CÂU HỎI TÀI CHÍNH QUỐC TẾ CÓ LỜI GIẢI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÂU HỎI TÀI CHÍNH QUỐC TẾ CÓ LỜI GIẢI":

ĐỀ THI TÀI CHÍNH QUỐC TẾ CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

ĐỀ THI TÀI CHÍNH QUỐC TẾ CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ 1.Thị trường ngoại hối là nơi nào ? a.Diễn ra hoạt động mua bán cổ phần và trái phiếu ghi ngoại tệ b.Giao dịch mua bán công cụ ghi ngoại tệ c.Giao dịch mua bán kim loại quýd.Diễn ra việc mua bán các đồng tiền khác nhau 2.Tại thời điểm t, 1 EUR = 1.3 USD , 1 GBP = 1.7 USD. Thì giá EUR GBP sẽ là : a.0.76b.0.765c.1.3077d.0.76473.Giả sử tại thời điểm t, tỷ giá thị trường : 1 EUR = 1 USD , 1 GBP = 1.5 USD của ngân hàng : 2 EUR = 1 GBP , 1.5 EUR = 1 GBP . Vậy chi phí giao dịch = 0 nhà đầu tư có USD, anh ta sẽ khai thác cơ hội = cách nào : a.Mua GBP với giá 1 GBP = 1.5 USD, dùng bảng mua EUR với giá : 1 GBP = 2 EUR sau đó bán EUR với giá 1 EUR = 1 USD b.Mua EUR với giá 1 EUR = 1 USD, chuyển đổi EUR sang GBP với giá 1 GBP = 2 EUR sau đó mua đôla với giá 1 GBP = 1.5 USD c.Bán GBP với giá 1 GBP = 1.5 USD sau đó chuyển đổi USD sang EUR sau đó bán EUR với giá 2 EUR = 1 GBP d.Anh ta đánh giá không có cơ hội 4.Tỷ giá niêm yết gián tiếp cho biết gì ? a.Bao nhiêu đơn vị tiền tệ bạn phải có để đổi lấy 1 USD b.1 đơn vị ngoại tệ trị giá bao nhiêu USD c.Bao nhiêu đơn vị ngoại tệ cần có để lấy 1 đơn vị nội tệ d.Bao nhiêu đơn vị nội tệ bạn cần để đổi lấy 1 đơn vị ngoại tệ 5.Tỷ giá giao ngay hiện tại EUR USD = 1.3272. Tỷ giá kỳ hạn 3 thàng : EUR USD= 1.2728. Nếu tỷ giá giao ngay 3 tháng tới EUR USD = 1.15. Nếu bạn có 100.000 EUR trong 3 tháng tới bạn sẽ ? a.Thiết lập hợp đồng bán kỳ hạn USD b.Thiết lập hợp đồng bán kỳ hạn EUR c.Thiết lập hợp đồng mua kỳ hạn EUR d.Thiết lập hợp đồng mua kỳ hạn USD 6.Tỷ giá giao ngay hiện tại EUR USD = 1.3272. Tỷ giá kỳ hạn 3 tháng EUR USD = 1.2728. Nếu bạn kỳ vọng tỷ giá giao ngay trong 3 tháng tới EUR USD = 1.15. Giả sử bạn có 1000 EUR trong 3 tháng tới bạn sẽ ?a.Thiết lập hợp đồng bán kỳ hạn EUR, nếu dự đoán của bạn đúng bạn sẽ lãi : 12380 USD b.Thiết lập hợp đồng bán kỳ hạn EUR. Nếu dự đoán đúng bạn sẽ tạo : 12280 USD c.Thiết lập hợp đồng mua kỳ hạn EUR, nếu dự đoán của bạn đúng bạn sẽ lãi : 12380 USD d.Thiết lập hợp đồng mua kỳ hạn EUR nếu dự đoán của bạn đúng bạn sẽ lãi : 12380 USD 7.Yết giá giao ngay của hợp đồng EUR là EUR USD = 1.123642 vậy % chênh lệch giá mua bán là : a.0.45%b.0.12%c.0.013%d.0.053%8.Giả sử tại thời điểm t, ngân hàng A niêm yết : GDP USD = 1.6727 30. Mua ở ngân hàng A với tỷ giá 1.6730. Giả sử tại thời điểm t, ngân hàng B niêm yết : GDP USD = 1.6735 40. Bán ở ngân hàng B với giá 1.6735. Giả sử chi phí giao dịch = 0 thì lợi nhuận từ ngvụ của arbitrage cho 1 tr GBP sẽ là : a.500 USD b.1300 USD c.800 USD d.1000 USD 9.Giả sử tại thời điểm t, ngân hàng A niêm yết : GBP USD = 1.7281 89 và JPY USD = 0.007982. Vậy tỷ giá GBP JPY sẽ là : a.210,74 218,85b.218.75 210.84c.210.7439 218.8481d.210.8415 218.748410.Thời hạn thực thi của hợp đồng kỳ hạn là : a.90 ngày b.60 ngày c.1 năm d.Thời hạn thực thi của hợp đồng kỳ hạn là bất cứ ngày nào phụ thuộc vào sự thoả thuận của các bên tham gia hợp đồng11.Tỷ giá giao ngay của Fran Thuỵ Sỹ là 0.9 USD CHF. Tỷ giá kỳ hạn 90 ngày là 0.88 USDCHF .Đồng Fran Thuỵ sỹ sẽ bán được với : a.Điểm kỳ hạn gia tăng 2.22%b.Điểm kỳ hạn khấu trừ : 2.22%c.Điểm kỳ hạn khấu trừ : 9.09%d.Điểm kỳ hạn gia tăng : 9.09%12.Tại thời điểm t, số giao dịch niêm yết giá EURUSD = 1.322330. F112 ( EURUSD)=1.353540. F16 (EURUSD) = 1.400440. F14 (EURUSD)=1.410104a.Đồng EUR chắc chắn sẽ gia tăng so với đôla trong 6 tháng tớib.Đồng EUR chắc chắn sẽ giảm giá so với đôla trong 6 tháng tớic.Đồng EUR được giao dịch với điểm kỳ hạn gia tăng d.Đồng EUR được giao dịch với điểm khấu trừ kỳ hạn13.Đối với hoạt động mua tiền tệ kỳ hạn : a.Khách hàng chấp nhận mua ngoại tệ trong tương lai với tỷ giá được xác định hôm nay b.Khách hàng chấp nhận bán ngoài tệ trong tương lai với tỷ giá được xác định ngày hôm nayc.Các bên tham gia thực hiện tính toán ngay hôm nay cho 1 số lượng ngoại tệ được chấp nhận trong tương lai d.Các bên tham gia thực hiện số lượng ngoại tệ với tỷ giá giao dịch nay được duy trì trong tương lai.14.Ông A mua GBP kỳ hạn 6 tháng với tỷ giá kỳ hạn 1 GBP =1.75 USD. Hợp đồng là 62500 GBP. Tại thời điểm giao hạn hợp đồng kỳ hạn tỷ giá giao ngay GBP USD = 1.65a.Lỗ 625 USDb.Lỗ 6250 USD
Xem thêm

