SƠ ĐỒ 1 8 QUY TRÌNH THỰC HIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KQKD

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "SƠ ĐỒ 1 8 QUY TRÌNH THỰC HIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KQKD":

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Ngọc Hà tại Bắc Ninh

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC HÀ TẠI BẮC NINH

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 5
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 8
1.1. Sự cần thiết và nhiệm vụ của bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 8
1.1.1. Bản chất của quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 8
1.1.2. Yêu cầu quản lý quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 9
1.1.3. Sự cần thiết và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định KQKD. 10
1.2. Nội dung của tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định KQKD. 10
1.2.1. Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán. 10
1.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán. 21
1.2.3. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu. 26
1.2.4. KÕ to¸n thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt khÈu: 31
1.2.5. Kế toán các khoản thuế GTGT. 31
1.2.6. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 33
1.2.7. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt động tài chính. 36
1.2.8. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác. 39
1.2.9. Kế toán xác định KQKD. 43
1.2.10. C¸c h×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n. 45
1.2.11. Hình thức tổ chức kế toán bán hàng và xác định KQKD trong điều kiện kế toán máy. 49
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 51
TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC HÀ TẠI BẮC NINH 51
2.1 Đặc điểm cơ bản của Chi Nhánh Công ty Cổ phần Thương Mại Và Dịch Vụ Ngọc Hà Tại Bắc Ninh 51
2.1.1Lịch sử hình thành và phát triển của Chi Nhánh Công Ty Cổ phần Thương Mại Và Dịch Vụ Ngọc Hà 51
2.1.2 Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Ngọc Hà tại Bắc Ninh 52
2.1.3 Cơ Cấu Bộ Máy Quản Lí Của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Ngọc Hà Tại Bắc Ninh 54
2.1.4. Các đặc điểm chung về công tác kế toán của chi nhánh công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Ngọc Hà tại Bắc Ninh 55
2.1.4.1 Đặc điểm bộ máy kế toán của công ty 55
2.1.4.2 - H×nh thøc kÕ to¸n, chøng tõ, sæ s¸ch kÕ to¸n vµ tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty. 57
2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định KQKD tại chi nhánh công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Ngọc Hà tại Bắc Ninh 59
2.2.1. Chøng tõ sö dông 59
2.2.2. Tµi kho¶n sö dông 60
2.2.3. Thực trạng các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán tại công ty 60
2.2.4. Thực trạng về kế toán giá vốn hàng bán. 61
2.2.5. Thực trạng kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu. 65
2.2.6. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 69
2.2.6.1. Chi phí bán hàng 69
2.2.6.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp 72
2.2.7. Thực trạng kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính 73
2.2.8. Thực trạng kế toán xác định KQKD. 75
CHƯƠNG 3:HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KQKD 78
TẠI CHI NHÁNH CÔNG TYCỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ 78
DỊCH VỤ NGỌC HÀ TẠI BẮC NINH 78
3.1. Nguyên tắc và sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty 78
3.1.1. Nguyên tắc của việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Ngọc Hà tại Bắc Ninh 78
3.2. Nhận xét chung về kế toán bán hàng và xác định KQKD tại chi nhánh công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Ngọc Hà tại Bắc Ninh 79
3.2.1. Ưu điểm. 79
3.2.2. Hạn chế. 83
3.3.Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định KQKD 84
KẾT LUẬN 89
TÀI LIỆU THAM KHẢO 90
Xem thêm

85 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DIÊN VĨ

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DIÊN VĨ

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i
MỤC LỤC ii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v
DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU vi
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DIÊN VĨ 4
1.1.Sự cần thiết tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp. 4
1.1.1. Quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 4
1.1.2.Vai trò của tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 5
1.1.3. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ………………………………………...………….. 5
1.2. Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 6
1.2.1. Các phương thức bán hàng và thanh toán trong bán hàng 6
1.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng 9
1.2.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 12
1.2.4. Kế toán giá vốn hàng bán. 14
1.2.5. Kế toán chi phí bán hàng 18
1.2.6.Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 20
1.2.7. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 22
1.2.8. Kế toán xác định kết quả bán hàng. 23
1.3. Sổ và báo cáo kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp 24
1.4. Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong điều kiện sử dụng máy vi tính 25
1.4.1.Tính ưu việt của ứng dụng CNTT vào công tác kế toán 26
1.4.2. Tổ chức khai báo ban đầu. 26
1.4.3. Quy trình xử lý thông tin kế toán bán hàng và xác định kết quả 26
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DIÊN VĨ 28
2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Diên Vĩ 28
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 28
2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 29
2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 31
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty. 32
2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Diên Vĩ 37
2.2.1. Đặc điểm mặt hàng và thị trường kinh doanh 37
2.2.2. Các phương thức bán hàng và hình thức thanh toán của Công ty. 37
2.2.3. Kế toán doanh thu bán hàng. 38
2.2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 51
2.2.6. Kế toán giá vốn hàng bán. 53
2.2.7. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 57
2.2.8. Kế toán chi phí thuế TNDN 69
2.2.9. Kế toán xác định kết quả bán hàng 73
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DIÊN VĨ 79
3.1. Nhận xét chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Diên Vĩ 79
3.1.1. Ưu điểm. 79
3.1.2. Nhược điểm. 80
3.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Diên Vĩ 82
3.2.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Diên vĩ 82
3.2.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Diên Vĩ 83
3.3 Điều kiện thực hiện giải pháp 89
3.3.1. Từ phía doanh nghiệp 89
3.3.2. Từ phía nhà nước 89
KẾT LUẬN 90
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91
Xem thêm

99 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TOYOTA LONG BIÊN

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TOYOTA LONG BIÊN

MỤC LỤC
MỤC LỤC TRANG
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU 3
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ 4
LỜI MỞ ĐẦU 5

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG
VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1.Kế toán bán hàng 6
1.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng 6
1.3 Các phương thức bán hàng 8
1.4 Sơ đồ hạch toán 11
1.5 Phương pháp hạch toán 12
1.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 17
1.7 Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 19
1.8 Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả 20
1.9 Sự cần thiết và yêu cầu quản lý đối với kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 21

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TOYOTA LONG BIÊN
2.1 Tổng quan về Công ty TNHH Toyota Long Biên 23
2.1.1 Khái quát về công ty TNHH Toyota Long Biên 23
2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 24
2.1.3 Bộ máy tổ chức quản lý 26
2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty 27
2.1.5 Chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp 30
2.2 Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH Toyota Long Biên 32
2.2.1 Kế toán doanh thu tiêu thụ sản phẩm 32
2.2.2 Kế toán các khoản phải thu khách hàng 44
2.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán 47
2.2.4 Kế toán thuế GTGT 49
2.2.5 Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Toyota Long Biên 53
2.2.6 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 55
2.2.7 Kế toán chi phí tài chính và doanh thu tài chính 58
2.2.8 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 60

