QUAN ĐIỂM ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN VÀ ĐỒNG BỘ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "QUAN ĐIỂM ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN VÀ ĐỒNG BỘ":

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN VÀO SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN VÀO SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ ChíMinh. Đổi mới không phải từ bỏ mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà là làm cho chủnghĩa xã hội được nhận thức đúng đắn hơn vàđược xây dựng có hiệu quả hơn.Đổi mới không phải xa rời mà là nhận thức đúng, vận dụng sáng tạo[r]

23 Đọc thêm

QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN TRONG SỰ ĐỔI MỚI NỀN KT Ở VN

QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN TRONG SỰ ĐỔI MỚI NỀN KT Ở VN

Ngân sách Nhà nớc liên tục bị bội chi và ngày càng lớn năm 1980 là 18,1%, 1985 là 36,6% dẫn đến bội chi tiền mặt. Năm 1976, trên phạm vi cả nớc, lạm phát đã xuất hiện và ngày càng nghiêm trọng giá cả tăng nhanh. Đời sống nhân dân ngày càng khó khăn, do đó tiêu cực và bất công xã hội tăng lên. Trật t[r]

19 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC:Vận dụng quan điểm toàn diện trong quá trình đổi mới giáo dục ở Việt Nam Hiện nay

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC:VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN1. Cơ sở lí luận của quan điểm toàn diện là nguyên lí về mối liên hệ phổ biến1.1.Khái niệm về mối liên hệ phổ biến1.2. Các tính chất của mối liên hệ1.2.1. Tính khách quan của mối liên hệ1.2.2. Tính phổ biến của mối liên hệ1.2.3. Tính đa dạng và phong ph[r]

24 Đọc thêm

SỰ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN VÀO VIỆC ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

SỰ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN VÀO VIỆC ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

... khóa luận nhằm làm rõ vận dụng quan điểm toàn diện vào việc đổi giáo dục đào tạo Việt Nam; từ đó, đưa số giải pháp nhằm đổi giáo dục đào tạo Việt Nam sở vận dụng quan điểm toàn diện 3.2 Nhiệm vụ... chung quan điểm toàn diện nội dung vận dụng quan điểm toàn diện vào việc đổi giáo dục đào tạo - Xe[r]

77 Đọc thêm

QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN, ĐẶC BIỆT LÀ QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN TRONG ĐỔI MỚI KINH TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN, ĐẶC BIỆT LÀ QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN TRONG ĐỔI MỚI KINH TẾ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Xét riêng về kinh tế, thứ nhất đổi mới đã chuyển nền kinh tế Việt Nam từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa với nhiều thành phần, nh[r]

19 Đọc thêm

MỐI QUAN HỆ GIỮA KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ-TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM TRÊN QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN

MỐI QUAN HỆ GIỮA KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ-TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM TRÊN QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN

Nhưng không vì vậy mà tiến hành chậm trễ đổi mới hệ thống chính trị, nhất là về tổ chức bộ máy và cán bộ, mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước, các đoàn thể nhân dân, bởi đó là điều kiện để[r]

16 Đọc thêm

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM.

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM.

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của Luận án
Đảng và Nhà nước đã chỉ rõ cần phải đổi mới căn bản toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng
chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó đổi mới cơ chế quản lý giáo
dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu[r]

51 Đọc thêm

 QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN VÀ VẬN DỤNG CNH HĐH

QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN VÀ VẬN DỤNG CNH - HĐH

Phần mở đầuNớc ta đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển của chủ nghĩa t bản trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, do đó sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh đó cũng có những điểm khác so với trớc đây.Trớc những năm 1986, do nhận[r]

15 Đọc thêm

Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường trung học cơ sở ở huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc trong giai đoạn hiện nay

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở HUYỆN TAM DƯƠNG TỈNH VĨNH PHÚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Với yêu cầu đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường hiện nay, việc tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là vô cùng cần thiết. Để thực hiện tốt và phát huy hiệu quả của hoạt động này, Hiệu trưởng các trường THCS cần quan tâm đến các biện pháp mà[r]

100 Đọc thêm

VIỆT NAM THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI TRONG HOÀN CẢNH ĐẤT NƯỚC VÀ THẾ GIỚI NHƯ THẾ NÀO ?

VIỆT NAM THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI TRONG HOÀN CẢNH ĐẤT NƯỚC VÀ THẾ GIỚI NHƯ THẾ NÀO ?

