TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ":

Tầm quan trọng của thương mại quốc tế đối với nền kinh tế các nước. Liên hệ với Việt Nam.

TẦM QUAN TRỌNG CỦA THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ CÁC NƯỚC. LIÊN HỆ VỚI VIỆT NAM.

Tầm quan trọng của thương mại quốc tế đối với nền kinh tế các nước. Liên hệ với Việt Nam. Tình hình phát triển thương mại quốc tế. Tác động của thương mại quốc tế đối với sự phát triển của Việt Nam và các nước khác.

23 Đọc thêm

Chính sách thương mại quốc tế

CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Bài giảng Kinh tế quốc tế: Chương 5 Nguyễn Xuân Đạo, MIB
Mục tiêu trình bày trong chương 5 Chính sách thương mại quốc tế thuộc bài giảng Kinh tế quốc tế trình bày về nội dung, phương thức và ý nghĩa tác dụng của chính sách bảo hộ mậu dịch để thấy rõ tính tất yếu phải loại bỏ dần chính sách này trong đời sống thương mại quốc tế.

7 Đọc thêm

Chính sách thương mại quốc tế

CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Định nghĩa : Chính sách thương mại quốc tế là hệ thống các quan điểm, luật lệ, hiệp định quốc tế được chính phủ sử dụng để điều chỉnh hoạt động thương mại quốc tế phục vụ mục đích phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia trong một thời điểm nhất định.

15 Đọc thêm

CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

xuất khẩu là quan trọng và chiếm tỉ lệ cao nhất.– Chuyển hóa giá trị sử dụng làm thay đổi cơ cấu vật chất của tổng sản phẩm xã hội vàthu nhập quốc dân được sản xuất trong nước và thích ứng chúng với nhu cầu tiêu dùngvà tích lũy: nhất là ở những nước kém phát triển nhờ có xuất nhập khẩu, bằng việc xuất đinhững sản phẩm dưới dạng nguyên liệu, sản phâm tiêu dùng công nghiệp nhẹ, nông nghiệp, vàmáy móc,thiết bị và nguyên liệu cho sản xuất hoặc nhập về các sản phẩm mà trong nước chưacó khả năng sản xuất để phục vụ tiêu dùng, từ đó làm thay đổi cơ cấu sản phẩm xã hội.– Góp phần nâng cao hiệu quả của nền kinh tế bằng việc tạo môi trường thuận lợi choviệc sản xuất kinh doanh: khi tham gia vào trao đổi hàng hóa trên thị trường thế giới, nền kinhtế nước ta phải chấp nhận những nguyên tắc cạnh tranh trên thị trường, đòi hỏi hoạt động ngoạithương phải tính toán lỗ lãi, giảm chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm.Đồng thời, mở cửanên kinh tế còn giúp hình thành thay đổi cơ chế quản li kinh tế trong nước, tháo gỡ những rangbuộc, cản trở hoạt động ngoại thương… để tạo điều kiện knh doanh có hiện quả.22. Những đóng góp của Ngoại thương trong vấn đề giải quyết vốn và công nghệ trongquá trình phát triển kinh tế.Trả lời:– Vai trò tạo vốn của xuất khẩu: Để công nghiệp hóa đất nước trong một thời gian ngắn, đòihỏi ta phải có một số vốn rất lớn để nhập khẩu máy móc, thiết bị, kĩ thuật, công nghệ tiên tiến.Nguồn vốn để nhập khẩu có thể từ nhiều nguồn khác nhau như xuất khẩu, đầu tư, vay nợ nướcngoài, viện trợ,…tuy nhiên nguồn vốn từ xuất khẩu là khá quan trọng, vì các nguồn vốn còn lại kểtrên đều phải trả ở thời kì sau này. Mặc khác, cạnh tranh trong thương mại quốc tế và sự chuyênmôn hoá các ngành thế mạnh sẽ giúp các quốc gia sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn vốn tạo độnglực phát triển KT. Có thể thấy, nguồn thu về từ xuất khẩu hàng hóa luôn chiếm tỉ trọng lớn trêntổng nguồn thu hoạt động ngoại tệ (1991-1995 :66% ; 1996-2000 : 50%)– Nhập khẩu công nghệ: Thông qua nhập khẩu, thì các nước đặc biệt là các nước đang vàkém phát triển có thể nhập khẩu máy móc, thiết bị công nghệ cao( mà họ không thể sản xuấtđược) phục vụ cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đât nước. Ví dụ:Đức là nước đứngđầu công nghệ quang học. Những máy đo 3 chiều, máy công nghệ cao thì một số hãng của Đứcvà Thuỵ Sĩ đang làm chủ hoàn toàn và họ bán khắp thế giới.
Xem thêm

