CẤU TRÚC ĐIỀU KIỆN IF ELSE END

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CẤU TRÚC ĐIỀU KIỆN IF ELSE END":

ỨNG DỤNG MATLAB TRONG CHUYÊN NGÀNH

ỨNG DỤNG MATLAB TRONG CHUYÊN NGÀNH

CÁC CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN 1 CẤU TRÚC LỰA CHỌN THEO ĐIỀU KIỆN IF … ELSE … END IF ĐIỀU KIỆN 1 CÔNG VIỆC THEO ĐIỀU KIỆN 1 ELSEIF ĐIỀU KIỆN 2 CÔNG VIỆC THEO ĐIỀU KIỆN 2 ELSEIF ……… ELSE CÔNG VIỆ[r]

20 Đọc thêm

CÁC CẤU TRÚC CÂU ĐIỀU KIỆN ĐẶC BIỆT

CÁC CẤU TRÚC CÂU ĐIỀU KIỆN ĐẶC BIỆT

+ V(nguyên thể).Were + S + to + V(nguyên thể), S + would/ should +V(nguyên thể)Ví dụ:- Câu điều kiện chứa “if”: If my mother stayed at home now,she would cook a lot of delicious food. (Nếu mẹ của tôi ở nhàbây giờ, bà ấy sẽ nấu rất nhiều thức ăn ngon.)-> Câu đảo ngữ: Were[r]

5 Đọc thêm

De cuong on tap tin lop 8 HK1 20122013 co phuong

DE CUONG ON TAP TIN LOP 8 HK1 20122013 CO PHUONG

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIN HỌC 8
Hoc kì I – Năm học: 2012 – 2013
Phần 1: Lập trình đơn giản
Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính
Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình
Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu
Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình
Bài 5 Từ bài toán đến chương tr[r]

5 Đọc thêm

Đề tài các thuật toán cơ bản trong pascal

ĐỀ TÀI CÁC THUẬT TOÁN CƠ BẢN TRONG PASCAL

0 thì hai đoạn thẳng có hướng và cộng tuyến. Ngược chiều kim đồng hồ Cùng chiều kim đồng hồ Hình 1.3. Dùng đại lượng C(, ) để xác định chiều quay của các đoạn thẳng có hướng liên tiếp và 1.6. Xác định hai đoạn thẳng giao nhau Để kiểm tra hai đoạn thẳng và có giao nhau hay không ta tiến hành qua hai[r]

28 Đọc thêm

BÀI GIẢNG TIẾNG ANH CÂU ĐIỀU KIỆN IF

BÀI GIẢNG TIẾNG ANH CÂU ĐIỀU KIỆN IF

BÀI GIẢNG TIẾNG ANH CÂU ĐIỀU KIỆN IF. Chào các em từ lớp 9 các em đã bắt đầu học về câu điều kiện, sau đó lên cấp 3 mỗi năm các em đều học lại cấu trúc này nhưng chương trình càng lúc càng nâng cao. Trong phần này sẽ được chia làm 2 cấp độ : cấp độ cơ bản và cấp độ nâng cao. Các em nhất thiết phải[r]

12 Đọc thêm

Luận văn nghiên cứu hệ thống biểu quyết điện tử số

LUẬN VĂN NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG BIỂU QUYẾT ĐIỆN TỬ SỐ

DCE>DTE Remote Loopback: Tạo ra bởi DCE khi tín hiệu nhận 14 STxD DTE>DCE Secondary Transmitted Data 16 SRxD DCE>DTE Secondary Received Data 19 SRTS DTE>DCE Secondary Request To Send 13 SCTS DCE>DTE Secondary Clear To Send 12 SDSRD DCE>DTE Secondary Received Line Signal Detector 25 TM Test Mod[r]

50 Đọc thêm

Một số câu lệnh và hàm thông dụng trong Visual Basic

MỘT SỐ CÂU LỆNH VÀ HÀM THÔNG DỤNG TRONG VISUAL BASIC

Một số câu lệnh và hàm thông dụng trong VB
Các Phát biểu và hàm chuẩn trong Visual Basic
I. CÁC PHÁT BIỂU ĐIỀU KHIỂN
a. Cấu trúc chọn lựa IF :

IF < Biểu thức Logic điều kiện> THEN
‘Khi điều kiện đúng
‘Nội dụng các câu lệnh cần thực hiện
ELSE
‘Khi điều kiện sai
‘Nội dụng các câu lệnh cần thực hiệ[r]

9 Đọc thêm

BÀI CẤU TRÚC RẼ NHÁNH (BÀI SOẠN ĐI THI)

BÀI CẤU TRÚC RẼ NHÁNH (BÀI SOẠN ĐI THI)

writeln(‘x1= ‘,x1:8:3,’ x2= ‘,x2:8:3);end;Readln;End.Program Giai_PTB2;Var a, b, c:real;D, x1, x2: real;Beginwrite(‘a,b,c:’); readln(a,b,c);D:=b*b – 4*a*c;if DelsebeginIf D=0 then writlen(‘phuong trinh co nghiem kep x=‘,-b/(2*a):6:2)elseBeginx1:=(-b-sqrt(D))/(2*a); x2:=-b/a – x1[r]

13 Đọc thêm

TÀI LIỆU ĐIỀU KIỆN DOCX

TÀI LIỆU ĐIỀU KIỆN DOCX

Bài 8 Điều kiệnMục tiêu:Kết thúc bài học này, bạn có thể: Sử dụng: Câu lệnh if Câu lệnh ifelse Câu lệnh với nhiều if Câu lệnh if lồng nhau Câu lệnh switch.Các bước trong bài học này được trình bày chi tiết, rõ ràng và cẩn thận. Điều này giúp ta hiểu rõ vềc[r]