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TOYOTA LONG BIÊN
3.1 Đánh giá chung về công tác quản lý kế toán tại Công ty TNHH Toyota Long Biên và phương pháp hoàn thiện 63
3.1.1 Ưu điểm 64
3.1.2 Nhược điểm 65
3.1.3 Phương pháp hoàn thiện 66
3.2 Giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Toyota Long Biên 67
KẾT LUẬN 68
TÀI LIỆU THAM KHẢO 69
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP 70
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 71
Xem thêm

72 Đọc thêm

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUÂN MINH

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUÂN MINH

Trong cơ chế mới, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế tính độc lập, tự chủ trong các doanh nghiệp ngày càng cao, mỗi doanh nghiệp phải năng động sáng tạo trong kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết quả kinh doanh của mình, bảo toàn được vốn kinh doanh và quan trọng hơn là kinh doanh có lãi. Muốn như vậy các Doanh nghiệp phải nhận thức được vị trí khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá vì nó quyết định đến kết quả kinh doanh của Doanh nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp có thu nhập bù đắp chi phí bỏ ra, thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà Nước.
Bên cạnh đó, mục đích hoạt động của doanh nghiệp là lợi nhuận nên việc xác định đúng đắn KQKD nói chung về kết quả bán hàng nói riêng là rất quan trọng. Do vậy bên cạnh các biện pháp quản lý chung, việc tổ chức hợp lý công tác kế toán bán háng là rất cần thiết giúp Doanh nghiệp có đầy đủ thông tin kịp thời và chính xác để đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn.
Qua quá trình học tập và thời gian tìm hiểu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như bộ máy quản lý của Công ty, em nhận thấy kế toán nói chung cũng như kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng nói riêng là một bộ phận quan trọng trong việc quản lý hoạt động SXKD của Công ty, nên luôn đòi hỏi phải được hoàn thiện. Vì vậy em quyết định đi sâu nghiên cứu công tác kế toán của Công ty với đề tài “Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Thương mại Xuân Minh” để viết chuyên đề cuối khóa của mình.
Trong quá trình thực tập em đã được sự chỉ dẫn của các cô, chú và các anh chị làm kế toán ở Công ty, đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của Tiến sĩ Mai Ngọc Anh đã giúp em hoàn thiện đề tài này. Tuy nhiên phạm vi đề tài rộng, thời gian thực tế chưa nhiều nên bài báo cáo này khó tránh khỏi những sai sót.
Em kính mong nhận được sự chỉ bảo, giúp đỡ của các thầy, cô cùng các anh chị phòng kế toán để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cám ơn!
Xem thêm

100 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH TOÀN ĐỨC

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TOÀN ĐỨC

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1:Lí LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DN TM 3
1 .SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC TỔ CHỨC CễNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG. 3
1.1.1.Khái niệm bán hàng và xác định kết quả bán hàng 3
1.1.2 Đặc điểm của quá trình bán hàng. 3
1.1.3 Vai trò của quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng 4
1.1.4.Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 4
1.1.5.Ý nghĩa của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 5
1.2 Các hình thức bán hàng, phương thức bán hàng và phương thức thanh toán. 6
1.2.1 Các hình thức bán hàng 6
1.2.1.1 Bán buôn 6
1.2.1.2 Bán lẻ hàng hoá. 8
1.2.2 Các phương thức bán hàng 9
1.2.2.1 Phương thức bán hàng trực tiếp 9
1.2.2.2 Phương thức chuyển hàng chờ chấp nhận 10
1.2.2.3 Phương thức bán hàng đại lý, ký gửi 11
1.2.2.4 Phương thức trả góp, trả chậm 13
1.2.2.5 Phương thức hàng đổi hàng 14
1.2.3 Các phương thức thanh toán 15
1.2.3.1 Thanh toán bằng tiền mặt 15
1.2.3.2 Thanh toán không dùng tiền mặt 15
1.3 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 16
1.3.1 Kế toán Doanh thu bán hàng 16
1.3.1.1 Khái niệm doanh thu bán hàng 16
1.3.1.2 Xác định doanh thu bán hàng 16
1.3.1.3 Chứng từ và tài khoản sử dụng 17
1.3.1.4 Phương pháp hạch toán 19
1.3.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 20
1.3.2.1 Khái niệm các khoản giảm trừ doanh thu 20
1.3.2.2 Tài khoản sử dụng 21
1.3.2.3 Phương pháp kế toán 22
1.3.3 Kế toán Giá vốn hàng bán 22
1.3.3.1 Khái niệm 22
1.3.3.2 Các phương pháp xác định giá vốn hàng bán 23
1.3.3.3 Chứng từ và tài khoản sử dụng 25
1.3.3.4 Cách hạch toán 26
1.3.4 Kế toán Chi phí bán hàng 27
1.3.4.1 Khái niệm chi phí bán hàng 27
1.3.4.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng 27
1.3.4.3 Phương pháp kế toán 29
1.3.5 Kế toán Chi phí quản lý doanh nghiệp 30
1.3.5.1 Khái niệm Chi phí quản lý doanh nghiệp 30
1.3.5.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng 31
1.3.5.3 Phương pháp kế toán 32
1.3.6 Kế toán Xác định kết quả bán hàng 33
1.3.6.1 Khái niệm kết quả bán hàng 33
1.3.6.2 Tài khoản sử dụng 33
1.3.6.3 Phương pháp kế toán 34
1.4 Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong DN TM 34
1.4.1 Hình thức Nhật ký chung 34
1.4.2 Hình thức Nhật ký sổ cái 36
1.4.3 Hình thức Nhật ký chứng từ 38
1.4.4 Hình thức Nhật ký chứng từ ghi sổ 39
1.4.5 Hình thức kế toán máy 40
CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG CễNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TOÀN ĐỨC 43
2.1 LỊCH SỬ HèNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CễNG TY TNHH TOÀN ĐỨC 43
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty. 43
2.1.2 Tổ chức công tác quản lý của Công ty TNHH Toàn Đức 46
2.1.2.1 Sơ đồ khối về cơ cấu bộ máy quản lý và mối quan hệ giữa các bộ phận. 46
2.1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng bộ phận 46
2.1.3 Tổ chức công tác kế toán của Công ty TNHH TOÀN ĐỨC 48
2.1.3.1 Sơ đồ khối và mối quan hệ giữa các bộ phận kế toán 48
2.1.3.2 Quyền hạn, nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán trong Công ty 48
2.2 Thực trạng công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Toàn Đức. 52
2.2.1 Đặc điểm chung về tình hình bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Toàn Đức. 52
2.2.1.1 Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán tại Công ty. 52
2.2.1.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng 53
2.2.2 Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Toàn Đức. 54
2.2.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán 54
2.2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 59
2.2.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 68
2.2.2.4 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 69
2.2.2.6 Kế toán xác định kết quả bán hàng 79
CHƯƠNG 3:MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TOÀN ĐỨC. 81
3.1 Đánh giá chung về thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết qua bán hàng tại Công ty TNHH Toàn Đức 81
3.1.1 Ưu điểm 81
3.1.2 Những hạn chế cần được khắc phục trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 83
3.2 Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Toàn Đức 83
3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Toàn Đức 83
3.2.2 Các biện pháp hoàn thiện 85
KẾT LUẬN 91
Xem thêm