43 Đọc thêm

Đổi mới chính sách thương mại việt nam thời kỳ mở cửa

ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM THỜI KỲ MỞ CỬA

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI 2
I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI 2
1. Khái quát về thương mại 2
2. Khái quát về chính sách thương mại 3
II MỤC TIÊU VÀ VAI TRÒ CỦA CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI 4
1. Mục tiêu của chính sách thương mại 4
2. Vai trò của các chính sách thương mại 5
3. Yêu cầu đối với chính sách thương mại 6
III. NỘI DUNG CỦA MỘT SỐ CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM 7
1. Chính sách thương nhân 7
2. Chính sách mặt hàng 10
3. Chính sách thị trường 12
4. Chính sách đầu tư phát triển thương mại. 14
CHƯƠNG II: CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI NỘI ĐỊA Ở VIỆT NAM TRONG 20 NĂM ĐỔI MỚI 17
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI NỘI ĐỊA 17
1.Vai trò của chính sách thương mại nội địa trong nền kinh tế quốc dân 17
2. Nội dung của một số chính sách thương mại nội địa của nước ta trong thời gian 20 năm tiến hành công cuộc đổi mới nền kinh tế 18
II THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI NỘI ĐỊA CỦA VIỆT NAM TRONG 20 NĂM ĐỔI MỚI. 25
1. Khái quát về thực trạng thương mại trong 20 năm đổi mới 25
2. Thực trạng chính sách thương mại nội địa của Việt nam trong 20 năm đổi mới 34
CHƯƠNG III: CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 42
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM 42
1. Mục tiêu và nhiệm vụ của chính sách thương mại quốc tế 42
2. Nội dung cơ bản của chính sách thương mại quốc tế 43
II. THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM TRONG 20 NĂM ĐỔI MỚI 45
1. Thực trạng thương mại quốc tế trong 20 năm đổi mới 45
2. Thực trạng chính sách thương mại quốc tế của Việt nam trong giai đoạn từ 1986 2006 59
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách thương mại 77
III. BIỆN PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI CỦA NƯỚC TA TRONG THỜI GIAN TỚI 78
1. Đánh giá chung về chính sách thương mại của việt nam trong 20 năm đổi mới 78
2. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện chính sách thương mại của việt nam trong thời gian tới 79
KẾT LUẬN 83
TÀI LIỆU THAM KHẢO 84
Xem thêm

85 Đọc thêm

Điều chỉnh chính sách thương mại quốc tế của nước CHDCND Lào sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới

ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA NƯỚC CHDCND LÀO SAU KHI GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI

1.Tính cấp thiết của đề tài
Theo đường lối đổi mới của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (ĐNDCM Lào) và Chính phủ Lào, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (CHDCND Lào) phải có sự nỗ lực, cố gắng rất lớn trong việc hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) nói riêng. Đây là một trong những điều kiện rất cần thiết để mở cửa nền kinh tế và hội nhập vào nền kinh tế thế giới.
Ngày 2/2/2013, nước CHDCND Lào đã chính thức trở thành thành viên thứ 158 của WTO sau 15 năm đàm phán từ giai đoạn 1997-2013 và cũng là nước cuối cùng trong 10 thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) gia nhập WTO. Từ đó, có thể thúc đẩy nền kinh tế của Lào tăng trưởng với tốc độ nhanh và ổn định tiến tới đưa nước CHDCND Lào trở thành nước công nghiệp hóa-hiện đại hóa. Để đạt được điều đó, nước CHDCND Lào phải coi trọng việc xây dựng và không ngừng điều chỉnh các chính sách thương mại quốc tế cho phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia. Đồng thời, phù hợp với các chuẩn mực thương mại quốc tế hiện hành trên thế giới cũng như có thể thực hiện các cam kết và những yêu cầu đối với mỗi nước thành viên của WTO.
Có thể nói, chính sách thương mại quốc tế của một quốc gia có tầm quan trọng rất lớn, quyết định đến khả năng đưa nền kinh tế của quốc gia đó vượt ra bên ngoài phạm vi lãnh thổ đến với nền kinh tế thế giới với môi trường cạnh tranh khốc liệt, nhưng chứa đựng những cơ hội phát triển cho quốc gia đó. Đối với nước CHDCND Lào, việc xây dựng và điều chỉnh chính sách thương mại quốc tế rất được coi trọng cần phải tiếp tục xây dựng và điều chỉnh chính sách thương mại quốc tế cho phù hợp hơn trong hoàn cảnh mới nhằm đảm bảo đưa đất nước gia nhập thành công WTO, đạt được các mục tiêu trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoan 2011 - 2015 và hoàn thành mục tiêu phát triển thiên niên. Đó là “Cố gắng giảm tỷ lệ đói nghèo và đưa Lào thoát khỏi danh sách các nước kém phát triển vào năm 2020”.
Từ thực tế đó, tác giả quyết định lựa chọn đề tài “Điều chỉnh chính sách thương mại quốc tế của nước CHDCND Lào sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới” làm đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế của mình.
Xem thêm

