RỦI RO HỆ THỐNG NGÂN HÀNG LÀ GÌ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "RỦI RO HỆ THỐNG NGÂN HÀNG LÀ GÌ":

quản lý rủi ro trong hệ thống ngân hàng

QUẢN LÝ RỦI RO TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG

quản lý rủi ro trong hệ thống ngân hàng quản lý rủi ro trong hệ thống ngân hàng quản lý rủi ro trong hệ thống ngân hàng quản lý rủi ro trong hệ thống ngân hàng quản lý rủi ro trong hệ thống ngân hàng quản lý rủi ro trong hệ thống ngân hàng quản lý rủi ro trong hệ thống ngân hàng quản lý rủi ro trong hệ thống ngân hàng quản lý rủi ro trong hệ thống ngân hàng quản lý rủi ro trong hệ thống ngân hàng quản lý rủi ro trong hệ thống ngân hàng quản lý rủi ro trong hệ thống ngân hàng
Xem thêm

84 Đọc thêm

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẢNH BÁO RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẢNH BÁO RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng chính sách xã hội xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng chính sách xã hội xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng chính sách xã hội xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng chính sách xã hội xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng chính sách xã hội xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng chính sách xã hội xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng chính sách xã hội xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng chính sách xã hội xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng chính sách xã hội xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng chính sách xã hội xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng chính sách xã hội xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng chính sách xã hội xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng chính sách xã hội xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng chính sách xã hội xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng chính sách xã hội xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng chính sách xã hội xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng chính sách xã hội xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng chính sách xã hội xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng chính sách xã hội xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng chính sách xã hội xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng chính sách xã hội xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng chính sách xã hội xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng chính sách xã hội xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng chính sách xã hội xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng chính sách xã hội xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng chính sách xã hội
Xem thêm

81 Đọc thêm

Quản lý rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM

Trong các lĩnh vực hoạt động của ngân hàng thì tín dụng chiếm tỷ trọng cao nhất, mang lại nhiều lợi nhuận nhất. Đồng thời tín dụng cũng là hoạt động kinh doanh phức tạp nhất so với các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng thương mại (NHTM), đem lại nhiều rủi ro nhất cho ngân hàng. Vì vậy,rủi ro tín dụng nếu xảy ra sẽ có tác động rất lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của mỗi tổ chức tín dụng (TCTD), cao hơn nó tác động ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống ngân hàng và toàn bộ nền kinh tế.Bên cạnh đó, công tác quản trị rủi ro tín dụng có vai trò cực kỳ quan trọng đối với các ngân hàng nói riêng và cả hệ thống tài chính nói chung. Việc đánh giá, thẩm định và quản lý tốt các khoản cho vay, các khoản dự định giải ngân sẽ hạn chế những rủi ro tín dụng mà ngân hàng sẽ gặp phải, và tất yếu sẽ giảm bớt nợ xấu cho Ngân hàng. Vì thế, làm thế nào để quản trị rủi ro tín dụng có hiệu quả đang là một vấn đề mà các ngân hàng thương mại rất quan tâm, nhất là trong tình hình kinh tế tài chính ngân hàng toàn cầu đầy biến động như hiện nay.
Xem thêm

53 Đọc thêm

STRESS TEST VIỆC ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU ĐỰNG RỦI RO KINH TẾ

STRESS TEST VIỆC ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU ĐỰNG RỦI RO KINH TẾ

Khai thác cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007 – 2009 và khủng hoảng nợ công châu Âu 2010, bài nghiên cứu tiến hành phân tích các rủi ro ảnh hưởng đến mô hình hoạt động toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam. Sử dụng Stress Test như là một công cụ quản trị rủi ro để xem xét khả năng chịu đựng của các ngân hàng trước tác động của các biến nội sinh và ngoại sinh. Xem xét vai trò, mục đích, tác dụng của việc thực hiện Stress Test trong bối cảnh Việt Nam. Bước tiếp theo là dự báo biến động của tình hình kinh tế, xây dựng kịch bản cho hệ thống ngân hàng, đo lường các loại rủi ro trọng yếu; qua đó cho thấy các ngân hàng thuộc nhóm 1, 2 (phân loại theo tỷ lệ tăng trưởng tín dụng) nhìn chung đều đảm bảo khả năng an toàn vốn khi xem xét dưới góc độ cả về định tính lẫn định lượng. Cuối cùng bài nghiên cứu tiến hành đề xuất lộ trình thực hiện Stress Test cho NHNN và một số giải pháp nâng cao chất lượng vốn và chất lượng hoạt động cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam theo lộ trình của Ủy ban Basel.
Xem thêm

