CÂU 4 VAI TRÒ CỦA C MÁC VÀ PH ĂNGGHEN ĐỐI VỚI SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC...

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CÂU 4 VAI TRÒ CỦA C MÁC VÀ PH ĂNGGHEN ĐỐI VỚI SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC...":

Định hướng trả lời các vấn đề ôn tập môn nguyên lý mác lênin 1

ĐỊNH HƯỚNG TRẢ LỜI CÁC VẤN ĐỀ ÔN TẬP MÔN NGUYÊN LÝ MÁC LÊNIN 1

1. Những điều kiện và tiền đề ra đời của chủ nghĩa Mác
Gợi ý:
Thứ nhất: Điều kiện về kinh tế xã hội
Chủ nghĩa Mác ra đời vào những năm 40 của thế kỷ XIX
PTSX TBCN phát triển > Mâu thuẫn trong lòng CNTB diễn ra ngày càng gay gắt...
Phong trào công nhân nổ ra mạnh mẽ nhưng lần lư[r]

1 Đọc thêm

Ôn tập tốt nghiệp đại học môn Triết Học

ÔN TẬP TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC MÔN TRIẾT HỌC

Ôn tập tốt nghiệp đại học môn Triết Học
1. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI
Triết học Mác ra đời vào những năm 40 của thế kỷ XIX…
+ Trước những năm 40XIX Mác còn là nhà triết học duy tâm chịu ảnh hưởng bởi triết học Hêgghen – khuynh hướng cấp tiến của hêgghen (Hêgghen trẻ);
+ Hệ tư tưởng, Mác là nhà dân[r]

32 Đọc thêm

Sự vận dụng tư tưởng của lênin về bản chất của đảng của đảng ta

SỰ VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG CỦA LÊNIN VỀ BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG CỦA ĐẢNG TA

CHƯƠNG 1: NHỮNG TƯ TƯỞNG CƠ BẢN CỦA LÊNIN VỀ BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG
C.Mác và Ph. Ăngghen là những người đầu tiên xây dựng những lý luận về chính Đảng cách mạng của giai cấp công nhân trong những năm nửa đầu của thế kỷ XIX thông qua việc xác định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Hai ông đã luận giả[r]

19 Đọc thêm

Tiểu luận: Phép biện chứng là một khoa học triết học, vì vậy nó cũng phát triển từ thấp tới cao mà đỉnh cao là phép biện chứng duy vật Mác

TIỂU LUẬN: PHÉP BIỆN CHỨNG LÀ MỘT KHOA HỌC TRIẾT HỌC, VÌ VẬY NÓ CŨNG PHÁT TRIỂN TỪ THẤP TỚI CAO MÀ ĐỈNH CAO LÀ PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT MÁC

Phép biện chứng là một khoa học triết học, vì vậy nó cũng phát triển từ thấp tới cao mà đỉnh cao là phép biện chứng duy vật Mác

Phép biện chứng là một khoa học triết học, vì vậy nó cũng phát triển từ thấp tới cao mà đỉnh cao là phép biện chứng duy vật Mác - xít của triết học Mác - Lênin. (hỗ trợ[r]

118 Đọc thêm

TIỂU LUẬN Xây dựng giai cấp công nhân việt nam đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước

TIỂU LUẬN XÂY DỰNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là phạm trù trung tâm, xuất phát điểm của chủ nghĩa xã hội khoa học. Việc phát hiện ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là một trong những cống hiến vĩ đại của C.Mác và Ph.Ăngghen đối với nhân loại.Trong bối cảnh hiện nay, tr¬ước sự biến động phức tạp, kh[r]

32 Đọc thêm

111 câu trắc nghiệm mác lênin

111 CÂU TRẮC NGHIỆM MÁC LÊNIN

1. Trắc nghiệm Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa MácLênin – Đại học Võ Trường Toản Trang 1 NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN Trắc nghiệm phần triết học Mác Lênin 1.Môn khoa học nào sau đây không thuộc Chủ nghĩa Mác Lênin? a. Triết học MácLênin. b. Kinh tế chính trị MácLênin. c. Lịch[r]

16 Đọc thêm

TÁC PHẨM

TÁC PHẨM

MỞ ĐẦU1.Tính cấp thiết của đề tàiVới trên 160 năm tồn tại và trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, “Tuyênngôn của Đảng Cộng sản” (gọi tắt là Tuyên ngôn) do C.MácPh.Ăng-ghenkhởi thảo vẫn luôn là cơ sở lý luận khoa học, ngọn cờ tư tưởng, ngôi sao dẫnđường và kim chỉ[r]

