QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN VỀ CON NGƯỜI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN VỀ CON NGƯỜI":

quan điểm của mác lênin về văn hóa, vận dụng quan điểm của mac để xây dựng tư tưởng lối sống trong sinh viên

QUAN ĐIỂM CỦA MÁC LÊNIN VỀ VĂN HÓA, VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CỦA MAC ĐỂ XÂY DỰNG TƯ TƯỞNG LỐI SỐNG TRONG SINH VIÊN

LỜI MỞ ĐẦU
Xuất phát từ quan niệm về bản chất của con người và về phương thức xác định bản chất của sự tồn tại người của triết học Mác, chúng ta có thể đi tới một kết luận rằng nếu tự nhiên là cái nôi đầu tiên của sự hình thành và phát triển con người thì văn hóa là cái nôi thứ hai. Nếu tự nhiên là cái quy định sự tồn tại của con người với tư cách là một thực thể sinh vật, thì văn hóa là phương thức bộc lộ, phát huy những năng lực bản chất người gắn liền với các hoạt động sống của con người. Nói cách khác, văn hóa là sự kết tinh năng lực bản chất người trong thế giới các sản phẩm do chính hoạt động con người tạo ra, là cái quy định bản chất con người với tư cách là một sinh vật có tính loài là một thực thể xã hội.
Chúng ta đang sống trong thập kỷ thế giới về văn hóa và phát triển do UNESCO phát động. Vấn đề văn hóa trở thành trung tâm chú ý của giới nghiên cứu trên thế giới. Ở nước ta, mấy năm gần đây, đặc biệt là từ khi bước vào thời kỳ đổi mới, vấn đề văn hóa cũng được tập trung đề cập. Mặc dù góc độ nghiên cứu, phương pháp tiếp cận có thể khác nhau nhưng người ta đều nhất trí rằng văn hóa là một cái gì đó giúp cho con người không bị đứt đoạn với quá khứ, không bị hẫng hụt trước tương lai, và là sự chuẩn bị đầy đủ hành trang của con người để bước vào thế kỷ XXI. Với ý nghĩa đó, sẽ không thỏ đáng nếu những người nghiên cứu mácxít chúng ta lại không hình thành được cho mình một phương hướng nghiên cứu (tiếp cận) vấn đề văn hóa theo quan điểm triết học Mác. Đây là vấn đề có ý nghĩa thời sự về lý luận và thực tiễn. Dưới đây là sự trình bày một vài suy nghĩ của tác giả với mong muốn góp một phần nhỏ vào mối quan tâm chung đó.
Chính vì tầm quan trọng của văn hóa trong xã hội hiện nay, chúng em đã chọn đề tài “ quan điểm của Mác Lênin về văn hóa, vận dụng quan điểm của Mac để xây dựng tư tưởng lối sống trong sinh viên”
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
NỘI DUNG 1
I. Sự ra đời của chủ nghĩa Mac – Lenin 2
II. Quan điểm của Mac – Lenin về văn hóa 4
III. VẬN DỤNG XÂY DỰNG QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN VÀO NỀN VĂN HOÁ TIÊN TIẾN ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC VIỆT NAM 11
KẾT LUẬN 18
Xem thêm

19 Đọc thêm

QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ DÂN TỘC VÀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC Ở HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ DÂN TỘC VÀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC Ở HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ DÂN TỘC VÀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC Ở HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Vấn đề dân tộc là một nội dung có ý nghĩa chiến lược lớn của chủ nghĩa Mác – Lênin và của cách mạng xã hội chủ nghĩa, là vấn đề thực tiễn nóng bỏng đòi hỏi giải quyết một cách đúng đắn.

