HOÀN THIỆN QUY TRÌNH GIAO HÀNG XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "HOÀN THIỆN QUY TRÌNH GIAO HÀNG XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN":

Hoàn thiện quy trình giao hàng xuất khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH Nissin Logistics Việt Nam

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH GIAO HÀNG XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH NISSIN LOGISTICS VIỆT NAM

MỤC LỤC

LỜI CÁM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2
1.3. Mục đích nghiên cứu 2
1.4. Đối tượng nghiên cứu 3
1.5. Phạm vi nghiên cứu 3
1.6. Phương pháp nghiên cứu 3
1.6.1 Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu thứ cấp 3
1.6.2 Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu sơ cấp 3
1.7 Kết cấu của khóa luận 4
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUY TRÌNH GIAO HÀNG 5
XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN 5
2.1 Khái quát về giao hàng xuất khẩu 5
2.1.1 Khái niệm về giao hàng xuất khẩu 5
2.1.1.1. Khái niệm về giao hàng 5
2.1.1.2. Nội dung của việc giao hàng 5
2.1.2 Khái niệm, vai trò, quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của người giao hàng xuất khẩu 6
2.1.2.1. Khái niệm về người giao hàng 6
2.1.2.2. Vai trò của người giao hàng 6
2.1.2.3 Quyền hạn và nghĩa vụ của người giao hàng xuất khẩu 7
2.1.2.4 Trách nhiệm của người giao hàng xuất khẩu 7
2.1.3 Yêu cầu với việc giao hàng xuất khẩu 8
2.1.4 Các chủ thể tham gia vào quy trình giao hàng xuất khẩu 9
2.2 Khái niệm, đặc điểm, cở sở pháp lý và nguyên tắc giao hàng xuất khẩu bằng đường biển 9
2.2.1 Khái niệm giao hàng xuất khẩu bằng đường biển 9
2.2.2 Đặc điểm giao hàng xuất khẩu bằng đường biển 10
2.2.3 Cơ sở pháp lý, nguyên tắc giao hàng xuất khẩu tại cảng biển 10
2.2.3.1. `Cơ sở pháp lý 10
2.2.3.2. Nguyên tắc 11
2.3 Quy trình giao hàng xuất khẩu vận chuyển bằng đường biển 12
2.3.1. Nhận yêu cầu từ khách hàng 12
2.3.2. Hỏi giá chào giá cho khách hàng 13
2.3.3. Liên hệ với hãng tàu để đặt chỗ 13
2.3.4. Chuẩn bị chứng từ và hàng xuất khẩu 14
2.3.4.1. Chuẩn bị hàng hóa 14
2.3.4.2. Chuẩn bị chứng từ 14
2.3.5. Thông quan hàng xuất khẩu 14
2.3.6. Phát hành vận đơn 15
2.3.7. Thực xuất tờ khai 15
2.3.8. Gửi chứng từ cho đại lý nước ngoài 15
2.3.9. Lập chứng từ và kết toán hồ sơ 15
2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giao hàng xuất khẩu bằng đường biển 16
2.4.1 Các yếu tố bên ngoài 16
2.4.2 Các yếu tố bên trong 17
CHƯƠNG 3:THỰC TRẠNG QUY TRÌNH GIAO HÀNG XUẤT KHẨUBẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA CÔNG TY TNHH NISSIN LOGISTICS VIỆT NAM 18
3.1 Đánh giá tổng quan tình hình hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Nissin Logistics Việt Nam 18
3.1.1 Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH Nissin Logistics Việt Nam 18
3.1.1.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của công ty 18
3.1.1.2. Lĩnh vực kinh doanh 18
3.1.1.3. Cơ cấu tổ chức 19
3.1.1.4. Nhân lực của công ty 20
3.1.1.5. Cơ sở vật chất kỹ thuật 20
3.1.1.6. Tài chính của công ty 21
3.2 Thực trạng quy trình giao hàng xuất khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH Nissin Logistics Việt Nam 23
3.2.1 Đặc điểm của hoạt động giao hàng xuất khẩu bằng đường biển tại côngty TNHH Nissin Logistics Việt Nam 23
3.2.2 Thực trạng thực hiện quy trình giao hàng xuất khẩu bằng đường biểntại công ty 26
3.2.2.1 Nhận yêu cầu từ khách hàng 26
3.2.2.2 Hói giá chào giá cho khách hàng 27
3.2.2.3 Liên hệ với hãng tàu để đặt chỗ 28
3.2.2.4 Chuẩn bị hàng và chứng từ xuất khẩu 29
3.2.2.5 Thông quan hàng xuất khẩu 31
3.2.2.6 Phát hành vận đơn 34
3.2.2.7 Thực xuất tờ khai 36
3.2.2.8 Gửi chứng từ cho đại lý nước ngoài 36
3.2.3.9 Lập chứng từ kết toán và lưu hồ sơ 36
3.3 Đánh giá thực trạng quy trình giao hàng xuất khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH Nissin Logistics Việt Nam 37
3.3.1 Kết quả đạt được 37
3.3.2 Hạn chế 38
CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH GIAO HÀNG XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH NISSIN LOGISTICS VIỆT NAM 39
4.1 Định hướng hoàn thiện quy trình giao hàng xuất khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH Nissin Logistics 39
4.1.1. Định hướng hoạt động giao hàng xuất khẩu của Việt Nam trong những năm tới 39
4.1.2. Định hướng hoàn thiện quy trình giao hàng xuất khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH Nissin Logistics trong 5 năm tới (20162020) 40
4.2 Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình giao hàng xuất khẩu bằng đường biển tại công ty TNHH Nissin Logistics Việt Nam 41
4.3 Một số kiến nghị 45
4.3.1 Kiến nghị đối với Nhà nước 45
4.3.2Kiến nghị đối với cơ quan hải quan 45
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Xem thêm

