CHẤT LƯỢNG HAI MẶT CỦA GIÁO DỤC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CHẤT LƯỢNG HAI MẶT CỦA GIÁO DỤC":

Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra giáo dục của phòng GDĐT huyện Ngọc Lặc – Thanh Hóa

BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TRA GIÁO DỤC CỦA PHÒNG GDĐT HUYỆN NGỌC LẶC – THANH HÓA

Giáo dục được coi là bộ phận quan trọng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Đặc biệt trong những năm gần đây khi đất nước chuyển mình đổi mới, phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì hơn lúc nào hết vai trò của giáo dục và đào tạo ngày càng được coi trọng.Trong Nghị quyết TW II khóa VIII đã khẳng định: “Coi giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, nhận thức sâu sắc GDĐT cùng với khoa học công nghệ là nhân tố quyết định sự tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển”. Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng chỉ ra những mặt yếu kém tồn tại của giáo dục đào tạo, đó là: “Công tác thanh tra giáo dục còn quá yếu, thiếu những biện pháp hữu hiệu để kiểm tra giáo dục và đào tạo” và để khắc phục những tình trạng trên phải: “Hoàn thiện hệ thống thanh tra giáo dục, tăng cường cán bộ thanh tra, tập trung vào thanh tra chuyên môn”.Thanh tra là chức năng chủ yếu của cơ quan quản lý nhà nước, là phương thức đảm bảo pháp chế, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của nhà nước thực hiện quyền dân chủ xã hội.Từ cơ sở lý luận hướng vào thực tiễn địa phương, nhận thấy công tác thanh tra của phòng GDĐT có vai trò cực kì quan trọng, vì phòng GDĐT là cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trực tiếp quản lý các cơ sở giáo dục, trực tiếp triển khai các chủ trương đường lối của Đảng, các quy phạm pháp luật của Nhà nước về GD ĐT. Do đó hoạt động thanh tra giáo dục của cấp phòng cần được quan tâm đầu tư về mọi mặt để nâng cao chất lượng, phát huy sức mạnh thúc đẩy sự phát triển giáo dục trên địa bàn.
Xem thêm

68 Đọc thêm

Tác động của quản lý tài chính đến chất lượng giáo dục đại học nghiên cứu điển hình tại các trường đại học thuộc bộ công thương (TT)

TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỘC BỘ CÔNG THƯƠNG (TT)

Tác động của quản lý tài chính đến chất lượng giáo dục đại học Nghiên cứu điển hình tại các trường đại học thuộc Bộ Công ThươngChuyên ngành: Kinh tế tài chính ngân hàngMã số: 62.34.02.01Nghiên cứu sinh: Nguyễn Minh TuấnNgười hướng dân: GS.TS. Cao Cự Bội Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận Luận án đã xác định được quản lý tài chính trong giáo dục đại học không tác động trực tiếp đến chất lượng giáo dục đại học mà tác động đến chất lượng giáo dục đại học thông qua các yếu tố đảm bảo chất lượng (chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, học liệu phục vụ dạy học và quản lý hoạt động đào tạo). Đồng thời luận án xây dựng được hai phương thức đánh giá chất lượng giáo dục đại học là dựa trên chỉ số cải tiến chất lượng (tỷ lệ sinh viên tăng ở mức khá, giỏi và giảm ở mức trung bình, yếu qua từng năm; tỷ lệ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục đạt trình độ đào tạo cao hơn; đầu tư nhiều hơn vào cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo) và chỉ số năng lực, phẩm chất đạo đức của sinh viên. Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng quản lý tài chính và chất lượng giáo dục tại các trường đại học thuộc Bộ Công Thương trên hai giác độ: mức đầu tư tài chính cho các yếu tố đảm bảo chất lượng và chất lượng giáo dục đại học, luận án đã chỉ rõ những hạn chế trong công tác quản lý tài chính hướng tới nâng cao chất lượng ở các trường đại học như: (i) nguồn tài chính của các trường đại học có xu hướng ngày càng phụ thuộc vào quy mô tuyển sinh; (ii) cơ cấu sử dụng nguồn lực tài chính cho các yếu tố đảm bảo chất lượng giáo dục không đồng đều; (iii) các đơn vị chủ quản chưa có những cơ chế tài chính đặc thù cho các trường đại học. Để đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, luận án đề xuất một số giải pháp như: (1) Tăng cường tính trách nhiệm giải trình theo hướng cho phép các thành viên bên ngoài am hiểu về quản lý tài chính tham gia tập thể lãnh đạo trường. (2) Xoá cơ chế chủ quản, tách bạch giữa quản lý nhà nước và quản lý chuyên môn.(3) Ban hành văn bản phân cấp quản lý thay thế Nghị định 432006NĐCP trên nguyên tắc giao quyền tự chủ toàn diện, triệt để trên mọi lĩnh vực từ công tác tổ chức quản lý bộ máy, tuyển dụng lao động đến lĩnh vực tài chính và kế hoạch đầu tư… cho các trường đại học. (4) Cho phép các trường được vay vốn ngân hàng thương mại, nguồn hỗ trợ tài chính của các tổ chức phi chính phủ với lãi suất ưu đãi, xoá bỏ các khâu quản lý trung gian.(5) Xây dựng cơ chế yêu cầu áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO vào trong các trường đại học.(6) Xây dựng khung bảo đảm trách nhiệm xã hội của các trường đại học.
Xem thêm

26 Đọc thêm

Tác động của quản lý tài chính đến chất lượng giáo dục đại học nghiên cứu điển hình tại các trường đại học thuộc bộ công thương

TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỘC BỘ CÔNG THƯƠNG

Tác động của quản lý tài chính đến chất lượng giáo dục đại học Nghiên cứu điển hình tại các trường đại học thuộc Bộ Công Thương
Chuyên ngành: Kinh tế tài chính ngân hàng

Mã số: 62.34.02.01
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Minh Tuấn
Người hướng dân: GS.TS. Cao Cự Bội

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

Luận án đã xác định được quản lý tài chính trong giáo dục đại học không tác động trực tiếp đến chất lượng giáo dục đại học mà tác động đến chất lượng giáo dục đại học thông qua các yếu tố đảm bảo chất lượng (chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, học liệu phục vụ dạy học và quản lý hoạt động đào tạo). Đồng thời luận án xây dựng được hai phương thức đánh giá chất lượng giáo dục đại học là dựa trên chỉ số cải tiến chất lượng (tỷ lệ sinh viên tăng ở mức khá, giỏi và giảm ở mức trung bình, yếu qua từng năm; tỷ lệ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục đạt trình độ đào tạo cao hơn; đầu tư nhiều hơn vào cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo) và chỉ số năng lực, phẩm chất đạo đức của sinh viên.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng quản lý tài chính và chất lượng giáo dục tại các trường đại học thuộc Bộ Công Thương trên hai giác độ: mức đầu tư tài chính cho các yếu tố đảm bảo chất lượng và chất lượng giáo dục đại học, luận án đã chỉ rõ những hạn chế trong công tác quản lý tài chính hướng tới nâng cao chất lượng ở các trường đại học như:

(i) nguồn tài chính của các trường đại học có xu hướng ngày càng phụ thuộc vào quy mô tuyển sinh;
(ii) cơ cấu sử dụng nguồn lực tài chính cho các yếu tố đảm bảo chất lượng giáo dục không đồng đều;
(iii) các đơn vị chủ quản chưa có những cơ chế tài chính đặc thù cho các trường đại học.