70 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN TỘC VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC Ở VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN TỘC VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC Ở VIỆT NAM

Trong tất cả các mối quan hệ xã hội phong phú và phức tạp giữa ngườivới người, quan hệ dân tộc có tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến sự địnhhướng cuộc sống của mỗi con người ở thời đại hiện nay. Ở mọi quốc gia, dântộc trên thế giới, nhất là những quốc gia, dân tộc đã từng bị chủ nghĩa đế quốcxâm lược, áp bức bóc lột; ý thức giải phóng dân tộc của nhân dân là động lựcto lớn nó trở thành nhân tố quan trọng quyết định tới sự phát triển và tiến bộcủa đất nước. Vấn đề dân tộc được coi là cơ sở quan trọng nhất trong hoạchđịnh và thực hiện chiến lược phát triển ở mỗi quốc gia và mỗi dân tộc.Thế giới ngày nay có những biến đổi nhanh chóng và phức tạp, tác độngmạnh mẽ đến xu hướng phát triển mạnh mẽ của nhân loại và con đường pháttriển của mỗi quốc gia, dân tộc. Những biến đổi đó đã làm cho mối quan hệgiữa các dân tộc lại càng phức tạp. Đây cũng là vấn đề thời sự cấp bách, đòihỏi phải được nhận thức và giải quyết đúng đắn trong cuộc đấu tranh tư tưởnghiện nay.Ở nước ta, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng Cộng sản ViệtNam do chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, rèn luyện và sáng lập đã vận dụngsáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc; thựchiện nhất quán đường lối chiến lược, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc vàchủ nghĩa xã hội. Đó chính là điều kiện tiên quyết đảm bảo thắng lợi của sựnghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ nền độc lập và xây dựng chủ nghĩa xã hộinhiều thắng lợi to lớn.Hiện nay, nước ta đang tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới; thực hiệncông nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; mởrộng mối quan hệ quốc tế, hội nhập với khu vực và thế giới. Sự nghiệp đổimới đòi hỏi phải huy động sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc dưới8sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong bối cảnh quốc tế và khu vực
Xem thêm

49 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN VỀ NGUỒN GỐC BẢN CHẤT CON NGƯỜI VÀ VẤN ĐỀ PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG NỀN KINH TẾ TRI THỨC

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN VỀ NGUỒN GỐC BẢN CHẤT CON NGƯỜI VÀ VẤN ĐỀ PHÁT HUY NHÂN TỐ CON NGƯỜI TRONG NỀN KINH TẾ TRI THỨC

đảm bảo được an ninh của dân tộc. Do đó, hơn bao giờ hết trí tuệ Việt Namđòi hỏi vận dụng và phát huy cao độ. Một dân tộc thông minh là phải biết sửdụng trí thông minh của mình cũng như của người đúng lúc, đúng chỗ vàđúng thời điểm.Tóm lại, trong nền kinh tế tri thức, yếu tố quyết định nhất đối với tăngtrưởng kinh tế, nâng cao chất lượng sống của người lao động là tri thức. Dođó, đòi hỏi trong việc phát huy và sử dụng nguồn lực tri thức cần phải cóquan điểm khách quan và quan điểm phát triển. Bởi vì, phát huy và sử dụngnguồn lực trí tuệ có nghĩa là phát huy năng lực “nội sinh”, những cái “sẵncó”. Cho nên trong quá trình phát triển phải biết kế thừa chọn lọc những mặttích cực, loại bỏ những mặt tiêu cực để phát triển ở trình độ cao hơn phù hợpvới yêu cầu lịch sử. Bên cạnh đó, như chúng ta đã biết tự thân trí tuệ khôngcó sức mạnh vật chất, nó chỉ có thể trở thành sức mạnh vật chất, nó chỉ trởthành sức mạnh vật chất khi được “vật hóa” nhờ sức mạnh của các phươngtiện vật chất, nhờ sức mạnh của khoa học, kỹ thuật, công nghệ và sức lựccủa con người. Trong quá trình phát triển nếu chúng ta chỉ chú ý khai thácsự sáng tạo của con người mà bỏ qua con người sáng tạo là chúng ta đã hạthấp giá trị của con người. Chính vì vậy, chúng ta phải không ngừng chămlo, bồi dưỡng, đào tạo và phát triển con người một cách toàn diện, có thếmới đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước vànhanh chóng hội nhập nền kinh tế tri thức thế giới.KẾT LUẬNCon người theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênincon người hoànchỉnh phát triển toàn diện trong hiện thực, đây chính là một bước chuyển biếnvề chất trong nhận thức về con người của chủ nghĩa duy vật lịch sử. Nó là cơsở nghiên cứu những điều kiện, con đường đúng đắn để đi đến giải phóng conngười. Đồng thời là cơ sở để Đảng ta đề ra những chủ trương, chính sách pháthuy và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực trí tuệ trong nền kinh tế tri thức yếu tố đảm bảo chắc chắn nhất cho sự phồn vinh, thịnh vượng của đất nước.
Xem thêm