23 Đọc thêm

TUYỂN TẬP CÂU HỎI TÀI CHÍNH TIỀN TỆ ÔN THI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

TUYỂN TẬP CÂU HỎI TÀI CHÍNH TIỀN TỆ ÔN THI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Đề thi Lý thuyết Tài chính Tiền tệ (ôn thi công chức vào NHNN Việt Nam)
Phần I: Câu hỏi lựa chọn
Chương 2: Tài chính doanh nghiệp
Chương 3: Ngân sách Nhà nước
Chương 5: Thị trường Tài chính
Chương 7: Những vấn đề cơ bản về Lãi suất
Chương 8: Ngân hàng Thương mại
Chương 9: Quá trình cung ứng tiền tệ
Chương 10: Ngân hàng Trung ương và Chính sách tiền tệ
Chương 11: Tài chính Quốc tế
Chương 12: Lạm phát và ổn định tiền tệ
Chương 13: Cầu Tiền tệ
Phần II: Câu hỏi phân tích, luận giải
Xem thêm

52 Đọc thêm

Câu hỏi trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế có lời giải

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ CÓ LỜI GIẢI

Câu hỏi trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế có lời giải ở cuối các câu tổng hợp, tài liệu được biên soạn tổng hợp tất cả các câu hỏi hay của môn thanh toán quốc tế, Câu hỏi trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế có lời giải Câu hỏi trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế có lời giải Câu hỏi trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế có lời giải Câu hỏi trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế có lời giải Câu hỏi trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế có lời giải Câu hỏi trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế có lời giải Câu hỏi trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế có lời giải Câu hỏi trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế có lời giải Câu hỏi trắc nghiệm môn thanh toán quốc tế có lời giải
Xem thêm

