) 3999 00 91~97Fax: +84 (8) 39990090Email: info@vietvalues.comWebsite: www.vietvalues.comIIIIVIErVALUES~1111I~REANDA
Xem thêm

38 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ph6ng C\,Jthe theo ty Ie dl,l' ph6ng quy dinh d6i v6'i tCYngnh6m. Cac khoan cho vaycOng bi yeu cau trfch I$p dl,l' ph6ng chung la 0,75% tong gia tri cac khoan nO'dU'Q'cphan IOG3itCYnh6m 1 den nh6m 4.Cong ty dang danh gia anh hU'ang cua quy dinh nay va se ap d\,Jng khi c6 hieu Il,l'c.3.3Tilm va cac khoan tU'O'ngoU'O'ngtilmTien va cac khoan tU'O'ng dU'O'ng tien bao gom tien m$t tG3iquy, tien gLi'i ngan hang, tien gLi'icua nha dau tU' ve giao dich chLrng khoan, cac khoan dau tU' ng~n hG3nc6 thai hG3nthu hoikhong qua ba thang ke tCYngay mua, c6 tfnh thanh khoan cao, c6 kha nang chuyen doi dedang thanh cac IU'Q'ngtien xac dinh va khong c6 nhieu rui ro trong chuyen doi thanh tien.3.4Cac khoan phai thuCac khoan phai thu dU'Q'c ghi nh$n ban dau theo gia g6c va luon dU'Q'c phan anh theo giag6c trong thai gian tiep theo.Cac khoan phai thu dU'Q'cxem xet trfch I$p dl,l' ph6ng rui ro theo tuoi nO' qua hG3ncua khoannO' ho$c theo ton that dl,l' kien c6 the xay ra trong trU'ang hoopkhoan nO' chU'a den hG3nthanhtoan nhU'ng to chLrc kinh te lam vaG tinh tr~mg pha san ho$c dang lam thu t\,Jc giai the;ngU'ai nO' mat tfch, be tr6n, dang bi cac cO' quan phap lu$t truy t6, giam giCr, xet xLi', dang thihanh an ho$c da chet. Chi phf dl,l' ph6ng phat sinh dU'Q'c hG3chtoan vaG "Chi phi qUEm19doanh nghicp" trong nam.86i v6'i cac khoan nO' phai thu qua hG3nthanh toan thi mLrC trfch I$p dl,l' ph6ng theo hU'6'ngdan cua Thong tU' s6 228/2009/TT-BTC do BO Tai chfnh ban hanh ngay 7 thang 12 nam2009 nhU' sau:
Xem thêm

48 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2011 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2011 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẾN THÀNH

Kinh gifi:HQI DONG QUAN TRJ vA BAN TONG GIAM DOCCONG TY CO PHAN DJCH Vl) BEN THANHChung toi di'i soat xet Bao cao tai chinh Bao cao tai chinh (h9'P nh~t) cua Cong ty C6 phfrn Dich VI,I BSnThanh bao g6m Bang can d6i k~ toan (h9'P nh~t) ngay 30 thang 06 narn 2011, Bao cao k~t qua hoat dongkinh doanh h9'P nhat, Bao cao hru chuyen ti€n t~ (h9'P nhat) va Thuyet minh bao cao tai chinh (hop nhat)cho giai doan tai chinh nr ngay 01 thang 01 d~n ngay 30 thang 06 narn 2011 duoc I~p ngay 16 thang 08nam 2011 (nr trang 07 d~n trang 28) (sau day goi t~t la "Cong ty").Viec I~p va trinh bay s6 li~u tren Bao cao tai chinh h9'P nh~t thuoc v€ Ban T6ng Giam d6c Cong ty C6 phanDich VI,I BSn Thanh. Trach nhiern cua chung toi la trlnh bay '1 ki~n cua rninh v€ Bao cao tai chinh (h9'Pnh~t) dua tren cong viec soat xet.Chung toi di'i thirc hien cong tac soat xet bao cao tai chinh theo Chuan mire kiern toan Viet Nam v€ congtac soat xet. ChuAn rrurc nay yeu du cong tac soat xet phai I~p k~ hoach va thuc hien soat xet d~ co SIJ dambao vira phai r~ng cac bao cao tai chinh khong con chira dung nhirng sai sot trong yeu. Cong tac soat xetbao g6m chu y~u la viec trao d6i voi nhan SIJ cua cong ty va ap dung cac thu tI,ICphan tich tren nhirng thongtin tai chinh; do do cong tac soat xet nay cung dp mot mire dO dam bao th~p hon cong viec ki~m toanoChung toi khong thuc hien cong viec ki~m toan nen cling khong dua ra '1 ki~n ki~m toanoTren CO" So' cong tac soat xet cua chung toi, -chung toi khong thay co SIJ kien nao d~ chung toi cho dng baocao tai chinh (h9'P nh~t) kern theo day khong ph an anh trung thirc va h9'P 1'1 tren cac khfa canh trong y~utinh hinh tai chinh (h9'P nhat) cua Cong ty C6 phan Djch VI,I B~n Thanh tai thoi di~m ngay 30 thang 06 narn2011, cling nhir k~t qua heat dong kinh doanh (h9'P nhat) va cac luong hru chuyen ti€n t~ (h9'P nh~t) trongdean tai chinh tir ngay 01 thang 0 1 d~n ngay 30 thang 06 narn 2011 cua Cong ty C6 phfrn Dich VI,I BSnThanh, duoc I~p phu h9'P voi chuAn mire, chS do k~ to an Vi~t Nam hi~n hanh va cac quy djnh phap 1'1 colien quan.Tp.H6
Xem thêm