54 Đọc thêm

QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH INTER EXPRESS

QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH INTER EXPRESS

LỜI MỞ DẦU 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH INR EXPRESS

1.1 Giới thiệu tổng quát về công ty 3
1.11 khaí quát về công ty 3
1.12 Quá trình phát triển 4
1.13 Chức năng – quyền hạn 5
1.14 Mục đích và lĩnh vực hoạt động 7
1.2 Cơ cấu ổ chức và quản lý của INTER EXPRESS 9
1.21 Bộ máy tổ chức 9
1.22 Cơ cấu tổ chức 9
1.23 Chức năng – nhiệm vụ phòng ban 10
1.3 Nguyên tắc kinh doanh của Công ty 12
1.31 Đối với khách hang 12
1.32 Đối với nhân viên 13
1.4 Tình hình hoạt động của công ty 13
1.5 Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới 15

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY LOGISTICS
2.1 Giới thiệu về giao nhận và dịch vụ giao nhận hàng hóa XNK bằng đường biển 17
2.11 dịch vụ logistics là gì? 17
2.12 Khái niện chung về giao nhận hàng 17
2.13 Giao nhận hàng hóa XNK bằng đường biển 21
2.2 Trình tự tiến hành giao nhận hàng XNK hàng hóa bằng đường biển 25
2.21 Trình từ tiến hành giao hàng xuất khẩu 25
2.211 Đối với hàng xuất không phải lưu kho, bãi tại cảng 25
2.212 Đối với hàng xuất phải lưu kho, bãi tại cảng 27
2.213 Đối với hàng xuất đóng trong container 29
2.22 Trình tự tiến hành nhận hàng nhập khẩu 30
2.221 Đối với hàng phải lưu kho, bãi tại cảng 30
2.222 Đối với hàng nhập không lưu kho, bãi cảng 31
2.223 Đối với hàng nhập đóng trong container 33
2.3 Lợi ích của dịch vụ logistics đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu

CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH GIAO NHẦN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH INTER EXPRESS
3.1 Ký kết hợp đồng dịch vụ. 36
3.2 Tiếp nhận hồ sơ khách hang 36
3.3 Nhận lệnh giao hàng 37
3.4 Thủ tục HQ nhận hàng nhập khẩu 38
3.41 Lên tờ khai 38
3.42 Hướng dẫn khai báo TKHQ2002NK 38
3.43 Sắp sếp và kiểm tra bộ chứng từ 41
3.5Quy trình thủ tục HQ đối với hàng NK bằng đường biển tại Cảng Cát Lái
3.51 Đăng ký tờ TKHQ2002NK 42
3.52 Kiểm tra chi tiết hồ và xác định tính thuế 44
3.53 Kiểm hóa 45
3.54 Trả tờ khai 46
3.6 Trình tự nhận hàng và thanh lý cổng 47
3.61 Đối với hàng nhập nguyên container 47
3.62 Đối với hàng nhập là hàng lẻ 48
3.63 Thanh lý cổng 48
3.7 Giao hàng , quyết toán và hoàn trả bộ chứng từ cho khách hàng 49
3.71 Giao hang 49
3.72 Quyết toán và hoàn trả hồ sơ cho khách hàng. 49


CHƯƠNG 4 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA XNK TẠI CÔNG TY TNHH ENTER EXPRESS
4.1 Đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty 50
4.11 Diểm mạnh 50
4.12 Diểm yếu 50
4.13 Cơ hội 51
4.14 Nguy cơ 52
4.2 Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH ENTER EXPRESS 52
4.21Giải pháp về nguồn lực của công ty 52
4.22Giải pháp về chiến lược và phương thức kinh doanh của Công ty 53
4.23Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 54
4.24Giải pháp thu hút khách hang 55
4.3 Một số kiến nghị 55
4.31 Đối với HQ 55
4.32 Dối với nhà nước 56
Xem thêm

69 Đọc thêm

CÔNG TÁC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ SAO NAM

CÔNG TÁC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ SAO NAM

Hiểu được tầm quan trọng của nghiệp vụ giao nhận vận tải trong xuất nhập khẩu và mong muốn có thêm nhiều kinh nghiệm thực tế trong vấn đề này, người viết đã xin kiến tập tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Giao nhận Vận tải Quốc Tế Sao Nam. Và người viết quyết định chọn đề tài: “Công tác thực hiện hợp đồng giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại Công ty TNHH Giao nhận Vận tải Quốc Tế Sao Nam” với kết cấu 3 phần:Chương 1: Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Giao nhận Vận tải Quốc Tế Sao Nam.Chương 2: Thực trạng công tác tổ chức thực hiện hợp đồng giao nhận hàng nhập khẩu bằng đường biển tại Công ty TNHH Giao nhận Vận tải Quốc Tế Sao Nam.Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức thực hiện hợp đồng giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại Công ty TNHH Giao nhận Vận tải Quốc Tế Sao Nam.
Xem thêm

32 Đọc thêm

nghiệp vụ giao hàng nguyên container (FCLFCL) xuất khẩu bằng đường biển tại Công ty Cổ phần Tiếp vận hàng hóa Việt ( VICA)

NGHIỆP VỤ GIAO HÀNG NGUYÊN CONTAINER (FCLFCL) XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN HÀNG HÓA VIỆT ( VICA)

