TÀI LIỆU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TÀI LIỆU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC":

THỰC TRẠNG VỀ VẤN ĐỀ PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC TẠI PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN VĨNH TƯỜNG

THỰC TRẠNG VỀ VẤN ĐỀ PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC TẠI PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN VĨNH TƯỜNG

MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
LỜI CẢM ƠN
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1.Lý do chọn đề tài 1
2.Mục tiêu nghiên cứu. 1
3.Nhiệm vụ nghiên cứu. 2
4.Phương pháp nghiên cứu. 2
5.Kết cấu đề tài báo cáo chia làm 3 chương 2
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÊ UBND VÀ PHÒNGNỘI VỤ HUYỆN VĨNH TƯỜNG 3
1.1. Vị trí địa lý của Uỷ ban nhân dân và phòng Nội vụ huyện Vĩnh Tường. 3
1.1.1.Giới thiệu chung về vị trí địa lý huyện Vĩnh Tường 3
1.1.2. Khái quát chung về UBND huyện Vĩnh Tường 3
1.1.3. Khái quát chung về phòng Nội vụ huyện Vĩnh Tường. 6
1.2. Khái quát sơ qua về công tác quản trị nhân sự tại Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường. 9
1.3.Các mối quan hệ trong giải quyết công việc của Phòng Nội vụ 10
Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC TẠI PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN VĨNH TƯỜNG. 12
2.1.Cơ sở lý luận về phân tích công việc tại phòng nội vụ huyện Vĩnh Tường. 12
2.1.1.Khái niệm và nội dung của phân tích công việc 12
2.1.2.Các điều kiện đảm bảo hiệu quả và lợi ích của phân tích công việc. 15
2.1.3.Trình tự tiến hành phân tích công việc 18
2.1.4. Đưa vào sử dụng và kiểm tra định kỳ 24
2.2.Thực trạng công tác phân tích công việc tại phòng Nội vụ. 24
2.2.1.Phòng Nội vụ chưa có chương trình phân tích công việc được quy định thành văn bản. 24
2.2.2.Phòng Nội vụ chưa có các cán bộ được đào tạo về đúng trình độ chuyên ngành của mình. 26
2.2.3.Bản thân phòng Nội vụ chưa ý thức được sự quan trọng của phân tích công việc. 27
2.3. Ảnh hưởng của công tác phân tích công việc tới thực hiện công việc của nhân viên và cáchoạt động quản lý nhân lực tại các phòng Nội vụ. 28
2.3.1.Với sự thực hiện công việc của nhân viên: 28
2.3.2.Với các hoạt động quản lý nhân sự khác. 29
2.3.3.Ưu điểm, nhược điểm và nguyên nhân của quá trình tuyển dụng không tiến hành phân tích công việc. 30
2.3.4. Quan điểm của ban lãnh đạo trong công tác phân tích công việc. 31
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ CHO QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC TẠI PHÒNG NỘI VỤ. 32
3.1.Giải pháp về xây dựng chương trình phân tích công việc. 32
3.1.1.Về phía ban lãnh đạo 32
3.1.2. Về phía người cán bộ phân tích công việc 32
3.1.3. Về phía sự hợp tác của phòng, ban khác trong cơ quan. 33
3.2 Một số khuyến nghị về xây dựng chương trình phân tích công việc 33
3.2.1.Về phía ban lãnh đạo 33
3.2.2.Về phía người cán bộ phân tích công việc. 34
KẾT LUẬN 41
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 43
PHỤ LỤC
Xem thêm

52 Đọc thêm

Phân tích công việc và bảng mô tả công việc

PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC VÀ BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Phân tích công việc là quá trình nghiên cứu nội dung công việc nhằm xác định điều kiện tiến hành, các nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn khi thực hiện công việc và các phẩm chất, kỹ năng nhân viên cần thiết phải có để  thực hiện công việc.

28 Đọc thêm

Liên hệ thực tiễn công tác phân tích công việc tại công ty Cổ phần Đầu tư PVINCONESS

