VAI TRÒ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "VAI TRÒ CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC":

(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) THU HÚT VÀ TRỌNG DỤNG NGƯỜI CÓ TÀI NĂNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

(TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) THU HÚT VÀ TRỌNG DỤNG NGƯỜI CÓ TÀI NĂNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

(LUẬN ÁN TIẾN SỸ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) THU HÚT VÀ TRỌNG DỤNG NGƯỜI CÓ TÀI NĂNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SỸ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) THU HÚT VÀ TRỌNG DỤNG NGƯỜI CÓ TÀI NĂNG TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM(LUẬN ÁN TIẾN SỸ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) TH[r]

25 Đọc thêm

VỀ BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TS NGUYỄN VĂN CƯƠNG

VỀ BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TS NGUYỄN VĂN CƯƠNG

MỤC LỤC
PHẦN A: SƠ LƯỢC VỀ SÁCH CỦA TS. NGUYỄN VĂN CƯƠNG “VỀ BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC”. TẠI SAO PHẢI ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC. 1
I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ T[r]

66 Đọc thêm

Chuyên đề 3 bộ máy hành chính nhà nước

CHUYÊN ĐỀ 3 BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

I. BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC1. Khái niệmBộ máy hành chính nhà nước được thiết lập để thực thi quyền hành pháp (quyền tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của Nhà nước). Hệ thống các cơ quan nhà nước đứng đầu là Chính phủ và thực hiện q[r]

19 Đọc thêm

(Luận án tiến sĩ) Pháp luật về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam

(LUẬN ÁN TIẾN SĨ) PHÁP LUẬT VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM

(Luận án tiến sĩ) Pháp luật về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Pháp luật về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Pháp luật về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chín[r]

172 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN THI MÔN VẤN ĐỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ NGA SƠN

HƯỚNG DẪN THI MÔN VẤN ĐỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ NGA SƠN

Ý 1. Trình bày đầy đủ, chính xác nội dung, khái niệm quản lý hành chính nhà nước:
Quản lý hành chính nhà nước là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của công dân, do các cơ quan trong hệ thống hành pháp từ Trung[r]

13 Đọc thêm

Mô tả hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước, phân tích các đặc điểm cơ bản của nền hành chính nhà nước ta hiện nay và trình bày phương hướng cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

MÔ TẢ HỆ THỐNG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, PHÂN TÍCH CÁC ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TA HIỆN NAY VÀ TRÌNH BÀY PHƯƠNG HƯỚNG CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Mô tả hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước, phân tích các đặc điểm cơ bản của nền hành chính nhà nước ta hiện nay và trình bày phương hướng cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước Mô tả hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước, phân tích các đặc điểm cơ bản của nền hành chính nhà nước ta hiệ[r]

4 Đọc thêm

BÀI TẬP CÁ NHÂN LUẬT HÀNH CHÍNH ĐẶC ĐIỂM QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

BÀI TẬP CÁ NHÂN LUẬT HÀNH CHÍNH ĐẶC ĐIỂM QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Bài tập cá nhân Luật Hành chính Đặc điểm quản lý hành chính nhà nước

Trong quản lý nhà nước nói chung, hoạt động quản lý hành chính là hoạt động giữ vị trí trung tâm và có vai trò đặc biệt quan trọng. Đây là hoạt động tổ chức và điều hành nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ cơ bản nhất của nhà[r]

4 Đọc thêm

Xử lý kỷ luật công chức trong cơ quan hành chính nhà nước lý luận và thực tiễn

XỬ LÝ KỶ LUẬT CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Xử lý kỷ luật công chức trong cơ quan hành chính nhà nước lý luận và thực tiễn Xử lý kỷ luật công chức trong cơ quan hành chính nhà nước lý luận và thực tiễn Xử lý kỷ luật công chức trong cơ quan hành chính nhà nước lý luận và thực tiễn Xử lý kỷ luật công chức trong cơ quan hành chính nhà nước[r]

46 Đọc thêm

Chứng minh cơ quan hành chính nhà nước là chủ thế quản lí hành chính nhà nước quan trọng nhất

CHỨNG MINH CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC LÀ CHỦ THẾ QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC QUAN TRỌNG NHẤT

Chứng minh cơ quan hành chính Nhà nước là chủ thế quản lí hành chính Nhà nước quan trọng nhất Bài tập học kỳ Luật Hành chính
Chuyên mục Bài tập học kỳ, Luật Hành chính
Các cơ quan hành chính nhà nước là một bộ phận cấu thành của bộ máy Nhà nước. Việc tìm hiểu khái niệm, đặc điểm, chức năng, địa vị[r]

13 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

ĐỀ CƯƠNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Câu 1.Trình bày khái niệm quản lý nguồn nhân lực.Phân biệt với khái niệm quản lý nhân sự.
Câu 2.Phân tích quy trình tuyển dụng nhân lực cho các cơ quan quản lý hành chính nhà nước
Câu 3.Trình bày những hoạt động cơ bản trong quy trình quản lý nguồn nhân lực của các cơ quan quản lý hành chính nhà nướ[r]