30 Đọc thêm

Phong trào công nhân châu Âu trong những năm 30 40 của thế kỷ XIX

PHONG TRÀO CÔNG NHÂN CHÂU ÂU TRONG NHỮNG NĂM 30 40 CỦA THẾ KỶ XIX

ảm ơn

Hoàn thành khoá luận tốt nghiệp cử nhân sư phạm Lịch sử này là cả một sự cố gắng của bản thân, song không thể thiếu được sự giúp đỡ của các thầy cô trong tổ bộ môn Lịch sử, các thầy cô giáo trong Khoa Khoa học xã hội.
Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ của cán bộ t[r]

30 Đọc thêm

TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ KINH TẾ CHÍNH TRỊ NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ KINH TẾ CHÍNH TRỊ NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Những vấn đề kinh tế của chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một nội dung cơ bản của môn Kinh tế chính trị Mác Lênin. Nghiên cứu nắm vững quan điểm của các nhà kinh điển C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về những vấn đề kinh tế của chủ nghĩa xã hội và thời[r]

17 Đọc thêm

TIỂU LUẬN đấu TRANH CHỐNG CHỦ NGHĨA cơ hội và ý NGHĨA đối với CUỘC đấu TRANH CHỐNG CHỦ NGHĨA cơ hội và xây DỰNG ĐẢNG TA TRONG GIAI đoạn HIỆN NAY

TIỂU LUẬN ĐẤU TRANH CHỐNG CHỦ NGHĨA CƠ HỘI VÀ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG CHỦ NGHĨA CƠ HỘI VÀ XÂY DỰNG ĐẢNG TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Trong quá trình bảo vệ, phát triển và hiện thực hóa tư tưởng khoa học của Mác Ăngghen, V.I.Lênin đã nêu lên một kiểu mẫu về sự kiên định nguyên tắc tính đảng mácxít trong mọi hoạt động lý luận và thực tiễn, đặc biệt là trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa giáo điều và những khuynh hướng cơ hội, xét[r]

22 Đọc thêm

tieu luan tac pham mac lenin phê phán lao động và phân phối sản phẩm của lao động trong tác phẩm “phê phán cương lĩnh gô ta” tiểu luận cao học

tieu luan tac pham mac lenin phê phán lao động và phân phối sản phẩm của lao động trong tác phẩm “phê phán cương lĩnh gô ta” tiểu luận cao học

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài.
Lịch sử xã hội loài người là sự phát triển, thay thế lẫn nhau giữa các hình thái kinh tế xã hội từ thấp đến cao. Xuất phát từ thế giới quan duy vật lịch sử, C.Mác và Ph.Ănghen cho rằng, mọi sự biến đổi của các chế độ xã hội trong lịch sử đều là quá trình ph[r]

Đọc thêm

Tập bài giảng môn triết

TẬP BÀI GIẢNG MÔN TRIẾT

Nhập môn những nguyên lý cơ bản
của chủ nghĩa mác lê nin

I. Khái lược về chủ nghĩa mác lênin
1. Chủ nghĩa Mác Lênin và ba bộ phận cấu thành
Chủ nghĩa Mác Lênin “ là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học của C.Mác, Ph.Ăngghen và sự phát triể[r]

97 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH ĐƯỜNG lối CÁCH MẠNG của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM DHBKHCM

GIÁO TRÌNH ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM DHBKHCM

GIÁO TRÌNH ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHƯƠNG I:
SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG
I. Hoàn cảnh lịch sử ra đời đảng cộng sản Việt Nam
1.Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỉ XX
a. Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả c[r]

97 Đọc thêm

“TUYÊN NGÔN của ĐẢNG CỘNG sản” và vấn đề NÂNG CAO TRI THỨC, TRÍ TUỆ của GIAI cấp CÔNG NHÂN HIỆN đại

“TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN” VÀ VẤN ĐỀ NÂNG CAO TRI THỨC, TRÍ TUỆ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN HIỆN ĐẠI

Vấn đề giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của nó là phạm trù trung tâm, phạm trù xuất phát điểm của chủ nghĩa xã hội –khoa học. Bởi vậy, từ khi xuất hiện cho đến nay là đối tượng của cuộc đấu tranh chính trị và tư tưởng gay găt. Các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác đã lấy nó làm chiếc chìa khoá để phân[r]

