NGUYÊN TẮC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "NGUYÊN TẮC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT":

Tiểu luận môn học Báo cáo tài chính HỢP NHẤT KINH DOANH

TIỂU LUẬN MÔN HỌC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT KINH DOANH

Tiểu luận môn học Báo cáo tài chính HỢP NHẤT KINH DOANH

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỢP NHẤT KINH DOANH
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN HỢP NHẤT KINH DOANH
CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN HỢP NHẤT KINH DOANH
CHƯƠNG 4: NGUYÊN TẮC LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TRONG TRƯỜNG HỢP HỢP NHẤT KINH DOANH DẪN ĐẾN QUAN HỆ CÔNG TY MẸ CÔNG TY CON
CHƯƠNG 5: CHUẨN MỰC QUỐC TẾ VỀ KẾ TOÁN HỢP NHẤT KINH DOANH
CHƯƠNG 6: SO SÁNH VỚI KẾ TOÁN QUỐC TẾ
CHƯƠNG 7: BÀI TẬP TỔNG HỢP

114 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2014 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2014 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấpnhận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam.4. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾUSau đây là các chính sách kế toán chủ yếu được Công ty áp dụng trong việc lập báo cáo tài chính hợpnhất giữa niên độ này:4.1 Ước tính kế toánViệc lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toándoanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tàichính hợp nhất yêu cầu Ban Tổng Giám đốc phải có những ước tính và giả định ảnh hưởng đến số liệubáo cáo về công nợ, tài sản và trình bày các khoản công nợ và tài sản tiềm tàng tại ngày lập báo cáo tàichính hợp nhất giữa niên độ, cũng như các số liệu báo cáo về doanh thu và chi phí trong suốt kỳ kế toángiữa niên độ. Kết quả hoạt động kinh doanh thực tế có thể khác với các ước tính, giả định đặt ra.4.2 Cơ sở hợp nhất báo cáo tài chínhBáo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ được hợp nhất từ báo cáo tài chính giữa niên độ của Công tymẹ và Công ty con do Công ty kiểm soát (công ty con) được lập cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2014 đếnngày 30/6/3014. Việc kiểm soát này đạt được khi Công ty có khả năng kiểm soát các chính sách tàichính và hoạt động của công ty con nhằm thu được lợi ích từ hoạt động của công ty này.Tất cả các nghiệp vụ và số dư giữa các công ty được loại bỏ khi hợp nhất báo cáo tài chính.4.3 Các khoản phải thu và dự phòng nợ khó đòiCuối kỳ, Công ty đã tiến hành trích lập dự phòng phải thu đối với một số khoản phải thu quá hạn thanhtoán theo quy định tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính. Số dự phòngCông ty đã trích lập lũy kế đến 30/6/2014 là 173.883.827 VND. Tại 30/6/2014, khoản phải thu củaCông ty Cổ phần Hoàng Hà là 188.712.283 VND, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Sơn là47.038.806 VND và của Công ty TNHH Thương mại & Vận tải Hoàng Gia là 108.238.504 VND đãquá hạn thanh toán trên 6 tháng, Ban Tổng Giám đốc Công ty đánh giá có khả năng thu hồi dần đượctrong tương lai gần nên Công ty không trích lập dự phòng. Ban Tổng Giám đốc Công ty cho rằng việcthực hiện như vậy là phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.4.4 Hàng tồn khoHàng tồn kho được xác định theo giá gốc, trường hợp giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiệnđược thì hàng tồn kho được xác định theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao
Xem thêm

35 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2011 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2011 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC BẾN THÀNH