Để đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục, luận án đề xuất một số giải pháp như:

(1) Tăng cường tính trách nhiệm giải trình theo hướng cho phép các thành viên bên ngoài am hiểu về quản lý tài chính tham gia tập thể lãnh đạo trường.
(2) Xoá cơ chế chủ quản, tách bạch giữa quản lý nhà nước và quản lý chuyên môn.
(3) Ban hành văn bản phân cấp quản lý thay thế Nghị định 432006NĐCP trên nguyên tắc giao quyền tự chủ toàn diện, triệt để trên mọi lĩnh vực từ công tác tổ chức quản lý bộ máy, tuyển dụng lao động đến lĩnh vực tài chính và kế hoạch đầu tư… cho các trường đại học.
(4) Cho phép các trường được vay vốn ngân hàng thương mại, nguồn hỗ trợ tài chính của các tổ chức phi chính phủ với lãi suất ưu đãi, xoá bỏ các khâu quản lý trung gian.
(5) Xây dựng cơ chế yêu cầu áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO vào trong các trường đại học.
(6) Xây dựng khung bảo đảm trách nhiệm xã hội của các trường đại học.
Xem thêm

226 Đọc thêm

Một số biện pháp quản lý khắc phục tình trạng học sinh yếu, kém về học lực ở trường tiểu học

MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG HỌC SINH YẾU, KÉM VỀ HỌC LỰC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

PHẦN THỨ NHẤT
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Mỗi dân tộc muốn tồn tại và phát triển tốt phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó yếu tố con người có tính chất quyết định. Con người chính là sản phẩm của giáo dục. Vì vậy trong mọi thời đại, giáo dục đều giữ vai trò rất quan trọng. Nó luôn thúc đẩy xã hội phát triển. Đối với nước ta, trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước thì giáo dục có tầm quan trọng đáng kể: “Giáo dục gắn liền với sự phát triển kinh tế, phát triển khoa học kỹ thuật xây dựng nền văn hóa mới, con người mới. Nhà nước có chính sách toàn diện, thực hiện phổ cập giáo dục phù hợp với khả năng, yêu cầu của nền kinh tế phát triển, bồi dưỡng nhân tài”. (Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VIII).
Hiện nay nền kinh tế thị trường là một thách thức lớn đồng thời đã làm cho bộ mặt đất nước thay đổi rõ rệt. Trong nhiều nguồn lực khác nhau, trong đó nguồn lực con người là quí báu nhất. Đó là những con người lao động có trí tuệ, tay nghề cao, phẩm chất đạo đức tốt, đạo đức con người xã hội chủ nghĩa. Vì thế, con người phải được đào tạo từ một nền giáo dục phát triển theo xu thế thời đại con người chủ nghĩa xã hội. Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI khẳng định: “Cùng với khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Coi trọng ba mặt: Mở rộng qui mô, nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả”.
Quá trình phát triển đất nước hiện nay, mục tiêu của giáo dục tiểu học là: “Hình thành cho học sinh những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài của tình cảm, trí tuệ thể chất và kỹ năng cơ bản để học tiếp lên lớp trên hoặc đi sâu vào cuộc sống.” (Điều lệ trường tiểu học).
Để đảm bảo về nhận thức và hiểu rõ điều đó. Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta không ngừng thực hiện mọi biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đưa nền giáo dục nước nhà ngày càng phát triển.
Bước vào thế kỷ XXI, giáo dục càng có vị trí, vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa phát triển toàn diện trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Chính vì vậy, Đảng ta khẳng định: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”.
Để thực hiện mục tiêu giáo dục trong giai đoạn hiện nay là đào tạo thế hệ trẻ cho đất nước tạo ra một lớp người tự chủ, năng động sáng tạo, có năng lực góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh thì việc giáo dục và nâng cao chất lượng học tập của học sinh tiểu học là nền tảng góp phần phục vụ các mục tiêu trên.
Từ những lý do nêu trên, việc học sinh yếu, kém nhiều ở bậc tiểu học là trái với luật phổ cập giáo dục tiểu học. Đứng về mặt xã hội, đây là vấn đề liên quan đến trình độ học vấn của một dân tộc. Đứng về mặt giáo dục, đây là vấn đề nóng bỏng, cấp bách cần phải hạn chế, khắc phục, xử lý và quan tâm của gia đình và cả xã hội.
Đặc biệt trong năm học 20112012 này, năm học hưởng ứng cuộc vận động Hai không với bốn nội dung: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục …” và phong trào “Xây dựng trường thân thiện, học sinh tích cực”. Vì thế mà vai trò của người quản lý giáo dục càng được nâng cao hơn, trọng trách nặng nề hơn, người quản lý phải biết mình làm gì và làm thế nào để góp phần nâng cao chất lượng của học sinh, khắc phục tình trạng học sinh yếu, kém. Đây là một vấn đề nan giải của trường tiểu học Nghĩa Thuận.
Do vậy để quản lý khắc phục tình trạng học sinh yếu kém về học lực ở trường tiểu học là một việc làm cần thiết và cấp bách để đáp ứng mặt bằng kiến thức ở các vùng miền và đáp ứng mục tiêu giáo dục đề ra. Đây là vấn đề mà bản thân tôi luôn trăn trở trong quá trình làm công tác quản lý. Một câu hỏi đặt ra là làm thế nào để tăng tỷ lệ học sinh khá giỏi và giảm tỷ lệ học sinh yếu kém đến mức thấp nhất đối với trường tiểu học Nghĩa Thuận nói riêng và các trường tiểu học nói chung. Câu hỏi đơn giản nhưng để giải quyết nó không phải là đơn giản.
Chính vì vậy khi được học tập, lĩnh hội các kiến thức và lý luận ở khoa bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục bậc tiểu học khoá XVIII của trường đại học Phạm Văn Đồng thành phố Quảng Ngãi, bản thân tôi cố gắng học tập và nghiên cứu, tìm các biện pháp tích cực nhất nâng cao hiệu quả giáo dục, tăng tỉ lệ học sinh khá, giỏi, khắc phục tình trạng học sinh yếu, kém.
Vì thế tôi chọn đề tài: “Một số biện pháp quản lý khắc phục tình trạng học sinh yếu, kém về học lực ở trường tiểu học……………..”.
Xem thêm