18 Đọc thêm

“QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC VỀ CON NGƯỜI”

“QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC VỀ CON NGƯỜI”

Các nhà t tởng t sản xuyên tạc chủ nghĩa Mác cho rằng đó là "chủ nghĩa không có con ngời" thực tế thì, chủ nghĩa Mác là một chỉnh thể thống nhất của ba bộ phận triết học nghiên cứu các q[r]

17 Đọc thêm

“QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC VỀ CON NGƯỜI”.

“QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC VỀ CON NGƯỜI”.

Các nhà t tởng t sản xuyên tạc chủ nghĩa Mác cho rằng đó là "chủ nghĩa không có con ngời" thực tế thì, chủ nghĩa Mác là một chỉnh thể thống nhất của ba bộ phận triết học nghiên cứu các q[r]

17 Đọc thêm

QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC VỀ CON NGƯỜI

QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC VỀ CON NGƯỜI

Các nhà t tởng t sản xuyên tạc chủ nghĩa Mác cho rằng đó là "chủ nghĩa không có con ngời" thực tế thì, chủ nghĩa Mác là một chỉnh thể thống nhất của ba bộ phận triết học nghiên cứu các q[r]

17 Đọc thêm

QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC VỀ CON NGƯỜI

QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC VỀ CON NGƯỜI

Các nhà t tởng t sản xuyên tạc chủ nghĩa Mác cho rằng đó là "chủ nghĩa không có con ngời" thực tế thì, chủ nghĩa Mác là một chỉnh thể thống nhất của ba bộ phận triết học nghiên cứu các q[r]

17 Đọc thêm

chủ nghĩa mác lênin về tôn giáo

CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN VỀ TÔN GIÁO

1.1 Quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin về tôn giáo
Tất cả các nhà triết học trước chủ nghĩa Mác, kể cả những nhà duy vật, đều là những người theo chủ nghĩa duy tâm trong quan niệm về đời sống xã hội, vì họ mới dừng lại ở chỗ xác nhận một sự thật là: khác với tự nhiên nơi mà những lực lượng vô tri vô giác đang hoạt động, thì trong xã hội, con người lại là một trong những thực thể có ý thức, có khả năng tự kiểm soát các hoạt động của riêng mình. Từ đó mà họ đều cho rằng: xã hội vận hành theo một cách riêng của nó, hoặc theo ý chí của một thế lực siêu tự nhiên có nhân tính ( như Đức Chúa ) hay không có nhân tính ( như Ý niệm tuyệt đối ), hoặc theo ý chí chủ quan của chính loài người.
Xuất phát từ cái nhìn duy tâm đó, tôn giáo một hình thái ý thức xã hội, đã ra đời và vẫn có cơ sở để phát triển trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại, từ cuối thời kỳ công xã nguyên thuỷ cho đến tận bây giờ. Vậy đâu là nguyên nhân cho sức sống dai dẳng của tôn giáo trong xã hội ? Và trong xã hội xã hội chủ nghĩa, liệu có còn tồn tại tôn giáo ? Chủ nghĩa Mác Lênin có quan điểm như thế nào về việc giải quyết vấn đề này ?
Xem thêm