này dựa trên kết qu công việc kiểm toán.Báo cáo tài chính hợp nhất của T p đoàn năm 2010 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán khác.Kiểm toán viên của công ty kiểm toán này đã đưa ra Báo cáo kiểm toán vào ngày 31 tháng 3 năm 2011có d ng ý kiến chấp nh n toàn bộ.Cơ sở ý kiếnChúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chu n mực kiểm toán Việt am. Các Chu n mựcnày yêu cầu công việc kiểm toán ph i l p kế ho ch và thực hiện để có ự đ m b o hợp lý rằng Báo cáotài chính hợp nhất không còn chứa đựng các ai ót tr ng yếu. Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán theophư ng pháp ch n mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, kiểm tra các bằng chứng ác minh nhữngthông tin trong Báo cáo tài chính hợp nhất đánh giá việc tuân thủ các Chu n mực và Chế độ kế toánhiện hành, các nguyên tắc và phư ng pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và ét đoán quan tr ngcủa Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Bến Thành cũng như cách trình bày tổng thểBáo cáo tài chính hợp nhất. Chúng tôi tin rằng công việc kiểm toán đã cung cấp những c ở hợp lý choý kiến của chúng tôi.Vấn đề ảnh hưởng đến ý kiến của Kiểm toán viênChúng tôi không được chỉ định kiểm toán cũng như không có điều kiện để soát xét Báo cáo tài chínhcủa Công ty cổ phần thư ng m i và dịch vụ âu Đài Ven ông đang được ph n ánh trong Báo cáo tàichính hợp nhất theo phư ng pháp vốn chủ ở hữu.6BÁO CÁO KIỂM TOÁN (tiếp theo)Ý kiến của Kiểm toán viênTheo ý kiến chúng tôi, ngo i trừ nh hưởng của vấn đề nêu trên, Báo cáo tài chính hợp nhất đề c p đãph n ánh trung thực và hợp lý trên các khía c nh tr ng yếu tình hình tài chính của T p đoàn t i thờiđiểm ngày 31 tháng 12 năm 2011, cũng như kết qu ho t động kinh doanh hợp nhất và các luồng lưuchuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chu n mực, Chế độ Kếtoán Doanh nghiệp Việt am hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
Xem thêm

51 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2008 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2008 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

Kính gửi:Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốcCông ty Cổ Phần Vận tải Xăng dầu VipcoChúng tôi đã tiến hành kiểm toán bảng Cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2008 cùng vớicác báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và Lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Công ty Cổ phầnVận tải Xăng dầu Vipco (gọi tắt là “Công ty”) cho năm tài chính kết thúc cùng ngày. Các Báo cáo tàichính hợp nhất kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tìnhhình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước khácngoài Việt Nam.Trách nhiệm của Ban Giám đốc và Kiểm toán viênNhư đã trình bày trong Báo cáo của Ban Giám đốc tại các trang 1 và 2, Ban Giám đốc Công ty có tráchnhiệm lập các Báo cáo tài chính hợp nhất. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về các Báo cáo tàichính hợp nhất này dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán.Cơ sở của ý kiếnChúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mựcnày yêu cầu chúng tôi phải lập kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lýrằng các Báo cáo tài chính hợp nhất không có các sai sót trọng yếu. Công việc kiểm toán bao gồm việckiểm tra, trên cơ sở chọn mẫu, các bằng chứng xác minh cho các số liệu và các Thuyết minh trên Báo cáotài chính hợp nhất. Chúng tôi cũng đồng thời tiến hành đánh giá các nguyên tắc kế toán được áp dụng vànhững ước tính quan trọng của Ban Giám đốc cũng như đánh giá về việc trình bày các thông tin trên Báocáo tài chính hợp nhất. Chúng tôi tin tưởng rằng công việc kiểm toán đã cung cấp những cơ sở hợp lý choý kiến của chúng tôi.Ý kiếnTheo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trêncác khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2008 cũng như kết quảhoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp vớicác Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán
Xem thêm

29 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý:- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:13CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆNĐịa chỉ: Số 79, Mai Hắc Đế, P.Bùi Thị Xuân, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà NộiBÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ I/2012Đơn vị tính: VNĐ10. Tăng, giảm TSCĐ vô hìnhKhoản mụcNguyên giá TSCĐ vô hìnhSố dư đầu kỳ- Mua trong kỳ- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp- Tăng do hợp nhất doanh nghiệp- Tăng khác- Thanh lý, nhượng bán- Giảm khácSố dư cuối kỳGiá trị hao mòn luỹ kếSố dư đầu kỳ- Khấu hao trong kỳ
Xem thêm

19 Đọc thêm

Thực trạng tình hình kế toán các khoản đầu tư vào công ty con trên báo cáo tài chính hợp nhất theo chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT THEO CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VIỆT NAM HIỆN HÀNH.

Thực trạng tình hình kế toán các khoản đầu tư vào công ty con trên báo cáo tài chính hợp nhất theo chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Thực trạng tình hình kế toán các khoản đầu tư vào công ty con trên báo cáo tài chính hợp nhất theo chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.