109 Đọc thêm

Tầm quan trọng của việc học

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC HỌC

Học hành có tầm quan trọng rất lớn đối với cuộc đời của mỗi con người. Bài làm Học hành có tầm quan trọng rất lớn đối với cuộc đời của mỗi con người. Người xưa đã nhắc nhở con cháu rằng: "Nấu còn trẻ mà không chịu học hành đến khi lớn lên sẽ chẳng thể làm được việc gì có ích". Bên cạnh đó còn có những câu: “Có học thì như lúa như nếp, không học thì như rơm như cỏ". Hoặc: "Bất học bất tri lí" (Không học thì không biết lí lẽ, lẽ phải). Suốt lịch sử phát triển mấy ngàn năm, nhân loại đã tích lũy được một kho tri thức khổng lồ về tự nhiên và xã hội. Những tri thức ấy được lưu truyền từ đời này sang đời khác qua hình thức truyền miệng và chữ viết (sách). Muốn tiếp thu tinh hoa trí tuệ, con người chỉ có một con đưòng duy nhất là học suốt đời. Nói đến học là nói đến trí lực, một năng lực suy nghĩ, một trực quan nhạy bén, một tư duy hợp lí. Điều ấy hết sức cần thiết cho tất cả mọi người. Chính vì ngay từ lúc nhỏ, bất kì ai cũng phải được học hành. Trong mười hai năm ở trường phổ thông, học sinh được cung cấp những kiến thức sơ đẳng của một số bộ môn cơ bản như Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Ngoại ngữ... Tuy thế, học sinh phải chăm chỉ học hành thì mới hiểu và vững kiến thức một cách có hệ thống. Nếu lơ là, chểnh mảng, thiếu nghiêm túc trong việc học hành thì rốt cuộc là tốn thời gian, tiền bạc mà kết thu được chẳng đáng là bao. Thực tế cho thấy là có học có hơn. Mục đích của việc học là nhằm phục vụ mọi công việc đạt hiệu quả cao. Nếu ta đơn thuần làm việc theo thói quen kinh nghiệm có sẵn thì công việc sẽ tiến triển chậm và chất lượng không tốt. Cách làm như trên chỉ thích hợp với các công việc giản đơn, không cẩn nhiều đến trí tuệ. Còn đối với những công việc phức tạp liên quan đến khoa học kĩ thuật thì cung cách làm việc ấy là lạc hậu, lỗi thời. Muốn đạt hiệu quả trong mọi lĩnh vực, chúng ta bắt buộc phải học, phải được đào tạo chính theo từng chuyên ngành và trong suốt quá trình làm việc vẫn phải học tập không ngừng, bằng mọi hình thức khác nhau. Trong thời đại khoa học kĩ thuật phát triển với tốc độ nhanh như hiện nay tri thức (chất xám) của con người là tiền đề vô cùng quan trọng. Có nắm vững lí thuyết, chúng ta mới làm được những công việc phức tạp. Lí thuyết khoa học có tác dụng soi sáng, dẫn đường cho kĩ năng thực hành, nên người sẽ rút ngắn được thời gian mò mẫm, tìm hiểu thực tiễn, do đó sẽ tránh được những sai lầm đáng tiếc. Học không chỉ là quá trình rèn luyện tri thức mà còn là quá trình rèn luyện tình cảm và đạo đức. Con người ngoài cái trí còn cần có cái tâm. Học là để thấu hiểu những lẽ huyền bí của cuộc đời, của vũ trụ chứa đựng trong những kiến thức toán đơn giản hoặc trong những quy luật thịnh suy của một xã hội. Không hòa cái tâm của mình vào trong cuộc đời, vào vũ trụ để lắng tìm và cảm nhận thì làm sao có được những tín hiệu mách bảo cho trí tuệ con đường đến những lẽ huyền diệu và bí ẩn kia?. Như vậy là có biết bao kiến thức mới, kiến thức mới về cuộc đời, vẽ thế giới mà chúng ta tìm kiếm được không chỉ bằng trí mà còn bằng cả tâm hồn. Học cần có cái trí và cũng có cần có cái tâm là vì thế. Học cũng là để thêm cái trí, lành thêm cái tâm và để đóng góp tài đức của mình cho sự nghiệp xây dựng đất nước mạnh giàu, Điều quan trọng là đã học thì phải học đều các môn khoa học tự nhiên khoa học xã hội. Văn, Sử là những môn học cần thiết, nêu không nói là đặc biệt quan trọng để tạo nên nhân cách. Nếu chúng ta không coi trọng các môn này thì tâm hồn sẽ khô cứng, vô cảm trước con người và cuộc đời mà dẫn đến thái độ dửng dưng trước vẻ đẹp phong phú và sự giàu có của lịch sử văn hóa dân tộc. Sẽ không ai trách chúng ta khi chỉ thích học Tin học, Kinh tế Ngoại ngữ. Nhưng nếu chỉ giỏi chữ số mà quên chữ viết, giỏi kĩ thuật mà kém văn hóa thì là thiệt thòi lớn cho mỗi con người. Việc học hành quan trọng như vậy, do đó chúng ta không thể coi nhẹ vai trò của việc học hành. Đúng là: "Nếu không có học hành đến nơi đến chốn thi lớn lên, chúng ta sẽ chẳng làm được việc gì có ích". Hiện nay, một số bạn trẻ không nhận thức được tầm quan trọng của việc học đối với sự thành công hay thất bại của đời người. Nhận thức lệch lạc thường dẫn đến hành động sai lầm. Bỏ học đi chơi, giao du với những thành phần bất hảo để rồi bị rủ rê, sa ngã vào con đường cờ bạc, chơi bời, hút chích dần dần những người đó sẽ đánh mất nhân cách, mất khả năng làm việc và thành gánh nặng cho gia đình, xã hội. Một cuộc sống như thế không đáng gọi là cuộc sống của một con người chân chính. Đến lúc nào đó tỉnh ngộ, dẫu có ăn năn, hối hận thì cũng đã muộn màng. Những kiến thức mà chúng ta tiếp thu được từ nhà trường, sách vở và cuộc đời nếu đem áp dụng vào thực tiễn sẽ mang lại nhiều thành quả tinh thần vật chất cho cuộc sống của bản thân, gia đình và xã hội. Tri thức loài người mênh mông như biển cả ("Bể học vô bờ"). Dầu chúng ta có miệt mãi học suốt cuộc đời thì cũng chỉ là tiếp thu được một phần rất nhỏ Bác Hồ dạy: "Học ở trường, học trong sách vở; học lẫn nhau và học ở dân”. Lênin cũng từng khuyên thanh niên: "Học! Học nữa! Học mãi!". Đó là những lời khuyên chí lí, có giá trị đối với mọi thời đại. Nếu không coi trọng việc học chúng ta sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của đất nước ,giai đoạn mới. Xem thêm: Video bài giảng môn Văn học >>>>> Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2016 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu Hà Nội, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.
Xem thêm

