ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI":

Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH thương mại và xây dựng Đồng Tiến

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐỒNG TIẾN

Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp thương mại muốn tồn tại để tự khẳng định mình và có chỗ đứng vững chắc trên thị trường đòi hỏi hàng hóa bán ra phải được thị trường, được người tiêu dùng chấp thuận. Mục tiêu của doanh nghiệp là hoạt động kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn để tạo tiền đề cho việc mở rộng thị phần trong nước cũng như nước ngoài. Để bắt kịp xu thế phát triển và không bị đẩy ra khỏi “cuộc chơi”, các doanh nghiệp thương mại phải tổ chức tốt nghiệp vụ bán hàng vì bán hàng là khâu quyết định trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Bán hàng hay còn gọi là tiêu thụ là khâu cuối cùng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại. Để tiêu thụ hiệu quả, hàng hóa bán ra phải có chất lượng cao, giá thành hạ, đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Bởi có tiêu thụ tốt sản phẩm, doanh nghiệp mới đảm bảo hoạt động kinh doanh được thường xuyên liên tục. Qua đó, doanh nghiệp sẽ tăng nhanh vòng quay vốn, có thu nhập để bù đắp chi phí và tích lũy vốn đầu tư phát triển. Bán hàng có ý nghĩa đối với doanh nghiệp thương mại, với nền kinh tế cũng như toàn xã hội. Nó có ảnh hưởng trực tiếp mang tính quyết định đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp thương mại. Nó cung cấp một lượng sản phẩm hàng hóa thiết yếu cho nhu cầu hàng ngày của người dân và nhu cầu sản xuất của các ngành kinh tế khác có liên quan. Để hoàn thành tốt kế hoạch tiêu thụ hàng hóa, mỗi doanh nghiệp đều có những biện pháp tổ chức và quản lý mà trong đó kế toán nghiệp vụ bán hàng giữ vai trò quan trọng. Tuy nhiên, công cụ này đã được sử dụng triệt để chưa lại là vấn đề cần đề cập đến.Trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH thương mại và xây dựng Đồng Tiến, em nhận thấy việc hoàn thiện kế toán bán hàng tăng cường hiệu quả của công tác kế toán bán hàng là một đề tài hay góp phần đưa việc hạch toán kế toán bán hàng trở thành một công cụ đắc lực phục vụ cho việc lập kế hoạch tiêu thụ hàng hóa và ra các quyết định của nhà quản lý. Được sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo Th.S Trần Quang Chung, các cô chú anh chị phòng kế toán Công ty TNHH thương mại và xây dựng Đồng Tiến cùng với những kiến thức đã học ở trường, em đã thực hiện báo cáo của mình với đề tài: “ Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH thương mại và xây dựng Đồng Tiến ”.
Xem thêm

86 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại Đoàn Phát

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐOÀN PHÁT

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 6
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 7
DANH MỤC SƠ ĐỒ 8
DANH MỤC BẢNG BIỂU 9
LỜI MỞ ĐẦU 10
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC 12
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH THƯƠNG MẠI 12
1.1. Đặc điểm của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại 12
1.1.1. Đặc điểm về bán hàng và xác định kết quả bán hàng 12
1.1.1.1. Bán hàng 12
1.2.1.2. Xác định kết quả bán hàng 13
1.2.2. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 13
1.2.2.1. Vai trò: 13
1.2.2.2. Nhiệm vụ 14
1.2.3. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến công tác kế toán bán hàng 14
1.2.4. Các phương thức bán hàng 16
1.2.5. Các phương thức thanh toán 19
1.2.6. Phương pháp xác định giá vốn của hàng xuất bán 20
1.3. Nội dung công tác kế toán bán hàng 23
1.3.1. Các chứng từ sử dụng 23
1.3.2. Các tài khoản sử dụng 24
1.3.3. Trình tự hạch toán kế toán bán hàng 28
1.3.3.1. Hạch toán kế toán bán hàng tại các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 28
1.3.3.2. Hạch toán kế toán bán hàng tại các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ: 31
1.4. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 31
1.4.1. Kế toán chi phí bán hàng 31
1.4.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 33
1.5. Kế toán xác định kết quả bán hàng 35
1.5.1. Khái niệm và phương pháp xác định kết quả bán hàng 35
1.5.2. Hạch toán kế toán xác định kết quả bán hàng 36
1.6. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 37
1.6.1. Hình thức Nhật ký chung 37
1.6.2. Hình thức Nhật ký – Sổ cái 38
1.6.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ 39
1.6.4. Hình thức kế toán trên máy vi tính 40
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐOÀN PHÁT 42
2.1. Khái quát chung về công ty TNHH thương mại Đoàn Phát 42
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH thương mại Đoàn Phát 42
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 43
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 45
2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán 46
2.2. Thực trạng công tác kế toán bán hàng tại công ty 48
2.2.1.Các phương thức bán hàng áp dụng tại công ty 48
2.2.2. Các phương thức thanh toán áp dụng tại công ty 49
2.2.3. Tính trị giá vốn của hàng hóa xuất bán trong kỳ 49
2.2.4. Nội dung kế toán bán hàng 50
2.2.4.1. Chứng từ sử dụng và quá trình luân chuyển chứng từ 50
2.2.4.2. Tài khoản sử dụng 56
2.2.4.3. Trình tự hạch toán kế toán bán hàng 57
2.2.4.4. Sổ kế toán sử dụng trong công tác bán hàng 59
2.3. Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty 73
2.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 73
2.3.2. Kế toán xác định kết quả bán hàng 84
CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐOÀN PHÁT 88
3.1. Đánh giá công tác tiêu thụ sản phẩm và kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại Đoàn Phát. 88
3.1.1. Đánh giá công tác tiêu thụ sản phẩm 88
3.1.2. Đánh giá kế toán xác định kết quả kinh doanh 89
3.2 Một số dề xuất nhằm hoàn thiện công tác tiêu thụ và kế toán xác định kết quả kinh doanh 90
3.2.1. Một số đề xuất hoàn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm 90
3.2.2. Một số đề xuất hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh 92
IV. KẾT LUẬN 94
Xem thêm

96 Đọc thêm

Phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại tại công ty điện máy xe đạp xe máy

PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI TẠI CÔNG TY ĐIỆN MÁY XE ĐẠP XE MÁY

Phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại tại công ty điện máy xe đạp xe máy Phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại tại công ty điện máy xe đạp xe máy Phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại tại công ty điện máy xe đạp xe máy Phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại tại công ty điện máy xe đạp xe máy Phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại tại công ty điện máy xe đạp xe máy Phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại tại công ty điện máy xe đạp xe máy Phương pháp kế toán nghiệp vụ bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại tại công ty điện máy xe đạp xe máy
Xem thêm

