TÀI LIỆU LUẬT KINH DOANH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TÀI LIỆU LUẬT KINH DOANH":

Tài liệu ôn thi môn Luật kinh doanh chứng khoán

TÀI LIỆU ÔN THI MÔN LUẬT KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

tài liệu gồm đề thi, câu hỏi nhận định và tóm tắt giáo trình luật kinh doanh chứng khoán.

Đề thi luật kinh doanh chứng khoán năm học 20152016
Trường đại học Kinh Tế Luật
Thời gian: 75 phút
Câu 1: 3 đ
Anh chi hãy cho biết CTCP tại thời điểm thành lập có thể chào bán cổ phần ra công chúng hay không? Vì sao? Trình bày ý nghĩa và vai trò của bản cáo bạch trong trường hợp CTCP chào bán cổ phần ra công chúng?

155 Đọc thêm

Bài giảng Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

BÀI GIẢNG BẢO HIỂM HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

PhÇn ii: B¶o hiÓm hµng ho¸ xnk

• Tài liệu tham khảo:
• Giáo trình Bảo hiểm trong kinh doanh ĐHNT
• Luật KDBH 2000
• Bộ Luật Hàng hải 2005
• QTC 1990
• Nội dung chính:
I. Tổng quan về bảo hiểm
II. Bảo hiểm hàng hoá XNK chuyên chở bằng đường biển

44 Đọc thêm

rui ro và phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử

RUI RO VÀ PHÒNG TRÁNH RỦI RO TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Sự phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông mới
ngày nay đã tác động và xâm nhập vào mọi hoạt động kinh doanh của
các công ty, doanh nghiệp. Công nghệ thông tin đã xâm nhập vào mọi
góc cạnh của đời sống xã hội nói chung và của doanh nghiệp nói riêng.
Việc ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp đã góp phần hình
thành những mô hình kinh doanh mới, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả
kinh doanh. Những mô hình kinh doanh mới này được hiểu theo nhiều
khái niệm khác nhau do việc áp dụng những mô hình kinh doanh mới
mang lại đó chính là khái niệm “thương mại điện tử”. Thương mại điện
tử đã giúp các doanh nghiệp triển khai các hoạt động kinh doanh hiệu
quả hơn và giúp cho người tiêu dùng mua sắm thuận tiện các hàng hóa và
dịch vụ trên thị trường ở mọi nơi trên thế giới.
Bài giảng “Thương mại điện tử” là một trong những tài liệu giảng
dạy các môn học nghiệp vụ thuộc nội dung chương trình đào tạo chuyên
ngành thương mại điện tử và ứng dụng cho một số chuyên ngành khác
của các trường đại học, cao đẳng trong cả nước.
Khi biên soạn Bài giảng “Thương mại điện tử”, tác giả đã tham
khảo nhiều tài liệu trong và ngoài nước với mục đích đưa ra một tài liệu
giảng dạy phù hợp với đối tượng người học.
Bài giảng được viết theo quan điểm cung cấp những kỹ năng, kiến
thức, các điều kiện thực hiện công việc trên cơ sở sử dụng các phương
tiện điện tử, phần mềm, mạng internet, điện thoại, máy fax, các phương
tiện thanh toán điện tử và máy tính có nối mạng internet,… và việc áp
dụng Luật giao dịch điện tử để thực hiện các hoạt động giao dịch thương
mại như mua, bán, thanh toán, lập các báo cáo, thống kê doanh số, hàng
hóa phục vụ đúng mục đích của mình và doanh nghiệp.
Bài giảng này gồm các nội dung như sau:
Lời nói đầu
Chương 1: Tổng quan về thương mại điện tử
Chương 2: Giao dịch điện tử
Chương 3: Marketing điện tử
Chương 4: Rủi ro và phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử
Chương 5: Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp
Chương 6: Luật về thương mại điện tử
Xem thêm