28 Đọc thêm

Một số giải pháp giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua phần công dân với đạo đức môn SKKN giáo dục công dân lớp 10

MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THÔNG QUA PHẦN CÔNG DÂN VỚI ĐẠO ĐỨC MÔN SKKN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10

Từ nhiều năm nay, vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường được xem là mục tiêu hàng đầu, vì đây là sự quyết định tương lai của các em sau này, giáo dục đạo đức cho học sinh THPT là giúp các em có nhận thức đúng trong lối sống, tư duy và hành động. Sự hình thành phát triển về nhân cách, mục tiêu của giáo dục là nhằm định hướng cho con người thực hiện tốt cả hai mặt “Vừa hồng, vừa chuyên” công tác giáo dục trong nhà trường tiến hành tốt là cơ sở để nâng cao chất lượng, hành vi của con người, cho nên trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh THPT không thể xem nhẹ.
Xem thêm

23 Đọc thêm

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THCS

SKKN MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THCS

1. Lý do chọn đề tài :
1.1. Cơ sở lý luận :
Lịch sử phát triển của loài người gắn liền với giáo dục, sự tồn tại và phát triển của giáo dục luôn chịu sự chi phối của kinh tế xã hội và ngược lại giáo dục có vai trò to lớn trong việc phát triển kinh tế xã hội; giáo dục là công cụ, là phương tiện để cải tiến xã hội. Khi xã hội phát triển, giáo dục được coi vừa là động lực vừa là mục tiêu cho việc phát triển tiếp theo của xã hội.
Giáo dục trong nhà trường phổ thông giúp học sinh phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ và các kỹ năng cơ bản; phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa , xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân, nhằm thực hiện tốt mục tiêu nguyên lý giáo dục của Đảng.
Giáo dục đạo đức cho học sinh trong trường THCS nhằm mục đích hình thành nhân cách cho học sinh, giáo dục đạo đức nhằm cung cấp cho học sinh những tri thức cơ bản về các phẩm chất đạo đức và chuẩn mực đạo đức, trên cơ sở đó giúp các em hình thành niềm tin đạo đức. Đức và tài là hai mặt cơ bản hợp thành trong một cá nhân; đạo đức là gốc của nhân cách. Người thành đạt trong học thức mà không thành đạt trong đạo đức coi như là không thành đạt. Giáo dục đạo đức là một phần quan trọng không thể thiếu trong hoạt động giáo dục như Bác Hồ đã nói Có tài mà không có đức thì cũng vô dụng. . Vì vậy, việc quan tâm tới công tác quản lý và giáo dục đạo đức trong nhà trường là một việc làm cần thiết.
Để đáp ứng yêu cầu của đất nước trong thời kỳ mới là đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa, người hiệu trưởng cần tập trung chỉ đạo và quản lý tốt nhiệm vụ giáo dục đạo đức học sinh, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các trường học.
Xem thêm

17 Đọc thêm

Quản lý đội ngũ giáo viên chủ nhiệm ở trường THPT Nguyễn Gia Thiều, thành phố Hà nội trong giai đoạn hiện nay

QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG THPT NGUYỄN GIA THIỀU, THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Giáo dục THPT có vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình hình thành, phát triển nhân cách của học sinh nhằm đạt được “Mục tiêu giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” (khoản 1, Điều 27, Luật Giáo dục năm 2005). Nghị quyết 29-NQ/TW của BCH TW khóa XI cũng đã chỉ rõ mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện của giáo dục trong giai đoạn hiện nay, giáo dục phổ thông cần tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời. Do vậy, Giáo dục THPT có ý nghĩa quan trọng tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của đất nước; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân.
Đối với công tác giáo dục và đào tạo, đội ngũ giáo viên có một vai trò đặc biệt quan trọng. Điều 15 Luật giáo dục năm 2005 đã ghi: "Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục. Nhà giáo phải không ngừng học tập, rèn luyện nêu gương tốt cho người học”. Chính vì vậy, xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên là một trong những nhiệm vụ cấp thiết của ngành giáo dục và của tất cả các nhà trường. Trong đó việc phát triển đội ngũ giáo viên chủ nhiệm ở trường trung học phổ thông là đặc biệt quan trọng trong việc giáo dục, tư vấn và định hướng cho sự phát triển của học sinh sau khi tốt nghiệp phổ thông.
Người Giáo viên chủ nhiệm lớp được coi là người thay mặt Hiệu trưởng làm công tác quản lý và giáo dục học sinh của một lớp học, là người gần gũi thân mật, là người hướng dẫn, chỉ đạo, khuyên nhủ học sinh mỗi khi các em gặp khó khăn, là người cố vấn tin cậy của chi đoàn lớp. Giáo viên chủ nhiệm lớp có trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động của tập thể lớp và tác động đến sự phát triển nhân cách của từng học sinh trong lớp đó, chịu trách nhiệm trước nhà trường về chất lượng giáo dục của lớp mình.
Kết quả giáo dục trong những năm gần đây ở trường THPT Nguyễn Gia Thiều nói riêng và các trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội nói chung cho thấy vẫn còn có những mâu thuẫn, bất cập, phát triển số lượng học sinh không tỉ lệ thuận với chất lượng giáo dục đạo đức, trí dục và các mặt giáo dục khác, mặc dù chất lượng đầu vào của học sinh là như nhau nhưng sau khi kết thúc mỗi năm học thì chất lượng giáo dục mọi mặt ở các lớp trong cùng khối lại khác nhau... Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến những mâu thuẫn, bất cập đó là năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp còn nhiều khó khăn, hạn chế; việc quản lí đội ngũ giáo viên chủ nhiệm của hiệu trưởng chưa được khoa học, chưa đáp ứng kịp yêu cầu đổi mới của giáo dục hiện nay... Mà chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường phụ thuộc phần lớn vào kết quả công tác của từng giáo viên chủ nhiệm đối với lớp mà họ phụ trách. Bởi đây là một mắt xích quan trọng trong giáo dục học sinh.
Từ những lý do trên, tác giả chọn đề tài nghiên cứu “Quản lý đội ngũ giáo viên chủ nhiệm ở trường THPT Nguyễn Gia Thiều, thành phố Hà nội trong giai đoạn hiện nay” làm đề tài luận văn tốt nghiệp cao học chuyên ngành quản lí giáo dục.
Xem thêm

