ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC CỦA NHO GIÁO

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC CỦA NHO GIÁO":

ẢNH HƯỞNG ĐẠO ĐỨC NHO GIÁO ĐẾN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC TRONG GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY (TT)

ẢNH HƯỞNG ĐẠO ĐỨC NHO GIÁO ĐẾN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC TRONG GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY (TT)

hệ giữa các thành viên trong xã hội và cuối cùng, bằng các hình thức phụ trợnhưng không kém phần hiệu quả, đó là các gia huấn do các nhà nho sáng tác,và cuối cùng, là hình thức tự tu để “tề gia”.Một là giáo dục thông qua trường lớp. Đây là hình thức giáo dụcmang tính chính qui, cao nhất là ở Quốc Tử[r]

27 Đọc thêm

Ảnh hưởng của “Ngũ luân” trong triết học Nho giáo đến xây dựng gia đình ở Thừa Thiên Huế hiện nay

ẢNH HƯỞNG CỦA “NGŨ LUÂN” TRONG TRIẾT HỌC NHO GIÁO ĐẾN XÂY DỰNG GIA ĐÌNH Ở THỪA THIÊN HUẾ HIỆN NAY

Ảnh hưởng của “Ngũ luân” trong triết học Nho giáo đến xây dựng gia đình ở Thừa Thiên Huế hiện nay.
Con người là một thành viên của gia đình và đồng thời cũng là một thành viên của xã hội. Có thể xem gia đình là hình ảnh thu nhỏ của xã hội, là tế bào của xã hội, là nhân tố tích cực thúc đẩy sự phát t[r]

72 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC NHỮNG GIÁ TRỊ VÀ HẠN CHẾ CỦA NHO GIÁO ẢNH HƯỞNG CỦA NHO GIÁO ĐẾN VIỆT NAM

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC NHỮNG GIÁ TRỊ VÀ HẠN CHẾ CỦA NHO GIÁO ẢNH HƯỞNG CỦA NHO GIÁO ĐẾN VIỆT NAM

đi lên của Nho giáo Việt Nam không tách rời yêu cầu phát triển nền kinh tế tiểunông gia trưởng dựa trên quyền sở hữu của giai cấp địa chủ của nhà nước và củamột bộ phận nông dân trực tiếp tự canh về ruộng đất. Vì thế cho nên khi chiếmđược vị trí chủ đạo trên vòm trời tư tưởng của chế độ phong[r]

24 Đọc thêm

ẢNH HƯỞNG CỦA TƯ TƯỞNG NHO GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY TỚI VIỆC HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

ẢNH HƯỞNG CỦA TƯ TƯỞNG NHO GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY TỚI VIỆC HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

Nho giáo là một trong những hệ tư tưởng lớn trên thế giới và nó đã đi sâu vào văn hóa của nhiều nước đặc biệt là các nước thuộc khu vực Đông Á và Đông Nam Á. “Đạo” theo nho giáo là quy luật chuyển biến, tiến hóa của trời đất, muôn vật. Đối với con người, đạo là con đường đúng đắn để noi theo để xây[r]

25 Đọc thêm

Ảnh hưởng của triết học nho giáo đến Việt Nam

ẢNH HƯỞNG CỦA TRIẾT HỌC NHO GIÁO ĐẾN VIỆT NAM

Tiểu luận TRIẾT HỌC NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA TRIẾT HỌC NHO GIÁO ĐẾN NỀN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CỦA VIỆT NAM.

20 Đọc thêm

Ảnh hưởng của nho giáo tới gia đình hàn quốc hiện đại

ẢNH HƯỞNG CỦA NHO GIÁO TỚI GIA ĐÌNH HÀN QUỐC HIỆN ĐẠI

... Nho giáo đại, Nxb Hakjin, Hàn Quốc Hwang Ui-dong (2002), Đối thoại Nho giáo đại, Nxb YeMun, Hàn Quốc 10 Ủy ban biên soạn quốc gia: Sự biến đổi sống tự mang tính Nho giáo, Nxb Du San Dong A, Hàn. .. gia đình giữ gìn xã hội Hàn Quốc có phải xa cách địa lý Những ảnh hưởng tiêu cực Nho giáo tính gia[r]