97 Đọc thêm

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH B & F Việt Nam

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH B & F VIỆT NAM

Trong nền kinh tế phát triển như hiện nay với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế mà tính độc lập, tự chủ trong các doanh nghiệp ngày càng cao đòi hỏi các doanh nghiệp năng động, sáng tạo trong kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết quả hoạt động kinh doanh của mình làm sao để có thể bảo toàn vốn, chi phí bỏ ra là thấp nhất, lợi nhuận thu được nhiều hơn.Vì vậy doanh nghiệp phải nhận thức được vị trí của khâu tiêu thụ sản phẩm bên cạnh đó cũng phải xác định đúng KQKD nói chung và kế toán bán hàng nói riêng vì nó giúp doanh nghiệp có đầy đủ thông tin kịp thời, chính xác ......để đưa ra quyết định đúng đắn.
Xuất phát từ nhận thức và qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH B & F Việt Nam em cho rằng bán hàng là một trong những hoạt động kinh doanh chính của công ty, kế toán bán hàng giúp cho ban quản lý nắm rõ về doanh thu, chi phí, tình hình kinh doanh của công ty, để công ty có thể thích ứng với nền kinh tế thị trường đang ngày càng phát triển. Chính vì vậy qua một thời gian tìm hiểu thực tế về công tác kế toán tại Công ty TNHH B & F Việt Nam, trên cơ sở những kiến thức được học tập và nghiên cứu ở trường, cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của cô giáo Trần Thị Lan Anh và các anh chị cán bộ kế toán trong Công ty, em đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp với đề tài:
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH B & F Việt Nam.
Luận văn gồm 4 chương:
Chương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
Chương 2: Cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.
Chương 3: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH B & F Việt Nam.
Chương4: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH B & F Việt Nam.
Xem thêm

82 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH TM DV Việt Lâm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TM DV VIỆT LÂM

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 6
CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI. 7
1.1 Sự cần thiết của việc tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại doanh nghiệp thương mại. 7
1.1.1 Những khái niêm chung về bán hàng và xác định kết quả bán hàng 7
1.1.2 Mối quan hệ giữa bán hàng và xác định kết quả bán hàng 7
1.1.3 Ý nghĩa của bán hàng và xác định kết quả bán hàng 7
1.1.4 Sự cần thiết của việc tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại doanh nghiệp 8
1.2 Một số vấn đề về bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty thương mại. 8
1.2.1 Các phương thức bán hàng 9
1.3 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 10
1.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán 10
1.3.2 Kế toán doanh thu bán hàng 13
1.3.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 14
1.3.4 Kế toán CPBH và CPQLDN 14
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT LÂM 16
2.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty TNHH TM DV Việt Lâm 16
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 16
2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của công ty: 16
2.1.3 Đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty 16
Sơ đồ 2.1: tổ chức kinh doanh của công ty 18
1.7 Nghiên cứu nội dung quản lý của doanh nghiệp: 18
2.1.4 Công tác tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất của công ty TNHH TM DV Việt Lâm: 17
2.1.4.1 Các mặt hàng kinh doanh chủ yếu của công ty 19
2.1.4.2 công tác tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH TM DV Việt Lâm 19
2.1.5 Tổ chức công tác kế toán trong công ty TNHH TM DV Việt Lâm 19
2.2 Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH TM DV Việt Lâm 23
2.2.1 đặc điểm hoạt động bán hàng 23
2.2.2 Các phương thức bán hàng, xác định giá vốn và thanh toán 24
2.2.3 Kế toán hoạt động bán hàng tại công ty TNHH TM DV Việt Lâm: 27
2.2.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán 27
2.2.3.2 Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu: 35
2.2.3.3 Kế toán chi phí bán hàng 54
2.2.3.4 kế toán xác định kết quả bán hàng 68
CHƯƠNG 3 71
MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 71
VIỆT LÂM 71
3.1. Một số nhận xét chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH TM DV Việt Lâm 71
3.1.1.Ưu điểm: 71
3.1.2. Hạn chế: 71
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty. 72
3.2.1. Phương pháp tính giá vốn của hàng xuất kho: 72
3.2.2. Cách tính lương cho nhân viên kinh doanh. 72
3.3.3. Sổ cái các tài khoản. 73
KẾT LUẬN 74
TÀI LIỆU THAM KHẢO 75
Xem thêm

76 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Secutech Việt Nam

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SECUTECH VIỆT NAM

Lý do lựa chọn đề tài:
Trong một nền kinh tế, các doanh nghiệp thương mại giữ vai trò phân phối, lưu thông hàng hoá, thúc đẩy quá trình tái sản xuất hàng hoá. Hoạt động của doanh nghiệp thương mại diễn ra theo chu kì THT hay nói cách khác nó bao gồm hai giai đoạn mua hàng và bán hàng. Như vậy trong hoạt động kinh doanh thương mại bán hàng rất quan trọng giữ vai trò chi phối các nghiệp vụ khác, chu kì kinh doanh chỉ có thể diễn ra liên tục nhịp nhàng khi khâu bán hàng được tổ chức tốt nhằm quay vòng vốn nhanh tăng hiệu suất sinh lời. Muốn như vậy các doanh nghiệp phải nhận thức được vị trí khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá vì nó quyết định đến kết quả kinh doanh của kinh doanh nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp có thu nhập bù đắp chi phí bỏ ra, thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà Nước.
Bên cạnh đó, mục đích hoạt động của doanh nghiệp là lợi nhuận nên việc xác định đúng đắn KQKD nói chung về kết quả bán hàng nói riêng là rất quan trọng. Do vậy bên cạnh các biện pháp quản lý chung, việc tổ chức hợp lý công tác kế toán bán hàng là rất cần thiết giúp doanh nghiệp có đầy đủ thông tin kịp thời và chính xác để đưa ra quyết định kinh doanh đứng đắn. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng vận dụng lý luận đã được học tập tại trường kết hợp với thực tế thu nhận được từ công tác kế toán tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Secutech Việt Nam, em đã chọn đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Secutech Việt Nam”.
Xem thêm

122 Đọc thêm

“Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần kovia việt nam”

“HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KOVIA VIỆT NAM”