Hiện nay khi việt nam đã trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO thì đây sẽ là nơi cho các doanh nghiệp việt nam tận dụng được nhiều điều kiện thuận lợi và một số lợi thế do tổ chức mang lại. Đặc biệt là rất nhiều những lợi ích cho các hoạt động giao thương do hoạt động giao thương quốc tế cảu đất nước chúng ta, trong đó ngành xuất nhập khẩu được xem là ngành mũi nhọn.
Tuy nhiên khi nhắc đến hoạt động ngoại thương, chúng ta không thể không nhắc đến hoạt động giao nhận ngoại thương, vì đây là 1 hoạt động quan trọng và có thể xem như 1 chiếc cầu nối giữa người nhập khẩu và người xuất khẩu. Đối với nước ta, một nước có bờ biển dài với nhiều cảng biển lớn nhỏ là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển. Từ lâu, vận tải đường biển đóng 1 vai trò quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa quốc tế. Hàng năm có khoản 80%90% hàng hóa được lưu chuyển trên phạm vi quốc tế được vận chuyển bằng đường biển bởi những ưu điểm của nó so với phương thức vận tải khác.
Chính vì lẽ đó, yêu cầu đặt ra cho các doanh nghiệp kinh doanh xuật nhập khẩu nói chung và VICA nói riêng là cần phải biết nắm bặt thời cơ, tận dụng mọi cơ hội và không ngừng trau dồi nâng cao kiến thức nghiệp vụ chuyên môn. Đồng thời cũng phải biết vận dụng chúng một cách linh hoạt,chặt chẽ, nhằm bảo vệ quyền lợi và uy tín cho doanh nghiệp. Trong đó hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển là một trong những khâu quan trọng của hoạt động ngoại thương, nó cũng ảnh hưởng, quyết định đến hiệu quả và thành công của doanh nghiệp.
Xem thêm

41 Đọc thêm

CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIAO NHẬN HÀNG NHẬP KHẨU THEO HÌNH THỨC FCL BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HẢI QUAN TRƯỜNG NAM

CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIAO NHẬN HÀNG NHẬP KHẨU THEO HÌNH THỨC FCL BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HẢI QUAN TRƯỜNG NAM

Cùng với sự phát triển của đất nước, tỉnh Bình Dương đã có những đóng góp đáng kể về kinh tế, công nghệ vượt bậc và một lượng vốn khổng lồ từ các công ty nước ngoài tập trung vào nơi đây. Với những thuận lợi vốn có đã tạo cho tỉnh Bình Dương một lợi thế mạnh hơn so với các tỉnh khác đưa Bình Dương trở thành một trong những khu công nghiệp có tiềm năng mạnh nhất ở Việt Nam. Tại đây, có rất nhiều công ty chuyên về lĩnh vực xuất nhập khẩu và Công ty Cổ phần Đại Lý Hải quan Trường Nam là một trong những công ty chuyên cung cấp các dịch vụ thủ tục Hải quan, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, vận tải hàng hóa đường bộ, kinh doanh kho bãi và dịch vụ đại lý vận tải quốc tế cho các tổ chức thuộc mọi thành phần trong phạm vi cả nước. Nhận thức rõ hoạt động giao nhận trong Ngoại Thương đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả kinh tế và tạo sự lưu thông hàng hóa từ nước này sang nước khác. Với lý do muốn tìm hiểu sâu về vấn đề này nên tôi quyết định chọn đề tài: “CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN GIAO NHẬN HÀNG NHẬP KHẨU THEO HÌNH THỨC FCL BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HẢI QUAN TRƯỜNG NAM”. Qua nghiên cứu vấn đề này, tôi hy vọng sẽ có một cái nhìn đa chiều về vấn đề nhằm nhận ra sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế để từ đó có thể đưa ra một số giải pháp cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đại lý Hải quan Trường Nam. Bài báo cáo được trình bày gồm ba phần chính: 2 Chương 1: Giới thiệu khái quát về Công ty Cổ phần Đại lý Hải quan Trường Nam. Chương 2: Tình hình tổ chức giao nhận hàng nhập khẩu theo hình thức FCL bằng đường biển tại Công ty Cổ phần Đại lý Hải quan Trường Nam. Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị hoàn thiện quy trình giao nhận hàng nhập khẩu theo hình thức FCL bằng đường biển tại Công ty Cổ phần Đại lý Hải quan Trường Nam.
Xem thêm

