NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LAO ĐỘNG VIỆC LÀM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ LAO ĐỘNG VIỆC LÀM":

GIẢI QUYẾT VIỆC làm CHO LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH đô THỊ hóa ở TỈNH NAM ĐỊNH

GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở TỈNH NAM ĐỊNH

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở TỈNH NAM ĐỊNH11Những vấn đề chung về giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa11Thực trạng giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp tỉnh Nam Định trong qu[r]

99 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN BỊ THU HỒI ĐẤT DO TÁC ĐỘNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA Ở NGOẠI THÀNH HÀ NỘI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN BỊ THU HỒI ĐẤT DO TÁC ĐỘNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA Ở NGOẠI THÀNH HÀ NỘI

Đô thị hóa là xu hướng phát triển tất yếu của các quốc gia trên thế giới. Qúa trình đô thị hóa có tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống kinh tếxã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia. Song song với những lợi ích không nhỏ đã đạt được, quá trình đô thị hóa cũng làm nảy sinh nhiều bứ[r]

92 Đọc thêm

VẤN ĐỀ TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG Ở NÔNG THÔN

VẤN ĐỀ TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG Ở NÔNG THÔN

Muốn thực hiện thành công sự nghiệp CNH-HĐH đất nớc thì đa nông nghiệp và kinh tế nông thôn lên sản xuất lớn là nhiệm vụ hàng đầu, vấn đề lao động và giải quyết việc làm cho ngời lao độn[r]

23 Đọc thêm

Hàng hóa sức lao động và vấn đề việc làm ở Việt Nam

HÀNG HÓA SỨC LAO ĐỘNG VÀ VẤN ĐỀ VIỆC LÀM Ở VIỆT NAM

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU 1NỘI DUNG2 CHƯƠNG I: HÀNG HÓA SỨC LAO ĐỘNG2I. Sức lao động và điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa2 1 Khái niệm sức lao động2 2 Những điều kiện biến sức lao động thành hàng hoá2 II. Hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động4 1 Giá trị hàng hoá[r]

16 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ NHẰM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ NHẰM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

chương trình giảng dạy ở các cấp giáo dục hướng nghiệp cho phù hợp vớiASEAN. Việc sửa đổi chương trình giảng dạy sẽ tập trung vào ba lĩnh vựcnhư ngôn ngữ, công nghệ thông tin và kỹ năng làm việc. Việc học tập ngônngữ sẽ được sửa đổi trú trọng vào tiếng Anh để học sinh, sinh viên có thể giaotiếp với[r]

102 Đọc thêm

CÔNG TÁC TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LẠNG GIANG GIAI ĐOẠN 20132015

CÔNG TÁC TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LẠNG GIANG GIAI ĐOẠN 20132015

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
BẢNG DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài: 1
2. Mục tiêu nghiên cứu: 1
3. Phạm vi nghiên cứu: 1
4. Vấn đề nghiên cứu: 1
5. Phương pháp nghiên cứu: 2
6. Kết cấu đề tài: 2
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ TẠO VIÊC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG. 3
1. Cơ[r]

62 Đọc thêm

Chính sách việc làm cho lao động nông thôn trong bối cảnh di dân - Nghiên cứu tại một số tỉnh Bắc Trung bộ

CHÍNH SÁCH VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRONG BỐI CẢNH DI DÂN - NGHIÊN CỨU TẠI MỘT SỐ TỈNH BẮC TRUNG BỘ

MỞ ĐẦU

1. Giới thiệu luận án
Luận án được viết với tổng số trang là 150, trong đó số trang của từng chương,
từng phần được chia cụ thể như sau: (mở đầu: 6 trang; chương 1: 21 trang; chương
2: 36 trang; chương 3: 56 trang; chương 4: 29 trang; kết luận: 2 trang). Luận án được
thực hiện thông[r]

184 Đọc thêm

BÁO CÁO KIẾN TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TIÊN YÊN, TỈNH QUẢNG NINH GÓP PHẦN GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

BÁO CÁO KIẾN TẬP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TIÊN YÊN, TỈNH QUẢNG NINH GÓP PHẦN GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN MỞ ĐẦU 2
1.Lý do chọn đề tài 2
2. Mục tiêu nghiên cứu 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 3
4. Phương pháp nghiên cứu 3
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3
6. Kết cấu đề tài 3
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO L[r]

47 Đọc thêm

Giải quyết việc làm và bảo đảm đời sống cho người lao động sau khi bị thu hồi đất trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở tỉnh nghệ an

GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM VÀ BẢO ĐẢM ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG SAU KHI BỊ THU HỒI ĐẤT TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, ĐÔ THỊ HÓA Ở TỈNH NGHỆ AN

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Để phát triển các khu công nghiệp và khu đô thị, không thể không thu hồi đất mà người dân đang sử dụng. Việc xây dựng các KCN, khu ĐT là một yêu cầu phát triển khách quan của cả nước nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng. Tuy vậy, trong công tác thu hồi đất để xâ[r]

24 Đọc thêm

Tác động của CNH, HĐH đến vấn đề việc làm, thu nhập của lao động nông nghiệp ở tỉnh Hà Tây

TÁC ĐỘNG CỦA CNH, HĐH ĐẾN VẤN ĐỀ VIỆC LÀM, THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH HÀ TÂY

I. Tính cấp thiết của đề tài
Trong nhiều thập kỉ qua, làn sóng công nghiệp hóa, hiện đại hoá diễn ra mạnh mẽ ở các quốc gia trên thế giới, ở cả các nước phát triển cũng như các nước đang phát triển. Với nước ta, sự nghiệp CNH, HĐH trong thời kỳ đổi mới được coi là một cuộc cách mạng toàn diện và sâu[r]