MỤC LỤC
MỤC LỤC 1
DANH SÁCH BẢNG BIỂU 5
DANH SÁCH SƠ ĐỒ 6
DANH SÁCH SƠ ĐỒ 6
LỜI NÓI ĐẦU 1
1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu 1
2. Mục đích nghiên cứu 1
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
4. Phương pháp nghiên cứu 2
5. Kết cấu bài khóa luận 2
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG 4
VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG 4
DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 4
1.1. Sự cần thiết của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại 4
1.1.1. Khái niệm bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 4
1.1.2. Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại 4
1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại 4
1.2. Đặc điểm cua nghiệp vụ bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 5
1.2.1. Các phương pháp tiêu thụ hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại 5
1.2.1.2. Bán lẻ hàng hóa 6
1.2.1.3. Phương pháp bán hàng đại lý 6
1.2.1.4. Phương pháp bán hàng trả chậm trả góp 7
1.2.1.5. Phương thức hàng đổi hàng 7
1.2.2. Các phương thức thanh toán 7
1.2.2.1. Phương thức thanh toán trực tiếp 7
1.2.2.2. Phương thức thanh toán trả chậm 7
1.2.3. Thời điểm ghi nhận doanh thu 7
1.2.4. Phương pháp tính giá vốn hàng bán 9
1.2.4.1. Phương pháp giá đơn vị bình quân (bình quân gia quyền) 9
1.2.4.2. Phương pháp nhập trước xuất trước 10
1.2.4.3. Phương pháp nhập sau xuất trước 10
1.2.4.4. Phương pháp tính theo giá đích danh 10
1.2.4.5. Phân bổ chi phí thu mua cho hàng tiêu thụ 10
1.3. Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doah nghiệp thương mại 11
1.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán 11
1.3.1.1. Tài khoản sử dụng 11
1.3.1.2. Chứng từ sử dụng 12
1.3.1.3. Phương pháp kế toán 12
1.3.2. Kế toán doanh thu bán hàng 13
1.3.2.1. Chứng từ sử dụng 13
1.3.2.2. Tài khoản sử dụng 13
1.3.2.3. Phương pháp kế toán 14
1.3.3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 16
1.3.3.1. Các khái niệm 16
1.3.3.2. Tài khoản sử dụng 16
1.3.3.3. Phương pháp kế toán 16
1.3.4. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 17
1.3.4.1. Chi phí bán hàng 17
1.3.4.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 19
1.3.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 20
1.3.5.1. Đặc điểm chung 20
1.3.5.2. Tài khoản sử dụng 21
1.3.5.3. Phương pháp kế toán 26
1.4. Các hình thứcghi sổ kế toán 26
1.4.1. Hình thức nhật ký chung 26
1.4.2. Hình thức nhật ký sổ cái 29
1.4.3. Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ 30
1.4.4. Hình thức kế toán trên máy vi tính. 31
PHẦN 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG 32
VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI 32
CÔNG TY CỔ PHẦN KOVIA VIỆT NAM 32
2.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần Kovia Việt Nam 32
2.1.1. Thông tin chung 32
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 32
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Kovia Việt Nam 32
2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Công ty 32
2.1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của bộ máy quản lý trong Công ty 33
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 33
2.1.4.1. Bộ máy kế toán tại Công ty 33
2.1.4.3. Đặc điểm tổ chức hệ thống sổ kế toán tại Công ty 37
2.1.5. Tình hình sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây 37
2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kovia Việt Nam 39
2.2.1. Đặc điểm công tác bán hàng của Công ty Cổ phần Kovia Việt Nam 39
2.2.1.1. Đặc điểm hàng hóa 39
2.2.1.2. Các phương thức bán hàng 39
2.2.1.3. Các hình thức thanh toán 39
2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty Cổ phần Kovia Việt Nam 40
2.2.2.1. Chứng từ, sổ sách sử dụng 40
2.2.2.2. Tài khoản sử dụng 40
2.2.2.3. Quy trình luân chuyển chứng từ 41
2.2.3. Kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty Cổ phần Kovia Việt Nam 54
2.2.3.1. Chứng từ, sổ sách sử dụng 54
2.2.3.2. Tài khoản sử dụng 54
2.2.3.3. Quy trình luân chuyển chứng từ 54
2.2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu tại Công ty Cổ phần Kovia Việt Nam 61
2.2.4.1. Chiết khấu thương mại 61
2.2.4.2. Hàng bán bị trả lại 61
2.2.4.3. Giảm giá hàng bán 61
2.2.5. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kovia Việt Nam 63
2.2.5.1. Kế toán chi phí bán hàng 63
2.2.5.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 63
2.2.6. Kế toán thu nhập và chi phí hoạt động khác tại Công ty Cổ phần Kovia Việt Nam 73
2.2.6.1. Kế toán thu nhập khác 73
2.2.6.2. Kế toán chi phí khác 75
2.2.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kovia Việt Nam 76
2.2.7.1. Chứng từ, sổ sách sử dụng 76
2.2.7.2. Tài khoản sử dụng 76
2.2.7.3. Kế toán tổng hợp xác định kết quả kinh doanh 77
PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM 79
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH 79
KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KOVIA VIỆT NAM 79
3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kovia Việt Nam 79
3.1.1 Ưu điểm 79
3.1.2 Nhược điểm 81
3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Kovia Việt Nam 81
KẾT LUẬN 85
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 86
Xem thêm

97 Đọc thêm

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại VNPT Hà Tĩnh

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI VNPT HÀ TĨNH

Trong cơ chế mới, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế tính độc lập, tự chủ trong các doanh nghiệp ngày càng cao hơn mỗi doanh nghiệp phải năng động sáng tạo trong kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết quả kinh doanh của mình, bảo toàn được vốn kinh doanh và quan trọng hơn là kinh doanh có lãi. Muốn như vậy các doanh nghiệp phải nhận thức được vị trí khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá vì nó quyết định đến kết quả kinh doanh của kinh doanh nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp có thu nhập bù đắp chi phí bỏ ra, thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà Nước. Bên cạnh đó, mục đích hoạt động của doanh nghiệp là lợi nhuận nên việc xác định đứng đắn KQKD nói chung về kết quả bán hàng nói riêng là rất quan trọng. Do vậy bên cạnh các biện pháp quản lý chung, việc tổ chức hợp lý công tác kế toán bán háng là rất cần thiết giúp doanh nghiệp có đầy đủ thông tin kịp thời và chính xác để đưa ra quyết định kinh doanh đứng đắn.Doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao là cơ sở doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển ngày càng vững chắc trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh sôi động và quyết liệt. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng vận dụng lý luận đã được học tập tại trường kết hợp với thực tế thu nhận được từ công tác kế toán tại VNPT Hà Tĩnh cùng với sự giúp đỡ của các anh chị trong phòng kế toán và sự hướng dẫn tận tình của cô giáo hướng dẫn Lê Quỳnh Anh em đã chọn đề tài: "Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' để làm chuyên đề thực tập và viết báo cáo của mình.
Xem thêm