135 Đọc thêm

SÁNG KIẾN GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

SÁNG KIẾN GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

giáo dục phải ổn định tổ chức các đảng bộ, chi bộ, kiện toàn bộ máy các cơ quan Nhànước và các đoàn thể chính trị xã hội. Xác định rõ các chức danh, kiện toàn đội ngũcán bộ đi đôi với việc phân công nhiệm vụ và quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, đảngviên. Phân công đảng viên đúng người, đúng việc, tạo điều kiện để đảng viên hoànthành nhiệm vụ. Thường xuyên tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Độngviên quần chúng nhận xét, giám sát, góp ý kiến với đảng viên. Kịp thời đưa ra khỏiĐảng những đảng viên không đủ tư cách, thực hiện tôt Nghị quyết Trung ương 5 khoá7X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượngđội ngũ cán bộ, đảng viên.Quản lý đảng viên là một nội dung quan trọng trong công tác đảng viên và côngtác xây dựng Đảng, thông qua đó mà cấp ủy nắm chắt được đội ngũ đảng viên, để cóchủ trương, giải pháp thích hợp, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ nội bộ Đảng,ngăn ngừa kẻ địch, phần tử xấu chui vào Đảng. Quản lý đảng viên bao gồm: quản lývề lập trường chính trị, tư tưởng của đảng viên; quản lý về phẩm chất, trình độ, nănglực của đảng viên,; quản lý quan hệ gia đình và xã hội của đảng viên…Kết nạp đảng viên:Kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luậttrong công tác xây dựng Đảng nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừaphát triển của Đảng.Về phương châm kết nạp đảng viên:Coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng. Sức mạnh của tổ chức phụthuộc vào chất lượng đảng viên. Số lượng đảng viên chỉ có ý nghĩa, chỉ trở thành sứcmạnh khi đảm bảo những yêu cầu về chất lượng. Đảng phải có số lượng đảng viênphù hợp mới thực hiện được sự lãnh đạo toàn diện, đảm bảo được mối liên hệ chặtchẽ với dân, hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ cách mạng mới. Với ý nghĩaấy, số lượng và chất lượng đảng viên có quan hệ chặt chẽ với nhau, tạo nên sức mạnh
Xem thêm

13 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ: Nghiên cứu tác động của giáo dục tới sự tham gia lao động của cá nhân ở Việt Nam

LUẬN VĂN THẠC SỸ: NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA GIÁO DỤC TỚI SỰ THAM GIA LAO ĐỘNG CỦA CÁ NHÂN Ở VIỆT NAM

Ở Việt Nam hiện nay, nền giáo dục phát triển một cách mạnh mẽ. Số lượng trường Đại học cao đẳng được mở ra ngày càng nhiều, chuyên ngành đào tạo ngày càng được mở rộng và đa dạng. Không những vậy, hoạt động đào tạo trung cấp, cao đẳng, trung cấp nghề, cao đẳng nghề…cũ1ng phát triển mạnh mẽ không ngừng. Điều này đã cung cấp cho thị trường lao động Việt Nam lực lượng lao động đông đảo có tay nghề cao, chất lượng lao động ngày một nâng cao.Về mặt lý thuyết, giáo dục có tác động tích cực tới sự tham gia lao động và cung lao động của các cá nhân. Giáo dục không những tác động đến lượng cung lao động mà còn tác động tới chất lượng lao động của cá nhân. Các cá nhân được giáo dục có chuyên môn và kỹ năng làm việc cao sẽ có thu nhập cao, và khi thu nhập cao thì sẽ làm việc ít đi (đường cung lao động hình chữ S)Về mặt thực tế, trong bối cảnh của Việt Nam liệu mối quan hệ này như thế nào? Giáo dục có tác động tới sự tham gia lao động của cá nhân hay không và tác động như thế nào? Câu trả lời có được sẽ là những dẫn chứng quan trọng cho việc đề xuất các chính sách liên quan tới giáo dục để khuyến khích sự tham gia lao động của cá nhân trong bối cảnh Việt Nam. Do vậy, tôi đã lựa chọn vấn đề “Nghiên cứu tác động của giáo dục tới sự tham gia lao động của cá nhân ở Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ của mình.
Xem thêm

84 Đọc thêm

Các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh thái nguyên

CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN

1. Lý do chọn đề tài:
1.1. Về mặt lý luận:
Nước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thời kỳ của đỉnh cao trí tuệ, khoa học và công nghệ mà Giáo dục - Đào tạo có vai trò rất quan trọng. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã xác định rõ mục tiêu của Giáo dục - Đào tạo: “Phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực; phát triển khoa học, công nghệ và kinh tế tri thức”. Như vậy, cần phải nâng cao chất lượng giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển về nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.
Giáo dục và Đào tạo được đánh giá là quốc sách hàng đầu, là yếu tố then chốt, quyết định sự thành công của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hiện nay, ngành giáo dục Việt Nam đang đứng trước những thách thức lớn giữa yêu cầu vừa phát triển nhanh về số lượng và quy mô giáo dục, thực hiện lộ trình phổ cập bậc trung học, vừa gấp rút nâng cao chất lượng trong khi khả năng và điều kiện đáp ứng còn nhiều hạn chế. Trong những nguyên nhân tạo ra mâu thuẫn, có nguyên nhân về quản lý giáo dục. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã chỉ ra: “Chương trình, phương pháp dạy học còn lạc hậu, nặng nề. Công tác quản lý giáo dục, đào tạo chậm đổi mới và còn nhiều bất cập...”. Nhằm khắc phục tình trạng nêu trên, trong phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế của Đảng đã khẳng định: " ... ưu tiên hàng đầu cho việc nâng cao chất lượng dạy và học. Đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên...". Trước đó, chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo giai đoạn 2001-2010 của Chính phủ đã nêu: “...Lấy tăng cường mạnh mẽ sự quản lý giáo dục làm khâu đột phá...”. Đảng ta đã khẳng định đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Xu thế đổi mới giáo dục để con người thích ứng với thế kỷ XXI đang đặt ra những yêu cầu mới về phẩm chất và năng lực, vì “Muốn tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa thắng lợi phải phát triển mạnh Giáo dục - Đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững”.
Lịch sử đã cho thấy mỗi quốc gia muốn phát triển hưng thịnh đều phải coi trọng và làm tốt công tác giáo dục. Đối với nước ta, giáo dục luôn được coi là quốc sách hàng đầu. Trong bối cảnh toàn ngành đang tích cực đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo yêu cầu của nghị quyết 40 của Quốc hội khoá X, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, thực hiện cải cách giáo dục thì vấn đề quản lý giáo dục, đặc biệt là quản lý trường học càng trở nên bức thiết. Chất lượng giáo dục của một nhà trường có liên quan trực tiếp, chặt chẽ với trách nhiệm, trình độ của người quản lý. Chính vì vậy Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy chủ đề của năm học 2009 - 2010 là: “Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục” và chủ đề năm học 2010 - 2011, năm học 2011 - 2012 là: “Năm học tiếp tục thực hiện đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”.
1.2. Về mặt thực tiễn:
Thực tế cho thấy Trung tâm GDTX nào có những biện pháp quản lý chặt chẽ nhằm thúc đẩy chất lượng dạy và học. Trong những năm vừa qua, Trung tâm GDTX tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu của xã hội, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên chất lượng đào tạo còn nhiều điều đáng bàn. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên có nhiều bất cập. Chất lượng dạy học xét một cách thực chất là chưa cao. Việc xây dựng hoàn thiện các biện pháp quản lý nhà trường để nâng cao chất lượng Giáo dục - Đào tạo luôn được đặt ra và hết sức cấp thiết. Trong đó nổi lên một vấn đề quan trọng là vấn đề quản lý công tác dạy và học. Đây cũng là nội dung cần cải tiến, đổi mới.
Là người thực hiện công tác giáo dục tại một trung tâm GDTX cấp tỉnh, chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng: để nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu của xã hội và mục tiêu giáo dục trong giai đoạn hiện nay, để đào tạo con người có đủ đức, đủ tài thì nhà trường phải tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho xã hội.
Từ những vấn đề nêu trên, với kinh nghiệm thực tế của bản thân, kết hợp với những kiến thức khoa học quản lý được trang bị trong khoá Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục khóa ư61, tôi mạnh dạn trình bày đề tài: “Các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở Trung tâm GDTX tỉnh Thái Nguyên”.
Xem thêm

