NGÂN HÀNG CÂU HỎI KỸ THUẬT AN TOÀN DIỆN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "NGÂN HÀNG CÂU HỎI KỸ THUẬT AN TOÀN DIỆN":

Ngân hàng câu hỏi kỹ thuật chuyển mạch 2011

NGÂN HÀNG CÂU HỎI KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH 2011

Ngân hàng câu hỏi kỹ thuật chuyển mạch 2011

22 Đọc thêm

NGÂN HÀNG CÂU HỎI KỸ THUẬT THI CÔNG I

NGÂN HÀNG CÂU HỎI KỸ THUẬT THI CÔNG I

-Ưu điểm: +Thi công đựơc các loại kết cấu có cấu tạo phức tạp về hình dáng +Độ cứng công trình lớn +Chịu lực động tốt -Nhược điểm: +Tốn vật liệu làm ván khuôn và cột chống +Thời gian chờ[r]

29 Đọc thêm

Nghiên cứu kỹ thuật bảo mật và an ninh mạng trong thương mại điện tử

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT BẢO MẬT VÀ AN NINH MẠNG TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Nghiên cứu kỹ thuật bảo mật và an ninh mạng trong thương mại điện tử
Ngày nay, lĩnh vực bảo mật an toàn thông tin đang được nghiên cứu, phát triển và ứng dụng rộng rãi trong nhiều hệ thống thông tin nhằm đảm bảo một hệ thống có tính bảo mật, tin cậy và sẵn sàng. Đặc biệt là những hệ thống cơ sở dữ liệu lưu trữ lớn hoặc trung tâm tích hợp dữ liệu cần phải có những giải pháp đảm bảo an toàn và bí mật trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, bảo hiểm.
Xem thêm

42 Đọc thêm

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHÂN SỰ

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHÂN SỰ

Bước nào dưới đây trong tiến trình quản lý nghề nghiệp sẽ giúp những nhân viên nhận thông tin về kỹ năng, kiến thức và học vấn của họ nơi mà những tích sản đưa vào kế họach của tổ chức h[r]

27 Đọc thêm

Luận văn Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội VCB Hà Nội

LUẬN VĂN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI VCB HÀ NỘI

Luận văn Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội VCB Hà Nội
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới, các quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa dịch vụ từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Do đó, đòi hỏi phải có những phương tiện thanh toán mới đảm bảo tính an toàn, nhanh chóng, hiệuquả. Thêm vào đó, thế kỷ XX là thế kỷ mà khoa học công nghệ có những bước tiến vượt bậc, đặc biệt là công nghệ thông tin. Kết hợp những điều này, các ngân hàng thương mại đã đưa ra một loại hình d ịch vụ thanh toán mới, đó là thẻ ngân hàng. Thẻ ngân hàngxuất hiện là sự kết hợp của khoa học kỹ thuật với công nghệ quản lý ngân hàng. Sự ra đời của thẻ là một bước tiến vượt bậc trong hoạt động thanh toán thông qua ngân hàng. Thẻ ngân hàng có những đặc điểm của một phương tiện thanh toán hoàn hảo:
Xem thêm

50 Đọc thêm

nghiên cứu tác động của sở hữu chéo đến việc tuân thủ quy định về bảo đảm an toàn hoạt động của Ngân hàng thương mại, khuyến nghị giảm tình trạng SHC, hạn chế tác động tiêu cực

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA SỞ HỮU CHÉO ĐẾN VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, KHUYẾN NGHỊ GIẢM TÌNH TRẠNG SHC, HẠN CHẾ TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC

MỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN ............................................................................................................. i TÓM TẮT .........................................................................................................................ii MỤC LỤC........................................................................................................................ iv DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT............................................................ vi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ ......................................................................viii DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC ........................................................................................ ix CHƯƠNG 1 .......................................................................................................................... 1TỔNG QUAN VÀ VẤN ĐỀ CHÍNH SÁCH ................................................................. 11.1 Hệ thống ngân hàng Việt Nam ................................................................................. 11.1.1 Tăng trưởng về số lượng ................................................................................... 11.1.2 Tăng vốn của hệ thống NHVN ......................................................................... 11.1.3 Sự hình thành và gia tăng sở hữu chéo ............................................................. 21.2 Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi chính sách.............................................................. 31.2.1. Mục tiêu nghiên cứu ........................................................................................ 31.2.2. Câu hỏi nghiên cứu .......................................................................................... 31.3 Phạm vi nghiên cứu .................................................................................................. 31.4 Cấu trúc luận văn ...................................................................................................... 3CHƯƠNG 2 .......................................................................................................................... 5KHUNG PHÂN TÍCH ..................................................................................................... 52.1. Mối quan hệ sở hữu – điều hành ............................................................................. 52.1.1. Chi phí ủy quyền của vốn cổ phần................................................................... 62.1.2. Chi phí ủy quyền của nợ .................................................................................. 72.2. Các quy định bảo đảm an toàn hoạt động đối với các NHTM ở VN ...................... 82.2.1 Vốn của NHTM ................................................................................................ 82.2.2 Giới hạn tín dụng .............................................................................................. 92.2.3 Giới hạn đầu tư, góp vốn cổ phần ................................................................... 102.2.4 Đảm bảo khả năng chi trả ............................................................................... 102.2.5 Phân loại nợ, trích dự phòng rủi ro ................................................................. 10 2.3. Vấn đề SHC giữa các NH và giữa DN với NH ..................................................... 112.3.1 SHC trên thế giới ............................................................................................ 112.3.2 SHC ở Việt Nam ............................................................................................. 13CHƯƠNG 3 ........................................................................................................................ 18SỞ HỮU CHÉO CỦA NHTM VIỆT NAM VÀ TÁC ĐỘNG .................................... 183.1 Thực trạng cấu trúc sở hữu của các NHTM ........................................................... 183.1.1 Sở hữu chéo của các NHTMNN ..................................................................... 183.1.2 SHC giữa DNNN và NHTM .......................................................................... 203.1.3 SHC giữa NH với NH và giữa DN với NH trong các NHTMCP. .................. 243.1.4 SHC của ACB, Eximbank và STB ................................................................. 243.2 Tác động của SHC tới việc không tuân thủ giám sát của các NHTM .................... 253.2.1 Vấn đề không tuân thủ khung giám sát của các NHTMNN ........................... 253.2.2 Vấn đề không tuân thủ khung giám sát của các NHTMCP ............................ 27CHƯƠNG 4 ........................................................................................................................ 37KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH VÀ KẾT LUẬN ..................................................... 374.1 Các khuyến nghị nhằm tách bạch sở hữu và giám sát đối với NHTMNN ............. 374.1.1 Tách bạch sở hữu và giám sát ......................................................................... 374.1.2 Xóa bỏ ngoại lệ trong việc tuân thủ khung giám sát ...................................... 374.1.3 Giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước tại các NHTMNN ............................................. 384.2 Các khuyến nghị nhằm giảm SHC ......................................................................... 384.2.1 Đối với các DNNN và các NHTMNN đang sở hữu các NHTMCP ............... 384.2.2 Đối với các NHTMCP .................................................................................... 394.3 Các khuyến nghị nhằm hạn chế tác động tiêu cực của sở hữu chéo ...................... 394.3.1. Định nghĩa lại khái niệm người có liên quan từ ba mối quan hệ ................... 424.3.2 Quy định về công bố thông tin........................................................................ 424.3.3 Chế tài ............................................................................................................. 424.3.4 Giám sát cổ đông tổ chức sở hữu ngân hàng .................................................. 43KẾT LUẬN ..................................................................................................................... 44TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................. 46PHỤ LỤC ........................................................................................................................ 50 TÓM TẮTGiai đoạn 20062011 chứng kiến sự tăng trưởng mang tính bùng nổ của hệ thống ngân hàng Việt Nam về cả số lượng và vốn. Cùng với sự tăng trưởng là việc gia tăng sở hữu chéo trong ngành ngân hàng với việc hàng loạt các ngân hàng thương mại nhà nước lẫn cổ phần, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp phi nhà nước tham gia sở hữu các ngân hàng. Trục trặc của hệ thống ngân hàng liên tục phát sinh, bộc lộ với việc các ngân hàng thương mại dùng sở hữu chéo để lách, không tuân thủ các quy định bảo đảm an toàn hoạt động.Sử dụng lý thuyết ủy quyền thừa hành (principal agent), luận văn đã chỉ ra ngân hàng là doanh nghiệp đặc thù có quan hệ xung đột ủy quyền thừa hành lớn nhất và vì vậy cần phải được giám sát chặt chẽ bởi cơ quan quản lý nhà nước. Do đó NHNN cơ quan giám sát ngân hàng ở Việt Nam đã ban hành các quy định về bảo đảm an toàn hoạt động với năm nội dung giám sát chính. Đó là các nội dung giám sát về vốn điều lệ tối thiểu và tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, giới hạn tín dụng, giới hạn góp vốn cổ phần và đầu tư, đảm bảo khả năng chi trả, phân loại nợ và trích dự phòng rủi ro. Việc tuân thủ các quy định bảo đảm an toàn hoạt động vì lợi ích của toàn xã hội nhưng sẽ tạo ra phí tổn cho các ngân hàng. Vì vậy các ngân hàng có động cơ để hình thành cấu trúc sở hữu chéo nhằm lách các quy định bảo đảm an toàn hoạt động.nghiên cứu tác động của sở hữu chéo đến việc tuân thủ quy định về bảo đảm an toàn hoạt động của Ngân hàng thương mại, khuyến nghị giảm tình trạng SHC, hạn chế tác động tiêu cựcnghien cuu tac dong cua so huu cheo den viec tuan thu quy dinh ve bao dam an toan hoat dong cua Ngan hang thuong mai, khuyen nghi giam tinh trang SHC, han che tac dong tieu cuc
Xem thêm

