CẤU TRÚC DỮ LIỆU CHƯƠNG 15

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CẤU TRÚC DỮ LIỆU CHƯƠNG 15":

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

CHƯƠNG I : CÁC CÁCH TIẾP CẬN TRONG LẬP TRÌNH .
CHƯƠNG II : Giới thiệu về lập trình HĐT với Java .
CHƯƠNG III : Lớp và các thành phần của lớp .
CHƯƠNG IV Các lớp cơ sở và các cấu trúc dữ liệu .
Chương V : Lập trình mạng .
CHƯƠNG 8 : CÁC LUỒNG VÀO RA VÀ CÁC TỆP DỮ LIỆU.
Ch¦­¬ng 9 : KẾT NỐI csdl vỚI jdbc

20 Đọc thêm

giáo trình lập trình C

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH C

CHƯƠNG 1 6
NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NGÔN NGỮ C 6
GIỚI THIỆU 6
1.1 CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỊCH C CƠ BẢN 6
1.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÔN NGỮ C 7
1.3 CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA MỘT CHƯƠNG TRÌNH C 7
1.4 BIÊN DỊCH VÀ THỰC THI MỘT CHƯƠNG TRÌNH 9
1.5 BIẾN, HẰNG, ĐỊNH DANH 10
1.5.1 Biến (variable) 10
1.5.2 Hằng (constant) 10
1.5.3 Định danh (identifier) 11
1.5.4 Từ khóa (Keywords) 12
1.6 CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ SỞ VÀ DẪN XUẤT 12
1.6.1 Những kiểu dữ liệu cơ sở 12
1.6.2 Những kiểu dữ liệu dẫn xuất 14
1.7 NHẬP VÀ XUẤT TRONG C 15
1.7.1 Xuất dữ liệu hàm printf 16
1.7.2 Cách xuất dữ liệu dạng có quy cách 17
1.7.3 Phương thức nhập dữ liệu 18
1.7.4 Bộ nhớ đệm Nhập và Xuất (Buffered IO) 19
1.8 SỬ DỤNG TRÌNH BIÊN DỊCH DEVCC++ 20
CHƯƠNG 2 28
TOÁN TỬ VÀ BIỂU THỨC 28
GIỚI THIỆU 28
2.1 BIỂU THỨC 28
2.2 CÁC TOÁN TỬ SỐ HỌC 29
2.2.1 Các toán tử một ngôi (unary) 29
2.2.2 Các toán tử hai ngôi (binary) 30
2.3 TOÁN TỬ GÁN 31
2.4 TOÁN TỬ QUAN HỆ 31
2.5 TOÁN TỬ LUẬN LÝ 32
2.6 TOÁN TỬ LUẬN LÝ NHỊ PHÂN 32
2.7 ÉP KIỂU TRONG C 33
2.8 ĐỘ ƯU TIÊN CỦA TOÁN TỬ 35
CHƯƠNG 3 39
CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN 39
GIỚI THIỆU 39
3.1 CẤU TRÚC LỰA CHỌN 39
3.1.1 Câu lệnh if 40
3.1.2 Câu lệnh if...then...else 41
3.1.3 Nhiều lựa chọn các câu lệnh if...then...else 43
3.1.4 Các cấu trúc if lồng nhau 45
2

3.1.5 Toán tử ? 47
3.1.6 Câu lệnh switch 47
3.2 VÒNG LẶP 50
3.2.1 Vòng lặp for 50
3.2.2 Vòng lặp while 55
3.2.3 Vòng lặp do...while 57
3.3 CÁC LỆNH NHẨY 59
3.3.1 Lệnh break 59
3.3.2 Lệnh continue 59
3.3.3 Lệnh return 60
CHƯƠNG 4 61
SỬ DỤNG HÀM TRONG C 61
GIỚI THIỆU 61
4.1 SỬ DỤNG HÀM TRONG C 61
4.2 CẤU TRÚC HÀM 62
4.2.1 Các đối số của một hàm 62
4.2.2 Sự trả về từ một hàm 63
4.2.3 Kiểu giá của một hàm 64
4.3 NGUYÊN MẪU HÀM 65
4.4 ĐỊNH NGHĨA HÀM 65
4.5 GỌI HÀM 66
4.5.1 Truyền tham số cho hàm 67
4.5.2 Sự lồng nhau giữa các lời gọi hàm 69
4.5.3 Hàm trong chương trình nhiều tập tin 70
4.6 PHẠM VI CỦA BIẾN 70
4.6.1 Biến cục bộ 70
4.6.2 Tham số hình thức 71
4.6.3 Biến toàn cục 72
4.7 LỚP LƯU TRỮ 73
4.7.1 Biến tự động (auto) 74
4.7.2 Biến ngoại (extern) 74
4.7.3 Biến tĩnh (static) 75
4.7.4 Biến thanh ghi (register) 76
4.8 ĐỆ QUI 77
4.9 MỘT SỐ THƯ VIỆN THÔNG DỤNG TRONG C 79
CHƯƠNG 5 81
MẢNG, XÂU KÍ TỰ 81
GIỚI THIỆU 81
5.1 KIỂU DỮ LIỆU MẢNG 81
5.1.1 Mảng một chiều 81
5.1.2 Mảng đa chiều 88
5.3 CHUỖI KÍ TỰ 93
5.3.1 Khai báo chuỗi 93
5.3.2 Xuất chuỗi 93
5.3.3 Nhập chuỗi 94
5.3.4 Truyền chuỗi vào hàm 95
5.3.5 Mảng chuỗi kí tự 96
3