LIÊN HỆ THỰC TIỄN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVINCONESS

Liên hệ thực tiễn công tác phân tích công việc tại công ty Cổ phần Đầu tư PVINCONESS.Liên hệ thực tiễn công tác phân tích công việc tại công ty Cổ phần Đầu tư PVINCONESS.I, Cơ sở lý thuyết.1.Khái niệm phân tích công việc. Phân tích công việc là quá trình nghiên cứu nội dung công việc nhằm xác định điều kiện tiến hành, các nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn khi thực hiện công việc và các phẩm chất, kỹ năng nhân viên cần thiết phải có để thực hiện công việc. Phân tích công việc là một quá trình xác định và ghi chép lại các thông tin liên quan đến bản chất của từng công việc cụ thể. Đây là quá trình xác định trách nhiệm, nhiệm vụ liên quan đến công việc và các kỹ năng kiến thức cần có để thực hiện tốt công việc. Phân tích công việc cung cấp các thông tin về yêu cầu, đặc điểm của công việc, làm cơ sở cho việc xây dựng bảng mô tả công việc và bảng tiêu chuẩn công việc. Đây cũng là quá trình xác định sự khác biệt của một công việc này với công việc khác. 2. Quy trình phân tích công việc2.1 Quy trìnhBước 1: Rà soát lại cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các bộ phận.Đây là bước công việc được thực hiện đầu tiên nhằm kiểm tra sự phù hợp của cơ cấu tổ chức hiện tại với chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp để đảm bảo hoạt động phân tích công việc được thực hiện có ý nghĩa. Đồng thời với cơ cấu tổ chức phù hợp cần rà soát lại chức năng nhiệm vụ của các bộ phận đảm bảo không trùng lặp, không chồng chéo, đủ và hợp lý để thực hiện chiến lược kinh doanh đã xác định.Bước 2: Lập danh sách công việc cần phân tích.Người thực hiện phân tích công việc cần xác định công việc ở từng bộ phận. Cần lưu ý, tương ứng với mỗi công việc tức là được bổ nhiệm ở một chức danh. Điều này là mỗi công việc tương đương với một chức danh, một vị trí. Nếu hai người thực hiện công việc giống nhau cần gọi với chức danh như nhau, còn chức danh khác nhau tức là công việc khác nhau. Kết thúc bước này doanh nghiệp se có được danh sách các công việc cần phân tích.Bước 3: Lựa chọn đối tượng tham gia phân tích công việc bao gồm: Người thực hiện công việc Quản lý trực tiếp Nhân viên nhân sự hoặc tư vấn bên ngoài.Người thực hiện công việc sẽ là người có thông tin chi tiết, cụ thể về việc mà họ thực hiện, do vậy sẽ giúp cung cấp các thông tin chi tiết về công việc. Bước này cần thiết trong các trường hợp một công việc có nhiều người thực hiện. Khi đó cần có sự lựa chọn người thực hiên công việc tiêu biểu để phân tích. Còn quản lý trực tiếp sẽ có thông tin bao quát và là người chịu trách nhiệm chính. Nhân viên nhân sự hoặc tư vấn bên ngoài sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ về kỹ thuật và điều phối dự án phân tích công việc.Bước 4: Thu nhập các thông tin về công việc Xác định các thông tin về công việc cần thu nhập; Thiết kế biểu mẫu thu nhập thông tin; Lựa chọn phương pháp thu thập thông tin: như phương pháp bản hỏi, phương pháp phỏng vấn, phương pháp quan sát, phương pháp nhật ký công việc. Tùy thuộc loại công việc lựa chọn loại phương pháp thu nhập thông tin cho phù hợp. Khẳng định tính chính xác và đầy đủ của thông tin về công việc; Bổ sung những thông tin còn thiếu và điều chỉnh những thông tin sai lệch; Nhận được sự nhất trí của người thực hiện về những thông tin và kết luận phân tích công việc.Bước 5: Xây dựng bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việcSau khi kiểm tra lại thông tin thì bộ phận phụ trách công tác phân tích công việc sẽ tiến hành tổng hợp, đưa các thông tin thu thập được vào các biểu mẫu bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc.Bước 6: Hoàn chỉnh và xin phê duyệt.Sau khi bản tiêu chuẩn công việc và mô tả công việc được xây dựng, cần tiến hành xin ý kiến các cá nhân có liên quan sau đó hoàn chỉnh và xin phê duyệt để mô tả công việc và tiêu chuẩn
Xem thêm

38 Đọc thêm

Phân tích công việc của trưởng phòng kinh doanh

PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC CỦA TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Lời mở đầu
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới , cạnh tranh là một vấn đề tất yếu xảy ra. Nhằm mang lại các sản phẩm, dịch vụ thỏa mãn nhu cầu khách hàng cũng như giữ được chỗ đứng của doanh nghiệp trên thị trường, đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng và phát huy thế mạnh của mình.Thế mạnh của một doanh nghiệp không chỉ xuất phát từ sự liên kết giữa các bộ phận, phòng ban, mà nó bắt nguồn sâu xa từ thế mạnh của mỗi phòng ban trong tổ chức đó.
Phòng nhân sự, kinh doanh, công nghệ thông tin hay kế toán…đều có những chức năng riêng biệt và các phòng ban này có sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành mục tiêu chung của công ty. Trong đó, phòng kinh doanh giữ vai trò quan trọng trong việc cung ứng các sản phẩm, dịch vụ đến tay người tiêu dùng, mang lại doanh thu cho doanh nghiệp. Cũng vì vậy mà vấn đề phân tích công việc của các nhân viên phòng kinh doanh, đặc biệt là công tác mô tả công việc của trưởng phòng kinh doanh trở nên quan trọng.
Chức năng, nhiệm vụ, điều kiện làm việc của nhân viên với các tiêu chuẩn cần đạt được trong công việc thể hiện qua bản mô tả công việc.Đó là cơ sở để hiểu nội dung, yêu cầu công việc, quyền hạn và trách nhiệm của một người nhân viên khi thực hiện công việc của mình. Nó giúp nhân viên trong công ty có thể thực hiện nhiệm vụ của mình một cách tốt nhất và mang lại hiệu quả lao động cao nhất cho doanh nghiệp. Hơn nữa, mô tả công việc là một công việc có tầm quan trọng, ảnh hưởng đến vấn đề tuyển dụng và trả lương của công ty. Chính vì thế mà nhóm chúng tôi thực hiện một cuộc khảo sát ,phỏng vấn để xây dựng lên bản mô tả và tiêu chuẩn công việc cho chức vụ trưởng phòng kinh doanh. Hy vọng bản mô tả công việc này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các doanh nghiệp trong việc tuyển dụng và đánh giá nhân sự.
Bài viết chia làm 3 phần:
Phần 1.Phân tích công việc.
Phần 2.Phân tích công việc cho vị trí trưởng phòng kinh doanh.
Phần 3.Kết luận.
Xem thêm