77 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN TỬ

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN TỬ

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 5
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ 6
LỜI NÓI ĐẦU 8
CHƯƠNG 1 11
LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ 11
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG 11
Những vấn đề chung về bán hàng 11
1.1.1 Vị trí của bán hàng trong các doanh nghiệp 11
1.1.2 Khái niệm, ý nghĩa, vai trò của bán hàng 11
1.1.2.1 Khái niệm 11
1.1.2.2 Ý nghĩa của quá trình bán hàng 12
1.1.2.3 Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 12
1.1.2.4.Nhiệm vụ của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp 13
1.1.3.Yêu cầu của công tác quản lý hoạt động bán hàng 14
1.2 Kế toán bán hàng 14
1.2.1 Kế toán doanh thu, doanh thu bán hàng 14
1.2.1.1 Khái niệm 14
1.2.1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng 15
1.2.1.3 Phương pháp xác định doanh thu bán hàng 15
1.2.1.4 Nội dung kế toán doanh thu bán hàng 16
1.2.2.Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 18
1.2.2.1 Chiết khấu thương mại 19
1.2.2.2 Hàng bán bị trả lại 19
1.2.2.3 Giảm giá hàng bán 20
1.2.2.4.Kế toán giá vốn hàng bán 21
1.2.3.Kế toán chi phí bán hàng 25
1.2.3.1 Khái niệm về chi phí bán hàng 25
1.2.3.2 Tài khoản kế toán sử dụng 25
1.2.4 Kế toán quản lý doanh nghiệp 27
1.2.4.1 Khái niệm về chi phí quản lý doanh nghiệp 27
1.2.4.2.Tài khoản kế toán sử dụng 27
1.2.5 Kế toán chi phí và doanh thu hoạt động tài chính 28
1.2.5.1 Kế toán chi phí hoạt động tài chính 28
1.2.5.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 29
1.2.6 Kế toán các khoản chi phí và thu nhập khác. 30
1.2.6.1 Kế toán các khoản chi phí khác 30
1.2.6.2 Kế toán thu nhập khác 31
1.2.7.Kế toán xác định kết quả bán hàng 32
1.2.7.1 Khái niệm và phương pháp xác định kết quả bán hàng 32
1.2.7.2 Phương pháp kế toán 33
1.3 Các phương thức bán hàng và thanh toán tiền hàng 35
1.3.1 Các phương thức bán hàng 35
1.3.1.1 Phương thức bán buôn 35
1.3.1.2 Phương thức bán lẻ 36
1.3.1.3 hình thức bán đại lý, ký gửi 36
1.3.1.4 Phương thức trả chậm, trả góp 38
1.3.1.5 Bán hàng theo phương thức hàng đổi hàng 39
1.3.1.6 Các trường hợp xuất khác được coi là tiêu thụ 40
1.3.2 Các phương thức thanh toán tiền hàng 40
1.3.2.1 Phương thức thanh toán trực tiếp 40
1.3.2.2 Phương thức thanh toán chậm trả 40
1.4 Các hình thức kế toán 42
1.4.1 Hình thức nhật ký chung 42
1.4.2 Hình thức nhật ký sổ cái 44
1.4.3 Hình thức chứng từ ghi sổ 45
1.4.4 Hình thức nhật kí chứng từ 47
1.4.5 Hình thức kế toán trên máy vi tính 48
1.5 Kế toán chi tiết 50
1.5.1 Phương pháp thẻ song song 50
1.5.2 Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 51
1.5.3 Phương pháp sổ số dư 51
CHƯƠNG 2 54
THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN TỬ 54
2.1.Tổng quan về công ty TNHH Công Nghệ Cơ Điện Tử. 54
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Công Nghệ Cơ Điện Tử: 54
2.1.2 Ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Công Nghệ Cơ Điện Tử: 55
2.1.3 Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của công ty TNHH Công Nghệ Cơ Điện Tử: 56
2.1.3.1 Sơ đồ khối về cơ cấu bộ máy quản lý 57
2.1.3.2 Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban: 57
2.1.4 Tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Công Nghệ Cơ Điện Tử. 58
2.1.5 Đặc điểm quy trình luân chuyển hàng hóa 59
2.1.6 Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong 3 năm gần đây. 59
2.2 Những vấn đề chung về hạch toán kế toán tại Công ty TNHH Công Nghệ Cơ Điện Tử . 62
2.2.1: Hình thức kế toán công ty đang áp dụng 62
2.2.2 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Công Nghệ Cơ Điện Tử: 63
2.2.2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 63
2.2.2.2 Nhiệm vụ, quyền hạn và chức năng của từng bộ phận: 63
2.2.2.3 Quan hệ của phòng kế toán với bộ máy quản ký doanh nghiệp 64
2.2.2.4 Chế độ, chính sách kế toán công ty đang áp dụng 65
2.2.2.5 Hệ thống sổ sách của Công ty 65
2.2.2.6 Hệ thống tài khoản kế toán tại công ty 65
2.3 Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH Công Nghệ Cơ Điện Tử. 65
2.3.1. Phương thức bán hàng và phương pháp thanh toán tiền hàng. 65
2.3.2 Hạch toán tổng hợp và chi tiết quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng 67
CHƯƠNG 3 88
MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN TỬ 88
3.1 Đánh giá thực trạng về kế toán bán hàng tại Công ty TNHH công nghệ cơ điện tử. 88
3.1.1 Nhận xét chung về hoạt động kinh doanh của công ty. 88
3.1.2 Đánh giá về công tác tổ chức bộ máy kế toán. 89
3.1.2.1 Ưu điểm 89
3.1.2.2 Nhược điểm 90
3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Công Nghệ Cơ Điện Tử 91
3.3 Phương hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh 95
KẾT LUẬN 97
Xem thêm

106 Đọc thêm

Báo cáo tốt nghiệp: kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Ngọc Anh

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY NGỌC ANH

Trong cơ chế mới, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế tính độc lập, tự chủ trong các doanh nghiệp ngày càng cao hơn mỗi doanh nghiệp phải năng động sáng tạo trong kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết quả kinh doanh của mình, bảo toàn được vốn kinh doanh và quan trọng hơn là kinh doanh có lãi. Muốn như vậy các doanh nghiệp phải nhận thức được vị trí khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá vì nó quyết định đến kết quả kinh doanh của kinh doanh nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp có thu nhập bù đắp chi phí bỏ ra, thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà Nước. Bên cạnh đó, múc đích hoạt động của doanh nghiệp là lợi nhuận nên việc xác định đứng đắn KQKD nói chung về kết quả bán hàng nói riêng là rất quan trọng. Do vậy bên cạnh các biện pháp quản lý chung, việc tổ chức hợp lý công tác kế toán bán háng là rất cần thiết giúp doanh nghiệp có đầy đủ thông tin kịp thời và chính xác để đưa ra quyết định kinh doanh đứng đắn.Doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao là cơ sở doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển ngày càng vững chắc trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh sôi động và quyết liệt. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng vận dụng lý luận đã được học tập tại trường kết hợp với thực tế thu nhận được từ công tác kế toán tại công ty cổ phần Ngọc Anh, em đã chọn đề tài Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng để nghiên cứu và viết chuyên đề
Xem thêm