62 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG – CHI NHÁNH HUẾ

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG – CHI NHÁNH HUẾ

hhiện trên tài khoản thanh toán ở ngân hàng, phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinhindoanh của doanh nghiệp, làm căn cứ cho vay hay thu hồi nợ. Và qua việc giám sát,cKngân hàng có thể đưa ra những ý kiến, lời khuyên giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khókhăn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh, đồngthời thông qua việc giám sát thu chi qua tài khoản ngân hàng, có thể kiểm soát tìnhhọhình chấp hành các chính sách, quản lý tiền tệ, chế độ tài chính và các nguyên tắcthanh toán ở các doanh nghiệp.Đại- TTKDTM nâng cao năng lực cạnh tranh giữa các NHTM và thúc đẩy các dịchvụ khác phát triển. Hiện nay, ngoài sự có mặt của các NHTM quốc doanh còn có sựgóp mặt của rất nhiều của các tổ chức ngân hàng nước ngoài, các tổ chức phi ngânhàng như bảo hiểm, bưu diện cũng cung cấp một số dịch vụ ngân hàng cho kháchhàng. Khách hàng ngày càng có nhiều cơ hội lựa chọn dịch vụ ngân hàng sao cho thoảmãn nhu cầu tốt nhất, chi phí thấp nhất, độ an toàn cao nhất, nhanh chóng và thuậntiện....Do vậy, để thu hút khách hàng đến sử dụng dịch vụ của mình (nhất làTTKDTM) các ngân hàng phải không ngừng cải tiến dịch vụ để có thể tồn tại và phát
Xem thêm

68 Đọc thêm

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng anh vào lớp 10

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH VÀO LỚP 10

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng anh vào lớp 10 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng anh vào lớp 10 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng anh vào lớp 10 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng anh vào lớp 10 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng anh vào lớp 10 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng anh vào lớp 10 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng anh vào lớp 10 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng anh vào lớp 10 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng anh vào lớp 10 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng anh vào lớp 10 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng anh vào lớp 10 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng anh vào lớp 10 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng anh vào lớp 10 Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng anh vào lớp 10
Xem thêm