5.3.6 Một số hàm trong thư viện string.h 98
CHƯƠNG 6 99
KIỂU DỮ LIỆU CON TRỎ
Xem thêm

339 Đọc thêm

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT CHƯƠNG 5 TẬP HỢP

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT CHƯƠNG 5 TẬP HỢP

Chẳng hạn, trên tập các số nguyên Z ta xác định quan hệ R nh sau :nRm nếu và chỉ nếu n-m chia hết cho 3. Dễ dàng thấy rằng, quan hệ đó thoảmãn cả ba tính chất phản xạ, đối xứng và bắc cầu. Tập Z đợc phân thành 3lớp tơng đơng, đó là các tập số nguyên có dạng 3k, 3k+1 và 3k+2.Một quan hệ R trên tập A đợc gọi là quan hệ thứ tự bộ phận, nếu nóthoả mãn các tính chất phản xạ, phản đối xứng và bắc cầu. Khi trên tập A đợcxác định quan hệ thứ tự bộ phận, ta nói A là tập đợc sắp thứ tự bộ phận.Chẳng hạn, A là tập các số nguyên dơng, quan hệ R đợc xác định nh sau :nRm nếu và chỉ nếu n là ớc của m. Khi đó R có cả ba tính chất phản xạ, phản123đối xứng và bắc cầu, do đó nó là quan hệ thứ tự bộ phận. Quan hệ thứ tự bộphận R sẽ đợc ký hiệu là , do đó aRb sẽ đợc viết là a b. Tập đợc sẵp thứtự bộ phận A đợc gọi là tập đợc sắp thứ tự hoàn toàn, hay tập đợc sắp thứ tựtuyến tính, nếu với mọi cặp phần tử a, b thuộc A ta luôn luôn có a b hoặc b a. Chẳng hạn, tập các số nguyên, tập các số thực đều là các tập đợc sắp thứtự tuyến tính với quan hệ thông thờng.Mô hình dữ liệu tập hợp Trong thiết kế thuật toán, khi sử dụng tập hợp nh một mô hình dữ liệu,ngoài các phép toán hợp, giao, hiệu, chúng ta phải cần đến nhiều phép toánkhác. Sau đây chúng ta sẽ đa ra một số phép toán quan trọng nhất, các phéptoán này sẽ đợc mô tả bởi các thủ tục hoặc hàm.1. Phép hợp :Procedure Union (A, B : set; var C : set); Thủ tục tìm hợp của tập A và tập B, kết quả là tập C.2. Phép giao :Procedure Intersection (A, B : set; var C : set); Thủ tục tìm giao của tập A và tập B, kết quả là tập C.3. Phép trừ :Procedure Difference ( A,B: set ; var C: set);Thủ tục tìm hiệu của tập A và tập B, kết quả là C.
Xem thêm

