LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LENIN VỀ NỀN KINH TẾ HÀNG HÓA VÀ LIÊN HỆ THỰC TẾ Ở VIỆT NAM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LENIN VỀ NỀN KINH TẾ HÀNG HÓA VÀ LIÊN HỆ THỰC TẾ Ở VIỆT NAM":

Quan điểm của chủ nghĩa mác lênin về vai trò của lý luận đối với thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó trong quá trình đổi mới kinh tế ở việt nam hiện nay

QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN VỀ VAI TRÒ CỦA LÝ LUẬN ĐỐI VỚI THỰC TIỄN VÀ SỰ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM ĐÓ TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI KINH TẾ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

1. Tính cấp thiết của đề tài
Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin, lý luận và thực tiễn có mối quan hệ biện chứng với nhau, trong mối quan hệ đó thì thực tiễn quyết định lý luận, tuy nhiên lý luận cũng có sự tác động mạnh mẽ trở lại thực tiễn: nếu lý luận đúng đắn thì nó sẽ tác động mạnh mẽ, tích[r]

87 Đọc thêm

Lý luận của chủ nghĩa mác lênin về hình thái kinh tế xã hội công sản chủ nghĩa

LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN VỀ HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI CÔNG SẢN CHỦ NGHĨA

Lý luận, hình thái kinh tế xã hội là lý luận cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử do C. Mác xây dựng lên. Nó có vị trí quan trọng trong triết học Mác. Lý luận đó đã được thừa nhận Lý luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực xã hội. Nhờ có lý luận hình thái kinh tế[r]

32 Đọc thêm

Tiểu luận Lý luận kinh tế hàng hóa của các mác và liên hệ thực tế ở việt nam

TIỂU LUẬN LÝ LUẬN KINH TẾ HÀNG HÓA CỦA CÁC MÁC VÀ LIÊN HỆ THỰC TẾ Ở VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
BÀI TẬP LỚN
Môn : Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Học phần
2)
Giảng viên hướng dẫn: Th.s Nguyễn Văn Hậu
Sinh viên thực hành: Trần Thị Thanh Phương
Lớp: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MácLênin (học phần 2)
58
Mã sinh viê[r]

22 Đọc thêm

quan điểm của mac về vận động và vận dụng vào việc học tập

QUAN ĐIỂM CỦA MAC VỀ VẬN ĐỘNG VÀ VẬN DỤNG VÀO VIỆC HỌC TẬP

LỜI MỞ ĐẦU

Trong quá trình học tập, nhiệm vụ làm tiểu luận môn học là rất cần thiết, đó là hình thức tự học tập sau mỗi giờ lên lớp, nhằm phát huy tính tự chủ, sáng tạo, năng động của mỗi học sinh. Tuy nhiên, chọn một đề tài tìm hiểu để đạt được những mục đích, hiệu quả cao thì nội dung là một tron[r]

12 Đọc thêm

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghia

KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHIA

Lời mở đầu
Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo tại Đại hội toàn quốc lần thứ VI đã được thực hiện hơn 20 năm. Hơn 20 năm qua thế giới và đất nước đã có rất nhiều biến đổi phức tạp, tạo ra cả thời cơ và thách thức. Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, công cuộc[r]

37 Đọc thêm

Đề cương ôn tập mác 2

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÁC 2

Đề cương gồm 35 câu hỏi và trả lời chi tiết, bám sát giáo trình và có liên hệ thực tế
1. Sản xuất hàng hóa là gì? Điều kiện ra đời và tồn tại của SX hàng hóa, đặc trưng và ưu thế của nó. Vận dụng vào thực tiễn Việt Nam ?
2. Hàng hóa là gì? Trình bày hai thuộc tính của hàng hóa và mối quan hệ của hai[r]

41 Đọc thêm

VAI TRÒ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ĐỐI VỚI ĐẤT NƯỚC

VAI TRÒ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ĐỐI VỚI ĐẤT NƯỚC

Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập năm 1930 là một phân bộ của Quốc tế Cộng sản, theo chủ nghĩa Mác Lenin,lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá b[r]

10 Đọc thêm

TỪ LÍ LUẬN TIỀN CÔNG, HÃY ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TIỀN LƯƠNG HIỆN NAY

TỪ LÍ LUẬN TIỀN CÔNG, HÃY ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TIỀN LƯƠNG HIỆN NAY

tiểu luận môn kinh tế chính trị (Mac 2)
1. Tính cấp thiết của đề tài
Mục đích cuối cùng của các nhà sản xuất luôn là lợi nhuận.Để tăng lợi nhuận con người tích cực sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ. Để đạt được mục đích này chỉ có thể thực hiện thông qua hai con đường. Thứ nhất là tăng thời gi[r]

17 Đọc thêm

tiểu luận hàng hóa sức lao động

TIỂU LUẬN HÀNG HÓA SỨC LAO ĐỘNG

Trong bất cứ chế độ xã hội nào, sức lao động cũng là điều kiện cơ bản của nền sản xuất. Nhưng sức lao động chỉ trở thành hàng hoá khi có đủ hai điều kiện: người lao động được tự do về thân thể, tự do sử dụng sức lao động của mình; Đồng thời người lao động mất hết tư liệu sản xuất, để nuôi sống bản[r]

31 Đọc thêm

TIỂU LUẬN “KINH TẾ THỊ TRƯỜNG XÃ HỘI” CỦA CHLB ĐỨC

TIỂU LUẬN “KINH TẾ THỊ TRƯỜNG XÃ HỘI” CỦA CHLB ĐỨC

LỜI MỞ ĐẦUTừ khi nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, việc nghiên cứu học thuyết kinh tế trở nên rất cần thiết không những đối với các nhà quản lý kinh tế nói riêng, mà còn cần thiết cho những động nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường. Nhìn lại lịch[r]

