ÁNH XẠ LIÊN TỤC KHÔNG GIAN CON KHÔNG GIAN TÍCH KHÔNG GIAN THƯƠNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ÁNH XẠ LIÊN TỤC KHÔNG GIAN CON KHÔNG GIAN TÍCH KHÔNG GIAN THƯƠNG":

NHÚNG HYPERBOLIC CỦA KHÔNG GIAN PHỨC

NHÚNG HYPERBOLIC CỦA KHÔNG GIAN PHỨC

Hệ thống lại một số kết quả đã biết về tính hyperbolic. Nghiên cứunhúng hyperbolic, một số dấu hiệu để nhận biết tính nhúng hyperboliccủa một không gian con phức trong một không gian ban đầu và ứngdụng của nó trong việc thác triển liên tục ánh xạ chỉnh hình.54. Đối[r]

55 Đọc thêm

TÍNH HỮU HẠN VÀ SỰ THÁC TRIỂN CỦA ÁNH XẠ PHÂN HÌNH VÀO KHÔNG GIAN XẠ ẢNH PHỨC

TÍNH HỮU HẠN VÀ SỰ THÁC TRIỂN CỦA ÁNH XẠ PHÂN HÌNH VÀO KHÔNG GIAN XẠ ẢNH PHỨC

2Đồng thời, trong những năm qua, bằng việc áp dụng Định lý cơ bản thứ hai tronglý thuyết Nevanlinna cho ánh xạ phân hình từ không gian phức vào không gian xạ ảnh,nhiều tác giả đã đưa ra các tiêu chuẩn cho tính chuẩn tắc của họ ánh xạ chỉnh hình,như S. Đ. Quang và T.V. Tấn[r]

25 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC GIẢI TÍCH HÀM

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC GIẢI TÍCH HÀM

Nghiên cứu các không gian metric, ánh xạ liên tục, không gian đủ, không gian
compact và một ứng dụng của lý thuyết vào phương trình vi phân. Nghiên cứu các
không gian định chuẩn, không gian Hilbert, các toán tử tuyến tính liên tục giữa các
2
không gian đó, ba nguyên lý cơ bản của giải tích hàm, lý[r]

8 Đọc thêm

TÍNH LIÊN TỤC HOLDER CỦA NGHIỆM VÀ ĐẶT CHỈNH HOLDER CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG

TÍNH LIÊN TỤC HOLDER CỦA NGHIỆM VÀ ĐẶT CHỈNH HOLDER CỦA BÀI TOÁN CÂN BẰNG

(id ) tồn tại một lân cận U của µ¯ sao cho với mọi x ∈ K và µ ∈ U , f (·, x, µ) làh.β -giống lõm mạnh đối với e trên K .Khi đó, trên U , ánh xạ nghiệm của (DSVEP) là đơn trị và thỏa mãn điều kiệnH¨older tương tự như trong Định lý 3.1.3.3.2Nghiên cứu tính liên tục H¨older của ánh xạnghi[r]

27 Đọc thêm

CẤU TRÚC DN VÀ DNΦ CỦA ĐỐI NGẪU CỦAKHÔNG GIAN MẦM CÁC HÀM CHỈNH HÌN

CẤU TRÚC DN VÀ DNΦ CỦA ĐỐI NGẪU CỦAKHÔNG GIAN MẦM CÁC HÀM CHỈNH HÌN

địa phương Eα đối với các ánh xạ υα . Một tập M trong E bị chặn khi vàchỉ khi υα (M ) cũng bị chặn.Định nghĩa 1.1.9. Cho I là một tập chỉ số định hướng tuỳ ý. Với mỗiα ∈ I, cho υα : Eα → E là một ánh xạ tuyến tính từ không gian lồi địaphương Eα vào không gian véc tơ E = ∪[r]

69 Đọc thêm

Giáo trình Toán cao cấp tập 1 Nguyễn Đình Trí

GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP TẬP 1 NGUYỄN ĐÌNH TRÍ

Giáo trình toán học cao cấp. Tác giả Nguyễn Đình Trí NXB Giao Dục. Được dùng trong các trường đại học và cao đẳng Tập 1 :Tập hợp và ánh xạ. Số thực và số phức. Hà số một biến. Giới hạn và liên tục. Đạo hàm và vi phân. Các định lý về giá trị trung bình và ứng dụng. Định thứcma trận. Hệ phương trình t[r]

