HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC":

Luận án Chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ: nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội

LUẬN ÁN CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC NHẰM THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

Từ lý luận về chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ (ĐMCN), Luận án đã:
(i) Bổ sung làm rõ khái niệm ĐMCN, chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiệp ĐMCN phù hợp với mục tiêu nghiên cứu trong điều kiện của Việt Nam. Từ đó, chỉ rõ các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động ĐMCN ở doanh nghiệp (năng lực tài chính, năng lực công nghệ của doanh nghiệp, áp lực cạnh tranh và các chính sách của Nhà nước) và chỉ rõ các yếu tố ảnh hưởng tới chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiệp ĐMCN (yếu tố bối cảnh chính sách, yếu tố hoạch định, tổ chức thực thi chính sách và yếu tố thuộc về đối tượng thụ hưởng chính sách).
(ii) Bổ sung làm rõ 3 loại chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiệp ĐMCN theo cách tiếp cận công cụ chính sách (chính sách tạo môi trường thể chế, chính sách kinh tế và chính sách đào tạo, thông tin, tuyên truyền) nhằm tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp để doanh nghiệp tự tiến hành ĐMCN hiệu quả và hạn chế rủi ro trong quá trình đổi mới.
(iii) Đề xuất khung lý thuyết nghiên cứu về chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiệp ĐMCN dựa trên tổng quan nghiên cứu. Từ đó, đưa ra 4 nhóm tiêu chí đánh giá chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiệp ĐMCN (nhóm tiêu chí phản ánh tính hiệu lực, tính hiệu quả, tính phù hợp và tính bền vững).
Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu:
Luận án cho rằng, Nhà nước có vai trò quan trọng trong việc hoạch định, tổ chức thực thi chính sách nhà nước nhằm thúc đẩy doanh nghiệp ĐMCN. Vì vậy, để thúc đẩy doanh nghiệp ĐMCN trong thời gian tới Nhà nước cần:
(i) Xây dựng lộ trình ĐMCN cho doanh nghiệp trên cơ sở nhìn trước công nghệ. Từ đó, đưa ra các cảnh báo cho doanh nghiệp trong việc sử dụng, lựa chọn công nghệ đáp ứng được các yêu cầu theo qui định của pháp luật hiện hành.
(ii) Thành lập một Ủy ban Khoa học và Công nghệ độc lập trực thuộc Chính phủ để điều phối hoạt động Khoa học và Công nghệ, trong đó có hoạt động ĐMCN của doanh nghiệp.
(iii) Thiết lập kênh thông tin hai chiều thường xuyên giữa cơ quan quản lý nhà nước về thuế và doanh nghiệp, đồng thời Nhà nước cần xác định thước đo hiệu quả của các ưu đãi về thuế tránh tạo ra cơ chế trợ cấp thêm cho doanh nghiệp.
(iv) Khuyến khích thành lập các tổ chức thẩm định dự án ĐMCN độc lập nhằm trợ giúp doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng xác định được chính xác lượng tiền vay, thời gian vay và lãi vay; đồng thời khuyến khích thành lập các tổ chức cho thuê tài chính và quỹ đầu tư mạo hiểm nhằm đa dạng hóa kênh huy động vốn cho các hoạt động ĐMCN của doanh nghiệp.
(v) Ngoài ra, cần xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin công khai trên mạng internet hàng năm về thực trạng công nghệ và ĐMCN của các doanh nghiệp (lấy các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội làm thí điểm). Từ đó, Nhà nước sẽ công khai khen thưởng, phê bình và có chế tài xử phạt đối với các doanh nghiệp sử dụng công nghệ lạc hậu gây ảnh hưởng tới lợi ích xã hội.
Xem thêm

212 Đọc thêm

Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Các giải pháp tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
Xem thêm

48 Đọc thêm

KHẢO SÁT TIẾN TRÌNH CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP DƯỢC NHÀ NƯỚC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP

KHẢO SÁT TIẾN TRÌNH CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP DƯỢC NHÀ NƯỚC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP

Khảo sát tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp dược nhà nước phân tích hiệu quả sử dụng vốn của một số doanh nghiệp Khảo sát tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp dược nhà nước phân tích hiệu quả sử dụng vốn của một số doanh nghiệp Khảo sát tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp dược nhà nước phân tích hiệu quả sử dụng vốn của một số doanh nghiệp Khảo sát tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp dược nhà nước phân tích hiệu quả sử dụng vốn của một số doanh nghiệp Khảo sát tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp dược nhà nước phân tích hiệu quả sử dụng vốn của một số doanh nghiệp Khảo sát tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp dược nhà nước phân tích hiệu quả sử dụng vốn của một số doanh nghiệp Khảo sát tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp dược nhà nước phân tích hiệu quả sử dụng vốn của một số doanh nghiệp Khảo sát tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp dược nhà nước phân tích hiệu quả sử dụng vốn của một số doanh nghiệp Khảo sát tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp dược nhà nước phân tích hiệu quả sử dụng vốn của một số doanh nghiệp Khảo sát tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp dược nhà nước phân tích hiệu quả sử dụng vốn của một số doanh nghiệp Khảo sát tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp dược nhà nước phân tích hiệu quả sử dụng vốn của một số doanh nghiệp Khảo sát tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp dược nhà nước phân tích hiệu quả sử dụng vốn của một số doanh nghiệp Khảo sát tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp dược nhà nước phân tích hiệu quả sử dụng vốn của một số doanh nghiệp Khảo sát tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp dược nhà nước phân tích hiệu quả sử dụng vốn của một số doanh nghiệp Khảo sát tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp dược nhà nước phân tích hiệu quả sử dụng vốn của một số doanh nghiệp Khảo sát tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp dược nhà nước phân tích hiệu quả sử dụng vốn của một số doanh nghiệp Khảo sát tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp dược nhà nước phân tích hiệu quả sử dụng vốn của một số doanh nghiệp Khảo sát tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp dược nhà nước phân tích hiệu quả sử dụng vốn của một số doanh nghiệp Khảo sát tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp dược nhà nước phân tích hiệu quả sử dụng vốn của một số doanh nghiệp Khảo sát tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp dược nhà nước phân tích hiệu quả sử dụng vốn của một số doanh nghiệp Khảo sát tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp dược nhà nước phân tích hiệu quả sử dụng vốn của một số doanh nghiệp Khảo sát tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp dược nhà nước phân tích hiệu quả sử dụng vốn của một số doanh nghiệp Khảo sát tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp dược nhà nước phân tích hiệu quả sử dụng vốn của một số doanh nghiệp Khảo sát tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp dược nhà nước phân tích hiệu quả sử dụng vốn của một số doanh nghiệp Khảo sát tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp dược nhà nước phân tích hiệu quả sử dụng vốn của một số doanh nghiệp Khảo sát tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp dược nhà nước phân tích hiệu quả sử dụng vốn của một số doanh nghiệp Khảo sát tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp dược nhà nước phân tích hiệu quả sử dụng vốn của một số doanh nghiệp Khảo sát tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp dược nhà nước phân tích hiệu quả sử dụng vốn của một số doanh nghiệp Khảo sát tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp dược nhà nước phân tích hiệu quả sử dụng vốn của một số doanh nghiệp Khảo sát tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp dược nhà nước phân tích hiệu quả sử dụng vốn của một số doanh nghiệp Khảo sát tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp dược nhà nước phân tích hiệu quả sử dụng vốn của một số doanh nghiệp Khảo sát tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp dược nhà nước phân tích hiệu quả sử dụng vốn của một số doanh nghiệp
Xem thêm

58 Đọc thêm

Phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản và biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại công ty cổ phần vận tải và dịch vụ điện lực

PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC

Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta đang trên đà phát triển cùng với những chính sách mở cửa thu hút kêu gọi đầu tư vào Việt Nam của Đảng và Nhà nước, đặc biệt khi Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức Thương mại thế giới (WTO), xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế đã đặt ra cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam một thách thức khá lớn về việc khẳng định vị trí của doanh nghiệp trên thương trường. Điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải nhanh chóng đổi mới, trong đó đổi mới về phương pháp quản lý nguồn lực con người, quản lý nguồn lực tài chính cũng như thay đổi về quy mô sản xuất kinh doanh, phương pháp nâng cao vị thế doanh nghiệp.Các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần nắm vững được những nhân tố đó, mức độ tác động của từng nhân tố để đưa ra đường lối, kế hoạch kinh doanh và định hướng phát triển cho mình. Hoạt động tài chính là một trong những những nội dung cơ bản của hoạt động doanh nghiệp nhằm giải quyết các mối quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ. Tài chính doanh nghiệp là những quan hệ tiền tệ gắn trực tiếp với việc tổ chức, huy động, phân phối, sử dụng và quản lý vốn mà nhiệm vụ của các nhà quản trị là phải tổ chức, huy động, phân phối , sử dụng và quản lý vốn sao cho có hiệu quả nhất trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc về tài chính, tín dụng và chấp hành luật pháp. Việc phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu với mục đích phân tích hiệu quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp có ý nghĩa rất lớn trong hệ thống quản lý doanh nghiệp.
Xem thêm