148 Đọc thêm

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của Agribank Thừa Thiên Huế

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA AGRIBANK THỪA THIÊN HUẾ

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU

1.1. Sự cần thiết của đề tài
Từ khi đất nước chuyển sang nền kinh tế thị trường và đặc biệt là kể từ khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của WTO, vấn đề quản trị doanh nghiệp (DN), đặc biệt là vấn đề ứng phó với các rủi ro trong nền kinh tế đã được đặt ra như một yêu cầu cấp thiết và quan trọng trong sự phát triển chung của đất nước. Quản trị DN tốt đồng nghĩa với khả năng tiếp cận tài chính, đầu tư, nâng cao giá trị tăng trưởng...
Các ngân hàng thương mại (NHTM) với đặc thù là các tổ chức kinh doanh “tiền”, có độ rủi ro cao và mức độ ảnh hưởng lớn thì vấn đề quản trị lại càng có ý nghĩa hơn, đặc biệt đối với một nước đang phát triển như Việt Nam, khi ngân hàng là nguồn tài chính bên ngoài cực kỳ quan trọng đối với DN. Một ngân hàng yếu kém trong quản trị sẽ không chỉ gây tổn thất cho chính ngân hàng đó, mà còn tạo nên những rủi ro nhất định mang tính dây chuyền cho các đơn vị khác và ngược lại. Rõ ràng, khả năng chống đỡ của ngân hàng càng cao, khả năng hỗ trợ cho khu vực DN sẽ càng lớn.
Giai đoạn 2011 đến sáu tháng đầu năm 2013, hàng loạt vấn đề nóng của hệ thống ngân hàng như: nợ xấu của các ngân hàng liên tục gia tăng , tín dụng đen, chiếm dụng vốn, thua lỗ, những biến động lớn trên thị trường tiền tệ … đã cho thấy vấn đề quản trị rủi ro trong hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay cần được nhìn nhận và chú trọng quan tâm một cách sâu rộng hơn nữa. Theo nhiều chuyên gia tài chính, ngân hàng một trong những lĩnh vực đối mặt với nhiều rủi ro nhất.Các loại rủi ro có mối quan hệ chặt chẽ và tác động qua lại với nhau và đều có thể gây tổn thất lớn cho hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM).
Trong bối cảnh đó, không một ngân hàng nào có thể tồn tại và phát triển lâu dài mà không nghiên cứu và xây dựng các chính sách nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng một cách tối đa nhất.kèm theo đó là các rủi ro trong hoạt động luôn đe dọa sự ổn định của hệ thống.
Trong các bối cảnh chung của hệ thống ngân hàng, Agribank Thừa Thiên Huế mặc dù đã hoàn thành và vượt mức kế hoạch năm 2013 với tổng nguồn vốn tăng 19,4% so năm 2012, tổng dư nợ tăng 22,1% so năm 2012, thu dịch vụ tăng 45,8% so năm 2012, hệ số lương đạt được vượt quy định . Tuy nhiên cũng không tránh khỏi các vấn đề về quản trị rủi ro, đặc biệt là các nguy cơ của rủi ro tín dụng trong giai đoạn hiện nay.
Xuất phát từ hiện trạng đó và do có được điều kiện công tác tại Agribank Thừa Thiên Huế, tác giả đã mạnh giạn lựa chọn đề tài “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của Agribank Thừa Thiên Huế” làm luận văn tốt nghiệp của mình.
1.2. Mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu của tác giả hướng tới các mục tiêu như sau:
(1) Xem xét ứng dụng các mô hình lý thuyết về rủi ro tín dụng vào nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng Agribank Thừa Thiên Huế.
(2) Từ đó, đưa ra các kết luận và khuyến nghị về việc hạn chế rủi ro tín dụng tại Agribank Thừa Thiên Huế.
1.2.2. Câu hỏi nghiên cứu
Từ đó đề tài nhằm trả lời ba câu hỏi nghiên cứu cơ bản như sau:
(1) Thực trạng tình hình rủi ro tín dụng của Agribank Thừa Thiên Huế từ năm 2009 đến hết 2013 như thế nào?
Xem thêm

84 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại NHTMCP Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh Hà Nội

LUẬN VĂN THẠC SỸ: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI, CHI NHÁNH HÀ NỘI

Ngân hàng thương mại là một trong những trung gian tài chính có vai trò quan trọng trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế, và trong giai đoạn phát triển của đất nước. Hệ thống Ngân hàng có hoạt động tốt thì mới điều hòa được nguồn vốn cho nền kinh tế, nguồn vốn được đầu tư vào đúng nơi đúng chỗ. Do có vai trò quan trọng nên từ sự thành công hay thất bại trong hoạt động kinh doanh của hệ thống Ngân hàng có thể đánh giá được sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế. Khi nền kinh tế càng phát triển, nền kinh tế thị trường đã dần định hình rõ ở nước ta, thì cũng như các doanh nghiệp trong nền kinh tế, các Ngân hàng thương mại phải đối mặt với rất nhiều rủi ro như: Rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro thị trường...vv. Trong đó, rủi ro tín dụng gây ra tổn thất lớn nhất cho các Ngân hàng, và Ngân hàng nào quản lý tốt đựợc rủi ro thì Ngân hàng đó mới hoạt động kinh doanh có hiệu quả.
Trong thời gian gần đây, hoạt động quản lý rủi ro tại các Ngân hàng thương mại ở nước ta đã bắt đầu được chú trọng, do yêu cầu của sự hội nhập nền kinh tế quốc tế. Là một ngân hàng thương mại cổ phẩn điển hình trong hệ thống các Ngân hàng thương mại cổ phần của nước ta tỏng những năm gần đây, ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn – Hà Nội, đã chủ động tiến hành công tác quản lý rủi ro tín dụng trong nhiều năm nay, tuy nhiên hiệu quả thu được chưa được như mong muốn. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động quản lý rủi ro tín dụng trong các ngân hàng thương mại cổ phần, với những hiểu biết và kinh nghiệm làm việc tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh Hà Nội, tôi nhận thấy việc nghiên cứu về RRTD và quản lý RRTD tại thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh Hà Nội là công việc có ý nghĩa thực tiễn cao, do đó tôi đã chọn đề tài: “ Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng tại NHTMCP Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh Hà Nội” làm luận văn tốt nghiệp của mình, với sự hướng dẫn và giúp đỡ tận tình của GS.TS Lê Doãn Khải.
Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi đã cố gắng diễn đạt tốt nhất những nội dung cơ bản nhất, sâu sắc nhất dựa trên sự tập trung nghiên cứu tìm hiểu về rủi ro tín dụng và hệ thống quản lý rủi ro tín dụng về mặt lý luận cũng như thực tiễn tại thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh Hà Nội, và đưa ra những giải pháp cần thiết, hiệu quả nhất. Song nội dung đề tài chắc chắn không tránh khỏi những sai sót, kính mong nhận được sự đóng góp bổ sung của quý thầy cô và các bạn.
Xem thêm