31 Đọc thêm

Quan điểm của chủ nghĩa Mác về con người

QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC VỀ CON NGƯỜI

Để khẳng định cho tiến trình phát triển lịch sử của xã hội loài người là sự thay thế lẫn nhau của các hình thái kinh tế - xã hội, Mác đã nói tới việc lấy sự phát triển toàn diện của con [r]

15 Đọc thêm

15 CÂU HỎI ÔN THI MÁC LÊNIN CÓ ĐÁP ÁN

15 CÂU HỎI ÔN THI MÁC LÊNIN CÓ ĐÁP ÁN

Câu 1: Hãy nêu và phân tích nội dung định nghĩa vật chất của Lênin? Từ đó rút ra phương ý nghĩa phương pháp luận của nó?Câu 2: Hãy phân tích nội dung cơ bản của quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ và tính chất của lực lượng sản xuất? Vận dụng quy luật này vào thực tiễn cách mạng nước ta hiện nay?Câu 3: Hãy trình bày nội dung cơ bản của quy luật từ những sự thay đổi về lượng dẫn tới sự thay đổi về chất và ngược lai? Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận và liên hệ thực tiễn bản thân?Câu 4: Trình bày quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin về con người và bản chất của con người? Theo anh (chị) cần phải làm gì để con người phát triển toàn diện?Câu 5: Hãy phân tích nội dung cơ bản của nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển? Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận của nó và liên hệ với thực tiễn bản thân?Câu 6: Hãy phân tích các thuộc tính của hàng hóa và mối liên hệ giữa nó với tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa.Câu 7: Hãy phân tích mâu thuẫn của công thức chung của tư bản. Vì sao nói hàng hóa sức lao động là chìa khóa giải quyết mâu thuẩn của công thức chung của tư bản?Câu 8: Tư bản bất biến, tư bản khả biến, tư bản cố định, tư bản lưu động là gì? Căn cứ và ý nghĩa của việc phân chia tư bản tư bản sản xuất các loại tư bản trên?Câu 9: Hãy phân tích quá trình tuần hoàn và chu chuyển của tư bản. Ý nghĩa việc đẩy nhanh tốc độ chu chuyển của tư bản?Câu 10: Hãy trình bày các nguyên nhân ra đời và các đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền?Câu 11: Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân? Hãy phân tích những điều kiện thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?Câu 12: Dân tộc là gì? Hãy nêu những quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin về vấn đề dân tộc? Chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước ta hiện nay?Câu 12: Dân tộc là gì? Hãy nêu những quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin về vấn đề dân tộc? Chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước ta hiện nay?Câu 14: Dân chủ là gì? Quan niệm của chủ nghĩa Mác Lênin về dân chủ? Đặc trưng cơ bản của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào để xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta?Câu 15: Hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa là gi? Hãy trình bày những đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa? Từ đó liên hệ với thực tiễn nước ta?
Xem thêm

58 Đọc thêm

BG NGUỒN lực CON NGƯỜI TRONG xây DỰNG và bảo vệ tổ QUỐC xã hội CHỦ NGHĨA

BG NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRONG XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

a. Con người và con người XHCN Con người. Quan điểm phi Mác xít: Các quan niệm phi Mácxít xem xét đánh giá con người một cách duy tâm, phiến diện… Chủ nghĩa Mác Lênin đã quan niệm khoa học và cách mạng về con người: Con người là một sinh vật có ý thức, là sản phẩm của tự nhiên lịch sử, chủ thể các quan hệ xã hội.+ Con người là một thực thể biện chứng của mặt tự nhiên và mặt xã hội trong mỗi con người. Hai mặt tự nhiên và xã hội hoà quện với nhau, trong cái tự nhiên chứa đựng tính xã hội và cũng không có cái xã hội tách rời cái tự nhiên.. Con người có các nhu cầu tự nhiên như: ăn, uống, sinh sản, bảo vệ và phát triển giống nòi; cùng các quy luật vận động nội tại trong mỗi con người: đồng hoá, dị hoá, bài tiết…
Xem thêm

11 Đọc thêm

LUẬN ÁN TIẾN SỸ CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA

LUẬN ÁN TIẾN SỸ CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA

Qua 30 năm đổi mới, nhận thúc về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng sáng tỏ hơn. Cho đến nay, Đảng ta đã bước đầu hình thành được trên những nét cơ bản một hệ thống quan điểm lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, làm cơ sở khoa học cho đường lôi của Đảng, góp phần bổ sung và phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội.

