HỒ SƠ KIỂM TOÁN TIỀN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "HỒ SƠ KIỂM TOÁN TIỀN":

thủ tục kiểm toán tiền đang chuyển tại công ty hoàng đãi năm 2014

THỦ TỤC KIỂM TOÁN TIỀN ĐANG CHUYỂN TẠI CÔNG TY HOÀNG ĐÃI NĂM 2014

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
NỘI DUNG 2
CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHOẢN MỤC TIỀN ĐANG CHUYỂN 2
1.1. Nội dung và đặc điểm của khoản mục Tiền đang chuyển 2
1.1.1. Nội dung khoản mục tiền đang chuyển 2
1.1.2. Đặc điểm của khoản mục Tiền đang chuyển 2
1.2. Mục tiêu kiểm toán khoản mục Tiền đang chuyển 3
1.2.1. Mục tiêu tổng quát: 3
1.2.2. Mục tiêu chung và mục tiêu đặc thù 3
CHƯƠNG 2: KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN ĐANG CHUYỂN TẠI CÔNG TY HOÀNG ĐẠT 4
2.1. Giới thiệu về công ty 4
2.2. Áp dụng thủ tục kiểm toán khoản mục tiền đang chuyển 4
2.2.1. Lập kế hoạch kiểm toán 4
2.2.2. Thử nghiệm cơ bản: 7
c. Kết luận 9
2.2.3. Kiểm tra chứng từ 10
2.2.4. Bảng số liệu tổng hợp 10
2.2.5. Phân tích và đối chiếu 12
2.2.6. Kiểm tra số dư Tiền đang chuyển tại ngày khóa sổ 13
2.2.7. Kiểm tra số dư cuối kỳ tại công ty và đối chiếu sổ sách: 16
CHƯƠNG 3: NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ KIẾN NGHỊ TẠI CÔNG TY HOÀNG ĐẠT 20
3.1. Bài học kinh nghiệm. 20
3.1.1. Về việc tổ chức một cuộc kiểm toán 20
3.1.2. Về việc lập kế hoạch kiểm toán 20
3.1.3. Thực hiện kiểm toán 21
3.2. Kiến nghị 21
KẾT LUẬN 23

LỜI MỞ ĐẦU
Báo cáo tài chính phản ánh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nói chúng trên mọi khía cạnh của quá trình kinh doanh. Một tập hợp các thông tin có được từ việc xử lý các giao dịch cuối cùng sẽ được phản ánh thành các bộ phận, các khoản mục trên báo cáo tài chính. Vì vậy, để đạt được mục đích kiểm toán toàn diện báo cáo tài chính, kiểm toán viên cần xem xét kiểm tra riêng biệt các bộ phận, các khoản mục đó.
Tiền đang chuyển là một loại tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp biểu hiện trực tiếp dưới hình thái giá trị. Đối với các doanh nghiệp, tiền luôn luôn giữ vai trò hết sức quan trọng vì nó là phương tiện, huyết mạch cho quá trình lưu thông của doanh nghiệp. Khoản mục Tiền đang chuyển là khoản mục quan trọng trong tài sản lưu động, được trình bày một cách chi tiết trên Bảng Cân đối kế toán. Trên Báo cáo tài chính, khoản mục tiền của doanh nghiệp có quan hệ với nhiều khoản mục khác như: Phải thu của khách hàng, phải trả người bán, hàng tồn kho, phải trả công nhân viên… Mặt khác khả năng sai phạm đối với khoản mục tiền là rất lớn và khoản mục này thường được đánh giá là trọng yếu trong mọi cuộc kiểm toán, điều này càng làm cho việc kiểm toán đối với tiền càng trở nên quan trọng trong kiểm toán Báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Vì vậy, kiểm toán Tiền đang chuyển nhằm tăng cường công tác quản lý, cung cấp các thông tin chính xác về thực trạng các nguồn thu cũng như sự chi tiêu của doanh nghiệp, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng Tiền đang chuyển là điều hết sức cần thiết.
Nhận thấy được tầm qua trọng của khoản mục tiền trên báo cáo tài chính và trong mỗi cuộc kiểm toán, nhóm DTU_08 đã chọn đề tài : “Áp dụng thủ tục kiểm toán tiền đang chuyển tại công ty Hoàng Đạt ”
Qua quá trình tìm hiểu đề tài em xin chân thành cảm ơn cô giáo Lê Thị Hồng Hà đã hướng dẫn chúng em làm đề tài tiểu luận này. Do kiến thức còn hạn chế nên bài làm không thể không tránh khỏi sai xót mong cô giáo và các bạn đóng góp ý kiến để bài nhóm em hoàn chỉnh hơn
Xem thêm

25 Đọc thêm

Slide: Chương 3 KIỂM TOÁN CHU KỲ BÁN HÀNGTHU TIỀN

SLIDE: CHƯƠNG 3 KIỂM TOÁN CHU KỲ BÁN HÀNGTHU TIỀN

3.1. Mục tiêu và căn cứ kiểm toán…
3.2 Quá trình KSNB và khảo sát về KSNB
3.3 Thực hiện các thử nghiệm cơ bản
3.4 Tổng hợp kết quả kiểm toán
Các thông tin tài chính có liên quan đến chu kỳ BHTT:
DTBH. GVHB, PTKH, CKTM, GGHB, HBBTL, TGTGTphải nộp, …
Mục tiêu kiểm toán
Mục tiêu kiểm toán chu kỳ BH và TT là thu thập đầy đủ các bằng chứng thích hợp từ đó đưa ra lời xác nhận về mức độ tin cậy của các thông tin tài chính chủ yếu của chu kỳ (…).
Đồng thời cũng cung cấp những thông tin, tài liệu có liên quan làm cơ sở tham chiếu khi kiểm toán các chu kỳ có liên quan khác
Căn cứ kiểm toán
Các chính sách, các quy chế hay quy định về kiểm soát nội bộ đối với hoạt động bán hàng – thu tiền
Các báo cáo tài chính chủ yếu có liên quan
Các sổ hạch toán liên quan đến hoạt động bán hàng – thu tiền, bao gồm
Các chứng từ kế toán ghi nhận các nghiệp vụ bán hàng, thu tiền
Các hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến hoạt động bán hàng – thu tiền
Xem thêm

26 Đọc thêm

HỒ SƠ KIỂM TOÁN MẪU ÁP DỤNG CHÍNH THỨC KỲ KIỂM TOÁN 2013-2014 BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI TOÀN BỘ CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN MẪU NĂM 2010

HỒ SƠ KIỂM TOÁN MẪU ÁP DỤNG CHÍNH THỨC KỲ KIỂM TOÁN 2013-2014 BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI TOÀN BỘ CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN MẪU NĂM 2010