108 Đọc thêm

PHÂN TÍCH NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

PHÂN TÍCH NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Hoạt động ngân hàng luôn phải đối diện với rất nhiều rủi ro như rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá, rủi ro thanh khoản,…Trong đó rủi ro thanh khoản là rủi ro được coi là nguy hiểm nhất của ngân hàng hiện nay, nguy hiểm của nó không những có thể làm cho chính bản thân ngân hàng lâm vào tình trạng phá sản mà còn gây ra hiệu ứng lan truyền ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống ngân hàng. Điển hình là năm 2003, ngân hàng ACB lâm vào tình trạng mất thanh khoản đầu tiên ở Việt Nam nguyên nhân là do ảnh hưởng của một tin đồn làm lượng khách hàng kéo đến rút tiền ồ ạt, và may mắn sự việc này được giải quyết kịp thời nếu không sẽ ảnh hưởng không chỉ đối với ngân hàng ACB mà còn đối với cả hệ thống kinh tế tài chính- tiền tệ. Ngoài nhân tố là xuất phát từ thông tin “ tin đồn” thì còn những nhân tố nào có thể ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mai. Chính vì vậy, ở đề tài này chúng em muốn đi sâu vào tìm hiểu những nhân tố dẫn đến rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay và đưa ra biện pháp đảm bảo khả năng thanh khoản hợp lý cho các ngân hàng thương mại Việt Nam.
Trên cơ sở đó, chúng em xin chọn đề tài: “Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại Việt Nam” để nghiên cứu, dưới góc độ là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên. Chúng em xin chân thành cảm ơn Th.S Đàng Quang Vắng đã tận tình giúp đỡ chúng em để hoàn thành được đề tài này. Do nhiều hạn chế về mặt kiến thức cũng như thời gian nên đề tài còn nhiều sai sót rất mong nhận được sự nhận xét và góp ý của quý Thầy Cô. Chúng em xin chân thành cám ơn.
Xem thêm

30 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ: Hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng của Agribank Chi nhánh An Giang

LUẬN VĂN THẠC SỸ: HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH AN GIANG

Ngân hàng thương mại (NHTM) đóng vai trò rất quan trọng là trung gian tài chính trong nền kinh tế. Do đó xã hội và thị trường sẽ có những sự nhạy cảm và phản ứng tương đối lớn đối với bất cứ rủi ro tiềm tàng nào nảy sinh từ sự yếu kém trong hệ thống quản trị rủi ro của các NHTM. Hiện nay, thế giới đang chứng kiến những cuộc khủng hoảng tài chính rộng lớn, bao gồm cả sự đổ vỡ hàng loạt các hệ thống ngân hàng, tình trạng khủng hoảng nợ công tại các nước châu Âu, suy thoái kinh tế tại Mỹ, lạm phát cao tại các quốc gia cùng với sự sụt giá chứng khoán và mất giá tiền tệ quy mô lớn ở nhiều nước trên thế giới. Trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, tín dụng là hoạt động đem lại lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng nhưng cũng là nghiệp vụ tiềm ẩn rủi ro lớn nhất. Theo các thống kê cho thấy rủi ro tín dụng chiếm tới 70% trong tổng rủi ro ngân hàng. Đặc biệt đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam, do thu nhập của tín dụng là chủ yếu chiếm từ 7080% thu nhập của ngân hàng và nay đã có sự chuyển dịch cơ cấu lợi nhuận của ngân hàng theo đó thu nhập tín dụng có xu hướng giảm xuống và thu dịch vụ có xu hướng tăng lên nhưng ở Việt Nam, thu nhập tín dụng vẫn lớn. Tín dụng là nguồn sinh lợi chủ yếu nhưng đồng thời cũng chứa đựng nhiều rủi ro, quyết định đến sự tồn tại và phát triển của hệ thống ngân hàng.Trong giai đoạn hiện nay, thị trường tài chính – tiền tệ trong nước diễn biến khá phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tín dụng của các ngân hàng, rủi ro tín dụng càng ngày càng trở nên khó kiểm soát hơn. Đặc biệt, quá trình tự do hóa tài chính và hội nhập quốc tế, rủi ro tín dụng có nguy cơ gia tăng do sự biến động khó lường của nền kinh tế thế giới. Rủi ro trong hoạt động tín dụng không chỉ tác động tới bản thân ngân hàng thương mại mà còn tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Chính vì vậy, kiểm soát, quản trị được rủi ro tín dụng ngày càng trở nên quan trọng và cần thiết đối với mỗi tổ chức tín dụng nói chung và Agribank nói riêng, và đó chính là tấm lá chắn của các NHTM trước các biến động xấu khó lường của nền kinh tế, trước những ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận hay thậm chí là khả năng tồn tại của ngân hàng.
Xem thêm