89 Đọc thêm

Luận văn: Đánh giá thực trạng tài chính và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty in tài chính

LUẬN VĂN: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY IN TÀI CHÍNH

Trong thực tế, phân tích tài chính doanh nghiệp có vai trò vô cùng quan trọng trong công tác quản lý doanh nghiệp, cả trên cấp độ quản lý vi mô và vĩ mô. Ở cấp độ quản lý vi mô, phân tích tài chính giúp doanh nghiệp đánh giá được thực trạng tài chính của doanh nghiệp mình, từ đó đưa ra những giải pháp đúng đắn góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Trên tầm vĩ mô, phân tích tài chính cung cấp những thông tin chuẩn xác về tình hình tài chính doanh nghiệp để phục vụ cho công tác quản lý vĩ mô của Nhà nước và giúp các nhà đầu tư đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn.
Xem thêm

83 Đọc thêm

GIẢI PHÁP ĐỂ ĐẨY NHANH TIẾN TRÌNH CỔ PHẦN HÓA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM

GIẢI PHÁP ĐỂ ĐẨY NHANH TIẾN TRÌNH CỔ PHẦN HÓA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM

MỘT SỐ BÀI HỌC RÚT RA CHO VIỆT NAM QUA KINH NGHIỆM CỔ PHẦN_ _HOÁ DNNN Ở CÁC NỚC TRÊN THẾ GIỚI._ Qua nghiên cứu kinh nghiệm của các nớc trên thế giới, có thể rút ra một số bài học cho quá[r]

32 Đọc thêm

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH Ở DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Trong thời gian tới , để tồn tại , đứng vững trên thị trờng , kinh doanh có hiệu quả và ngày càng phát triển , công ty cổ phần vận tải và dịch vụ PETROLIMEX phải phát huy những mặt mạnh [r]

49 Đọc thêm

Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính của công ty cổ phần vinamilk

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VINAMILK

1.1. Khái niệm phân tích tài chính:
Phân tích tài chính là một tập hợp các khái niệm, phương pháp, công cụ theo một hệ thống nhất định cho phép thu thập và xử lý các thông tin kế toán cũng như các thông tin khác trong quản lý doanh nghiệp, giúp nhà quản lý kiểm soát tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cũng như dự đoán trước những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai để đưa các quyết định xử lý phù hợp tùy theo mục đích theo đuổi.
1.2 Đối tượng của phân tích tài chính:
Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần có hoạt động trao đổi điều kiện và kết quả sản xuất thông qua những công cụ tài chính và vật chất. Chính vì vậy, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải tham gia vào các mối quan hệ tài chính đa dạng và phức tạp. Các quan hệ tài chính đó có thể chia thành các nhóm chủ yếu sau:
Thứ nhất: Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với Nhà nước. Quan hệ này biểu hiện trong quá trình phân phối lại tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân giữa ngân sách Nhà nước với các doanh nghiệp thông qua các hình thức:
Doanh nghiệp nộp các loại thuế vào ngân sách theo luật định.
Nhà nước cấp vốn kinh doanh cho các doanh nghiệp hoặc tham gia với tư cách người góp vốn (Trong các doanh nghiệp sở hữu hỗn hợp).
Thứ hai: Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với thị trường tài chính và các tổ chức tài chính. Thể hiện cụ thể trong việc huy động các nguồn vốn dài hạn và ngắn hạn cho nhu cầu kinh doanh:
Trên thị trường tiền tệ đề cập đến việc doanh nghiệp quan hệ với các ngân hàng, vay các khoản ngắn hạn, trả lãi và gốc khi đến hạn.
Trên thị trường tài chính, doanh nghiệp huy động các nguồn vốn dài hạn bằng cách phát hành các loại chứng khoán cũng như việc trả các khoản lãi, hoặc doanh nghiệp gửi các khoản vốn nhàn rỗi vào ngân hàng hay mua chứng khoán của các doanh nghiệp khác.
Thứ ba: Quan hệ tài chính giữa doanh nghiệp với các thị trường khác huy động các yếu tố đầu vào (Thị trường hàng hóa, dịch vụ lao động…) và các quan hệ để thực hiện tiêu thụ sản phẩm ở thị trường đầu ra (Với các đại lý, các cơ quan xuất nhập khẩu, thương mại…).
Thứ tư: Quan hệ tài chính phát sinh trong nội bộ doanh nghiệp. Đó là các khia cạnh tài chính liên quan đến vấn đề phân phối thu nhập và chính sách tài chính của doanh nghiệp như vấn đề cơ cấu tài chính, chính sách tái đầu tư, chính sách lợi tức cổ phần, sử dụng ngân quỹ nội bộ doanh nghiệp. Trong mối quan hệ quản lý hiện nay, hoạt động tài chính của các Doanh nghiệp nhà nước có quan hệ chặt chẽ với hoạt động tài chính của cơ quan chủ quản là Tổng công ty. Mối quan hệ đó được biểu hiện trong các quy định về tài chính như:
Doanh nghiệp nhận và có trách nhiệm bảo toàn vốn của Nhà nước do Tổng công ty giao.
Doanh nghiệp có nghĩa vụ đóng góp một phần quỹ khấu hao cơ bản và trích một phần lợi nhận sau thuế vào quỹ tập trung của Tông Công Ty theo quy chế tài chính của Tổng Công Ty và với những điều kiện nhất định.
Doanh nghiệp cho Tổng công ty vay quỹ khấu hao cơ bản và chịu sự điều hòa vốn trong Tổng công ty theo những điều kiện ghi trong điều lệ của Tổng công ty.
Như vậy,đối tượng của phân tích tài chính,về thực chất là các mối quan hệ kinh tế phát sinh trong qua trình hình thành, phát triển và biến đổi vốn dưới các hình thức có liên quan trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