HỒ SƠ KIỂM TOÁN MẪUA KẾ HOẠCH KIỂM TOÁNA100 XEM XÉT CHẤP NHẬN KHÁCH HÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO HỢP ĐỒNG A110 Chấp nhận khách hàng mới và đánh giá rủi ro hợp đồng (C)............................... A120 Chấp nhận, duy trì khách hàng cũ và đánh giá rủi ro hợp đồng (C).....................A200 HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN, KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN VÀ NHÓM KIỂM TOÁN A210 Hợp đồng/Thư hẹn kiểm toán (C)......................................................................... A220 Các thư từ giao dịch trước kiểm toán................................................................... A230 Thư gửi khách hàng về Kế hoạch kiểm toán (C).................................................. A240 Danh mục tài liệu cần khách hàng cung cấp (C).................................................. A250 Phân công nhiệm vụ nhóm kiểm toán (C).......................................... A260 Cam kết về tính độc lập của thành viên nhóm kiểm toán (C)............................... A270 Soát xét các yếu tố ảnh hưởng đến tính độc lập của kiểm toán viên (C)............. A280 Biện pháp đảm bảo tính độc lập của thành viên nhóm kiểm toán (C).................. A290 Trao đổi với Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán về kế hoạch kiểm toán (C)...A300 TÌM HIỂU KHÁCH HÀNG VÀ MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG A310 Tìm hiểu khách hàng và môi trường hoạt động (C)..............................................A400 TÌM HIỂU CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN VÀ CHU TRÌNH KINH DOANH QUAN TRỌNG A410 Tìm hiểu chu trình bán hàng, phải thu và thu tiền (C)........................................... A420 Tìm hiểu chu trình mua hàng, phải trả và trả tiền (C)........................................... A430 Tìm hiểu chu trình hàng tồn kho, tính giá thành và giá vốn (C)............................ A440 Tìm hiểu chu trình lương và phải trả người lao động (C).................................... A450 Tìm hiểu chu trình TSCĐ và xây dựng cơ bản (C)..............................................A500 PHÂN TÍCH SƠ BỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH A510 Phân tích sơ bộ báo cáo tài chính (C)..................................................................A600 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ RỦI RO GIAN LẬN A610 Đánh giá chung về hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị (C).............................. A620 Trao đổi với Ban Giám đốc và các cá nhân về gian lận (C).................................. A630 Trao đổi với Bộ phận Kiểm toán nội bộ/Ban Kiểm soát về gian lận (C)................
Xem thêm

19 Đọc thêm

áp dụng thủ tục kiểm toán khoản mục tiền đang chuyển của công ty tnhh abc năm 2014

ÁP DỤNG THỦ TỤC KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN ĐANG CHUYỂN CỦA CÔNG TY TNHH ABC NĂM 2014

MỤC LỤC
Nội dung Trang
Phần I: Cơ sở lý luận về kiểm toán khoản mục tiền đang chuyển trong kiểm toán BCTC......................................................................................... .5
1.1.Khái quát chung về kiểm toán BCTC................................................ .....5
1.1.1.Khái niệm.............................................................................. ...............5
1.1.2. Đối tượng của kiểm toán BCTC................................................... .......5
1.1.3. Mục tiêu của kiểm toán BCTC................................................... .......5
1.1.4. Các cách tiếp cận trong BCTC.................................................... ......6
1.1.5. Các phương pháp kiểm toán BCTC............................... .......6
1.2. Khoản mục tiền đang chuyển đối với vấn đề kiểm toán................. ......7
1.2.1. Khái niệm............................................................................... ..........7
1.2.2. Nguyên tắc hạch toán............................................................... .........7
1.2.3. Hạch toán kế toán tiền đang chuyển............................................ .......7
1.3. Kiểm toán khoản mục tiền đang chuyển trong kiểm toán BCTC....... ......8
1.3.1. Mục tiêu..................................................................................... .......8
1.3.2. Kiểm soát nội bộ đối với khoản mục tiền đang chuyển................. .....8
1.3.2.1. Yêu cầu của kiểm soát nội bộ................................................ .......8
1.3.2.2. Các nguyên tắc kiểm soát nội bộ............................................. .......9
1.3.2.3. Kiểm soát nội bộ đối với khoản mục tiền đang chuyển............. .........9
1.4.Quy trình kiểm toán khoản mục tiền đang chuyển............................ ......11
1.4.1. Lập kế hoạch ...................................................................... ....11
1.4.1.1. Chuẩn bị kế hoạch kiểm toán............................................... .....11
1.4.1.2. Thu thập thông tin.............................................................. ...11
1.4.1.3. Thực hiện thủ tục phân tích................................................... ..........12
1.4.1.4. Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ....................................... .........12
1.5. Thực hiện kiểm toán khoản mục tiền đang chuyển.................. .............12
1.5.1. Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát..................... .........12
1.5.2. Thực hiện thủ tục phân tích .................................................... .........13
1.5.3. Thiết kế và thực hiện các thử nghiệm chi tiết.......................... .........13
1.5.4. Kết thúc kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán.............................. ......14
Phần II:Thực trạng công tác kiểm toán khoản mục tiền đang chuyển trong BCTC của công ty TNHH ABC do chi nhánh công ty kiểm toán Vũ Hồng tại Đà Nẵng thực hiện............................................................................ .......17
2.1. Khái quát về công ty TNHH kiểm toán Vũ Hồng........................... ..17
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH kiểm toán
Vũ Hồng............................................................................................ ........17
2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty............................................. ......18
2.2. Thực tế công tác kiểm toán tiền đang chuyển trong kiểm toán BCTC tại công ty ABC..................................................................................... ....19
2.2.1. Lập kế hoạch kiểm toán................................................................. .19
2.2.1.1.Chuẩn bị kế hoạch kiểm toán....................................................... ...19
2.2.2. Kiểm toán tiền đang chuyển................................................. ...19
2.2.2.1. Kiểm tra số dư cuối kỳ........................................................ .........19
2.2.2.2 Thực hiện thủ tục phân tích................................................. ..........20
2.2.2.3. Kiểm tra chi tiết tiền đang chuyển.................................... ...........21
2.2.3. Kết thúc cuộc kiểm toán........................................................ .........23
Xem thêm

23 Đọc thêm

Bài thuyết trình Kiểm toán vốn bằng tiền

BÀI THUYẾT TRÌNH KIỂM TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

Bài thuyết trình Kiểm toán vốn bằng tiền trình bày các nội dung sau: khái niệm, nội dung và đặc điểm kiểm toán vốn bằng tiền; mục tiêu kiểm toán tiền; kiểm soát nội bộ đối với tiền. Mời các bạn cùng tham khảo và nắm kiến thức cần thiết.

15 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Thủ đô (CACC)

BÁO CÁO THỰC TẬP: HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC VỐN BẰNG TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN THỦ ĐÔ (CACC)

LỜI MỞ ĐẦU 2
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN THỦ ĐÔ (CACC) 3
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Kiểm toán và Tư vấn Thủ Đô(CACC). 3
1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty kiểm toán tư vấn Thủ Đô(CACC) 5
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Thủ đô. 10
2.1. Đặc điểm của tổ chức kiểm toán 13
2.2. Đặc điểm tổ chức công tác kiểm toán 14
2.3. Đặc điểm tổ chức hồ sơ kiểm toán 21
2.4. Kiểm soát chất lượng kiểm toán 21
2.5. Quy trình kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính 24
CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ VỀ ĐẶC ĐIỂM KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TƯ VẤN THỦ ĐÔ (CACC) 27
3.1. Ưu điểm trong công tác kiểm toán tại công ty kiểm toán và tư vấn Thủ Đô (CACC) 27
3.2. Những hạn chế còn tồn tại và một số đề xuất nâng cao hiệu quả công tác kiểm toán tại công ty kiểm toán tư vấn Thủ Đô (CACC) 29
KẾT LUẬN 30
Xem thêm