30 Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH TẠI TRƯỜNG THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH TẠI TRƯỜNG THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN

BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH
TẠI TRƯỜNG THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Nâng cao chất lượng dạy và học là nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường. Trong xã hội ngày càng biển đổi, sự cần thiết để có được chất lượng thực của học sinh là hết sức cần thiết. Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 8, khóa XI đã đề ra chủ trương: Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế.
Theo đó mục tiêu cụ thể đối với đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông là: Tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lí tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời. Trung học phổ thông phải tiếp cận nghề nghiệp và chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng.
Mục tiêu trên so với mục tiêu lâu nay có những điểm chung, đó là “nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện”. Nói đến chất lượng giáo dục là nói đến chất lượng sản phẩm của giáo dục làm ra, để đánh giá sản phẩm của giáo dục thì phải đánh giá một cách toàn diện: gồm cả chất lượng chính trị, tư tưởng, đạo đức, văn hóa, khoa học kỹ thuật, thể lực.
Giáo dục trung học phổ thông nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục trung học cơ sở, hoàn thiện học vấn phổ thông và có những hiểu biết thông thường về kỹ thuật và hướng nghiệp, có điều kiện phát huy năng lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học đại học, cao đẳng, trung cấp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động.
Trong những năm qua Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều chủ trương, biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng dạy và học. Đặc biệt là thực hiện các cuộc vận động lớn như: “ Hai không”; Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo; Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Qua thực hiện các cuộc vận động này đã làm thay đổi khá nhiều về chất lượng giáo dục. Tuy có nhiều tiến bộ nhưng chất lượng thật sự của giáo dục hiện nay ở bậc THPT còn khá nhiều yếu kém. Yêu cầu đặt ra cho chúng ta là phải tìm những những nguyên nhân yếu kém một cách chính xác, phải nhìn thẳng vào sự thật một cách khách quan. Từ đó bình tĩnh đưa ra những giải pháp tích cực sát với thực tế để từng bước nâng cao chất lượng.
Vậy yếu tố nào là quyết định đến chất lượng giáo dục? Mỗi chúng ta phải có trách nhiệm trả lời câu hỏi này một cách khách quan và chính xác. Chúng ta sẽ và phải làm gì để xây dựng một thương hiệu chất lượng giáo dục cho nhà trường? Từ thực tế tại trường, trong những năm qua chất lượng giáo dục còn hạn chế. Vì vậy, tôi xin được trình bày một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục học sinh tại trường THPT Võ Trường Toản hiện nay.
Xem thêm

32 Đọc thêm

bồi dưỡng hè giáo dục thường xuyên

BỒI DƯỠNG HÈ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

A.Phần 1: Trả lời các yêu cầu của tài liệu1.Thế nào là đánh giá?Là quá trình thu thập và lí giải kịp thời, có hệ thống thông tin về hiện trạng, khả năng hay nguyên nhân về chất lượng và hiệu quả giáo dục căn cứ vào mục tiêu dạy học, mục tiêu đào tạo, làm cơ sở cho những chủ trương, biện pháp và hành động giáo dục tiếp theo2.Đánh giá kết quả học tập là như thế nào?Là quá trình thu thập thông tin xử lý thông tin và diễn giải hiện trạng, nguyên nhân, hiệu quả, chất lượng giáo dục theo hai khía cạnh khác nhau: kết quả học tập đạt được của học sinh so với kết quả học tập của học sinh khác và kết quả so với mục tiêu giáo dục đã đặt ra.3.Cho biết nội dung cơ bản của mục tiêu đánh giá?Theo Từ điển giáo dục học, mục tiêu giáo dục là một mô hình nhân cách cần đạt được, thông qua tập hợp những kết quả của quá trình giáo dục và được thông báo dưới dạng những chủ đích mong muốn đối với các chủ thể khi kết thúc quá trình. Mục tiêu giáo dục nói về kết quả đạt được trong thực tế.Mục tiêu đánh giá cần phải căn cứ và thống nhất với mục tiêu giáo dục. Mục tiêu tổng quát của đánh giá có thể bao gồm:+ Xác định trình độ nhận thức, những chỗ thiếu hụt kiến thức (có thể có) của học sinh trước khi bước vào một giai đoạn học tập mới; chẩn đoán những khó khăn các em có thể gặp phải để lập kế hoạch giúp đỡ. Đáp ứng mục tiêu này gọi là đánh giá chẩn đoán (hay còn gọi là đánh giá sơ bộ).+ Đánh giá hiện trạng chất lượng dạy và học tại một thời điểm nhất định hoặc đánh giá sự phát triển đuợc diễn ra vào hai thời điểm (đầu, cuối) khi mà giữa hai thời điểm đó tiến hành một tác động sư phạm nào đó. Đáp ứng mục tiêu này gọi là đánh giá quá trình.+ Xác định kết quả, chất lương học tập sau một học kì, một năm hoặc cả cấp học. Đáp ứng mục tiêu này gọi là đánh giá tổng kết.Căn cứ vào tính chất của giai đoạn giáo dục và thời điểm tiến hành hoạt động đánh giá để lựa chọn mục tiêu đánh giá thích hợp.
Xem thêm