255 Đọc thêm

Bộ câu hỏi trắc nghiệm tài chính quốc tế (có đáp án)

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (CÓ ĐÁP ÁN)

1.Thị trường ngoại hối là nơi nào ? a.Diễn ra hoạt động mua bán cổ phần và trái phiếu ghi ngoại tệ b.Giao dịch mua bán công cụ ghi ngoại tệ c.Giao dịch mua bán kim loại quýd.Diễn ra việc mua bán các đồng tiền khác nhau 2.Tại thời điểm t, 1 EUR = 1.3 USD , 1 GBP = 1.7 USD. Thì giá EUR GBP sẽ là : a.0.76b.0.765c.1.3077d.0.76473.Giả sử tại thời điểm t, tỷ giá thị trường : 1 EUR = 1 USD , 1 GBP = 1.5 USD của ngân hàng : 2 EUR = 1 GBP , 1.5 EUR = 1 GBP . Vậy chi phí giao dịch = 0 nhà đầu tư có USD, anh ta sẽ khai thác cơ hội = cách nào : a.Mua GBP với giá 1 GBP = 1.5 USD, dùng bảng mua EUR với giá : 1 GBP = 2 EUR sau đó bán EUR với giá 1 EUR = 1 USD b.Mua EUR với giá 1 EUR = 1 USD, chuyển đổi EUR sang GBP với giá 1 GBP = 2 EUR sau đó mua đôla với giá 1 GBP = 1.5 USD c.Bán GBP với giá 1 GBP = 1.5 USD sau đó chuyển đổi USD sang EUR sau đó bán EUR với giá 2 EUR = 1 GBP d.Anh ta đánh giá không có cơ hội 4.Tỷ giá niêm yết gián tiếp cho biết gì ? a.Bao nhiêu đơn vị tiền tệ bạn phải có để đổi lấy 1 USD b.1 đơn vị ngoại tệ trị giá bao nhiêu USD c.Bao nhiêu đơn vị ngoại tệ cần có để lấy 1 đơn vị nội tệ d.Bao nhiêu đơn vị nội tệ bạn cần để đổi lấy 1 đơn vị ngoại tệ 5.Tỷ giá giao ngay hiện tại EUR USD = 1.3272. Tỷ giá kỳ hạn 3 thàng : EUR USD= 1.2728. Nếu tỷ giá giao ngay 3 tháng tới EUR USD = 1.15. Nếu bạn có 100.000 EUR trong 3 tháng tới bạn sẽ ? a.Thiết lập hợp đồng bán kỳ hạn USD b.Thiết lập hợp đồng bán kỳ hạn EUR c.Thiết lập hợp đồng mua kỳ hạn EUR d.Thiết lập hợp đồng mua kỳ hạn USD 6.Tỷ giá giao ngay hiện tại EUR USD = 1.3272. Tỷ giá kỳ hạn 3 tháng EUR USD = 1.2728. Nếu bạn kỳ vọng tỷ giá giao ngay trong 3 tháng tới EUR USD = 1.15. Giả sử bạn có 1000 EUR trong 3 tháng tới bạn sẽ ?a.Thiết lập hợp đồng bán kỳ hạn EUR, nếu dự đoán của bạn đúng bạn sẽ lãi : 12380 USD b.Thiết lập hợp đồng bán kỳ hạn EUR. Nếu dự đoán đúng bạn sẽ tạo : 12280 USD c.Thiết lập hợp đồng mua kỳ hạn EUR, nếu dự đoán của bạn đúng bạn sẽ lãi : 12380 USD d.Thiết lập hợp đồng mua kỳ hạn EUR nếu dự đoán của bạn đúng bạn sẽ lãi : 12380 USD 7.Yết giá giao ngay của hợp đồng EUR là EUR USD = 1.123642 vậy % chênh lệch giá mua bán là : a.0.45%b.0.12%c.0.013%d.0.053%8.Giả sử tại thời điểm t, ngân hàng A niêm yết : GDP USD = 1.6727 30. Mua ở ngân hàng A với tỷ giá 1.6730. Giả sử tại thời điểm t, ngân hàng B niêm yết : GDP USD = 1.6735 40. Bán ở ngân hàng B với giá 1.6735. Giả sử chi phí giao dịch = 0 thì lợi nhuận từ ngvụ của arbitrage cho 1 tr GBP sẽ là : a.500 USD b.1300 USD c.800 USD d.1000 USD 9.Giả sử tại thời điểm t, ngân hàng A niêm yết : GBP USD = 1.7281 89 và JPY USD = 0.007982. Vậy tỷ giá GBP JPY sẽ là : a.210,74 218,85b.218.75 210.84c.210.7439 218.8481d.210.8415 218.748410.Thời hạn thực thi của hợp đồng kỳ hạn là : a.90 ngày b.60 ngày c.1 năm d.Thời hạn thực thi của hợp đồng kỳ hạn là bất cứ ngày nào phụ thuộc vào sự thoả thuận của các bên tham gia hợp đồng11.Tỷ giá giao ngay của Fran Thuỵ Sỹ là 0.9 USD CHF. Tỷ giá kỳ hạn 90 ngày là 0.88 USDCHF .Đồng Fran Thuỵ sỹ sẽ bán được với : a.Điểm kỳ hạn gia tăng 2.22%b.Điểm kỳ hạn khấu trừ : 2.22%c.Điểm kỳ hạn khấu trừ : 9.09%d.Điểm kỳ hạn gia tăng : 9.09%12.Tại thời điểm t, số giao dịch niêm yết giá EURUSD = 1.322330. F112 ( EURUSD)=1.353540. F16 (EURUSD) = 1.400440. F14 (EURUSD)=1.410104a.Đồng EUR chắc chắn sẽ gia tăng so với đôla trong 6 tháng tớib.Đồng EUR chắc chắn sẽ giảm giá so với đôla trong 6 tháng tớic.Đồng EUR được giao dịch với điểm kỳ hạn gia tăng d.Đồng EUR được giao dịch với điểm khấu trừ kỳ hạn13.Đối với hoạt động mua tiền tệ kỳ hạn : a.Khách hàng chấp nhận mua ngoại tệ trong tương lai với tỷ giá được xác định hôm nay b.Khách hàng chấp nhận bán ngoài tệ trong tương lai với tỷ giá được xác
Xem thêm

