CAC BIEN PHAP BAO VE SU DA DANG CUA THUC VAT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "CAC BIEN PHAP BAO VE SU DA DANG CUA THUC VAT":

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT NĂM 2015 - MÔN VẬT ĐỊA LÝ

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT NĂM 2015 - MÔN VẬT ĐỊA LÝ

::.'.,BO GIAO DVC vA DAo T~OKY THI CHQN HQC SINH GIOI ouoc GIA THPTNAM 2015HE THI CHlNHTHU'CDJA r.tMon:?--1-,BANCHINH ·Thoi gian: 180 phut (khong k€ thai gian giao tlJ).Ngay thi: 08/0112015.(DJ thi c6 02 trang, g6m 07 diu).Cau 1 (3,0 tli€m)a) Phan tich m6i lien quan gitra su phan b6 cac vanh dai dong dftt, nui hra, cac vungnui tre tren Trai Dftt voi sir chuyen dich cac mang kien tao cua thach quyen va giai thich.b) Chuyen dong bieu ki~n hang nam cua Mat Troi gitra hai chi tuyen anh huong toidai ap thftp xich dao va mua cua vung nhiet doi nhu th~ nao?Cau 2 (2,0 tli€m)a) Phan tich cac tieu chi danh gia nen kinh t~ cua mot quoc gia.b) Giai thich vi sao cong nghiep phan b6 t~p trung cao dO, con nong nghiep thi phan b6
Xem thêm

2 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

thai gian dao han khong qua ba thang, c6 tinh thanh khoan.cao,co kha nang chuyen d6i dS dang thanh cac hrongtien xac dinh va khong co nhieu rui ro trong chuyen d6i thanh ti~n.2.4 Cac khoan phai thuCac khoan phai thu duoc trinh bay tren Bao cao tai chinh then gia tri ghi s6 cac khoan phai thu khach hang vaphai thu khac sau khi tnr di cac khoan du phong duoc I~p cho cac khoan.no phai thu kh6 doi.Dir phong no phai thu kh6 doi duoc trich I~p cho tirng khoan phai thu kho doi can cir vao tu6i no qua han cua cackhoan no hoac du kien mire t6n th~t co th~ xay ra.trang5.•....0,0:::2.5Hang tAn khoHang t6n kho diroc tinh theo gia g6e. Tnrongh91' gia trj thuan co thS thirc hien diroc thap hon gia g6e thi phaitinh theo gia tri thuan e6 thS thirc hien duoc. Gia g6e hang t6n kho bao g6m chi phi mua, chi phi eh~ bien va cacchi phi lien quan true ti~p khac phat sinh dS co diroc hang t6n khoa dia
Xem thêm

17 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 ĐÃ KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 ĐÃ KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

dang k~ duoc trinh bay thee phuongphap gia g6c. Cac khoan phan phoi lei nhuan tu s6 loi nhuan thuan lily k~ cua cac cong ty lien k~t sau ngay d~u nrducc phan b6 vao k€t qua heat dQng kinh doanh trong narn cua C6ng ty. Cac khoan phan phoi khac duoc xem nhuph~n thu h6i cac khoan d~u nr va duoc tnr vao gia tri d~u nr.Cac khoan d~u nr tai chinh tai thai di@m bao cao, neu:-Ky phieu, tin phieu kho bac, ti~n gui ngan hang co thai han thu h6i hoac dao han kh6ng qua 3 thang k~ tu ngaymua khoan d~u tu do diroc coi hi "nrong dU011g tien";C6 thai han thu h6i v6n duoi 1 narn hoac trong 1 chu ky kinh doanh duoc phan loai la tai san ngan han;Co thai han thu h6i v6n tren 1 nam hoac h011 I chu ky kinh doanh duoc phan loai la tai sari dai han,D\I' phong giam gia d~u tu diroc I~p vao thai di~m cu6i nam la s6 chenh lech giira gia g6c cua cac khoan d~u tu duochach toan tren 56 k~ toan 1611h011 gia tri thi tnronghoac gia tr] hop 19 cua chung tai thai diem lap du phong.D6i voicac khoan d~u tu dai han vao t6 chirc kinh t@: mire trich I~p du phong diroc xac dinh dua vao bao cao tai chinh tai thaidi~m trich I~p du phong cua t6 chirc kinh t@.2.10,Chi phidi vayChi phi di vay duoc ghi nhan vao chi phi san xuat, kinh doanh trong narn khi phat sinh, tnr chi phi di vay lien quantrue ti~p d~n vi~c d~u tu xay dung hoac san xu~t tai san do dang duoc tinh vao gia tri cua tai san do (duoc v6n hoa)khi co dii cac di~u kien quy dinh trong Chuan muc K€ to an Viet Nam s6 16 "Chi phi di vay",14
Xem thêm