11 Đọc thêm

Luận văn thạc sy Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên tại trường đại học giao thông vận tải

LUẬN VĂN THẠC SY NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

Thực hiện chủ trương đổi mới của ngành giáo dục đào tạo, trong nhiều năm qua trường ĐH GTVT đã có nhiều cố gắng khắc phục mọi khó khăn để đổi mới mạnh mẽ mọi mặt họa động của nhà trường nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường trở thành vấn đề then chốt trong giai đoạn hiện nay và đồng thời cũng là một yêu cầu cấp bách đảm bảo cho chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường được nâng cao, đáp ứng nhu cầu của sự phát triển kinh tế xã hội của ngành Giao thông Vận tải, địa phương và đất nước… Xuất phát từ thực tiễn đó của Trường Đại học Giao thông vận tải, tôi chọn vấn đề: Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên tại trường Đại học Giao thông vận tải làm đề tài nghiên cứu của mình với mong muốn đống góp phần công sức nhỏ bé của mình vào sự nghiệp phát triển chung của nhà trường.
Xem thêm

93 Đọc thêm

Quản lý hoạt động dạy học ở các trường THCS huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong bối cảnh mới

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN HOA LƯ, TỈNH NINH BÌNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRONG BỐI CẢNH MỚI

1. Lý do chọn đề tài
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật và kinh tế tri thức, giáo dục đào tạo trở thành nền tảng của sự phát triển khoa học công nghệ, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội hiện đại và đóng vai trò chủ yếu trong việc nâng cao ý thức dân tộc, tinh thần trách nhiệm của các thế hệ tương lai.
Giáo dục Việt Nam đang trong quá trình phát triển và hội nhập, cơ chế hệ thống quản lý quá trình dạy học ở các nhà trường ngày càng được hoàn thiện và hiệu quả. Trong đó, dạy học là một hoạt động quan trọng, đặc trưng của mỗi nhà trường, thông qua sự phối hợp giữa người dạy và người học mỗi cá nhân có thể làm phong phú vốn học vấn của mình từ kho trí tuệ của nhân loại. Hơn nữa, dạy học còn là con đường giáo dục cơ bản nhất, chuẩn mực nhất để thực hiện mục đích của quá trình giáo dục toàn diện.
Trước áp lực phải đáp ứng tốt hơn những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa (CNH) - hiện đại hóa (HĐH). Hiệu trưởng trường trung học cơ sở (THCS) phải là người năng động, sáng tạo và đổi mới, nắm vững các lý thuyết về quản lý, lãnh đạo; nhận thức được các thế mạnh và các mặt hạn chế, tạo ra sự thay đổi trong nhà trường, có những biện pháp quản lý dạy học tốt để phát triển giáo dục đào tạo của nhà trường cũng như mục tiêu phát triển giáo dục bậc THCS trong bối cảnh hiện nay.
Sự nghiệp CNH - HĐH đất nước đang đặt ra cho ngành giáo dục và đào tạo một vai trò lớn trong việc bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. Do đó công tác quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng cũng cần phải có sự đáp ứng phù hợp. Hơn nữa trong xu thế phát triển hiện nay của thời đại công nghệ thông tin cũng như nhiều ứng dụng khác đưa vào giảng dạy thì việc nâng cao năng lực quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng là cần thiết.
Hiệu trưởng trường THCS của huyện Hoa Lư - tỉnh Ninh Bình được bổ nhiệm từ lực lượng giáo viên nên có mặt tích cực là hiểu biết rất rõ thực trạng hoạt động của nhà trường, có năng lực chuyên môn. Tuy nhiên, việc chuyển đổi từ vai trò giáo viên sang vai trò quản lý trong khi chưa được đào tạo, bồi dưỡng những tri thức mới về quản lý trường học nên đã gặp nhiều khó khăn trong lãnh đạo, quản lý nhà trường, còn có những hạn chế nhất định trong quản lý hoạt động dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Là cán bộ quản lý của một trường THCS, được học tập, nghiên cứu lý luận về khoa học quản lý giáo dục, tôi nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác quản lý nhà trường và những bất cập trong công tác quản lý của hiệu trưởng trường THCS hiện nay. Để công tác quản lý nhà trường đặc biệt là quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng trường THCS có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở trường THCS, phát triển giáo dục bậc THCS của trong thời kỳ đổi mới và hội nhập tôi lựa chọn đề tài: "Quản lý hoạt động dạy học ở các trường THCS huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong bối cảnh mới" để nghiên cứu.
Xem thêm

107 Đọc thêm

TÍNH HAI MẶT CỦA LAO ĐỘNG SẢN XUẤT HÀNG HOÁ

TÍNH HAI MẶT CỦA LAO ĐỘNG SẢN XUẤT HÀNG HOÁ

Bởi vậy, lao động trừu tượng mang tính chất xã hội Xét trong phạm vi cả xã hội thì lao động của mỗi người lao động cá thể hay mỗi người lao động tổng thể ấy trước hết biểu hiện ra là lao[r]

21 Đọc thêm

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ở thị xã lai châu, tỉnh lai châu

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC MẦM NON Ở THỊ XÃ LAI CHÂU, TỈNH LAI CHÂU