12 Đọc thêm

KHÓA LUẬN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BAN MAI XANH

KHÓA LUẬN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BAN MAI XANH

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Lịch sử nghiên cứu 2
3. Mục tiêu nghiên cứu 3
4. Nhiệm vụ nghiên cứu 3
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
6. Giả thuyết nghiên cứu 4
7. Phương pháp nghiên cứu 4
8. Kết cấu đề tài 5
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 6
1.1. Khái niệm và mục đích của phân tích công việc 6
1.1.1. Khái niệm 6
1.1.2. Mục đích của phân tích công việc 6
1.2. Các trường hợp cần PTCV 10
1.3. Thông tin và phương pháp thu thập thông tin PTCV 12
1.3.1. Thông tin phục vụ phân tích công việc 12
1.3.2. Phương pháp thu thập thông tin phân tích công việc 12
1.4. Quy trình phân tích công việc 17
1.5. Sản phẩm của phân tích công việc 18
1.5.1. Bản mô tả công việc 18
1.5.2. Bản tiêu chuẩn công việc 20
1.5.3. Bản yêu cầu đối với người thực hiện công việc 21
1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến phân tích công việc 21
1.6.1. Các yếu tố liên quan đến chủ thể của phân tích công việc 21
1.6.2. Các yếu tố thuộc về công việc 22
1.6.3. Các yếu tố khác 23
1.7. Tiêu chí đánh giá hiệu quả phân tích công việc 23
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BAN MAI XANH 27
2.1. Khái quát về công ty Ban Mai Xanh 27
2.1.1. Tầm nhìn, sứ mệnh và lĩnh vực hoạt động 27
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và hoạt động 28
2.1.3. Quy mô, cơ cấu và chất lượng nhân lực 32
2.2. Hệ thống quan điểm và chính sách của công ty Ban Mai Xanh về phân tích công việc 37
2.2.1. Quan điểm của Ban lãnh đạo công ty về phân tích công việc 37
2.2.2. Hệ thống chính sách về phân tích công việc tại công ty 37
2.3. Các chủ thể liên quan đến công tác phân tích công việc tại công ty Ban Mai Xanh 38
2.3.1. Ban Giám đốc công ty 38
2.3.2.Bộ phận chuyên trách về QTNL và cán bộ chuyên trách về PTCV 38
2.3.3.Người quản lý sử dụng lao động trực tiếp 40
2.3.4.Người lao động 41
2.4. Thực tiễn tổ chức phân tích công việc tại Ban Mai Xanh 41
2.4.1. Thông tin phục vụ phân tích công việc 41
2.4.2. Phương pháp thu thập thông tin phân tích công việc 42
2.4.3. Quy trình phân tích công việc của công ty 43
2.4.4. Sản phẩm và ứng dụng sản phẩm PTCV 45
2.5. Đánh giá hiệu quả công tác phân tích công việc 57
2.5.1. Ưu điểm và nguyên nhân 59
2.5.2. Hạn chế và nguyên nhân 60
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BAN MAI XANH 62
3.1. Quan điểm, định hướng của Ban lãnh đạo công ty về phân tích công việc 62
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác phân tích công việc 63
3.2.1. Hoàn thiện hệ thống quan điểm và chính sách về công tác PTCV 63
3.2.2. Nâng cao năng lực cho các bên liên quan đến PTCV 63
3.2.3. Hoàn thiện quy trình và phương pháp thu thập thông tin phân tích công việc 65
3.2.4. Thường xuyên kiểm tra, rút kinh nghiệm, cập nhật và hoàn thiện 70
3.2.5. Mời các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đến tập huấn, đào tạo 70
3.3. Một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác phân tích công việc 70
3.3.1. Đối với Ban lãnh đạo công ty 70
3.3.2. Đối với Phòng Hành chính Nhân sự 72
3.3.3. Đối với các đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng lao động 73
3.3.4. Đối với người lao động trong công ty 73
KẾT LUẬN 74
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 75
PHỤ LỤC
Xem thêm