14 Đọc thêm

422 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CÓ LỜI GIẢI

422 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CÓ LỜI GIẢI

Câu 7: Nội dung của QTTCDN:a. Tham gia đánh giá lựa chọn các dự án đầu tư và kế hoạch kinh doanhb. Xác định nhu cầu vốn, tổ chức huy động các nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu doanh nghiệpc. Tổ chức sử dụng vốn hiện có, quản lý chặt chẽ các khoản thu chi đảm bảo khả năng thanh toáncủa doanh nghiệpd. Tất cả các ý trênCâu 8: Công ty cổ phần có thuận lợi so với loại hình công ty tư nhân và công ty hợp danh bởi vì:a. Được miễn thuếb. Tách bạch giữa quyền sở hữu và quyền quản lýc. Trách nhiệm vô hạnd. Các yêu cầu báo cáo được giảm thiểuCâu 9: Mục tiêu về tài chính của một công ty cổ phần làa. Doanh số tối đab. Tối đa hóa lợi nhuận c. Tối đa hóa giá trị công ty cho các cổ đôngd. Tối đa hóa thu nhập cho các nhà quản lýCâu 10: Các trường hợp dưới đây là những ví dụ của tài sản thực ngoại trừ:a. Máy móc thiết bịb. Bất động sảnc. Các loại chứng khoánd. Thương hiệuCâu 11: Mục tiêu nào sau đây là phù hợp nhất đối với nhà quản trị tài chính một công ty cổ phần:a. Tối đa hóa giá trị cổ phiếu trên thị trường của công ty.b. Tối đa hóa thị phần của công tyc. Tối đa hóa lợi nhuận hiện tại của công ty.d. Tối thiểu hóa các khoản nợ của công tyCâu 12: Về mặt tài chính, DN nào phải chịu trách nhiệm vô hạn với các khoản nợ của DN ?a. Công ty cổ phần b. DN tư nhânc. Cả a & b đều đúng
Xem thêm