34 Đọc thêm

quản lý thư viện trên mạng

QUẢN LÝ THƯ VIỆN TRÊN MẠNG

MỤC LỤC
CHƯƠNG MỘT: GIỚI THIỆU NỘI DUNG ĐỀ TÀI 3
I. Hệ THốNG QUảN LÝ THƯ VIệN. 3
1. Nhiệm vụ của một hệ thống quản lý thư viện : 3
2. Tổ chức của đa số hệ thống thư viện hiện nay : 3
3. Hướng phát triển của hệ thống thư viện hiện đại : 4
II. HƯớNG THựC THI CủA Đề TÀI : 5
CHƯƠNG HAI: PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH SỬ DỤNG 6
I. CÁC CấU HÌNH CƠ Sở Dữ LIệU CLIENTSERVER : 6
1. Mô hình cơ sở dữ liệu tập trung (Centralized database model): 6
2. Mô hình cơ sở dữ liệu theo kiểu file – server( File – server database model) : 7
3. Mô hình xử lý từng phần cơ sở dữ liệu (Database extract processing model) : 7
4. Mô hình cơ sở dữ liệu ClientServer (ClientServer database model) : 8
5. Distributed database model (Mô hình cơ sở dữ liệu phân tán): 9
II. MÔ HÌNH ĐƯợC Sử DụNG : 9
1. Server: 10
2. Database : 10
CHƯƠNG BA: KIẾN TRÚC MẠNG VÀ MÔ HÌNH TCPIP 11
I. KIếN TRÚC MạNG VÀ NHữNG VấN Đề LIÊN QUAN: 11
1. Sự phân cấp Protocol: 11
2. Kiến trúc mạng 11
II. MÔ HÌNH TCPIP (TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL INTERNET PROTOCOL): 14
1. Hosttonetwork layer (Physical layer): 15
2. Internet layer: 15
3. Transport layer: 15
4. Application layer (Process layer): 16
CHƯƠNG BỐN: CƠ CHẾ TRUYỀN NHẬN TRONG JAVA 17
I. CÁC KIếN THứC CƠ BảN Về NETWORKING 17
II. NETWORKING: 20
1. Giao tiếp giữa phần hiện thực client và Browser ở máy local: 21
2. Sockets 22
3. Threads , Synchronization và Exceptions: 28
CHƯƠNG NĂM: CƠ SỞ DỮ LIỆU 33
I. JDBC: 33
1. JDBC là gì ? 33
2. Cấu trúc JDBC : 34
3. ODBC và JDBC : 35
4. Sử dụng JDBC driver : 35
II. SỬ DỤNG JDBC ĐỂ TRUY SUẤT CƠ SỞ DỮ LIỆU: 36
1. Đang ký Cơ sở dữ liệu vơi JDBC: 36
III. KếT NốI TớI CƠ Sở Dữ LIệU: 36
IV. TRUY SUấT CƠ Sở Dữ LIệU: 37
V. ĐốI TƯợNG RESULTSET: 37
VI. ĐốI TƯợNG RESULTSETMETADATA: 39
VII. ĐốI TƯợNG DATABASEMETADATA: 40
VIII. LấY THÔNG TIN TRÊN TABLE: 40
CHƯONG SÁU: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 42
I. GIỚI THIỆU CÔNG CỤ HỖ TRỢ THIẾT KẾ UML: 42
1. Khái quát phương thức UML: 42
2. Chiến lược phương pháp học: 45
II. HIệN THựC THIếT Kế CHƯƠNG TRÌNH BằNG RATIONAL ROSE: 53
CHƯƠNG BẢY: HIỆN THỰC CHI TIẾT 54
I. NGUYÊN TắC HOạT ĐộNG: 54
1. Các loại User và quyền, cách đăng ký: 54
2. Cơ chế login. 55
3. Cơ chế mượn sách. 55
4. Cơ chế xử lý vi phạm. 55
II. MÔ Tả CƠ Sở Dữ LIệU: 55
III. MÔ Tả CHƯƠNG TRÌNH: 59
1. Tổng quan: 59
2. Mô tả chi tiết về cơ chế và quá trình cập nhật dữ liệu : 61
3. Mô tả chi tiết các dữ liệu đặc biệt. 78
4. Cơ chế timeout : 79
5. Server 80
6. Client: 80
7. Giao tiếp giữa client và server: 81
CHƯƠNG TÁM: KIẾN TRÚC MỚI VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỀN CHƯƠNG TRÌNH 83
I. PHƯƠNG THứC RMI 83
1. Đặc điểm RMI 83
2. Phát triển mã cho RMI: 83
II. KếT QUả CHƯƠNG TRÌNH: 84
1. Những điểm chương trình làm được : 84
2. Những điểm chưa làm được và hướng giải quyết: 84
III. HƯớNG PHÁT TRIểN CHƯƠNG TRÌNH : 85
CHƯƠNG CHÍN: SOURCE CHƯƠNG TRÌNH 86
I. SERVER: 86
II. CLIENT: 143
TÀI LIỆU THAM KHẢO 267
Xem thêm

397 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỮ LIỆU GEODATABASE CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI ELIS

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỮ LIỆU GEODATABASE CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI ELIS