32 Đọc thêm

luật về thương mại điện tử

LUẬT VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Sự phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông mới
ngày nay đã tác động và xâm nhập vào mọi hoạt động kinh doanh của
các công ty, doanh nghiệp. Công nghệ thông tin đã xâm nhập vào mọi
góc cạnh của đời sống xã hội nói chung và của doanh nghiệp nói riêng.
Việc ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp đã góp phần hình
thành những mô hình kinh doanh mới, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả
kinh doanh. Những mô hình kinh doanh mới này được hiểu theo nhiều
khái niệm khác nhau do việc áp dụng những mô hình kinh doanh mới
mang lại đó chính là khái niệm “thương mại điện tử”. Thương mại điện
tử đã giúp các doanh nghiệp triển khai các hoạt động kinh doanh hiệu
quả hơn và giúp cho người tiêu dùng mua sắm thuận tiện các hàng hóa và
dịch vụ trên thị trường ở mọi nơi trên thế giới.
Bài giảng “Thương mại điện tử” là một trong những tài liệu giảng
dạy các môn học nghiệp vụ thuộc nội dung chương trình đào tạo chuyên
ngành thương mại điện tử và ứng dụng cho một số chuyên ngành khác
của các trường đại học, cao đẳng trong cả nước.
Khi biên soạn Bài giảng “Thương mại điện tử”, tác giả đã tham
khảo nhiều tài liệu trong và ngoài nước với mục đích đưa ra một tài liệu
giảng dạy phù hợp với đối tượng người học.
Bài giảng được viết theo quan điểm cung cấp những kỹ năng, kiến
thức, các điều kiện thực hiện công việc trên cơ sở sử dụng các phương
tiện điện tử, phần mềm, mạng internet, điện thoại, máy fax, các phương
tiện thanh toán điện tử và máy tính có nối mạng internet,… và việc áp
dụng Luật giao dịch điện tử để thực hiện các hoạt động giao dịch thương
mại như mua, bán, thanh toán, lập các báo cáo, thống kê doanh số, hàng
hóa phục vụ đúng mục đích của mình và doanh nghiệp.
Bài giảng này gồm các nội dung như sau:
Lời nói đầu
Chương 1: Tổng quan về thương mại điện tử
Chương 2: Giao dịch điện tử
Chương 3: Marketing điện tử
Chương 4: Rủi ro và phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử
Chương 5: Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp
Chương 6: Luật về thương mại điện tử
Xem thêm

29 Đọc thêm

DỰ ÁN KINH DOANH QUÁN KEM “HELLO”

DỰ ÁN KINH DOANH QUÁN KEM “HELLO”

Địa điểm: Quán sẽ nằm gần khu vực “ làng Đại học” tại quận Thủ đức thành phố Hồ Chí Minh.
Thông tin về khu vực đầu tư: “Làng Đại học” là khu vực tập trung nhiều trường đại học như Đại học khoa học tự nhiên, Đại học khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Kinh tế luật, Đại học quốc tế,….
Thị trường mục tiêu:
Những sinh viên cần một không gian rộng rãi, thoải mái để đọc sách, tự học.
Ngành nghề kinh doanh : kinh doanh mặt hàng kem, một số loại nước giải khát như trà sữa, sinh tố,..., fast food và một số dịch vụ phục vụ cho việc tự học như photocopy, in tài liệu,…
Xem thêm

49 Đọc thêm

Tiểu luận luật kinh doanh CÁ NHÂN KINH DOANH HỘ KINH DOANH

TIỂU LUẬN LUẬT KINH DOANH CÁ NHÂN KINH DOANH HỘ KINH DOANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
  


Baøi tieåu luaän:
CAÙ NHAÂN KINH DOANH HOÄ KINH DOANH

Lớp MBA11B
Thaønh vieân nhoùm 1:
1. Hồ Quang Thạnh
2. Lê Thị Phương Hằng
3. Phùng Thị Mỹ Hằng
4. Diệp Mưu Trung
5. Mai Công ThắngMỤC MỤC