Thực trạng tình hình kế toán các khoản đầu tư vào công ty con trên báo cáo tài chính hợp nhất theo chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.


Thực trạng tình hình kế toán các khoản đầu tư vào công ty con trên báo cáo tài chính hợp nhất theo chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
Xem thêm

38 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ VIỆC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

ĐÁNH GIÁ VIỆC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Sau đó, Thông tư 23 đã hướng dẫn cụ thể một số nội dung của chuẩn mực 25 và cụ thể hóa nội dung cần thiết của các chuẩn mực có liên quan giúp cho việc lập báo cáo tài chính hợp nhất được[r]

36 Đọc thêm

CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI TỔNG CÔNG TY CIENCO 5

CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI TỔNG CÔNG TY CIENCO 5

Luận văn khảo sát thực trạng lập báo cáo tài chính hợp nhất
tại Tổng công ty công trình giao thông 5. Từ ñó,vận dụng cơsởlý
luận và các chuẩn mực kếtoán, ñể ñưa ra các giải pháp hoàn thiện ñể
việc cung cấp thông tin trên Báo cáo tài chính tại Tổng công ty công
trình giao thông 5 một cách chính xác và hiệu quảhơn.

26 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2015 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2015 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TIỀN GIANG

Các chi phí trả trước dài hạn được phân bổ trong khoảng thời gian trả trước hoặc thời gian mà cáclợi ích kinh tế tương ứng được tạo ra từ các chi phí này như sau:- Chi phí trả trợ cấp mất việc là toàn bộ chi phí mà Công ty chi ra để tinh giảm nhân sự bao gồmtrợ cấp mất việc làm, tiền hỗ trợ tìm việc làm,... Chi phí trả trợ cấp mất việc được phân bổ vào kếtquả hoạt động kinh doanh hợp nhất trong kỳ theo phương pháp đường thẳng trong thời gian 3năm theo quy định tại Thông tư số 180/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tàichính.- Các chi phí khác bao gồm chi phí sửa chữa, chi phí công cụ, dụng cụ và chi phí khác được phânbổ vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất trong kỳ theo phương pháp đường thẳng trong thờigian từ 2 đến 5 năm; riêng các công cụ, dụng cụ là coffa, cừ,.. sử dụng cho hoạt động thi côngxây dựng thủy lợi được phân bổ vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất trong kỳ theo quyếttoán chi phí công trình.14. Chi phí phải trảCác khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳđể đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất, kinh doanh trên cơsở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu cóchênh lệch với số đã trích, Công ty tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phầnchênh lệch.15. Dự phòng phải trả ngắn hạnCác khoản dự phòng được ghi nhận khi Công ty có nghĩa vụ nợ hiện tại do kết quả từ một sự kiện đãxảy ra, và Công ty có khả năng phải thanh toán nghĩa vụ này. Các khoản dự phòng được xác địnhtrên cơ sở ước tính của Ban Tổng Giám đốc về các khoản chi phí cần thiết để thanh toán nghĩa vụ nợnày tại ngày lập Báo cáo.Chi phí bảo hành công trình xây dựng/ cơ khíDự phòng cho bảo hành được lập cho từng công trình xây dựng/ cơ khí có cam kết bảo hành với mứctrích lập theo các cam kết với khách hàng.Việc trích lập dự phòng chi phí bảo hành của Công ty được ước tính bằng 0,5%, 1% và 2% trêndoanh thu quyết toán của công trình xây dựng/ cơ khí có yêu cầu bảo hành. Chi phí bảo hành côngtrình xây dựng/ cơ khí được ghi nhận vào chi phí sản xuất chung trong kỳ.
Xem thêm

58 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2012 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2012 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