1.3 Mục đích, ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính:
Có nhiều đối tược quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp như: chủ doanh nghiệp, nhà tài trợ, nhà cung cấp, khách hàng…Mỗi đối tượng quan tâm với các mục đích khác nhau nhưng thường liên quan với nhau.
Đối với chủ doanh nghiêp và các nhà quản trị doanh nghiệp, mối quan tâm hàng đầu của họ là tìm kiếm lợi nhuận và khả năng trả nợ. Ngoài ra, các nhà quản trị doanh nghiệp còn quan tâm đến mục tiêu khác như tạo công ăn việc làm, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng doanh thu, giảm chi phí…Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ có thể thực hiện các mục tiêu này nếu họ kinh doanh có lãi và thanh toán được nợ. Một doanh nghiệp bị lỗ liên tục sẽ bị cạn kiệt các nguồn lực và buộc phải đóng cửa, còn nếu doanh nghiệp không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn trả cũng buộc phải ngừng hoạt động.
Đối với các chủ ngân hàng và các nhà cho vay tín dụng, mối quan tâm của họ hướng chủ yếu vào khả năng trả nợ của doanh nghiệp.Vì vậy họ đặc biệt chú ý đến số lượng tiền và các tài sản khác có thể chuyển đổi thành tiền nhanh, từ đó so sánh với số nợ ngắn hạn để biết được khả năng thanh toán tức thời của doanh nghiệp, bên cạnh đó họ cũng rất quan tâm đến số lượng vốn chủ sở hữu vì đó là khoản bảo hiểm cho họ trong trường hợp doanh nghiệp gặp rủi ro.
Đối với các nhà đầu tư, họ quan tâm đến lợi nhuận bình quân vốn của công ty, vòng quay vốn, khả năng phát triển của doanh nghiệp…Từ đó ảnh hưởng tới các quyết định tiếp tục đầu tư và Công ty trong tương lai.
Bên cạnh những nhóm người trên, các cơ quan tài chính, cơ quan thuế, nhà cung cấp, người lao động…cũng rất quan tâm đến bức tranh tài chính của doanh nghiệp với những mục tiêu cơ bản giống như các chủ ngân hàng, chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Tất cả những cá nhân, tổ chức quan tâm nói trên đều có thể tìm thấy và thỏa mãn nhu cầu về thong tin của mình thong qua hệ thống chỉ tiêu do phân tích báo cáo tài chính cung cấp.
Xem thêm