137 Đọc thêm

Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng liên doanh VID Public Bank chi nhánh Hải Phòng

HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VID PUBLIC BANK CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại, tín dụng là hoạt động cơ bản, mang lại 75% 85% thu nhập cho các ngân hàng. Tuy nhiên, rủi ro do trong hoạt động tín dụng mang lại không phải là nhỏ. Rủi ro trong hoạt động ngân hàng mang tính hệ thống, và chủ yếu bắt nguồn từ rủi ro tín dụng.; nếu Nếu không có biện pháp xử lý phù hợp, rủi ro có thể lây lan, gây tổn thương và mất niềm tin đối với khách hàng, và thậm chí có thể làm ngân hàng sụp đổ ngân hàng. Đứng trước những thời cơ và thách thức của trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề nâng cao khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thương mại trong nước với các ngân hàng thương mại nước ngoài, mà cụ thể là nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro là vấn đề mang tính sống còn, là thước đo năng lực quản lý và là bộ phận trọng tâm trong chiến lược hoạt động của bất kỳ ngân hàng nào.Tại Ngân hàng liên doanh VID Public chi nhánh Hải Phòng, trong những năm qua, công tác quản lý rủi ro tín dụng đã được ngân hàng chú trọng, song cho đến nay công tác này vẫn còn nhiều một số bất cập, do đó rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động tín dụng của VID Public Bank vẫn ở mức cao.Xuất phát từ lý luận và thực tiễn nêu trên, tác giả mạnh dạnđã lựa chọn thực hiện đề tài “Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân ngân hàng liên doanh VID Public chi nhánh Hải Phòng” với mong muốn tiếp tục quá trình nghiên cứu và đưa ra những giải pháp hữu hiệu để hạn chế rủi ro tín dụng ở NHLD VID Public chi nhánh Hải Phòng nói riêng và hệ thống NHTM nói chung, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của NHTM trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.
Xem thêm

108 Đọc thêm

PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN CHƯƠNG MỸ

PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN CHƯƠNG MỸ

Nền kinh tế Việt Nam đang tiến dần từng bước trên con đường đổi mới và hội nhập vào nền kinh tế thế giới, nhìn lại những năm qua tốc độ đầu tư trong nền kinh tế của nước ta có sự tăng trưởng mạnh mẽ thức đẩy kinh tế phát triển cũng như cải thiện đời sống xã hội người dân. Trong đó không thể không kể đến vai trò của các NHTM với tư cách là những nhà tài trợ lớn cho các dự án đầu tư đặc biệt là dự án trung hạn và dài hạn.
Với tư cách là trung tâm tiền tệ của nền kinh tế, hệ thống NHTM Việt Nam cũng đã chủ trương đẩy mạnh hoạt động tín dụng trung và dài hạn đối với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế bên cạnh các hoạt động ngắn hạn truyền thống để phù hợp với truyền thống đa dạng hóa các hoạt động của Ngân hàng nhằm phục vụ bổ xung vốn lưu động và vốn cố định cho doanh nghiệp.
Tuy nhiên, cũng như mọi hoạt động kinh doanh khác hoạt động tín dụng luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, đặc thù kinh doanh tín dụng của Ngân hàng là kinh doanh chủ yếu dựa vào tiền của người khác, kinh doanh qua tay người khác nên rủi ro trong mọi hoạt động tín dụng cao hơn nhiều so với các doanh nghiệp vì nó phụ thuộc vào chính bản thân kinh doanh của Ngân hàng, mặt khác lại vừa phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp, mà hậu quả của việc kinh doanh rất dễ lan truyền trong cả hệ thống Ngân hàng gây ra trong những vụ hoảng loạn và sụp đổ của hàng loạt các Ngân hàng mà cùng một loạt các hậu quả nghiêm trọng khác về mặt kinh tế, xã hội mà đặc biệt là lòng tin của người dân và dẫn đến sự lãnh đạo của chính phủ sẽ bị suy giảm.
Vấn đề đặt ra ở đây là làm sao hạn chế được rủi ro cho hoạt động tín dụng của Ngân hàng, trong điều kiện tiến tới CNHHĐH đất nước thì việc gia tăng số lượng các dự án đầu tư là tất yếu, mà trong đó các dự án đầu từ là nguyên nhân chính gây ra rủi ro tín dụng của các NHTM Việt Nam, muốn hạn chế được các rủi ro tín dụng của Ngân hàng thì các dự án đầu tư cần phải đảm bảo chất lượng, tức là phải làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, trong đó có khâu lập dự án, thẩm định dự án và phê duyệt dự án có vai trò quyết định quan đến rủi ro của NHTM.
Chính vì vậy mà ta yêu cầu Ngân hàng phải có tính nguyên tắc trong hoạt động đầu tư tín dụng, là phải xem xét, lựa chọn những dự án đầu tư thực sự hiệu quả mà vừa mang lại lợi ích cho nền kinh tế, vừa phải đảm bảo lợi ích của Ngân hàng, đồng thời hạn chế thấp rủi ro và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, vì hoạt động của Ngân hàng ngày nay được coi là sương cốt của nền kinh tế sự phát triển của Ngân hàng phản ánh đúng thực trạng của mỗi quốc gia, vậy Ngân hàng cần rất nhiều các dịch vụ song mang lại lợi ích cho Ngân hàng là hoạt động tín dụng, hoạt động đem lại nhiều doanh thu cũng đi đôi với nhiều rủi ro tín dụng, nếu không kiểm soát được thì rủi ro này còn kéo theo nhiều rủi ro khác, hoạt động của Ngân hàng chủ yếu dựa vào lòng tin của khách hàng, vì vậy nếu không kiểm soát được rủi ro, một Ngân hàng sụp đổ sẽ kéo theo sự sụp đổ của toàn hệ thống Ngân hàng, lúc này nó sẽ tác động đến mọi hoạt động của nền kinh tế. Chính vì vậy việc đưa ra các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng ngày càng trở nên quan trọng và được hệ thống Ngân hàng đặc biệt quan tâm. Chính vì lý do đó mà em chọn đề tài “Phân tích rủi ro tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Chương Mỹ”
Xem thêm