30 Đọc thêm

thiết kế thử nghiệm cơ bản cho chu trình kiểm toán bán hàng năm 2014

THIẾT KẾ THỬ NGHIỆM CƠ BẢN CHO CHU TRÌNH KIỂM TOÁN BÁN HÀNG NĂM 2014

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1
LỜI MỞ ĐẦU 3
NỘI DUNG 4
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHU TRÌNH KIỂM TOÁN BÁN HÀNG VÀ THU THU TIỀN 4
1.1. KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN 4
1.1.1. Hệ thống các mục tiêu kiểm toán 4
1.1.2. Các chứng từ, sổ sách sử dụng trong quá trình kiểm toán 7
1.1.2.1. Các chứng từ được sử dụng trong quá trình kiểm toán 7
1.1.2.2. Các sổ sách sử dụng trong quá trình kiểm toán 7
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO 8
TÀI CHÍNH 8
2.1. Quy trình kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền trong kiểm toán Bảng khai tài chính 8
2.2. Lập kế hoạch và thiết kế phương pháp kiểm toán 8
2.2.1. Xác định mục tiêu và phạm vi kiểm toán 9
2.2.2. Chỉ định người phụ trách công việc kiểm toán và chuẩn bị các điều kiện vật chất cơ bản 9
2.2.3. Thu thập thông tin 10
2.2.4. Đánh giá rủi ro và xác định mức trọng yếu 12
2.2.5. Tìm hiểu cơ cấu kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán và đánh giá rủi ro kiểm soát 14
2.2.6. Nhận diện mục tiêu kiểm soát: 14
2.3. Xác định các sai phạm, rủi ro có thể xảy ra đối với báo cáo tài chính 15
2.3.1.Đánh giá rủi ro kiểm soát 15
2.3.2.Thiết lập chương trình kiểm toán 15
2.3.3. Thực hiện kiểm toán 16
2.3.4. Kết thúc kiểm toán 29
2.4. Báo cáo Kiểm toán nội bộ về kiểm toán báo cáo tài chính 30
2.5 . Theo dõi sau kiểm toán 31
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG 32
3.1. Áp dụng kỹ thuật phân tích các khoản công nợ phải thu khách hàng, doanh thu bán hàng 32
3.2. Chọn mẫu các nghiệp vụ để tiến hành khảo sát chi tiết 32
3.3. Kỹ thuật thu thập bằng chứng 35
3.4. Cách thể hiên trên giấy tờ làm việc 35
KẾT LUẬN 36

LỜI MỞ ĐẦU
Kiểm toán là một loại hoạt động đã có từ rất lâu đời và thuật ngữ này cũng không còn mới mẻ gì so với nhiều quốc gia phương Tây. Tuy nhiên đối với Việt Nam, một quốc gia vừa bước qua một cuộc cải cách cơ bản về cơ cấu kinh tế từ một nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường nên còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết. Để có thông tin kinh tế tài chính trung thực, hợp lý để điều hành hoạt động kinh doanh có hiệu quả là cần thiết. Về vai trò cũng như sự cần thiết của kiểm toán đối với công tác tài chính kế toán của Doanh nghiệp nhà nước hay ngoài quốc doanh thì đã rất rõ ràng và được khẳng định của nhiều người có trách nhiệm cao trong Chính phủ. Hiện nay, có một thực tế nổi bật là nhiều Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động không có hiệu quả mặc dù đã cố gắng rất nhiều, chỉ có số ít là làm ăn có lãi, rất nhiều đơn vị rơi vào tình trạng làm ăn thua lỗ triền miên. Để trợ giúp Doanh nghiệp thì cần phải xem xét đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp do chính bản thân doanh nghiệp thực hiện. Chính vì vậy, trong thời gian thực tập tại trường em chọn nghiên cứu đề tài Thiết kế thử nghiệm cơ bản cho chu trình kiểm toán bán hàng’’. Tuy nhiên, do có hạn chế nhất định về kinh nghiệm cũng như chuyên môn nên trong chuyên đề thực tập này không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong được sự chỉ bảo của các thầy cô giáo.
Nội dung của chuyên đề ngoài lời mở đầu và kết luận bao gồm các vấn đề chính sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về chu trình kiểm toán bán hàng và thu thu tiền
Chương 2: Thực trạng kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính
Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính
Xem thêm

36 Đọc thêm

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C) CHI NHÁNH HÀ NỘI

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C) CHI NHÁNH HÀ NỘI

Việt Nam và các Công ty chứng khoán. Với mạng lưới hoạt động rộng (mộttrụ sở chính và ba chi nhánh đặt tại các thành phố trung tâm của ba miền Bắc,Trung, Nam) A&C đảm bảo phục vụ mọi khách hàng trên toàn lãnh thổ ViệtNam.Với những cam kết về dịch vụ và chi phí kiểm toán hợp lý, A&C hiện tạiđang phục vụ hơn 1000 khách hàng thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt độngtrong các lĩnh vực khác nhau như: sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ,khách sạn, ngân hàng, giao thông vận tải, dầu khí,…Hiện nay, A&C có 6 nhóm dịch vụ chính sau:1.3.1/ Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chínhKiểm toán Báo cáo Tài chính là hoạt động chủ yếu của Công ty. Với hơn1.000 khách hàng thuộc mọi loại hình doanh nghiệp ở các ngành nghề khácnhau, Công ty đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế, luôn sẵn sàng phụcvụ tất cả các Doanh nghiệp với chất lượng dịch vụ tốt nhất. Việc Kiểm toánhàng năm sẽ được tiến hành bằng các đợt Kiểm toán sơ bộ và Kiểm toán kếtthúc theo lịch trình đã thỏa thuận với khách hàng.Quy trình Kiểm toán Báo cáo Tài chính được xây dựng trên cơ sở: tuân thủcác chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam hiện hành, các chuẩn mực và thông lệchung của Quốc tế về Kiểm toán, các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp Kiểmtoán( độc lập, chính trực, khách quan, thận trọng và bảo mật các thông tin cóđược trong quá trình Kiểm toán...) và phù hợp với thực tiễn hoạt động kinhdoanh và môi trường Luật pháp Việt Nam.Bên cạnh kiểm toán Báo cáo tài chính, Công ty còn cung cấp dịch vụ kiểmtoán hoạt động, kiểm toán nội bộ, kiểm toán tuân thủ tùy theo yêu cầu củakhách hàng. Cùng với quá trình kiểm toán Công ty luôn cố gằng hỗ trợ, tư vấnĐại Học Kinh Tế Quốc Dân10
Xem thêm

50 Đọc thêm

Luận văn: Quy trình kiểm toán bán hàng thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính của kiểm toán nội bộ

LUẬN VĂN: QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁN HÀNG THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Bài luận văn ngành kiểm toán dưới đây giới thiệu cho các bạn thấy được quy trình kiểm toán bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính nội bộ. Xem thêm các thông tin về Luận văn: Quy trình kiểm toán bán hàng thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính của kiểm toán nội bộ tại đây

