TIỂU LUẬN LLSX VÀ QHSX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TIỂU LUẬN LLSX VÀ QHSX":

MÂU THUẪN GIƯA LLSX VÀ QHSX TRONG GIAI ĐOẠN ĐI LÊN CNXH Ở NƯỚC TA THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP.

MÂU THUẪN GIƯA LLSX VÀ QHSX TRONG GIAI ĐOẠN ĐI LÊN CNXH Ở NƯỚC TA THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP.

Phép biện chứng đã thực sự trở thành khoa học trong đó mối liên hệ giữa QHSX phải phù hợp với tính chất trình độ của LLSX là mối liên hệ giàng buộc và chi phối lẫn nhau .Mối liên hệ tạo [r]

18 Đọc thêm

 3LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾXÃ HỘIVÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXHỞ VIỆT NAM

3LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾXÃ HỘIVÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXHỞ VIỆT NAM

2.3.Phương thức sản xuất là nhân tố quyếtđịnh sự phát triển xã hội.Trong quá trình sản xuất ra của cải vật chất,conngười một mặt phải quan hệ với tự nhiên,mặtkhác phải quan hệ với nhau-đó là 2 mặt LLSX vàQHSX , 2 mặt tạo thành phương thức sảnxuất.Sự tác động biện chứng giữa LLSX vàQHSX[r]

10 Đọc thêm

QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT – LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT (QHSX LLSX) LIÊN HỆ VỚI QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN THEO ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM

QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT – LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT (QHSX LLSX) LIÊN HỆ VỚI QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN THEO ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM

Nội dung quan hệ sản xuất (QHSX) phù hợp với trình độ phát triển của lựclượng sản xuất (LLSX). Liên hệ với quá trình phát triển theo địnhhướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt NamNội dung quan hệ sản xuất (QHSX) phù hợp với trình độ phát triển của lựclượng sản xuất (LLSX) l[r]

13 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC NHẬN THỨC VÀ VẬN DỤNG QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT CỦA ĐẢNG TA TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI HIỆN NAY

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC NHẬN THỨC VÀ VẬN DỤNG QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT CỦA ĐẢNG TA TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI HIỆN NAY

Xã hội luôn vận động, phát triển và chi phối bởi nhiều quy luật, nhưng quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX là quy luật cơ bản nhất. Nó là cơ sở, phương pháp luận khoa học, trong việc tiếp cận nghiên cứu các lĩnh vực của đời sống xã hội.

31 Đọc thêm

Đề cương ôn tập môn triết học

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TRIẾT HỌC

Câu 1:Khái niệm hinh thái kinh tế xã hội?Tại sao nói sự phát triển của các hình thái KTXH là 1 quá trình lịch sử tự nhiên?
KN Hinh thái KTXH là 1 phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử ,dung để chỉ XH ở trong giai đoạn lịch sử nhất định,với 1 kiểu QHSX đặc trưng cho XH đó phù hợp với 1 trình độ nhấ[r]

22 Đọc thêm

Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Sự nhận thức và vận dụng quy luật ở nước ta hiện nay

QUY LUẬT VỀ SỰ PHÙ HỢP CỦA QUAN HỆ SẢN XUẤT VÀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT. SỰ NHẬN THỨC VÀ VẬN DỤNG QUY LUẬT Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Sự nhận thức và vận dụng quy luật ở nước ta hiện nay.
Hình thái kinh tế xã hội (KTXH) là một phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử dùng để chỉ xã hội ở từng giai đoạn phát triển lịch sử nhất định, với một k[r]

8 Đọc thêm

VẬN DỤNG QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ ĐẤU TRANH CỦA CÁC MẶT ĐỐI LẬP ĐỂ PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN SINH VIÊN TRONG QUÁ TRÌNH CNH-HĐH Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

VẬN DỤNG QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ ĐẤU TRANH CỦA CÁC MẶT ĐỐI LẬP ĐỂ PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN SINH VIÊN TRONG QUÁ TRÌNH CNH-HĐH Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

II/ QUY LUẬT SỰ PHÙ HỢP CỦA QUAN HỆ SẢN XUẤT QHSX VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT LLSX TRANG 8 mà nhìn một cách tổng quát thì đó là những dạng QHSX và dạng những LLSX từ đ[r]

17 Đọc thêm

Thực trạng tiền lương và tiền thưởng của một số doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay

THỰC TRẠNG TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN THƯỞNG CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Từ thực trạng đó lí luận về LLSX của xã hội được C.Mác nêu lên và phát triển một cách sâu sắc trong các tác phẩm chuẩn bị cho bộ Tư bản và chính trong bộ Tư bản Mác đã trình bày hết sức rõ ràng quan điểm của mình về các yếu tố cấu thành LLSX của xã hội trong đó bao gồm sức lao động và tư liệu sản[r]

65 Đọc thêm

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT CƠ SỞ HẠ TẦNG, KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT CƠ SỞ HẠ TẦNG, KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG

Mỗi xã hội trong lịch sử có một kiểu quan hệ vật chất cơ bản nhất định, ứng với những lực lượng sản xuất( LLSX) nhất định đó là những kiểu quan hệ sản xuất( QHSX). Phù hợp với kiểu QHSX đó là một hệ thống những quan điểm về chính trị, pháp quyền, đạo đức, nghệ thuật...những quan hệ chính trị tinh th[r]

