CAM KẾT VỀ TÍNH ĐỘC LẬP CỦA THÀNH VIÊN NHÓM KIỂM TOÁN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CAM KẾT VỀ TÍNH ĐỘC LẬP CỦA THÀNH VIÊN NHÓM KIỂM TOÁN":

Tiểu luận Sự cần thiết về tính độc lập và tính thận trọng của kiểm toán viên

TIỂU LUẬN SỰ CẦN THIẾT VỀ TÍNH ĐỘC LẬP VÀ TÍNH THẬN TRỌNG CỦA KIỂM TOÁN VIÊN

Cùng với xu thế chung của thời đại quốc tế hóa và sự hợp tác hóa, nước ta cuốn theo dòng xoáy của sự phát triển hội nhập nền kinh tế thế giới. Sự ra nhập của nước ta vào AEC, TPP .. đánh dấu bước phát triển và thách thức lớn đó là sự cạnh tranh tự do và mạnh mẽ của các tập đoàn kinh tế, thị trường c[r]

21 Đọc thêm

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM (VACO)

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN VIỆT NAM (VACO)

Từ trước năm 1990, khái niệm về kiểm toán hoàn toàn xa lạ với nhiều người Việt Nam. Nhưng kể từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, thực hiện chính sách đổi mới, mở cửa, các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đã đem theo những kiến thức về kiểm toán độc lập. Kiểm toán độc lập được xem như một đi[r]

19 Đọc thêm

CÂU hỏi lý THUYẾT KIỂM TOÁN căn bản

CÂU HỎI LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN CĂN BẢN

Câu 1: Khái niệm và bản chất của kiểm toán. Mối quan hệ giữa kế toán và kiểm toán.Sự cần thiết khách quan của kiểm toán trong nền kinh tế thị trường?
Trả lời
Kiểm toán là quá trình các kiểm toán viên độc lập và có năng lực tiến hành thu thập bằng chứng về các thông tin cần được kiểm toán của một tổ[r]

15 Đọc thêm

thiết kế thử nghiệm kiểm soán cho chu trình kiểm toán hàng tồn kho năm 2014

THIẾT KẾ THỬ NGHIỆM KIỂM SOÁN CHO CHU TRÌNH KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO NĂM 2014

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1 2
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KIỂM TOÁN CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2
1.1. CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO VỚI VẤN ĐỀ KIỂM TOÁN 2
1.1.1. Bản chất và chức năng của chu trình hàng tồn kho ảnh hưởng tới công tác Kiểm toán. 2
1.1.1.1. Đặc điểm chung về chu trình hàng[r]

21 Đọc thêm

Nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán tại Công ty hợp danh Kiểm toán Việt Nam

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN VIỆT NAM

Tính cấp thiết của đề tài:Đứng trước xu thế tất yếu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Đảng và Nhà nước ta đã sớm nhận thức được và có chủ trương hội nhập với nền kinh tế thế giới. Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước, các ngành dịch vụ trong nước cũng phải được nâng cao để phù hợ[r]

92 Đọc thêm

LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN TNHH KPMG VIỆT NAM

LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN TNHH KPMG VIỆT NAM

Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức Kinh tế Thế giới WTO và trong một tương lai không xa Việt Nam sẽ mở cửa hoàn toàn dịch vụ tài chính, đặc biệt là dịch vụ kế toán kiểm toán cho các bên nước ngoài. Điều này dẫn đến một thực tế là thị trường tài chính, đặc biệt là các d[r]

79 Đọc thêm

Lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán Báo cáo tài chính ở các công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam

LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP TẠI VIỆT NAM

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ LẬP KẾ HOẠCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH ....................................... 8 1.1. LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH .. 8 1.1.1. Qui trình kiểm toán và vai trò của lập kế hoạch kiểm toán trong qui trình kiểm toán tài chính ...........[r]

45 Đọc thêm

PHÁP LUẬT VỀ TÁI CƠ CẤU QUẢN TRỊ NỘI BỘ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM

PHÁP LUẬT VỀ TÁI CƠ CẤU QUẢN TRỊ NỘI BỘ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM

quản trị tài sản Nợ - Có; kiểm toán nội bộ; quản lý tín dụng – sổ tay tín dụng;chiến lược kinh doanh; hệ thống thông tin quản lý; mô hình tổ chức; kế toánquốc tế; dịch vụ công nghệ. Để quản trị tốt, HĐQT cần có những hội đồng/ ủyban chuyên môn để giúp HĐQT đưa ra những quyết định và giám sát[r]

31 Đọc thêm

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC THỰC HIỆN

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC THỰC HIỆN

Hoạt động kiểm toán đang có những bước phát triển vượt bậc trong những năm gần đây đã chứng tỏ vai trò quan trọng của ngành, nghề kiểm toán đối với sự phát triển của nền kinh tế và theo yêu cầu quản lý. Kiểm toán góp phần củng cố nề nếp kế toán, lành mạnh hóa các quan hệ tài chính, nâng cao năng lực[r]

108 Đọc thêm

HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GATS VÀ BIỂU CAM KẾT DỊCH VỤ

HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GATS VÀ BIỂU CAM KẾT DỊCH VỤ

Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ GATS (General Agreement on Trade in Services) là một hiệp định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Hiệp định được ký kết sau khi kết thúc Vòng đàm phán Uruguay và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1995.
Hiệp định được thiết lập nhằm mở rộng
phạ[r]

