HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI":

khắc phục hiện tượng phương sai sai số thay đổi thảo luận kinh tế lượng

KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI THẢO LUẬN KINH TẾ LƯỢNG

Phương sai của sai số thay đổi có thể do một trong các nguyên nhân sau:
•Do bản chất của các mối quan hệ kinh tế: có nhiều mối quan hệ kinh tế đã chứa đựng hiện tượng này. Chẳng hạn mối quan hệ giữa thu nhập và tiết kiệm, thông thường thu nhập tăng thì mức độ biến động của tiết kiệm cũng tăng.
•Do[r]

38 Đọc thêm

BÀI GIẢNG MÔN KINH TẾ LƯỢNG của ĐH TRÀ VINH Chương 3: PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI

BÀI GIẢNG MÔN KINH TẾ LƯỢNG CỦA ĐH TRÀ VINH CHƯƠNG 3: PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI

Bản chất hiện tượng phương sai sai số thay đổiHậu quả của phương sai sai số thay đổiCách phát hiện phương sai sai số thay đổiCách khắc phục phương sai sai số thay đổiXét ví dụ mô hình hồi quy 2 biến trong đó biến phụ thuộc Y là chi tiêu của hộ gia đình và biến giải thích X là thu nhập khả dụng của h[r]

29 Đọc thêm

THỰC HÀNH EVIEW HƯỚNG DÂN THỰC HÀNH EVIEW

THỰC HÀNH EVIEW HƯỚNG DÂN THỰC HÀNH EVIEW

cách sử dụng thực hành eview , thực hành eview trong kinh tế lượng, sử dụng eview thành thạo, phát hiện hiện tượng tương quan, hiện tượng đa cộng tuyến, kiểm định white , kiểm định Glejser, kiểm định park , phát hiện hiện tượng phương sai sai số thay đổi

11 Đọc thêm

Slide PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI

SLIDE PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI

Do bản chất của các biến số trong mô hình.
Do các phương tiện thu thập, kỹ thuật xử lý thông tin và bảo quản ngày càng hoàn thiện do đó sai số ngày càng giảm phương sai giảm.
Do con người có khả năng rút kinh nghiệm và thích nghi tốt hơn.
Mô hình chỉ định sai, xuất hiện các quan sát ngoại lai[r]

15 Đọc thêm

Phương sai của sai số thay đổi

PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI

MỤC LỤC Trang
I.LÝ THUYẾT
1. Thế nào là hiện tượng phương sai của sai số thay đổi……………...….………..3
2. Bản chất của hiện tượng phương sai của sai số thay đổi………………………..3
3. Nguyên nhân của hiện tượng phương sai sai số thay đổi……………………….4
4. Hậu qu[r]

25 Đọc thêm

Slide kinh tế lượng TỰ TƯƠNG QUAN

SLIDE KINH TẾ LƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN

Các ước lượng õ vẫn là các ước lượng tuyến tính, không chệch nhưng không còn là ước lượng hiệu quả nữa.
Phương sai ước lượng được của các ước lượng bình phương nhỏ nhất thông thường là chệch.
Tự tương quan thường gây ra phương sai sai số thay đổi
Các kiểm định T và F không đáng tin cậy.
Kết[r]

22 Đọc thêm

Hiện tượng đa cộng tuyến trong kinh tế lượng

HIỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN TRONG KINH TẾ LƯỢNG

Phần 1: Lý thuyết cơ bản về hiện tượng đa cộng tuyến1, Khái niệm đa cộng tuyến và nguyên nhân.1.1 Khái Niệm1.2. Nguyên nhânDo phương pháp thu thập dữ liệu: Các giá trị của các biến độc lập phụ thuộc lẫn nhau trong mẫu nhưng không phụ thuộc lẫn nhau trong tổng thể.1.3 Uơc lượng khi có đa cộng tuyến1[r]

25 Đọc thêm

NHẬN DẠNG ĐỀ THI KINH TẾ LƯỢNG

NHẬN DẠNG ĐỀ THI KINH TẾ LƯỢNG

௡ି௞మଵିோ(ಽ)x௠Trong đó:L: mô hình lớn ( mô hình có nhiều biến),N: mô hình nhỏ ( có ít biến hơn),n: số quan sát đề bài cho,k: số hệ số của mô hình lớn,m: số biến bỏ ra khỏi mô hình5. Các dạng bài về kiểm định giả thiết của mô hình.Trong các dạng bài kiểm định xem mô hình mắc phải khuyết tật gì ( đa cộn[r]

7 Đọc thêm

Slide MÔ HÌNH HỒI QUI BỘI

SLIDE MÔ HÌNH HỒI QUI BỘI

Giả thiết 1: Hàm hồi qui có dạng tuyến tính đối với các tham số.
Giả thiết 2: Các biến độc lập (giải thích) là phi ngẫu nhiên hay xác định.
Giả thiết 3: Kỳ vọng của các yếu tố ngẫu nhiên bằng không: E(Ui) = 0 với i
Giả thiết 4: Phương sai sai số ngẫu nhiên không thay đổi (thuần nhất):[r]