76 Đọc thêm

luận văn tốt nghiệp đề tài nghiên cứu Thực trạng lao động – việc làm của tỉnh Hà Nam

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG – VIỆC LÀM CỦA TỈNH HÀ NAM

luận văn tốt nghiệp đề tài nghiên cứu Thực trạng lao động – việc làm của tỉnh Hà Nam Nguồn lao động là nhân tố quan trọng hàng đầu của sự phát triển kinh tế xã hội, có ảnh hưởng lớn đến việc sử dụng các nguồn lực khác. Tuy nhiên nguồn lao động trở thành động lực cho sự phát triển kinh tế khi và chỉ[r]

78 Đọc thêm

Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Thường Tín thành phố Hà Nội

GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN THƯỜNG TÍN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tính cấp thiết của đề tài
Việc làm và giải quyết việc làm là một vấn đề kinh tế xã hội có tính toàn cầu, là mối quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới. Ngày nay, quan niệm về phát triển được hiểu đầy đủ là: Tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội; phải xoá đói, giảm nghèo, giảm[r]

120 Đọc thêm

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM, GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ.

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VIỆT NAM, GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ.

Lao động, việc làm là vấn đề kinh tế - xã hội bức xúc, có tính toàn cầu, là mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt với Việt Nam khi mà sự phát triển dân số và lao động là một trong những vấn đề phức tạp và gay gắt chẳng những trong giai đoạn hiện nay mà còn trong nhiều năm[r]

21 Đọc thêm

Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn xã Việt Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ VIỆT XUÂN, HUYỆN VĨNH TƯỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC

Để xã hội và đời sống người dân ngày một phát triển thì những công việc quan trọng hàng đầu mà chúng ta cần thực hiện đó là tạo việc làm và giải quyết việc làm cho người lao động. Giải quyết việc làm luôn là một vấn đề nóng hổi và còn là thách thức cần được quan tâm với mỗi chúng ta. Muốn đất nước p[r]

116 Đọc thêm

VẤN ĐỀ GIỚI TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM Ở VÙNG NÔNG NGHIỆP HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH

VẤN ĐỀ GIỚI TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM Ở VÙNG NÔNG NGHIỆP HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH

“Các nớc tham gia Công ớc phải áp dụng mọi biện pháp thích hợp để xoá bỏ sự phân biệt đối xử với phụ nữ trong lĩnh vực việt làm nhằm đảm bảo những quyền nh nhau trên cơ sở bình đẳng nam [r]

32 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VỀ LAO ĐỘNG VIỆC LÀM VÀ VẤN ĐỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM Ở TỈNH THÁI BÌNH

THỰC TRẠNG VỀ LAO ĐỘNG VIỆC LÀM VÀ VẤN ĐỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM Ở TỈNH THÁI BÌNH

N: Số lợng lao động thực tế đang làm việc trong một ngành nghề hay bộ phận đó : Chỉ tiêu này chỉ phản ánh đợc quy mô lao động trong một ngành nghề có phù hợp với nhu cầu lao động của ngà[r]

50 Đọc thêm

LAO ĐỘNG VIỆC LÀM VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HOÁ HIỆN ĐẠI HOÁ

LAO ĐỘNG VIỆC LÀM VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ

_1.1 KHÁI NIỆM VÀ THỰC CHẤT CỦA CÔNG NGHIỆP HOÁ-HIỆN ĐẠI HOÁ._ Khái niệm công nghiệp hoá-hiện đại hoá đợc thể hiện rất rõ trong Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành TW Đảng khoá V[r]

35 Đọc thêm

VIỆC LÀM TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA Ở BẮC NINH

VIỆC LÀM TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA Ở BẮC NINH

diện tích đất nông nghiệp có hạn. Điều đó đã và đang cản trở quá trình CNH, HĐHcủa tỉnh và là một bức xúc ngày càng lớn về việc làm ở Bắc Ninh hiện nay.Vì vậy, nghiên cứu vấn đề việc làm ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay nhằmđánh giá đúng thực trạng, tìm ra phương hướng và những g[r]

13 Đọc thêm

Giải quyết việc làm ở khu vực nông thôn tỉnh Hải Dương trong giai đoạn hiện nay

GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM Ở KHU VỰC NÔNG THÔN TỈNH HẢI DƯƠNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Trường Đại Học Sư Phạm Hà NộiKhóa luận tốt nghiệp---------------------------------------------------------------------------------------------vực nông thôn. Năm 2011, tỉ lệ thời gian lao động được sử dụng của lực lượng laođộng ở khu vực nông thôn là 76,33%. Năm 2010, Đại hội Đảng bộ Hải Dương[r]

83 Đọc thêm

GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM THÔNG QUA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH HẢI DƯƠNG

GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM THÔNG QUA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH HẢI DƯƠNG

1. Tính cấp thiết của đề tài
Giải quyết việc làm đang là một vấn đề kinh tế xã hội gay gắt đối với Việt Nam nói riêng và kinh tế toàn cầu nói chung. Ngày nay, quan niệm về phát triển được hiểu đầy đủ là: Tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội, phải xóa đói giảm nghèo, giảm thiểu th[r]

102 Đọc thêm

Cùng chủ đề