37 Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN HẢI ÂU

M a CO phieuSSGSSG- Bao cao thuang nien nam 201S12- Qua trinh hinh thanh vd phat triin:Nam 2000, theo chuang trinh c6 phin hoa doanh nghiep Nha nu6c cua Chinh phu,cong ty c6 phin Van tai biln Hai A u dugc thanh lap theo quy& dinh s6 29/2000/QD-TTgngay 28/02/2000 cua Thu tuong Chinh phu. Tir mot cong ty nha nuac true thugc Cong tyvan tai Bien Viet Nam (Vosco) chuyin d6i mo hinh hoat dong thanh c6ng ty c6 phin.Tai thai diem phan hoa, tai san cua Cong ty co phan Van tai bien Hai A u la tau vantai hang kho mang ten Southern Star, c6 tai trong 6.500 DWT, dong nam 1983, tri gia tai sankhoang 13,5 ty d6ng. V6n co phSn la 15.000.000.000 d6ng.Kinh doanh van tai bien la ho£it dong kinh doanh chinh la van tai bien chuyen chcrhang hoa xuat khau, nhap khau va van chuyen hang hoa gixjra cac cang quoc te. Vung hoatdong cua doi tau Cong ty khong han che. Sau 13 nam hoat dong, Hai A u da co nhihig buacphat trien nhat dinh. Khach hang tin tuong dOi tau cong ty van chuyen hang hoa an toan,dam bao chat lugng. Tir 01 con tau 6.500 tdn khi thanh lap den 31/12/2013 dgi tau cong ty la03 tau vai tong trong tai 28.471 tan, binh quan 15,67 tu6i.Cuoi nam 2008, cong ty dau tu mua trvi s6 so 12 Doan Nhu Hai phuong 12 quan 4Tp. Ho Chi Minh. Tru so cong ty dat tai khu hanh chinh q u ^ 4. Trong qua trinh hoat dong,cong ty luon co gang tuan thu phap lu§t tai Viet Nam va phap luat quoc te. Th\rc hien d^y dunghia vu doi voi ngan sach nha nuac, khong ng dong thue.Ngay 05/01/2011, co phieu cong ty dugc niem yet tai So Giao dich chung khodn HaNoi (HNX) vdi ma chung khoan SSG .5. Ngdnh nghi va dia ban kinh doanh
Xem thêm

23 Đọc thêm

bài giảng hội giảng english 11 unit 13 reading leson

BÀI GIẢNG HỘI GIẢNG ENGLISH 11 UNIT 13 READING LESON

Bai giang dien tu phu hop cho hoc sinh yeu tu vung, de hieu de doan nghia cua tu thong qua chuyen hinh thuc lam bai tap so 1. Hinh anh ro nghia cung cac vi du em theo. hoc sinh cung de tiep thu. bai giang co thiet ke tro choi, giup hoc sinh hung thu voi bai hoc. cac hoat dong trong bai cung da dang