30 Đọc thêm

CHƯƠNG 7 PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI

CHƯƠNG 7 PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI

Chương 7Phương sai thay đổiI. Bản chất và nguyên nhân phương sai thay đổiBản chất : Phương sai có điều kiện của Ui không giống nhau ở mọi quan sát.Var (Ui) = (i=1,2,…,n)Nguyên nhân :- Do bản chất của các mối quan hệ trong kinh tế chứa đựng hiện tượng này.2iσ -Do kỹ thuật[r]

13 Đọc thêm

slide thảo luận về kinh tế lượng

SLIDE THẢO LUẬN VỀ KINH TẾ LƯỢNG

1.1 Định nghĩa:
Phương sai sai số thay đổi sảy ra khi giả thiết:
Var(Uᵢ ) = (với i ≠ j) bị vi phạm
Khi giả thiết phương sai sai số đồng đều bị vi phạm thì mô hình hồi quy gặp phải hiện tượng này.
1.2 Nguyên nhân:
Do bản chất của mối liên hệ của các đại lượng kinh tế.có nhi[r]

18 Đọc thêm

slide ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT TRONG MÔ HÌNH HỒI QUI ĐƠN

SLIDE ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT TRONG MÔ HÌNH HỒI QUI ĐƠN

Giả thiết 4: Phương sai sai số ngẫu nhiên không thay đổi (thuần nhất): Var(Ui) = 2
Giả thiết 5: Giữa các sai số ngẫu nhiên không có quan hệ tương quan: Cov(Ui, Uj) = 0 i ?j
Giả thiết 6: Sai số ngẫu nhiên U và biến độc lập X không có quan hệ tương quan: Cov(Ui, Xi) = 0
Giả thiết 7: Dạng hàm[r]

29 Đọc thêm

Bài tập thực hành eview

BÀI TẬP THỰC HÀNH EVIEW

Hướng dẫn thực hành eview hồi quy mô hình kinh tế lượng Phát hiện khuyết tật đa cộng tuyến
Hồi quy mô hình: LS TSL C DT NS
phát hiện phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi
phương sai sai số ngẫu nhiên thay đổi

13 Đọc thêm

Phương sai của sai số thay đổi và thực hành trên eview

PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI VÀ THỰC HÀNH TRÊN EVIEW

Mục lục
I) Lời mở đầu
II) Nội dung
1) Lý thuyết
a) Bản chất của phương sai của sai số thay đổi
b) Nguyên nhân và hậu quả phương sai của sai số thay đổi
c) Phương pháp phát hiện phương sai của sai số thay đổi
d) Biện pháp khắc phục
2) Ví dụ thực tế: thực hành trên eviews bài tập về thu nhập của các c[r]

39 Đọc thêm

BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ KHOA HỌC RA QUYẾT ĐỊNH (137)

BÀI TẬP XÁC SUẤT THỐNG KÊ KHOA HỌC RA QUYẾT ĐỊNH (137)

Tần số là số lần xuất hiện của các lượng biến nên luôn là một số tuyệt đối.3.Phương sai cho phép so sánh độ biến thiên của tiêu thức nghiên cứu của hai hiệntượng khác loại.Trả lời:(S)Giải thích: Phương sai cho phép đánh giá độ biến thiên của tiêu thức cùng loại.4.Khoảng tin cậy cho tha[r]

8 Đọc thêm

BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CÂY TRỒNG CHƯƠNG 2 ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ

BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CÂY TRỒNG CHƯƠNG 2 ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ

Chöông 2 - ÖÔÙC LÖÔÏNGCAÙC THAM SOÁ• NỘI DUNG• Ước lượng trung bình tổng thể– Ước lượng điểm trung bình tổng thể– Ước lượng khoảng trung bình tổng thể• Ước lượng phương sai tổng thể– Ước lượng điểm phương sai tổng thể– Ước lượng khoảng phương sai tổng thể• Ước lượng khoảng xác s[r]

30 Đọc thêm

TIEU LUAN THONG KE BAYES UNG DUNG TRONG TAI CHINH

TIEU LUAN THONG KE BAYES UNG DUNG TRONG TAI CHINH

trong đó x α gọi là phân vị mức α sẽ được xác định dựa vào niềm tin ban đầu về thamsố.Ví dụ:Giả sử mô hình về lợi nhuận hàng tháng của một loại tài sản tài chính có quy luậtchuẩn, N ( µ ,σ 2 ) (biến lợi nhuận là độc lập và có cùng phân phối tại các thời điểm),mô tả tốt sự hoạt động của nó. Và giả sử[r]

60 Đọc thêm

phương sai thay đổi eviews

PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI EVIEWS

Eviews cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu phức tạp, hồi qui và dự báo chạy trên Windows. Với Eviews ta có thể nhanh chóng xây dựng một mối quan hệ kinh tế lượng từ dữ liệu có sẵn và sử dụng mối quan hệ này để dự báo các giá trị tương lai. Eviews có thể hữu ích trong tất cả các loại nghiên cứu nh[r]

25 Đọc thêm

WORD

WORD

Yi ngoài Xi. Các Xi và các Yi độc lập với nhau. Gỉa thiết 2 : Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên với X bằng 0:E(u|X) = 0=> E(ui|xi) = 0 với mọi iKhi đó ta có: E(u) = 0Cov(X,u) = 0Tại mỗi giá trị của X = Xi bất kì thì trung bình và do đó tổng ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài X lên Y là bằ[r]

9 Đọc thêm