BIỂU MẪU BIÊN BẢN KIỂM KÊ HÀNG TỒN KHO

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "BIỂU MẪU BIÊN BẢN KIỂM KÊ HÀNG TỒN KHO":

Quy trình kiểm toán hàng tồn kho

QUY TRÌNH KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO

2.1. QUY TRÌNH KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO
2.1.1. Tìm hiểu và đánh giá hệ thống KSNB
a. Mục tiêu
b. Phương pháp tìm hiểu:
2.1.2. Đánh giá sơ bộ RRKS
2.1.3. Thiết kế và thực hiện các thủ tục kiểm soát
a. Kiểm tra mẫu các nghiệp vụ mua hàng
b. Kiểm tra hệ thống kế toán chi phí
c. Kiểm tra hệ thống sổ kế toán chi tiết
2.1.4. Đánh giá lại rủi ro kiểm soát và thiết kế thử nghiệm cơ bản
a. Thủ tục phân tích
b. Thử nghiệm chi tiết
• Chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho
• Gởi thư xác nhận hoặc chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho được gửi ở đơn vị khác
• Kiểm tra việc đánh giá hàng tồn kho
• Kiểm tra việc chi cắt niên độ
• Kiểm tra chứng từ mua hàng sau ngày kết thúc niên độ
• Kiểm tra số dư đầu kỳ của hàng tồn kho
• Xem xét việc trình bày và công bố
Xem thêm

19 Đọc thêm

BIỂU MẪU KẾ TOÁN TỒN KHO TIỀN TỆ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

BIỂU MẪU KẾ TOÁN TỒN KHO TIỀN TỆ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Ban hành theo Thông tư số 2002014TTBTC
Ngày 22122014 của Bộ Tài chính)
1. PHIẾU NHẬP KHO
2. PHIẾU XUẤT KHO
3. BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM
Vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá
4. PHIẾU BÁO VẬT TƯ CÒN LẠI CUỐI KỲ
5. BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ
6. BẢNG KÊ MUA HÀNG
7. BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU
CÔNG CỤ, DỤNG CỤ
8. BẢNG THANH TOÁN HÀNG ĐẠI LÝ, KÝ GỬI
9. THẺ QUẦY HÀNG
10. PHIẾU THU
11. PHIẾU CHI
12. GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG
13. GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG
14. GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
15. BIÊN LAI THU TIỀN
16. BẢNG KÊ VÀNG, BẠC, KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ TIỀN TỆ
17. BẢNG KIỂM KÊ QUỸ
(Dùng cho VNĐ)
18. BẢNG KIỂM KÊ QUỸ
(Dùng cho ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý tiền tệ)
19. BẢNG KÊ CHI TIỀN
20. BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ
21. BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ
22. BIÊN BẢN BÀN GIAO TSCĐ
SỬA CHỮA LỚN HOÀN THÀNH
23. BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ
24. BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
25. BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ
Xem thêm

20 Đọc thêm

KẾ TOÁN VÀ DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO

KẾ TOÁN VÀ DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO

Theo chuẩn mực kế toán VAS 02 : quy định hàng tồn kho là tài sản: Được giữ để bán trong kỳ sản xuất, kỳ kinh doanh bình thường Đang trong quá trình sản xuất kinh doanh dở dang Nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ để sử dụng trong quá trình sản xuất, kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ


Theo chuẩn mực VAS02, HTK được chia thành :
DN thương mại : hàng hóa
DN sản xuất : thành phẩm. Sản phẩm dở dang. Nguyên liệu vật liệu tồn kho, ccdc tồn kho
1.Tính Giá Hàng Nhập Kho
2. Tính Giá Hàng Xuất Kho
Là giá được đánh giá chính xác theo giá thị trường
Giá gốc HTK = chi phí mua +chi phí liên quan trực tiếp
Giá gốc HTK = giá thực tế xuất thuê ngoài gia công + chi phí chế biến+ chi phí khác có liên
Chứng từ sử dụng : Phiếu nhập kho; Phiếu xuất kho; Biên bản kiểm nghiệm vật tư công cụ, hàng hóa ; Phiếu báo vật tư còn lại cuối kì ; Phiếu mua hàng …. ( theo mẫu )
Các phương pháp :
a. Phương pháp mở thẻ song song
b. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển
c. Phương pháp số dư
. Kiểm kê
các trường hợp cần được thực hiện kiểm kê hàng tồn kho gồm:
Kiểm kê định kì (cuối kỳ, cuối năm) trước khi lập báo cáo tài chính
Chia tách hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, hoặc mua bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp
Chuyển quyền sở hữu doanh nghiệp
Xảy ra hỏa hoạn, lũ lụt và các thiệt hại bất thường
Dự phòng thực chất là việc ghi nhận trước một khoản chi phí thực tế chưa phát sinh vào chi phí kinh doanh, để có nguồn tài chính cần bù đắp những thiệt hại có thể xảy ra trong niên độ sau.
Cơ sở
HTK tính theo giá gốc. Trường hợp giá tri thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì kế toán phải tiến hành trích lập dự phòng giảm giá HTK
Mức trích lập dự phòng
Số trích lập = (số lượng HTK ×đơn giá gốc HTK) – giá trị thuần có thể thực hiện được
Xem thêm

27 Đọc thêm

Vấn đề tổ chức công tác nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

VẤN ĐỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Kế toán nguyên vật liệu ở các doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo _ _ph-ơng pháp kiểm kê định kỳ._ Phơng pháp này do áp dụng thích hợp với các doanh nghiệp qui mô nhỏ, sản xuất kinh d[r]

21 Đọc thêm

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM Ở XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TW II-HÀ NỘI

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM Ở XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TW II-HÀ NỘI

Trờng hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phơng pháp kiểm kê định kỳ._ Theo phơng pháp kiểm kê định kỳ thì tình hình nhập - xuất thành phẩm đợc phản ánh trên TK 632 Quá trình hạ[r]

18 Đọc thêm

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM Ở XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TW II-HÀ NỘI

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM Ở XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TW II-HÀ NỘI

Trờng hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phơng pháp kiểm kê định kỳ._ Theo phơng pháp kiểm kê định kỳ thì tình hình nhập - xuất thành phẩm đợc phản ánh trên TK 632 Quá trình hạ[r]

18 Đọc thêm

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM Ở XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TW II-HÀ NỘI

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM Ở XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TW II-HÀ NỘI

Trờng hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phơng pháp kiểm kê_ _định kỳ._ Theo phơng pháp kiểm kê định kỳ thì tình hình nhập - xuất thành phẩm đ-ợc phản ánh trên TK 632 Quá trình[r]

25 Đọc thêm

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM Ở XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TW II-HÀ NỘI

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM Ở XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TW II-HÀ NỘI

Trờng hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phơng pháp kiểm kê_ _định kỳ._ Theo phơng pháp kiểm kê định kỳ thì tình hình nhập - xuất thành phẩm đ-ợc phản ánh trên TK 632 Quá trình[r]

25 Đọc thêm

Bảng thuyết minh báo cáo tài chính.

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH.

I Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp
1 Hình thức sở hữu vốn
2 Lĩnh vực kinh doanh
3 Tổng số công nhân viên và người lao động
4 Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo
cáo tài chính

II Chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp
1 Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày ......... kết thúc vào ngày.........)
2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
3 Chế độ kế toán áp dụng
4 Hình thức kế toán áp dụng
5 Phương pháp kế toán hàng tồn kho:
Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ;
Phương pháp hạch toán hàng tồn kho (kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ)
6 Phương pháp khấu hao tài sản cố định đang áp dụng
7 Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay
8 Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
9 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
10 Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
11 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
Xem thêm

7 Đọc thêm

VẤN ĐỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

VẤN ĐỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Kế toán nguyên vật liệu ở các doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo _ _ph-ơng pháp kiểm kê định kỳ._ Phơng pháp này do áp dụng thích hợp với các doanh nghiệp qui mô nhỏ, sản xuất kinh d[r]