44 Đọc thêm

Câu hỏi và lời giải kinh tế học đại cương

CÂU HỎI VÀ LỜI GIẢI KINH TẾ HỌC ĐẠI CƯƠNG

Câu hỏi và lời giải kinh tế học đại cương, bài tập và bài giải kinh tế học đại cương, bài tập kinh tế học đại cương có lời giải, câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế học vi mô, bài tập và lời giải kinh tế học đại cương, bài tập và giải kinh tế học đai cương, câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế học đại cương

30 Đọc thêm

87 Câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế

87 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

. Cở sở hình thành tỷ giá hối đoái của VND và ngoại tệ hiện nay là: a. Ngang giá vàng b. Ngang giá sức mua c. So sánh sức mua đối nội của VND và sức mua đối ngoại của ngoại tệ d. Do Nhà nước Việt Nam quy định 2. Phương pháp yết giá ngoại tệ ở Việt Nam là

7 Đọc thêm

15 EBOOK VCU CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUẬT KINH TẾ THUONG MAI

15 EBOOK VCU CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LUẬT KINH TẾ THUONG MAI

TRANG 1 CÂU 1: LUẬT DN 2005 QUY ĐỊNH BẤT KỲ CÁ NHÂN NÀO cũng có quyền góp vốn vào các dn để kd trừ cán bộ công chức nhà nước Trả lời SAI: vì theo khoản 2 điều 13 luật dn quy định các tổ [r]

10 Đọc thêm

NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

Hà Nội: VND/USD = 15345/51.Franfurt: USD/EUR = 0,9929/33.Tokyo:JPY/EUR = 112,53/57Chương 2: Những vấn đề cơ bản về tỷ giá hối đoáiLý thuyết:Câu 1: Nêu tóm tắt nội dung các chế độ tỷ giá,Câu 2: Nêu vai trò của NHTW trong các chế độ tỷ giá? (mô tả bằng đồ thị).Câu 3: Khái niệm phá giá, nâng giá, lên giá, giảm giá?Câu 4: Nêu khái niệm tỷ giá danh nghĩa và tỷ giá thực? Tại sao nói tỷ giá thựcphản ánh đầy đủ sức cạnh tranh thương mại quốc tế xét về phương diện giá cả.Ngân hàng câu hỏi môn Tài chính quốc tếCâu 5: Nêu các biện pháp kiểm soát ngoại hối và hậu quả của nó?Câu 6: Phân biệt sự khác nhau giữa các chế độ tỷ giá? Nguyên nhân làm xuấthiện thị trường ngoại hối “chợ đen”?Câu 7:NămTỷ giá danh nghĩa Chỉ số giá cả Chỉ số giá cả Chỉ số tỷ giáE(CAD/USD)ở Mĩở Canadathực
Xem thêm

10 Đọc thêm

Tài liệu ôn tập môn tâm lý học đại cương

TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG

Tài liệu ôn tập môn âm lý học đại cương của Ths Nguyễn Tuyết Ánh gồm bài tập thuyết trình có lời giải, câu hỏi ôn thi của cô có lời giải, câu hỏi ôn tập và đề thi cuối kỳ. Tất cả đều có lời giải rõ ràng giúp việc học tập bộ môn tốt hơn.Tài liệu của trường Kinh tế luật.

14 Đọc thêm

CÂU HỎI THỰC TẾ VÀ ĐÁP ÁN MÔN TCQT

CÂU HỎI THỰC TẾ VÀ ĐÁP ÁN MÔN TCQT

Các câu hỏi gắn sát với thực tế trên thị trường liên quan tới vấn đề tài chính quốc tế, có kèm theo câu trả lời: Ngày 3072014, FED tuyên bố cắt giảm gói QE 3, nhưng tiếp tục giữ lãi suất thấp gần như bằng không, như đã được duy trì từ tháng 122008. Phân tích tác động của quyết định trên đến giá trị USD trên thị trường ngoại hối quốc tế

11 Đọc thêm

Tài Liệu Đề Tài: 56 Câu hỏi tự luận và đáp án môn TTHCM

TÀI LIỆU ĐỀ TÀI: 56 CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ ĐÁP ÁN MÔN TTHCM

56 CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ ĐÁP ÁN MÔN TTHCM PHẦN LỜI GIẢI DO NHÓM BIÊN TẬP LỚP BĐS 50B ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HÀ NỘI THỰC HIỆN. BAO GỒM 56 CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI CHI TIẾT. 56 CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ ĐÁP ÁN MÔN TTHCM PHẦN LỜI GIẢI DO NHÓM BIÊN TẬP LỚP BĐS 50B ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HÀ NỘI THỰC HIỆN. BAO GỒM 56 CÂU HỎI VÀ CÂU TRẢ LỜI CHI TIẾT