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CÁC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT 3
DANH MỤC BẢNG BIỂU 4
DANH MỤC HÌNH ẢNH 4
Chương 1: Tổng quan về đa dạng sinh học 5
1.1. Đa dạng sinh học là gì? 5
1.2. Vai trò của đa dạng sinh học 5
1.3. Đặc trưng của đa dạng sinh học ở Việt Nam 5
1.4. Một số bức xúc về ĐDSH ở Việt Nam 6
Chương 2: Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường 8
2.1. Tổng quan về CSDL 8
2.2. Quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường 10
2.3. Phương pháp thực hiện 14
Chương 3: Xây dựng mô hình dữ liệu cho nhóm lớp thông tin về đa dạng sinh học 17
3.1. Tình hình xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học ở Việt Nam 17
3.2. Sơ đồ cấu trúc khung cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học 18
3.3. Metadata 19
3.4. Xây dựng danh mục cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học 21
3.5. Mô hình cấu trúc và nội dung dữ liệu của CSDL đa dạng sinh học 25
Kết luận và kiến nghị 65
Tài liệu tham khảo 66
Xem thêm

72 Đọc thêm

Khảo sát và xây dựng hệ thống thông tin quản lý điểm của sinh viên trường đại học Thương mại theo quy mô của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ ĐIỂM CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI THEO QUY MÔ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

MỞ ĐẦU 2
NỘI DUNG 4
Chương I. CƠ SỞ LÝ LUẬN 4
1.1 Đại cương về hệ thống thông tin 4
1.1.1 Một số khái niệm về hệ thống thông tin 4
1.1.2 Nhiệm vụ và vai trò của hệ thống thông tin 4
1.1.3 Các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin 5
1.1.4 Quá trình phát triển của hệ thống thông tin 6
1.1.5 Khảo sát hiện trạng và xác lập dự án 6
1.2 Phân tích hệ thống về chức năng 8
1.2.1 Biểu đồ phân cấp chức năng (BPC) 8
1.1.2 Biểu đồ luồng dữ liệu (BLD) 8
1.1.3 Đặc tả chức năng 9
1.1.4 Xây dựng biểu đồ phân cấp chức năng BPC 9
1.1.5 Xây dựng biểu đồ luồng dữ liệu BLD 9
1.3 Phân tích hệ thống về dữ liệu 9
1.3.1 Mô hình thực thể liên kết 9
1.3.2 Mô hình quan hệ 11
Chương 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 12
2.1 Khảo sát thực trạng hệ thống cũ 12
2.2 Mô tả hệ thống cần được xây dựng 12
2.3 Các yêu cầu đối với chương trình quản lý điểm 13
2.3.1 Yêu cầu chung đổi với chương trình quản lý 14
2.3.2 Yêu cầu về quản lý điểm 14
2.4 Các dữ liệu vào ra 15
2.4.1 Luồng thông tin đầu vào 15
2.4.2 Luồng thông tin đầu ra 17
2.4.3 Các thông tin trợ giúp 19
2.5 Các bước xây dựng hệ thống quản lý điểm sinh viên 19
2.5.1 Nghiên cứu sơ bộ và lập dự án 20
2.5.2 Phân tích hệ thống 20
2.5.3 Thiết kế tổng thể 20
2.5.4 Thiết kế chi tiết 20
Chương 3. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG CỦA DỮ LIỆU 21
3.1 Biểu đồ phân cấp chức năng của hệ thống 21
3.1.1 Liệt kê các chức năng của hệ thống 21
3.1.2 Biểu đồ phân cấp chức năng 21
3.2 Biểu đồ luồng dữ liệu 22
3.2.1 Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh 22
3.2.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh 22
3.2.3 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh 22
Chương 3. THIẾT KẾ XÂY DỰNG PHẤN MỀM HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM CỦA SINH VIÊN 27
3.1 Ngôn ngữ dùng để thiết kế 27
3.1.1 Giới thiệu về Microsoft Access 27
3.1.2 Cấu trúc của Microsoft Access chứa các nội dung chính sau 27
3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu 29
3.2.1 Các thực thể của hệ thống 29
3.2.2 Mô hình thực thể quan hệ 31
3.2.3 Mô hình thực thể liên kết 32
3.2.4 Thiết kế giao diện chương trình 33
KẾT LUẬN 34


Xem thêm

34 Đọc thêm

Thiết kế hệ thống quản lý công văn, được ứng dụng thực tế trong công việc hỗ trợ quản lý công văn của Tổng cục Thi hành án dân sự Hà Nội.

THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÔNG VĂN, ĐƯỢC ỨNG DỤNG THỰC TẾ TRONG CÔNG VIỆC HỖ TRỢ QUẢN LÝ CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HÀ NỘI.

MỤC LỤC
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
LỜI NÓI ĐẦU 4
CHƯƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ GIẢI PHÁP 1
1.1. Giới thiệu về Tổng cục Thi hành án dân sự 1
21. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Tư pháp giao và theo quy định của pháp luật. 5
1.2. Mô tả hoạt động quản lý công văn 5
1.2.1. Hoạt động xử lý công văn đến 6
1.2.2. Hoạt động xử lý công văn đi 9
1.2.3. Hoạt động lập báo cáo thống kê 11
1.3. Giải pháp 11
2.1. MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ 13
2.1.1. Biểu đồ ngữ cảnh 13
2.1.2. Sơ đồ phân rã chức năng 14
1.1 . Cập nhật công văn đến 15
1.2. Cập nhật công văn đi 15
2.1. Vào sổ đăng ký công văn đến 15
2.2. Chuyển giao cho các phòng ban, cá nhân có liên quan để giải quyết 15
3.1. Vào sổ đăng ký công văn đi 15
3.2. Vào sổ công văn đi 15
3.3. Vào sổ giao nhận khối các phòng ban 15
4.1. Báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư 16
4.2. Báo cáo tình hình xử lý công văn 16
2.1.3. Danh sách hồ sơ dữ liệu 16
2.1.4. Ma trận thực thể dữ liệu chức năng 17
2.2. SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU 12
2.2.1. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 12
2.2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 13
2.3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 17
2.3.1. Mô hình liên kết thực thể (ER) 17
CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 21
3.1. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG HƯỚNG CẤU TRÚC 21
3.1.1. Khái niệm chung về hệ thống thông tin 21
3.1.2. Tiếp cận phát triển hệ thống thông tin định hướng cấu trúc 21
3.2. THIẾT KẾ CSDL QUAN HỆ 23
3.3. CÔNG CỤ ĐỂ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 24
2.1.3. Các thành phần 27
2.1.4. Các hàm thông dụng trong SQL Server 28
2.1.5. Các kiểu dữ liệu trong SQL Server 31
2.2.4. Kiểu dữ liệu trong C 33
Xem thêm

46 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ VÀ VIỄN THÁM TRONG SINH HỌC

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ VÀ VIỄN THÁM TRONG SINH HỌC

Môn học được gói gọn trong 10 chương bao quát tất cả các kiến thức, gồm: Các
qui tắc cơ bản của GIS; Dữ liệu và Cơ sở dữ liệu; Cấu trúc cơ sở dữ liệu không gian;
Phân tích cơ sở dữ liệu không gian; Truy xuất và hiển thị dữ liệu GIS; Kiến thức cơ
bản về viễn thám; Các nguyên lý viễn thám; Dữ liệu dùng trong viễn thám; Giải đoán
ảnh; Ứng dụng GIS và viễn thám trong sinh học.

11 Đọc thêm

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Học viện bưu chính viễn thông

CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT HỌC VIỆN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

CTDLGT là một trong những môn cơ bản của sinh viên ngành công nghệ thông tin. Các cấu trúc dữ liệu và các giải thuật được xem như là 2 yếu tố quan trọng nhất trong lập trình. Chương trình = Cấu trúc + Giải thuật. Tài liệu bao gồm 7 chương trình bài cấu trúc dữ liệu và các giải thuật cơ bản nhất. Còn có câu hỏi và bài tập ôn tập cuối mỗi chương cho sinh viên tự thực hành.

144 Đọc thêm

THỰC TRẠNG NGOẠI HỐI VIỆT NAM

THỰC TRẠNG NGOẠI HỐI VIỆT NAM

135. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU:Dữ liệu sơ cấpDữ liệu thứ cấp06/04/16Thông tin thu được từ việc phỏngvấn trực tiếp các đối tượng làmviệc lâu năm trong ngành tàichính – ngân hàng.Thông tin từ các tài liệu tham khảo( internet, sách, bài giảng...)14NỘI DUNG BÀI BÁO CÁOCHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬNVỀ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI06/04/1615

117 Đọc thêm

Lập trình hướng đối tượng Java PTIT

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG JAVA PTIT

Tài liệu gồm 6 chương :
Chương 1: Tổng quan về tiếp cận hướng đối tượng
Chương 2: Khái niệm cơ bản của lập trình hướng đối tượng
Chương 3: Ngôn ngữ Java
Chương 4: Kế thừa và đa hình trên Java
Chương 5: Cài đặt cấu trúc dữ liệu lên Java
Chương 6: Lập trình giao diện trên Java