52 Đọc thêm

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT QUỲNH

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT QUỲNH

1. Tính cấp thiết đề tài
Trong những năm gần đây, thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng và Nhà nước chuyển đổi cơ chế quản lý tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế nước ta đã có nhiều chuyển biến to lớn. Cơ chế thị trường đầy năng động với qui luật cạnh tranh khốc liệt đặt ra cho các doanh nghiệp những khó khăn, thách thức lớn, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải xác định cho mình một hướng đi đúng đắn. Để khởi sự và tiến hành hoạt động kinh doanh, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần phải có một lượng vốn nhất định. Vốn là một tiền đề cần thiết không thể thiếu cho việc hình thành và phát triển sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp, vốn đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Mọi nguồn lực của doanh nghiệp chung quy lại đều do nguồn lực tài chính quyết định luôn phải có những bước đi vững chắc trong mọi hoạt động phải tạo được sự tăng trưởng hiện tại và những tiền đề quan trọng đặt ra cho các doanh nghiệp là phải tìm cách huy động và sử dụng vốn có hiệu quả thì doanh nghiệp mới tồn tại và phát triển được.
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư là mục tiêu phấn đấu lâu dài của mỗi doanh nghiệp. Hiệu quả sử dụng vốn nói chung và hiệu quả sử dụng tài sản lưu động nói riêng gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Trong cơ cấu vốn thì tài sản lưu động giữ vai trò quan trọng, có khả năng quyết định đến quy mô kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, việc sử dụng tài sản lưu động là một trong những công tác hàng đầu của công tác quản lý tài chính đặc biệt khi doanh nghiệp kinh doanh tài chính.
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động là mục tiêu phấn đấu lâu dài của doanh nghiệp, nó gắn liền với hiệu quả sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Để đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng tài sản lưu động, bản thân doanh nghiệp phải biết kết hợp giữa lý luận với điều kiện thực tế của công ty mình cũng như điều kiện kinh tế xã hội và các quy định của nhà nước trong việc quản lý và sử dụng tài sản lưu động.
Trong tình hình hiện nay cùng với sự phát triển của nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp nói riêng, việc quản lý và sử dụng tài sản lưu động trở nên khó khăn và phức tạp hơn. Có rất nhiều doanh nghiệp đã thích nghi và thành công trong việc quản lý sử dụng tài sản lưu động đã mang lại thành công to lớn trong kinh doanh nhưng bên cạnh đó cũng không ít doanh nghiệp đã thất bại trong lĩnh vực này. Thực tế cho rằng nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động vẫn là một vấn đề đặt ra cho doanh nghiệp.
Là một công ty đã trải qua nhiều thăng trầm, biến động của nền kinh tế, công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT QUỲNH đã thực sự vươn lên khắc phục nhiều khó khăn và đạt được những kết quả trong kinh doanh của mình. Tuy nhiên trong thời gian tới công ty cần khắc phục một số hạn chế trong việc sử dụng tài sản lưu động nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng. Đó cũng là lý do em chọn đề tài nghiên cứu: “ Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Việt Quỳnh”.
Xem thêm

67 Đọc thêm

QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN NỘI BỘ Ở VIỆT NAM

QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN NỘI BỘ Ở VIỆT NAM

Kể từ khi Việt Nam chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN thì nhu cầu về kiểm toán đã trở nên tất yếu. Từ khi xuất hiện, ngành kiểm toán của Việt Nam liên tục phát triển cả về lý luận và thực tiễn. Cứ mỗi bước tiến lên chúng ta lại gặp những vấn đề mới mẻ trong lĩnh vực quản lý kinh tế, quản lý tài chính đối với các doanh nghiệp, các tổ chức. Công tác quản lý tài chính hiện nay đòi hỏi mỗi doanh nghiệp trong quá trình tổ chức khi đạt đến một quy mô hoạt động nhất định, phải thiết lập và duy trì các bộ phận để kiểm tra, xác nhận và tư vấn cho quá trình quản lý và điều hành các hoạt động kế toán- tài chính trong doanh nghiệp. Mà để các hoạt động kiểm tra và tư vấn có hiệu quả thì sự ra đời của kiểm toán nội bộ là hết sức quan trọng và tất yếu.
Kiểm toán nội bộ là biện pháp khắc phục hữu hiệu sự buông lỏng và vô hiệu hoá của chế độ kiểm tra kế toán nội bộ ngành, đơn vị trước đây, tổ chức lại và đưa vào kỷ cương nề nếp hoạt động mới cho doanh nghiệp.
Kiểm toán nội bộ cũng là bộ phận hỗ trợ đắc lực cho kiểm toán nhà nước trong việc thực hiện kiẻm toán đối với các đơn vị hưởng thụ ngân sách nhà nước vì kiểm toán nhà nước có phát triển đến đâu cũng không thể thực hiện kiểm toán thường xuyên mọi đối tượng.
Xem thêm