24 Đọc thêm

TIỂU LUẬN MỐI QUAN HỆ GIỮA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG NHÂN VÀ ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

TIỂU LUẬN MỐI QUAN HỆ GIỮA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI GIAI CẤP NÔNG NHÂN VÀ ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

Lý luận về liên minh giai cấp nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức là một trong những nội dung cơ bản, trọng tâm của chủ nghĩa xã hội khoa học; là vấn đề thuộc về nguyên tắc chiến lược xuyên suốt toàn bộ tiến trình cách mạng của giai cấp công nhân; bảo đảm cho giai cấp vô sản giành được th[r]

18 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC TRIẾT MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA KHẢ NĂNG VÀ HIỆN THỰC LIÊN HỆ VỚI MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC TIỄN

TIỂU LUẬN CAO HỌC TRIẾT MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA KHẢ NĂNG VÀ HIỆN THỰC LIÊN HỆ VỚI MỘT SỐ VẤN ĐỀ THỰC TIỄN

LỜI MỞ ĐẦU

Triết học từ xa xưa đã được coi là khoa học về trí tuệ. Nó được xem là một bộ môn tổng hợp bao gồm mọi sự hiểu biết của con người về thế giới. Có những hiểu biết có tính chất chung khái quát. Có những hiểu biết có tính chất cụ thể về những lĩnh vực riêng mà ngày nay ta gọi là toán, l[r]

14 Đọc thêm

TIỂU LUẬN Tuyên ngôn của đảng cộng sản với vấn đề xóa bỏ chế độ tư hữu và ý nghĩa đối với việc phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở việt nam hiện nay

TIỂU LUẬN TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VỚI VẤN ĐỀ XÓA BỎ CHẾ ĐỘ TƯ HỮU VÀ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

MỞ ĐẦUCách đây 162 năm, ngày 2421848, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” một tác phẩm lý luận bất hủ, một văn kiện mang tính cương lĩnh chính trị giàu sức sống thực tiễn của chủ nghĩa cộng sản khoa học do C.Mác và Ph.Ăngghen soạn thảo đã được xuất bản lần đầu tiên tại Luân Đôn. Từ đó tới nay, dù thế g[r]

27 Đọc thêm

Lý luận của C.Mác –Ph. Ăngghen về chuyên chính vô sản trong tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và ý nghĩa của nó đối với cách mạng Việt Nam

LÝ LUẬN CỦA C.MÁC –PH. ĂNGGHEN VỀ CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN TRONG TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Cách đây đúng 163 năm, tháng 2 năm 1848, “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” – do C.Mác và Ph.Ăngghen soạn thảo – ra đời là một sự kiện trọng đại trong lịch sử. Với việc công bố tác phẩm được thừa nhận là một đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tạo lý luận của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác, là “ khúc ca tuyệt[r]

61 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT CHỦ NGHĨA DUY VẬT NHÂN BẢN PHOIƠBẮC VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ RA ĐỜI CỦA TRIẾT HỌC MÁC

TIỂU LUẬN TRIẾT CHỦ NGHĨA DUY VẬT NHÂN BẢN PHOIƠBẮC VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ RA ĐỜI CỦA TRIẾT HỌC MÁC

TIỂU LUẬN TRIẾT CHỦ NGHĨA DUY VẬT NHÂN BẢN PHOIƠBẮC VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI SỰ RA ĐỜI CỦA TRIẾT HỌC MÁC

Ludwig Feuerbach (Phoiơbắc) là đại diện cuối cùng trong triết học cổ điển Đức, là nhà duy vật đầu tiên trong những năm 40 của thế kỷ XIX, là bậc tiền bối của triết học Mác. Trong cuộc đời củ[r]

17 Đọc thêm

Bài 39. QUỐC tế THỨ HAI

BÀI 39. QUỐC TẾ THỨ HAI

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần nắm được:
1. Kiến thức
Nắm được sự phát triển của phong trào công nhân cuối thế kỷ XIX.
Nắm và hiểu được hoàn cảnh ra đời của Quốc tế thứ 2 và những đóng góp của tổ chức này đối với phong trào cộng sản và công nhân Quốc tế, đặc biệt dư[r]

5 Đọc thêm

Cùng chủ đề