238 Đọc thêm

TÀI LIỆU THAM KHẢO ÔN THI MÔN TÔN GIÁO HỌC MÁC XÍT SAU ĐẠI HỌC

TÀI LIỆU THAM KHẢO ÔN THI MÔN TÔN GIÁO HỌC MÁC XÍT SAU ĐẠI HỌC

Tôn giáo là một hiện tượng xã hội mang tính lịch sử, bao gồm ý thức tôn giáo, hoạt động tôn giáo và tổ chức tôn giáo, mà sự tồn tại phát triển của nó là do sự phản ánh hư ảo hiện thực khách quan vào trong đâu óc con người.Tôn giáo học mácxít: Là khoa học nghiên cứu về tôn giáo trên lập trường quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm phát hiện chính xác những quy luật hình thành, phát triển, diệt vọng của tôn giáo, từ đó tìm ra những con đường khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo trong đời sống tinh thần xã hội
Xem thêm

24 Đọc thêm

CÁC THỜI KÌ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

CÁC THỜI KÌ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

CÁC THỜI KÌ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
1. Khái niệm TTHCM
TTHCM là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của CMVN, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến CMXHCN, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.
2. Cơ sở hình thành
Xem thêm

32 Đọc thêm

Tiểu luận: Khả năng – hiện thực, lý luận và thực tiễn quản lý doanh nghiệp

TIỂU LUẬN: KHẢ NĂNG – HIỆN THỰC, LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Tiểu luận: Khả năng – hiện thực, lý luận và thực tiễn quản lý doanh nghiệp