103 Đọc thêm

TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG NGUYỄN

TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG NGUYỄN

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN i
MỤC LỤC ii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iv
DANH MỤC SƠ ĐỒ v
DANH MỤC HÌNH vi
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI. 6
1.1. Cơ sở lý luận chung về bán hàng trong các DNTM 6
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản: 6
1.1.2. Đặc điểm, yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán bán hàng: 8
1.2. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 13
1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng 13
1.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 18
1.2.3. Kế toán giá vốn hàng xuất bán 22
1.2.4. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 28
1.2.5. Kế toán xác định kết quả bán hàng. 34
1.3. Hệ thống sổ kế toán và báo cáo kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 35
1.3.1. Sổ kế toán. 35
1.3.2. Báo cáo kế toán 44
1.4. Đặc điểm công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong điều kiện sử dụng phần mềm kế toán. 44
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG NGUYỄN 47
2.1. Tổng quan về Công ty TNHH vận tải và thương mại Hoàng Nguyễn. 47
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 47
2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và bộ máy quản lý của Công ty TNHH vận tải và thương mại Hoàng Nguyễn 48
2.1.3. Tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán được áp dụng tại Công ty TNHH vận tải và thương mại Hoàng Nguyễn. 50
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của Công ty TNHH vận tải và thương mại Hoàng Nguyễn 56
2.2.1. Mặt hàng kinh doanh. 56
2.2.2. Thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty TNHH vận tải và thương mại Hoàng Nguyễn 56
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG NGUYỄN 85
3.1. Đánh giá tình hình tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH vận tải và thương mại Hoàng Nguyễn. 85
3.1.1. Ưu điểm 85
3.1.2. Hạn chế 89
3.2. Giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH vận tải và thương mại Hoàng Nguyễn. 90
3.2.1. Yêu cầu hoàn thiện 90
3.2.2. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 91
3.3. Định hướng phát triển 96
3.3.1. Điều kiện thực hiện 96
3.3.2. Định hướng phát triển 96
KẾT LUẬN 98
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 99
Xem thêm

111 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương Mại Ngọc Bích

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC BÍCH

2. Mục đích nghiên cứu.
Trong cơ chế thị trường tự do cạnh tranh, môi trường hoạt động kinh doanh vô cùng phức tạp và sôi động như hiện nay, các doanh nghiệp đều quan tâm tới việc mở rộng thị phần của mình. Việc quy định giá cả, chất lượng hàng hoá, sản phẩm, mẫu mã…và các phương thức thanh toán trong nghiệp vụ bán hàng đòi hỏi các nhà doanh nghiệp phải hết sức linh hoạt và đa dạng.
Muốn vậy, các doanh nghiệp phải nhận thức rõ được khâu tiêu thụ hàng hoá, nó quyết định đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp có thu nhập để bù đắp các chi phí đã bỏ ra. Do đó việc xác định đúng đắn kết quả bán hàng là rất quan trọng. Vì vậy bên cạnh công tác quản lý chung thì công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả giúp doanh nghiệp có đầy đủ thông tin kịp thời và chính xác giúp nhà quản lý đưa ra các quyết định đúng đắn.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
Để vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế với mong muốn góp phần vào việc thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý kinh tế, tài chính của doanh nghiệp đang thực tập, tôi đã chọn và đi sâu nghiên cứu đề tài: "Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại Ngọc Bích"
4. Phương pháp nghiên cứu.
Qua quá trình nghiên cứu lý thuyết tại Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội và thực tế công tác kế toán tại Công ty TNHH Thương Mại Ngọc Bích.Bằng phương pháp phân tích tổng hợp, thu nhập xử lý số liệu, phân tích đánh giá những ưu, nhược điểm và kết hợp với phương pháp duy vật biện chứng để tổng hợp phân tích đánh giá và viết Chuyên Đề này.
5. Những đóng góp chính của Chuyên Đề.
Chuyên Đề đã đánh giá khái quát, những ưu, nhược điểm về công tác kế toán bán hàng tại Công ty, từ đó đưa ra những nhận xét và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán án hàng tại Công ty TNHH Thương Mại Ngọc Bích.
6. Bố cục Chuyên Đề.
Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và danh mục tài liệu tham khảo Chuyên Đế gồm ba chương:
Chương 1: Những lý luận chung về công tác kế toán bán hàng và kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại.
Chương 2: Thực trạng về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại Ngọc Bích.
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thương Mại Ngọc Bích.
Xem thêm

105 Đọc thêm

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương mại Ban Mai Xanh

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BAN MAI XANH

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT 4
LỜI MỞ ĐẦU 5
1.Tính cấp thiết của việc nghiên cứu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 5
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 5
3. Mục đích và ý nghĩa của việc nghiên cứu 6
4. Phương pháp nghiên cứu 6
Chương 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI. 8
1.1.Những vấn đề chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại. 8
1.1.1.Khái niệm về bán hàng. 8
1.1.2.Vai trò, nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 8
1.1.3.Ý nghĩa của kế toán bán hàng trong kinh doanh thương mại. 9
1.2Phương thức bán hàng. 10
1.3.Các phương thức thanh toán trong doanh nghiệp thương mại. 14
1.4.Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu. 14
1.4.1.Kế toán doanh thu bán hàng. 14
1.4.2.Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 19
1.5.Kế toán xác định giá vốn hàng bán trong Doanh nghiệp thương mại. 22
1.5.1.Khái niệm giá vốn hàng bán. 22
1.5.2.Các phương pháp xác định giá vốn hàng bán. 22
1.5.3.Tài khoản kế toán sử dụng. 26
1.5.4.Phương pháp hạch toán. 27
1.6.Xác định giá bán của hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại. 28
1.7.Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 28
1.7.1.Chi phí bán hàng. 29
1.7.2.Chi phí quản lý doanh nghiệp. 30
1.7.3 Phương pháp hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 30
1.8.Kế toán doanh thu hoạt động tài chính, chi phí hoạt động tài chính. 32
1.8.1.Kế toán doanh thu hoạt động tài chính. 32
1.8.2 .Kế toán chi phí hoạt động tài chính. 33
1.9.Kế toán thu nhập khác và chi phí khác. 35
1.9.1.Kế toán thu nhập khác. 35
1.9.2.Kế toán các khoản chi phí khác. 36
1.10.Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 37
1.10.1.Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh 38
1.10.2.Tài khoản 421 –“ Lợi nhuận chưa phân phối” 40
1.11.Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 40
1.12 Các hình thức kế toán sử dụng trong doanh nghiệp thương mại. 42
1.12.1.Hình thức nhật ký chung. 43
1.12.2 Hình thức kế toán Nhật ký Sổ cái. 44
1.12.3 Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ. 46
1.12.4Hình thức kế toán trên máy vi tính. 49
1.13Ảnh hưởng của Thông tư số 2002014TTBTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 đến kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp thương mại. 51
1.13.1 Đối tượng ảnh hưởng. 51
1.13.2Phạm vi ảnh hưởng. 52
1.13.3 Nội dung ảnh hưởng của Thông tư 2002014TTBTC ngày 22122014. 52
Chương 2: THỰC TRẠNG KÊ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BAN MAI XANH. 62
2.1 Tổng quan về Công ty CPTM Ban Mai Xanh. 62
2.1.3.Đặc điểm kinh doanh và tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty 75
2.1.3.1 Đặc điểm sản phẩm tiêu thụ 75
2.1.5.3Hệ thống tài khoản kế toán 89
2.2. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TMCP Ban Mai Xanh 102
Chương 3: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BAN MAI XANH 135
3.1 Đánh giá chung về thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty và phương hướng hoàn thiện 135
3.1.2 Những hạn chế về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TMCP Ban Mai Xanh 137
3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TMCP Ban Mai Xanh 138
3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện đề tài. 138
3.2.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TMCP Ban Mai Xanh 139
3.2.3 Một số kiến nghị về kế toán bán hàng và xác định KQKD theo hướng của Thông tư 2002014TTBTC tại Công ty TMCP Ban Mai Xanh. 145
TÀI LIỆU THAM KHẢO 149
Xem thêm

