ĐỀ RA GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NĂM 2008

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐỀ RA GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NĂM 2008":

Nghiên cứu tình hình thực hiện kế hoạch hoá gia đình tại tỉnh Hậu Giang năm 2008

NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH TẠI TỈNH HẬU GIANG NĂM 2008

ĐẶT VẤN ĐỀ

Nghị quyết 04-NQ/HNTW ngày 14 tháng 10 năm1993 của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá VII đã chỉ rõ: “Công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình là một bộ phận của chiến lược phát triển đất nước, là một trong những vấn đề kinh tế - xã hội hàng đầu của[r]

115 Đọc thêm

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Trà Ôn đến năm 2020

QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN TRÀ ÔN ĐẾN NĂM 2020

Công tác nghiên cứu, lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội các huyện, thành phố thuộc tỉnh Vĩnh Long là nhiệm vụ quan trọng, đang được Tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Nhằm đánh giá đúng tiềm năng tài nguyên thiên nhiên, thực trạng kinh tế xã hội. Trên cơ sở đó, đề ra phương hướng, mục[r]

130 Đọc thêm

CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1925-1941)

CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1925-1941)

Những kế hoạch 5 năm đầu tiên. 1.Những kế hoạch 5 năm đầu tiên Sau khi hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế, nhân dân Liên Xô bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội với nhiệm vụ trọng tâm là công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Hình 27.Lược đồ Liên Xô năm 1940 Liên Xô thực hiện nhiệm vụ công[r]

2 Đọc thêm

Đầu tư phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Đinh.

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐINH.

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BÌNH ĐỊNH.
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định.
Ngày 31121945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra sắc lệnh số 78SL thành lập Ủy ban nghiên cứu kế hoạch kiến[r]

45 Đọc thêm

Báo cáo tổng hợp quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh vĩnh phúc đến 2015

BÁO CÁO TỔNG HỢP QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN 2015

PHẦN I: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀII.BỐI CẢNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI I.1. Bối cảnh quốc tế và trong nước:Việt Nam là thành viên của các hiệp định môi trường đa phương chính (MEAs) bao hàm cả nghĩa vụ phải thực hiện các cam kết cũng như việc áp dụng các biện pháp thực hiện một cách thích hợp theo hiệp định này. Các[r]

3 Đọc thêm

Thu hút vốn đầu tư vào các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An – thực trạng và giải pháp

THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH NGHỆ AN – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Để đất nước ngày càng lớn mạnh, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, Đảng và nhà nước ta đãquyết tâm thực hiện chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tiến đến năm 2020 trở thành một quốc gia công nghiệp. Vì vậy, trong những năm qua, phát triển cô[r]

111 Đọc thêm

LIÊN XÔ

LIÊN XÔ

Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945-1950). 1. Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945-1950)Bước ra khỏi cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, tuy với tư thế của người chiến thắng, nhưng Liên Xô đã phải chịu những tổn thất hết sức nặng nề.Hơn 27 triệu người chết, 1710 thành ph[r]

1 Đọc thêm

Một số giải pháp quản lý nhà nước nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang đến năm 2010

MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NHẰM THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ HUYỆN HOÀNG SU PHÌ TỈNH HÀ GIANG ĐẾN NĂM 2010

Trong giai đoạn tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới của sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, Tỉnh Hà Giang nói chung và Huyện Hoàng Su Phì nói riêng đã phát huy, khai thác triệt để các tiềm năng kinh tế, huy động tối đa mọi nguồn lực và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Chính vì vậy[r]

79 Đọc thêm

MIỀN BẮC XÂY DỰNG BƯỚC ĐẦU CƠ SỞ VẬT CHẤT-KĨ THUẬT CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1961-1965)

MIỀN BẮC XÂY DỰNG BƯỚC ĐẦU CƠ SỞ VẬT CHẤT-KĨ THUẬT CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1961-1965)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960). 1.Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960) Giữa lúc cách mạng miền Nam-Bắc có những bước tiến quan trọng. Đảng Lao động Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III. Đại hội họp từ ngày 5 đến ngày 10-9-1960 tại H[r]

3 Đọc thêm

Chuyên đề thực tập: Giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của công ty cổ phần Công Trình Đường Sắt

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

Từ sau khi Việt Nam chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường thì nền kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc: tốc độ tăng trưởng thường khá cao so với các nước trong cùng khu vực, thu nhập bình quân đầu người được cải thiện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch the[r]

49 Đọc thêm

Đề tài Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 1997 - 2010

ĐỀ TÀI CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TỈNH HÀ NAM GIAI ĐOẠN 1997 - 2010