37 Đọc thêm

thực trạng hoạt động của kiểm toán viên và các doanh nghiệp kiểm toán tại việt nam năm 2014

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM TOÁN VIÊN VÀ CÁC DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN TẠI VIỆT NAM NĂM 2014

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
NỘI DUNG 2
CHƯƠNG 1: KIỂM TOÁN VIÊN VÀ YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI KIỂM TOÁN VIÊN 2
1.1. KIỂM TOÁN VIÊN 2
1. 2. YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI KIỂM TOÁN VIÊN 2
1.2.1. Độc lập, khách quan và chính trực 2
1.1.2. Khả năng và trình độ 3
1.1.3.Thận trọng và bảo mật 3
CHƯƠNG 2 5
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG[r]

27 Đọc thêm

HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ, KIỂM TOÁN NỘI BỘ NGÂN HÀNG VÀ MỘT VÀI SO SÁNH VỚI DOANH NGHIỆP

HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ, KIỂM TOÁN NỘI BỘ NGÂN HÀNG VÀ MỘT VÀI SO SÁNH VỚI DOANH NGHIỆP

Trong những thập kỷ gần đây, với chính sách đổi mới đúng đắn của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế nước ta đã chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa và đặc biệt là nước ta đã trở thành Thành viên của tổ chức thương[r]

25 Đọc thêm

Đề cương ôn tập môn Kiểm toán

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN KIỂM TOÁN

Lựa chọn đúng (Đ), sai (S) cho các câu sau:
…..1.Kết quả kiểm toán phải được báo cáo với chủ doanh nghiệp và cơ quan chủ quản.(S)
…..2.Kiểm toán độc lập là 1 hoạt động kinh doanh hoàn toàn mang tính chất pháp lý bắt buộc.(S)
…..3.Giá trị thông tin của các loại kiểm toán độc lập, kiểm toán nhà nước[r]

18 Đọc thêm

XÁC LẬP MÔ HÌNH TỔ CHỨC CHO HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG XU THẾ HỘI NHẬP LATS FULL

XÁC LẬP MÔ HÌNH TỔ CHỨC CHO HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG XU THẾ HỘI NHẬP LATS FULL

Đầu tiên, tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc sự hƣớng dẫn tận tình về mặt khoa học và sự giúp đỡ động viên tinh thần quý báu của PGS.TS Võ Văn Nhị, trƣởng khoa Kế toán kiểm toán, trƣờng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận án tiến sĩ này từ[r]

287 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 ĐÃ KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 ĐÃ KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU NGÔ QUYỀN

Trách nhiệm của chúng t i là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa tr n kết quả của cuộc kiểm toán.Chúng t i đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này y ucầu chúng t i tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp[r]

43 Đọc thêm

Đề tài: Rủi ro kiểm toán và quy trình đánh giá rủi ro kiểm toán tại các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam.

ĐỀ TÀI: RỦI RO KIỂM TOÁN VÀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO KIỂM TOÁN TẠI CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP Ở VIỆT NAM.

Đề tài nghiên cứu khoa học: Rủi ro kiểm toán và quy trình đánh giá
rủi ro kiểm toán tại các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam.
MỤC LỤC
1. ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................ 2
1.1. Đối tượng nghiên cứu....................[r]

48 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY DELOTTE VIỆT NAM

ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY DELOTTE VIỆT NAM

LỜI MỞ ĐẦU
Sau gần 20 năm hoạt động (từ năm 1991 đến nay), kiểm toán độc lập ở Việt Nam đã phát triển nhanh về số lượng, quy mô, các công ty kiểm toán độc lập và số lượng KTV từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng dịch vụ cung cấp. Đến nay cả nước đã có 140 doanh nghiệp dịch vụ kế toán,[r]

47 Đọc thêm

VẬN DỤNG CÁC KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI THỰC HIỆN

VẬN DỤNG CÁC KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DFK VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI THỰC HIỆN

Trong nền kinh tế thị trường, sự chính xác, tin cậy và kịp thời của thông tin chính là chìa khóa vàng cho sự thành công của các doanh nghiệp. Ngoài việc tự tổ chức cho mình những ban kiểm soát, phòng kiểm toán nội bộ, thanh tra,… các công ty còn rất cần đến những bên thứ ba độc lập, tham gia vào quá[r]

104 Đọc thêm

KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH EY VIỆT NAM THỰC HIỆN

KIỂM TOÁN CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY TNHH EY VIỆT NAM THỰC HIỆN

Kiểm toán độc lập là một loại kiểm toán được phân chia từ kiểm toán nói chung theo chức năng và chủ thể kiểm toán, nó ra đời theo yêu cầu của cơ chế thị trường đòi hỏi. Qua quá trình phát triển của kiểm toán nói chung, kiểm toán độc lập được tách ra phát triển mạnh mẽ cùng với sự phát triển của cơ c[r]

97 Đọc thêm

Các biện pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại công ty TNHH kiểm toán Sao Việt

CÁC BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT

Chương mở đầu:
TẦM QUAN TRỌNG VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
1. Tầm quan trọng và sự cần thiết của đề tài:
Từ khi Việt Nam trở thành thành viên tổ chức thương mại thế giới (WTO), thị trường chứng khoán đang sôi động, cộng với chế độ chính trị ổn định đã tạo điểm ngắm của nhiều nhà đầu tư trên thế giới.[r]

95 Đọc thêm

Cùng chủ đề