33 Đọc thêm

Một số kiến nghị nhằm tăng lợi nhuận tại công ty TNHH hà thành

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH HÀ THÀNH

Chương 1:LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG1.1. Khái niệm và vai trò của lợi nhuận trong doanh nghiệp:1.1.1. Khái niệm về lợi nhuận:Lợi nhuận của doanh nghiệp là khoản chênh lệch giữa doanh thu và chi phí mà DN bỏ ra đạt được doanh thu đó từ các hoạt động của DN đưa lại.Lợi nhuận là kết quả tài chính cuối cùng của các hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoạt động tài chính, hoạt động khác đưa lại, là chỉ tiêu chất lượng để đánh giá hiệu quả kinh tế các hoạt động của doanh nghiệp.1.1.2. Vai trò của lợi nhuận:Lợi nhuận có vai trò quan trọng tới sự tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp nói riêng và của toàn xã hội nói chung. Đõy chớnh là động lực thôi thúc doanh nghiệp năng động hơn nữa để khẳng định mình trong môi trường cạnh tranh gay gắt.a. Đối với doanh nghiệp và người lao động:Bất kỳ một doanh nghiệp nào hoạt động trong cơ chế thị tr¬ường, điều đầu tiên mà họ quan tâm đó là lợi nhuận. Đây là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh hiệu quả của quá trình kinh doanh, là yếu tố sống còn của doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ tồn tại và phát triển khi nó tạo ra lợi nhuận, nếu doanh nghiệp hoạt động không có hiệu quả, thu không đủ bù đắp chi phí đã bỏ ra thì doanh nghiệp sẽ bị đào thải, đi đến phá sản. Đặc biệt trong điều kiện kinh tế thị trường có sự cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt và khốc liệt vì vậy lợi nhuận là yếu tố cực kỳ quan trọng và quyết định đến sự tồn tại của doanh nghiệp: Lợi nhuận tác động đến tất cả mọi hoạt động của doanh nghiệp. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến tỡnh hình tài chính của doanh nghiệp, là điều kiện quan trọng đảm bảo cho khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, có lợi nhuận cao thì khả năng thanh toán mạnh, doanh nghiệp có thể hoàn trả mọi khoản nợ đến hạn và ngược lại. Lợi nhuận đảm bảo tái sản xuất mở rộng. Hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi sẽ tạo cho doanh nghiệp một khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, là cơ sở để bổ sung vào nguồn vốn tái đầu tư, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật thông qua việc đổi mới trang thiết bị…mở rộng quy mô hoạt động là cơ sở để doanh nghiệp tồn tại phát triển vững vàng trên thương trường, làm cơ sở để doanh nghiệp đi vay vốn từ bên ngoài được dễ dàng. Chỉ tiêu lợi nhuận cũng là căn cứ để đánh giá năng lực, về nhân sự, năng lực về tài chính, năng lực quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp... Lợi nhuận cao có điều kiện nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống ngư¬ời lao động, tạo hưng phấn kích thích trí sáng tạo, phát huy cao nhất khả năng của nhân viên trong doanh nghiệp, là cơ sở cho những bước phát triển tiếp theo.b. Đối với nhà nước: Kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phản ánh hiệu quả sản xuất của nền kinh tế. Khi nền kinh tế của đất nước phát triển sẽ tạo ra môi trường lý tưởng cho doanh nghiệp có điều kiện phát triển hơn nữa. Thông qua lợi nhuận của doanh nghiệp, Nhà nước tiến hành thu thuế thu nhập doanh nghiệp tăng tích luỹ cho xã hội, là công cụ điều chỉnh nền kinh tế vĩ mô. Thuế thu nhập doanh nghiệp đánh vào phần lợi nhuận mà doanh nghiệp thu trong kỳ, nên khi lợi nhuận của doanh nghiệp càng cao thì số thuế mà Nhà nước nhận được càng nhiều. Đú chớnh là nguồn tài chính để Nhà nước tiến hành tái sản xuất mở rộng, phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.1.2. Phương pháp xác định lợi nhuận:1.2.1. Phương pháp trực tiếp : Theo phương pháp này lợi nhuận của doanh nghiệp được xác định bằng tổng hợp lợi nhuận hoạt động kinh doanh và lợi nhuận các hoạt động khác. Trong đó lợi nhuận từng hoạt động là phần chênh lệch giữa doanh thu và chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra để đạt được doanh thu đó. Cách thức xác định như sau :
Xem thêm