46 Đọc thêm

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO THÔNG LỆ QUỐC TẾ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO THÔNG LỆ QUỐC TẾ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Hoạt động tín dụng là hoạt động mang lại lợi nhuận chủ yếu cho các ngân
hàng thương mại, nhưng cũng hàm chứa nhiều rủi ro. Rủi ro tín dụng có thể tác
động rất lớn đến các hoạt động kinh doanh khác, gây tổn hại đến uy tín và vị thế của
ngân hàng.
Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam phát triển dựa nhiều vào tín dụng ngân
hàng, cho nên để tồn tại và phát triển, các ngân hàng thương mại phải xây dựng hệ
thống quản trị rủi ro tín dụng phù hợp, thông qua hệ thống quản trị rủi ro các mục
tiêu, nhiệm vụ trong chiến lược phát triển của ngân hàng được thực hiện hiệu quả và
thành công (ở cả góc độ vĩ mô và vi mô). Muốn vậy, hệ thống quản trị rủi ro tín
dụng chất lượng tại ngân hàng thương mại đảm bảo được các vai trò quan trọng
như: tăng uy tín cạnh tranh thương mại, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng lợi
nhuận ngân hàng và duy trì niềm tin của khách hàng/nhà đầu tư.
Tuy nhiên, trước những biến động liên tục của môi trường kinh doanh, chất
lượng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại Việt Nam bộc lộ
nhiều hạn chế, biểu hiện khả năng quản trị kém, sử dụng không hiệu quả các nguồn
lực của ngân hàng, các chính sách, quy định có khoảng cách xa so với thông lệ quốc
tế về quản trị rủi ro tín dụng. Đánh giá chung công tác quản trị rủi ro tín dụng, các
ngân hàng thương mại Việt Nam hiện đang có năng lực quản trị rủi ro tín dụng ở mức
trung bình, thậm chí dưới trung bình so với các thông lệ quốc tế về quản trị rủi ro tín
dụng, thể hiện bởi chiến lược kinh doanh không bài bản, mô hình tổ chức không phân
tách chức năng, quyền hạn rõ ràng, các công cụ đo lường rủi ro không đáp ứng được
tiêu chuẩn do cơ sở dữ liệu thiếu cả về số lượng và chất lượng, nguồn nhân lực có
chất lượng cao chưa được chuẩn bị sẵn sàng.
Như vậy, các ngân hàng thương mại Việt Nam đứng trước nhiều thách thức,
phải xây dựng hệ thống năng lực quản trị rủi ro tín dụng và có các giải pháp nâng
cao khả năng, điều kiện sử dụng nguồn nhân lực của ngân hàng đảm bảo thực hiện
quy trình quản trị rủi ro tín dụng, duy trì chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tốt.
Kể từ khi Ủy ban Basel II chính thức công bố các chuẩn mực Basel, đã có
nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng và triển khai có hiệu quả Basel II, Basel III
nhằm duy trì hoạt động bền vững của ngân hàng. Trong bối cảnh Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011
- 2015 theo quyết định 254/QĐ-TTg đã hoàn thành giai đoạn 1, đạt được một số mục
tiêu nhất định về lành mạnh hóa tình trạng tài chính và củng cố năng lực hoạt động
của các tổ chức tín dụng. NHNN quyết định lựa chọn 10 ngân hàng thương mại triển
khai Basel II vào cuối năm 2015 theo công văn số 1601/NHNN- TTGSNH, nghiên
cứu ứng dụng các thông lệ quốc tế, trong đó có hệ thống các quy định Basel II nhằm
nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng.
Mặc dù, nhiều nghiên cứu tổng hợp và toàn diện về công tác quản trị rủi ro
tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam được thực hiện bởi cá nhân, tổ
chức trên thế giới cũng như trong nước, tuy nhiên, các nghiên cứu trước đây chưa đi
sâu nghiên cứu năng lực quản trị rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại và
chưa xây dựng một khung năng lực quản trị rủi ro tín dụng, đáp ứng yêu cầu Basel
II và phù hợp với các thông lệ quốc tế.
Xuất phát từ những lý do trên, tác giả lựa chọn đề tài “Nâng cao năng lực
quản trị rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế tại ngân hàng thƣơng mại Việt
Nam’’ để nghiên cứu làm luận án tiến sĩ.
Xem thêm