29 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

www.deloitte.com/vnCae C6 dong, H{}idAng Quan trj va Ban Giam d6eCong ty C6 phftn I)ftu hr Phat tri~n Gas 1)0 thjChUng toi da: ki~m toan bao cao tili chiOOkern theo cua Cong ty C6 phcln Dtlu tu Phat tri~n Gas Do thl (gQi cit Iii"Cong ty"), dugc I~p ngiiy 05 thang 3 nam 2015, tir trang 4 dSn trang 23, bao g6m Bang din d6i kS toan ~i ngiiy31 thang 12 nam 2014, Bao cao kSt qua ho~t dQng kinh doanh, Bao cao luu chuy~n ti€n t~ cho nam tili chinh kStthuc cimg ngiiy vii Ban thuySt minh bao cao tili chinh (gQi chung Iii "bao cao tili chinh").Trach nhirm ciia Ban Giam il6cBan Giam d6c Cong ty chiu trach nhi~m v€ vi~c I~p va trinh bay trung th\Tc va hqp Iy bao cao tili chinh cua Congty theo chuc1nm\Tc kS toan, chS dQ kS toan doaOO nghi~p Vi~t Nam va cac quy djnh phap Iy co lien quan dSn vi~cI~p va trinb bay bao cao tili chinh va chiu trach nhi~m v€ ki~m soat nQi bQ mii Ban Giam d6c xac djnh la dn thiStd~ dam bao cho vi~c I~p va trinh bay bao cao tai chinh khong co sai sot trQng ySu do gian I~n ho~c nhtlm lfin.Trach nhirm ciia Kiim toan vienTracb nhi~m cua chUng toi la dua ra y kiSn v€ bao cao tili chinh d\Ta tren kSt qua cua cUQcki~m toano ChUng toida: tiSn Moo ki~m toan theo chuc1n m\Tc ki~m toan Vi~t Nam. Cac chuc1n m\Tc nay yeu du chUng Wi tuan tMchuc1nm\TCva cac quy diOOv€ d~o duc ngh€ nghi~p, I~p kS ho~ch va th\Tc hi~n cUQc ki~m toan d~ d~t dugc S\Tdam biio hqp Iy v€ vi~c li~u bao cao tili chinh cua Cong ty co con sai sot trQng ySu hay khong.Cong vi~c ki~m toan bao g6m th\Tc hi~n cac tM tvc nh&m thu th~p cac b&ng chfrng ki~m toan v€ cac s6 li~u vathuySt minh tren bao cao tai chinh. Cac tM tvc ki~m toan dugc l\TaChQDd\Ta tren xet doan cua Ki~m toan vien,bao g6m danb gia rlii ro co sai sot trQng ySu trong bao cao tai chinh do gian I~n ho~c nhelm lfin. Khi th\Tc hi~ndanh gia cac rui ro nay, Ki~m toan vien da: xem xet ki~m soat nQi bQ cua Cong ty lien quan dSn vi~c I~p va trinhbiiy bao cao tai chinh trung th\Tc, hqp Iy nh&m thiSt kS cac thu t\lC ki~m toan phil hqp vo; tinh hinh th\Tc tS, tuynhien khong nh&m m\lc dich dua ra y kiSn v€ hi~u qua cua ki~m soat nQi bQ cua Cong ty. Cong vi~c ki~m toanding bao g6m danh gia tinh thich hqp cua cac chinh sach kS toan dugc ap dvng va tinh hqp Iy cua cac u6c tinhkS toan cua Ban Giam d6c ding nhu danb gia vi~c trinh bay t6ng th~ bao cao tili chinh.ChUng toi tin tuang r&ng cac b&ng chfrng ki~m toan ma chung toi da: thu tMp dugc la dely du va thich hqp liim cosO-cho y kiSn ki~m toan cua chUng toi.Theo y kiSn cua chUng toi, bao cao tai chinh kern theo da:phiin anh trung th\Tc va hqp Iy, tren cac khia c~nh trQng
Xem thêm

24 Đọc thêm