TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA ĐƯỜNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA ĐƯỜNG":

ĐỒ ÁN MÔN ĐƯỜNG OTO: XÁC ĐỊNH CẤP HẠNG KỸ THUẬT VÀ TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU CỦA TUYẾN ĐƯỜNG

ĐỒ ÁN MÔN ĐƯỜNG OTO: XÁC ĐỊNH CẤP HẠNG KỸ THUẬT VÀ TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU CỦA TUYẾN ĐƯỜNG

XÁC ĐỊNH CẤP HẠNG KỸ THUẬT VÀ TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CỦA TUYẾN ĐƯỜNGTHIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN 40542005 XÁC ĐỊNH CẤP HẠNG KỸ THUẬT VÀ TÍNH TOÁN CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CỦA TUYẾN ĐƯỜNGTHIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN 40542005

21 Đọc thêm

Nghiên cứu lựa chọn hợp lý các thông số kỹ thuật cơ bản của tuyến đường sắt cao tốc và áp dụng cho tuyến đường sắt Hà Nội – Vinh

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN HỢP LÝ CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA TUYẾN ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC VÀ ÁP DỤNG CHO TUYẾN ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI – VINH

Tóm tắt những đóng góp mới của luận án:

Luận án đã phân tích xác định được 6 thông số kỹ thuật cơ bản của tuyến đường sắt cao tốc là tốc độ mục tiêu, độ dốc lớn nhất, khoảng cách giữa 2 tim tuyến, bán kính đường cong tối thiểu, số đường trên chính tuyến, chiều dài đường đón gửi và xác lập được m[r]

189 Đọc thêm

MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN TRONG LẬP, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN TRONG LẬP, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN

TRANG 1 MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN TRONG LẬP, PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN PGS.TS VũThành Hưng GIÁ TRỊ THỜI GIAN VÀ TÍNH TOÁN GIÁ TRỊ THỜI GIAN CỦA TIỀN • Giá trị thời gian của tiền[r]

10 Đọc thêm

Phương pháp tính trình bày phương pháp giải gần đúng các vấn đề cơ bản trong tính toán kỹ thuật

PHƯƠNG PHÁP TÍNH TRÌNH BÀY PHƯƠNG PHÁP GIẢI GẦN ĐÚNG CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG TÍNH TOÁN KỸ THUẬT

Phương pháp tính trình bày phương pháp giải gần đúng các vấn đề cơ bản trong tính toán kỹ thuậtPhương pháp tính trình bày phương pháp giải gần đúng các vấn đề cơ bản trong tính toán kỹ thuậtPhương pháp tính trình bày phương pháp giải gần đúng các vấn đề cơ bản trong tính toán kỹ thuậtPhương pháp tín[r]

52 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN HỢP LÝ CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA TUYẾN ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC VÀ ÁP DỤNG CHO TUYẾN ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI – VINH, LUẬN ÁN TIẾN SĨ

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN HỢP LÝ CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN CỦA TUYẾN ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC VÀ ÁP DỤNG CHO TUYẾN ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI – VINH, LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o
Tr­êng §¹i häc Giao th«ng vËn t¶i
Ph¹m Sü Lîi
Nghiªn cøu lùa chän hîp lý
c¸c th«ng sè kü thuËt c¬ b¶n cña tuyÕn ®­êng s¾t
cao tèc Vµ ¸P DôNG CHO TUYÕN §­êng s¾t hµ néi vinh
LuËn ¸n tiÕn sü kü thuËt
Hµ Néi 2015Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o
Tr­êng §¹i häc Giao th«ng vËn t¶i
Ph¹m Sü L[r]

272 Đọc thêm

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP ĐA CHỈ TIÊU ĐỂ ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ HOẠT ĐỘNG TRƯỢT ĐẤT ĐÁ MỘT SỐ ĐOẠN TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG HCM QUA HUYỆN A LƯỚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP ĐA CHỈ TIÊU ĐỂ ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ HOẠT ĐỘNG TRƯỢT ĐẤT ĐÁ MỘT SỐ ĐOẠN TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG HCM QUA HUYỆN A LƯỚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Đa chỉ tiêu là một hệ thống được thiết lập bao gồm các tiêu chí, các chỉ số phân chia và tổng hợp theo nhóm để làm tiêu chuẩn cơ bản dùng đánh giá tác động của yếu tố TN KT đến cường độ hoạt động địa chất động lực. Hiện nay, phương pháp đa chỉ tiêu (Multicriterria Methods) là một cách tiếp cận hiệu[r]

102 Đọc thêm

CÁC CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH NHU CẦU CƠ BẢN CỦA CON NGƯỜI

CÁC CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH NHU CẦU CƠ BẢN CỦA CON NGƯỜI