2 Đọc thêm

TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHẤT XÁM

TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHẤT XÁM

Tầm quan trọng của chất xám•[Tầm quan trọng của chất xám] Bạn có thể có nhiều thịt, nhiều rau, và tất cảdụng cụ nấu nướng. Nhưng nếu bạn không có kiến thức nấu ăn thì những thứ đóchỉ những vật khô. Chỉ khi nào nó được sử dụng và phối hợp bởi bàn tay của mộtnhà bếp thì những thứ đó mới thành những món ăn ngon.Bạn có thể có nhiều mục đích chính trị, bạn có thể có nhiều tiền. Nhưngnếu bạn không có kiến thức để biến những thứ đó thành hành động thìcũng chẳng có ý nghĩa gì.Bạn có thể có nhiều ý tưởng cho những bài viết, những cuốn sách.Nhưng nếu bạn không có kiến thức thì cuốn sách bạn muốn thực hiện sẽmãi nằm trong đầu bạn.Bạn có thể có nhiều ý tưởng khởi nghiệp. Nhưng nếu bạn không có kiếnthức và không chủ động thì ý tưởng đó sẽ mãi mãi là ý tưởng.Bạn có thể có nhiều tài nguyên, nhiều dân số. Nhưng nếu bạn không cókiến thức để phối hợp và biến những thứ đó thành những sản phẩm vàdịch vụ, thì nền kinh tế đó chỉ là một sự khan hiếm.Vậy điều gì hay cái gì quan trọng nhất? Đó chính là kiến thức và nhữngngười có kiến thức để biến những ý tưởng thành hiện thực, để phối hợptất cả dụng cụ và tài nguyên thành những sản phẩm.Đó là tại sao người chủ, người đầu tư, người đầu cơ, người kinh doanh lànhững người quan trọng nhất chứ không phải là người lao động. Giá trịcủa lao động là cố định còn giá trị của kiến thức thì vô tận.Nhưng gần như định kiến xã hội thì nghĩ ngược lại.
Xem thêm

1 Đọc thêm

Bài giảng lý thuyết và chính sách môn thương mại quốc tế

BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT VÀ CHÍNH SÁCH MÔN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Bài giảng lý thuyết và chính sách môn thương mại quốc tế
Finger đã nói rằng: “Lý thuyết thương mại nhằm xác định ai đang đút tay vào
túi của ai. Chính sách thƣơng mại nhằm xác định ai nên nhấc tay đó ra”.Cả hai đều quan trọng