145 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty công ty CP Đầu tư và thương mại tổng hợp Hoà Phát

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP HOÀ PHÁT

Tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thương mại nói riêng. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang có những bước phát triển cả về quy mô và loại hình kinh doanh với nhiều hình thức đa dạng, loại hình hoạt động phong phú, thay đổi linh hoạt, các doanh nghiệp đã góp phần quan trọng tạo nên một nền kinh tế thị trường năng động ổn định và phát triển mạnh mẽ.
Các doanh nghiệp đang phải đối mặt với không ít những khó khăn thách thức. Và nhiệm vụ đặt ra cho các nhà kinh doanh là tập trung mọi trí lực vào các yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
Đối với doanh nghiệp thương mại thì hoạt động kinh doanh chính là hoạt động bán hàng. Bán hàng là một nghệ thuật, lượng hàng hoá tiêu thụ là nhân tố trực tiếp làm thay đổi lợi nhuận của doanh nghiệp, nó thể hiện sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường, là cơ sở để đánh giá trình độ quản lý, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mặt khác nó không chỉ là cầu nối giữa các đơn vị, thành phần kinh tế trong nước lại với nhau thành một thể thống nhất mà còn có ý nghĩa rất quan trọng bắt chặt thêm mối quan hệ quốc tế nối thị trường trong nước và thị trường quốc tế ngày càng phát triển mạnh mẽ. Kết quả bán hàng là chỉ tiêu tổng hợp để phân tích đánh giá các chỉ tiêu kinh tế, tài chính của doanh nghiệp như: cơ cấu tiêu thụ, số vòng quay của vốn.
Gắn liền với công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng, kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng cũng giữ một vị trí hết sức quan trọng góp phần phục vụ đắc lực và có hiệu quả trong công tác bán hàng. Do đó kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng cần phải được tổ chức một cách khoa học hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
Trong thời gian thực tập tại công ty CP Đầu tư và thương mại tổng hợp Hoà Phát, tiếp cận với thực tiễn hoạt động của một doanh nghiệp với mục đích vận dụng những kiến thức đã được trang bị tại nhà trường, học hỏi thêm những kiến thức kinh nghiệm thực tế cũng với việc nhận thức được tầm quan trọng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng em quyết định chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty công ty CP Đầu tư và thương mại tổng hợp Hoà Phát” làm đề tài cuối khoá.
Xem thêm

62 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Thương Mại, Dịch Vụ và Xây Dựng Hưng Thịnh

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG HƯNG THỊNH

Trong nền kinh tế thị trường, sự cạnh tranh là điều tất yếu. Nó vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với mỗi doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thương mại nói riêng. Đối với các doanh nghiệp thương mại, bán hàng có một vị trí đặc biệt quan trọng nó quyết định trực tiếp đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, cơ chế thị trường cho phép đánh giá chính xác hiệu quả kinh doanh của từng doanh nghiệp.
Trong tiến trình đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế và nền kinh tế đang nhiều biến động hiện nay, hoạt động bán hàng của Công ty TNHH Thương Mại, Dịch Vụ và Xây Dựng Hưng Thịnh càng phải đối mặt với không ít khó khăn thử thách, do vậy để có thể đứng vững trên thương trường thì Công ty cần phải tổ chức tốt công tác bán hàng, có chiến lược bán hàng thích hợp cho phép công ty chủ động thích ứng với môi trường, nắm bắt cơ hội, huy động có hiệu quả nguồn lực hiện có để bảo toàn và phát triển vốn, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Gắn liền với công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng, kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng giữ một vai trò hết sức quan trọng vì nó phản ánh toàn bộ quá trình bán hàng của doanh nghiệp cũng như việc xác định kết quả kinh doanh cung cấp thông tin cho nhà quản lý về hiệu quả, tình hình kinh doanh của từng đối tượng hàng hóa để từ đó có được những quyết định kinh doanh đúng đắn kịp thời và có hiệu quả.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng thực tế tại Công ty TNHH Thương Mại, Dịch Vụ và Xây Dựng Hưng Thịnh, được sự hướng dẫn nhiệt tình của Cô giáo Phạm Thị Bích Chi cùng với sự động viên giúp đỡ của các cán bộ trong phòng kế toán em đã mạnh dạn đi sâu tìm hiểu được thực tế qua đề tài “ Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Thương Mại, Dịch Vụ và Xây Dựng Hưng Thịnh”cho chuyên đề tốt nghiệp của mình.
Xem thêm

57 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty TNHH đầu tư Thương mại Nhật Long