273 Đọc thêm

ĐIỂM BẤT ĐỘNG CỦA ÁNH XẠ KIỂU CARISTI ĐA TRỊ TRONG KHÔNG GIAN METRIC NÓN

ĐIỂM BẤT ĐỘNG CỦA ÁNH XẠ KIỂU CARISTI ĐA TRỊ TRONG KHÔNG GIAN METRIC NÓN

được sự hướng dẫn của TS. Hà Đức Vượng, tôi chọn đề tài nghiêncứu:“Điểm bất động của ánh xạ kiểu Caristi đa trị trongkhông gian metric nón.”2. Mục đích nghiên cứuNghiên cứu về điểm bất động của ánh xạ ánh xạ kiểu Caristiđa trị trong không gian metric nón.3. Nhiệm vụ nghiê[r]

63 Đọc thêm

ÁNH XẠ NGHIỆM CỦA BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN PHỤ THUỘC THAM SỐ

ÁNH XẠ NGHIỆM CỦA BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN PHỤ THUỘC THAM SỐ

• Mỗi toán tử tuyến tính liên tục A trong không gian Hilbert X xácđịnh theo f (x, y) = (Ax, y) một phiếm hàm song tuyến tính liêntục f (x, y) nghiệm đúng f = A .Ngược lại bất kỳ phiếm hàm song tuyến tính liên tục f (x, y) nàotrên X cũng có thể biểu diễn duy nhất dưới dạng f (x,[r]

54 Đọc thêm

ĐỊNH LÝ ĐIỂM BẤT ĐỘNG CHO MỘT SỐ ÁNH XẠ CO SUY RỘNG TRÊN CÁC KHÔNG GIAN KIỂU MÊTRIC VÀ ỨNG DỤNG TT

ĐỊNH LÝ ĐIỂM BẤT ĐỘNG CHO MỘT SỐ ÁNH XẠ CO SUY RỘNG TRÊN CÁC KHÔNG GIAN KIỂU MÊTRIC VÀ ỨNG DỤNG TT

s2 ∈S2được gọi là các phương án quyết định tối ưu (optimal decision rules). ‘Định lý 3.3.5. Cho (S, ≤) là tập sắp thứ tự bộ phận và mêtric riêng p trên S = S1 = S2sao cho (S, p) là không gian mêtric riêng 0-đầy đủ. G là trò chơi với hai người chơi. Giảsử phương án quyết định tối ưu là hàm đơn[r]

27 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TUYỂN SINH CAO HỌC MÔN: GIẢI TÍCH (PHẦN GIẢI TÍCH HÀM)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TUYỂN SINH CAO HỌC MÔN: GIẢI TÍCH (PHẦN GIẢI TÍCH HÀM)

1. Khoảng cách Định nghĩa: Cho tập hợp X. Ánh xạ được gọi là một metric trên X nếu nó thoả các tiên đề sau:i)  x, y  X  x = y.ii)  x, y  Xiii)  x, y, z  X.Tập X cùng với metric d xác định trên nó được gọi là không gian metric và được kí hiệu (X, d). Định nghĩa: Cho k[r]

10 Đọc thêm

Về sự tồn tại điểm bất động của một số lớp ánh xạ trong không gian với cấu trúc đều và ứng dụng

VỀ SỰ TỒN TẠI ĐIỂM BẤT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ LỚP ÁNH XẠ TRONG KHÔNG GIAN VỚI CẤU TRÚC ĐỀU VÀ ỨNG DỤNG

Những kết luận mới của luận án:

1. Đưa ra các định lý khẳng định sự tồn tại và tồn tại duy nhất điểm bất động cho lớp ánh xạ ,-co trong không gian đều.

2. Đưa ra các định lý khẳng định sự tồn tại và tồn tại duy nhất điểm bất động cho lớp ánh xạ, -co trong không gian đều. Ứng dụng kết[r]

113 Đọc thêm

KHÔNG GIAN ĐỊNH CHUẨN - ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH LIÊN LỤC

KHÔNG GIAN ĐỊNH CHUẨN - ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH LIÊN LỤC

Do đó, một kgvt con hữu hạn chiều của một kgđc là tập đóng trong không gian đó.. 5 CHUỖI TRONG KGĐC Nhờ có phép toán cộng và lấy giới hạn, trong kgđc ta có thể đưa ra khái niệm chuỗi phầ[r]