94 Đọc thêm

Bài tập Nhóm PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

BÀI TẬP NHÓM PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Đề tài: Phân tích công việc là một hoạt động cơ bản trong công tác quản trị nguồn nhân lực, tuy nhiên lại chưa được thực hiện tốt trong nhiều tổ chức. Hãy nêu những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện hoạt động này và thông qua đó đánh giá thực tế công tác này tại tổ chức
Bài làm
LỜI MỞ ĐẦU
Con người là nhân tố quan trọng trong việc hình thành và xây dựng nên một tổ chức. Tổ chức muốn đạt các mục tiêu đề ra thì phải gây dựng cho mình một đội ngũ người lao động phù hợp về số lượng, chất lượng và phải tổ chức quản lý người lao động một cách hợp lý, hiệu quả; công tác quản lý nhân sự phải được thực hiện sao cho có thể khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của nguồn nhân lực.
Trong quản lý nhân sự. Có một khái niêm vô cùng quan trọng đó là PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC.
Đối với các nước phát triển trên thế giới, quản lý nhân sự là hoạt động đã được biết đến từ lâu và đóng vai trò quan trọng trong mỗi tổ chức, họ đã ý thức được tác dụng to lớn của phân tích công việc và áp dụng phổ biến gần trăm năm qua. Tuy nhiên đối với các nước đang phát triển, như Việt Nam hiện nay, phân tích công việc là khái niệm khá mới mẻ và xa lạ. Phần lớn các tổ chức tại Việt Nam chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ công tác phân tích công việc. Nguyên nhân là hoạt động quản lý nhân sự ở Việt Nam vẫn chưa được nhận thức và đánh giá đúng đắn, các tổ chức chưa hiểu rõ bản chất của phân tích công việc, vai trò của phân tích công việc đối với quản lý nhân sự, do đó chưa có sự đầu tư đúng mức cho công tác này.
Để tìm hiểu thêm về Phân tích công việc, chúng tôi xin được giới thiệu những nội dung chính sau đây:
•Chương 1:Khái quát chung:
1. Khái niệm PTCV ……………………………………………….trang 3
2. Ý nghĩa của PTCV ……………………………………………...trang 3
3. Tác dụng của PTCV……………………………………………..trang 4
4. Yêu cầu của PTCV ……………………………………………...trang 4
•Chương 2: Nội dung cơ bản:
1. Quy trình PTCV…………………………………………………trang 5
2. Các Phương pháp thu thập thông tin PTCV..……………………trang 5
•Chương 3: Thuận lợi Khó khăn trong thực tế tổ chức
1. Thuận lợi Khó khăn……………………………………………trang 11
2. Thực tế PTCV……………………………..……………………trang 11


CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG

1 Khái niệm:
Phân tích công việc là công việc đầu tiên cần phải biết của mọi nhà quản trị nhân sự. Phân tích công việc mở đầu cho vấn đề tuyển dụng nhân viên, là cơ sở cho việc bố trí nhân viên phù hợp. Một nhà quản trị không thể tuyển chọn đúng nhân viên, đặt đúng người vào đúng việc nếu không biết phân tích công việc.
Phân tích công việc là quá trình nghiên cứu nội dung công việc nhằm xác định điều kiện tiến hành, các nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn khi thực hiện công việc và các phẩm chất, kỹ năng nhân viên cần thiết phải có để thực hiện công việc, phù hợp với bản chất của từng công việc cụ thể. Đây cũng là quá trình xác định sự khác biệt của một công việc này với công việc khác.
Mục đích chủ yếu của phân tích công việc là hướng dẫn giải thích cách thức xác định một cách chi tiết các chức năng nhiệm vụ chủ yếu của công việc và cách thức xác định nên tuyển chọn hay bố trí những người như thế nào để thực hiện công việc tốt nhất.
Ngoài ra, phân tích công việc còn là công cụ để làm tốt những công tác khác của quản lý nhân sự như: thiết kế công việc, kế hoạch hoá nguồn nhân lực, tuyển dụng lao động, bố trí lao động, đánh giá thực hiện công việc, thù lao lao động, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, an toàn lao động…
Việc chuẩn bị mô tả chức trách, nhiệm vụ, trách nhiệm công việc, yêu cầu về trình độ kỹ năng công việc và các định mức hoàn thành công việc sẽ dựa trên các dữ liệu thu thập được trong quá trình phân tích công việc.
2 Ý nghĩa:
Phân tích công việc cung cấp các thông tin về những yêu cầu, đặc điểm của công việc, cũng như các hành động nào cần được tiến hành thực hiện, thực hiện như thế nào và tại sao; các loại máy máy móc trang bị, dụng cụ nào cần thiết khi thực hiện công việc, các mối quan hệ với cấp trên và với đồng nghiệp trong thực hiện công việc.
Bản tiêu chuẩn công việc là văn bản liệt kê những yêu cầu về năng lực cá nhân như trình độ học vấn, kinh nghiệm công tác, khả năng giải quyết vấn đề, các kỹ năng khác và các đặc điểm cá nhân thích hợp nhất cho công việc
Không thực hiện phân tích công việc, nhà quản trị sẽ không thể tạo ra sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận cơ cấu trong doanh nghiệp, không thể đánh giá chính xác yêu cầu của các công việc, do đó không thể tuyển dụng đúng nhân viên cho công việc, không thể đánh giá đúng năng lực thực hiện công việc của nhân viên và do đó, không thể trả lương, kích thích họ kịp thời, chính xác.
Ðặc biệt, phân tích công việc là công cụ rất hữu hiệu giúp các tổ chức, doanh nghiệp mới thành lập hoặc đang cần có sự cải tổ hoặc thay đổi về cơ cấu tổ chức, tinh giản biên chế nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
3 Tác dụng của phân tích công việc
Đối với nhà quản lý
Bảo đảm thành công hơn trong việc sắp xếp, thuyên chuyển và tăng trưởng cho nhân viên, là cơ sở để lên kế hoạch phát triển cán bộ và xây dựng các chương trình đào tạo cần thiết .
Loại bỏ những bất bình đẳng về mức lương qua việc xác định rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của công việc. Tạo kích thích lao động nhiều hơn qua việc sắp xếp các mức tăng thưởng.
Tiết kiệm thời gian và sức lực qua việc tiêu chuẩn hóa công việc và từ đó giúp nhà quản trị có cơ sở để làm kế hoạch và phân chia thời biểu công tác.
Dự báo số lượng, chất lượng nhân sự cần thiết, là cơ sở cho việc tuyển dụng, lựa chọn người phù hợp với công việc, giảm bớt số người cần phải thay thế do thiếu hiểu biết về công việc hoặc trình độ của họ.
Tạo cơ sở để cấp quản trị và nhân viên hiểu nhau nhiều hơn.
Phát hiện các yếu tố làm hạn chế kết quả công viêc
Sản xuất và phân công công việc để tránh chồng chéo
Giúp đánh giá được mức độ ảnh hưởng của môi trường làm việc đối với quá trình thực thi
Đối với người thực thi công việc
Xác định rõ yêu cầu của công việc, hiểu rõ nhiệm vụ trách nhiệm, quyền hạn
Dựa trên bản yêu cầu chuyên môn của công việc, có thể tự xây dựng kế hoạch làm việc và học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu của công việc, xây dựng các mối quan hệ trong thực thi công việc được tốt hơn
4 Yêu Cầu Của Phân Tích Công Việc
Phải dựa trên cơ sở thông tin chính xác, đầy đủ
Xem thêm

13 Đọc thêm

Tinh Thep Dam voi Etabs ( Do An Xay Dung)

TINH THEP DAM VOI ETABS ( DO AN XAY DUNG)

Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm tin học ứng dụng văn phòng
Sử dụng thành thạo internet, email.
Sử dụng thành thạo các phần mềm phân tích, tính toán, thiết kế và mô phỏng kết cấu công trình.
Trang bị cho sinh viên kỹ năng thu thập và xử lý thông tin, phân tích các yêu cầu, giới hạn mục tiêu thiết kế qua các điều kiện ràng buộc. Các môn học cung cấp kỹ năng phân tích, mô tả công việc thiết kế, thi công hay giải quyết một nghiệm vụ kỹ thuật cụ thể dựa trên các tài liệu, bản vẽ được cung cấp.
Xem thêm

61 Đọc thêm

Cải tiến tình hình đánh giá thực hiện công việc tại Công ty cổ phần in Diên Hồng

CẢI TIẾN TÌNH HÌNH ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN DIÊN HỒNG

1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngày nay, trong môi trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì càng phải củng cố vững chắc vấn đề quản trị trong công ty. Trong đó hoạt động đánh giá thực hiện công việc là một hoạt động quan trọng có ảnh hưởng nhiều tới hoạt động quản trị nhân lực của doanh nghiệp. Tuy nhiên Công ty cổ phần In Diên Hồng vẫn chưa ý thức được tầm quan trọng và thực hiện có hiệu quả hoạt động này. Chính vì thế mà em đã lựa chọn đề tài “cải tiến tình hình đánh giá thực hiện công việc tại Công ty cổ phần in Diên Hồng”.
2. Mục đích nghiên cứu
Để phân tích hoạt động đánh giá thực hiện công việc tại Công ty cổ phần in Diên Hồng, nhận biết những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề xuất ra các giải pháp nhằm cải tiến tình hình đánh giá ở Công ty.
3. Đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu về đánh giá thực hiện công việc tại Công ty cô phần in Diên Hồng.
4. Phạm vi nghiên cứu
Chỉ nghiên cứu hoạt động đánh giá thực hiện công việc tại Công ty cổ phần in Diên Hồng qua các số liệu về tình hình sản xuất, đánh giá thực hiện công việc tại công ty qua các năm 2006 – 2008.
5. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu phân tích, tổng hợp số liệu, thông tin từ các tài liệu, báo cáo của Công ty. Bên cạnh đó còn sử dụng phương pháp điều tra bằng 25 phiếu bảng hỏi.
Xem thêm