Lôøi noùi ñaàu 3
PHẦN A: CÁ NHÂN KINH DOANH

I KHÁI NIỆM 6
II ĐỐI TƯỢNG 6
III DANH MỤC HÀNG HÓA ĐƯỢC PHÉP KINH DOANH 7
IV. PHẠM VI VỀ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI 8
V. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁ NHÂN KINH DOANH. 9
1. Quyền 9
2. Nghĩa vụ 9
VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI 11
1. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong quản lý nhà nước đối với cá nhân hoạt động thương mại 11
2. Trách nhiệm của các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trong quản lý nhà nước đối với cá nhân hoạt động thương mại. 12
VII. THỰC TRẠNG CỦA VIỆC THI HÀNH LUẬT KINH DOANH CÁ THỂ HIỆN NAY. 13PHẦN B: HỘ KINH DOANH

I. KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG, QUY MÔ 21
1. Khái niệm: 21
2. Đối tượng: 21
3. Qui mô của Hộ Kinh doanh: 21
II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘ KINH DOANH 21
1. Quyền: 21
2. Nghĩa vụ 22
III. ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH 22
1. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh bao gồm: 22
2. Điều kiện được cấp giấy chứng nhận hộ kinh doanh: 22
3. Quyền khiếu nại khiếu nại, tố cáo khi không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 23
IV. CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM, TẠM DỪNG VÀ CHẤM DỨT KINH DOANH 23
1. Chuyển địa điểm kinh doanh: 23
2. Tạm dừng kinh doanh: 23
3. Chấm dứt kinh doanh: 23
V. NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ: 24
Thay lôøi keát 25
 Tài liệu tham khảo 26
 Phụ lục 27
Lôøi noùi ñaàu
Nền kinh tế Việt Nam hiện nay là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường. Trong nền kinh tế đa dạng hiện nay ta có thể bắt gặp các hình thức kinh doanh (các loại hình doanh nghiệp): cá thể kinh doanh nhỏ lẻ, hộ kinh doanh, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty 1 thành viên ....
Trong muôn màu muôn vẻ các hình thức kinh doanh cũng như loại hình doanh nghiệp đó thật sơ sót nếu chúng ta không bàn đến vai trò đóng góp đáng kể của Cá nhân Kinh doanh và Hộ Kinh doanh trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Hàng ngày chúng ta đều bắt gặp những hình ảnh thân quen: gánh hàng bán dạo, những xe đẩy hàng rong trên những nẻo đường từ phố thị đến làng quê, các cửa hàng lớn có nhỏ có mua bán, kinh doanh nhộn nhịp từ thành thị đến nông thôn, mà ít ai biết được, hoặc suy nghĩ vai trò đóng góp của họ cho tổng thể nền kinh tế nước nhà như thế nào?
Chính lẽ đó mà ngay cả một vị chuyên gia tư vấn chiến lược cho chính phủ ông Bùi Kiến Thành đã nhận định vai trò của những cá nhân kinh doanh này đóng góp một phần đáng kể vào GDP của quốc gia. Cũng theo ông thì con số hơn một triệu người đang thực hiện mua bán những gánh hàng rong trên mọi nẻo đường của đất nước. Mỗi người trong số họ chỉ cần số vốn ít ỏi từ 200,000 – 300,000 đồng trong một ngày mua bán họ đã kiếm được khoảng lời 50,000 đồng ngày, điều này đồng nghĩa họ có được một tỷ suất lợi nhuận bình quân 20% , quả thật đây là con số rất hấp dẫn với các doanh nghiệp .
Theo nguồn tin từ VN Express con số thống kê đối với Hộ Kinh doanh cũng đóng một vai trò khá lớn trong tổng thể nền kinh tế chúng ta. Hộ Kinh doanh đã góp phần vào GDP của đất nước một con số khá thú vị là đạt tới 13%, đây không phải là con số nhỏ. Nhưng theo chúng tôi con số cá nhân kinh doanh cũng như sự đóng của hộ kinh doanh trong thực tế chưa thống kê đầy đủ. Nó còn lớn hơn thế nữa chứ không phải dừng lại ở mức đó.
Chính vì vậy chúng ta cần phải nhìn thấy vai trò đóng góp của thành phần kinh tế này vào tổng thể nền kinh tế quan trọng như thế nào. Từ đó cần phải có một lộ trình chính thức cho hoạt động kinh doanh này của họ, tức là “Cá nhân Kinh doanh và Hộ Kinh doanh “ để họ yên tâm kinh doanh, hoạt động nhằm cải thiện cuộc sống cá nhân, gia đình ... và đóng góp cho nền kinh tế đa thành phần của nước ta ngày càng phát triển to lớn hơn, bền vững hơn.
Xem thêm