1.Cơ sở lập Báo cáo tài chính hợp nhấtBáo cáo tài chính hợp nhất được lập trên cơ sở kế toán dồn tích (trừ các thông tin liên quan đếncác luồng tiền).2.Cơ sở hợp nhấtBáo cáo tài chính hợp nhất bao gồm Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần kinh doanh và pháttriển Bình Dương (công ty mẹ) và các công ty con. Công ty con là đơn vị chịu sự kiểm soát củacông ty mẹ. Sự kiểm soát tồn tại khi công ty mẹ có khả năng trực tiếp hay gián tiếp chi phối cácchính sách tài chính và hoạt động của công ty con để thu được các lợi ích kinh tế từ các hoạt độngnày. Khi đánh giá quyền kiểm soát có tính đến quyền biểu quyết tiềm năng hiện đang có hiệu lựchay sẽ được chuyển đổi.Kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty con được mua lại hoặc bán đi trong năm đượctrình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất từ ngày mua hoặc cho đến ngàybán khoản đầu tư ở công ty con đó.Trong trường hợp chính sách kế toán của công ty con khác với chính sách kế toán của áp dụngthống nhất trong Tập đoàn thì Báo cáo tài chính của công ty con sẽ có những điều chỉnh thích hợptrước khi sử dụng cho việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất.Số dư các tài khoản trên Bảng cân đối kế toán giữa các công ty trong cùng Tập đoàn, các giaodịch nội bộ, các khoản lãi nội bộ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch này được loại trừ khilập Báo cáo tài chính hợp nhất. Các khoản lỗ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội bộcũng được loại bỏ trừ khi chí phí tạo nên khoản lỗ đó không thể thu hồi được.Lợi ích của cổ đông thiểu số thể hiện phần lợi nhuận và tài sản thuần của công ty con không nắmgiữ bởi các cổ đông của công ty mẹ và được trình bày ở mục riêng trên Báo cáo kết quả hoạtđộng kinh doanh hợp nhất và Bảng cân đối kế toán hợp nhất. Lợi ích của cổ đông thiểu số baogồm giá trị các lợi ích của cổ đông thiểu số tại ngày hợp nhất kinh doanh ban đầu và phần lợi íchcủa cổ đông thiểu số trong biến động của vốn chủ sở hữu kể từ ngày hợp nhất kinh doanh. Các
Xem thêm

53 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2014 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (TIẾP THEO)MẪU SỐ B 09 - DN/HN(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 30 là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất)Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính hợp nhất, kết quả hoạtđộng kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất theo các nguyên tắc và thông lệ kếtoán được chấp nhận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam.4.TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾUSau đây là các chính sách kế toán chủ yếu được Công ty áp dụng trong việc lập báo cáo tài chính hợpnhất này:4.1 Ước tính kế toánViệc lập báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệpViệt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất yêucầu Ban Giám đốc phải có những ước tính và giả định ảnh hưởng đến số liệu báo cáo về công nợ, tàisản và trình bày các khoản công nợ và tài sản tiềm tàng tại ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất cũngnhư các số liệu báo cáo về doanh thu và chi phí trong suốt năm tài chính. Kết quả hoạt động kinh doanhhợp nhất thực tế có thể khác với các ước tính, giả định đặt ra.4.2 Cơ sở hợp nhất báo cáo tài chínhBáo cáo tài chính hợp nhất được hợp nhất từ báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty do công ty mẹkiểm soát (công ty con) được lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014. Việc kiểm soát này đạtđược khi công ty mẹ có khả năng kiểm soát các chính sách tài chính và hoạt động của các công ty nhậnđầu tư nhằm thu được lợi ích từ hoạt động của các công ty này.Tất cả các nghiệp vụ và số dư giữa các Công ty được loại bỏ khi hợp nhất báo cáo tài chính.4.3 Các khoản phải thu và dự phòng nợ khó đòi
Xem thêm

34 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ - Hiện trạng khung pháp lý về Báo cáo tài chính ở việt nam và thực trạng về báo cáo tài chính hợp nhất tại Tập đoàn Kinh tế Hoàng Hà

LUẬN VĂN THẠC SỸ - HIỆN TRẠNG KHUNG PHÁP LÝ VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM VÀ THỰC TRẠNG VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TẠI TẬP ĐOÀN KINH TẾ HOÀNG HÀ

Báo cáo tài chính hợp nhất (BCTCHN) bắt đầu được lập vào cuối thế kỷ XIX tại Mỹ. Trải qua khoảng thời gian hơn 100 năm với nhiều thay đổi, BCTCHN đã có nhiều thay đổi. Trong chương này, tác giả muốn đề cập đến các vấn đề lý luận căn bản liên quan đến BCTCHN, việc vận dụng những lý luận đó đối với phương pháp lập BCTCHN một số quốc gia trên thế giới. Nội dung của chủ đề thứ nhất được chia thành 03 phần như sau:
• Tập đoàn kinh tế, mô hình công ty mẹ - công ty con.
• Lý luận kế toán về Báo cáo tài chính hợp nhất
• Kinh nghiệm của thế giới về BCTCHN
Xem thêm