94 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TC

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TC

Trong cơ chế mới, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế tính độc lập, tự chủ trong các doanh nghiệp ngày càng cao hơn. Mỗi doanh nghiệp phải năng động sáng tạo trong kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết quả kinh doanh của mình, bảo toàn được vốn kinh doanh và quan trọng hơn là kinh doanh có lãi. Muốn như vậy các doanh nghiệp phải nhận thức được vị trí khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá vì nó quyết định đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp có thu nhập bù đắp chi phí bỏ ra, thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà Nước.
Bên cạnh đó, mục đích hoạt động của doanh nghiệp là lợi nhuận nên việc xác định đúng đắn KQKD nói chung và kết quả bán hàng nói riêng là rất quan trọng. Do vậy bên cạnh các biện pháp quản lý chung, việc tổ chức hợp lý công tác kế toán bán háng là rất cần thiết giúp doanh nghiệp có đầy đủ thông tin kịp thời và chính xác để đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn.
Xuất phát từ đó, qua thời gian thực tập ở Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế TC em đã đi sâu nghiên cứu vấn đề tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong công ty với đề tài :
“ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TC“
Trong quá trình thực tập, em đã được sự chỉ dẫn, giúp đỡ của các thầy, cô giáo, trực tiếp là cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thúy cùng các anh, các chị cán bộ kế toán Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế TC. Tuy nhiên, phạm vi đề tài rộng, thời gian thực tế chưa nhiều nên khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo, giúp đỡ của các thầy cô giáo và các anh, các chị phòng kế toán công ty để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn.
Chuyên đề của em gồm ba chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại.

Chương 2 : Thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế TC .

Chương 3 : Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Thiết Bị Y Tế TC
Xem thêm

131 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN :VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP

CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN :VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP

CHUYÊN ĐỀ TỐT NHIỆP CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN ĐẠT LOẠI XUẤT SẮC:CHỦ ĐỀ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆPMỤC LỤCDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT7DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU8PHẦN I: LỜI NÓI ĐẦU9CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI121.1.Ý NGHĨA VÀ SỰ CẦN THIẾT TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG.121.1.1.Ý nghĩa và sự cần thiết tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.121.1.2. Yêu cầu quản lý quá trình bán hàng và nhiệm vụ công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.141.1.2.1. Yêu cầu quản lý quá trình bán hàng và nhiệm vụ công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở doanh nghiệp thương mại.141.1.2.2. Vai trò nhiệm vụ của kế toán Doanh nghiệp thương mại151.2. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU.161.2.1. Kế toán bán hàng161.2.2. Tổ chức công tác kế toán doanh thu bán hàng171.2.2.1. Các phương thức bán hàng171.2.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng321.2.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán321.2.3.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý Doanh nghiệp351.2.3.5. Tổ chức công tác kế toán xác định kết quả bán hàng371.3. TỔ CHỨC HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN37CHƯƠNG II: THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MÁY TÍNH VIỆT NAM392.1 Đặc điểm chung về công ty TNHH phát triển công nghệ máy tính Việt Nam.392.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH phát tiển công nghệ máy tính Việt Nam392.1.2 Đặc điểm cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH phát triển công nghệ máy tính Việt Nam ……………………………………………………39 2.1.2.1.Sơ đồ khối về cơ cấu bộ máy quản lý và mối liên hệ giữa các bộ phận ..........................................................................................................402.1.2.2.Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của từng bộ phận ………………..402.1.3. Đặc điểm tổ chức và ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị412.1.3.1 Ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.412.1.3.1 Ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty412.1.4 Đặc điểm Tổ chức công tác kế toán của Công ty42 2.1.4.1chính sách kế toán công ty đang áp dụng: 422.1.4.2.Hình thức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán tại công ty ..............432.1.4.3.Về hệ thống tài khoản kế toán trong công ty442.1.4.4 Tình hình sản xuất kinh doanh 3 năm gần đây452.1.4.5 Hình thức kế toán của Công ty……………………………………....45 2.1.4.6. Tổ chức bộ máy kế toán trong công ty............................................. 452.2 TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MÁY TÍNH VIỆT NAM472.2.1 Phương thức bán hàng472.2.2 Tổ chức công tác kế toán doanh thu bán hàng.472.2.2.1 Tổ chức chứng từ, tài khoản sử dụng472.2.2.2 Quy trình ghi sổ482.2.3 Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu512.2.3.1 Kế toán doanh thu bán hàng512.2.3.2 Kế toán thuế GTGT tại Công ty TNHH Phát triển công nghệ máy tính Việt Nam:672.2.3.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu:772.2.4 Kế toán giá vốn hàng bán.852.2.4.1 Phương pháp xác định giá vốn hàng bán852.2.4.2 Kế toán giá vốn hàng bán882.2.5 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp962.2.5.1 Kế toán chi phí bán hàng:972.2.5.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp:1082.2.6 Kế toán xác định kết quả bán hàng112CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MÁY TÍNH VIỆT NAM.1193.1 NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MÁY TÍNH VIỆT NAM.1193.2. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MÁY TÍNH VIỆT NAM.122LỜI KẾT133TÀI LIỆU THAM KHẢO134
Xem thêm

127 Đọc thêm

Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy

TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CẦU GIẤY

MỤC LỤC
MỤC LỤC i
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv
DANH MỤC SƠ ĐỒ, v
DANH MỤC BIỂU MẪU, vi
DANH MỤC CÁC BẢNG, vi
DANH MỤC CÁC HÌNH vii
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3
1.1. Sự cần thiết của tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 3
1.1.1. Quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng 3
1.1.2. Vai trò của tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 4
1.1.3. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 4
1.2. Lý luận cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 6
1.2.1. Các phương thức bán hàng và thanh toán trong bán hàng 6
1.2.2. Doanh thu bán hàng 9
1.2.3. Các khoản giảm trừ doanh thu 10
1.2.4. Giá vốn hàng bán 12
1.2.5. Chi phí bán hàng 14
1.2.6. Chi phí quản lý doanh nghiệp 14
1.2.7. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 15
1.2.8. Xác định kết quả bán hàng 15
1.3. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp 16
1.3.1. Tổ chức hệ thống chứng từ sử dụng 16
1.3.2. Tổ chức hệ thống tài khoản sử dụng 18
1.3.3. Trình tự một số nghiệp vụ chủ yếu 21
1.4. Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong điều kiện sử dụng máy vi tính 28
1.4.1. Tính ưu việt của ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán 28
1.4.2. Xác định danh mục 28
1.4.3. Quy trình xử lý thông tin kế toán bán hàng và xác định kết quả 29
2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy 31
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 31
2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 35
2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 38
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty. 41
2.2. Tình hình thực tế tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy. 49
2.2.1. Đặc điểm về sản phẩm (hàng hóa), thị trường và phương thức bán hàng 49
2.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng, thanh toán với khách hàng 51
2.2.3. Kế toán thuế giá trị gia tăng 68
2.2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 72
2.2.5. Kế toán giá vốn hàng bán. 76
2.2.6. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 79
2.2.7. Kế toán Xác định kết quả bán hàng và kế toán Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 92
2.2.8. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 95
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CẦU GIẤY 96
3.1. Những nhận xét đánh giá chung về công tác kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy 97
3.1.1 Những ưu điểm 97
3.1.2. Những hạn chế 98
3.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy 99
3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện 99
3.2.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện những tồn tại trong tổ chức công tác kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy 100
3.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp. 102
3.3.1. Từ phía doanh nghiệp 102
3.3.2. Từ phía Nhà nước: 104
KẾT LUẬN 105
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 107
Xem thêm