40 Đọc thêm

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1. Hoàn cảnh ra đời của ĐCS Việt Nam Tình hình quốc tế. a. Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó Cuối TK 19 đầu TK 20 CN tư bản chuyển từ tự do cạnh tranh sang độc quyền nhà nước( đế quốc CN) vì vậy 1 mặt chúng vừa bóc lột nhân dân lđ ở chính quốc, mặt khác chúng tăng cường xâm lượ[r]

31 Đọc thêm

Phân tích phân công lao động xã hội CN Mac lenin

PHÂN TÍCH PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG XÃ HỘI CN MAC LENIN

Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lenin.
Câu hỏi: Tại sao phân công lao động là cơ sở của thị trường? Ý nghĩa khi nghiên cứu vấn đề này ở Việt Nam hiện nay?
Trước hết: Phân công lao động là gì?
Tiếp đến: Thị trường là gì?

3 Đọc thêm

Tiểu luận triết học Học thuyết hình thái kinh tế xã hội và việc vận dụng vào xây dựng xã hội chủ nghĩa ở việt nam

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀ VIỆC VẬN DỤNG VÀO XÂY DỰNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

I. Tính cấp thiết của đề tài
Lý luận hình thái kinh tế xã hội là lý luận cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử do C.Mác xây dựng lên. Nó có vị trí quan trọng trong triết học Mác. Lý luận đó đã được thừa nhận là lý luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực xã hội. Nhờ[r]

32 Đọc thêm

HỎI ĐÁP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC LÊ NIN (Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối ngành không chuyên Kinh tế Quản trị kinh doanh)

HỎI ĐÁP MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC LÊ NIN (DÙNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG KHỐI NGÀNH KHÔNG CHUYÊN KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH)

Câu 1: Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của môn Kinh tế chính trị.

Trả lời:

Kinh tế chính trị là môn khoa học xã hội nghiên cứu các quan hệ kinh tế trong những giai đoạn phát triển nhất định của xã hội loài người. Kinh tế chính trị ra đời và trở thành một môn khoa học độc lậ[r]

126 Đọc thêm

thảo luận mác lê nin 2 ( power point)

THẢO LUẬN MÁC LÊ NIN 2 ( POWER POINT)

Thế kỷ 21 được đánh dấu bằng những thành tựu khoa học kỹ thuật vượt trội trong các lĩnh vực điện tử tin học – y học…mở ra một trang mới trong công cuộc làm chủ thế giới của loài người.Toàn nhân loại đang đứng trước những cơ hội mới, thách thức mới. Hơn một thập kỷ trôi qua kể từ khi Việt Nam bước v[r]

18 Đọc thêm

Sự hình thành nền kinh tế thế giới

SỰ HÌNH THÀNH NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI

Nước ta đi lên chủ nghiã xã hộibỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa là tất yếu lịch sử .Điều này hoàn toàn phù hợp với tiến trình phát triển khách quan của lịch sử nhân loại. Nhưng vấn đề là chúng ta lựa chọn mô hình kinh tế nào để xây dựng LLSX hiện đại cho CNXH.Trước đây cũng giống như c[r]

26 Đọc thêm

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần trong quá trình quá độ nước ta

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN TRONG QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ NƯỚC TA

1. CƠ SỞ LÍ LUẬN.
1.1. Quan điểm của Mác.
1.1.1. Mối quan hệ biện chứng giữa LLSX và QHSX.
1.1.2. Xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần phù hợp.
1.2. Quan điểm của Lenin về thời kỳ quá độ lên CNXH.
1.2.1. Đặc điểm của thời kỳ quá độ lên CNXH.
1.2.2. Sự ra đời và tồn tại của nền kinh tế nhiều thành[r]

10 Đọc thêm

Đề cương ôn tập thi hết học phần môn đường lối

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HẾT HỌC PHẦN MÔN ĐƯỜNG LỐI

ĐỀ CƯƠNG ĐƯỜNG LỐI
CHƯƠNG 1: HOÀN CẢNH LỊCH SỬ VÀ SỰ RA ĐỜI ĐCSVN
Câu1: Hoàn cảnh trong nước cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.
2. Hoàn cảnh trong nước
a. Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp
Chính sách cai trị của thực dân Pháp.
Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng tấn công xâm lược[r]

35 Đọc thêm

Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. Liên hệ bản thân

NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN. LIÊN HỆ BẢN THÂN

Đất nước Việt Nam bước vào thế kỷ XXI với những thành tựu to lớn đạt được trong 20 năm đổi mới. Có được những kết qủa đó là do Đảng cộng sản Việt Nam đã vận dụng đúng đắn, sáng tạo lý luận của chủ nghĩa MacLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng nước ta. Một trong những nguyên tắc lý luậ[r]

12 Đọc thêm

Tiểu luận: NHẬN THỨC VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

TIỂU LUẬN: NHẬN THỨC VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

PHẦN 1 - LÝ LUẬN MÁC – LÊNIN VỀ
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

1. Dự báo của C. Mác và V.I.Lênin về chủ nghĩa xã hội (CNXH)
1.1 Dự báo của C. Mác và Ph.Ăngghen về CNXH
C. Mác và Ph.Ăngghen đã vận dụng lý luận hình thái kinh tế - xã hội để phân tích một xã hội hiện thực là xã hội tư bản. Hai ông đã tìm ra qu[r]

22 Đọc thêm