156 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2014 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2014 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).2.2 . Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụngChế độ kế toán áp dụngCông ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Tàichính.Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toánCông ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã banhành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướngdẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.Hình thức kế toán áp dụngCông ty áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính.2.3 . Cơ sở hợp nhất Báo cáo tài chínhBáo cáo tài chính hợp nhất của Công ty được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính riêng của Công ty và báocáo tài chính của các công ty con do Công ty kiểm soát (các công ty con) được lập cho đến ngày 30 tháng 06 năm2014. Việc kiểm soát đạt được khi Công ty có khả năng kiểm soát các chính sách tài chính và hoạt động của cáccông ty nhận đầu tư nhằm thu được lợi ích từ hoạt động của các công ty này.Báo cáo tài chính của các công ty con được lập cho cùng năm kế toán với báo cáo tài chính của Công ty, áp dụngcác chính sách kế toán nhất quán với các chính sách kế toán của Công ty. Trong trường hợp cần thiết, Báo cáo tàichính của các công ty con được điều chỉnh để đảm bảo tính nhất quán trong các chính sách kế toán được áp dụngtại Công ty và các công ty con.Kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty con được mua hoặc bán đi trong năm được trình bày trong Báo cáotài chính hợp nhất từ ngày mua lại hoặc cho đến ngày bán khoản đầu tư ở công ty đó.Các số dư, thu nhập và chi phí chủ yếu, kể cả các khoản lãi hay lỗ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội bộđược loại trừ khi hợp nhất Báo cáo tài chính.Lợi ích của cổ đông thiểu số thể hiện phần lợi nhuận hoặc lỗ và tài sản thuần không nắm giữ bởi cổ đông củaCông ty và được trình bày ở mục riêng trên Bảng cân đối kế toán hợp nhấtBáo cáo kết quả kinh doanh hợpnhất.
Xem thêm

35 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2013 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2013 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013Bản thu ết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)Các chi phí liên quan đến bất động sản đầu tư phát sinh sau ghi nhận ban đầu được ghi nhận vàochi phí, trừ khi chi phí này có khả năng chắc chắn làm cho bất động sản đầu tư tạo ra lợi ích kinhtế trong tương lai nhiều hơn mức hoạt động được đánh giá ban đầu thì được ghi tăng nguyên giá.Khi bất động sản đầu tư được bán, nguyên giá và khấu hao l y kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãilỗ nào phát sinh đều được hạch toán vào thu nhập hay chi phí.Bất động sản đầu tư được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụngước tính. Số năm khấu hao của quyền sử dụng đất là 13 năm.11.Tài sản cố định v hìnhTài sản cố định vô hình được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn l y kế. Tài sản cố định vôhình của Tập đoàn bao gồm:Quyền sử dụng đấtQuyền sử dụng đất là toàn bộ các chi phí thực tế đã chi ra có liên quan trực tiếp tới đất sử dụng,bao gồm: tiền chi ra để có quyền sử dụng đất, chi phí cho đền bù, giải phóng mặt bằng, san lấpmặt bằng, lệ phí trước bạ,... Quyền sử dụng đất được khấu hao trong 49 năm.Phần mềm máy tínhGiá mua của phần mềm máy tính mà không phải là một bộ phận gắn kết với phần cứng có liênquan thì được vốn hoá. Nguyên giá của phần mềm máy tính là toàn bộ các chi phí đã chi ra tínhđến thời điểm đưa phần mềm vào sử dụng. Phần mềm máy tính được khấu hao theo phương phápđường thẳng trong 03 năm.12.Chi phí xâ dựn cơ bản dở dangChi phí xây dựng cơ bản dở dang phản ánh các chi phí liên quan trực tiếp đến việc xây dựng nhàxưởng và lắp đặt máy móc, thiết bị chưa hoàn thành và chưa lắp đặt xong. Việc tính khấu hao các
Xem thêm