74 Đọc thêm

Xu hướng phát triển của thương mại quốc tế

XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

BẢNG CHÚ GIẢI CHỮ VIẾT TẮT4LỜI MỞ ĐẦU51. Tính cấp thiết của đề tài52. Tình hình nghiên cứu của đề tài53. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài64. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu65. Phương pháp nghiên cứu66. Kết cấu của đề tài6Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ71.1. Khái niệm71.2. Đặc điểm của thương mại quốc tế71.3. Vai trò của thương mại quốc tế71.4. Các hình thức của thương mại quốc tế:71.5. Các công cụ của chính sách thương mại quốc tế:81.5.1. Thuế quan81.5.2. Các công cụ phi thuế quan8Chương 2: XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ102.1. Thương mại quốc tế ngày càng phát triển nhanh và mạnh mẽ dưới tác động của toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế102.2. Sự hình thành và phát triển của các công ty xuyên quốc gia (TNCs)122.2.1. Khái niệm và sự hình thành các TNCs122.2.2. Sự phát triển của các TNCs122.2.3. Vai trò của các TNCs đối với thương mại quốc tế132.3. Sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của Thương mại điện tử162.3.1. Khái niệm và vai trò của Thương mại điện tử162.3.2. Tác động của Thương mại điện tử đến Thương mại quốc tế17Chương 3: VIỆT NAM TRONG XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHUNG CỦA THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ193.1. Việt Nam trong xu hướng hội nhập thương mại quốc tế193.1.1. Những thành tựu trong việc tự do hoá thương mại và mở cửa thị trường193.1.2. Sự phát triển của các TNCs tại Việt Nam213.1.3. Sự phát triển của Thương mại điện tử ở Việt Nam223.2. Định hướng chính sách cho Việt Nam trong xu thế phát triển chung của thương mại quốc tế233.2.1. Tập trung định hướng các hoạt động xuấtnhập khẩu phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững233.2.2. Lựa chọn đối tác để phát triển và mở rộng quan hệ thương mại quốc tế233.2.3. Bảo vệ quyền lợi của các nhà sản xuất trong nước243.2.4. Phát huy tiềm năng của thương mại điện tử24KẾT LUẬN25TÀI LIỆU THAM KHẢO26 BẢNG CHÚ GIẢI CHỮ VIẾT TẮTTCHToàn cầu hóaTMQTThương mại quốc tếTMĐTThương mại điện tửTNCsCông ty xuyên quốc giaWTOTổ chức thương mại thế giớiUNCTADDiễn đàn thương mại và phát triển Liên Hiệp quốcEULiên minh châu ÂuNAFTAHiệp định thương mại tự do Bắc MỹAFTAKhu vực mậu dịch tự do ASEANFTAKhu vực mậu dịch tự do LỜI MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tàiTrong giai đoạn hiện nay, toàn cầu hóa kinh tế đã trở thành một nhân tố thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của thương mại quốc tế. Thị trường sản xuất và tiêu thụ hàng hóa giờ đây không chỉ gói gọn trong nội bộ một quốc gia đơn lẻ mà luôn gắn liền với thị trường khu vực và thị trường thế giới. Do đó, mỗi diễn biến của hoạt động thương mại quốc tế đều tác động đến xu hướng chung của kinh tế thế giới và có những ảnh hưởng nhất định đến thương mại của từng quốc gia. Ở phương diện quốc gia, nắm bắt được những xu hướng này rất cần thiết trong việc hoạch định chính sách để đưa nền kinh tế tiến sâu vào quá trình hội nhập toàn cầu một cách có hiệu quả. Việt Nam đang trong quá trình đổi mới chuyển sang phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Việc đẩy mạnh tham gia vào hội nhập kinh tế thế giới là một khía cạnh quan trọng. Do vậy, việc nghiên cứu tìm hiểu sâu về xu hướng thương mại quốc tế là vấn đề không chỉ có ý nghĩa về mặt lý luận mà còn có ý nghĩa thực tiễn. Chính vì vậy mà nhóm chúng tôi chọn đề tài “Xu hướng phát triển của thương mại quốc tế” làm đề tài viết tiểu luận chung.2. Tình hình nghiên cứu của đề tàiLiên quan tới đề tài xu hướng phát triển của Thương mại quốc tế, ở trong nước đã có nhiều công trình nghiên cứ. Tiêu biểu là một số công trình sau: PGS.TS Kim Ngọc (2006), Triển vọng Kinh tế thế giới 2020, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. Trong cuốn sách này, tác giả đã phân tích và đánh giá những xu hướng phát triển của kinh tế thế giới nói chung cũng như thương mại quốc tế nói riêng, từ đó đưa ra triển vọng phát triển của Kinh tế thế giới trong tác động của toàn cầu hóa, hội nhập hóa đa phương, đa khu vực. PGS.TS Cao Duy Hạ (2010), “Việt Nam trong xu hướng phát triển Thương mại quốc tế ngày nay”, Tạp chí Tuyên giáo điện tử. Trong bài viết này, tác giả đã đưa ra những nhận định khách quan và rõ nét về bối cảnh thương mại quốc tế ngày nay và những tác động đến Việt Nam. Từ đó đề ra một số chính sách phát triển thương mại của Việt Nam để có thể phù hợp và thích nghi trong môi trường toàn cầu hóa hiện nay.
Xem thêm

26 Đọc thêm

Chính sách thương mại quốc tế của hoa kì và bài học cho việt nam

CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA HOA KÌ VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

Chính sách thương mại quốc tế của hoa kì và bài học cho việt nam
Chính sách thương mại quốc tế của hoa kì và bài học cho việt nam
Chính sách thương mại quốc tế của hoa kì và bài học cho việt nam
Chính sách thương mại quốc tế của hoa kì và bài học cho việt namChính sách thương mại quốc tế của hoa kì và bài học cho việt nam
Chính sách thương mại quốc tế của hoa kì và bài học cho việt nam
Chính sách thương mại quốc tế của hoa kì và bài học cho việt nam
Chính sách thương mại quốc tế của hoa kì và bài học cho việt nam
Chính sách thương mại quốc tế của hoa kì và bài học cho việt nam
Chính sách thương mại quốc tế của hoa kì và bài học cho việt nam
Chính sách thương mại quốc tế của hoa kì và bài học cho việt nam
Chính sách thương mại quốc tế của hoa kì và bài học cho việt nam
Chính sách thương mại quốc tế của hoa kì và bài học cho việt namChính sách thương mại quốc tế của hoa kì và bài học cho việt namChính sách thương mại quốc tế của hoa kì và bài học cho việt nam
Xem thêm

56 Đọc thêm

Bài giảng kinh tế vĩ mô Thương mại quốc tế

BÀI GIẢNG KINH TẾ VĨ MÔ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Bài giảng kinh tế vĩ mô Thương mại quốc tế
Nội dung bài giảng
1 Động cơ thương mại.
2 Thỏa hiệp chung trong thương mại quốc tế.
3 Thị trường ngoại hối.
4 Chính sách ngoại thương.
Lý thuyết về lợi thế trong thương mại quốc tế.
Các chính sách bảo hộ.
Lợi ích và thiệt hại của chính sách bảo hộ.