32 Đọc thêm

TÀI LIỆU TẬP HUẤN VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CHO ĐỐI TƯỢNG KINH DOANH THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ

TÀI LIỆU TẬP HUẤN VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CHO ĐỐI TƯỢNG KINH DOANH THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ

Với mục tiêu đưa ra bộ tài liệu phục vụ cho công tác tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho đối tượng kinh doanh thức ăn đường phố theo yêu cầu của Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn Luật. Cục An toàn thực phẩm đã tiến hành biên soạn cuốn Tài liệu tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho đối tượng kinh doanh thức ăn đường phố để sử dụng làm tài liệu phục vụ tập huấn. Cuốn tài liệu này được biên soạn dựa theo quy định tại Thông tư số 302012TTBYT ngày 05122012 của Bộ Y tế. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức tập huấn cho từng đối tượng tại các địa phương cần biên soạn lại sao cho phù hợp với đối tượng.Trong quá trình biên soạn tài liệu, chắc chắn sẽ không tránh khỏi thiếu sót và hạn chế. Rất mọng nhận được những ý kiến đóng góp của độc giả gần xa.
Xem thêm

32 Đọc thêm

BẢO HỘ VỀ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ THEO PHÁP LUẬT NHẬT BẢN

BẢO HỘ VỀ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ THEO PHÁP LUẬT NHẬT BẢN

MỤC LỤC

MỤC LỤC ......................................................................................................... 2
LỜI NÓI ĐẦU .................................................................................................. 3
CHƢƠNG 1 ....................................................................................................... 4
Giới thiệu chung về hệ thống pháp luật Sở hữu trí tuệ Nhật Bản ..................... 4
1) Đặc điểm chung về hệ thống pháp luật Nhật Bản ................................... 4
2) Tổng quan về hệ thống pháp luật Sở hữu trí tuệ Nhật Bản ..................... 8
3) Quy định về chỉ dẫn địa lí bởi các biện pháp điều khiển hành chính .... 13
CHƢƠNG 2 ..................................................................................................... 16
Bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo pháp luật Nhật Bản ............................................... 16
1) Bảo hộ chỉ dẫn địa lý thông qua luật Chống cạnh tranh không lành
mạnh ............................................................................................................. 16
2) Bảo hộ chỉ dẫn địa lý thông qua luật Bảo hiểm ..................................... 21
3) Bảo hộ chỉ dẫn địa lý thông qua luật của Hiệp hội kinh doanh rƣợu .... 23
KẾT LUẬN ..................................................................................................... 30
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 31
Xem thêm

31 Đọc thêm

LUẬN VĂN PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH LƯU TRÚ DU LỊCH

LUẬN VĂN PHÁP LUẬT VỀ KINH DOANH LƯU TRÚ DU LỊCH

Đây là một Luận văn Cao học Luật chuyên đề về kinh doanh lưu trú du lịch, một đề tài khá hẹp nhưng hoàn toàn mới mẻ với những luận điểm có thể làm định hướng cho Luật Du lịch sửa đổi. Với sự hướng dẫn của PGS.TS Bùi Xuân Hải, tác giả đã bảo vệ thành công Luận văn của mình và chắc chắn đây là tài liệu tham khảo có giá trị.