123 Đọc thêm

Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy

TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CẦU GIẤY

MỤC LỤC
MỤC LỤC i
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv
DANH MỤC SƠ ĐỒ, v
DANH MỤC BIỂU MẪU, vi
DANH MỤC CÁC BẢNG, vi
DANH MỤC CÁC HÌNH vii
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3
1.1. Sự cần thiết của tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 3
1.1.1. Quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng 3
1.1.2. Vai trò của tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 4
1.1.3. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 4
1.2. Lý luận cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 6
1.2.1. Các phương thức bán hàng và thanh toán trong bán hàng 6
1.2.2. Doanh thu bán hàng 9
1.2.3. Các khoản giảm trừ doanh thu 10
1.2.4. Giá vốn hàng bán 12
1.2.5. Chi phí bán hàng 14
1.2.6. Chi phí quản lý doanh nghiệp 14
1.2.7. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 15
1.2.8. Xác định kết quả bán hàng 15
1.3. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp 16
1.3.1. Tổ chức hệ thống chứng từ sử dụng 16
1.3.2. Tổ chức hệ thống tài khoản sử dụng 18
1.3.3. Trình tự một số nghiệp vụ chủ yếu 21
1.4. Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong điều kiện sử dụng máy vi tính 28
1.4.1. Tính ưu việt của ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán 28
1.4.2. Xác định danh mục 28
1.4.3. Quy trình xử lý thông tin kế toán bán hàng và xác định kết quả 29
2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy 31
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 31
2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 35
2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 38
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty. 41
2.2. Tình hình thực tế tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy. 49
2.2.1. Đặc điểm về sản phẩm (hàng hóa), thị trường và phương thức bán hàng 49
2.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng, thanh toán với khách hàng 51
2.2.3. Kế toán thuế giá trị gia tăng 68
2.2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 72
2.2.5. Kế toán giá vốn hàng bán. 76
2.2.6. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 79
2.2.7. Kế toán Xác định kết quả bán hàng và kế toán Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 92
2.2.8. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 95
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CẦU GIẤY 96
3.1. Những nhận xét đánh giá chung về công tác kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy 97
3.1.1 Những ưu điểm 97
3.1.2. Những hạn chế 98
3.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy 99
3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện 99
3.2.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện những tồn tại trong tổ chức công tác kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy 100
3.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp. 102
3.3.1. Từ phía doanh nghiệp 102
3.3.2. Từ phía Nhà nước: 104
KẾT LUẬN 105
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 107
Xem thêm

124 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH thương mại Thành Công

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 5
DANH MỤC SƠ ĐỒ 6
LỜI MỞ ĐẦU 7
1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu. 7
2.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 8
3.Mục đích và ý nghĩa nghiên cứu. 9
4.Phương pháp nghiên cứu. 9
5.Kết cấu khóa luận tốt nghiệp. 10
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 12
1.1, Một số khái niệm cơ bản. 12
1.1.1, Hoạt động bán hàng. 12
1.1.2, Kết quả bán hàng. 13
1.1.3, Doanh thu bán hàng. 13
1.1.4, Giá vốn. 14
1.2, Sự cần thiết của tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. 14
1.2.1, Khái niệm và đặc điểm hoạt động bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. 14
1.2.1.1, Khái niệm. 14
1.2.1.2, Đặc điểm. 15
1.2.2, Vai trò, yêu cầu của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 16
1.2.3, Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 17
1.3, Phương thức bán hàng. 18
1.3.1, Khái niệm. 18
1.3.2, Các phương thức bán hàng chủ yếu hiện nay. 19
1.4, Phương thức thanh toán. 23
1.5, Phương pháp xác định giá vốn và giá bán. 25
1.5.1, Các phương thức tính giá vốn. 25
1.5.2, Phương pháp xác định giá bán. 30
1.6, Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. 30
1.6.1, Kế toán giá vốn hàng bán. 30
1.6.2, Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu. 36
1.6.2.1, Kế toán doanh thu. 38
1.6.2.2, Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 46
1.7, Kế toán xác định kết quả bán hàng trong donh nghiệp thương mại. 51
1.7.1, Kế toán chi phí bán hàng. 51
1.7.2, Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 55
1.7.3, Kế toán xác định kết quả bán hàng. 58
1.8, Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. 63
1.8.1, Hình thức nhật ký chung. 63
1.8.2, Nhật ký Sổ cái. 65
1.8.3, Hình thức chứng từ ghi sổ. 68
1.8.4, Hình thức kế toán máy. 70
CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG 73
2.1, Tổng quan về công ty TNHH thương mại Thành Công. 73
2.1.1, Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH thương mại Thành Công. 73
2.1.2, Đặc điểm cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH thương mại Thành Công. 76
2.1.2.1, Sơ đồ khối về cơ cấu quản lý, tổ chức. 76
2.1.2.2, Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận. 76
2.1.3, Đặc điểm tổ chức kinh doanh, bán hàng của doanh nghiệp. 83
2.1.4, Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH thương mại Thành Công. 85
2.1.4.1, Các chính sách kế toán chung. 85
2.1.4.2, Hệ thống chứng từ kế toán. 85
2.1.4.3, Hệ thống tài khoản kế toán 87
2.1.4.4, Hệ thống sổ sách kế toán. 88
2.1.4.5, Hệ thống báo cáo kế toán. 90
2.1.4.6, Bộ máy kế toán 90
2.2, Thực trạng về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại Thành Công. 93
2.2.1, Đặc điểm hoạt động bán hàng tại công ty. 93
2.2.2, Kế toán giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp. 95
2.2.3, Kế toán doanh thu bán hàng 106
2.2.4, Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 117
2.2.4, Kế toán xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp. 119
2.2.4.1, Kế toán chi phí bán hàng. 119
2.2.4.2, Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 123
2.2.4.3, Kế toán xác định kết quả bán hàng. 126
2.3, Đánh giá chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại Thành Công. 128
2.3.1, Kết quả đạt được. 128
2.3.2, Hạn chế, tồn tại. 129
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BAN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG. 132
3.1, Yêu cầu và nguyên tắc đề xuất giải pháp cho công tác tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại Thành Công. 132
3.2, Phương hướng đề xuất giải pháp. 133
3.3, Giải pháp cho vấn đề nghiên cứu. 134
3.4, Điều kiện thực hiện giải pháp. 139
KẾT LUẬN 141
TÀI LIỆU THAM KHẢO 142
LỜI CÁM ƠN 143
Xem thêm