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI NHẬT LONG

Đối với doanh nghiệp thương mại thì hoạt động kinh doanh chính là hoạt động bán hàng. Bán hàng là một nghệ thuật, lượng hàng hóa tiêu thụ là nhân tố trực tiếp làm thay đổi lợi nhuận của doanh nghiệp, nó thể hiện sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường, là cơ sở để đánh giá trình độ quản lý, hiệu quả SXKD của doanh nghiệp. Mặt khác nó không chỉ là cầu nối giữa các đơn vị, thành phần kinh tế trong nước lại với nhau thành một thể thống nhất mà còn có ý nghĩa rất quan trọng bắt chặt thêm mối quan hệ quốc tế nối thị trường trong nước và thị trường quốc tế phát triển ngày càng mạnh mẽ.Kết quả bán hàng là chỉ tiêu tổng hợp để phân tích đánh giá các chỉ tiêu kinh tế, tài chính của doanh nghiệp như cơ cấu tiêu thụ, số vòng quay của vốn,…Gắn liền với công tác bán hàng và xác định KQKD, kế toán bán hàng và xác định KQKD cũng giữ một vị trí hết sức quan trọng góp phần phục vụ đắc lực và có hiệu quả trong công tác bán hàng. Do đó kế toán bán hàng và xác định KQKD cần phải được tổ chức một cách khoa học, hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
Xem thêm

71 Đọc thêm

LUẬN VĂN TN “hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty tnhh sản xuất và thương mại hưng phát” làm khóa luận tốt nghiệp”.

LUẬN VĂN TN “HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG PHÁT” LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP”.

Trong thời kì đổi mới hiện nay, nước ta đang có những bước chuyển mình vững chắc trên tất cả các lĩnh vực cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quân sự… Đóng góp đáng kể vào sự chuyển mình ấy là vai trò của các doanh nghiệp Việt Nam đối với nền kinh tế nói riêng và đất nước nói chung. Cùng với sự đi lên của đất nước, các doanh nghiệp ngày càng mở rộng về quy mô và nâng cao về chất lượng sản xuất. Một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp ngày càng mở rộng về quy mô và nâng cao về chất lượng sản xuất. Một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp đó là hiệu quả kinh tế. Bởi vậy, doanh nghiệp rất chú trọng đến khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa. Đó là khâu quan trọng để quyết định đến việc lãi, lỗ, đến sự tồn tại của doanh nghiệp, là điều kiện để doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với ngân sách nhà nước. Do vậy, việc tổ chức quản lý công tác hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ có vai trò hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng ấy, qua quá trình thực tập tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng Phát, dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của giáo viên hướng dẫn là thạc sĩ Đinh Thị Thủy và sự giúp đỡ của các cô chú trong phòng kế toán công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng Phát, em đã chọn nghiên cứu và hoàn thành đề tài:
“Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng Phát” làm khóa luận tốt nghiệp”.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung khóa luận gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại.
Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng Phát.
Chương 3: Đánh giá và ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng Phát.
Đề tài tập trung nghiên cứu lí luận và thực tiễn về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng Phát với kì kế toán là tháng 02/2011. Đề tài được thực hiện trong thời gian thực tế tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng Phát từ ngày 25 tháng 01 năm 2011 đến ngày 29 tháng 04 năm 2011.
Đề tài được thực hiện dựa vào số liệu sơ cấp và thứ cấp, cụ thể thông qua việc phân tích số liệu thực tế thu thập trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp như các số liệu thu thập trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp như các số liệu trên sổ sách kế toán, các báo cáo tài chính và các giáo trình kế toán tài chính. Số liệu chủ yếu được phân tích theo phương pháp diễn dịch và thống kê. Đồng thời em cũng tham khảo một số văn bản quy định chế độ tài chính hiện hành.
Xem thêm

91 Đọc thêm

Phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần thương mại xi măng công ty cổ phần thương mại xi măng

PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XI MĂNG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XI MĂNG

Hoạt động kinh doanh thương mại là quá trình lưu chuyển hàng hoá từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng, bao gồm hai giai đoạn thu mua và tiêu thụ. Tiêu thụ là quá trình tổng hợp của các phương thức bán hàng và kết quả bán hàng, nó đảm bảo cho sự tồn tại của doanh nghiệp thương mại. Bán hàng là phương tiện để đạt kết quả, kết quả là mục đích của bán hàng, chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau tạo nên một quá trình kinh doanh thương mại. Để phản ánh quá trình kinh doanh trên kế toán đóng vai trò hết sức quan trọng. Kế toán hoạt động kinh doanh thương mại là việc ghi chép và sử lý nghiệp vụ bán hàng và xác định kết quả bán hàng, tổ chức tốt công tác kế toán giúp các nhà quản lý doanh nghiệp nắm bắt toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh từ khâu mua hàng, bán hàng và dự trữ hàng hoá.
Xem thêm

128 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH thương mại Thành Công

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 5
DANH MỤC SƠ ĐỒ 6
LỜI MỞ ĐẦU 7
1.Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu. 7
2.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 8
3.Mục đích và ý nghĩa nghiên cứu. 9
4.Phương pháp nghiên cứu. 9
5.Kết cấu khóa luận tốt nghiệp. 10
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 12
1.1, Một số khái niệm cơ bản. 12
1.1.1, Hoạt động bán hàng. 12
1.1.2, Kết quả bán hàng. 13
1.1.3, Doanh thu bán hàng. 13
1.1.4, Giá vốn. 14
1.2, Sự cần thiết của tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. 14
1.2.1, Khái niệm và đặc điểm hoạt động bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. 14
1.2.1.1, Khái niệm. 14
1.2.1.2, Đặc điểm. 15
1.2.2, Vai trò, yêu cầu của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 16
1.2.3, Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 17
1.3, Phương thức bán hàng. 18
1.3.1, Khái niệm. 18
1.3.2, Các phương thức bán hàng chủ yếu hiện nay. 19
1.4, Phương thức thanh toán. 23
1.5, Phương pháp xác định giá vốn và giá bán. 25
1.5.1, Các phương thức tính giá vốn. 25
1.5.2, Phương pháp xác định giá bán. 30
1.6, Kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. 30
1.6.1, Kế toán giá vốn hàng bán. 30
1.6.2, Kế toán doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu. 36
1.6.2.1, Kế toán doanh thu. 38
1.6.2.2, Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 46
1.7, Kế toán xác định kết quả bán hàng trong donh nghiệp thương mại. 51
1.7.1, Kế toán chi phí bán hàng. 51
1.7.2, Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 55
1.7.3, Kế toán xác định kết quả bán hàng. 58
1.8, Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. 63
1.8.1, Hình thức nhật ký chung. 63
1.8.2, Nhật ký Sổ cái. 65
1.8.3, Hình thức chứng từ ghi sổ. 68
1.8.4, Hình thức kế toán máy. 70
CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG 73
2.1, Tổng quan về công ty TNHH thương mại Thành Công. 73
2.1.1, Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH thương mại Thành Công. 73
2.1.2, Đặc điểm cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH thương mại Thành Công. 76
2.1.2.1, Sơ đồ khối về cơ cấu quản lý, tổ chức. 76
2.1.2.2, Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận. 76
2.1.3, Đặc điểm tổ chức kinh doanh, bán hàng của doanh nghiệp. 83
2.1.4, Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH thương mại Thành Công. 85
2.1.4.1, Các chính sách kế toán chung. 85
2.1.4.2, Hệ thống chứng từ kế toán. 85
2.1.4.3, Hệ thống tài khoản kế toán 87
2.1.4.4, Hệ thống sổ sách kế toán. 88
2.1.4.5, Hệ thống báo cáo kế toán. 90
2.1.4.6, Bộ máy kế toán 90
2.2, Thực trạng về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại Thành Công. 93
2.2.1, Đặc điểm hoạt động bán hàng tại công ty. 93
2.2.2, Kế toán giá vốn hàng bán trong doanh nghiệp. 95
2.2.3, Kế toán doanh thu bán hàng 106
2.2.4, Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 117
2.2.4, Kế toán xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp. 119
2.2.4.1, Kế toán chi phí bán hàng. 119
2.2.4.2, Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 123
2.2.4.3, Kế toán xác định kết quả bán hàng. 126
2.3, Đánh giá chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại Thành Công. 128
2.3.1, Kết quả đạt được. 128
2.3.2, Hạn chế, tồn tại. 129
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BAN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG. 132
3.1, Yêu cầu và nguyên tắc đề xuất giải pháp cho công tác tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại Thành Công. 132
3.2, Phương hướng đề xuất giải pháp. 133
3.3, Giải pháp cho vấn đề nghiên cứu. 134
3.4, Điều kiện thực hiện giải pháp. 139
KẾT LUẬN 141
TÀI LIỆU THAM KHẢO 142
LỜI CÁM ƠN 143
Xem thêm