Về nội dung phơng pháp tính chỉ tiêu GDP bình quân đầu ngời theo sức mua tơng đơng ở nớc ta một số tác giả đã giới thiệu trên các tạp chí và đặc biệt gần đây Trung tâm Khoa học Xã hội Nh[r]

16 Đọc thêm

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI ĐIỆN Giáo viên hướng dẫn NGÔ HỒNG QUANG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI ĐIỆN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN NGÔ HỒNG QUANG

Thiết kế hệ thống điện gồm 2 nhà máy điện và một số phụ tải khu vực.
Các số liệu ban đầu:
NMĐI: 2 x 100 MW; cosfi =0,8
NMĐII: 3 x 50 MW; cosfi =0,8

PHẦN I:
1. Cân bằng công suất và phân bố công suất giữa 2 nhà máy, bù sơ bộ.
2. Vạch các phương án lưới điện hợp lý, so sánh cá[r]

208 Đọc thêm

Báo cáo Tìm hiểu về MPLS vpn

BÁO CÁO TÌM HIỂU VỀ MPLS VPN

Mục lục
1. KỸ THUẬT LƯU LƯỢNG (TRAFFIC ENGINEER ). 4
1.1 Các mục tiêu triển khai kỹ thuật lưu lượng. 4
1.2 Hàng đợi lưu lượng. 5
1.3 Giải thuật thùng rò và thùng Token. 6
1.4 Giải pháp mô hình chồng phủ (Overlay Model). 8
2. MPLS VÀ KỸ THUẬT LƯU LƯỢNG. 9
2.1 Khái niệm trung kế lưu lượng (Traffic Tru[r]

26 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SINH MỘT SỐ MÔ HÌNH LÀM GIÀU RỪNG TẠI TRẠM THỰC HÀNH THỰC NGHIỆM TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SINH MỘT SỐ MÔ HÌNH LÀM GIÀU RỪNG TẠI TRẠM THỰC HÀNH THỰC NGHIỆM TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC

Nuôi dưỡng rừng sau khai thác cũng đã được đặt ra khá lâu nhưng chỉsau năm 1975 và thập kỷ 80 mới có các nghiên cứu sâu về cấu trúc của rừnglàm nền tảng cho các biện pháp lâm sinh trong đó có kỹ thuật nuôi dưỡng vàlàm giàu rừng.Về nghiên cứu phân loại rừng ở Việt nam đã được nhiều tác giả ngo[r]

109 Đọc thêm

MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG LỰA CHỌN CHẤT NỔ TRÊN MỎ LỘ THIÊN

MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG LỰA CHỌN CHẤT NỔ TRÊN MỎ LỘ THIÊN

Trong khai thác mỏ việc đồng bộ thiết bị là rất quan trọng, điều đó quyết định đến cỡ hạt hợp lý của công tác nổ mìn. Thực tế hiện nay trong khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường do công tác đầu tư không cơ bản nên thường xảy ra việc không đồng bộ giữa thiết bị khoan[r]

7 Đọc thêm

Thiết kế cung cấp điện cho các phụ tải

THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN CHO CÁC PHỤ TẢI

Mục lụcChương I:Phân tích nguồn và phụ tải.Chương II:Cân bằng công suất trong hệ thống điện.Chương III:Lựa chọn cấp điện áp.Chương IV:Các phương án nối dây của mạng điện và phương án tối ưu.Chương V:Chọn máy biến áp và sơ đồ nối điện chính.Chương VI:Tính toán các chế độ của lưới điện.Chương VII:Tính[r]

48 Đọc thêm

ĐỒ ÁN MÔN HỌC LƯỚI ĐIỆN-LÊ MAI HƯƠNG

ĐỒ ÁN MÔN HỌC LƯỚI ĐIỆN-LÊ MAI HƯƠNG

2.2:So sánh các phương án về mặt kỹ thuật .
Đối với mỗi phương án được giữ lại để so sánh về mặt kỹ thuật ta cần phải tính toán các nội dung như sau :
•Lựa chọn điện áp định mức.
oNguyên tắc chọn
Điện áp định mức của mạng điện ảnh hướng chủ yếu đến các chỉ tiêu kinh tế -kỹ thuật,cũng như các[r]

69 Đọc thêm

Luận án tiến sĩ nghiên cứu đặc điểm quá trình cháy và hình thành phát thải của động cơ LGG diesel

LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM QUÁ TRÌNH CHÁY VÀ HÌNH THÀNH PHÁT THẢI CỦA ĐỘNG CƠ LGG DIESEL

TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN 1. Nghiên cứu sử dụng lưỡng nhiên liệu LPGdiesel trên động cơ diesel bằng phương pháp phun LPG vào đường nạp động cơ là phù hợp nhất. 2. Đã ứng dụng phần mềm hiện đại AVLBoost và xây dựng một mô hình kết hợp lập trình bằng ngôn ngữ FORTRAN để tính toán mô phỏng[r]