33 Đọc thêm

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIAO NHẬN VẬN TẢI ĐẠI SƠN

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIAO NHẬN VẬN TẢI ĐẠI SƠN

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIAO NHẬN VẬN TẢI ĐẠI SƠN.MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNiMỤC LỤCiiDANH MỤC BẢNG BIỂUivDANH MỤC SƠ ĐỒivDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTvChương 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU11.1. Tính cấp thiết của đề tài11.2. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu11.3. Mục đích nghiên cứu31.4. Đối tượng nghiên cứu31.5. Phạm vi nghiên cứu31.6. Phương pháp nghiên cứu41.7. Kết cấu của khóa luận4Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XUẤT KHẨU VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU52.1. Một số lý luận chung về xuất khẩu52.2. Hợp đồng xuất khẩu52.3. Quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại doanh nghiệp82.3.1. Chuẩn bị hàng xuất khẩu82.3.2. Kiểm tra hàng hóa xuất khẩu92.3.3. Thuê phương tiện vận tải92.3.4. Mua bảo hiểm hàng hóa102.3.5. Làm thủ tục hải quan xuất khẩu102.3.6. Tổ chức giao nhận hàng với phương tiện vận tải112.3.7. Thanh toán hàng xuất khẩu122.3.8. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại132.4. Một số chứng từ thường dùng trong thực hiện hợp đồng xuất khẩu142.5. Các nhân tố ảnh hưởng tới quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu15Chương 3: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ TẠI CÔNG TY TNHH TM GNVT ĐẠI SƠN193.1. Tổng quan về công ty TNHH TM GNVT Đại Sơn193.2. Hoạt động xuất khẩu của công ty243.3. Quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng may mặc của công ty sang thị trường Hoa Kỳ273.3.1. Thu gom hàng xuất khẩu273.3.2. Kiểm tra hàng xuất khẩu283.3.3. Thuê phương tiện vận tải293.3.4. Mua bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu303.3.5. Làm thủ tục hải quan xuất khẩu303.3.6. Giao hàng lên tàu323.3.7. Thanh toán xuất khẩu323.3.8. Giải quyết khiếu nại333.4. Đánh giá quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng may mặc của công ty TNHH Thương mại và Giao nhận vận tải Đại Sơn333.4.1. Những thành tựu đạt được333.4.2. Một số tồn tại và nguyên nhân34Chương 4: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐÊ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ TẠI CÔNG TY TNHH TM GNVT ĐẠI SƠN374.1. Phương hướng và mục tiêu của công ty TNHH TM GNVT Đại Sơn374.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng may mặc của công ty sang thị trường Hoa Kỳ384.2.1. Một số đề xuất đối với công ty384.2.2. Một số kiến nghị đối với nhà nước43KẾT LUẬN43TÀI LIỆU THAM KHẢO43GIẤY XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN43
Xem thêm

54 Đọc thêm

Nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động giao nhận hàng quốc tế bằng đường biển tại công ty marine sky logistics

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG QUỐC TẾ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY MARINE SKY LOGISTICS

Nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động giao nhận hàng quốc tế bằng đường biển tại công ty marine sky logistics Nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động giao nhận hàng quốc tế bằng đường biển tại công ty marine sky logistics Nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động giao nhận hàng quốc tế bằng đường biển tại công ty marine sky logistics Nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động giao nhận hàng quốc tế bằng đường biển tại công ty marine sky logistics Nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động giao nhận hàng quốc tế bằng đường biển tại công ty marine sky logistics Nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động giao nhận hàng quốc tế bằng đường biển tại công ty marine sky logistics
Xem thêm

70 Đọc thêm

QUẢN TRỊ QUY TRÌNH GIAO HÀNG XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG VINATRANS HÀ NỘI

QUẢN TRỊ QUY TRÌNH GIAO HÀNG XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG VINATRANS HÀ NỘI

Khoa Thương Mại Quốc Tếlang pháp lý vững chắc cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ liên quan đến hoạtđộng xuất khẩu.Theo chính sách quản lý đối với hàng xuất khẩu hiện hành thì đa số các mặthàng xuất khẩu đều được trực tiếp làm thủ tục hải quan tại cơ quan Hải quan, khôngphải xin giấy phép ở Bộ, ngành chủ quản, giảm chi phí về thời gian cho doanh nghiệpgiao nhận, đáp ứng tiến độ giao hàng.2.3.2.3 Đối thủ cạnh tranhTheo thống kê hiện nay trên cả nước có khoảng hơn 600 doanh nghiệp kinhdoanh dịch vụ giao nhận, 80% là các doanh nghiệp tư nhân đa phần là những doanhnghiệp có quy mô vừa và nhỏ hạn chế về vốn và công nghệ. Thị trường giao nhận ViệtNam được đánh giá có tiềm năng rất cao, hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài và thực tếhọ đang kinh doanh rất sôi động tại Việt Nam. Hầu hết các nhà kinh doanh dịch vụgiao nhận nước ngoài là các tập đoàn logistics lớn, có quy mô lớn, cơ sở vật chất kỹthuật hiện đại, kinh nghiệm lâu năm, khả năng cung ứng toàn bộ chuỗi dịch vụlogistics vì thế mà họ chính là những đối thủ cạnh tranh nguy hiểm nhất của công ty.2.3.2.4 Mối quan hệ với các bên liên quanQuy trình giao hàng xuất khẩu bằng đường biển của công ty có liên quan tớinhiều bên như: người gửi hàng, đại lý chỉ định, người chuyên chở, cảng biển, hải quan.Tạo dựng tốt mối quan hệ này sẽ giúp cho công ty thực hiện quy trình giao hàng thuậnlợi, nhanh chóng, dễ dàng và ngược lại.CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ QUY TRÌNH GIAOHÀNGXUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAONHẬN VẬNTẢI NGOẠI THƯƠNG VINATRANS HÀ NỘI3.1 Đánh giá tổng quan tình hình hoạt động của công ty3.1.1 Giới thiệu tổng quan về công tyVNT Hà Nội là một trong những doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ giaonhận vận tải đa phương thức quốc tế và các giải pháp logistics hàng đầu hiện nay với
Xem thêm

45 Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển của công ty cổ phần hàng hải Vsico

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO

Nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển của công ty cổ phần hàng hải Vsico là tài liệu hữu ích cho các bạn chuyên ngành Kinh tế khi nhiên cứu về hoạt động xuất nhập khẩu bằng đường biển. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung về hoạt động xuất nhập khẩu và giao nhận vận tải hàng hóa bằng đường biển, thực trạng giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại công ty cổ phần Hàng hải Vsico.
Xem thêm

83 Đọc thêm

NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG XUẤT KHẨU NGUYÊN CONTAINER BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƯƠNG NAM PHÁT Ở CẢNG CÁT LÁI 2016

NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG XUẤT KHẨU NGUYÊN CONTAINER BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƯƠNG NAM PHÁT Ở CẢNG CÁT LÁI 2016

TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG XUẤT KHẨU NGUYÊN CONTAINER BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHƯƠNG NAM PHÁT2.2.Sơ đồ quy trình chung về giao nhận hàng xuất khẩu FCL tại công ty TNHH TM và DV Phương Nam Phát.2.2.1.Sơ đồ quy trình Hình 2.2: Sơ đồ quy trình chung về giao nhận hàng xuất khẩu FCL tại công ty TNHH TM và DV Phương Nam Phát.2.2.2.Chú giải quy trìnhBước 1: Xem xét hợp đồng xuất khẩu với khách hàngĐa số khách hàng của công ty TNHH TM và DV Phương Nam Phát có mối quan hệ làm ăn lâu dài và tin tưởng lẫn nhau, việc đàm phán kí kết hợp đồng thường khá đơn giản nên khâu này được thực hiện bởi nhân viên phòng kinh doanh của công ty. Phương thức đàm phán chủ yếu là qua điện thoại và thư thương mại. Ngoài ra, các công ty còn sử dụng fax, hoặc email như một phương tiện để chuyển nội dung những bức thư trên một cách thường xuyên, ít khi đàm phán trực tiếp. Trừ khi những lô hàng có giá trị lớn, phức tạp thì chính Giám đốc hoặc Trưởng phòng kinh doanh sẽ đứng ra đàm phán trực tiếp.Những điều khoản cơ bản trong hợp đồng:•Điều khoản tên hàng.•Điều khoản số lượng.•Điêu khoản chất lượng.•Điều khoản giá cả.•Điều khoản thanh toán.•Điều khoản giao hàng.Bước 2: Nhậnvà kiểm tra bộ chứng từ từ bộ phận chứng từSau khi kí kết hợp đồng, nhân viên giao nhận nhận chứng từ từ bộ phận chứng từ để kiểm tra so sánh đối chiếu thông tin có liên quan giữa những chứng từ có khớp với nhau hay không và các thông tin của từng loại chứng từ có phù hợp hay không.Bộ chứng từ bao gồm:•Hợp đồng (Sales contract): 01 bản•Hóa đơn (Invoice) : 01 bản•Phiếu đóng gói (Packing list): 01 bản.Trường hợp có sai sót thì nhân viên giao nhận lập tức báo với nhân viên chứng từ để tiến hành sửa đổi bổ sung.
Xem thêm

63 Đọc thêm

TỔ CHỨC GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU NGUYÊN CONTAINER BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI QUỐC TẾ ĐẠI DƯƠNG

TỔ CHỨC GIAO NHẬN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU NGUYÊN CONTAINER BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI QUỐC TẾ ĐẠI DƯƠNG

Trong đó, hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu đã bắt đầu có chỗ đứng riêng, góp phần tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế. Quá trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu nếu diễn ra nhanh chóng chính xác thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa của đất nước và đưa kinh tế nước nhà đi lên. Công việc giao nhận đòi hỏi người giao nhận phải tinh thông về nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, am hiểu về luật pháp và tập quán quốc tế. Tuy nhiên, nhiều nhà xuất nhập trong nước và ngoài nước vẫn chưa thành thạo được quy trình này nên dẫn đến sự ra đời của các Công ty cung cấp dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu nhằm mục đích tối ưu hóa thời gian giao nhận, giảm thiểu chi phí cho các đại lý, tạo uy tín cho các Công ty. Trong các phương thức vận chuyển hàng hóa quốc tế, quan trọng nhất là vận tải biển, chiếm trên 90% lượng hàng vận chuyển (Bộ Giao Thông Vận Tải, 2014). Theo đó, hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển cũng đóng vai trò lớn trong việc tạo ra doanh thu cho các Công ty giao nhận. Nhận thấy tầm quan trọng của hoạt động này, người viết quyết định chọn thực tập tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Quốc Tế Đại Dương để tìm hiểu rõ hơn lí thuyết và thực tế trong khâu giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. Từ đó đưa ra những nhân xét về quy trình và đưa những đề xuất bằng vốn kiến thức của người viết để Công ty có thể ngày càng hoàn thiện và phát triển hơn trong tương lai.Trong thời gian thực tập tại TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Quốc Tế Đại Dương, nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị nhân viên trong Công ty người viết đã có cơ hội được trau dồi, học hỏi thêm nhiều kiến thức trong hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. Trên những sự thuận lợi và cơ hội đó, cùng với sự hướng dẫn của Giảng Viên Hướng Dẫn Nguyễn Mạnh Hiệp, người viết quyết định chọn đề tài: “Tổ chức giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container bằng đường biển tại TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Quốc Tế Đại Dương” làm đề tài cho thu hoạch thực tập tốt nghiệp của mình.Ngoài lời mở đầu và kết luận, thu hoạch thực tập tốt nghiệp này có 3 chương:Chương 1: Khái quát về Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải Quốc tế Đại Dương.Chương 2: Quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container bằng đường biển tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Quốc Tế Đại Dương.Chương 3: Giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container bằng đường biển tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Quốc Tế Đại Dương.
Xem thêm

46 Đọc thêm

QUY TRÌNH XUẤT KHẨU HÀNG FCL BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

QUY TRÌNH XUẤT KHẨU HÀNG FCL BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

. Các bước thực hiện quy trình
2.3.1. Tiếp nhận yêu cầu đặt chỗ (Booking request)