93 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN KHỐI VĂN PHÒNG TẠI THÀNH PHỐ TRÀ VINH

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN KHỐI VĂN PHÒNG TẠI THÀNH PHỐ TRÀ VINH

Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng trong công việc của nhân viên khối văn phòng tại thành phố Trà Vinh do Huỳnh Kiều Chinh thực hiện nhằm mục đích tìm hiểu, đánh giá hiện trạng mức độ hài lòng trong công việc của nhân viên văn phòng đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đồng thời tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng này, giúp doanh nghiệp và cơ quan quản lý hiểu rõ người lao động đang cần quan tâm vấn đề gì? Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.
Xem thêm

126 Đọc thêm

Xây dựng đơn vị bản đồ đất đai và đề xuất một số loại hình sử dụng đất thích ứng với kịch bản biến đổi khí hậu vùng đầm phá Tam Giang: Trường hợp nghiên cứu ở xã Hải Dương

XÂY DỰNG ĐƠN VỊ BẢN ĐỒ ĐẤT ĐAI VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT THÍCH ỨNG VỚI KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÙNG ĐẦM PHÁ TAM GIANG: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở XÃ HẢI DƯƠNG

Xây dựng đơn vị bản đồ đất đai và đề xuất một số loại hình sử dụng đất thích ứng với kịch bản biến đổi khí hậu vùng đầm phá Tam Giang: Trường hợp nghiên cứu ở xã Hải Dương
1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu
Mục đích nghiên cứu tài liệu là tìm hiểu lịch sử nghiên cứu về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hiệu quả sử dụng đất, từ đó nắm bắt những nội dung đồng nghiệp đi trước đã làm, không mất thời gian lặp lại những công việc mà đồng nghiệp đi trước đã thực hiện. Nội dung phân tích có thể bao gồm phân tích nguồn, phân tích tác giả, phân tích nội dung và tổng hợp tài liệu.
Xem thêm

52 Đọc thêm

TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ PHÒNG VÀ CHỮA BỆNH THỦY SẢN

TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ PHÒNG VÀ CHỮA BỆNH THỦY SẢN

Thu thập các thông tin chung, tài liệu và tiêu chuẩn liên quan đến nghề;
Khảo sát thực tế tại các cơ sở nuôi trồng thủy sản, các viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản, chi cục thú y vùng có liên quan đến nghề;
Trên cơ sở khảo sát thực tế, lựa chọn đơn vị có công nghệ nuôi trồng, phòng chữa bệnh thủy sản đặc trưng và phù hợp với xu thế phát triển, có trang thiết bị công nghệ hiện đại, nguồn nhân lực có chất lượng để chọn làm mẫu xây dựng sơ đồ phân tích nghề, phân tích công việc;
Tổ chức hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia và hoàn thiện sơ đồ phân tích nghề;
Xây dựng phiếu phân tích công việc (theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 092008QĐBLĐTBXH ngày 2732008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội);
Tổ chức hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia và hoàn thiện phiếu phân tích công việc;
Xem thêm

201 Đọc thêm

Tiểu luận hành vi tổ chức: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành và phát triển văn hóa doanh nghiệp

TIỂU LUẬN HÀNH VI TỔ CHỨC: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

VB14QT002 NHÓM 10 Tiểu luận Đề tài nhóm 10: “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành và phát triển văn hóa doanh nghiệp VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP TRANG 1VB14QT002 NHÓM 10 LỜI NÓI ĐẦU ............................................................................................................................. 3 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VĂN HOÁ......................................................................... 4 I. Khái niệm văn hoá ................................................................................................................. 4 II. Phân loại văn hoá .................................................................................................................. 4 CHƯƠNG II: VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP ...................................................................... 6 I. Khái niệm văn hoá doanh nghiệp....................................................................................... 6 1. Văn hoá doanh nghiệp là gì ................................................................................................. 6 2. Các cấp độ của văn hoá doanh nghiệp............................................................................... 7 3. Văn hoá doanh nghiệp ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp ................... 8 4. Các yếu tố cấu thành văn hoá doanh nghiệp.................................................................... 9 II. Xây dựng văn hoá doanh nghiệp .....................................................................................12 1. Khái niệm ...............................................................................................................................12 2. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành và phát triển văn hóa doanh nghiệp..12 III. Kết luận................................................................................................................................16 BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP TRANG 2VB14QT002 NHÓM 10 Họ tên Nội dung thực hiện Ký tên MSSV 1. Góp tài liệu Nguyễn Hoàng Thành 2. Phân tích văn hoá dân tộc 3. Tổng hợp tài liệu 33111022034 (nhóm trưởng) 4. Làm file word 1. Góp tài liệu Hoàng Văn Ánh 2. Phân tích giá trị văn hóa 33111021549 học hỏi được 1. Góp tài liệu Trần Hữu Thiện 2. Phân tích giá trị văn hóa học hỏi được 1. Góp tài liệu Nguyễn Văn Hiệu 2. phân tích nhà lãnh đạo 33111024163 1. Góp tài liệu 2. Làm slide Trần Văn Tố 33111021716 3. Thuyết trình 1. Góp tài liệu Võ Thanh Bình 2. phân tích nhà lãnh đạo 33111021828 1. Góp tài liệu Nguyễn Thượng Dũng 2. Phân tích văn hoá dân tộc 33111021391 VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP TRANG 3
Xem thêm