92 Đọc thêm

KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ AAT THỰC HIỆN

KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ AAT THỰC HIỆN

Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thị trường đòi hỏi phải được cung cấp thông tin tài chính hoàn hảo, có độ tin cậy cao với sự kiểm tra và xác nhận của kiểm toán độc lập. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi nhà nước ta đang đẩy mạnh công cuộc cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước, các công ty được niêm yết cổ phần trên thị trường chứng khoán và phải công khai các thông tin tài chính hàng năm thì nhu cầu kiểm toán ngày càng nhiều. Hoạt động kiểm toán nói chung và hoạt động kiểm toán độc lập nói riêng đã và đang khẳng định được vai trò tích cực của mình. Thật vậy kiểm toán có một vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế nước ta hiện nay. Kiểm toán là công cụ để nhà nước điều tiết nền kinh tế vĩ mô; các nhà đầu tư cần thông tin trung thực khách quan để có hướng đầu tư đúng đắn và những quyết định đầu tư này được đảm bảo về kinh tế và pháp lý; Thông qua hoạt động kiểm toán tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh và cuối cùng thông qua hoạt động kiểm toán như một biện pháp để hạn chế các sai phạm tiềm tàng.
Tiền là một loại tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp biểu hiện trực tiếp dưới hình thái giá trị. Trên Báo cáo tài chính, khoản mục tiền của doanh nghiệp có quan hệ với nhiều khoản mục khác như: Phải thu của khách hàng, phải trả người bán, hàng tồn kho, phải trả công nhân viên….Vì vậy kiểm toán đối với tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính không thể tách rời việc kiểm toán đối với các khoản mục có liên quan. Mặt khác khả năng sai phạm đối với khoản mục tiền là rất lớn và khoản mục này thường được đánh giá là trọng yếu trong mọi cuộc kiểm toán, điều này càng làm cho việc kiểm toán đối với tiền càng trở nên quan trọng trong kiểm toán Báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
“Học phải đi đôi với hành”, theo kế hoạch thực tập của trường em đã xuống đơn vị kiểm toán Công ty TNHH dịch vụ Kiểm toán, kế toán và tư vấn thuế AAT tiếp cận với thực trạng hoạt động kiểm toán khoản mục tiền tại khách hàng của đơn vị, được sự giúp đỡ chỉ bảo tận tình của các anh chị trong đơn vị kiểm toán, đồng thời có sự giúp đỡ tận tình của giáo viên hướng dẫn thầy giáo TS. TÔ VĂN NHẬT em đã chọn đề tài: Kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH dịch vụ kế toán, kiểm toán và tư vấn thuế AAT thực hiện.
Xem thêm

124 Đọc thêm

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An Chi nhánh Hà Nội thực hiện

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VẠN AN CHI NHÁNH HÀ NỘI THỰC HIỆN

Trong những năm gần đây, với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, hoạt động kiểm toán đã được hình thành và nhanh chóng phát triển ở Việt Nam. Kiểm toán đã trở thành nhu cầu tất yếu đối với hoạt động kinh doanh và góp phần nâng cao chất lượng quản lý doanh nghiệp. Hoạt động kiểm toán thông qua kiểm toán BCTC đã tham gia tích cực vào việc kiểm tra, đánh giá, xác nhận độ tin cậy của các thông tin kinh tế tài chính, góp phần đáng kể vào hoạt động đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp và thu hút các hoạt động đầu tư của nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế đất nước. Vì vậy, nhu cầu kiểm toán về BCTC hiện nay là rất lớn, đòi hỏi chất lượng kiểm toán ngày càng nâng cao.Ngày nay, hoạt động kiểm toán độc lập càng cho thấy vai trò quan trọng giống như một công cụ quan trọng trong công tác quản lý vĩ mô nền kinh tế đất nước. Hoạt động kiểm toán độc lập phục vụ lợi ích thiết thực cho các chủ sở hữu, nhà đầu tư, góp phần ngăn chặn sai phạm kinh tế tài chính, giúp cho Chính phủ kiểm soát hoạt động kinh tế tài chính, ổn định thị trường chứng khoán. Để có thể hội nhập và phát triển thị trường chứng khoán, một trong những biện pháp là tăng cường kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập. Tiền luôn luôn là khoản mục giữ vai trò rất quan trọng, vì nó có liên quan đến khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Thông qua các quan hệ thu chi, tiền liên quan đến hầu hết tất cả các chu trình kế toán như mua hàng và thanh toán, bán hàng và thu tiền, tiền lương nhân viên, tiếp nhận và hoàn trả vốn… Mặt khác, do đặc điểm của tiền là gọn nhẹ, dễ vận chuyển, biển thủ, gian lận nên khoản mục này có rủi ro tiềm tàng rất cao. Vì thế trong mọi cuộc kiểm toán BCTC, tiền luôn được coi là khoản mục trọng yếu. Nhận thức được vai trò quan trọng của khoản mục vốn bằng tiền trong Báo cáo tài chính của doanh nghiệp và với thực tế được thực tập tại công tyTNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An Chi nhánh Hà Nội, em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An Chi nhánh Hà Nội thực hiện” cho chuyên đề tốt nghiệp của mình. Trong chuyên đề thực tập tốt nghiệp này em xin trình bày khái quát và có tính liên hệ về mặt lý luận của quy trình thực hiện kiểm toán khoản mục tiền trong kiểm toán BCTC và thực trạng thực hiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An Chi nhánh Hà Nội. Cùng với đó em xin đưa ra một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục tiền được thực hiện tại Công ty.
Xem thêm

76 Đọc thêm

Hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (AC)

HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (AC)

Lý do chọn đề tài
Đối với một doanh nghiệp, quá trình bán hàng thu tiền là quá trình tạo nên doanh thu cho doanh nghiệp. Một doanh nghiệp chỉ được sự quan tâm của các nhà đầu tư khi kết quả kinh doanh là tốt, trong đó chỉ tiêu doanh thu góp phần đáng kể trong các quyết định của họ. Ngoài ra khả năng thanh toán (khả năng chiếm dụng vốn và vốn bị chiếm dụng) của doanh nghiệp cũng được các nhà đầu tư rất quan tâm. Nếu các chỉ tiêu trên được một công ty kiểm toán có uy tín thực hiện thì góp phần rất lớn trong việc giúp doanh nghiệp huy động vốn, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thị trường.
Tuy nhiên việc kiểm toán các nội dung trên không phải đơn giản. Đây là phần hành kiểm toán phức tạp và mất nhiều thời gian, nhưng nếu kiểm toán tốt chu trình bán hàng thu tiền thì sẽ góp phần quan trọng trong việc đánh giá tính trung thực, hợp lý của BCTC đồng thời đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì tính quan trọng của quá trình này nên em đã chọn đề tài “Hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (AC)” để hiểu rõ hơn về đề tài cũng như quy trình kiểm toán ở các công ty Việt Nam khi mà ngành nghề kiểm toán mới chỉ phát triển trong vài năm gần đây.
Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu chung: nghiên cứu chương trình kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (AC) để từ đó hiểu được quy trình kiểm toán của Công ty nói riêng cũng như quy trình kiểm toán tại các Công ty kiểm toán của Việt Nam.
Mục tiêu cụ thể: từ việc đánh giá thực trạng kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (AC) chi nhánh Hà Nội sẽ phát hiện những tồn tại từ đó đề xuất những giải pháp để hoàn thiện công tác kiểm toán.
Phạm vi nghiên cứu
Do điều kiện không gian, thời gian có hạn và kiến thức còn hạn chế nên đề tài chỉ nghiên cứu trong phạm vi:
Về không gian: nghiên cứu tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (AC) chi nhánh Hà Nội
Về thời gian: các số liệu đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty ABC và Công ty XYZ trong năm 2007.
Về nội dung: nghiên cứu chương trình kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền tại Công ty ABC và Công ty XYZ trong năm 2007.
Kết cấu của khoá luận
Phần I: Lý luận chung về kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong kiểm toán BCTC.
Phần II: Thực trạng tổ chức kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (AC) chi nhánh Hà Nội.
Phần III: Nhận xét và đánh giá về kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (AC) chi nhánh Hà Nội thực hiện.
Được sự giúp đỡ của các anh chị trong Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (AC) chi nhánh Hà Nội và các thầy cô trong khoa Kế toán đặc biệt là Th.S Bùi Thị Minh Hải đã giúp em hoàn thành đề tài này.
Em xin chân thành cảm ơn
Xem thêm