Nhận yêu cầu đặt chỗ từ 3 đối tượng:
Nhận yêu cầu đặt chỗ vận chuyển hàng hóa từ khách hàng: Yêu cầu người gửi hàng cung cấp số lượng, ngày ra hàng, tên hàng hóa, v.v
Nhận yêu cầu đặt chỗ vận chuyển hàng hóa từ nhân viên phòng kinh doanh: Yêu cầu nhân viên kinh doanh cung cấp chi tiết về lô hàng gồm thông tin liên hệ của người gửi hàng, chi tiết lô hàng và phương thức thanh toán, v.v
Nhận yêu cầu đặt chỗ vận chuyển hàng hóa từ đại lý: Liên hệ người gửi hàng, yêu cầu người gửi hàng cung cấp số lượng, ngày ra hàng, v.v
2.3.2. Liên hệ với hãng tàu

Sau khi nhận được yêu cầu từ ba đối tượng đã đề cập ở bước 1, căn cứ vào các yêu cầu mà liên hệ với các đơn vị cung ứng dịch vụ là hãng tàu hoặc đại lý hãng tàu để xin lịch tàu, xem xét về thời gian vận chuyển, giá cước,…
Xem lịch tàu thông qua trang web của hãng tàu hoặc trên tạp chí “VN Shipping Gazette”
Chọn ngày phù hợp với yêu cầu của đại lý và shipper
Hỏi xin cước phí đường biển, ETD, Cut off time từ các hãng tàu
2.3.3. Gửi thông báo trước cho người gửi hàng và đại lý (Preadvised)

• Gửi thông báo trước cho người gửi hàng: Gửi cho người gửi hàng lịch tàu, lịch bay với hành trình của lô hàng, thời gian cắt máng, giá cả (nếu người gửi hàng yêu cầu), và yêu cầu người gửi hàng xác nhận về lô hàng muốn vận chuyển.
• Gửi thông báo trước cho đại lý: Gửi cho đại lý lịch tàu của các hãng tàu, hãng hàng không với hành trình của lô hàng, giá cả, thời gian vận chuyển, chi tiết của lô hàng, tên người gửi hàng, tên người mua hàng để đại lý liên hệ người mua hàng và xác nhận về lô hàng phát sinh (đây là bước quan trọng đối với những lô hàng mà cước được trả bởi người mua hàng)
2.3.4. Tiến hành đặt chỗ (Book tàu)

Dựa trên yêu cầu, xác nhận của người gửi hàng và đại lý, liên hệ với hãng tàu hoặc đại lý hãng tàu để đặt và xác nhận chỗ.
• Cung cấp các thông tin cần thiết về lô hàng cho hãng tàu: tên hàng, loại hàng, số khối, số lượng container, loại container, cảng đi, cảng đến, ETD, Freight collect Freight prepaid,…
• Book tàu
• Nếu là hàng gửi nguyên container, sau khi hãng tàu hoặc đại lý hãng tà đã xác nhận chỗ bằng lệnh cấp container rỗng (biểu mẫu của hãng tàu) nhân viên bộ phận dịch vụ khách hàng gửi lệnh cấp container rỗng cho người gửi hàng.
• Nếu là gửi hàng lẻ một phần của container, sau khi đại lý hãng tàu đã xác nhận chỗ (biểu mẫu của đại lý hãng tàu) nhân viên bộ phận dịch vụ khách hàng làm xác nhận đặt chỗ gửi cho người gửi hàng
2.3.5. Nhận Lệnh cấp cont rỗng
2.3.5.1. Đối với hàng nguyên Container (FCL)
Nhận Booking Confirmation Booking Booking Receipt Notice từ hãng tàu
Kiểm tra các thông tin về số Container, loại Container, ETD, Closing time, tên con tàu, chuyến tàu, nơi hạ Container
2.3.5.2. Đối với hàng lẻ (LCL)
Nhận Booking Note từ hãng tàu
Kiểm tra các thông tin về số khối, Closing time, nơi đóng hàng lẻ,…
2.3.6. Làm tờ khai Hải quan
2.3.6.1. Khai Hải quan điện tử

Sau khi có các thông tin trên, trường hợp khách yêu cầu làm thủ tục Hải quan: Đăng nhập vào phần mềm ECUS4 và điền đầy đủ các thông tin như theo yêu cầu của phần mềm.
Dựa vào các chứng từ mà Công ty TNHH DV GPVN Tin Học Việt gởi sang và thông tin sẵn có, nhân viên công ty TNHH Giao nhận Quốc tế Liên Minh sẽ lên tờ khai hải quan với các nội dung sau: (Phụ lục 1)
Xem thêm

12 Đọc thêm

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

13- Lưu kho bảo quản hàng hóa: Thông thường thì hoạt động lưu kho bảoquản hàng hóa này thường xảy ra tại cảng bốc hàng hoặc cảng cuối cùng. Cũngtrong tình huống này NGN có thể khai thác trang thiết bị kho bãi riêng của mìnhhoặc họ hành động như là một đại lý thuê kho bãi từ một hợp đồng khác .- Các dịch vụ gắn liền với dịch vụ vận tải: Khi NGN đang trong quá trìnhthực hiện các chức năng của mình, kiểm soát và quản lý dòng hàng hóa, tự nhiênhọ được đặt ở vị thế để thực hiện một số dịch vụ ăn theo vận tải như:+ Thu xếp mua bảo hiểm cho hàng hóa với chi phí do khách hàng chịu.+ Trợ giúp khách hàng lập hoặc lấy các chứng từ cần thiết cho XK như BL,CO…và các chứng từ khác có liên quan đến hàng hóa phục vụ cho việc thanhtoán.+ Thu xếp việc đòi tiền và/ hoặc thanh toán các chi phí vào lúc giao hàng vàgiúp khách hàng những vấn đề khác có liên quan như lập biên bản giám định khihàng hóa bị tổn thất hoặc thiệt hại trong quá trình giao nhận hàng.+ Tư vấn cho khách hàng những vấn đề về vận tải và phân phối, những vấnđề liên quan đến thị trường…- Gom hàng và thông báo biểu cước: Đây là chức năng tạo điều kiệnthuận lợi nhất cho người gửi hàng cũng như người chuyên chở. Để thực hiệnchức năng này, NGN tiến hành tập hợp các lô hàng nhỏ, lẻ nằm rải rác tại nhiềunơi khác nhau tập trung vào một điểm thuận lợi nhất, tại đây NGN sẽ tổ chứcsắp xếp phân loại hàng và ghép các lô hàng có cùng điểm đích với nhau để tạora lô hàng lớn nhằm tận dụng tối đa năng lực vận chuyển của phương tiện vậntải. NGN sẽ ký hợp đồng với người vận chuyển đường bộ để đưa hàng tới cảngbiển và vận chuyển tới cảng đích theo yêu cầu của khách hàng. Trong trườnghợp này NGN sẽ đưa giá cước riêng cho mỗi dạng phương tiện vận chuyển,thông thường là theo biểu cước thiết lập từ trước.
Xem thêm