56 Đọc thêm

ĐO LƯỜNG KHẢ NĂNG PHỤC HỒI CỦA NỀN KINH TẾ TẦM QUAN TRỌNG VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

ĐO LƯỜNG KHẢ NĂNG PHỤC HỒI CỦA NỀN KINH TẾ TẦM QUAN TRỌNG VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

MỤC LỤC i
DANH MỤC BẢNG iii
DANH MỤC HÌNH iv
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v
TÓM TẮT 1
CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 2
1.1. LÝ DO NGHIÊN CỨU 2
1.2. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4
1.3. PHƯƠNG PHÁP VÀ SỐ LIỆU NGHIÊN CỨU 5
1.4. CẤU TRÚC BÀI NGHIÊN CỨU 6
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 7
2.1. KHÁI NIỆM, PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG PHỤC HỒI CỦA NỀN KINH TẾ 7
2.1.1. Khái niệm khả năng phục hồi và mức độ dễ tổn thương của nền kinh tế 7
2.1.2. Phương pháp phân tích khả năng phục hồi của nền kinh tế 10
2.2. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI KHẢ NĂNG PHỤC HỒI CỦA NỀN KINH TẾ 11
CHƯƠNG 3:PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, SỐ LIỆU VÀ CÁC KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 17
3.1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ SỐ LIỆU 17
3.1.1. Phương pháp nghiên cứu 17
3.1.2. Các biến số và nguồn số liệu 21
3.2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 27
3.2.1. Chỉ số khả năng phục hồi và chỉ số dễ tổn thương của nền kinh tế 27
3.2.2. Các nhân tố quyết định tính ít rủi ro của nền kinh tế 39
3.2.3. Chỉ số khả năng phục hồi và chỉ số dễ tổn thương trong việc giải thích hiệu suất của một nền kinh tế 40
3.2.4. Các nhân tố ngoại sinh ảnh hưởng tới khả năng phục hồi và mức độ dễ tổn thương của Việt Nam 41
3.2.5. Tác động của chỉ số khả năng phục hồi và chỉ số dễ tổn thương tới nền kinh tế Việt Nam 43
CHƯƠNG 4:KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 45
4.1. TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHÍNH 45
4.2. KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 46
4.3. HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG ĐI TIẾP THEO CỦA NGHIÊN CỨU 48
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1
PHỤ LỤC 5
Xem thêm

63 Đọc thêm

CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

CHIẾ Ế LƯ LƯỢ ỢC PH C PHÁ ÁT TRI T TRIỂ Ể KT KT- -XH XH 2 MỤ HỠNH CHIẾN LƯỢC PHỎT TRIỂN DỰA TRỜN CƠ SỞ NGUỒN LỰC TRONG NƯỚC: YỜU CẦU: - Điều tra chi tiết, ỏp dụng cỏc hệ thống quản lý ti[r]

14 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

ĐỀ CƯƠNG CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

- Đại hội VI của Đảng khẳng định: Kiờn quyết xúa bỏ cơ chế quản lý kiểu tập trung, quan liờu bao cấp, hỡnh thành đồng bộ cơ chế kế hoạch húa theo phương thức hạch toỏn kinh doanh XHCN - [r]

42 Đọc thêm

Tình hình tài chính Vietcombank tại Hà Nội và công tác quản lý tài sản giai đoạn gần đây

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VIETCOMBANK TẠI HÀ NỘI VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN GIAI ĐOẠN GẦN ĐÂY

Các ngân hàng thương mại kinh doanh thu lợi nhuận bằng cách cung cấp dịch vụ chuyển một loại tài sản này thành một loại tài sản khác cho công chúng. Khác với doanh nghiệp, tài sản của Ngân hàng thương mại là các tài sản tài chính, là loại tài sản mà quyền sở hữu và quyền sử dụng hoàn toàn tách rời nhau. Tài sản chính là nhân tố quan trọng phản ánh trình độ cũng như chất lượng hoạt động của ngân hàng. Do đó quản lý tài sản là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt, ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của Ngân hàng thương mại nhất là trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay.
Xem thêm

46 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH KINH TẾ QUỐC TẾ MỚI NHẤT

GIÁO TRÌNH KINH TẾ QUỐC TẾ MỚI NHẤT

Giáo trình kinh tế quốc tế mới nhất
Giáo trình gồm 6 chương
Chương 1: Thương mại quốc tế
Chương 2: Những công cụ của chính sách thương mại quốc tế
Chương 3: Ảnh hưởng của chính sách thương mại
Chương 4: Bảo hộ mậu dịch
Chương 5: Sự hợp nhất kinh tế
Chương 6: Tài chính quốc tế

56 Đọc thêm

CHUYÊN đề môn học tìm HIỂU các yếu tố ảnh hưởng tới cán cân thương mại tại việt nam