146 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Ngọc Anh

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC ANH

Dưới đây là mẫu Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Ngọc Anh để các bạn sinh viên chuyên ngành kế toán sắp làm luận văn, đồ án tốt nghiệp có thể tham khảo thêm cho bài luận của mình.
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Ngọc Anh
LỜI MỞ ĐẦU
Trong cơ chế mới, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế tính độc lập, tự chủ trong các doanh nghiệp ngày càng cao hơn mỗi doanh nghiệp phải năng động sáng tạo trong kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết quả kinh doanh của mình, bảo toàn được vốn kinh doanh và quan trọng hơn là kinh doanh có lãi. Muốn như vậy các doanh nghiệp phải nhận thức được vị trí khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá vì nó quyết định đến kết quả kinh doanh của kinh doanh nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp có thu nhập bù đắp chi phí bỏ ra, thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà Nước.
Bên cạnh đó, múc đích hoạt động của doanh nghiệp là lợi nhuận nên việc xác định đứng đắn KQKD nói chung về kết quả bán hàng nói riêng là rất quan trọng. Do vậy bên cạnh các biện pháp quản lý chung, việc tổ chức hợp lý công tác kế toán bán háng là rất cần thiết giúp doanh nghiệp có đầy đủ thông tin kịp thời và chính xác để đưa ra quyết định kinh doanh đứng đắn.
Doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao là cơ sở doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển ngày càng vững chắc trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh sôi động và quyết liệt.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng vận dụng lý luận đã được học tập tại trường kết hợp với thực tế thu nhận được từ công tác kế toán tại công ty cổ phần Ngọc Anh, em đã chọn đề tài Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng để nghiên cứu và viết chuyên đề của mình.
Nội dung chuyên đề gồm 3 chương:
Chương I: Các vấn đề chung về kế toán bán hàng.
Chương II: Thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.
Chương III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Ngọc Anh.
Xem thêm

95 Đọc thêm

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Đất Vàng

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẤT VÀNG

Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội Bỏo Cỏo Thực TậpPage 4 of 67LỜI MỞ ĐẦUTrong cơ chế mới, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế tính độc lập, tự chủ trong các doanh nghiệp ngày càng cao hơn mỗi doanh nghiệp phải năng động sáng tạo trong kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết quả kinh doanh của mình, bảo toàn được vốn kinh doanh và quan trọng hơn là kinh doanh có lãi. Muốn như vậy các doanh nghiệp phải nhận thức được vị trí khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá vì nó quyết định đến kết quả kinh doanh của kinh doanh nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp có thu nhập bù đắp chi phí bỏ ra, thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà Nước. Bên cạnh đó, múc đích hoạt động của doanh nghiệp là lợi nhuận nên việc xác định đứng đắn KQKD nói chung về kết quả bán hàng nói riêng là rất quan trọng. Do vậy bên cạnh các biện pháp quản lý chung, việc tổ chức hợp lý công tác kế toán bán háng là rất cần thiết giúp doanh nghiệp có đầy đủ thông tin kịp thời và chính xác để đưa ra quyết định kinh doanh đứng đắn.Doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao là cơ sở doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển ngày càng vững chắc trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh sôi động và quyết liệt. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng vận dụng lý luận đã được học tập tại trường kết hợp với thực tế thu nhận được từ công tác kế toán tại công ty TNHH Đất vàng, em đã chọn đề tài Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng để nghiên cứu và viết chuyên đề của mình. Nội dung chuyên đề gồm 3 chương:Chương I: Những vấn đề chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của doanh nghiệpChương II: Thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Đất Vàng
Xem thêm

66 Đọc thêm

TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TNHH BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG TIẾN MẠNH

TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TNHH BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG TIẾN MẠNH

LỜI MỞ ĐẦU1.Lý do chọn đề tàiVới xu thế hội nhập nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây đang phát triểntheo chiều hướng tích cực. Nhà nước ta đã có nhiều biện pháp, nhiều chủ chương đểkhông ngừng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường raquốc tế mà còn tạo nhiều thuận lợi để thu hút các nhà dầu tư nước ngoài vào ViệtNam. Trong bối cảnh đó, sự cạnh tranh lành mạnh trong nền kinh tế cần được chútrọng để tăng hiệu quả hoạt động thực sự của các doanh nghiệp, các ngành sản xuấtkinh doanh của nền kinh tế và làm lành mạnh hóa nền kinh tế.Với nền kinh tế thị trường như hiện nay, mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp làtối đa hóa lợi nhuận, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Đế đạt được điều đó đòihỏi các nhà quản lý phải có những biện pháp thiết thực trong chiến lược kinh doanhcủa mình. Một trong những chiến lược mũi nhọn của các doanh nghiệp thương mạilà tập trung vào khâu bán hàng. Đây là giai đoạn cuối cùng của quá trình luânchuyển hàng hóa trong doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tạo nguồn thu bù đắpnhững chi phí bỏ ra. Từ đó tạo thuận lợi phục vụ cho quá trình tái sản xuất kinhdoanh.Vấn đề đặt ra là làm sao tổ chức tốt khâu bán hàng , rút ngắn được quá trình luânchuyển hàng hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh là thực hiện tốt côngtác kế toán bán hàngxác định kết quả bán hàng. Kế toán bán hàng và xác địnhkết quả bán hàng giữ vai trò hết sức quan trọng, là phần hành kế toán chủ yếu trongcông tác kế toán của doanh nghiệp, góp phần phục vụ đắc lực cho hoạt động bánhàng, giúp doanh nghiệp tăng khả năng thu hồi vốn, cung cấp thông tin nhanhchóng để từ đó giúp nhà quản lý doanh nghiệp phân tích, đánh giá, lựa chọn cácphương án đầu tư phù hợp nâng cao hiệu quả kinh doanh.Để quản lý tốt nghiệp vụ bán hàngxác định kết qủa bán hàng thì kế toán với tưcách là một công cụ quản lý kinh tế cũng phải được thay đổi và hoàn thiện cho phùhợp với tình hình mới.
Xem thêm

100 Đọc thêm

Cùng chủ đề