60 Đọc thêm

TỔ CHỨC NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG XUẤT KHẨU NGUYÊN CONTAINER BẰNG ĐƯỜNG BIỂNTẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ASIA TRANS LOGISTICS – ATL

TỔ CHỨC NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG XUẤT KHẨU NGUYÊN CONTAINER BẰNG ĐƯỜNG BIỂNTẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ASIA TRANS LOGISTICS – ATL

Tình hình kinh doanh giao nhận hang xuất bằng container đường biển...7 CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC GIAO NHẬN HÀNG XUẤT KHẨU NGUYÊN CONTAINER BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU H[r]

3 Đọc thêm

 HOÀN THIỆN QUY TRÌNH GIAO HÀNG XUẤT BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH GIAO HÀNG XUẤT BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

người gửi hàng về giá cả, cách thức vận chuyển, lịch trình vận chuyển,..nếu kháchhàng đồng ý hai bên sẽ ký hợp đồng dịch vụBước 3: Nhận hàng từ người gửiCăn cứ để thực hiện bước nàylà hợp đồng mua bán giữa công ty xuất khẩu hànghóa với nước ngoài và L/C. Công việc này bao gồm: thu gom tập trung lô hàng xuấtkhẩu, bao bì đóng gói, ký mã hiệu hàng hóa, kiểm tra chất lượng.Trong bốn công việc trên thì có hai bước liên quan với nhau là thu gom hàngthành lô hàng xuất khẩu và kiểm tra chất lượng. Cơ sở của việc thu gom hàng là cáchợp đồng kinh tế giữa công ty TNHH MTV giao nhận Konet và các cơ sở trong nước.Việc kiểm tra chất lượng bao gồm kiểm tra cơ sở và kiểm nghiệm tiến hành lúc nhậpkho và xuất kho để giao cho nhà nhập khaair, việc kiểm tra ở cơ sở là quan trọng. Khithu gom hàng ở các cơ sở sản xuất trong nước cần phải có sự giám định của các côngty giám định có uy tín, nếu đáp ứng chất lượng thì mới thanh toán tiền hàng.Theo sự thỏa thuận, đàm phán giữa bên xuất khẩu và công ty TNHH MTV giaonhận Konet, thì bên xuất khẩu có trách nhiệm giao hàng cho công ty Konet trước ngày23Trường đại học thương mạiKhoa Thương Mại quốc tếtàu chạy 2-3 ngày, và quy cách phẩm chất của hàng hóa phải đúng chủng loại và danhmục để làm hàng xuất khẩu.Bước 4: Chuẩn bị Container, lựa chọn hãng tàu vận chuyển và đặt chỗCăn cứ vào những thông tin mà khách hàng cung cấp nhân viên Konet sẽ liên hệvới các hãng tàu để đặt lịch trình tàu chạy vì mỗi hãng tàu có lịch trình tàu chạy, tuyếntàu chạy cũng như có thế mạnh riêng trên các tuyến đường.Ví dụ: hãng tàu Hanjin, OOCL, ZIMine... có thế mạnh riêng trên các tuyến đường đichâu Âu và Mỹ, trong khi đó hãng tàu Tsline, Wanhai, Evergreen, NYK lại có thế mạnh
Xem thêm

45 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP & KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG XUẤT KHẨU NGUYÊN CONTAINER BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ASIA TRANS LOGISTICS – ATL

MỘT SỐ GIẢI PHÁP & KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG XUẤT KHẨU NGUYÊN CONTAINER BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ASIA TRANS LOGISTICS – ATL

QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG XUẤT KHẨU NGUYÊN CONTAINER BẰNG ĐƯỜNG BIỂN FCL TẠI CÔNG TY ATL Dưới đây là các bước thực hiện quy trình xuất khẩu một lô hàng nguyên container bằng đường biển FC[r]

23 Đọc thêm

“TỔ CHỨC NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG XUẤT KHẨU NGUYÊN CONTAINER BẰNG ĐƯỜNG BIỂNTẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ASIA TRANS LOGISTICS – ATL”

“TỔ CHỨC NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG XUẤT KHẨU NGUYÊN CONTAINER BẰNG ĐƯỜNG BIỂNTẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ASIA TRANS LOGISTICS – ATL”

QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG XUẤT KHẨU NGUYÊN CONTAINER BẰNG ĐƯỜNG BIỂN FCL TẠI CÔNG TY ATL Dưới đây là các bước thực hiện quy trình xuất khẩu một lô hàng nguyên container bằng đường biển FC[r]