21 Đọc thêm

KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC MAI

KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGỌC MAI

chế lao động trong công ty, lập bảng lương, khen thưởng, nhận xét, đánh giá cán bộ hàngnăm, nâng lương, nâng bậc và thực hiện chính sách hế độ có liên quan đến người laođộng, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, kiểm tra mọi hoạt động của đơn vị. Tham mưu chogiám đốc trong lĩnh vực quản lý, tiền lương, lao động, sắp xếp tổ chức sản xuất, tiếp cậnvà bố trí cán bộ công nhân viên, báo cáo thống kê nghiệp vụ, công tác bảo vệ nội bộ,thực hiện chế độ chính sách Nhà nước đói với người lao động, công tác thi đua khenthưởng trong toàn công ty.................................................................................................53- Phòng Tài Chính – Kế Toán: Chuyên cập nhập mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàngngày của công ty, chịu trách nhiệm về mọi kết quả trước ban giám đốc. Phản ánh kết quảhoạt động kinh doanh của công ty theo từng quý, năm. Kiểm tra, kiểm soát mọi việc thu– chi, thanh toán mọi khoản nợ, theo dõi tình hình công nợ của khách hàng. Phân tíchtình hình tài chính trong công ty, đánh giá hiệu quả sàn xuất kinh doanh của công ty....53Tham mưu cho Giám đốc trong lĩnh vực quản lý tài chính, công tác hạch toán kế toántrong toàn công ty theo đúng chuẩn mực kế toán, quy chế tài chính và Pháp luật Nhànước..................................................................................................................................53- Phòng kế hoạch kỹ thuật: Chuyên trách về việc giám sát sản xuất và kinh doanh. Thammưu cho giám đốc trong việc xây dựng kế hoạch trong việc sản xuất kinh doanh ngắn vàdài hạn. Chủ trì và phối hợp các phòng ban để soạn thảo, triển khai các hợp đồng kinh tếđôn đốc và kiểm tra trong quá trình thực hiện và thanh lý hợp đồng kinh tế...................54- Phòng vật tư dịch vụ: Chuyên trách về việc cung ứng vật tư cho bộ phận quảng cáo vàbộ phận khác. Lập kế hoạch cung ứng vật tư cho phù hợp để không bị gián đoạn côngviệc khác. Tham mưu cho giám đốc trong công việc quản lý tài sản, vật tư, công cụ,dụng cụ, máy móc, thiết bị … của công ty.......................................................................54- Bộ phận quảng cáo: chuyên trách về việc quảng bá hình ảnh của công ty ra ngoài thịtrường bằng nhiều hình thức và phương tiện thông tin đại chúng, nhằm đưa đến thịtrường thị hiếu những cái nhìn tổng quát về công ty........................................................54- Bộ phận bán hàng: chuyên về phân phối và cung cấp sản phẩm đến người tiêu dùng,hoàn thành mục tiêu mà trên đặt ra..................................................................................54- Bộ phận thị trường: tìm kiếm và khai thác những thị trường tiềm năng.......................54Mỗi phòng ban, bộ phận đều có đặc thù, chức năng và nhiệm vụ riêng, nhưng lại có mối
Xem thêm

Đọc thêm

VẤN ĐỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

VẤN ĐỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Kế toán nguyên vật liệu ở các doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo _ _ph-ơng pháp kiểm kê định kỳ._ Phơng pháp này do áp dụng thích hợp với các doanh nghiệp qui mô nhỏ, sản xuất kinh d[r]

26 Đọc thêm

Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu ở các doanh nghiệp

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÁC DOANH NGHIỆP

Nh vậy phơng pháp kiểm kê định kỳ mọi biến động của nguyên vật liệu không đợc theo dõi, phản ánh trên các tài khoản kế toán hàng tồn kho, các tài khoản tồn kho này chỉ dùng để phản ánh g[r]

20 Đọc thêm

VẤN ĐỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

VẤN ĐỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Kế toán nguyên vật liệu ở các doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo _ _ph-ơng pháp kiểm kê định kỳ._ Phơng pháp này do áp dụng thích hợp với các doanh nghiệp qui mô nhỏ, sản xuất kinh d[r]

21 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên Vật Liệu tại công ty Cổ phần Giày Bình Định