173 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tìm hiểu hệ thống cập nhật các website bị tấn công tại Việt Nam

BÁO CÁO THỰC TẬP TÌM HIỂU HỆ THỐNG CẬP NHẬT CÁC WEBSITE BỊ TẤN CÔNG TẠI VIỆT NAM

Báo cáo thực tập tìm hiểu hệ thống cập nhật các website bị tấn công tại Việt Nam
Việt Nam nằm trong số những nước có tỉ lệ website bị tấn công, điều khiển nhiều nhất thế giới. Trong năm 2010, Việt Nam đã có hơn 2300 website bị tấn công, số lượng website bị tấn công không ngừng tăng lên và tính từ đầu năm 2011 đến nay đã có hơn 3800 website bị tấn công.
File đính kèm bao gồm báo cáo thực tập và đề cương chi tiết.
LỜI NÓI ĐẦU 1
MỤC LỤC 2
DANH MỤC BẢNG 3
DANH MỤC HÌNH ẢNH 4
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TRUNG TÂM ỨNG CỨU KHẨN CẤP MTVN 5
1.1 Tổng quan 5
1.2 Vị trí Chức năng 5
1.3 Nhiệm vụ và quyền hạn 6
1.4 Cơ cấu tổ chức 8
1.5 Trung tâm VNCERT – Chi nhánh Đà Nẵng 9
1.5.1 Tổ chức nhân sự 9
1.5.2 Chức năng và nhiệm vụ 9
CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN 10
2.1 Giới thiệu về ứng dụng Web 10
2.1.1 Giới thiệu về Apache 10
2.1.2 Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình PHP 10
2.1.3 Giới thiệu về MySQL 14
2.1.4 Cài đặt Apache, PHP và MySQL 15
2.2 Giới thiệu về ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML) 16
2.3 Flash Chart Ứng dụng vẽ biểu đồ, kết xuất báo cáo 17
CHƯƠNG 3: TÌM HIỂU HỆ THỐNG CẬP NHẬT THÔNG TIN CÁC 19
3.1 Cấu trúc hệ thống 19
3.1.1 Cấu trúc cơ sở dữ liệu 19
3.1.2 Sơ đồ hệ thống 20
3.1.3 Các giao diện chính 21
3.2 Các chức năng chính của hệ thống 25
3.2.1 Chức năng cập nhật dữ liệu 25
3.2.2 Danh sách website bị nhiễm virus 26
3.2.3 Chức năng thống kê dữ liệu 28
3.2.4 Chức năng quản trị hệ thống 32
KẾT LUẬN 35
TÀI LIỆU THAM KHẢO 36
PHỤ LỤC: MÃ NGUỒN HỆ THỐNG 37
Xem thêm

42 Đọc thêm

Phân tích thiết kế phần mềm quản lý tuyển sinh đại học tại trường đại học kinh tế quốc dân hà nộiphân tích thiết kế phần mềm quản lý tuyển sinh đại học tại trường đại học kinh tế quốc dân hà nộ

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÝ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HÀ NỘIPHÂN TÍCH THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÝ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HÀ NỘ

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU…………………………………………………………… 4 CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG I. Giới thiệu chung ……………………………………………………6 II. Giới thiệu chung về ngôn ngữ lập trình visual foxpro…………… 12 III. Giới thiệu về bài toán quản lý tuyển sinh hệ chính quy của trường Đại học Kinh tế quốc dân hà nội 1. Cơ chế quản lý tuyển sinh đại học …………………………… 14 2. Quy trình tuyển sinh hệ chính quy tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội .……………………………………………………...16 CHƯƠNG II: THIẾT KẾ VÀ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC DỮ LIỆU A. Thiết kế cấu trúc dữ liệu I. Phân tích các bảng và mối quan hệ giữa chúng ………… 16 II. Sơ đồ quan hệ thực thể….…………………………………....19 III. Mô hình tổ chức dữ liệu: …………………………………….20 IV. Mô hình vật lý dữ liệu ..…………………………………….. 20 B. Phân tích chương trình 1. Sơ đồ phân rã chức năng ..…………………………………... 24 2. Thiết kế lôgic của HT quản lý điểm ..………………………. 24 3. Mét sè giao diện chính trong chương trình..………………... 27 KẾT LUẬN .……………………………………………………………37
Xem thêm

36 Đọc thêm

Slide Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Giải thuật tìm kiếm

SLIDE CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT: GIẢI THUẬT TÌM KIẾM