20 Đọc thêm

Chống chuyển giá ở việt nam

CHỐNG CHUYỂN GIÁ Ở VIỆT NAM

Khi các quan hệ kinh tế được thiết lập đa dạng, có sự liên kết, phối hợp giữa các chủ thể kinh doanh, thì việc xác định lợi ích kinh tế đã vượt ra ngoài phạm vi của một chủ thể riêng lẻ, mà được tính trong lợi ích chung của cả tập đoàn hay nhóm liên kết. Với môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, câu hỏi làm sao để lợi ích tổng thể đạt tối ưu luôn được đặt ra với các chủ thể kinh doanh. Chuyển giá được xem là một lời giải cho bài toán lợi ích mà ở đó nhà đầu tư không cần thêm vốn hay mở rộng sản xuất. Đơn giản vì phương cách này giúp họ giảm tổng nghĩa vụ thuế. Từ đó lợi nhuận sau thuế sẽ gia tăng.
Tuy nhiên vấn đề chuyển giá ở Việt Nam còn hết sức mới mẻ. Trong xu thế mở rộng cửa chào đón các tập đoàn kinh tế quốc tế, phát huy nội lực với các công ty cha mẹ anh chị em.., thì chuyển giá sẽ là công cụ dễ được các chủ thể kinh doanh sử dụng nhằm thay đổi những nghĩa vụ thuế phải thực hiện với nhà nước. Sự mới mẻ và chứa đựng những hấp dẫn về lợi ích kinh tế của chuyển giá là điều được các nhà quản lý lưu tâm, được các chủ thể kinh doanh, người hoạch định chiến lược tài chính của doanh nghiệp lên chương trình hành động cho mình.
Xem thêm

11 Đọc thêm

SKKN CÁC HƯỚNG TIẾP CẬN KHÁC NHAU KHI GIẢI BÀI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 11, 12

SKKN CÁC HƯỚNG TIẾP CẬN KHÁC NHAU KHI GIẢI BÀI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 11, 12

MỞ ĐẦUMôn Toán là môn học trang bị cho học sinh kiến thức, kĩ năng và phươngpháp tư duy. Thông qua môn học, giúp học sinh phát triển năng lực trí tuệ, khảnăng tư duy, hình thành và phát triển phẩm chất, phong cách lao động khoa học,biết hợp tác lao động, có ý chí và có thói quen tự học thường xuyên, tạo tiền đềcho môn học khác và việc học tập sau phổ thông. Vì vậy khi dạy học chúng tôi luôntrăn trở, tìm tòi phương pháp nhằm cuốn hút các em vào mỗi bài học. Ở đó, cácem nhận thức được vai trò trung tâm của mình, các em lĩnh hội tri thức thông quatự giải quyết vấn đề, tự hướng dẫn, tìm tòi và cộng tác với bạn bè.Bài toán hình học không gian là một dạng toán mới và khó đối với học sinhphổ thông và là bài toán thường xuất hiện trong các đề thi Tốt nghiệp, Đại học,Cao đẳng trước đây , đề thi THPT Quốc gia 2015 và các đề thi Học sinh Giỏi. Bàitoán hình học không gian là một bài toán tổng hợp nhiều kiến thức của hình họckhông gian, nó đòi hỏi học sinh phải nắm vững các kiến thức hình học không giantừ quan hệ song song đến quan hệ vuông góc thì mới có thể làm được. Có thể nóinếu các em không biết giải các bài toán hình học không gian sẽ mất đi một điểmkhi làm các đề thi THPT Quốc gia môn Toán. Nhưng trên thực tế phần lớn các emđều không thích học hình không gian vì nó là một chuyên đề mới đối với học sinh,hơn nữa đòi hỏi học sinh cũng phải biết liên hệ với mảng kiến thức hình học phẳnghọc từ cấp hai cũng là một chuyên đề khó đối với học sinh nên có nhiều học sinhkhông học, có thành kiến là không thể học được, hễ có trong đề thi thì bỏ.Chính vì vậy, để giúp các em xoá đi phần nào thành kiến đó, để các em họcsinh không khá giỏi cũng có thể tiếp cận được với các đề thi THPT Quốc gia vàtạo tâm lí nhẹ nhàng khi học và tự tin khi thi, chúng tôi xin trình bày một số sángkiến về đề tài: " Các hướng tiếp cận khác nhau khi giải bài toán hình học khônggian lớp 11, 12 ". Đây cũng là một trong mảng kiến thức hết sức cần thiết khi cácem học chương trình lớp 12, các em phải sử dụng tổng hợp các kiến thức về hìnhhọc không gian của lớp 11. Điều này là rất khó khăn đối với học sinh trung bìnhkhi các em giải các bài toán về tính thể tích các khối đa diện và các câu liên quan,một câu hỏi thường xuất hiện trong đề thi THPT Quốc gia. Vì vậy, khi gặp một bàitoán làm thế nào để tiếp cận được? Có thể giải bằng các cách nào? Các bài toán
Xem thêm