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển giáo dục đào tạo của cả n¬ước, giáo dục đào tạo ở tỉnh Lai Châu nói chung và thị xã Lai Châu nói riêng đã từng b¬ước phát triển cả về quy mô, số l¬ượng và chất l¬ượng cơ bản đã đáp ứng nhu cầu học tập của con em các dân tộc trên địa bàn. Mạng l¬ưới tr¬ường lớp phát triển khá đồng bộ giữa các cấp học, bậc học; mỗi xã, phường đều có ít nhất 01 trường: mầm non, tiểu học và THCS; và toàn thị xã có 3 trường THPT. Tổng số học sinh các cấp đến trường tăng đáng kể, cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học đ¬ược cải thiện, chất l¬ượng giáo dục, tỷ lệ chuyển lớp, chuyển cấp đạt khá cao, công tác phổ cập giáo dục được đẩy mạnh. Riêng đối với giáo dục mầm non đã thực hiện được việc xóa bản trắng về giáo dục mầm non; tỷ lệ trẻ mầm non ra lớp ngày một tăng; chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ cũng có nhiều tiến bộ, cơ sở vật chất, thiết bị đồ chơi được tăng cường; đội ngũ cán bộ, giáo viên cơ bản đủ, đảm bảo trình độ, nhiệt tình, tâm huyết với ngành.
Tuy nhiên sự nghiệp giáo dục của Thị xã cũng còn nhiều mặt hạn chế: điều kiện phục vụ cho giảng dạy và học tập còn nhiều khó khăn, chất lượng đội ngũ còn nhiều mặt hạn chế, công tác quản lý còn bất cập so với yêu cầu đổi mới, chất lượng giáo dục còn có sự chênh lệch giữa các xã phường, …. Chưa có cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, giáo dục mầm non ở các xã khó khăn và đặc biệt khó khăn, các vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế, bất cập cả về số lượng và chất lượng. Cơ sở vật chất trường lớp, thiết bị, đồ chơi phục vụ cho giáo dục mầm non chưa đáp kịp sự gia tăng về số trẻ ra lớp; đội ngũ giáo viên có lúc còn thiếu, chất lượng chưa cao, vẫn còn giáo viên dưới chuẩn về trình độ đào tạo. Phương pháp giáo dục mầm non thiếu linh hoạt, chưa phù hợp với đối tượng trẻ em dân tộc thiểu số dẫn đến sự chuyển biến về chất lượng chăm sóc, giáo dục còn chậm. Nhận thức của một số cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân về giáo dục mầm non còn hạn chế; công tác xã hội hóa giáo dục chưa được đẩy mạnh, hiệu quả chưa cao.
Những khó khăn, hạn chế của giáo dục Thị xã nêu trên đòi hỏi các cấp uỷ Đảng, chính quyền và ngành giáo dục đào tạo Thị xã cần phải tập trung quan tâm giải quyết triệt để nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng nhu cầu học tập của con em các dân tộc trên địa bàn và yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục đào tạo, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Là người đã và đang công tác trong ngành giáo dục, bản thân tôi luôn trăn trở trước thực trạng chất lượng giáo dục mầm non của địa phương và luôn mong mỏi được góp một phần công sức của mình vào sự nghiệp phát triển chung của giáo dục đào tạo thị xã Lai Châu cũng như giáo dục mầm non trên địa bàn nói riêng, cùng với ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà Đảng bộ Thị xã lần thứ II nhiệm kỳ 2010 2015 đã đề ra.
Qua thời gian được học tập nghên cứu tại Học viện Chính trị Hành chính khu vực I, với kiến thức lý luận đã được trang bị cùng với thực tiễn công tác ở cơ quan quản lí giáo dục địa ph¬ương tôi mạnh dạn chọn đề tài: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ở thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu làm luận văn tốt nghiệp Cao cấp lý luận Chính trị Hành chính.
Xem thêm

70 Đọc thêm

ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRONG HAI ĐẠI HỌC QUỐC GIA

ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRONG HAI ĐẠI HỌC QUỐC GIA

chất lượng trong mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á, NXBĐHQGHN, Hà Nội.21. Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (2013), Tài liệu Hội nghị Tổng kết đánhgiá chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn AUN-QA tại ĐHQG Thành phố Hồ Chí10Minh giai đoạn 2009 – 2013, ngày 26/7/2013, ĐHQG-HCM, TP Hồ Chí Minh.22. Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (2008 đến 2014), Báo cáo thườngniên các năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 của ĐHQG-HCM,TP Hồ Chí Minh.23. Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (2014), Kỷ yếu Hội thảo Đảm bảovà Kiểm định chất lượng giáo dục đại học – Con đường hội nhập Quốc tế,ĐHQG-HCM, TP Hồ Chí Minh.24. Ngô Doãn Đãi (2012), “Nhu cầu phát triển hệ thống đảm bảo chất lƣợng củacác trƣờng đại học ở Việt Nam và các chính sách của Nhà nƣớc cần có để pháttriển hệ thống này”, Tài liệu tập huấn Xây dựng hệ thống ĐBCL và văn hóachất lượng bên trong các trường đại học, TP Vinh, Nghệ An, tr. 169-180.25. Đảng Cộng sản Việt Nam (2013), Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dụcvà đào tạo, Hà Nội.26. Vũ Cao Đàm (2011), Giáo trình khoa học chính sách, NXB ĐHQGHN, Hà Nội.27. Trịnh Thị Định (2008), “Đảm bảo chất lƣợng giáo dục tại Đại học Huế: nhậnthức và thực tiễn”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Kiểm định, đánh giá và quản lýchất lượng đào tạo đại học, Trƣờng Đại học KHXH&NV-ĐHQGHN, NXBĐHQGHN, Hà Nội, tr. 90-101.28. Hoàng Anh Đức (1995), Quản lý hành chính Nhà nước Việt Nam, NXB Hà Nội,Hà Nội.29. Trần Khánh Đức (2004), Quản lý và kiểm định chất lượng đào tạo nhân lựctheo ISO &TQM, NXB Giáo dục, Hà Nội.
Xem thêm

22 Đọc thêm

Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra giáo dục của phòng GDĐT Kỳ Sơn – Hòa Bình

BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TRA GIÁO DỤC CỦA PHÒNG GDĐT KỲ SƠN – HÒA BÌNH

Giáo dục được coi là bộ phận quan trọng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Đặc biệt trong những năm gần đây khi đất nước chuyển mình đổi mới, phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường xã hội chủ nghĩa. Hơn lúc nào hết vai trò của giáo dục và đào tạo ngày càng được coi trọng. Trong Nghị quyết TW II khóa VIII đã khẳng định: “ Coi giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, nhận thức sâu sắc GDĐT cùng với khoa học công nghệ là nhân tố quyết định sự tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển”. Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng chỉ ra những mặt yếu kém tồn tại của giáo dục đào tạo, đó là: “Công tác thanh tra giáo dục còn quá yếu, thiếu những biện pháp hữu hiệu để kiểm tra giáo dục và đào tạo” và để khắc phục những tình trạng trên phải: “Hoàn thiện hệ thống thanh tra giáo dục, tăng cường cán bộ thanh tra, tập trung vào thanh tra chuyên môn”. Thanh tra là chức năng chủ yếu của cơ quan quản lý nhà nước, là phương thức đảm bảo pháp chế, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của nhà nước thực hiện quyền dân chủ xã hội.Phòng GDĐT có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Do đó hoạt động thanh tra giáo dục của cấp phòng cần được quan tâm đầu tư về mọi mặt để nâng cao chất lượng, phát huy sức mạnh thúc đẩy sự phát triển giáo dục trên địa bàn.
Xem thêm