91 Đọc thêm

Thiết kế thử nghiệm cơ bản cho chu trình bán hàng năm 2014

THIẾT KẾ THỬ NGHIỆM CƠ BẢN CHO CHU TRÌNH BÁN HÀNG NĂM 2014

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1
LỜI MỞ ĐẦU 3
NỘI DUNG 4
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHU TRÌNH KIỂM TOÁN BÁN HÀNG VÀ THU THU TIỀN 4
1.1. KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN 4
1.1.1. Hệ thống các mục tiêu kiểm toán 4
1.1.2. Các chứng từ, sổ sách sử dụng trong quá trình kiểm toán 7
1.1.2.1. Các chứng từ được sử dụng trong quá trình kiểm toán 7
1.1.2.2. Các sổ sách sử dụng trong quá trình kiểm toán 7
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO 8
TÀI CHÍNH 8
2.1. Quy trình kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền trong kiểm toán Bảng khai tài chính 8
2.2. Lập kế hoạch và thiết kế phương pháp kiểm toán 8
2.2.1. Xác định mục tiêu và phạm vi kiểm toán 9
2.2.2. Chỉ định người phụ trách công việc kiểm toán và chuẩn bị các điều kiện vật chất cơ bản 9
2.2.3. Thu thập thông tin 10
2.2.4. Đánh giá rủi ro và xác định mức trọng yếu 12
2.2.5. Tìm hiểu cơ cấu kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán và đánh giá rủi ro kiểm soát 14
2.2.6. Nhận diện mục tiêu kiểm soát: 14
2.3. Xác định các sai phạm, rủi ro có thể xảy ra đối với báo cáo tài chính 15
2.3.1.Đánh giá rủi ro kiểm soát 15
2.3.2.Thiết lập chương trình kiểm toán 15
2.3.3. Thực hiện kiểm toán 16
2.3.4. Kết thúc kiểm toán 29
2.4. Báo cáo Kiểm toán nội bộ về kiểm toán báo cáo tài chính 30
2.5 . Theo dõi sau kiểm toán 31
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG 32
3.1. Áp dụng kỹ thuật phân tích các khoản công nợ phải thu khách hàng, doanh thu bán hàng 32
3.2. Chọn mẫu các nghiệp vụ để tiến hành khảo sát chi tiết 32
3.3. Kỹ thuật thu thập bằng chứng 35
3.4. Cách thể hiên trên giấy tờ làm việc 35
KẾT LUẬN 36

LỜI MỞ ĐẦU
.Dịch vụ kiểm toán BCTC là một phần cơ bản tập trung nhiều công sức, chi phí đối với công ty kiểm toán, nhưng thông qua chất lượng của dịch vụ này, trình độ chuyên môn của các kiểm toán viên (KTV) và uy tín nghề nghiệp của các công ty được nâng cao, từ đó nâng cao vị thế của họ trên thị trường. Kiểm toán BCTC bao gồm việc kiểm toán rất nhiều các chu trình khác nhau nhưng lại có mối quan hệ mật thiết với nhau.
Chu trình bán hàng thu tiền là giai đoạn cuối cùng trong một chu trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phản ánh hiệu quả của toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp. Kết quả của giai đoạn này thể hiện trên BCTC là những chỉ tiêu quan trọng của doanh nghiệp thu hút sự quan tâm của nhiều người sử dụng thông tin BCTC. Chính vì vây, kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền có ý nghĩa rất lớn trong kiểm toán BCTC của các công ty kiểm toán, giúp KTV hạn chế được rủi ro xảy ra, nâng cao hiệu quả cuộc kiểm toán đồng thời trách nhiệm của những người quan tâm.
Nhận thức được tầm quan trọng đó, nên nhóm em chọn đề tài “ Thiết kế thử nghiệm cơ bản cho chu trình bán hàng” . Nội dung chủ yếu của bài gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về chu trình kiểm toán bán hàng và thu thu tiền
Chương 2: Thực trạng kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính
Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính
Xem thêm

52 Đọc thêm

15 điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp

15 ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH THEO LUẬT DOANH NGHIỆP

lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh×thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh×điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ kiểm toán×cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh×nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh×hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh×
lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh×thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh×điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ kiểm toán×cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh×nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh×hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh×
Xem thêm

18 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp Thực trạng kiểm toán chu trình Bán hàngThu tiền tại công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Unistars

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNGTHU TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ UNISTARS

LỜI MỞ ĐẦU


1. Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài nghiên cứu
Hệ thống BCTC của doanh nghiệp cung cấp một bức tranh tài chính tổng thể về nguồn lực tài chính và kết quả hoạt động của một doanh nghiệp trong thời kỳ báo cáo. Báo cáo tài chính ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của những người sử dụng nó, vì vậy đòi hỏi các thông tin trên BCTC phải đảm bảo tính kịp thời, tin cậy, trung thực, hợp lý. BCTC đảm bảo được các yêu cầu này thường phải là BCTC được cơ quan kiểm toán độc lập xác nhận.
Hiện nay, trên thế giới và tại Việt Nam, dịch vụ kiểm toán được coi là một trong những dịch vụ có tính chuyên nghiệp cao và có ý nghĩa lớn đối với nền kinh tế quốc dân. Các hoạt động kiểm toán độc lập ra đời cung cấp các dịch vụ ngày càng phong phú và đa dạng, tuy nhiên kiểm toán BCTC vẫn là hoạt động chủ yếu của các tổ chức kiểm toán độc lập.
Trên BCTC, các chỉ tiêu có liên quan đến chu trình bán hàngthu tiền như Doanh thu, phải thu của khách hàng,…là những khoản mục có giá trị lớn. Các nghiệp vụ bán hàng phát sinh nhiều, phong phú, phức tạp, đồng thời chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, sự phức tạp này ánh hưởng đến công tác ghi chép hàng ngày, làm tăng khả năng sai phạm đối với chu kỳ bán hàngthu tiền. Vậy nên chu trình bán hàngthu tiền thường chứa đựng nhiều sai sót.
Nhận thức được tầm quan trọng này nên em đã chọn đề tài : “Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Unistars”.
2. Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài
Mục đích chính của đề tài là hoàn thiện kiểm toán chu kỳ bán hàngthu tiền trong kiểm toán BCTC tại công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Unistars. Ðể đạt được mục đích trên, luận văn tập trung vào các mục đích cụ thể sau:
Hệ thống hóa về mặt lý luận đối với kiểm toán chu trình bán hàngthu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các công ty kiểm toán độc lập.
Nêu thực trạng cũng như hệ thống và phân tích có cơ sở khoa học trình tự, thủ tục các bước tiến hành kiểm toán kiểm toán chu trình bán hàngthu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Unistars thực hiện.
Trên cơ sở khảo sát thực tế, nghiên cứu quy trình kiểm toán chu trình bán hàngthu tiền trong thực hiện kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Unistars, luận văn đi vào phân tích, đánh giá thực trạng kiểm chu trình bán hàngthu tiền, từ đó đề ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán chu trình bán hàngthu tiền trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Unistars.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
Ðề tài nghiên cứu về lý luận và thực tiễn quy trình kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Unistars. Đề tài không nghiên cứu các thủ tục và nguyên tắc cần tuân thủ khi kiểm toán doanh thu bán hàng trong môi trường tin học.
Phạm vi nghiên cứu của đề tài là tập trung vào quy trình kiểm toán chu trình bán hàngthu tiền trong một cuộc kiểm toán BCTC (không nghiên cứu cho một cuộc kiểm toán doanh thu bán hàng độc lập, kết thúc không phải lập báo cáo kiểm toán) do Công ty Kiểm toán Unistars thực hiện, dựa trên cơ sở khảo sát tình hình kiểm toán báo cáo tài chính cùng với nghiên cứu quy trình kiểm toán chu kỳ bán hàngthu tiền tại một khách hàng được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Unistars.
4. Kết cấu khóa luận tốt nghiệp
Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn được trình bày gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm toán chu trình Bán hàngThu tiền trong kiểm toán BCTC tại các công ty kiểm toán độc lập
Chương 2: Thực trạng kiểm toán chu trình Bán hàngThu tiền tại công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Unistars
Chương 3: Các kết luận và đề xuất về kiểm toán chu trình Bán hàngThu tiền tại công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Unistars.


CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNGTHU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BCTC TẠI CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
1.1. Tổng quan về kế toán Bán hàngThu tiền trong hoạt động kinh doanh
1.1.1. Khái quát về chu trình Bán hàngThu tiền
Bán hàng là quá trình chuyển đổi quyền sở hữu của hàng hóa,sản phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng để đổi lấy tiền hoặc khản phải thu từ khách hàng .Với ý nghĩa như vậy, quá trình này bắt đầu từ yêu cầu mua của khách hàng (đơn đặt hàng,hợp đồng ....) và kết thúc chuyển đổi hàng hóa thành tiền .Hàng hóa chứa đựng giá trị có thể bán được ,tiền tệ là phương tiện thanh toán nhờ đó mà mọi giao dịch đều được giải quyết tức thời .
1.1.2. Kế toán bán hàngthu tiền
1.1.2.1. Phương thức bán hàngthu tiền
 Phương thức bán hàng:
 Bán buôn
Bán buôn hàng hoá là hình thức bán hàng cho các đơn vị thương mại, các doanh nghiệp sản xuất…. Đặc điểm của hàng hoá bán buôn là hàng hoá vẫn nằm trong lĩnh vực lưu thông, chưa đi vào lĩnh vực tiêu dùng, do vậy, giá trị và giá trị sử dụng của hàng hoá chưa được thực hiện. Hàng bán buôn thường được bán theo lô hàng hoặc bán với số lượng lớn. Trong bán buôn thường bao gồm hai phương thức:
Phương thức bán buôn hàng hoá qua kho:
+ theo hình thức giao hàng trực tiếp
+ theo hình thức chuyển hàng
Phương thức bán buôn hàng hoá vận chuyển thẳng:
+ vận chuyển thẳng theo hình thức giao hàng trực tiếp (còn gọi là hình thức giao tay ba)
+ hàng hoá vận chuyển thẳng theo hình thức chuyển hang


 Bán lẻ:
Bán lẻ hàng hoá là phương thức bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng hoặc các tổ chức kinh tế hoặc các đơn vị kinh tế tập thể mua về mang tính chất tiêu dùng nội bộ. Bán hàng theo phương thức này có đặc điểm là hàng hoá đã ra khỏi lĩnh vực lưu thông và đi vào lĩnh vực tiêu dùng, giá trị và giá trị sử dụng của hàng hoá đã được thực hiện. Bán lẻ thường bán đơn chiếc hoặc bán với số lượng nhỏ, giá bán thường ổn định. Bán lẻ có thể thực hiện dưới các hình thức sau:
Hình thức bán lẻ thu tiền tập trung
Hình thức bán hàng trả góp
Hình thức gửi đại lý bán hay ký gửi hàng hoá
 Phương thức thu tiền
 Thanh toán trực tiếp tiền mặt
 Thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng
Việc giao hàng và thanh toán được thực hiện tại cùng một thời điểm do vậy việc tiêu thụ sản phẩm được hoàn tất ngay
Việc tiêu thụ sản phẩm đã được khách hàng chấp nhận và hàng đã được giao đến nhưng khác hàng chưa thanh toán, do vậy cần theo dõi thanh toán qua khoản nợ phải thu của từng khách hàng.
Hàng hóa đã được chuyển đến nhưng người mua cần theo dõi việc chấp nhận hàng của khách hàng không để xử lý trong thời gian quy định bảo đảm lợi ích doanh nghiệp.
1.1.2.2. Tổng quan về các khoản mục liên quan
Trong phạm vi bài khóa luận này, em chỉ xin được đề cập tới bán hàng ra bên ngoài đơn vị doanh nghiệp,không đề cập đến doanh thu nội bộ (512) trong chu trình bán hàng thu tiền trong đơn vị hoạt động thương mại.
 Khoản mục doanh thu (511)
 Khái niệm:
Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14: ‘Doanh thu: Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu”.
Doanh thu của doanh nghiệp bao gồm doanh thu bán hàngvà cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập từ các hoạt động bất thường.
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ gồm: doanh thu bán ra bên ngoài và doanh thu nội bộ, trong đó:
Doanh thu bán hàng là toàn bộ số tiền thu được hoặc sẽ thu được từ các giao dịch như bán sản phẩm ,cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm cả phụ phí thu ngoài
Doanh thu nội bộ: là số tiền thu được do bán hàng hóa, sản phẩm cung cấp dịch vụ tiêu thụ nội bộ giữa các đơn vị trực thuộc trong cùng một công ty hay tổng công ty
 Điều kiện ghi nhận:
Theo chuẩn mực số 14, doanh thu chỉ được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời 5 điều kiện sau:
• Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;
• Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
• Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
• Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
• Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
 Khoản mục doanh thu chưa thực hiện (3387)
Theo chế độ kế toán quyết định 15 : “Doanh thu chưa thực hiện phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Hạch toán vào tài khoản này số tiền của khách hàng đã trả trước cho một hoặc nhiều kỳ kế toán về cho thuê tài sản; Khoản chênh lệch giữa giá bán hàng trả chậm, trả góp theo cam kết với giá bán trả tiền ngay; Lãi khi hoàn thành đầu tư để phân bổ dần; Khoản chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn hơn giá trị ghi sổ của tài sản đưa đi góp vốn liên doanh tương ứng với phần lợi ích của bên góp vốn liên doanh”.Khoản mục được trình bày bên Nợ phải trả .
 Khoản mục giảm trừ doanh thu :
Tài khoản 521Chiết khấu thương mại: Là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn.
Tài khoản 531Giá trị hàng bán bị trả lại: Là giá trị khối lượng hàng bán đã xác định là tiêu thụ bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán.
Tài khoản 532Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu.
Các tài khoản có hạch toán ngược với doanh thu ,đó là tăng lên hạch toán bên nợ,giảm đi hạch toán bên có, cuối kỳ không có số dư.
 Khoản mục hàng hóa:
Theo chế độ kế toán quyết định 15
Tài khoản 156: Hàng hóa là các loại vật tư, sản phẩm do doanh nghiệp mua về với mục đích để bán (Bán buôn và bán lẻ). Giá gốc hàng hóa mua vào, bao gồm: Giá mua theo hóa đơn và chi phí thu mua hàng hóa. Kế toán nhập, xuất, tồn kho hàng hóa trên Tài khoản 156 được phản ánh theo nguyên tắc giá gốc quy định trong Chuẩn mực kế toán số 02 “Hàng tồn kho”
Tài khoản 157 Hang gửi bán : Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá hàng hóa, thành phẩm đã gửi hoặc chuyển đến cho khách hàng; Hàng hóa, thành phẩm gửi bán đại lý, ký gửi; Hàng hoá, sản phẩm chuyển cho các đơn vị cấp dưới hạch toán phụ thuộc để bán; được thực hiện theo nguyên tắc giá gốc quy định trong Chuẩn mực kế toán số 02 Hàng tồn kho.
 Khoản mục giá vốn (632)
Theo chế độ kế toán quyết định 15: ‘Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư; giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp (Đối với doanh nghiệp xây lắp) bán trong kỳ.”. Khi bán hàng hóa, đồng thời ghi nhận doanh thu và giá vốn đối với hàng hóa.Cuối kỳ, giá vốn được kết chuyển sang 911 để xác ddunhj kết quả kinh doanh.
 Khoản mục tiền
Theo chế độ kế toán quyết định 15:
Tài khoản 111 Tiền mặt : Tài khoản này dùng để phản ánh thu,chi, tồn quỹ tại quỹ doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý.
Tài khoản 112 Tiền gửi ngân hàng :Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và biến động tăng, giảm các khoản tiền gửi tại Ngân hàng của doanh nghiệp
Xem thêm