91 Đọc thêm

Tiểu luận pháp luật kinh tế trình bày về các khái niệm vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu, cổ tức, trái phiếu của công ty cổ phần

TIỂU LUẬN PHÁP LUẬT KINH TẾ TRÌNH BÀY VỀ CÁC KHÁI NIỆM VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU, CỔ TỨC, TRÁI PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Luật doanh nghiệp 2014 đã sửa đổi, bổ sung những quy định mới nhằm tháo gỡ những hạn chế, bất cập của luật cũ, tiếp tục tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, phù hợp với xu hướng chung của thế giới. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo bài tiểu luận Pháp luật kinh tế Trình bày về các khái niệm vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu, cổ tức, trái phiếu của công ty cổ phần. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.
Xem thêm

5 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT KINH KẾ

ĐỀ CƯƠNG PHÁP LUẬT KINH KẾ

tÀI LIỆU Nêu ra những câu hỏi liên quan đén môn PHÁP LUẬT KINH TẾ, có câu được trả lời rồi, hy vọng giúp các bạn SV ôn thi học bài được nhanh hơnNHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT KINH TẾCâu 1 : Luật thương mại là gi?Trả lời:Khái niệm luật thương mại: LTM là tổng thể các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tổ chức và thực hiện hoạt động thương mại giữa các thương nhân với nhau và với cơ quan nhà nước có thẩm quyềnCâu 2 : Luật kinh doanh là gì ?Trả lời:Pháp luật kinh doanh là thuật ngữ không phải để chỉ một Văn bản luật, một ngành luật theo cách hiểu thông thường. Pháp luật kinh doanh cần được hiểu theo nghĩa mở rộng và linh hoạt bao gồm tất cả những quy định của pháp luật liên quan trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh với mục đích tìm kiếm lợi nhuận. Theo đó, Pháp luật kinh doanh sẽ liên quan tới các lĩnh vực pháp luật cụ thể như: Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật thuế, Luật kế toán, Luật thương mại, Luật hải quan, Pháp luật hợp đồng kinh doanh...Câu 3: Kinh Doanh là gì ?Khái niệm “kinh doanh” cũng được nhắc lại trong Luật Doanh nghiệp 1999, theo đó “kinh doanh là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi” (Khoản 3 Điều 2).Câu 4: Doanh nghiệp là gi?Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.Câu 5: Đối tượng điều chỉnh của luật kinh tế là gì ?Cơ chế kinh tế tập trung bao cấpLà quan hệ kinh tế giữa các tổ chức kinh tế, cơ quan quản lý kinh tế hàm chứa sự thống nhất của hai yếu tố:_ Yếu tố tổ chức kế hoạch (Quan hệ dọc) : Là SXKD, vốn, phân chia lợi nhuận…_ Yếu tố tài sản ( Quan hệ ngang) : Là hợp đồng kinh tế, quan hệ hàng hóa, tiền tệ.Cơ chế thị trường:Thông qua luật kinh tế, Nhà nước_ Xác định địa vị pháp lý cho các tổ chức, các đơn vị kinh tế._ Điều chỉnh hành vi kinh doanh cho các đơn vị kinh doanh_ Quy định cơ quan tài phán trong kinh doanh._ Quy định điều kiện thủ tục, phá sản của Doanh nghiệp.Trong nền KTTT, đối tượng điều chỉnh của luật kinh tế:_QH KT phát sinh trong quá trình SXKD giữa các DN_ QH phát sinh giữa các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế đối với các DN_ QH KT phát sinh trong nội bộ các DN
Xem thêm

25 Đọc thêm

Nhập môn Quản Trị Doanh Nghiệp UIT

NHẬP MÔN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP UIT

Đây là tài liệu môn Nhập môn Quản trị doanh nghiệp trường Đại học công nghệ thông tin UIT

1.1 Khái niệm Doanh nghiệp
Tổng quát:
Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế được thành lập để thực hiện các hoạt động kinh doanh nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người và xã hội, và thông qua hoạt động hữu ích đó để kiếm lời.
Theo Luật doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam (20052006):
Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.
1.2 Phân loại Doanh nghiệp
Theo quyền sở hữu:
1. Doanh nghiệp một chủ sở hữu:
o Doanh nghiệp Nhà nước.
o Doanh nghiệp Tư nhân.
o Công ty TNHH một thành viên
Xem thêm