24 Đọc thêm

CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU ĐƯỜNG BIỂN BẰNG CONTAINER TẠI CÔNG TY TNHH MSC VIỆT NAM

CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU ĐƯỜNG BIỂN BẰNG CONTAINER TẠI CÔNG TY TNHH MSC VIỆT NAM

Trong khoảng thời gian từ 01062015 đến 20062015, tác giả có cơ hội thực tập và tìm hiểu quy trình giao nhận hàng hóa tại công ty TNHH MSC Việt Nam – đại lý của hãng tàu container MSC Thụy Sỹ. Do đó, tác giả chọn đề tài “Công tác tổ chức thực hiện nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu đường biển bằng container tại công ty TNHH MSC Việt Nam”, với mục đích mang đến cái nhìn chi tiết về quy trình giao nhận hàng hóa của MSC và đề ra một số giải pháp khắc phục hạn chế nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng quy trình nghiệp vụ tại công ty.Kết cấu đề tài gồm 03 chương:Chương 1: Giới thiệu về công ty TNHH MSC Việt NamChương 2: Công tác tổ chức thực hiện nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu đường biển bằng container tại công ty TNHH MSC Việt NamChương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất khẩu đường biển bằng container tại công ty TNHH MSC Việt Nam
Xem thêm

49 Đọc thêm

QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU NGUYÊN CONTAINER BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ VẬN CHUYỂN MINH TƯỜNG

QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU NGUYÊN CONTAINER BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ VẬN CHUYỂN MINH TƯỜNG

Dù xuất hiện đã lâu nhưng gần đây container mới bắt đầu được áp dụng rộng rãi trong vận tải quốc tế, đặc biệt là đường biển, với ưu điểm rút ngắn tối đa thời gian chuyên chở và tạo sự an toàn cao cho hàng hóa đã giúp việc phân phối quốc tế trở nên thuận lợi hơn. Nhận thức được triển vọng của vận tải container, tác giả quyết định chọn đề tài “Quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu nguyên container bằng đường biển tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Vận chuyển Minh Tường” để có cơ hội tìm hiểu, nghiên cứu quy trình thực tế này của công ty, từ đó có những giải pháp đề xuất cần thiết nhằm giải quyết khó khăn, khắc phục hạn chế hiện tại và hoàn thiện quy trình hơn trong tương lai. Bố cục của bài báo cáo bao gồm 3 chương chính như sau:Chương 1: Giới thiệu về Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Vận chuyển Minh TườngChương 2: Quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu nguyên container bằng đường biển tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Vận chuyển Minh TườngChương 3: Kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu nguyên container bằng đường biển tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Vận chuyển Minh Tường trong giai đoạn 2015 2020
Xem thêm

33 Đọc thêm

TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU HÀNG FCL BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH TM HỒNG NGA SÀI GÒN

TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ XUẤT KHẨU HÀNG FCL BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH TM HỒNG NGA SÀI GÒN

Xuất nhập khẩu là hoạt động không thể thiếu đối với sự phát triển của mỗi quốc gia cũng như đóng vai trò vô cùng quan trọng với nền kinh tế quốc dân. Xuất khẩu cũng vậy, nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân, tạo nguồn vốn phục vụ cho nhập khẩu, phát triển công nghiệp hóa đất nước, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang nền kinh tế hướng ngoại. Tác động tích cực tới việc giải quyết công ăn việc làm, cải thiện đời sống nhân dân, làm cơ sở để mở rộng và thúc đẩy các quan hệ kinh tế đối ngoại, đảm bảo sự cân bằng cán cân thanh toán ngoại thương.
Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, là nước hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp. Vì vậy Đảng và Nhà nước ta đã xác định nông sản là mặt hàng xuất khẩu chiến lược, nó sử dụng lực lượng lớn lao động, tạo ra nguồn thu nhập vững chắc cho nông dân các tỉnh vùng sâu vùng xa. Cùng với các mặt hàng nông sản chủ lực như: gạo, cao su và cà phê thì mặt hàng sắn lát và sản phẩm từ sắn cũng được nhà nước ưu tiên phát triển nhanh. Nhận thấy được sự ưu đãi lớn của nhà nước đối với mặt hàng sắn lát, nguồn hàng trong nước thì dồi dào có chất lượng cao, bên cạnh đó thị trường Trung Quốc là một thị trường lớn về sắn. Vì vậy, công ty Hồng Nga Sài Gòn đã xác định đẩy mạnh xuất khẩu nông sản, mặt hàng sắn lát là mặt hàng xuất khẩu chiến lược của công ty và thị trường Trung Quốc là thị trường xuất khẩu chính mà công ty sẽ hướng tới.
Vì vậy, trong quá trình gần hai tháng thực tập tại công ty Hồng Nga Sài Gòn, em đã nghiên cứu và quyết định chọn đề tài : “Tổ chức nghiệp vụ xuất khẩu hàng FCL bằng đường biển tại công ty TNHH TM Hồng Nga Sài Gòn” để hoàn thành bài báo cáo của mình. Mục đích của đề tài này là giải thích, trình bày quy trình xuất khẩu lô hàng sắn lát mà công ty đã thực hiện.
Đề tài của em gồm 3 chương:
Chương 1: Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH TM Hồng Nga Sài Gòn.
Chương 2 : Hiện trạng thực hiện quy trình xuất khẩu hàng hóa chuyên chở bằng đường biển tại công ty TNHH TM Hồng Nga
Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện nghiệp vụ xuất khẩu tại công ty Hồng Nga.
Xem thêm

83 Đọc thêm

Cùng chủ đề