Đường lối đổi mới của Đảng được đề ra lần đầu tiên. Đường lối đổi mới của Đảng được đề ra lần đầu tiên tại Đại hội VI (12-1986), được điều chỉnh, bổ sung và phát triển tại Đại hội VII (6-1991), Đại hội VIII (6-1996) , Đại hội IX (4-2001). Đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội không phải là tha[r]

1 Đọc thêm

XÂY DỰNG CÁC THIẾT CHẾ TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

XÂY DỰNG CÁC THIẾT CHẾ TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Xây dựng Đảng trong hệ thống chính trị Quan điểm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng- Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phải được tiến hành đồng bộ với nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đổn Đảng, với các thành tố của HTCT, với đổi mới kinh tế.- Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng kiên định nguyên t[r]

8 Đọc thêm

QUẢN LÝ VIỆC XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA Ở HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH

QUẢN LÝ VIỆC XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA Ở HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH

định trong Văn kiện của nhiều kỳ Đại hội Đảng toàn quốc. Đại hội Đảng toànquốc lần thứ XI tiếp tục khẳng định và phát triển những quan điểm và phươnghướng ấy, trong đó nhấn mạnh các vấn đề về nâng cao chất lượng G Dtoàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, hoàn thiện hệ thốn[r]

17 Đọc thêm

ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG

ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG

Trong thời gian thực hiện hai kế hoạch Nhà nước 5 năm. 1.Hoàn cảnh lịch sử mới Trong thời gian thực hiện hai kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976-1985), cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã đạt được những thành tựu đáng kể trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, song cũng gặp không ít khó khăn. Đất nư[r]

1 Đọc thêm

Đổi mới giáo dục phổ thông theo Nghị quyết số 29NQTW ngày 4112013

ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 29NQTW NGÀY 4112013

Nghị quyết số 29NQTW ngày 4Đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT là:
đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện;
đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến[r]

29 Đọc thêm

NỀN KINH TẾ HÀNG HOÁ NHIỀU THÀNH PHẦN THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

NỀN KINH TẾ HÀNG HOÁ NHIỀU THÀNH PHẦN THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Từ 1986, trên cơ sở quan điểm toàn diện nhận thức rõ về thực trạng đất nước cùng với những thành tựu trong những năm đầu đổi mới đến năm 1991 tại Đại hội lần VII, Đảng ta đã tới quyết đị[r]

18 Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH BẬC TIỂU HỌC

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH BẬC TIỂU HỌC

Giáo dục – Đào tạo nói chung, giáo dục tiểu học nói riêng trong thực hiện đổi mới đồng bộ và toàn diện nhằm góp phần đào tạo những con người mới, tự chủ, sáng tạo , năng động góp phần nâng coa chất lượng dạy học trong cả nước.
Đổi mới phương pháp dạy học là vấn đề then chốt của chính sách dổi mới gi[r]

21 Đọc thêm

Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên ở trường trung học phổ thông Lục Nam tỉnh Bắc Giang theo chuẩn nghề nghiệp

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LỤC NAM TỈNH BẮC GIANG THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP

1. Lý do chọn đề tài
1.1. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định "Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ q[r]

160 Đọc thêm

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC: ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN HIĐROCACBON HÓA HỌC 11 – TRƯỜNG THPT

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC: ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN HIĐROCACBON HÓA HỌC 11 – TRƯỜNG THPT

MỞ ĐẦU
1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Việc đổi mới giáo dục trung học dựa trên những đường lối, quan điểm chỉ đạo giáo dục của nhà nước đó là những định hướng quan trọng về chính sách và quan điểm trong việc phát triển và đổi mới giáo dục trung học. Bên cánh đó việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đán[r]

23 Đọc thêm

tiểu luận cao học vận dụng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến trong quá trình đổi mới kinh tế ở thanh hóa hiện nay

tiểu luận cao học vận dụng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến trong quá trình đổi mới kinh tế ở thanh hóa hiện nay

I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến là cơ sở lý luận của quan điểm toàn diện, là cẩm nang giúp chúng ta tránh được những đánh giá phiến diện, sai lệch, giản đơn về sự vật, hiện tượng. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến còn là một trong những nội dung quan t[r]

Đọc thêm

Phân tích nguyên lý về mối liên hệ phổ biến, từ đó rút ra quan điểm toàn diện

PHÂN TÍCH NGUYÊN LÝ VỀ MỐI LIÊN HỆ PHỔ BIẾN, TỪ ĐÓ RÚT RA QUAN ĐIỂM TOÀN DIỆN

Phân tích nguyên lý về mối liên hệ phổ biến, từ đó rút ra quan điểm toàn diện, quan điểm lịch sử cụ thể và vận dụng các quan điểm đó để phân tích, phê phán bệnh phiến diện, bệnh giáo điều, đồng thời phân tích phương hướng đổi mới sau đây của Đảng ta : “Đổi mới toàn diện, đồng bộ triệt để với những[r]

4 Đọc thêm