56 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2013 - CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2013 - CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với Báo cáo tài chính hợp nhấtCÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNGĐịa chỉ: lô I, ô 24-29 đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình DươngBÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤTCho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013Bản thu ết minh Báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo)4.Đầu tư vào c ng t liên kếtCông ty liên kết là công ty mà Tập đoàn có những ảnh hưởng đáng kể nhưng không có quy nkiểm soát đối với các chính sách tài chính và hoạt động.Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty liên kết được bao gồm trong Báo cáo tài chính hợpnhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu từ ngày bắt đầu có ảnh hưởng đáng kể cho đến ngày ảnhhưởng đáng kể kết thúc. Khoản đầu tư vào công ty liên kết được thể hiện trên Báo cáo tài chínhhợp nhất theo chi phí đầu tư ban đầu và đi u chỉnh cho các thay đổi trong phần lợi ích trên tài sảnthuần của công ty liên kết sau ngày đầu tư. Nếu lợi ích của Tập đoàn trong khoản lỗ của công tyliên kết lớn hơn hoặc bằng giá trị ghi sổ của khoản đầu tư thì giá trị khoản đầu tư được trình bàytrên Báo cáo tài chính hợp nhất là bằng không trừ khi Tập đoàn có các nghĩa vụ thực hiện thanhtoán thay cho công ty liên kết.Chênh lệch giữa chi phí đầu tư và phần sở hữu của Tập đoàn trong giá trị hợp lý của tài sản thuầncó thể xác định được của công ty liên kết tại ngày mua được ghi nhận là lợi thế thương mại. Nếuchi phí đầu tư thấp hơn giá trị hợp lý của tài sản thuần có thể xác định được của công ty liên kếttại ngày mua, phần chênh lệch được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ phátsinh nghiệp vụ mua.Báo cáo tài chính của công ty liên kết được lập cùng kỳ kế toán với Tập đoàn. Khi chính sách kếtoán của công ty liên kết khác với chính sách kế toán áp dụng thống nhất trong Tập đoàn thì Báocáo tài chính của công ty liên kết sẽ có những đi u chỉnh thích hợp trước khi sử dụng cho việc lập
Xem thêm

34 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2010 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2010 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.3Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Softwarehttp://www.foxitsoftware.com For evaluation only.CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANGKhu Công nghiệp Biên Hoà II, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng NaiBáo cáo của Ban Tổng Giám đốc (tiếp theo)Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chínhhợp nhất của Công ty với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tàichính hợp nhất tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, đồng thời có trách nhiệm trong việc bảođảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vigian lận và các vi phạm khác.Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lýtình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2010, kết quả hoạt động kinh doanhhợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với cácchuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và tuân thủ các quy định pháp lý có liênquan.Đồng Nai, ngày 30 tháng 03 năm 2011TM. Ban Tổng Giám đốcTổng Giám đốcTsan Hsun Lin4
Xem thêm

28 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2015 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2015 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH

2.2 . Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụngChế độ kế toán áp dụngCông ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 củaBộ Tài chính.Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toánCông ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã banhành. Các Báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướngdẫn thực hiện Chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành đang áp dụng.2.3 . Thay đổi trong các chính sách kế toán và thuyết minhNgày 22/12/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanhnghiệp thay thế Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006, và có hiệu lực cho năm tài chính bắt đầu từhoặc sau ngày 01 tháng 01 năm 2015.Ảnh hưởng của các thay đổi chính sách kế toán theo hướng dẫn của Thông tư 200/2014/TT-BTC được áp dụngphi hồi tố. Công ty đã bổ sung thuyết minh thông tin so sánh trên Báo cáo tài chính hợp nhất đối với các chỉ tiêucó sự thay đổi giữa Thông tư 200/2014/TT-BTC và Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, tại Thuyết minh số 34.2.4 . Cơ sở lập Báo cáo tài chính hợp nhấtBáo cáo tài chính hợp nhất được trình bày theo nguyên tắc giá gốc.Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty được lập trên cơ sở hợp nhất Báo cáo tài chính riêng của Công ty và Báocáo tài chính của các công ty con do Công ty kiểm soát (các công ty con) được lập cho đến ngày 30 tháng 06hàng năm. Việc kiểm soát đạt được khi Công ty có khả năng kiểm soát các chính sách tài chính và hoạt động củacác công ty nhận đầu tư nhằm thu được lợi ích từ hoạt động của các công ty này.Báo cáo tài chính của các công ty con được lập cho cùng kỳ kế toán với Báo cáo tài chính của Công ty, áp dụngcác chính sách kế toán nhất quán với các chính sách kế toán của Công ty. Trong trường hợp cần thiết, Báo cáo tàichính của các công ty con được điều chỉnh để đảm bảo tính nhất quán trong các chính sách kế toán được áp dụngtại Công ty và các công ty con.Các số dư, thu nhập và chi phí chủ yếu, kể cả các khoản lãi hay lỗ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nộibộ được loại trừ khi hợp nhất Báo cáo tài chính.12
Xem thêm