190 Đọc thêm

Phân tích tình hình rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Năm 2012 vừa qua là một năm đầy khó khăn cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Do tình hình kinh tế suy thoái, lạm phát tăng cao làm cho sức mua của người dân giảm, sản xuất đình trệ… kéo theo hàng loạt doanh nghiệp phá sản. Trước tình hình đó việc ngân hàng cho vay và thu hồi vốn tại các doanh nghiệp này gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa do dư nợ bất động sản chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu tín dụng của các ngân hàng thương mại, nên việc thị trường bất động sản mất thanh khoản đã khiến quy mô nợ xấu của toàn hệ thống ngân hàng tiếp tục tăng nhanh. Trong khi hoạt động tín dụng lại là một trong những hoạt động mang lại lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng, chiếm 80% 90% tổng thu nhập. Do đó vấn đề đáng lo ngại đối với hầu hết các ngân hàng là rủi ro tín dụng. Đây là loại rủi ro lớn nhất, thường xuyên xảy ra, là nguyên nhân mở đầu dẫn đến rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất nên hậu quả của nó không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến một ngân hàng mà còn ảnh hưởng đến cả một hệ thống ngân hàng và toàn bộ nền kinh tế. Vì vậy, phân tích tình hình rủi ro tín dụng để từ đó đưa ra những biện pháp kiểm soát, hạn chế rủi ro tín dụng là việc được quan tâm hàng đầu tại các ngân hàng hiện nay.
Nhìn chung, trong năm 2012, hầu hết các ngân hàng đều có tăng trưởng tín dụng thấp, nợ xấu tăng cao. Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Quân Đội đã đạt được hầu hết các mục tiêu đặt ra và vượt cao so với kế hoạch chủ yếu là trong lĩnh vực huy động vốn để cho vay cụ thể là mức tăng trưởng tín dụng bỏ xa so với bình quân toàn ngành. Mà tăng trưởng tín dụng cao tiềm ẩn nhiều rủi ro và vấn đề thu hồi nợ luôn là mối lo đối với tất cả cán bộ làm công tác tín dụng. Bởi vì việc thẩm định giải quyết một món vay đã khó, thu hồi đầy đủ gốc lẫn lãi là công việc khó hơn nhất là nợ quá hạn lẫn nợ xấu. Cho nên công tác phân tích tình hình rủi ro tín dụng tại ngân hàng một cách thường xuyên để kịp thời đưa ra những giải pháp nhằm ngăn ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng luôn được các nhà lãnh đạo tại Ngân hàng TMCP Quân Đội chú trọng. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó nên em đã chọn đề tài “Phân tích tình hình rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội” làm đề tài nghiên cứu.
Xem thêm

28 Đọc thêm

Tìm hiểu thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về phòng ngừa rủi ro trong hoạt động ngân hàng

TÌM HIỂU THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG NGỪA RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

Nền kinh tế thị trường với xu hướng toàn cầu hoá kinh tế và quốc

tế hoá các luồng tài chính đã làm thay đổi căn bản hệ thống ngân hàng, hoạt

động kinh doanh ngày càng trở nên phức tạp. Thực tế đó đòi hỏi hệ thống

các ngân hàng (NH) phải có những cải cách mạnh mẽ để nâng cao năng lực

quản trị rủi ro. Rủi ro là một điều rất phổ biến và gần như mang tính tất yếu

25 Đọc thêm

STRESS TEST ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU ĐỰNG RỦI RO KINH TẾ

STRESS TEST ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHỊU ĐỰNG RỦI RO KINH TẾ

Khai thác cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007 – 2009 và khủng hoảng nợ công châu Âu 2010, bài nghiên cứu tiến hành phân tích các rủi ro ảnh hưởng đến mô hình hoạt động toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam. Sử dụng Stress Test như là một công cụ quản trị rủi ro để xem xét khả năng chịu đựng của các ngân hàng trước tác động của các biến nội sinh và ngoại sinh. Xem xét vai trò, mục đích, tác dụng của việc thực hiện Stress Test trong bối cảnh Việt Nam. Bước tiếp theo là dự báo biến động của tình hình kinh tế, xây dựng kịch bản cho hệ thống ngân hàng, đo lường các loại rủi ro trọng yếu; qua đó cho thấy các ngân hàng thuộc nhóm 1, 2 (phân loại theo tỷ lệ tăng trưởng tín dụng) nhìn chung đều đảm bảo khả năng an toàn vốn khi xem xét dưới góc độ cả về định tính lẫn định lượng. Cuối cùng bài nghiên cứu tiến hành đề xuất lộ trình thực hiện Stress Test cho NHNN và một số giải pháp nâng cao chất lượng vốn và chất lượng hoạt động cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam theo lộ trình của Ủy ban Basel.
Xem thêm