Triết học là một hình thái ý thức xã hội, là học thuyết về những nguyên tắc chung của tồn tại và nhận thức. Triết học được coi là “khoa học của mọi khoa học”, nội dung chính của nó bàn về con người và vị trí của con người trong thế giới mà họ đang sinh sống, có lẽ chính vì vậy mà triết học vừa mang tính tổng quát vừa mang tính cụ thể đối với mọi hoạt động trong xã hội cả về lý luận và thực tiễn.
Cùng với sự phát triển của xã hội trong tiến trình phát triển của lịch sử loài người, các ngành khoa học nói chung và triết học nói riêng cũng có những bước phát triển mạnh mẽ và nằm trong tiến trình phát triển đó, triết học Mác Lênin ra đời như một sự tất yếu ngẫu nhiên. Không chỉ đứng trên lập trường của giai cấp công nhân (giai cấp tiến bộ nhất) để quan sát, phản ánh và lý giải về vấn đề con người và vị trí của con người trong thế giới tự nhiên cũng như mọi hiện tượng, các mối quan hệ giữa con người với con người trong đời sống kinh tế xã hội, triết học Mác – Lênin còn là sự phát triển hợp lôgíc của lịch sử tư tưởng nhân loại. Triết học Mác –Lênin là sự kế thừa có chọn lọc, là sự kết hợp thế giới quan duy vật và phép biện chứng của các nhà triết học đi trước, đồng thời phát triển nó ở một trình độ cao hơn để rồi nó không chỉ là thế giới quan của giai cấp công nhân, mà như Ăngghen khẳng định, nó còn trở thành sự cần thiết tuyệt đối, trở thành hình thức tư duy quan trọng nhất, cao nhất, thích hợp nhất với sự phát triển của khoa học. Nó đem lại cho khoa học hiện đại những chức năng có ý nghĩa phương pháp luận trong việc xem xét, luận giải bản thân sự phát triển của mình.
Trong kho tàng tri thức đồ sộ của mình, xuất phát từ những vấn đề tưởng chừng là rất đơn giản như những nguyên lý, quy luật và các cặp phạm trù cơ bản … Mác, Ăngghen và Lênin đã chỉ ra con đường phát triển xã hội của nhân loại từ thấp đến cao thông qua cả lý luận và thực tiễn. Các tư tưởng đó đã được rất nhiều quốc gia trên thế giới vận dụng một cách sáng tạo trong hoạt động thực tiễn của quốc gia mình.
Đối với Việt Nam chúng ta, một đất nước trải qua nhiều cuộc chiến tranh chính nghĩa để bảo vệ tổ quốc, Đảng ta luôn khẳng định lấy Chủ nghĩa Mác – Lênin nói chung, triết học Mác Lênin nói riêng làm kim chỉ nam cho mọi hành động của mình. Đảng ta đã vận dụng một cách đúng đắn, sáng tạo triết học Mác Lênin, Chủ nghĩa Mác – Lênin nên đã đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Mặc dù không đi vào các vấn đề mang tính cụ thể mà chỉ đưa ra những quan điểm, chủ trương, giải pháp một cách chung nhất về con người và các vấn đề có liên quan đến con người trên phạm vi toàn thế giới, nhưng trong lĩnh vực sản xuất nói chung triết học Mác – Lênin cũng đã chỉ ra rất nhiều vấn đề có liên quan đến công tác sản xuất và quản lý sản xuất của các doang nghiệp như: mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất; các mối liên hệ phổ biến (ta cụ thể hóa trong các hoạt động sản xuất kinh doanh); chỉ ra mâu thuẫn nội tại; quy trình của sự phát triển … mà trên cơ sở đó từng doanh nghiệp có thể vận dụng một cách linh hoạt trong điều kiện cụ thể của doanh nghiệp mình.
Nhận thức được vai trò cực kỳ quan trọng của triết học Mác – Lênin đối với đời sống xã hội nói chung và hoạt động cụ thể của mỗi doanh nghiệp nói riêng nên tác giả đã quyết định chọn đề tài nghiên cứu về triết học Mác – Lênin và sự vận dụng vào thực tiễn trong công tác quản lý doanh nghiệp hiện nay. Cùng với sự hiểu biết của bản thân, sự giảng dạy và hướng dẫn tận tâm của thầy giáo PGSTS. Lê Thanh Sinh, tác giả hy vọng sẽ làm rõ được những vấn đề mà hiện nay các doanh nghiệp có thể vận dụng từ lý luận của triết học Mác – Lênin nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường tính cạnh tranh trong nước và quốc tế ... Tuy nhiên do khối lượng kiến thức của triết học Mác – Lênin quá đồ sộ, pham vi nghiên cứu quá rộng trong khi điều kiện về thời gian, trình độ có hạn nên tác giả đã giới hạn đề tài nghiên cứu của mình là: “Khả năng – Hiện thực, lý luận và thực tiễn quản lý doanh nghiệp” với hy vọng sẽ có được sự hiểu biết vững chắc hơn, toàn diện hơn, đầy đủ hơn lý luận của triết học Mác – Lênin về cặp phạm trù Khả năng – Hiện thực và khả năng vận dụng vào thực tiễn quản lý của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Xem thêm

22 Đọc thêm

Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế tư tưởng về cách mạng vo sản cà chuyên chính vô sản trong tuyên ngôn của đảng cộng sản và ý nghĩa của nó đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

PHONG TRÀO CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN QUỐC TẾ TƯ TƯỞNG VỀ CÁCH MẠNG VO SẢN CÀ CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN TRONG TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI PHONG TRÀO CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN QUỐC TẾ