24 Đọc thêm

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TT

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TT

minh bạch của hợp đồng theo yêu cầu Chỉ thị số 93-13/EWG ngày05/4/1993 của Ủy ban Châu Âu về bảo lưu mang tính lạm dụng trong cáchợp đồng. Friedrich Kessler tác giả cuốn sách “Contracts of AdhesionSome Thoughts About Freedom of Contract” đ chỉ ra sự bất bình đẳng giữacác bên trong hợp đồng mẫu do doanh nghiệp soạn thảo và nhu cầu cấpthiết bảo vệ bên yếu thế trong hợp đồng mẫu, chống lại sự lạm dụng tự dohợp đồng trong quá trình giao kết.Bài viết “Verbraucherschutz im BGB und AGB- Kontrolle” của K.Schimidt đ đưa ra quan điểm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng theoBộ luật dân sự Đức trên nguyên tắc tự do thỏa thuận không bị hạn chế vềnội dung hợp đồng. Mark R. Eaker khi viết về “Hiệu ứng ngược vị thế” đkhẳng định: sự ảnh hưởng mạnh mẽ của thị trường bất động sản đến kinh tế- xã hội của một quốc gia, “hoạt động của thị trường nhà ở có tác động lantỏa đáng kể với phần còn lại của nền kinh tế”.Báo cáo tại hội thảo quốc tế “Phát triển nhà ở và thị trường bấtđộng sản- kinh nghiệm quốc tế và lựa chọn cho Việt Nam” như: “Các vấnđề trong lĩnh vực nhà ở nhằm phát triển đô thị bền vững ở Hàn Quốc” củatác giả im Hyun Ah và im Eung Soo; “Đô thị hóa bền vững trong ngànhbất động sản Indonesia” của Bambang Soemardiono; “Quỹ tín thác đầu tưbất động sản & Đô thị hóa bền vững trong lĩnh vự bất động sản” của AbasA.Jalil đ giúp cho các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam có cái nhìnbao quát và toàn diện khi xây dựng chính sách pháp luật về nhà ở.4Khi nghiên cứu “Chính sách phát triển thị trường bất động sảnkinh nghiệm quôc tế và bài học cho Việt Nam” và “Chính sách phát triểnthị trường bất động sản ở Việt Nam”, các tác giả đ chỉ ra kinh nghiệm ViệtNam cần phải học tập như chính sách về thuế để kiểm soát đầu cơ, kiềm chếgiá nhà của Hàn Quốc; chính sách phát triển nhà ở cho người thu nhập thấpcủa Thụy Điển và nhà ở xã hội của Singapore,... Nguyễn Minh Tuấn đ
Xem thêm

Đọc thêm

Đề cương môn học : Luật kinh doanh bảo hiểm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC : LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM

Luật kinh doanh bảo hiểm là môn học quan trọng thuộc chuyên ngành pháp luật kinh tế mà sinh viên luật cần nắm vững. Môn học cung cấp các kiến thức pháp luật cơ bản về hoạt động kinh doanh bảo hiểm lĩnh vực hẹp của chuyên ngành luật tài chínhngân hàng.Môn học gồm các nội dung chính sau đây:

23 Đọc thêm

Tóm tắt luật DN 2014

TÓM TẮT LUẬT DN 2014

Luật Doanh nghiệp đã sửa đổi, bổ sung những quy định mới nhằm tháo gỡ những hạn chế, bất cập của luật cũ, tiếp tục tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, phù hợp với xu hướng chung của thế giới.

Dưới đây là những điểm mới quan trọng của Luật Doanh nghiệp 2014 sửa đổi, có hiệu lực từ 1/7 qua giới thiệu của thạc sĩ luật Phạm Thanh Bình.