11 Đọc thêm

Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng học sinh xây dựng trường THCS Pa Pe đạt chuẩn quốc gia

MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC SINH XÂY DỰNG TRƯỜNG THCS PA PE ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

Khái quát về lý luận:
Giáo dục và đạo tạo hiện nay được Đảng và Nhà nước rất quan tâm thể hiện rõ trong văn kiện đại hội X.
‘’Giáo dục và đạo tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là nền tảng, là động lực thúc đẩy Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước’’. Phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, mở rộng quy mô, chú trọng chất lượng, hiệu quả giáo dục. Giáo dục phải vừa gắn chặt với yêu cầu phát triển đất nước, vừa phù hợp với xu thế phát triển thời đại. Giáo dục là sự nghiệp cao toàn đảng của Nhà nước của toàn dân.
Do vậy việc nâng cao chất lượng là cấp thiết, muốn vậy phải nâng cao chất lượng dạy học và đó là nhiệm vụ cơ bản đầu tiên của nhà trường và là điều kiện để nhà trường tồn tại và phát triển.
Trong Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Lai Châu đã chỉ rõ nhiệm vụ của ngành giáo dục phải làm sao nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới về mọi mặt để giáo dục phát triển với phương châm ‘’Đổi mới, đột phá và phát triển’’. Tuy nhiên trong tình hình hiện nay với điều kiện kinh tế xã hội khó khăn ảnh hưởng nhiều tới công tác giáo dục do đó chất lượng giáo dục còn thấp chưa đáp ứng yêu cầu xã hội, chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý còn nhiều hạn chế chưa đáp ứng được hoạt động giáo dục. Nhất là sự đa dạng phức tạp của hoạt động giáo dục hiện nay do vậy mỗi nhà trường phải xây dựng kế hoạch, chiến lược biện pháp cụ thể nhằm khắc phục khó khăn nâng cao chất lượng dạy và học.
Về mặt thực tiễn:
Với đặc điểm cụ thể trường THCS Pa Pe huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu thì Đại hội chi bộ nhà trường đã chỉ rõ, dù trong điều kiện nào cũng phải tổ chức học tập đạt chất lượng cao nhất, lấy công tác quản lý là khâu đột phá, đổi mới phương pháp là trọng tâm, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.
Muốn có chất lượng giáo dục tốt thì chất lượng dạy học phải được nâng lên, do vậy công tác quản lý giáo dục phải có tác động rất lớn tới quá trình dạy học cho nên người cán bộ quản lý cần quan tâm tới biện pháp nâng cao chất lượng dạy học, xây dựng các biện pháp làm sao phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt phù hợp với đội ngũ giáo viên, học sinh, điều kiện cơ sở vật chất. Đặc biệt đối với trường mà học sinh chiếm trên 90% là dân tộc thiểu số như trường THCS Pa Pe, thực trạng chất lượng học sinh còn thấp do đó cần có những giải pháp phù hợp để đưa chất lượng đi lên.
Đó là lý do chọn đề tài: Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng học sinh xây dựng trường THCS Pa Pe đạt chuẩn quốc gia.
Với hi vọng đề tài sẽ đưa được một số biện pháp áp dụng nhằm nâng cao được chất lượng tại trường THCS Pa Pe và vận dụng vào các trường khác có điều kiện tương tự.
Xem thêm

20 Đọc thêm

Tóm tắt luận văn: Mộ số giải pháp quản lý chất lượng giáo THCS huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

TÓM TẮT LUẬN VĂN: MỘ SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO THCS HUYỆN THANH CHƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN.

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Sự phát triển của khoa học công nghệ, khoa học và công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, là động lực cơ bản thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Chính vì vậy, giáo dục và đào tạo trở thành nhân tố quyết định trực tiếp sự phát triển của tất cả các quốc gia, dân tộc trên thế giới.
Bước vào công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, đòi hỏi trình độ dân trí ngày càng cao => QLCL là vấn đề trọng yếu trong chính sách GDĐT của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời chất lượng là tiêu chí quan trọng để đánh giá thương hiệu của một cơ sở giáo dục.
Trên địa bàn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, sự nghiệp GD huyện nhà còn bộc lộ nhiều hạn chế và tồn tại, trong đó có vấn đề CL và QLCLGD THCS =>Công tác QLCLGD THCS của huyện là vấn đề được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương rất quan tâm, trong đó việc tìm ra các giải pháp QLCLGD hữu hiệu để đưa sự nghiệp giáo dục tiến kịp các huyện bạn đang được đặt ra một cách cấp thiết.
2. Mục đích nghiên cứu:
Đề xuất một số giải pháp quản lý chất lượng để nâng cao chất lượng giáo dục THCS của huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
3.1. Khách thể nghiên cứu
Công tác quản lý chất lượng giáo dục trung học cơ sở.
3.2. Đối tượng nghiên cứu
Một số giải pháp quản lý chất lượng giáo dục THCS của huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
4. Giả thuyết khoa học:
Nếu đề xuất và áp dụng được các giải pháp quản lý chất lượng có cơ sở khoa học, có tính khả thi thì sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục THCS của huyện Thanh Chương.
5. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu
5.1. Nhiệm vụ nghiên cứu
Nghiên cứu, xây dựng cơ sở lý luận của việc quản lý chất lượng giáo dục THCS.
Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý chất lượng giáo dục THCS của huyện Thanh Chương trong những năm gần đây.
Đề xuất các giải phápquản lý chất lượng giáo dục THCS huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
5.2. Phạm vi nghiên cứu
Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu các giải pháp quản lý chất lượng giáo dục THCS của phòng GDĐT trong phạm vi huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
6. Phương pháp nghiên cứu
6.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận
6.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn
7. Những đóng góp của đề tài
7.1. Về mặt lý luận
Góp phần củng cố hệ thống những vấn đề lý luận về quản lý chất lượng giáo dục ở cấp THCS.
7.2. Về mặt thực tiễn:
Góp phần để nhìn nhận thực tế khách quan về chất lượng và quản lý chất lượng giáo dục THCS của huyện.
Đề xuất áp dụng những giải pháp quản lý chất lượng để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục THCS tại địa phương.
Góp phần và tạo cơ sở để xây dựng các chủ trương chính sách về phát triển giáo dục của cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương.
8. Cấu trúc luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Kiến nghị, Tài liệu tham khảo; luận văn gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận của đề tài.
Chương 2: Thực trạng quản lý chất lượng giáo dục THCS của huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
Chương 3: Một số giải pháp quản lý chất lượng giáo dục THCS huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
Xem thêm

15 Đọc thêm

Cùng chủ đề