46 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2013 ĐÃ KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2013 ĐÃ KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI

Lập báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằngTập đoàn sẽ tiếp tục hoạt động liên tục.●Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báocáo tài chính hợp nhất hợp lý nhằm hạn chế rủi ro sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.Ban Tổng Giám đốc đảm bảo rằng, Tập đoàn đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập báo cáo tài chính hợpnhất; các sổ kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tại bất kỳ thời điểm nào, với mức độ chínhxác hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn và báo cáo tài chính hợp nhất được lập tuân thủ cácChuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành. Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn cũng chịutrách nhiệm về việc quản lý các tài sản của Tập đoàn và do đó phải thực hiện các biện pháp thích hợp đểngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và những vi phạm khác.4CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZITầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 01, Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, T. Đồng NaiBÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)PHÊ DUYỆT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤTChúng tôi phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo. Báo cáo tài chính hợp nhất này phản ánh trungthực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn vào ngày 31 tháng 12 năm 2013, cũng như kết quảhoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùngngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán và Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy địnhpháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.Thay mặt Ban Tổng Giám đốc
Xem thêm

37 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2010 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VNN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2010 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VNN

Lợi thế thƣơng mạiLợi thế thương mại trên Báo cáo tài chính hợp nhất là phần phụ trội giữa mức giá phí hợp nhất kinhdoanh so với phần lợi ích của Công ty trong tổng giá trị hợp lý của tài sản, công nợ và công nợ tiềmtàng của công ty con, công ty liên kết, hoặc đơn vị góp vốn liên doanh tại ngày thực hiện nghiệp vụ đầutư. Lợi thế thương mại được coi là một loại tài sản vô hình, được tính khấu hao theo phương phápđường thẳng kể từ khi Công ty con bắt đầu đi vào hoạt động và có doanh thu, thời gian hữu dụng ướctính tối đa không quá 10 năm.8CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VIETNAMNETPhòng 0707 Toà nhà Thành Công, 25 Láng HạQuận Ba Đình, TP. Hà NộiBáo cáo tài chính hợp nhấtCho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT (tiếp theo)MẪU B 09-DN/HNCác Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo4.4Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiềnTiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản ký cược, ký quỹ, các khoảnđầu tư ngắn hạn hoặc các khoản đầu tư có khả năng thanh khoản cao. Các khoản có khả năng thanhkhoản cao là các khoản có khả năng chuyển đổi thành các khoản tiền mặt xác định và ít rủi ro liên quanđến việc biến động giá trị chuyển đổi của các khoản này.
Xem thêm

16 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1 NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

TẬP ĐOÀN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNGTHUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤTBÁO CÁO HỢP NHẤTQuý 1.2014Đơn vị tính là Đồng Việt Nam trừ trường hợp được ghi chú khác1.Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp1.1.Hình thức sở hữu vốnCông ty Cổ phần Giao nhận Vận Tải Ngoại Thương (dưới đây gọi tắt là Công ty) được thành lập theo Quyết địnhsố 1685/2002/QĐ/BTM, ngày 30 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Thương mại và Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh công ty cổ phần lần đầu số 0103002086 ngày 07/04/2003 do Sở KH và ĐT thành phố HN cấp và cácGiấy chứng nhận thay đổi sau đó với lần thay đổi gần đây nhất là vào ngày 29/05/2013Trụ sở chính tại số 2 Bích Câu, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.Ngoài ra, Công ty có mở Chi nhánh Hải Phòng đặt tại số 115 đường bao Trần Hưng Đạo, Quận Hải An, Thành phốHải Phòng.Vốn điều lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần là 54.720.000.000 đồngCông tty cóó đầuCôđầ tưt vàoà 01 côngô tyt con như
Xem thêm

20 Đọc thêm

Cùng chủ đề