154 Đọc thêm

Ngân Hàng Câu hỏi An Toàn Điện

NGÂN HÀNG CÂU HỎI AN TOÀN ĐIỆN

Ngân Hàng Câu hỏi An Toàn ĐiệnNgân Hàng Câu hỏi An Toàn ĐiệnNgân Hàng Câu hỏi An Toàn ĐiệnNgân Hàng Câu hỏi An Toàn ĐiệnNgân Hàng Câu hỏi An Toàn ĐiệnNgân Hàng Câu hỏi An Toàn ĐiệnNgân Hàng Câu hỏi An Toàn ĐiệnNgân Hàng Câu hỏi An Toàn ĐiệnNgân Hàng Câu hỏi An Toàn ĐiệnNgân Hàng Câu hỏi An Toàn ĐiệnNgân Hàng Câu hỏi An Toàn ĐiệnNgân Hàng Câu hỏi An Toàn ĐiệnNgân Hàng Câu hỏi An Toàn ĐiệnNgân Hàng Câu hỏi An Toàn ĐiệnNgân Hàng Câu hỏi An Toàn ĐiệnNgân Hàng Câu hỏi An Toàn ĐiệnNgân Hàng Câu hỏi An Toàn ĐiệnNgân Hàng Câu hỏi An Toàn ĐiệnNgân Hàng Câu hỏi An Toàn ĐiệnNgân Hàng Câu hỏi An Toàn ĐiệnNgân Hàng Câu hỏi An Toàn ĐiệnNgân Hàng Câu hỏi An Toàn Điện
Xem thêm

73 Đọc thêm

kỹ thuật an toàn môi trường câu hỏi và trả lời

KỸ THUẬT AN TOÀN MÔI TRƯỜNG CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI

cuốn sách gồm nhiều câu hỏi bám sát theo chương trình bộ môn kỹ thuật an toàn và môi trường ĐHBK TPHCM. Sách gồm 42 câu hỏi và trả lời, những câu trả lời chính xác nhất, giúp bạn dễ dàng học tốt môn học này. Thân

63 Đọc thêm

Câu hỏi lịch sử Đảng

CÂU HỎI LỊCH SỬ ĐẢNG

Vì sao ở hội nghị Trung ương VI 11/1939 Đảng ta quyết định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược tập trung đánh đế quốc giành độc lập.. Làm rõ sự sáng suốt của Đảng ta ở hội nghị Trung ương VI[r]

1 Đọc thêm

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HEMOGLOBIN

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HEMOGLOBIN

Trong vàng da do tắc mật bilirubin trong máu tăng, xuất hiện bilirubin tự do trong nước tiểu do chưa liên hợp nên dễ dàng qua thận.. TRANG 12 Đáp án TNHemoglobin Block 9 1.[r]

16 Đọc thêm

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HOẠT GIỮA KHOÁ

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HOẠT GIỮA KHOÁ

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh hoạt giữa khoá Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh hoạt giữa khoá Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh hoạt giữa khoá Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh hoạt giữa khoá Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh hoạt giữa khoá Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh hoạt giữa khoá Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh hoạt giữa khoá Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh hoạt giữa khoá Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh hoạt giữa khoá Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh hoạt giữa khoá Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh hoạt giữa khoá Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh hoạt giữa khoá Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh hoạt giữa khoá Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh hoạt giữa khoá Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh hoạt giữa khoá Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh hoạt giữa khoá Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh hoạt giữa khoá Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh hoạt giữa khoá Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh hoạt giữa khoá Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh hoạt giữa khoá Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh hoạt giữa khoá Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh hoạt giữa khoá Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh hoạt giữa khoá Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh hoạt giữa khoá Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh hoạt giữa khoá Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh hoạt giữa khoá Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh hoạt giữa khoá Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh hoạt giữa khoá Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh hoạt giữa khoá Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh hoạt giữa khoá Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh hoạt giữa khoá
Xem thêm

33 Đọc thêm

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP NGHỀ

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP NGHỀ

Ngân hàng câu hỏi tốt nghiệp trung cấp nghề Ngân hàng câu hỏi tốt nghiệp trung cấp nghề Ngân hàng câu hỏi tốt nghiệp trung cấp nghề Ngân hàng câu hỏi tốt nghiệp trung cấp nghề Ngân hàng câu hỏi tốt nghiệp trung cấp nghề Ngân hàng câu hỏi tốt nghiệp trung cấp nghề Ngân hàng câu hỏi tốt nghiệp trung cấp nghề Ngân hàng câu hỏi tốt nghiệp trung cấp nghề Ngân hàng câu hỏi tốt nghiệp trung cấp nghề Ngân hàng câu hỏi tốt nghiệp trung cấp nghề Ngân hàng câu hỏi tốt nghiệp trung cấp nghề Ngân hàng câu hỏi tốt nghiệp trung cấp nghề Ngân hàng câu hỏi tốt nghiệp trung cấp nghề Ngân hàng câu hỏi tốt nghiệp trung cấp nghệ Ngân hàng câu hỏi tốt nghiệp trung cấp nghề Ngân hàng câu hỏi tốt nghiệp trung cấp nghề
Xem thêm

6 Đọc thêm