1. Đăng ký kinh doanh

a. Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định tại khoản 2 Điều 27 và khoản 3 Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2014, thời hạn để cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các loại hình doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) được rút ngắn từ 5 ngày làm việc (theo luật Doanh nghiệp 2005) xuống còn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ.
Xem thêm

11 Đọc thêm

Tiểu luận môn pháp luật xây dựng

TIỂU LUẬN MÔN PHÁP LUẬT XÂY DỰNG

kế, thẩm định thiết kế, thi công, giám sát thi công và nghiệm thu công trình sẽ có rất nhiều các điều luật không chỉ của luật xây dựng mà còn nhiều điều của các luật khác ảnh hưởng đến nó. Vì vậy việc đi tìm hiểu về những điều luật của các luật khác ảnh hưởng như thế nào đến công việc của một kĩ sư xây dựng là rất quan trọng. Điều đó giúp cho người kĩ sư có thể tiến hành xây dựng công trình mà không vi phạm đến các điều khoản đã quy định của pháp luật, giúp cho công việc tiến hành một cách thuận lợi.
Sau đây là một số những điều khoản trong các luật: Luật bảo vệ môi trường, luật đầu tư, luật phòng cháy chữa cháy, luật kinh doanh, luật nhà ở, có những điều khoản trực tiếp ảnh hưởng đến quá trình tiến hanh một dự án xây dựng.
Tìm hiểu những điều khoản của các luật:
Luật bảo vệ môi trường.
Luật đầu tư.
Luật phòng cháy chữa cháy.
Luật Kinh doanh bất động sản.
Luật nhà ở.
Xem thêm

24 Đọc thêm

Luật doanh nghiệp 2014 Những điểm mới cơ bản

LUẬT DOANH NGHIỆP 2014 NHỮNG ĐIỂM MỚI CƠ BẢN

So với Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Doanh nghiệp năm 2014 có 10 chương, 213 điều, tăng 41 điều với nhiều điểm mới tích cực. Những quy định này đã thể hiện đúng tinh thần Hiến pháp 2013 về quyền tự do kinh doanh của công dân, của doanh nghiệp, theo đó, những gì luật pháp không cấm thì người dân, doanh nghiệp được tự do đầu tư, kinh doanh. Bên cạnh giữ lại những quy định còn phù hợp của Luật Doanh nghiệp 2005, Luật doanh nghiệp 2014 đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định nhằm tháo gỡ những hạn chế, bất cập đang tồn tại, tạo thuận lợi cho môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, phù hợp với thông lệ quốc tế. Theo đó, Luật Doanh nghiệp năm 2014 có một số đổi mới cơ bản, cụ thể như sau:
Xem thêm

5 Đọc thêm

Câu hỏi và đáp án liên quan đến luật doanh nghiệp

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT DOANH NGHIỆP

“Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập một cách hợp pháp,cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập,thường xuyên và có đăng kí kinh doanh”
Điều 7 của Luật thương mại 2005 qui định: “Thương nhân có nghĩa vụ đăng kí kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trường hợp chưa đăng kí kinh doanh, thương nhânvẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của mình theo quy định của luật này và những quy định của các luật khác”

17 Đọc thêm

ĐỀ THI LUẬT KINH TẾ

ĐỀ THI LUẬT KINH TẾ

Phần 1: Những lý luận cơ bản về luật kinh tế và pháp luật về chủ thể kinh doanh
Phần 2: Pháp luật về hoạt động thương mại và hợp đồng trong thương mại pháp
luật về phá sản và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh
Chương 1: Tổng quan về Luật Kinh Tế
Khái niệm kuật kinh tế
Nội dung cơ bản của luật kinh tế
Chủ thể của luật kinh tế
Nguồn của luật kinh tế

15 Đọc thêm

LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

các Hiệp hội nghề nghiệp làm gì và người có nhu cầu cấp Chứng chỉ phải đảm bảo các điều kiện gì, kiến nghị: Cần sửa đổi quy định về cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ bất động sả[r]

21 Đọc thêm