27 Đọc thêm

NHỮNG KĨ NĂNG CẦN THIẾT KHI THAM GIA PHỎNG VẤN MÀ BẠN CẦN PHẢI BIẾT

NHỮNG KĨ NĂNG CẦN THIẾT KHI THAM GIA PHỎNG VẤN MÀ BẠN CẦN PHẢI BIẾT

Khi ban tham gia phong van tuyen dung, cac yeu to tu tin, kha nang an noi luu loat va ky thuat dam phan kheo leo co vai tro quyet dinh den su thanh cong. Do vay, ban can co su chuan bi ky luong va quan trong hon ca can giai thoat ban than khoi tam ly lo lang, hoi hop.
Duoi day la mot vai loi khuyen huu ich giup ban co the trang bi day du nhung ky nang can thiet, tu tin buoc vao mot cuoc phong van tim viec lam va nhanh chong tro thanh ung cu vien so mot cua nha tuyen dung.
1. Chuan bi ky luong
Ban hay chuan bi can than nhung so lieu va thong tin chung minh nang luc va gia tri cua ban voi nha tuyen dung. Ban can danh gia dung nang luc va gia tri cua minh tren thi truong lao dong la phu hop voi nhung vi tri cong viec nao. Do vay, viec nghien cuu, so sanh cac vi tri cong viec khac nhau doi voi ban se tro nen rat quan trong va can thiet. Cac yeu cau va nhiem vu can thiet doi voi cac vi tri do cua cong ty tuyen dung se khien ban lua chon chinh xac viec nop don vao vi tri nao la thich hop.
2. The hien ro rang rang muc tieu cua ban la su cong bang va co hoi thang tien
Hay biet cach the hien va khang dinh viec ban tham gia phong van la muon tim kiem mot moi truong lam viec tot, su cong bang va co hoi thang tien trong nghe nghiep tai cong ty nay.
Dong thoi, tren co so nhung nghien cuu ban dau cua ban ve nha tuyen dung, hay hoi ve trach nhiem cua ban neu duoc tuyen dung lien quan toi cac muc tieu va ke hoach phat trien trong tuong lai cua cong ty. Cac nha tuyen dung thuong co an tuong dac biet voi nhung ung vien the hien su hieu biet sau sac ve cong ty va co nhung chuan bi ky luong truoc buoi phong van.
3. Cho thay viec tuyen dung ban khong phai la mat di mot khoan chi phi, ma la mot khoan dau tu
Hay chung minh rang ban hoan toan co kha nang va kinh nghiem giup cong ty tim ra cac giai phap tang truong doanh so ban hang, giam thieu chi phi, day manh hieu suat cong viec... Ban nen dua ra cac bang bieu hay so do minh hoa cho nhung y tuong cua minh. Hay su dung nhung du lieu thuc neu co the.
Viec tim hieu ky luong vi tri cong viec ma ban nop don xin tuyen dung rat quan trong, vi no se giup ban chung minh minh co du kinh nghiem, kha nang va cac diem manh can thiet dap ung nhu cau cua nha tuyen dung. Nhieu nha tuyen dung muon biet ro rang rang tai sao ho nen tuyen dung ban. Hay chung minh ban la su lua chon tot nhat cua ho.
Xem thêm

3 Đọc thêm

đồ án môn học lưới điện

ĐỒ ÁN MÔN HỌC LƯỚI ĐIỆN

cacs ban co gi khong hieu ibox vao emal hlcd.hoa.agmail.com minh co gang giai dap. chuc cac ban som hoan thanh do an va bao ve thanh cong. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

73 Đọc thêm

BÀI 49. BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT

BÀI 49. BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT

SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT LÀ _ _GI?_ _BẠN HÃY QUAN SÁT MỘT SỐ _ TRANG 6 ĐỒNG NGÔ HÀNG CAU TRANG 7 DỰA VÀO NHỮNG HÌNH ĐƯỢC QUAN SÁT RỒI ĐIỀN VÀO BẢNG SAU: STT TÊN TH ỰC VẬT MÔI TRƯỜNG SỐNG [r]

29 Đọc thêm

Cùng chủ đề