106 Đọc thêm

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Vốn bằng tiền trong BCTC tại công ty kiểm toán ASCO

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC VỐN BẰNG TIỀN TRONG BCTC TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN ASCO

Đối với tất cả các Doanh nghiệp, tiền là 1 yếu tố có vai trò quan trọng, là phương tiện thanh toán cho mọi hoạt động kinh doanh được diễn ra liên tục và thường xuyên. Quá trình hoạt động của doanh nghiệp có rất nhiều nghiệp vụ liên quan đến việc thu hoặc chi trả bằng tiền như: mua, bán hàng hóa, vật tư, tài sản cố định…, các khoản chi phí phát sinh bằng tiền…Ngoài ra, do tiền có tính thanh khoản rất cao, gọn nhẹ, dễ luân chuyển… nên tiền là khoản mục dễ xảy ra gian lận và sai sót. Vấn đề đặt ra đối với các công ty kiểm toán là phải lập được trình tự kiểm toán khoản mục Vốn bằng tiền chặt chẽ, hiệu lực, đủ để phát hiện ra gian lận, sai sót hoặc sự lạm dụng trong quá trình quản lý, hạch toán tài khoản tiền mặt, góp phần nâng cao chất lượng cuộc kiểm toán BCTC. Chính vì lý do đó, nên em quyết định chọn đề tài: “Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục Vốn bằng tiền trong BCTC tại công ty kiểm toán ASCO”
Xem thêm

108 Đọc thêm

HỒ sơ KIỂM TOÁN và PHÍ KIỂM TOÁN năm 2014

HỒ SƠ KIỂM TOÁN VÀ PHÍ KIỂM TOÁN NĂM 2014

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN 2
DANH SÁCH NHÓM 3
MỤC LỤC 4
LỜI MỞ ĐẦU 1
NỘI DUNG 2
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỒ SƠ KIỂM TOÁN 2
1.1.Hồ sơ kiểm toán 2
1.1.1 Khái niệm: 2
1.1.2. Mục đích của hồ sơ kiểm toán 2
1.1.3.Nội dung và hình thức hồ sơ kiểm toán 4
1.1.4. Tổ chức hồ sơ kiểm toán 6
1.1.5. Phân loại hồ sơ kiểm toán 7
1.1.6. Yêu cầu đối với hồ sơ kiểm toán 10
1.1.6.1 Hồ sơ kiểm toán phải có đề mục rõ ràng 10
1.1.6.2.Hồ sơ kiểm toán phải có đầy đủ chữ ký của kiểm toán viên. 11
1.1.6.3 Hồ sơ kiểm toán phải được chú thích đầy đủ về nguồn gốc dữ liệu, ký hiệu sử dụng …. 11
1.1.6.4. Hồ sơ kiểm toán phải đầy đủ, chính xác và thích hợp 11
1.1.6.5. Hồ sơ kiểm toán cần trình bày dễ hiểu và rõ ràng 12
1.1.6.6. Hồ sơ kiểm toán cần được sắp xếp khoa học. 12
1.1.7. Vấn đề bảo mật và lưu trữ hồ sơ kiểm toán. 13
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÍ KIỂM TOÁN 14
2.1.Phí kiểm toán 14
2.1.1.Khái niệm 14
2.1.2. Căn cứ tính phí kiểm toán và phương pháp tính phí kiểm toán 14
2.1. 3. Mối quan hệ giữa phí kiểm toán và chất lượng kiểm toán 14
2.1.4.Thực trạng phí kiểm toán ở Việt Nam hiện nay 17
2.1.5.Nhận xét và kiến nghị. 20
KẾT LUẬN: 22
TÀI LIỆU THAM KHẢO 23LỜI MỞ ĐẦU
Hoạt động kiểm toán đã có lịch sử phát triển lâu dài và gắn liền với quá trình phát triển kinh tế xã hội của loài người. Để phục vụ cho nhu cầu đa dạng của xã hội, những lĩnh vực và loại hình kiểm toán khác nhau đã lần lượt hình thành trong xu thế kinh tế ngày càng phát triển của nước ta như hiện nay , Nhu cầu về dịch vụ kiểm toán ngày càng nhiều, trách nhiệm của Kiểm toán viên đối với xã hội và công chúng ngày cang cao . Từ đó đòi hỏi các công ty kiểm toán phải xoát xét , Kiểm tra công việc của các KTV(Kiểm toán viên ) , đảm bảo chất lượng hoạt động kiểm .Một trong những phương pháp hữu hiệu để xoát xét công việc của KTV là dựa vào hồ sơ kiểm toán .Bên cạnh đó thì phí kiểm toán cũng là công cụ giúp các nhân viên kiểm toán hoàn thành tốt công việc của mình. Ngoài ra nócòn ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng kiểm toán. Nắm bắt được ý nghĩa quan trọng của hồ sơ kiểm toán và phí kiểm toán trong công tác kiểm toán , vì vậy nhóm chúng em đã chọn đề tài “Hồ sơ kiểm toán , phí kiểm toán‘’để làm nội dung cho bài tiểu luận này.
Xem thêm