146 Đọc thêm

Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy

TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CẦU GIẤY

MỤC LỤC
MỤC LỤC i
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv
DANH MỤC SƠ ĐỒ, v
DANH MỤC BIỂU MẪU, vi
DANH MỤC CÁC BẢNG, vi
DANH MỤC CÁC HÌNH vii
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3
1.1. Sự cần thiết của tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 3
1.1.1. Quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng 3
1.1.2. Vai trò của tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 4
1.1.3. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 4
1.2. Lý luận cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 6
1.2.1. Các phương thức bán hàng và thanh toán trong bán hàng 6
1.2.2. Doanh thu bán hàng 9
1.2.3. Các khoản giảm trừ doanh thu 10
1.2.4. Giá vốn hàng bán 12
1.2.5. Chi phí bán hàng 14
1.2.6. Chi phí quản lý doanh nghiệp 14
1.2.7. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 15
1.2.8. Xác định kết quả bán hàng 15
1.3. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp 16
1.3.1. Tổ chức hệ thống chứng từ sử dụng 16
1.3.2. Tổ chức hệ thống tài khoản sử dụng 18
1.3.3. Trình tự một số nghiệp vụ chủ yếu 21
1.4. Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong điều kiện sử dụng máy vi tính 28
1.4.1. Tính ưu việt của ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán 28
1.4.2. Xác định danh mục 28
1.4.3. Quy trình xử lý thông tin kế toán bán hàng và xác định kết quả 29
2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy 31
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 31
2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 35
2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 38
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty. 41
2.2. Tình hình thực tế tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy. 49
2.2.1. Đặc điểm về sản phẩm (hàng hóa), thị trường và phương thức bán hàng 49
2.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng, thanh toán với khách hàng 51
2.2.3. Kế toán thuế giá trị gia tăng 68
2.2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 72
2.2.5. Kế toán giá vốn hàng bán. 76
2.2.6. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 79
2.2.7. Kế toán Xác định kết quả bán hàng và kế toán Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 92
2.2.8. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 95
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CẦU GIẤY 96
3.1. Những nhận xét đánh giá chung về công tác kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy 97
3.1.1 Những ưu điểm 97
3.1.2. Những hạn chế 98
3.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy 99
3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện 99
3.2.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện những tồn tại trong tổ chức công tác kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy 100
3.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp. 102
3.3.1. Từ phía doanh nghiệp 102
3.3.2. Từ phía Nhà nước: 104
KẾT LUẬN 105
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 107
Xem thêm

124 Đọc thêm

Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy

TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CẦU GIẤY

MỤC LỤC
MỤC LỤC i
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv
DANH MỤC SƠ ĐỒ, v
DANH MỤC BIỂU MẪU, vi
DANH MỤC CÁC BẢNG, vi
DANH MỤC CÁC HÌNH vii
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 3
1.1. Sự cần thiết của tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 3
1.1.1. Quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng 3
1.1.2. Vai trò của tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 4
1.1.3. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 4
1.2. Lý luận cơ bản về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 6
1.2.1. Các phương thức bán hàng và thanh toán trong bán hàng 6
1.2.2. Doanh thu bán hàng 9
1.2.3. Các khoản giảm trừ doanh thu 10
1.2.4. Giá vốn hàng bán 12
1.2.5. Chi phí bán hàng 14
1.2.6. Chi phí quản lý doanh nghiệp 14
1.2.7. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 15
1.2.8. Xác định kết quả bán hàng 15
1.3. Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp 16
1.3.1. Tổ chức hệ thống chứng từ sử dụng 16
1.3.2. Tổ chức hệ thống tài khoản sử dụng 18
1.3.3. Trình tự một số nghiệp vụ chủ yếu 21
1.4. Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong điều kiện sử dụng máy vi tính 28
1.4.1. Tính ưu việt của ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán 28
1.4.2. Xác định danh mục 28
1.4.3. Quy trình xử lý thông tin kế toán bán hàng và xác định kết quả 29
2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy 31
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 31
2.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 35
2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 38
2.1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty. 41
2.2. Tình hình thực tế tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy. 49
2.2.1. Đặc điểm về sản phẩm (hàng hóa), thị trường và phương thức bán hàng 49
2.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng, thanh toán với khách hàng 51
2.2.3. Kế toán thuế giá trị gia tăng 68
2.2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 72
2.2.5. Kế toán giá vốn hàng bán. 76
2.2.6. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 79
2.2.7. Kế toán Xác định kết quả bán hàng và kế toán Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 92
2.2.8. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 95
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CẦU GIẤY 96
3.1. Những nhận xét đánh giá chung về công tác kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy 97
3.1.1 Những ưu điểm 97
3.1.2. Những hạn chế 98
3.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy 99
3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện 99
3.2.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện những tồn tại trong tổ chức công tác kế toán bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại Cầu Giấy 100
3.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp. 102
3.3.1. Từ phía doanh nghiệp 102
3.3.2. Từ phía Nhà nước: 104
KẾT LUẬN 105
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 107
Xem thêm