55 Đọc thêm

NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

Cung thì đánh dấu cộng, cầu thì đánh dấu trừ: - Xuất khẩu các mặt hàng nông sản phảm - Nhập thiết bị điện tử để thực hiện gia công láp ráp máy thu hình - Chi dịch vụ vận chuyển hàng hoá [r]

12 Đọc thêm

TUYỂN TẬP CÂU HỎI PHỎNG VẤN VÀO NGÂN HÀNG CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

TUYỂN TẬP CÂU HỎI PHỎNG VẤN VÀO NGÂN HÀNG CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Tuyển tập câu hỏi phỏng vấn vào các Ngân hàng ở Việt Nam hiện nay, có lời giải chi tiết. Đây là bộ tài liệu rất hữu ích cho các bạn sinh viên mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm muốn thi vào các Ngân hàng. Bộ tài liệu gồm hàng trăm câu hỏi phỏng vấn hay được đưa ra tại các vị trí phổ biến như tín dụng, kế toán, thanh toán quốc tế.

362 Đọc thêm

Tuyển tập đề thi vào các Ngân hàng có lời giải chi tiết

TUYỂN TẬP ĐỀ THI VÀO CÁC NGÂN HÀNG CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Tuyển tập đề thi vào các Ngân hàng ở Việt Nam hiện nay, có lời giải chi tiết. Đây là bộ tài liệu rất hữu ích cho các bạn sinh viên mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm muốn thi vào các Ngân hàng. Bộ tài liệu gồm hàng trăm câu hỏi phỏng vấn hay được đưa ra tại các vị trí phổ biến như tín dụng, kế toán, thanh toán quốc tế.

573 Đọc thêm

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH TIỀN TỆ CÓ LỜI GIẢI

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH TIỀN TỆ CÓ LỜI GIẢI

NHẬP MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
Chương I
Câu 1:
………..là 1 loại hàng hóa đặc biệt, được tách ra từ trong thế giới hàng hóa làm vật ngang giá chung trao đổi và mua bán
A tài chính B hóa tệ
C tiền tệ D tín tệ

Câu 2
………là một loại tiền tệ mà bản than nó không có giá trị song nhờ có sự tín nghiệm của mọi người mà nó có giá trị trao đổi và được sử dụng trong lưu thông
A tiền tệ B tín tệ
C hóa tệ D không có đáp án đúng

Câu 3 Các hình thái tiến tệ
A hóa tệ B tín tệ
C cả 2 loại trên D không có đáp án

Câu 4 : Chức năng quan trọng nhất của tiền tệ là
A chức năng thước đo giá trị
B chức năng phương tiện thanh toán
C chức năng phương tiện tích lũy
D các chức năng khác

Câu 5: tiền tệ thực hiện chức năng gì khi đóng vai trò mô giới trong trao đổi hàng hóa và tiến hành thanh toán
A chức năng thước đo giá trị
B chức năng phương tiện trao đổi và thanh toán
C chức năng phương tiện tích lũy giá trị

Câu 6: tiền đề dãn tới sự ra đời của tiền tệ
A sự ra đời tồn tại và phát triển của sản xuất hàng hóa
B sự ra đời tồn tại và phát triển của nhà nước
C sự ra đời tồn tại và phát triển của CNTB
D cả a và b

Câu 7 : nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự ra đời của tài chính
A Chế độ chiếm hữu nô lệ
B chiếm hữu ruộng đất
C chiếm hữu tư liệu sản xuất
D cả a, b ,c
Câu 8: các quan hệ tài chính phần lớn được thực hiện dưới hình thái hiện vật là đặc trưng cơ bản của tài chính ở giai đoạn nào
A 1945 – 1975
B trước CNTB
C từ CNTB đến nay
D từ 1986 đến nay