8 Đọc thêm

TÀI LIỆU KỸ THUẬT ĐỆ QUY VÀ QUAY LUI PPT

TÀI LIỆU KỸ THUẬT ĐỆ QUY VÀ QUAY LUI PPT

Kỹ thuật đệ quy và quay lui1. Dùng dữ liệu thay cho xử lý: mảng bool, mảng bit ... đánh dấu ứng cử viên đã dùng.2. Dùng hàng rào giới hạn vùng xử lý: đặc trưng là bài mã đi tuần dùng ma trận (n+2)*(n+2) để dễ xử lý hơn.3. Dùng câu lệnh IF để dễ dàng giới hạn dừng đệ quy: đặc biệt có ích khi x[r]

4 Đọc thêm

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3

Cấu trúc này được dùng khi ta muốn đặt một giả thiết ngược lại với điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ.. - Nói cách khác, ở câu điều kiện loại 3, mệnh đề IF dùng thì quá khứ hoàn thành, m[r]

1 Đọc thêm

Ôn tap ngôn ngữ lập trình pascal

ÔN TAP NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PASCAL

Tài liệu ôn tập ngôn ngữ lập trình pascal.I.Cấu trúc điều khiển
1.Cấu trúc rẽ nhánh if…then
a.Dạng thiếu if <Điều kiện> then ;
Hoạt động: Kiểm tra điều kiện, nếu điều kiện đúng thì thực hiện Câu lệnh
b.Dạng đủ If <Điều kiện> then
Else ;
Hoạt động: Kiểm tra điều[r]

32 Đọc thêm

LẬP TRÌNH C CƠ BẢN

LẬP TRÌNH C CƠ BẢN

Khi có nhiều sự lựa chọn thì đây là cấu trúc phù hợp thay vì phải dùng nhiều lệnh if… else lồng nhau 3.1 CÚ PHÁP TRANG 9 _case n1:_ _các câu lệnh_ _case n2:_ _các câu lệnh_ _………_ _case n[r]

26 Đọc thêm

TOEIC PART 5 TIẾT 3 LUYEN TAP

TOEIC PART 5 TIẾT 3 LUYEN TAP

3. (A) hear(B) hearing(C) heard(D) have heardBest regards,TimPart 7:Questions 1-2 refer to the following notice.FAXRecipient: J. Harrison (1 -847-562-2533)Sender: Jeremy Lee (1 -312-455-7000)Remarks: Lease ContractMessage:I am contacting you regarding the lease contract we previously discussed.Attac[r]

10 Đọc thêm

HK2 45P NO 2 ANH 6 THÍ ĐIỂM

HK2 45P NO 2 ANH 6 THÍ ĐIỂM

reduce_______(reduce) electric bill2. She (not/buy)_____didn’t buy________ anything for her mum last year3. They (not/meet)__haven’t met_____________for a long time4. Students (get)___will get____________good marks if they (study)____study__________hard.III. READING: Read the text and then ch[r]

5 Đọc thêm

Đề thi môn điện tử số (ngôn ngữ phần cứng VHDL) trường đại học điện lực có đáp án

ĐỀ THI MÔN ĐIỆN TỬ SỐ (NGÔN NGỮ PHẦN CỨNG VHDL) TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC CÓ ĐÁP ÁN

Đề thi môn điện tử số ngôn ngữ phần cứng VHDL trường đại học điện lực có đáp ánCách 2library ieee; khai báo thư việnuse ieee.std_logic_1164.all;entity bai_2 is port ( x1,x2,CLK,RST: in std_logic; Khai báo các chân vào z: out std_logic Khai báo các chân ra );end bai_2;architecture bai[r]

25 Đọc thêm

THAM KHAO TRIGGER

THAM KHAO TRIGGER

Đỗ Thị Minh Phụng Trang 9 END IF @Msg='TC' PRINT 'Da luu thanh cong' ELSE BEGIN PRINT @Msg ROLLBACK TRAN END -- Tang gia tri cho cot TotalAmount trong table ORDERS DECLARE @nOrderID int,[r]

13 Đọc thêm

TIỂU LUẬN MÔN PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THUẬT TOÁN THUẬT TOÁN CHI ĐỂ TRỊ VÀ ỨNG DỤNG VÀO BÀI TOÁN SẮP XẾP

TIỂU LUẬN MÔN PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THUẬT TOÁN THUẬT TOÁN CHI ĐỂ TRỊ VÀ ỨNG DỤNG VÀO BÀI TOÁN SẮP XẾP

Giải thuật sắp xếp trộn sau đây có thể tốt hơn nếu các mảng U và V là các biến toàncục và xem việc sắp xếp chèn Insert(T) như là giải thuật cơ bảnProcedure mergesort(T[1..n]);{If n đủ nhỏ then Insert(T)//giải thuật sx đơn giảnElse{int U[1..1+],V[1..1+;U[1,l]:=T[1,mid];V[1,r]:=T[mid +1,n];}Mer[r]

16 Đọc thêm

PYTHON TUTORIAL HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++

PYTHON TUTORIAL HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++

Financial Accounting TutorialAbout the TutorialPython is a general-purpose interpreted, interactive, object-oriented, and high-levelprogramming language. It was created by Guido van Rossum during 1985- 1990.Like Perl, Python source code is also available under the GNU General Public License(GPL). Th[r]

461 Đọc thêm

Cùng chủ đề