123 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Đức Hiếu

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC HIẾU

Trong điều kiện nền kinh tế thị trường như hiện nay, với sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp, các công ty, các cá nhân,…chuyên sản xuất kinh doanh các loại mặt hàng tương tự nhau diễn ra hết sức gay gắt. Vì vậy, thị trường là vấn đề sống còn của các doanh nghiệp, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều phải gắn liền với thị trường cho nên bản thân các doanh nghiệp phải tìm nguồn mua hàng hóa và tiêu thụ hàng hoá của họ để tồn tại và phát triển. Kinh doanh trong cơ chế thị trường gắn trực tiếp với mục tiêu lợi nhuận.
Đối với các doanh nghiệp thương mại thì hoạt động kinh doanh cũng chính là hoạt động bán hàng. Muốn tồn tại và phát triển, đòi hỏi các doanh nghiệp phải nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bán hàng bởi nó quyết định trực tiếp đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Công tác bán hàng muốn đạt hiệu quả cao thì cần phải có một bộ máy hỗ trợ đắc lực, đó là bộ máy kế toán trong doanh nghiệp, đặc biệt là kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Bộ phận này cung cấp thông tin về tình hình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp, cho phép doanh nghiệp biết rõ từng tài khoản mục chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra trong quá trình mua, bán, dự trữ hàng hoá, kết quả thu được từ quá trình bán hàng đồng thời tìm ra nguyên nhân làm tăng, giảm các khoản thu nhập, chi phí để từ đó tìm ra các biện pháp làm tăng thu nhập.
Vì vậy, tổ chức tốt quá trình bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại là nhiệm vụ sống còn, quyết định đến sự tồn tại của doanh nghiệp nhất là trong môi trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay của nền kinh tế thị trường.
Xuất phát từ nhận thức trên, qua quá trình thực tập tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Đức Hiếu, được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo TS. Trần Mạnh Dũng và các Anh, Chị trong phòng kế toán của Công ty, em đã hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình với đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Đức Hiếu”.
Xem thêm

71 Đọc thêm

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNHKẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ SAO NAM

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNHKẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ SAO NAM

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN 1
MỤC LỤC 2
BẢNG KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT 7
LỜI NÓI ĐẦU 8
CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 10
1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 10
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của nghiệp vụ bán hàng. 10
1.1.2. Đặc điểm của quá trình bán hàng ảnh hưởng tới kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 11
1.1.3. Các phương thức bán hàng 12
1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 15
1.1.5. Yêu cầu với công tác quản lí hoạt động bán hàng. 16
1.2. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CHI PHÍ TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI. 17
1.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán 17
1.2.2. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp. 23
1.2.3. Kế toán chi phí tài chính. 27
1.2.4. Kế toán chi phí khác. 28
1.2.5. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 29
1.3. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU NHẬP TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI. 31
1.3.1. Kế toán doanh thu bán hàng. 31
1.3.2. Kế toán các khoản giảmtrừ doanh thu. 35
1.3.3.. Kế toán thu nhập khác. 39
1.3.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 41
1.4. HÌNH THỨC KẾ TOÁN TRÊN MÁY VI TÍNH. 43
1.5. HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN. 44
CHƯƠNG 2 TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ SAO NAM 46
2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ SAO NAM. 46
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Sao Nam. 46
2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 48
2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CÁC KHOẢN CHI PHÍ TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ SAO NAM. 53
2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán. 53
2.2.2. Kế toán Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp. 57
2.2.3. Kế toán chi phí tài chính. 65
2.2.4. Kế toán chi phí khác. 65
2.2.5. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 66
2.3. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU NHẬP TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ SAO NAM. 67
2.3.1. Kế toán doanh thu bán hàng. 67
2.3.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 79
2.2.3. Kế toán thu nhập tài chính. 80
2.2.4. Kế toán thu nhập khác. 81
2.2.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 82
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁCĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ SAO NAM 86
3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁCKẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁCĐINH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ SAO NAM. 86
3.1.1. Ưu điểm. 87
3.1.2. Những mặt hạn chế. 90
3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆNKẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ SAO NAM. 92
3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện. 92
3.2.2. Nguyên tắc hoàn thiện. 92
3.2.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Đầu Tư Công Nghệ. 93
KẾT LUẬN 100
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 101
Xem thêm