Chương giải thuật tìm kiếm môn học cấu trúc dữ liệu và giải thuật.Tìm kiếm là quá trình tìm một phần tử dữ liệu có một thành phần khóa (Key), có kiểu dữ liệu là T nào đó, các thành phần còn lại là thông tin (Info) liên quan đến phần tử dữ liệu đó cần thỏa mãn điều kiện tìm kiếm

40 Đọc thêm

Đề tài quản lý cán bộ tiền lương trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu microsoft access

ĐỀ TÀI QUẢN LÝ CÁN BỘ TIỀN LƯƠNG TRÊN HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MICROSOFT ACCESS

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU .3

CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU VÀ KHẢO SÁT HỆ THỐNG .5

I.Giới thiệu về công ty .5

1. Quá trình hình thành và phát triển .5

2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban .6

II. Khảo sát hệ thống .14

1.Tổng quan về hệ thống quản lý .14

2.Chức năng và nhiệm vụ của hệ thống quản lý nhân sự .14

3.Yêu cầu của hệ thống và những khó khăn .15

4.Những yêu cầu đặt ra đối với hệ thống mới .15

CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG. .16

1. Các chức năng cơ bản của hệ thống: .16

1.1> Quản lý hồ sơ : 16

1.2> Quản lý lương 16

1.3> Tra cứu,Tìm kiếm : .16

1.4> Báo cáo,Thống kê .16

2. Biểu đồ phân cấp chức năng của hệ thống quản lý nhân sự lương: .17

2.1 Biểu đồ phân cấp chức năng .17

2.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh 17

2.3 Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh 18

2.3.1 Chức năng quản lý hồ sơ 19

2.3.2 Chức năng quản lý lương: .19

2.3.3 Chức năng tra cứu tìm kiếm: .19

2.3.4 Chức năng báo cáo, thống kê: 20

2.4 Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh tổng hợp 21

CHƯƠNG III: XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA CHƯƠNG TRÌNH 22

1.Cơ sở dữ liệu 22

2. Sử dụng Microsoft Access để tạo cơ sở dữ liệu cho chương trình .23

2.1 Lược đồ cấu trúc dữ liệu (LCD): .24

2.2 Thiết kế các file dữ liệu 25

2.2.1 Bảng HoSoCanBo lưu trữ thông tin về nhân sự trong một cơ quan .25

2.2.2 Bảng lương lưu trữ thông tin về quá trình lao động của nhân sự .26

2.2.3 Bảng HesoLuong lưu trữ thông tin về hệ số lương của công ty 27

2.2.4 Bảng Thưởng lưu trữ thông tin về hệ số lương của công ty .27

2.2.5 Bảng HesoLuong lưu trữ thông tin về hệ số lương của công ty 27

3. Dùng Microsoft Access để tạo bộ cơ sở dữ liệu .28

3.1 Mối quan hệ cho các bảng dữ liệu trong chương trình .28

3.2 Relationships phân hệ Quản lý nhân sụtiền lương .28

4.Thiết kễ Module: .29

4.1 Xây dựng lược đồ cấu trúc chương trình LCT: 29

4.1.1 Chỉnh sửa hồ sơ: 29

4.1.2 Chấm công .29

4.1.3 Tính lương: 30

4.1.4 Tra cứu: .30

4.1.5 Thống kê báo cáo: .31

4.2 Đặc tả Module: 31

4.2.1 Cập nhật hồ sơ: .31

4.2.2 Tra cứu,Tìm kiếm: .32

CHƯƠNG IV: SỬ DỤNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH VISUAL BASIC

ĐỂ THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH. .33

1.Ngôn ngữ lập trình Visual Basic .33

2.Các đối tượng truy cập dữ liệu .34

3. Sử dụng các đối tượng truy cập dữ liệu trong chương trình .35

4. Các điều khiển giao diện người sử dụng .39

5. Sử dụng các câu truy vấn (SQL) .40

6. Cài đặt và chạy chương trình .44

CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI 54

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 55

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP .56

TÀI LIỆU THAM KHẢO .57

PHỤ LỤC 58

CODE CỦA CHƯƠNG TRÌNH . .58
Xem thêm

85 Đọc thêm

CẤU TRÚC DỮ LIỆU DI ĐỘNG CHUONG 3A

CẤU TRÚC DỮ LIỆU DI ĐỘNG CHUONG 3A

DANH SÁCH KÉPTỔ CHỨCVí dụ: Tổ chức dữ liệu cho một danh sách các hìnhtròn.struct HinhTron{double x, y, r;};struct NodeHinhTron {HinhTron info;NodeHinhTron *pNext, *pPrev;};5DANH SÁCH KÉPstruct DSHinhTron{NodeHinhTron *pHead,*pTail;};Giả sử có biến cấpphát tĩnh ds có kiểuDSHinhTron lưu trữdanh sách 4 hình tròn.Hình ảnh của ds nhưsau:Nội dungds