Câu 9: các quan hệ tài chính được thực hiện dưới hình thái giá trị là đặc trưng cơ bản của tài chính ở giai đoạn
A trước CNTB
B từ CNTB đến nay
C từ 1945 – 1954

Câu 10:
……..là hệ thống các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình phân phối tổng sản phẩm quốc dân và của cải xã hội dưới hình thái giá trị thông qua việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ nhằm đáp ứng các lợi ích của các chủ thể xã hội
A tiền tệ
B tài chính
C hóa tệ
D tín tệ

Câu 11 : chức năng của tài chính là
A chúc năng phân phối lại
B chức năng phân phối lần đầu
C chức năng phân phối
D chức năng phân phân phối và chức năng giám đốc

Câu 12
…….là chức năng mà nhờ vào dó quá trình phân phối của cải xã hội được thực hiện thông qia quá trình tạo lập vsf sử dụng các quỹ tiền tệ trong nền KT quốc dân nhằm thỏa mãn mọi nhu cầu của các chủ thể trong xh
A chức năng phân phối
B chức năng giám đốc
C cả a và b

Câu 13: đối tượng của phân phối là gì
A một phần của cải của xh mới được tạo ra trong chu kì
B một phần của cải xh còn dư lại từ thời kì trước
C bộ phận tài sản tài nguyên quốc gia
D cả a, b, c

Cau 14: chủ thể của phân phối là
A chủ thể có quyền sử dụng các nguồn lực tài chính
B chủ thể có quyền lực chính trị
C chủ thể có quyền chiếm hữu các nguồn lực tài chính
D chủ thê có quền sử dụng nguồn tsif chính
E cả a và b
F cả a và d

Câu 15 : đặc điểm của phân phối tài chính là
A phân phối tài chính diễn ra dưới hình thái giá trị và hiện vật
B phân phối tài chính chỉ diễn ra dưới hình thái giá trị
C cả a và b

Câu 16: quá trình phân phối tài chính gồm
A quá trình phân phối lần đầu
B quá trình phân phối lại
C quá trình phân phối trong nước và ngoài nước
D cả a và b
Câu 17:
……..là quá trình phân phối chỉ diễn ra trong khu vực sản xuất tạo ra quỹ tiền tệ cơ bản đối với chủ thể có liên quan đến quá trình sản xuất
A quá trình phân phối lại
B quá trình phân phối trong nước
C quá trình phân phối lần đầu

Câu 18
…….là quá trình tiếp tục phân phối các quỹ tiền tệ mà đã được hình thành trong phân phối lần đầu ra toàn xh
A quá trình phân phối ngoài nước
B quá trình phân i phối lần đàu
C quá trình phan phối lại
D quá trình phân phối trong nước
Xem thêm

27 Đọc thêm

Bài tập có lời giải kế toán tài chính (93 trang)

BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (93 TRANG)

Bài tập có lời giải kế toán tài chính, Bài tập có lời giải kế toán tài chính, Bài tập có lời giải kế toán tài chính, BàBài tập có lời giải kế toán tài chính, Bài tập có lời giải kế toán tài chính, i tập có lời giải kế B,Bài tập có lời giải kế toán tài chính,Bài tập có lời giải kế toán tài chính , vài tập có lời giải kế toán tài chính, ,v tập có lời giải kế toán tài chính, án tài chính, Bài tập có lời giải kế toán tài chính,

93 Đọc thêm

Câu hỏi và lời giải Phân tích kinh tế

CÂU HỎI VÀ LỜI GIẢI PHÂN TÍCH KINH TẾ

Câu hỏi và lời giải Phân tích kinh tế, Câu hỏi và lời giải Phân tích kinh tế, Câu hỏi và lời giải Phân tích kinh tế, Câu hỏi và lời giải Phân tích kinh tế ,Câu hỏi và lời giải Phân tích kinh tế, Câu hỏi và lời giải Phân tích kinh tế, Câu hỏi và lời giải Phân tích kinh tế, Câu hỏi và lời giải Phân tích kinh tế, Câu hỏi và lời giải Phân tích kinh tế, Câu hỏi và lời giải Phân tích kinh tế

10 Đọc thêm

Cùng chủ đề