100 Đọc thêm

Kế toán bán hàng mặt hàng thép tại công ty TNHH Daiichi Kizoku Việt Nam

KẾ TOÁN BÁN HÀNG MẶT HÀNG THÉP TẠI CÔNG TY TNHH DAIICHI KIZOKU VIỆT NAM

MỤC LỤC
TÓM LƯỢC Error Bookmark not defined.
LỜI CẢM ƠN ii
MỤC LỤC iii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v
DANH MỤC PHỤ LỤC vi
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1.Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài nghiên cứu. 1
2. Mục tiêu cụ thể đạt ra cần giải quyết đề tài 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 2
4. Phương pháp thực hiện đề tài 3
5. Kết cấu của khóa luận 4
CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI. 5
1.1.Cơ sở lý luận của kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. 5
1.1.1 Một số khái niệm cơ bản. 5
1.1.1.1 Khái niệm bán hàng 5
1.1.1.2Khái niệm doanh thu và các khoản giảm trừ doanh thu 5
1.1.1.3Khái niệm giá gốc hàng tồn kho 6
1.1.2. Đặc điểm, yêu cầu quản lý, nhiệm vụ của kế toán bán hàng 6
1.1.2.1 Đặc điểm kế toán bán hàng trong DNTM 6
1.1.2.1.3 Phương thức thanh toán 9
1.1.2.2. Yêu cầu của kế toán bán hàng trong DNTM. 10
1.1.2.3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng . 10
1.2.Nội dung của kế toán bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. 11
1.2.1.Nội dung kế toán bán hàng theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam.11
1.2.1.1. VAS 01 “Chuẩn mực chung” 11
1.2.1.2. VAS 02 “Hàng tồn kho” 12
1.2.1.3 VAS 14 “Doanh thu và thu nhập khác” 13
1.2.2. Nội dung kế toán bán hàng trong các DNTM theo chế độ kế toán hiện hành (Thông tư 2002014TT–BTC, ngày 22122014) 14
1.2.2.1. Chứng từ 14
1.2.2.2. Tài khoản sử dụng và trình tự hạch toán. 15
1.2.2.3Sổ kế toán. 22
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG MẶT HÀNG THÉP TẠI CÔNG TY DAIICHI KINZOKU VIỆT NAM. 25
2.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và ảnh hưởng của môi trưởng đến kế toán bán hàng. 25
2.1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu. 25
2.1.2.1.Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường vĩ mô 26
2.1.2.2 Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường vi mô 28
Các nhân tố chủ yếu của môi trường vi mô ảnh hưởng đến kế toán bán hàng của Công ty bao gồm: Đặc điểm tổ chức công tác kế toán và chính sách kế toán tại Công ty. 28
2.2. Thực trạng kế toán bán mặt hàng Thép tại công ty TNHH Daiichi Kinzoku Việt Nam. 28
2.2.1 Đặc điểm kế toán tại công ty TNHH Daiichi Kinzoku Việt Nam. 28
2.2.1.2 Đặc điểm công tác kế toán: 29
2.2.2. Thực trạng kế toán bán mặt hàng Thép tại công ty TNHH Daiichi Kinzoku Việt Nam. 30
2.2.2.1 Chứng từ sử dụng 30
2.2.2.2 Tài khoản kế toán. 32
2.2.2.3. Vận dụng tài khoản kế toán 33
2.2.2.3.Sổ kế toán 37
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN MẶT HÀNG THÉP TẠI CÔNG TY DAIICHI KINZOKU VIỆT NAM. 38
3.1 Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu 38
3.1.1. Những kết quả đã đạt được 38
3.1.2 Những mặt hạn chế, tồn tại và nguyên nhân 40
3.2. Các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán bán mặt hàng thép tại công ty Daiichi Kinzoku Việt Nam. 41
3.3. Điều kiện áp dụng 45
KẾT LUẬN 47
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 48
Xem thêm

52 Đọc thêm

Hoàn thiện kiểm toán khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán kiểm toán (AASC) thực hiện

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN KIỂM TOÁN (AASC) THỰC HIỆN

LỜI MỞ ĐẦUTrong nền kinh tế thị trường, hoạt động kiểm toán, đặc biệt là kiểm toán độc lập, đã trở thành nhu cầu tất yếu đối với hoạt động kinh doanh và nâng cao chất lượng quản lý của các doanh nghiệp. Hạch toán kế toán là bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế, ngày càng trở nên quan trọng và cần thiết cho các quyết định kinh tế. Kiểm toán luôn đi liền và là sự tiếp nối với hoạt động kế toán. Nếu kế toán làm nhiệm vụ tổ chức thu thập, xử lý và cung cấp những thông tin, thì kiểm toán chính là sự xác nhận tính khách quan, tính chuẩn xác của thông tin; và cái quan trọng hơn là qua đó để hoàn thiện các quá trình quản lý, hoàn thiện quá trình tổ chức thông tin, phục vụ có hiệu quả cho các đối tượng sử dụng thông tin kế toán. Nhu cầu về kiểm toán, vì thế thực sự phát sinh và tăng lên trong nền kinh tế thị trường là hoạt động đa dạng và sôi động.Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp là một yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thông qua đó chỉ tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp được xác định một cách chính xác. Sự quan trọng đó của chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đã làm cho việc thực hiện quy trình kiểm toán khoản mục chi phí hoạt động trở thành một trong những vấn đề rất được quan tâm trong các cuộc kiểm toán và sự hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục chi phí hoạt động cũng là điều tất yếu cần thiết.Với lý do trên em đã lựa chọn đề tài: “ Hoàn thiện kiểm toán khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán kiểm toán (AASC) thực hiện” cho chuyên đề thực tập chuyên ngành của mình.Ngoài lời mở đầu và phần kết luận, Chuyên đề thực tập chuyên ngành bao gồm nội dung sau:Chương 1: Đặc điểm về hoạt động bán hàng và quản lý doanh nghiệp có ảnh hưởng đến kiểm toán tài chính do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán( AASC) thực hiện.Chương 2: Thực trạng vận dụng quy trình kiểm toán vào kiểm toán khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn kế toán và kiểm toán thực hiện.Chương 3: Nhận xét và các giải pháp hoàn thiện vận dụng quy trình kiểm toán và khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn kế toán và kiểm toán thực hiện.
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BIỂU
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC SƠ ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU1
CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP CỦA KHÁCH HÀNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC)3
1.1. Đặc điểm hoạt động bán hàng và hoạt động quản lý doanh nghiệp có ảnh hưởng đến kiểm toán báo cáo tài chính3
1.1.1. Đặc điểm hoạt động bán hàng ảnh hưởng đến kiểm toán báo cáo tài chính3
1.1.2. Đặc điểm hoạt động Quản lý có ảnh hưởng đến kiểm toán báo cáo tài chính4
1.2. Mục tiêu kiểm toán Chi phí bán hàng và Chi phí quản lý doanh nghiệp trong Kiểm toán Báo cáo tài5
1.3. Vai trò của kiểm toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong Kiểm toán Báo cáo tài chính tại Công ty TNHH tư vấn tài chính kế toán kiểm toán AASC6
1.4. Quy trình kiểm toán khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn kế toán và kiểm toán (AASC) thực hiện7
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VẬN DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN VÀO KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG ABC DO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN (AASC) THỰC HIỆN23
2.1. Chuẩn bị kiểm toán23
2.1.1. Tìm hiểu khái quát thông tin về khách hàng23
2.1.2. Thành lập nhóm kiểm toán24
2.1.3. Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá môi trường kiểm soát25
2.1.4. Đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán26
2.1.5. Thiết kế chương trình kiểm toán cụ thể32
2.2. Thực hiện kiểm toán khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Xi măng ABC37
2.2.1. Thực hiện thử nghiệm kiểm soát37
2.2.2. Thực hiện thủ tục phân tích39
2.2.2.1. Lập biểu tổng hợp39
2.2.2.2. Thực hiện thủ tục phân tích tổng thể49
2.2.2.3. Thực hiện phân tích theo tỷ trọng từng loại chi phí từng tháng và biến động từng loại chi phí theo tháng50
2.2.3. Kiểm tra chi tiết57
2.2.4. Kết thúc kiểm toán69
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VẬN DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN VÀO KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP DO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN THỰC HIỆN72
3.1. Nhận xét về thực trạng kiểm toán khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp do Công ty TNHH dịch vụ kế toán và kiểm toán thực hiện72
3.1.1. Ưu điểm của quy trình kiểm toán khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp do công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Kế toán và Kiểm toán thực hiện72
3.1.2. Những tồn tại trong quy trình kiểm toán khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp do công ty kiểm toán TNHH dịch vụ tư vấn kế toán và kiểm toán thực hiện73
3.2. Các giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn kế toán và kiểm toán thực hiện75
KẾT LUẬN78
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Xem thêm