10 Đọc thêm

ĐIỂM BẤT ĐỘNG VÀ ỨNG DỤNG

ĐIỂM BẤT ĐỘNG VÀ ỨNG DỤNG

3.Dáng điệu toàn cục của phương trình•En+1425152Mở đầu1.Lí do chọn đề tàiBài toán nghiên cứu sự tồn tại, tính duy nhất điểm bất động của ánh xạ là mộtvấn đề thời sự thu hút được sự quan tâm của các nhà toán học trên thế giới vàđạt được nhiều kết quả quan trọng. Với một không gian X nào[r]

58 Đọc thêm

 ĐIỂM BẤT ĐỘNG CHUNG CHO BA ÁNH XẠ

ĐIỂM BẤT ĐỘNG CHUNG CHO BA ÁNH XẠ

Jungck và B. E. Rhoades đã tìm cách mở rộng tất cả các khái niệm về giaohoán, giao hoán yếu và tơng thích bằng cách giới thiệu khái niệm cácánh xạ tơng thích yếu. Gần đây hơn, M. A. Al-Thagafi và N. Shahzad đãđa ra khái niệm các ánh xạ tơng thích yếu ngẫu nhiên (viết tắt là owc)nh là một mở r[r]

47 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC PHÉP TÍNH BIẾN PHÂN

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC PHÉP TÍNH BIẾN PHÂN

Vi phân của ánh xạ trong không gian Banacs
Cách đặt bài toán cực trị, phương trình Euler – Lagrange
2
Bài toán cực trị phiếm hàm: Điều kiện bức (Coereive), tính nửa liên tục dưới yếu
của phiếm hàm. Bài toán cực trị có điều kiện. Nguyên lý Minimax, lý thuyết điểm
tới hạn. Các ứng dụng

5 Đọc thêm

Biểu diễn tensor của không gian các hàm chỉnh hình và ứng dụng

BIỂU DIỄN TENSOR CỦA KHÔNG GIAN CÁC HÀM CHỈNH HÌNH VÀ ỨNG DỤNG

Nội dung chủ yếu của luận văn là đi tìm các biểu diễn tensor của không gian
các hàm (mầm) chỉnh hình giá trị vector và vận dụng các biểu diễn đó để giải quyết
một số bài toán về sự trùng nhau của các topo trên không gian các hàm (mầm)
chỉnh hình. Trình bày một cách hệ thống các kiến thức cơ bản n[r]

64 Đọc thêm

Điểm bất động cho các ánh xạ tương thích yếu trong không gian Metric mờ luận văn thạc sĩ toán học

ĐIỂM BẤT ĐỘNG CHO CÁC ÁNH XẠ TƯƠNG THÍCH YẾU TRONG KHÔNG GIAN METRIC MỜ LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC

Điểm bất động cho các ánh xạ tương thích yếu trong không gian Metric mờ luận văn thạc sĩ toán học
Điểm bất động cho các ánh xạ tương thích yếu trong không gian Metric mờ luận văn thạc sĩ toán học
Điểm bất động cho các ánh xạ tương thích yếu trong không gian Metric mờ luận văn thạc sĩ toán học

64 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KHÔNG GIAN VECTƠ TÔPÔ

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KHÔNG GIAN VECTƠ TÔPÔ

Nghiên cứu các tính chất sơ cấp của không gian vectơ tôpô, không gian lồi địa
phương, tôpô xác định bởi họ nửa chuẩn, định lý Hahn – Banach (dạng giải tích và
dạng hình học), tôpô trên không gian các ánh xạ tuyến tính, đặc biệt là trên không gian
2
liên hợp; cấu trúc của tôpô tương thích với cặp đố[r]

5 Đọc thêm

Tập hợp Logic Ánh xạ Số Phức Ma trận Định thức Hệ Phương Trình Không gian véc tơ Ánh xạ tuyến tính

TẬP HỢP LOGIC ÁNH XẠ SỐ PHỨC MA TRẬN ĐỊNH THỨC HỆ PHƯƠNG TRÌNH KHÔNG GIAN VÉC TƠ ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH

Tổng hợp kiến thức Lý thuyết+bài tập+đề thi môn đại số trường Đại học BKHNViện toán tin ứng dụng
TẬP HỢP LOGIC ÁNH XẠ SỐ PHỨC, MA TRẬN ĐỊNH THỨC HỆ
PHƯƠNG TRÌNH, KHÔNG GIAN VÉCTƠ, ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH, DẠNG TOÀN
PHƯƠNG KHÔNG GIAN EUCLIDE

97 Đọc thêm

Cùng chủ đề