CHUYÊN ĐỀ MÔN HỌC TÌM HIỂU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CÁN CÂN THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM

MỤC LỤC

A. LỜI MỞ ĐẦU 1
B. NỘI DUNG 2
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC TÀI CHÍNH QUỐC TẾ. 2
1.1. Giới thiệu chung về môn học. 2
1.2. Những kiến thức chính trong môn học. 2
1.3. Lựa chọn chuyên đề môn học 4
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH “CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CÁN CÂN THƯƠNG MẠI VÀ THỰC TRẠNG CÁN CÂN THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM”. 5
2.1. Giới thiệu chung về cán cân thương mại. 5
2.2. Tác dụng của cán cân thương mại. 5
2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến cán cân thương mại. 6
2.3.1. Xuất khẩu. 6
2.3.2. Nhập khẩu. 6
2.3.3. Tỷ giá hối đoái. 6
2.3.4. Các chính sách của chính phủ. 6
2.4. Tác động của cán cân thương mại đến nền kinh tế. 7
2.4.1. Tác động tích cực 7
2.4.2. Tác động tiêu cực. 7
2.5. Thực trạng cán cân thương mại tại Việt Nam những năm gần đây. 8
2.5.1. Giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2011. 8
2.5.2. Giai đoạn 20122013 và quý I năm 2014. 11
2.6. Nguyên nhân thâm hụt cán cân thương mại. 14
2.7. Biện pháp cải thiện cán cân thương mại. 15
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ MÔN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ. 18
3.1. Giảng dạy học phần. 18
3.2. Giáo trình và tài liệu học tập. 19
3.3. Cơ sở vật chất. 19
3.3.1.Thuận lợi. 19
3.3.2. Khó khăn. 19
3.4. Tính hữu ích, thiết thực của môn tài chính quốc tế. 19
B. LỜI KẾT 21
C. TÀI LIỆU THAM KHẢO 22


A. LỜI MỞ ĐẦU

Môn tài chính quốc tế là môn học rất thiết thực và hữu ích. Môn học này cung cấp kiến thức về môi trường tài chính quốc tế mà tại đó các công ty sẽ hoạt động trong quá trình hội nhập với nền kinh tế toàn cầu. Môn học này trang bị cho sinh viên kiến thức về các lý thuyết kinh điển trong tài chính quốc tế thể hiện mối tương quan giữa các biến số kinh tế vĩ mô như lạm phát, lãi suất và tỷ giá; lựa chọn các chính sách trong nhiều kịch bản kinh tế khác nhau. Các mô hình khủng hoảng tài chính cũng được giới thiệu đến sinh viên thông qua các cuộc khủng hoảng xảy ra trong vài thập niên trở lại đây.
Và kiến thức của môn học này là khá nhiều nhưng trong bài tiểu luận này tôi sẽ đi sâu làm rõ hơn về “các yếu tố ảnh hưởng tới cán cân thương mại và thực trạng cán cân thương mại tại Việt Nam”. Nước ta là một nước đang phát triển nên cán cân thương mại hàng hóa luôn chiếm tỷ trọng lớn trong cán cân vãng lai. Nên tôi đã chọn đề tài này để thấy được tầm quan trọng của cán cân thương mại đối với nền kinh tế nói riêng và đời sống kinh tế xã hội của nước ta nói chung.
Do kiến thức còn hạn chế, nên bài tiểu luận của em chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sai sót, mong được sự góp ý của cô để bài tiểu luận của em được hoàn thiện hơn.
Xem thêm