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY BÌNH ĐỊNH

Hoàn thiện công tác kế toán Nguyên Vật Liệu tại công ty Cổ phần Giày Bình Định. Có 02 phương pháp hạch toán hàng tồn kho đó là phương pháp kê khai thường xuyên (KKTX) và phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK). Theo chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, kế toán chỉ được phép áp dụng 01 trong 02 phương pháp hạch toán hàng tồn kho nói trên.Việc hạch toán NVL áp dụng theo phương pháp nào là tùy theo yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp, tuy nhiên ngày nay các DN chủ yếu sử dụng phương pháp KKTX là chủ yếu.
Xem thêm

88 Đọc thêm

BÀN VỀ HỆ THỐNG NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP

BÀN VỀ HỆ THỐNG NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP

Việc áp dụng các phương pháp kế toán thống nhất từ kỳ này sang kỳ khác sẽcho phép báo cáo tài chính của doanh nghiệp mới có ý nghĩa thực chất mangtính so sánh.6THUVIENNET.COM.VNhocthuat.vn –Tài liệu online miễn phíĐề án môn họcTuy nhiên , nguyên tắc nhất quán không có nghĩa là một doamh nghiệpkhông bao giờ có thể đổi phương pháp kế toán. Đúng hơn, nếu doanh nghiệpkiểm nghiệm một phương pháp tính giá hàng tồn kho đã được chấp nhận như làmột sự cải tiến trong lập báo cáo tài chính thì sự thay đổi có thể được thực hiện.Tuy vậy, khi có sự thay đổi này, nguyên tắc công khai toàn bộ đòi hỏi bản chấtcủa sự thay đổi, kiểm nghiệm đối với sự thay đổi và ảnh hưởng của sự thay đổiđó đến lãi ròng, tất cả phải được công khai trong thuyết minh báo cáo tài chính.Nguyên tắc thận trọng:Thận trọng là việc xem xét, cân nhắc, phán đoán cần thiết để lập các ước tínhkế toán trong các điều kiện không chắc chắn. Nguyên tắc thận trọng đòi hỏi:Phải lập dự phòng nhưng không lập quá lớn;Không đánh giá cao hơn giá trị của các tài sản và các khoản thu nhập;Chi phí phải được ghi nhận khi có bằng chứng về khả năng phát sinh chiphí.Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải cạnh tranh trên thịtrường để tồn tại, phát triển và đứng trước những rủi ro trong kinh doanh. Dovậy, để tăng năng lực của các doanh nghiệp trong việc ứng phó với rủi ro,nguyên tắc thận trọng cần được áp dụng.Theo nguyên tắc này thì giá trị hàng tồn kho không thu hồi đủ khi hàng tồnkho bị hư hỏng, lỗi thời, giá bán bị giảm, hoặc chi phí hoàn thiện, chi phí để bán
Xem thêm

27 Đọc thêm

phân biệt phương pháp kê khai thường xuyên và phương pháp kiểm kê định kỳ

PHÂN BIỆT PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM KÊ ĐỊNH KỲ

so sánh đối chiếu rất cụ thể điểm giống nhau và khác nhau giữa hai phương pháp : kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ. dựa trên chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán hàng tồn kho. qua dó, cho ta thấy nên áp dụng pp nào là phù hợp nhất cho DN.

5 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Nh vậy phơng pháp kiểm kê định kỳ mọi biến động của nguyên vật liệu không đợc theo dõi, phản ánh trên các tài khoản kế toán hàng tồn kho, các tài khoản tồn kho này chỉ dùng để phản ánh g[r]

26 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Nh vậy phơng pháp kiểm kê định kỳ mọi biến động của nguyên vật liệu không đợc theo dõi, phản ánh trên các tài khoản kế toán hàng tồn kho, các tài khoản tồn kho này chỉ dùng để phản ánh g[r]

18 Đọc thêm

VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

Phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp thực_ _hiện kế toán hàng tồn kho theo phơng pháp kiểm kê định kỳ :_ TK 154 TK631 TK154 KC giá trị SPDD đầu kỳKC giá trị SPDD đầ[r]

36 Đọc thêm