15 Đọc thêm

Đề cương ôn thi môn chính trị (ruột mèo)

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN CHÍNH TRỊ (RUỘT MÈO)

PHOTO
NGÂN SƠN
TÀI LIỆU TRIẾT
15 CÂU(CHUẨN )
Phần Triết
Câu 1: Hình thái kinh tế xã hội là gì? Tại sao nói: sự p.triển của hình thái KT Xã hội là 1 quá trình lịch sử tự nhiên?
A, Hình thái kinh tế xã hội: Hình thái KTXh là 1 phạm trù của CN duy vật lịch sử dùng để chỉ Xh ở từng giai đoạn p.triển củ[r]

31 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG TRẮC NGHIỆM KINH TẾ CHÍNH TRỊ

ĐỀ CƯƠNG TRẮC NGHIỆM KINH TẾ CHÍNH TRỊ

1. Chọn đúng:
Lực lượng sản xuất hàng đầu của xã hội là:
a Đội ngũ trí thức.
b Đội ngũ công nhân và nông dân tập thể.
c Người lao động.
d Máy móc và thiết bị hiện đại.
2. Chọn đúng:
Phương thức sản xuất xã hội là:
a Sự kết hợp giữa người sản xuất và người lao động.
b Sự kết hợp giữa lực lượng lao[r]

15 Đọc thêm

MÔ HÌNH KINH TẾ TỔNG QUÁT THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VIỆT NAM

MÔ HÌNH KINH TẾ TỔNG QUÁT THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VIỆT NAM

Mô hình kinh tế tổng quát thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam• Những nội dung cơ bản của mô kinh tế thị trường định hướng XHCN - Về định hướng XHCN: Kinh tế Nhà nước phát huy vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, là lực lượng vật chất quan trọng và là công cụ để Nhà nước định hướng và điều tiết vĩ mô n[r]

7 Đọc thêm

Đề cương ôn tập Chính trị

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHÍNH TRỊ

Câu 1: Hình thái kinh tế XH là j? tại sao nói: sự phát triển của HTKT XH là 1quá trình lịch sử - tự nhiên. Vận dụng vấn đề này trong công cuộc xd CNXH ở nước ta?
Hình thái KTXH là 1 phạm trù của CNDVLS, dùng để chỉ XH ở từng gđoạn lsử nhất định, với 1 kiểu QHXH đặc trưng cho XH đó phù hợp với 1 trì[r]

34 Đọc thêm

MÂU THUẪN CỦA QHSX & LLSX TẠI NƯỚC TA HIỆN NAY

MÂU THUẪN CỦA QHSX & LLSX TẠI NƯỚC TA HIỆN NAY

Phép biện chứng đã thực sự trở thành khoa học trong đó mối liên hệ giữa QHSX phải phù hợp với tính chất trình độ của LLSX là mối liên hệ giàng buộc và chi phối lẫn nhau .Mối liên hệ tạo [r]

13 Đọc thêm

NỘI DUNG QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI NỀN KINH TẾ NƯỚC TA

NỘI DUNG QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI NỀN KINH TẾ NƯỚC TA

XÂY DỰNG QHSX MỚI PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA _ _LLSX THEO HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA._ Đây là một yêu cầu luôn được đặt ra đối với một chế độ xã hội .Đối với trạng thái[r]

15 Đọc thêm

CÂU HỎI TRIẾT HỌC (CÓ ĐÁP ÁN)

CÂU HỎI TRIẾT HỌC (CÓ ĐÁP ÁN)

TRANG 72 CÂU 14: QUY LUẬT QHSX PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ CỦA LLSX _Lực lượng sản xuất là năng lực thực tiễn cải biến giới tự nhiờn của con người _ _nhằm đỏp ứng nhu cầu đời sống [r]

91 Đọc thêm

PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT (HAY QUY LUẬT QHSX PHẢI PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LLSX). SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT NÀY TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI, XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC NHƯ THẾ NÀO?

PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT (HAY QUY LUẬT QHSX PHẢI PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LLSX). SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT NÀY TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI, XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC NHƯ THẾ NÀO?

Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất (hay quy luật QHSX phải phù hợp với trình độ phát triển của LLSX). Sự vận dụng quy luật này trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước như thế nào?

33 Đọc thêm

TÀI LIỆU PHÂN TÍCH ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN PPT

TÀI LIỆU PHÂN TÍCH ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN PPT

vong. - Người ta chia các quy luật kinh tế thành 3 loại: QLKT chung, QLKT đặc biệt, QLKT đặc thù. + QLKT chung: bao gồm những QLKT tồn tại trong mọi phương thức SX: như quy luật QHSX phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX… + QLKT đặc biệt: bao gồm những QLKT tồn tại[r]

2 Đọc thêm

Đề cương ôn tập môn triết học 15 câu

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TRIẾT HỌC 15 CÂU

Phần 1: Triết học.
Câu 1: Hình thái KTXH là gì? Tại sao nói sự phát triển của hình thái KTXH là 1 quá trình lịch sử tự nhiên?
TL: Hình thái KTXH là 1 phạm trù của chủ nghĩ duy vật lich sử dùng để chỉ XH ở trong giai đoạn lịch sử nhất định với 1 kiểu QHSX đặc trưng cho XH đó phù hợp với 1 trình độ nh[r]

17 Đọc thêm