79 Đọc thêm

Hoàn thiện hạch toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP thiết bị tổng hợp máy văn phòng SARA

HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP THIẾT BỊ TỔNG HỢP MÁY VĂN PHÒNG SARA

Bước vào thời kỳ hội nhập, từ khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO đã mang lại cho các doanh nghiệp thời cơ mới. Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, quyết liệt với hàng loạt sản phẩm giá rẻ chất lượng cao không chỉ ở các công ty trong nước và còn có cả xâm nhập từ các công ty nước ngoài. Vì thế mà các doanh nghiệp Việt Nam cần phải nhanh chóng điều chỉnh lại cơ cấu tổ chức, không ngừng đầu tư vào cơ sở vật chất, các công nghệ mới, nâng cao trình độ lao động để nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh đáp ứng đòi hỏi của hội nhập. Đối với công ty CP thiết bị tổng hợp máy văn phòng SARA cũng không phải ngoại lệ, là một doanh nghiệp kinh doanh thương mại về các sản phẩm công nghệ thông tin thì sự cải tiến là rất cần thiết, cải tiến trong các kế hoạch tiếp cận thị trường, xây dựng thương hiệu cho mình. Đặc biệt là công tác tổ chức công tác kế toán, tổ chức công tác kế toán là một bộ phận không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp, nó có vai trò quyết định đến sự sống còn của mỗi tổ chức sản xuất kinh doanh.
Trong công tác tổ chức kế toán mỗi một doanh nghiệp kinh doanh thương mại, kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh là một bộ phận quan trọng, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình kế toán của doanh nghiệp này. Quá trình đó bao gồm tất cả các phần hành cơ bản của kế toán, từ việc hạch toán bán hàng đến xác định kết quả kinh doanh.
Sau một thời gian thực tập tại công ty CP thiết bị tổng hợp máy văn phòng SARA, được sự giúp đỡ của các anh chị trong công ty, em đã có được cái nhìn tổng quát về quá trình hình thành và phát triển, về các lĩnh vực hoạt động và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán. Đồng thời cũng giúp em có được những kinh nghiệm thực tế về vận dụng các chuẩn mực, chế độ kế toán tại doanh nghiệp. Việc nghiên cứu tổng quát công tác kế toán tại các phần hành đã tạo điều kiện cho em hiểu được đặc điểm đối tượng hạch toán kế toán và phương pháp kế toán áp dụng cho mỗi phần hành tại một công ty kinh doanh thương mại. Trong đó kế toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh là một bộ phận quan trọng trong công ty, nếu công tác kế toán ở phần hành này thực hiện không tốt hoặc có sai sót sẽ ảnh hưởng lớn đến việc cung cấp thông tin. Do đó em lựa chọn đề tài để nghiên cứu là “Hoàn thiện hạch toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP thiết bị tổng hợp máy văn phòng SARA”
Bài luận văn tốt nghiệp của em được chia ra ba chương như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về hạch toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại.
Chương 2: Thực trạng hạch toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP thiết bị tổng hợp máy văn phòng SARA
Chương 3: Phương hướng hoàn thiện hạch toán doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP thiết bị tổng hợp máy văn phòng SARA
Xem thêm

108 Đọc thêm

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại – Quảng Cáo Mắt Việt

KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – QUẢNG CÁO MẮT VIỆT

LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, sự cạnh tranh của các doanh nghiệp, các tổ chức, các Công ty kinh doanh sản xuất các loại mặt hàng tương tự nhau diễn ra hết sức gay gắt. Vì vậy thị trường là vấn đề sống còn của các doanh nghiệp, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều phải gắn liền với thị trường cho nên bản thân các doanh nghiệp phải tìm nguồn mua và tiêu thụ.
Bên cạnh đó, mục đích hoạt động của doanh nghiệp là lợi nhuận nên việc xác định kết quả hoạt động kinh doanh đúng và chính xác là rất quan trọng. Do vậy, bên cạnh các biện pháp quản lý chung, việc tổ chức hợp lý công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là rất cần thiết giúp cho doanh nghiệp có đầy đủ thông tin kịp thời và chính xác để đưa ra quyết định đứng đắn.
Doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao là cơ sở doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển ngày càng bền vững, chắc chắn trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh sôi động và quyết liệt.
Để duy trì được sự phát triển bền vững với hiệu quả kinh tế cao các doanh nghiệp cũng cần phải trang bị cho mình những kiến thức về phân tích hoạt động kinh doanh nhằm biết cách đánh giá các kết quả vừa đạt được và hiệu quả của hoạt động kinh doanh, biết cách xác định và phân tích có hệ thống các nhân tố tác động thuận lợi và không thuận lợi đến hoạt động kinh doanh. Từ đó, đề xuất các giải pháp phát triển các nhân tố tác động tích cực, hạn chế và loại bỏ các nhân tố có ảnh hưởng xấu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
Nhận thấy được tầm quan trọng đó nên em đã chọn đề tài :“Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại – Quảng Cáo Mắt Việt”
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU – CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
1.1 Cơ sở lý luận chung về kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh
1.1.1 Các khái niệm
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền thu được, hoặc sẽ thu được từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu như bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm cả các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có).
Doanh thu nội bộ dùng để phản ánh doanh thu của số sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, lao vụ tiêu thụ trong nội bộ giữa các đơn vị trực thuộc trong cùng một công ty, tổng công ty,…hạch toán toàn ngành.
Doanh thu hoạt động tài chính là doanh thu bao gồm tiền lãi; cổ tức, lợi nhuận được chia; thu nhập từ cho thuê tài sản; thu nhập về đầu tư mua, bán chứng khoán; thu nhập về hoạt động đầu tư khác; chênh lệch lãi do bán ngoại tệ; chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn;….
1.1.2 Đặc điểm về doanh thu
Doanh thu và chi phí liên quan đến cùng một giao dịch phải được ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc phù hợp và phải theo năm tài chính.
Chỉ ghi nhận doanh thu trong kỳ kế toán khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, tiền cổ tức và lợi nhuận được chia quy định tại điểm 10, 16, 24 của Chuẩn mực doanh thu và thu nhập khác (Quyết định số 1492001QĐBTC ngày 31122001 của Bộ Tài Chính) và các quy định của chế độ kế toán hiện hành. Khi không thỏa mãn các điều kiện ghi nhậm doanh
Xem thêm

68 Đọc thêm

Cùng chủ đề