65 Đọc thêm

PHÂN TÍCH VAI TRÒ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA CƠ QUAN QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VIỆC BẢO ĐẢM PHÁP CHẾ TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

PHÂN TÍCH VAI TRÒ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA CƠ QUAN QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VIỆC BẢO ĐẢM PHÁP CHẾ TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Như chúng ta đã biết hoạt động giám sát được coi là chức năng quan trọng của Quốc hội và HĐND. Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND có vai trò rất lớn đối với các cơ quan khác, trong đó có cơ quan hành chính nhà nước. Nghiên cứu về hoạt động giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước đặc biệt chú tr[r]

12 Đọc thêm

Nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức các cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện từ thực tiễn Cà Mau (Luận văn Thạc sỹ hành chính công năm 2012)

NÂNG CAO NĂNG LỰC THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN TỪ THỰC TIỄN CÀ MAU (LUẬN VĂN THẠC SỸ HÀNH CHÍNH CÔNG NĂM 2012)

Đề tài: Nâng cao năng lực thực thi công vụ của công chức các cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện từ thực tiễn Cà Mau (Luận văn Thạc sỹ hành chính công năm 2012 với đầy đủ phụ lục, bảng tóm tắt, tài liệu tham khảo, phiếu khảo sát)MỞ ĐẦU1.Lý do chọn đề tàiTrong chương trình tổng thể cải cách hành ch[r]

96 Đọc thêm

HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

I HÌNH THỨC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Thời gian: 8giờ 50 đến 9 giờ 05 phút
Phương pháp: Thuyết trình, hỏi đáp
Giáo cụ: Máy tính trình chiếu power point, bảng phấn, micro
1. Khái niệm:
Giảng viên hỏi đáp cùng học viên:
+ Có anh chị nào biết hình thức là gì không?
+ Để dễ hiểu, tôi nghĩ trong lớp c[r]

19 Đọc thêm

Quy chế làm việc của cơ quan hành chính nhà nước

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Quy chế làm việc của cơ quan hành chính nhà nước

21 Đọc thêm

Thực trạng đặc điểm và những hạn chế các cơ quan quản lý nhà nước việt nam

THỰC TRẠNG ĐẶC ĐIỂM VÀ NHỮNG HẠN CHẾ CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, chiến đấu anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường bất khuất của dân tộc và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam.Trong quá trình đổi mới đất nước, và qua các lần ban hành[r]

30 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VỀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG TỪ THỰC TẾ TỈNH VĨNH PHÚC

LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VỀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở ĐỊA PHƯƠNG TỪ THỰC TẾ TỈNH VĨNH PHÚC

Giám sát hành chính (hay còn gọi là giám sát hoạt động hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước) bao gồm giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước, các cơ quan tư pháp và giám sát xã hội (giám sát của các tổ chức chính trị xã hội và các cơ quan báo chí v.v...). Mục đích của giám sát hành chính[r]

130 Đọc thêm

Câu hỏi ôn tập luật hành chính có đáp án

CÂU HỎI ÔN TẬP LUẬT HÀNH CHÍNH CÓ ĐÁP ÁN

Câu1: Bằng kiến thức đã học, anh (chị) hãy chứng minh rằng: quan hệ pháp luật hành chính là những quan hệ phát sinh trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Khái niệm quan hệ pháp luật hành chính:Là những quan hệ xã hội phát sinh trong hoạt động QLHCNN, được điều chỉnh bởi các quy phạm pháp luật[r]

15 Đọc thêm

tiểu luận môn quản lý theo kết quả (cải cách hành chính)

TIỂU LUẬN MÔN QUẢN LÝ THEO KẾT QUẢ (CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH)

Cải cách hành chính là nội dung quan trọng trong đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta. Trong những năm qua, thực hiện các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách hành chính, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ủy ban nhân dân các cấp đã có nhiều nỗ lực, cố gắng t[r]

16 Đọc thêm

TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC NĂM 2015

TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC NĂM 2015

CHUYÊN ĐỀ 1: LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
CHUYÊN ĐỀ 2: HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
CHUYÊN ĐỀ 3: KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VÀ QUẢN LÝ VĂN BẢN TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
CHUYÊN ĐỀ 4: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC Ở VIỆT NAM
CHUYÊN ĐỀ 5: NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC V[r]

89 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI UBND XÃ PHONG NIÊN – HUYỆN BẢO THẮNG – TỈNH LÀO CAI

BÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI UBND XÃ PHONG NIÊN – HUYỆN BẢO THẮNG – TỈNH LÀO CAI

Qua thời gian học tập tại Trường Đại học Nội Vụ, Khoa Nhà Nước và Pháp Luật, được sự quan tâm giúp đỡ của các thầy cô giáo bộ môn trong khoa. Em đã nắm được một số kiến thức cơ bản dịch vụ pháp lý, trong thời gian thực tập em được giới thiệu về UBND xã Phong Niên – huyện Bảo Thắng – tỉnh Lào Cai.Tại[r]

59 Đọc thêm