9 Đọc thêm

ẢNH HƯỞNG của NHO GIÁO đến đời SỐNG văn hóa và tư TƯỞNG NGƯỜI VIỆT NAM

ẢNH HƯỞNG CỦA NHO GIÁO ĐẾN ĐỜI SỐNG VĂN HÓA VÀ TƯ TƯỞNG NGƯỜI VIỆT NAM

Tiếp thu một học thuyết từ bên ngoài để làm lý luận hướng dẫn tư duy và hành động cho dân tộc mình là một chân lý phổ biến, là một sự thực khách quan của các thời đại, của các dân tộc.Khái quát sự ra đời và quá trình du nhập của Nho giáo từ Trung Quốc vào Việt Nam, những tư tưởng cơ bản của triết họ[r]

22 Đọc thêm

Luận văn 2015: Vấn đề con người trong triết học nho giáo và ảnh hưởng của nó đối với xã hội Việt Nam hiện nay

LUẬN VĂN 2015: VẤN ĐỀ CON NGƯỜI TRONG TRIẾT HỌC NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐỐI VỚI XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY

... giáo dục đào tạo người xã hội Việt Nam Chính vậy, để góp phần nhỏ bé vào việc nghiên cứu ảnh hưởng vấn đề người triết học Nho giáo xã hội Việt Nam, chọn đề tài: “ Vấn đề người triết học Nho giáo. .. ĐỀ CON NGƯỜI ĐỐI VỚI XÃ HỘI VIỆT NAM 2.1 Ảnh hưởng triết học Nho giáo người xã hội truyền thống[r]

79 Đọc thêm

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠO ĐỨC NHO GIÁO ĐỐI VỚI ĐẠO ĐỨC CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠO ĐỨC NHO GIÁO ĐỐI VỚI ĐẠO ĐỨC CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT HUY MẶT TÍCH CỰC VÀ HẠN CHẾ MẶT TIÊU CỰC CỦA ẢNH HƯỞNG ĐẠO ĐỨC NHO GIÁO TRONG XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC NGƯỜI CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 3.2.1 Tiếp thu[r]

13 Đọc thêm

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠO ĐỨC NHO GIÁO ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA NGƯỜI DÂN VIỆT NAM HIỆN NAY (TT)

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠO ĐỨC NHO GIÁO ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA NGƯỜI DÂN VIỆT NAM HIỆN NAY (TT)

Ảnh hưởng của đạo đức Nho giáo đối với đời sống tinh thần của người dân Việt Nam hiện nayẢnh hưởng của đạo đức Nho giáo đối với đời sống tinh thần của người dân Việt Nam hiện nayẢnh hưởng của đạo đức Nho giáo đối với đời sống tinh thần của người dân Việt Nam hiện nayẢnh hưởng của đạo đức Nho giáo đố[r]

27 Đọc thêm

Phát huy một số giá trị tích cực trong đạo đức nho giáo vào việc xây dựng đạo đức cách mạng cho thanh niên việt nam hiện nay tiểu luận cao học

Phát huy một số giá trị tích cực trong đạo đức nho giáo vào việc xây dựng đạo đức cách mạng cho thanh niên việt nam hiện nay tiểu luận cao học

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Xuyên suốt lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam, dù trong thời gian nào, hoàn cảnh nào thì vấn đề đạo đức luôn là vấn đề cốt lõi, trọng tâm, là cơ sở để xây dựng và phát triển con người.
Văn minh Trung Hoa là một trong những cái nôi của văn minh nhân loại. Nơi[r]

Đọc thêm

Ảnh hưởng của Nho Giáo đến văn hóa truyền thống Việt Nam

ẢNH HƯỞNG CỦA NHO GIÁO ĐẾN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM

Đây là một tiểu luận về môn Triết học trong chương trình Cao học tại ĐHBK TpHCM, nội dung nói về sự ảnh hưởng của Nho Giáo đến văn hóa Việt Nam. Dĩ nhiên Nho Giáo ảnh hưởng rất nhiều đến Văn hóa Việt Nam, nó ảnh hưởng lên các mặt văn hóa truyền thống khác nhau của Việt Nam, có tích cực và tiêu cực.[r]

17 Đọc thêm

Ảnh hưởng của những giá trị nho giáo đối với đời sống văn hóa xã hội hàn quốc hiện đại

ẢNH HƯỞNG CỦA NHỮNG GIÁ TRỊ NHO GIÁO ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG VĂN HÓA XÃ HỘI HÀN QUỐC HIỆN ĐẠI

... xuất Hàn Quốc làm công việc Và từ đây, biết vấn đề xã hội nảy sinh, ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống văn hóa xã hội Hàn Quốc Đối với văn hóa công ty 3.1 Ảnh hưởng tích cực Những giá trị Nho giáo. .. cuối Hàn Quốc chấm dứt giá trị tồn ảnh hưởng không nhỏ tới xã hội Hàn Quốc thời đại Những ảnh hưở[r]