17 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BAN MAI XANH

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ NHÂN LỰC: HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BAN MAI XANH

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Lịch sử nghiên cứu 2
3. Mục tiêu nghiên cứu 2
4. Nhiệm vụ nghiên cứu 2
5. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu 2
6. Phương pháp nghiên cứu 3
7. Kết cấu đề tài 3
PHẦN NỘI DUNG 4
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BAN MAI XANH VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 4
1.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Thương mại Ban Mai Xanh 4
1.1.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Thương mại Ban Mai Xanh 4
1.1.1.1. Tầm nhìn, sứ mệnh và lĩnh vực hoạt động 4
1.1.1.2. Cơ cấu tổ chức và hoạt động 6
1.1.1.3. Quy mô, cơ cấu và chất lượng nhân lực 7
1.1.2. Khái quát các hoạt động của công tác quản trị nhân lực tại công ty 11
1.1.2.1. Công tác Kế hoạch hóa nguồn nhân lực (KHHNNL) 11
1.1.2.2. Công tác Phân tích công việc 11
1.1.2.3.Công tác tuyển dụng nhân lực 12
1.1.2.4. Công tác bố trí, sắp xếp nhân lực và tổ chức lao động 12
1.1.2.5. Công tác đào tạo và phát triển nhân lực 13
1.1.2.6. Đánh giá thực hiện công việc 13
1.1.2.7. Công tác thù lao lao động 13
1.1.2.8. Các chế độ đãi ngộ và cách giải quyết các quan hệ lao động 14

1.1.3. Những ưu điểm và hạn chế về công tác quản trị nhân lực tại CTCPTM Ban Mai Xanh 14
1.1.3.1. Ưu điểm 14
1.1.3.2. Hạn chế 14
1.1.3.4. Những khuyến nghị của bản thân 15
1.2. Cơ sở lý luận về phân tích công việc 15
1.2.1. Khái niệm, mục đích và các trường hợp cần phân tích công việc 15
1.2.1.1. Khái niệm 15
1.2.1.2. Mục đích của phân tích công việc 16
1.2.1.3. Các trường hợp cần phân tích công việc 16
1.2.2. Thông tin và phương pháp thu thập thông tin phân tích công việc 17
1.2.2.1. Thông tin phục vụ phân tích công việc 17
1.2.2.2. Phương pháp thu thập thông tin phân tích công việc 18
1.2.3. Nội dung và quy trình phân tích công việc 20
1.2.4. Sản phẩm của phân tích công việc 22
1.2.4.1. Bản mô tả công việc 22
1.2.4.2. Bản tiêu chuẩn thực hiện công việc 22
1.2.4.3. Bản yêu cầu đối với người thực hiện công việc (yêu cầu nhân sự) 22
1.2.5. Ứng dụng của phân tích công việc và các yếu tố ảnh hưởng đến phân tích công việc 23
1.2.5.1. Ứng dụng của phân tích công việc 23
1.2.5.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến phân tích công việc 25
1.2.6. Tiêu chí đánh giá hiệu quả phân tích công việc 26
Chương 2. THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CPTM BAN MAI XANH 27
2.1. Hệ thống quan điểm và chính sách của Công ty CPTM Ban Mai Xanh về phân tích công việc 27
2.2. Thông tin và phương pháp thu thập thông tin phân tích công việc được áp dụng tại Công ty CPTM Ban Mai Xanh 27