26 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần– chi nhánh goại Thương Việt Nam –Chi nhánh Thăng Long

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN– CHI NHÁNH GOẠI THƯƠNG VIỆT NAM –CHI NHÁNH THĂNG LONG

Hiện nay trong nền kinh tế thị trường, môi trường cạnh tranh đã tạo ra những triển vọng, điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nói chung và các ngân hàng nói riêng. Nhất là khi hệ thống ngân hàng được tổ chức lại, trở thành hệ thống ngân hàng hai cấp theo nghị định 53 HĐBT về tổ chức bộ máy ngân hàng, các NHTM đã được tách rời với tư cách là đơn vị kinh doanh tiền tệ mà mục tiêu chủ yếu là tối đa hóa lợi nhuận. Nhưng đồng thời bên cạnh những cơ hội thì cơ chế thị trường cũng đầy rẫy những rủi ro bất trắc lại đặt các doanh nghiệp (trong đó có doanh nghiệp ngân hàng) trước những thử thách khốc liệt hơn bởi sự cạnh tranh để sinh tồn và phát triển.
Trong đó,rủi ro luôn là căn bệnh bẩm sinh vốn có của nền kinh tế thị trường, khả năng thu hồi lợi nhuận càng cao thì rủi ro gặp phả càng lớn.Đó là quy luật xảy ra. Đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ một loại hàng hóa đặc biệt thì rủi ro đối với các doanh nghiệp ngân hàng ở đây là con số cộng khả năng rủi ro đối với các doanh nghiệp trong các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân. Nguyên nhân là do trong số tổng nguồn vốn để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của các doanh nghiệp thì nguồn vốn vay từ ngân hàng chiếm tỷ trọng khá lớn.
Xem thêm

57 Đọc thêm

GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM BIDV CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 3

GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM BIDV CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 3

Ngân hàng là một trong những ngành có vai trò hết sức quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế đất nước. Hệ thống ngân hàng hoạt động có hiệu quả hay không gắn liền với sự hưng thịnh của nền kinh tế, trong đó sự tăng trưởng của hoạt động tín dụng là hoạt động truyền thống và chủ yếu của ngân hàng thương mại, đem lại lợi nhuận chính cho các ngân hàng. Tuy nhiên, gắn liền với việc tạo ra lợi nhuận, thì tín dụng cũng đi kèm với rất nhiều rủi ro, đặc biệt là rủi ro về việc cho vay.
Trong những năm gần đây, khi mà nền kinh tế Việt Nam đang ở thời kỳ hậu khủng hoảng nền kinh tế thế giới, thì hoạt động kinh doanh của hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam cũng đang phải đối mặt với tình hình nợ xấu ngày một gia tăng, cùng với các khoản nợ xấu tồn đọng trước đó, đã và đang đặt các Ngân hàng thương mại vào nguy cơ suy giảm lợi nhuận, chất lượng khoản vay giảm sút, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sử dụng vốn và uy tín của ngân hàng.
Xuất phát từ tình hình trên, kết hợp với quá trình tìm hiểu về hoạt động quản lý và xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay tại Sở Giao dịch 3 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, em quyết định lựa chọn đề tài: ”Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV Chi nhánh sở giao dịch 3”
Kết cấu chuyên đề gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng và hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại
Chương 2: Thực trạng rủi ro tín dụng và việc khắc phục hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Sở giao dịch 3
Chương 3: Giải pháp phòng ngừa và hạn chế RRTD trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Sở giao dịch 3.
Xem thêm

53 Đọc thêm

Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN

Xu hướng tự do hóa trong lĩnh vực tài chính đã tạo ra cơ hội cho các nhà ngân hàng thương mại mở rộng hoạt động về mặt địa lý, giúp cho các nhân hàng hạn chế được những tổn thương do những thay đổi điều kiện kinh tế trong nước. Tuy nhiên, cạnh tranh giữa các tổ chức tài chính trên phạm vi toàn cầu cũng tạo ra một thị trường tài chính rủi ro hơn. Trong bối cảnh đó, không một ngân hàng hay một tổ chức tài chính nào có thể tồn tại lâu dài mà không có hệ thống quản lý rủi ro hữu hiệu. Việc xây dựng một hệ thống quản lý rủi ro nói chung và quản lý rủi ro tín dụng nói riêng có vai trò sống còn đối với hoạt động ngân hàng. Chủ tịch tập đoàn tài chính Citicorp Walter Wriston đã nói lên vai trò quan trọng của hoạt động quản lý rủi ro như sau: “ toàn bộ cuộc sống trong hoạt động ngân hàng là quản lý rủi ro”.
Xuất phát từ nhận thức trên, nhận thấy được tầm quan trọng của vấn đề cùng với việc nghiên cứu tình hình quản trị rủi ro tín dụng thực tế tại NHTMCP Sài Gòn, em xin chọn đề tài “ Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn ” cho chuyên đề tốt nghiệp của mình. Chuyên đề tốt nghiệp có kết cấu làm 3 chương:
Chương I: Quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng.
Chương II: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại NHTMCP Sài Gòn.
Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng.
Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo – GS.TS. Nguyễn Văn Nam và ban lãnh đạo NHTMCP Sài Gòn đã tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề này.
Sinh viên thực hiện
Lê Thị Ngọc Anh
Xem thêm