Đề tài Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 1997 - 2010
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 1997 - 2010” làm luận văn Thạc sĩ Lịch sử. Sở dĩ chúng tôi chọn mốc thời gian từ năm 1997 đến năm 2010 bởi vì ngày 1-1-1997 tỉnh[r]

133 Đọc thêm

Phân tích tiềm năng và thực trạng phát triển kinh tế xã hội tỉnh hà tỉnh

PHÂN TÍCH TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH HÀ TỈNH

Trong thời gian qua với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Hà Tĩnh đã phấn đấu và đã có những bước phát triển công nghiệp khá. Tuy nhiên do một số yếu tố khách quan và chủ quan nên nhiều tiềm năng và nguồn lực của tỉnh chưa được khai thác tốt, kết quả thu được chưa ngang tầm với yêu cầu phát[r]

23 Đọc thêm

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển công nghiệp vĩnh phúc

THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VĨNH PHÚC

Đảng ta trong các văn kiện Đại hội lần thứ VIII đến lần thứ XI đều nêu ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Để đạt được mục tiêu đó phải đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi phải tích[r]

109 Đọc thêm

TÌM HIỂU THỰC HIỆN BA VẤN ĐỀ KINH TẾ CƠ BẢN CỦA TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI DẦU KHÍ VIỆT NAM

TÌM HIỂU THỰC HIỆN BA VẤN ĐỀ KINH TẾ CƠ BẢN CỦA TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI DẦU KHÍ VIỆT NAM

Thứ tư, lấy tỉ giá thực (REER – Real Effective Exchange Rate) làm căn cứchính để xác định và điều hành tỉ giá đối đoái, chứ không giản đơn chạy theocung cầu ngoại hối và bị động đối phó với các cơn sốt ngoại tệ (hiện đang códấu hiệu trở lại).Không thể không thấy rằng tỉ giá danh nghĩa hiện hành thấp[r]

29 Đọc thêm

CHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ

Nội dung và yêu cầu cơ bản của chuyển dịch cơ cấu kinh tế (CCKT) ở nước ta theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá là tăng nhanh tỷ trọng giá trị trong GDP của các ngành công nghiệp, xây dựng (gọi chung là công nghiệp) và thương mại – dịch vụ (gọi chung là dịch vụ), đồng thời giảm dần tương đối tỷ[r]

12 Đọc thêm

Luận văn sơ bộ: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 1997 2010

LUẬN VĂN SƠ BỘ: CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TỈNH HÀ NAM GIAI ĐOẠN 1997 2010

Với những lí do trên chúng tôi đã lựa chọn đề tài “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 1997 2010” làm luận văn Thạc sĩ Lịch sử. Sở dĩ chúng tôi chọn mốc thời gian từ năm 1997 đến năm 2010 bởi vì ngày 111997 tỉnh Hà Nam chính thức được thành lập trên cơ sở tỉn[r]

130 Đọc thêm

Thực trạng tình hình hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI

Quá trình xây dựng và trưởng thành của ngành Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội gắn liền với 60 năm phát triển của ngnàh kế hoạch cả nước và sự phát triển toàn giện của Thủ đô 50 năm qua. Tiền thân là Ban Kế hoạch Thành phố Hà Nội được thành lập ngày 8101955, đầu năm 1958 đổi thành Ủy ban Kế hoạch nhà nước.[r]

38 Đọc thêm

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU ÔTÔ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU ÔTÔ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CMC

1. Tính cấp thiết của đề tàiTrong những năm gần đây, cùng với quá trình toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, các hoạt động giao thương quốc tế ngày càng được mở rộng, không chỉ là các mối quan hệ hợp tác, giao lưu đối ngoại mà còn là các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá, giúp đưa nền kinh tế V[r]

51 Đọc thêm

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÍ NGHIỆP THAN HOÀNH BỒ NĂM 2006

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÍ NGHIỆP THAN HOÀNH BỒ NĂM 2006

Cùng với sự phát triển của các ngành công nghiệp khác, công nghiệp khai thác than phát triển mạnh mẽ, có tầm quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Than là một trong những sản phẩm không thể thiếu được trong sản xuất và đời sống đặc biệt là công nghiệp sản xuất điện, xi măng, phân bón, giấy, vật liệ[r]

98 Đọc thêm

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY SENA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 2010

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY SENA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 2010

Hoạt động đầu tư phát triển trong những năm qua đã đem lại cho Công ty TNHH SENA Việt Nam nhiều thành tựu quan trọng, tiến những bước dài trên con đường côn nghiệp hoá – hiện đại hoá với mục tiêu phấn đấu trở thành một Công ty dẫn đầu trong ngành, trên cơ sở đó vươn ra tầm khu vực và thế giới.
Trong[r]

103 Đọc thêm

Cùng chủ đề