1. Lý do chọn đề tài
Những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng Cộng sản đến nay là kết quả của sự vận dụng sáng tạo học thuyết Mác Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay, để thực hiện được mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Đảng ta cần tiếp tục vận dụng sáng tạo học thuyết Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chớ Minh; đẩy mạnh cụng tỏc nghiên cứu, vận dụng sỏng tạo và phát triển lý luận Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chớ Minh vào điều kiện, hoàn cảnh của đất nước trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể.
Muốn nắm vững hệ thống quan điểm chủ nghĩa Mác Lênin, chúng ta cần tìm hiểu, nghiên cứu nguồn gốc ra đời. Một trong những quan điểm vụ sản được thể hiện rừ nột nhất là Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (1848). Nội dung tác phẩm chứa đựng cả ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác: triết học Mác, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học. Sự ra đời của tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đã đánh dấu sự chuyển biến về chất của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế từ “Tự phát” lên “Tự giác”. Nội dung, tầm vóc và ý nghĩa của tỏc phẩm không chỉ có tác dụng sâu sắc đối với giai cấp công nhân, nhân dân lao động lúc bấy giờ mà còn có ảnh hưởng sâu rộng đến tất cả nhân loại trên hành tinh của chúng ta đến tận ngày nay.
Ngày nay, Chủ nghĩa xã hội (CNXH) tạm thời lâm vào thoái trào nhưng học thuyết Mác Lờnin vẫn giữ nguyên giá trị khoa học, là vũ khí lý luận soi đường cho giai cấp vô sản thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình. Mặt khác, những thành tựu của các nước Xó hội chủ nghió (XHCN) như Trung Quốc, Việt Nam trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH là thực tiễn sinh động, là bằng chứng xác thực cho tính khoa học và cách mạng của học thuyết Mác Lênin.
Xem thêm

25 Đọc thêm

TIỂU LUẬN Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa ở việt nam hiện nay

TIỂU LUẬN PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC TRONG SỰ NGHIỆP ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Cở sở lý luận quan trọng nhất đối với quan điểm về đại đoàn kết toàn dân tộc là những quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin: cách mạng là sự nghiệp của quần chúng; nhân dân là người sáng tạo ra lịch sử, giai cấp vô sản lãnh đạo cách mạng phải trở thành dân tộc; liên minh công nông là cơ sở để xây dựng lực lượng to lớn của cách mạng; đoàn kết dân tộc phải gắn với đoàn kết quốc tế, “vô sản các nước, đoàn kết lại”, “vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức, đoàn kết lại”, vv..Như vậy, vấn đề đoàn kết giai cấp, dân tộc đã được các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lênin đề cập từ rất sớm. Thời kỳ Mác, do điều kiện lịch sử, ông chưa đề cập trực tiếp đến vấn đề đoàn kết dân tộc, song những tư tưởng về đoàn kết giai cấp đã được nói đến, đặc biệt là vấn đề liên minh công nông. Theo Mác, chỉ khi nào thực hiện được liên minh công nông thì giai cấp vô sản mới thực hiện được sứ mệnh lịch sử của mình. Nếu không thực hiện được sự liên minh đó thì giai cấp vô sản chỉ có những bài “đơn ca ai điếu” mà thôi. Chính vì vậy, kết thúc cuốn “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, Mác đã viết “Vô sản các nước, đoàn kết lại” và sau này Người còn nhấn mạnh đến vấn đề liên minh công nông, coi đó là vấn đề chiến lược của cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Xem thêm

29 Đọc thêm

NGÂN HÀNG CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

NGÂN HÀNG CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

THỨ BA: Cơ sở lý luận quan trọng nhất đối với quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc là những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: cách mạng là sự nghiệ[r]

34 Đọc thêm

Triết học mác lênin đại học

TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN ĐẠI HỌC

1. Chủ nghĩa MácLênin và ba bộ phận cấu thànhChủ nghĩa MácLênin “ là hệ thống quan điểm và học thuyết “ khoa học của Mác, Ăngghen, Lênin được hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa những giá trị tư tưởng nhân loại và tổng kết thực tiễn thời đại; là thế giới quan, phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng; là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bóc lột và tiến tới giải phóng con người.
Xem thêm

130 Đọc thêm

Cùng chủ đề