41 Đọc thêm

ẢNH HƯỞNG CỦA NHO GIÁO TRUNG HOA TỚI NỀN VĂN HÓA VÀ KINH TẾ Ở VIỆT NAM

ẢNH HƯỞNG CỦA NHO GIÁO TRUNG HOA TỚI NỀN VĂN HÓA VÀ KINH TẾ Ở VIỆT NAM

19Chương 3: Ảnh hưởng của Nho giáo Trung Hoa đến nền văn hóa truyềnthống của Việt Nam3.1. Sự du nhập của Nho giáo vào Việt NamNho giáo truyền nhập vào Việt Nam khoảng 2000 năm nhưng nó có vịtrí chi phối cao nhất là từ thế kỷ 15 về sau. Trước đó, vào thời Trần, ảnhhưởng của Nh[r]

34 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN XÃ HỘI

NGHIÊN CỨU NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN XÃ HỘI

Tuy nhiên trong triết học Nho giáo, nếu Khổng Tử và Mạnh Tử cho rằng con ngời vốn có bản tính thiện thì Tuân Tử đa ra lý luận bản tính con ngời là ác: "Tính ngời là ác, thiện là do ngời [r]

15 Đọc thêm

ẢNH HƯỞNG CỦA NHO GIÁO TRONG TƯ TƯỞNG VIỆT NAM

ẢNH HƯỞNG CỦA NHO GIÁO TRONG TƯ TƯỞNG VIỆT NAM

Khi học thuyết của Khổng Tử được đặt lên vị trí độc tôn thì không có nghĩa rằng vua nhà Hán đã có đạo đức, nhân nghĩa hơn nhà Tần mà chỉ vì chế độ trung ương tập quyền của nhà Hán đang đ[r]

23 Đọc thêm

ẢNH HƯỞNG VÀ VAI TRÒ CỦA NHO GIÁO TRONG VIỆC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN ĐẠO ĐỨC CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAMẢNH HƯỞNG VÀ VAI TRÒ CỦA NHO GIÁO TRONG VIỆC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN ĐẠO ĐỨC CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM

ẢNH HƯỞNG VÀ VAI TRÒ CỦA NHO GIÁO TRONG VIỆC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN ĐẠO ĐỨC CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAMẢNH HƯỞNG VÀ VAI TRÒ CỦA NHO GIÁO TRONG VIỆC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN ĐẠO ĐỨC CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM

TRANG 9 TRANG 10 PHẦN II ẢNH HỞNG VÀ VAI TRÒ CỦA NHO GIÁO TRONG VIỆC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN ĐẠO ĐỨC CỦA CON NGỜI VIỆT NAM Trong quá trình tiếp biến các hệ tử tởng triết học đợc du nhập t[r]

17 Đọc thêm

SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA NHO GIÁO Ở VIỆT NAM

SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA NHO GIÁO Ở VIỆT NAM

Tuy nhiên trong triết học Nho giáo, nếu Khổng Tử và Mạnh Tử cho rằng con ngời vốn có bản tính thiện thì Tuân Tử đa ra lý luận bản tính con ngời là ác: "Tính ngời là ác, thiện là do ngời [r]

15 Đọc thêm

HỌC THUYẾT ĐẠO ĐỨC CỦA NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ TRONG VIỆC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN ĐẠO ĐỨC

HỌC THUYẾT ĐẠO ĐỨC CỦA NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ TRONG VIỆC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN ĐẠO ĐỨC

TRANG 9 TRANG 10 PHẦN II ẢNH HỞNG VÀ VAI TRÒ CỦA NHO GIÁO TRONG VIỆC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN ĐẠO ĐỨC CỦA CON NGỜI VIỆT NAM Trong quá trình tiếp biến các hệ tử tởng triết học đợc du nhập t[r]

17 Đọc thêm

CHẾ ĐỊNH VỀ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH TRONG BỘ LUẬT HỒNG ĐỨC

CHẾ ĐỊNH VỀ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH TRONG BỘ LUẬT HỒNG ĐỨC

tính sáng tạo cao của nhà làm luật.Mặc dù chịu sự ảnh hưởng sâu sắc của Bộ Đường Luật sớ nghị thời nhà Đường,nhưng trong số 722 Điều của Quốc Triều Hình Luật thì có đến 315 điều (chiếm gầnmột nửa tổng số điều luật) là không tìm thấy trong Bộ luật của nhà Đường. QuốcTriều Hình Luật vừa tiếp th[r]

31 Đọc thêm