23 Đọc thêm

tac dong cua viec gia nhap wto doi voi nong nghiep

TAC DONG CUA VIEC GIA NHAP WTO DOI VOI NONG NGHIEP

WTO là tổ chức thương mại quốc tế được thành lập ngày 11 1995, tiền thân là Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT), nhằm thảo luận để đưa ra phương thức qui định thương mại thế giới, đề ra các nguyên tắc về bảo hộ mậu dịch. Tất cả những qui định đó dựa trên 5 nguyên tắc cơ bản, đó là: (1) thương mại không phân biệt đối xử;(2) thương mại ngày càng được tự do hơn thông qua đàm phán;(3) dễ dự đoán, dự báo;(4) tạo ra môi trường cạnh tranh ngày càng bình đẳng;(5) dành cho các nước đang phát triển một số ưu đãi. Nhận thấy đây là cơ hội mở rộng, phát triển kinh tế, nâng tầm giao thương hàng hóa lên một bậc cao hơn và đưa đất nước hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, hướng tới một cộng đồng năng động vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng. Do đó, Việt Nam cũng đã làm đơn xin gia nhập WTO từ năm 1995, và đã trải qua nhiều phiên đàm phán song phương với các đối tác thương mại và đàm phán đa phương, làm việc với Đoàn công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO. sau 11 năm đàm phán, thương lượng với nổ lực đầy quyết tâm để gia nhập WTO, ngày 7 tháng 11 năm 2006 Việt Nam đã chính thức gia nhập tổ chức thương mại thế giới. Phía trước là cả một con đường rộng thênh thang nhưng đầy thử thách cho sự phát triển kinh tế đất nước nói chung và nông nghiệp, nông thôn nói riêng. Đảng, nhà nước và toàn bộ lực lượng xã hội đã không lưỡng lự trước ngã ba lịch sử mà chúng ta đã lựa chọn con đường tiến lên cùng nhân loại. Ai cũng biết rằng cơ hội sẽ đến nếu chúng ta đồng tâm hiệp lực, lựa chọn các quyết sách thông minh và nhiều thách thách, chướng ngại, rủi ro chờ đợi chúng ta ở phía trước. Cơ hội tiềm năng đã có, rủi ro đang rình rập, vậy làm thế nào để chúng ta biến cơ hội tiềm năng thành hiện thực và khai thác tối đa lợi ích của nó, đồng thời hạn chế đến mức tối thiểu những nguy cơ. Thông qua môn học Luật kinh doanh thương mại quốc tế bản thân tôi phần nào đã nhận thấy tầm quan trọng về các chính sách, thể chế về pháp luật và các định hướng chiến lược mà nhà nước ta áp dụng khi gia nhập WTO. Trong khuôn khổ thời gian cho phép tôi xin được nêu lên những ý kiến về Những tác động của việc gia nhập WTO đối với lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam, đề tại chủ yếu giải quyết một số câu hỏi sau:1.Chúng ta cần hoàn thiện và xây dựng những chính sách mới gì để hài hoà hoá và hợp chuẩn chính sách nông nghiệp và nông thôn phù hợp với khuôn khổ và chuẩn mực quốc tế?2.Cần có những chính sách gì để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp Việt Nam, của các doanh nghiệp trong nông nghiệp, nông thôn và của các ngành hàng nông lâm sản, đặc biệt là các ngành hàng nông lâm sản chủ lực? Hay nói một cách khác là cần có những chính sách và cơ chế gì để thúc đẩy sự phát triển của ngành, của doanh nghiệp của sản phẩm ngành nông nghiệp, nông thôn?3.Liệu chúng ta có phải điều chỉnh lại các định hướng chiến lược phát triển trong cơ cấu ngành nông lâm nghiệp không? Nếu có chiến lược điều chỉnh đó là gì, thể chế chính sách gì để khuyến khích sự điều chỉnh này?4. Chúng ta cần có cơ chế và chính sách gì để tận dụng và khai thác triệt để các qui định, các công cụ của WTO nhằm bảo vệ và hỗ trợ nền nông nghiệp và nông thôn nước ta trước sự cạnh tranh của nông sản thế giới? Các biện pháp và công cụ này đương nhiên là phù hợp với qui định của WTO và cam kết của nước ta khi gia nhập.Hôi nhập kinh tế quốc tế là vấn đề phức tạp, tác động nhiều chiều và cũng là vấn đề mới mẻ. Ngành nông nghiệp và nông thôn sẽ chịu tác động rất lớn. Trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và viết đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Do vậy, bản thân tôi rất mong được sự chia sẻ, nhận được sự trao đổi và đóng góp nhiều ý tưởng của Giảng viên và các bạn đọc để tiểu luận được hoàn thiên hơn
Xem thêm

21 Đọc thêm

Một số giải pháp kỹ thuật nghiệp vụ nhằm hạn chế rủi ro và tranh chấp thương mại thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu tại Công ty Vật tư công nghiệp Hà nội

MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO VÀ TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI THÔNG QUA VIỆC KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Thương mại quốc tế là một bộ phận hữu cơ của nền kinh tế thị trường. Trong thế giới hiện đại, trước xu thế toàn cầu hoá, khu vực hoá nền kinh tế thế giới, mọi quốc gia mọi khu vực đều không thể đứng ngoài xu thế này. Cùng với chính sách đổi mới mở cửa nền kinh tế, nước ta đã và đang nhanh chóng hội nhập vào xu thế chung này, hoạt động xuất nhập khẩu đã thực sự chiếm một vị trí quan trọng trong toàn bộ hoạt động kinh tế đối ngoại và trở thành nguồn tích luỹ chủ yếu cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, Đảng và Nhà nước ta khẳng định: “ Không ngừng mở rộng và phân công hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học, kỹ thuật đẩy mạnh các hoạt động xuất nhập khẩu, đó là các đòi hỏi khách quan của thời đại” Để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh quốc tế được thực hiện một cách thuận lợi và an toàn, một nghiệp vụ quen thuộc đối với mọi thương nhân là việc xây dựng các hợp đồng. Nh vậy, hợp đồng là cầu nối giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu trong hoạt động mua bán hàng hoá và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả trong lợi Ých kinh tế lẫn quan hệ ngoại giao đối với những nước đó. Tuy nhiên do hạn chế về nhiều mặt, việc mua bán thông qua hợp đồng với bạn hàng quốc tế vẫn còn nhiều mới mẻ đối với các doanh nghiệp Việt nam. Thực tế cho thấy việc thiếu những kiến thức pháp lý cần thiết trong hoạt động ký kết và thực hiện hợp đồng đã mang lại nhiều hậu quả khôn lường mà nhiều doanh nghiệp đã phải gánh chịu. Những thiệt hại về tài sản, tiền bạc sự mất uy tín
Xem thêm

82 Đọc thêm

Cùng chủ đề