26 Đọc thêm

thiết kế thử nghiệm cơ bản cho chu trình kiểm toán bán hàng năm 2014

THIẾT KẾ THỬ NGHIỆM CƠ BẢN CHO CHU TRÌNH KIỂM TOÁN BÁN HÀNG NĂM 2014

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1
LỜI MỞ ĐẦU 3
NỘI DUNG 4
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHU TRÌNH KIỂM TOÁN BÁN HÀNG VÀ THU THU TIỀN 4
1.1. KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN 4
1.1.1. Hệ thống các mục tiêu kiểm toán 4
1.1.2. Các chứng từ, sổ sách sử dụng trong quá trình kiểm toán 7
1.1.2.1. Các chứng từ được sử dụng trong quá trình kiểm toán 7
1.1.2.2. Các sổ sách sử dụng trong quá trình kiểm toán 7
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO 8
TÀI CHÍNH 8
2.1. Quy trình kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền trong kiểm toán Bảng khai tài chính 8
2.2. Lập kế hoạch và thiết kế phương pháp kiểm toán 8
2.2.1. Xác định mục tiêu và phạm vi kiểm toán 9
2.2.2. Chỉ định người phụ trách công việc kiểm toán và chuẩn bị các điều kiện vật chất cơ bản 9
2.2.3. Thu thập thông tin 10
2.2.4. Đánh giá rủi ro và xác định mức trọng yếu 12
2.2.5. Tìm hiểu cơ cấu kiểm soát nội bộ của đơn vị được kiểm toán và đánh giá rủi ro kiểm soát 14
2.2.6. Nhận diện mục tiêu kiểm soát: 14
2.3. Xác định các sai phạm, rủi ro có thể xảy ra đối với báo cáo tài chính 15
2.3.1.Đánh giá rủi ro kiểm soát 15
2.3.2.Thiết lập chương trình kiểm toán 15
2.3.3. Thực hiện kiểm toán 16
2.3.4. Kết thúc kiểm toán 29
2.4. Báo cáo Kiểm toán nội bộ về kiểm toán báo cáo tài chính 30
2.5 . Theo dõi sau kiểm toán 31
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG 32
3.1. Áp dụng kỹ thuật phân tích các khoản công nợ phải thu khách hàng, doanh thu bán hàng 32
3.2. Chọn mẫu các nghiệp vụ để tiến hành khảo sát chi tiết 32
3.3. Kỹ thuật thu thập bằng chứng 35
3.4. Cách thể hiên trên giấy tờ làm việc 35
KẾT LUẬN 36

LỜI MỞ ĐẦU
Kiểm toán là một loại hoạt động đã có từ rất lâu đời và thuật ngữ này cũng không còn mới mẻ gì so với nhiều quốc gia phương Tây. Tuy nhiên đối với Việt Nam, một quốc gia vừa bước qua một cuộc cải cách cơ bản về cơ cấu kinh tế từ một nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường nên còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết. Để có thông tin kinh tế tài chính trung thực, hợp lý để điều hành hoạt động kinh doanh có hiệu quả là cần thiết. Về vai trò cũng như sự cần thiết của kiểm toán đối với công tác tài chính kế toán của Doanh nghiệp nhà nước hay ngoài quốc doanh thì đã rất rõ ràng và được khẳng định của nhiều người có trách nhiệm cao trong Chính phủ. Hiện nay, có một thực tế nổi bật là nhiều Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động không có hiệu quả mặc dù đã cố gắng rất nhiều, chỉ có số ít là làm ăn có lãi, rất nhiều đơn vị rơi vào tình trạng làm ăn thua lỗ triền miên. Để trợ giúp Doanh nghiệp thì cần phải xem xét đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp do chính bản thân doanh nghiệp thực hiện. Chính vì vậy, trong thời gian thực tập tại trường em chọn nghiên cứu đề tài Thiết kế thử nghiệm cơ bản cho chu trình kiểm toán bán hàng’’. Tuy nhiên, do có hạn chế nhất định về kinh nghiệm cũng như chuyên môn nên trong chuyên đề thực tập này không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong được sự chỉ bảo của các thầy cô giáo.
Nội dung của chuyên đề ngoài lời mở đầu và kết luận bao gồm các vấn đề chính sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về chu trình kiểm toán bán hàng và thu thu tiền
Chương 2: Thực trạng kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính
Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính
Xem thêm

36 Đọc thêm

Kiểm toán Vốn bằng tiền tại TCTy Xăng dầu Việt Nam

KIỂM TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI TCTY XĂNG DẦU VIỆT NAM

“Kiểm toán” là thuật ngữ rất mới mẻ với các doanh nghiệp Việt Nam song ảnh hưởng tích cực của kiểm toán đối với nền kinh tế đất nước trong những năm qua là không thể phủ nhận. Trong ba loại hình kiểm toán thì Kiểm toán nội bộ (KTNB) ra đời muộn hơn cả. Tuy là loại hình kiểm toán có tuổi đời trẻ nhất nhưng KTNB lại là công cụ hữu hiệu nhất đối với sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Hoạt động KTNB hiện nay đang diễn ra trong các doanh nghiệp thường là KTNB Báo cáo tài chính (BCTC) và trong đó kiểm toán Vốn bằng tiền là công việc không thể thiếu trong bất cứ một cuộc kiểm toán nào.
Vốn bằng tiền là khoản mục quan trọng trong tài sản lưu động, được trình bày một cách chi tiết trên Bảng Cân đối kế toán. Vốn bằng tiền có liên quan đến nhiều chu kỳ kinh doanh khác nhau do đó Vốn bằng tiền thường là đối tượng cuả sai sót, tham ô, lợi dụng, mất mát. Vì vậy, kiểm toán Vốn bằng tiền nhằm tăng cường công tác quản lý, cung cấp các thông tin chính xác về thực trạng các nguồn thu cũng như sự chi tiêu của doanh nghiệp, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn bằng tiền là điều hết sức cần thiết.
Là một trong số 23 doanh nghiệp đặc biệt của Nhà nước hiện nay, TCTy Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã phát huy vai trò của một tập đoàn kinh doanh lớn. Hơn 40 năm qua, TCTy Xăng dầu Việt Nam đã và đang là nhà cung cấp xăng dầu chính trên mọi miền đất nước. Sự ra đời và hoạt động của TCTy đã bảo đảm cho mọi hoạt động kinh tế xã hội văn hoá của đất nước diễn ra liên tục.
Qua quá trình thực tập tại TCTy Xăng dầu Việt Nam, cũng như qua việc tham gia kiểm toán tại các đơn vị thành viên, qua sách báo, cùng với các kiến thức được học tại trường, em đã chọn đề tài: “Kiểm toán Vốn bằng tiền tại TCTy Xăng dầu Việt Nam”.
Đề tài được viết theo ba phần sau:
Phần I: Lý luận chung về kiểm toán Vốn bằng tiền
Phần II: Kiểm toán Vốn bằng tiền tại TCTy Xăng dầu Việt Nam
Phần III: Phương hướng hoàn thiện kiểm toán Vốn bằng tiền tại TCTy Xăng dầu Việt Nam
Do sự hạn hẹp về thời gian, và phạm vi nghiên cứu nên bài viết của em không thể tránh khỏi sai sót, hạn chế. Em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy, cô cũng như các cô chú, anh chị tại TCTy Xăng dầu Việt Nam để bài viết của em được hoàn thiện hơn.
Em xin trân trọng cám ơn
Xem thêm

109 Đọc thêm

Hoàn thiện quy trình kiểm toán chu kỳ bán hàng và thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế IFC

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU KỲ BÁN HÀNG VÀ THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ IFC

Chương 1: Lý luận chung về quy trình kiểm toán chu kỳ Bán hàng và thu tiền trong kiểm toán BCTC
Chương 2: Thực trạng quy trình kiểm toán chu kỳ Bán hàng và thu tiền trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tê IFC
Chương 3: Một số nhận xét và giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm toán chu kỳ Bán hàng và thu tiền tại công ty IFC

127 Đọc thêm

Cùng chủ đề