84 Đọc thêm

Hoàn thiện chính sách quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam (VIB)

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)

Tín dụng là hoạt động kinh doanh phức tạp nhất so với các hoạt động kinh doanh khác của các Ngân hàng thương mại (NHTM), hoạt động này tuy thu được nhiều lợi nhuận nhưng cũng đồng thời gặp không ít rủi ro. Vì vậy, rủi ro tín dụng nếu xảy ra sẽ có tác động rất lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của mỗi tổ chức tín dụng, cao hơn nó tác động ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống ngân hàng và toàn bộ nền kinh tế. Quản lý rủi ro tín dụng là vấn đề khó khăn nhưng rất bức thiết. Đặc biệt đối với ngân hàng thương mại Việt Nam, do thu nhập của tín dụng là chủ yếu chiếm từ 60-80% thu nhập của ngân hàng.
Từ cuối năm 2011 đến nay (tháng 10/2012) tình hình nợ xấu của hệ thống các NHTM Việt Nam tăng một cách đột biến, theo như Ngân hàng nhà nước Việt Nam cho biết thì số dư nợ xấu tín dụng chiếm tỉ lệ gần 10%/tổng dư nợ của toàn bộ hệ thống dư nợ tín dụng của các NHTM. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ hoạt động của nền kinh tế nói chung và tình hình hoạt động của hệ thống các NHTM và đến bản thân mỗi Ngân hàng nói riêng.
Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam (VIB) cũng không nằm ngoài hiện tượng trên. Trong năm 2011, tỉ nợ lệ xấu của VIB tăng vọt so với cùng kỳ các năm trước và vượt quá quy định của Ngân hàng nhà nước. Vậy nguyên nhân là do đâu? Làm thế nào để có chính sách quản lý rủi ro tín dụng một cách hiệu quả trong hoạt động của VIB? Đây là một vấn đề được Ban lãnh đạo của VIB đặc biệt quan tâm.
Trong bối cảnh cụ thể trên, là một cán bộ làm công tác quản lý tín dụng, cùng với sự động viên, giúp đỡ của đồng nghiệp, đặc biệt là giáo viên hướng dẫn, tôi đã mạnh dạn chọn đề tài “Hoàn thiện chính sách quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam (VIB)” làm đề tài nghiên cứu của mình.
Xem thêm

127 Đọc thêm

NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ LÝ NỢ QUÁ HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THĂNG LONG

NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ LÝ NỢ QUÁ HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THĂNG LONG

Trong cơ chế thị trường, hệ thống Ngân hàng được phân chia làm hai cấp : Ngân hàng nhà nước đảm nhiệm chức năng quản lý vĩ mô và các ngân hàng thương mại thực hiện kinh doanh tiền tệ tín dụng. Để thực hiện đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, các ngân hàng thương mại không ngừng tăng cường huy động vốn, phát triển hoạt động makerting, nâng cao chất lượng công nghệ tin học, tăng cường hoạt động quản lý rủi ro, quản lý nợ…nhằm hoàn thành sư nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.
Hoạt động của Ngân hàng rất đa dạng và phong phú trong đó có: hoạt động tín dụng, thanh toán, chuyển hoá vốn và các dịch vụ khác. Hoạt động tín dụng là một trong những haotj động chủ chốt của các ngân hàng thương mại. Chính vì tính quan trọng của nó mà các khoản tín dụng do ngân hàng thương mại cấp ra phải đảm bảo được hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên nó lại chứa đựng nhiều rủi ro tiềm ẩn. Để tồn tại và phát triển, các ngân hàng thương mại luôn phải khắc phục những rủi ro trong bất cứ hoạt động nào của mình: rủi ro tín dụng, rủi ro thanh toán, rủi ro chuyển hoá vốn, rủi ro lãi suất, rủi ro hối đoái…Trong đó, rủi ro tín dụng là loại rủi ro mà hậu quả của nó ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động khác, ảnh hưởng đến chính sự tồn tại và phát triển của bản thân ngân hàng. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng: Nguyên nhân từ phía khách hàng, từ phía ngân hàng, từ khả năng lắm bắt thông tin nhưng nguyên nhân chủ yếu là từ phía khách hàng, có nghĩa là khách hàng không trả được nợ vay cho ngân hàng vào thời điểm đáo hạn. Như vậy sẽ gây ra rủi ro đọng vốn hay rủi ro mất vốn cho phía ngân hàng.
Xem thêm

73 Đọc thêm

Giải pháp hạn chế rủi ro trong cho vay tại BIDV chi nhánh bắc hà nội

GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG CHO VAY TẠI BIDV CHI NHÁNH BẮC HÀ NỘI

Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về hạn chế rủi ro trong cho vay của Ngân hàng thương mại. Phân tích thực trạng rủi ro trong cho vay của Ngân hàng TMCP ĐTPT Việt Nam chi nhánh Bắc Hà Nội, đánh giá thực trạng rủi ro trong cho vay tại đây để rút ra những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại. Đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong cho vay tại Ngân hàng TMCP ĐTPT Việt Nam Chi nhánh Bắc Hà Nội.

80 Đọc thêm

Cùng chủ đề