2.2.1. Thông tin phục vụ thu thập thông tin phân tích công việc tại CTCPTM Ban Mai Xanh 27
2.2.2. Phương pháp thu thập thông tin phân tích công việc tại CTCPTM Ban Mai Xanh 28
2.2.2.1. Phương pháp phiếu điều tra 28
2.2.2.2. Phương pháp quan sát 28
2.3. Nội dung và quy trình phân tích công việc của Công ty CPTM Ban Mai Xanh 28
2.4. Sản phẩm và ứng dụng sản phẩm phân tích công việc của Công ty CPTM Ban Mai Xanh 29
2.4.1. Sản phẩm của PTCV 29
2.4.2. Ứng dụng sản phẩm của PTCV vào các công tác khác tại công ty 34
2.4.2.1. Đối với hoạt động KHHNNL 34
2.4.2.2. Đối với hoạt động tuyển dụng 34
2.4.2.3. Đối với hoạt động ĐTPTNNL 35
2.4.2.4. Đối với hoạt động đánh giá thực hiện công việc 36
2.4.2.5. Đối với hoạt động thù lao lao động 36
2.4.2.6. Đối với quan hệ lao động 37
2.5. Đánh giá hiệu quả công tác phân tích công việc của Công ty CPTM Ban Mai Xanh 37
2.5.1. Ưu điểm và nguyên nhân 37
2.5.2. Hạn chế và nguyên nhân 38
2.5.2.1. Hạn chế : 38
2.5.2.2. Nguyên nhân 40
Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CPTM BAN MAI XANH 41
3.1. Quan điểm, định hướng của Công ty về phân tích công việc 41
3.2. Một số giải pháp hoàn thiện công tác phân tích công việc 41
3.2.1. Đào tạo chuyên viên nhân sự chuyên trách thực hiện PTCV 41
3.2.2. Nâng cao hiểu biết và nhận thức về PTCV đối với quản lý trực tiếp các bộ phận và nhân viên trong công ty 42
3.2.3. Xây dựng quy trình PTCV cho công ty 42
3.2.3.1. Quy trình PTCV 42
3.2.3.2. Xây dựng các bản kết quả mẫu của PTCV 45
3.2.4. Ứng dụng triệt để kết quả của PTCV vào các hoạt động khác trong công ty 49
3.3. Một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện công tác PTCV tại Ban Mai Xanh 49
3.3.1. Đối với Ban Giám đốc Công ty 49
3.3.1.1. Nâng cao tầm nhìn và hiểu sâu về PTCV 49
3.3.1.2. Nghiêm túc kiểm tra việc thực hiện PTCV và định kỳ kiểm tra lại tính ứng dụng các kết quả của PTCV 50
3.3.1.3. Nâng cao trình độ chuyên môn PTCV nói riêng và QTNL nói chung cho chuyên viên Hành chính Nhân sự 50
3.3.2. Đối với bộ phận chuyên trách về quản trị nhân lực của Công ty 51
3.3.2.1.Tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn cá nhân về PTCV 51
3.3.2.2. Nghiêm túc tự kiểm điểm và rút ra bài học kinh nghiệm từ quá trình PTCV đã thực hiện 51
3.3.3. Đối với người lao động trong công ty 51
KẾT LUẬN 52
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Xem thêm

67 Đọc thêm

THUYẾT TRÌNH PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CÔNG ViỆC

THUYẾT TRÌNH PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CÔNG VIỆC

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CÔNG ViỆC

GVHD: PGS. TS. TRẦN KIM DUNG
NHÓM TRÌNH BÀY:
NGUYỄN HỮU QUÝ
PHAN KIM NGÂN
LÊ THANH HỒNG NGỌC
LƯU THỊ NGỌC
TRẦN PHAN TÚ MY
PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
THIẾT KẾ CÔNG VIỆC
PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG

41 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ LẠNG SƠN

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ LẠNG SƠN

HỆ SỐ PHẢN ÁNH CẤU TRÚC VÀ TÌNH HÌNH ĐẦU T_ Phân tích cấu trúc tài chính và tình hình đầu t trong doanh nghiệp là để: làm rõ mức độ quan trọng và vị trí của TSCĐ trong hoạt động kinh doa[r]

37 Đọc thêm

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CÔNG VIỆC

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CÔNG VIỆC

6–17 CẤU THÀNH BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC CẤU THÀNH BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC CẤU THÀNH BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC CẤU THÀNH BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC  Nhận dạng – Tên cong việc – Mối quan hệ báo cáo – Phòng ban[r]

20 Đọc thêm

Phân tích tài chính của công ty XYZ

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY XYZ

Dự báo kim ngạch XK sản phẩm nhựa năm 2012 sẽ đạt 1,7 tỉ USD, tăng từ 25 đến 28% so với năm 2011 _RỦI RO HOẠT ĐỘNG CAO CHỦ YẾU DO BIẾN ĐỘNG GIÁ CHI PHÍ NGUYÊN NHIÊN VẬT LIỆU_ _ĐẦU VÀO VÀ[r]

15 Đọc thêm

Phân tích tài chính

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

PTTC là công việc không của riêng ai. Nghề này sẽ huy động của xã hội lượng nhân lực khá lớn, nó không chỉ có tiềm năng ở hiện tại mà còn được phát triển mạnh mẽ ở tương lai.

16 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

KHI MỤC TIÊU VÀ CÁC NHIỆM VỤ CỤ_ _THỂ ĐÃ ĐỢC ĐẶT RA, TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐÓ, PHÂN TÍCH KINH TẾ ĐỢC SỬ DỤNG_ _NH MỘT CÔNG CỤ QUAN TRỌNG ĐỂ PHÁT HIỆN TÌNH HÌNH, CHỈ RA C[r]

27 Đọc thêm