33 Đọc thêm

mẫu báo cáo bài tập lớn cấu trúc dữ liệu

MẪU BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN CẤU TRÚC DỮ LIỆU

HƯỚNG GIẢI QUYẾT TÊN CÁC ADT ĐƯỢC DÙNG ĐỂ GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN PHẦN 2: MÔ HÌNH UML CỦA CÁC ADT TÊN ADT DỮ LIỆU THAO TÁC _GHI CHÚ:_ _ _ CẦN PHẢI CHỈ RÕ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC ADT NẾU CÓ PHẦN[r]

1 Đọc thêm

CẤU TRÚC DỮ LIỆU (ĐH HÀNG HẢI)

CẤU TRÚC DỮ LIỆU (ĐH HÀNG HẢI)

Học phần Cấu trúc dữ liệu nhằm cung cấp kiến thức và rèn luyện kỹ năng thực hành cấu trúc dữ liệu cho sinh viên. Kết cấu của bài giảng gồm có 4 chương: Chương I : Khái niệm liên quan đến CTDL. Chương II : Các kiểu dữ liệu trừu tượng cơ bản. Chương III: Cây (tree). Chương IV: Bảng băm (hash table).

80 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU GPS KẾT HỢP GLONASS TRONG THÀNH LẬP LƯỚI TRẮC ĐỊA

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU GPS KẾT HỢP GLONASS TRONG THÀNH LẬP LƯỚI TRẮC ĐỊA

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ ĐỊNH VỊ VỆ TINH GPS VÀ GLONASS 3
1.1 Cấu tạo chung của các hệ thống vệ tinh định vị 3
1.2 Hệ thống vệ tinh định vị GPS 3
1.2.1 Lịch sử phát triển 3
1.2.2 Cấu trúc của hệ thống GPS 12
1.2.3 Hệ tọa độ sử dụng trong hệ thống định vị vệ tinh GPS WGS84 14
1.3 Hệ thống vệ tinh định vị GLONASS 15
1.3.1 Lịch sử phát triển 15
1.3.2. Cấu trúc của hệ thống GLONASS 15
1.3.3 Hệ tọa độ sử dụng trong hệ thống định vị GLONASS ( PZ90) 19
1.4 Nguyên lý cơ bản của phương pháp định vị vệ tinh 20
1.4.1 Định vị tuyệt đối (Absolute Positioning) 20
1.4.2 Định vị tương đối (Relative Positioning) 22
1.4.2.1 Phương pháp đo tĩnh (Static Relative Positioning) 24
1.4.2.2 Phương pháp đo động (Kinematic Relative Positioning) 25
1.5 Một số ứng dụng công nghệ định vị vệ tinh hiện nay ở Việt Nam và thế giới 26
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ DỮ LIỆU ĐO GPS VÀ GLONASS BẰNG PHẦN MỀM TBC 27
2.1. Một số phần mềm xử lý dữ liệu đo vệ tinh thông dụng 27
2.2. Giới thiệu phần mềm TBC 28
2.3. Quy trình xử lý dữ liệu đo GPS và GLONASS bằng phần mềm TBC 29
2.3.1.Thiết lập hệ tọa độ địa phương 29
CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN THỰC NGHIỆM BẰNG PHẦN MỀM TBC 51
3.1 Giới thiệu lưới thực nghiệm 51
3.2. Kết quả xử lý dữ liệu đo GPS bằng phần mềm TBC 52
3.3. Kết quả xử lý dữ liệu đo GPS và GLONASS bằng phần mềm TBC 56
3.4 So sánh, phân tích đánh giá 59
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61
TÀI LIỆU THAM KHẢO 63
PHỤ LỤC 64
Xem thêm

78 Đọc thêm

SLIDE: CẤU TRÚC DỮ LIỆU

SLIDE: CẤU TRÚC DỮ LIỆU

Slide bài giảng: CẤU TRÚC DỮ LIỆU có 5 chương: Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT. Chương 2: KỸ THUẬT TÌM KIẾM (SEARCHING). Chương 3: KỸ THUẬT SẮP XẾP. Chương 4: DANH SÁCH (LIST). Chương 5: CÂY (TRE

228 Đọc thêm