174 Đọc thêm

Thiết kế cầu bê tông cốt thép chữ I căng sau ( Đồ án tốt nghiệp khoa cầu đường)

THIẾT KẾ CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP CHỮ I CĂNG SAU ( ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA CẦU ĐƯỜNG)

Việc tính toán và thiết kế cầu dựa trên các chỉ tiêu kỹ thuật sau:
Tiêu chuẩn thiết kế : TCN 27205.
Quy mô xây dựng: vĩnh cửu.
Tải trọng : đoàn xe HL93 và đoàn người 300daNm
2
.
Khổ cầu : B= 7,0+ 2 2(m)
Khẩu độ cầu : L0=166(m).
Độ dốc ngang : 2%.
Sông thông thuyền cấp : IV

186 Đọc thêm

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH KHAI THÁC LỘ THIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH KHAI THÁC LỘ THIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN CHUNG 3
THIẾT KẾ SƠ BỘ KHUĐÔNG MỎ ĐỒNG SIN QUYỀN LÀO CAI 3
CHƯƠNG 1 4
TÌNH HÌNH CHUNG CỦA VÙNG MỎ 4
VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT CỦA KHOÁNG SÀNG 4
1.1. Tình hình chung của vùng mỏ 4
1.2. Đặc điểm địa chất của khoáng sàng 5
1.3. Điều kiện Địa chất thuỷ văn 12
1.4.Điều k[r]

203 Đọc thêm

ĐỒ ÁN KHAI THÁC: THIẾT KẾ SƠ BỘ KHU ĐÔNG MỎ ĐỒNG SIN QUYỀN LÀO CAI. NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ NỔ MÌN HỢP LÝ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ NỔ MÌN TẠI KHU ĐÔNG MỎ ĐỒNG SIN QUYỀN LÀO CAI.

ĐỒ ÁN KHAI THÁC: THIẾT KẾ SƠ BỘ KHU ĐÔNG MỎ ĐỒNG SIN QUYỀN LÀO CAI. NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ NỔ MÌN HỢP LÝ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ NỔ MÌN TẠI KHU ĐÔNG MỎ ĐỒNG SIN QUYỀN LÀO CAI.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 4
PHẦN CHUNG 7
THIẾT KẾ SƠ BỘ KHU ĐÔNG MỎ ĐỒNG SIN QUYỀN LÀO CAI 7
CHƯƠNG 1 8
TÌNH HÌNH CHUNG CỦA VÙNG MỎ 8
VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT CỦA KHOÁNG SÀNG 8
1.1. Tình hình chung của vùng mỏ 8
1.2. Đặc điểm địa chất của khoáng sàng 9
1.3. Điều kiện Địa chất thuỷ văn 15
1.4.Điều[r]

180 Đọc thêm

XỬ LÝ ĐẤT YẾU ĐẦU CẦU BẰNG CỌC XI MĂNG ĐẤT

XỬ LÝ ĐẤT YẾU ĐẦU CẦU BẰNG CỌC XI MĂNG ĐẤT

Đây là file tác giả dùng các giải pháp xử lý đất yếu để so sánh đưa ra giải pháp tối ưu cho nền đường đầu cầu như: PVD, SD, SCP, CMD...Qua phân tích tính toán từng giải pháp. căn cứ vào chỉ tiêu kỹ thuật cũng như chỉ tiêu kinh tế. LV đã đưa ra được giải pháp lựa chọn cuối cùng cho nền đường đầu cầu

130 Đọc thêm

Biological testing ISO IEC 17025 application document

BIOLOGICAL TESTING ISO IEC 17025 APPLICATION DOCUMENT

Các yêu cầu cơ bản của phòng thí nghiệm khi xây dung theo ISO 17025 đối với các chỉ tiêu vi sinh vật học.Những kỹ thuật test cơ bản trong phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 17025
Tài lieu xây dung năm 2013 bởi các nhà khoa học Úc

18 Đọc thêm

Tài liệu ôn thi lý thuyết nguyên lý kế toán đại học Thương Mại

TÀI LIỆU ÔN THI LÝ THUYẾT NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Tài liệu ôn thi lý thuyết nguyên lý kế toán đại học Thương Mại
CHƯƠNG I : HẠCH TOÁN
I. HẠCH TOÁN: Là hệ thống quan sát đo lường tính toán và ghi chép của con người về các hoạt động kinh tế xh diễn ra trong quá trình tái sản xuất xh nhằm thu thập cung cấp đầy đủ các thông tin về quá trình đó để chỉ[r]

14 Đọc thêm

Cùng chủ đề