51 Đọc thêm

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Đại Long

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐẠI LONG

Nâng cao hiệu quả sử dụg vốn bao gồm tổng hợp các biện pháp kinh tế kĩ thuật – tài chính, có ý nghĩa góp phần sử dụng tiết kiệm có hiệu quả các nguồn lực của doanh nghiệp, từ đó tác động mạnh mẽ tới hiệu quả sản xuất kinh doanh. Thực tế cho thấy, thực hiện được điều đó không phải đơn giản đối với các doanh nghiệp. Nước ta bước sang cơ chế thị trường với quản lý của nhà nước đã lâu nhưng vấn đề sử dụng vốn của nhiều doanh nghiệp vẫn còn nhiều vấn đề nan giản. Có nhiều doanh nghiệp không thể dứng vững trên thị trường, làm ăn thua lỗ, phá sản. Bên cạnh đấy, cũng nhiều doanh ghiệp sử dụng vốn cũng đã rất thành công, khẳng định vị trí của mình trong nước và trên thị trường.
Xem thêm

65 Đọc thêm

Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty cp VLXD tiền phong

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CP VLXD TIỀN PHONG

Trong cơ chế thị trường quản lý kinh tế tài chính luôn là tổng hòa các mối quan hệ kinh tế. Nó không chỉ có nhiệm vụ khai thác các nguồn lực kinh tế tài chính mà còn sử dụng và quản lý có hiệu quả nguồn lực đó. Và kế toán là một trong số các công cụ để quản lý kinh tế tài chính, có vai trò tích cực trong quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế. Nó có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động của Nhà nước và các doanh nghiệp. Vai trò của kế toàn không những thể hiện ở việc thu nhận, xử lý, thông tin về tài sản, kinh phí hiện có, về các hoạt động KTTC phát sinh trong doanh nghiệp mà còn được thể hiện qua việc cung cấp số liệu tài liệu đã thu nhận, xử lý đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin của các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà kinh tế, quản lý trong các doanh nghiệp. Những thông tin kinh tế chứa đựng trong các tài liệu, số liệu do kế toán cung cấp phản ánh một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác, có hệ thống tình hình hoạt động của doanh nghiệp, là thông tin có độ tin cậy cao, giúp cho cơ quan quản lý nhà quản lý nhà nước, những nhà kinh tế, quản lý nghiên cứu phân tích và đánh giá đúng đắn thực trạng hoạt động của doanh nghiệp. từ đó đề ra các giải pháp, các quyết định chính xác, phù hợp với thực tế của doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp hoạt động đúng hướng, có hiệu quả đem lại lợi ích cho doanh nghiệp và xã hội. Vậy các doanh nghiệp đã và đang sử dụng công cụ đó như thế nào giữa lý luận và thực tế áp dụng của các doanh nghiệp ra sao. Để tìn hiệu thực tế này..
Nội dung báo cáo gồm 3 phần:Phần I: Tổng quan về công ty Cp VLXD Tiền Phong.Phần II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty CP VLXD Tiền Phong.Phần III: Kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty.
Xem thêm

309 Đọc thêm

Một số phương hướng cải thiện tình hình tài chính của công ty thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao.

MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY THỰC PHẨM XUẤT KHẨU ĐỒNG GIAO.

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG CỦA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
I. Hoạt động tài chính trong các doanh nghiệp:
1. Khái niệm hoạt động tài chính trong các doanh nghiệp:
2. Nguyên tắc của hoạt động tài chính trong các doanh nghiệp:
3. Mục tiêu của hoạt động tài chính trong các doanh nghiệp:
II. Phân tích tài chính trong các doanh nghiệp:
1. Khái niệm và mục đích của phân tích tài chính:
2. Ý nghĩa của phân tích tài chính:
III. Thông tin cần thiết trong phân tích tài chính:
1. Bảng cân đối kế toán:
a) Phần tài sản:
b) Phần nguồn vốn:
2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:
a) Phần I: Lãi, lỗ:
b) Phần II: Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước:
c) Phần III: Thuế GTGT:
IV. Nội dung và phương pháp phân tích tài chính:
1. Nội dung phân tích tài chính:
2. Phương pháp phân tích tài chính:
V. Những công cụ chủ yếu trong phân tích tài chính:
1. Định nghĩa:
2. Sử dụng công cụ phân tích tài chính:
a) So sánh các báo cáo tài chính:
b) Phân tích các tỷ số:
VI. Phân tích khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp:
1. Phân tích bảng cân đối kế toán:
2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:
VII. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp:
1. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán:
a) Phân tích tình hình thanh toán:
b) Phân tích khả năng thanh toán:
2. Phân tích hiệu quả kinh doanh:
a) Phân tích hiệu quả sử dụng toàn bộ tài sản:
b) Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định:
c) Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản lưu động:
3. Phân tích tốc độ luân chuyển của vốn lưu động:
4. Phân tích khả năng sinh lợi của vốn kinh doanh:
5. Phân tích lợi nhuận và các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận:
6. Phân tích kết quả về tiêu thụ sản phẩm:
7. Phân tích điểm hoà vốn:

PHẦN 2: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY THỰC PHẨM XUẤT KHẨU ĐỒNG GIAO
PHẦN 3: TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY THỰC PHẨM XUẤT KHẨU ĐỒNG GIAO
PHẦN 4: MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY THỰC PHẨM XUẤT KHẨU ĐỒNG GIAO
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Xem thêm

97 Đọc thêm

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Phân tích tình hình tài chính trong Công ty cổ phần Lisemco 2

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN LISEMCO 2

Để tồn tại và phát triển, con người phải tiến hành hoạt động sản xuất. Hoạt động sản xuất là hoạt động tự giác có ý thức của con người nhằm biến các vật thể tự nhiên thành các vật phẩm có ích phục vụ cho mình. Con người khi tiến hành làm bất cứ việc gì cũng luôn mong muốn đạt hiệu quả cao với những chi phí tối thiểu nhưng đem lại lợi ích tối đa cho mình. Một trong những hoạt động quan trọng và được con người tiến hành thường xuyên là hoạt động sản xuất kinh doanh. Để hoạt động sản xuất kinh doanh tiến hành đạt được kết quả như mong muốn thì điều tất yếu là phải thực hiện chức năng quản lý và để có thể thực hiện tốt chức năng quản lý thì không thể thiếu thông tin. Thông tin cung cấp cho quản lý được thu thập từ rất nhiều nguồn khác nhau và bằng nhiều cách khác nhau, trong đó có các thông tin về hoạt động tài chính.
Hoạt động tài chính là một bộ phận của hoạt động sản xuất kinh doanh. Nó có mặt trong tất cả các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh từ khâu tạo vốn trong doanh nghiệp đến khâu phân phối tiền lãi thu được từ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.
Nhiệm vụ của hoạt động tài chính là phải huy động đủ vốn đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, đồng thời phải quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả trên cơ sở chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, chính sách, chế độ quy định về tài chính tín dụng của Nhà nước.
Tình hình tài chính của doanh nghiệp là sự quan tâm không chỉ của chủ doanh nghiệp mà còn là mối quan tâm của rất nhiều đối tượng như các nhà đầu tư, người cho vay, Nhà nước và người lao động. Qua đó họ sẽ thấy được tình trạng thực tế của doanh nghiệp sau mỗi chu kỳ kinh doanh, và tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh . Thông qua phân tích họ có thể rút ra được những quyêt định đúng đắn iên quan đến doanh nghiệp và tạo điều kiện nâng cao khả năng tài chính của doanh nghiệp. Do đó việc phân tích tài chính trong một doanh nghiệp là hết sức cần thiết. Qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Lisemco 2 em quyết định chọn đề tài “ Phân tích tình hình tài chính trong Công ty cổ phần Lisemco 2”.
Xem thêm

74 Đọc thêm

Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần Bia và Nước giải khát Việt Hà

HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIA VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT VIỆT HÀ

Tính cấp thiết của đề tài
Sau hơn năm năm Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, các doanh nghiệp Việt Nam đã không ngừng hoàn thiện để hội nhập và cạnh tranh với các doanh nghiệp khác ở trong và ngoài nước. Việc tái cơ cấu, để tồn tại và phát triển trong điều kiện mới là vấn đề rất khó khăn và đặt ra nhiều thách thức. Do đó, hoàn thiện bộ máy quản lý, và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tối đa hóa lợi nhuận luôn là mục tiêu cơ bản và là yếu tố sống còn của mỗi doanh nghiệp.
Với tư cách là công cụ quản lý, kế toán luôn đóng vai trò quan trọng để Nhà nước đưa ra các quyết định điều hành vĩ mô, đồng thời thông qua những con số “biết nói”, kế toán là một công cụ đắc lực giúp quản lý doanh nghiệp hiệu quả, cung cấp bức tranh toàn diện, cụ thể và chính xác về tình hình hoạt động của đơn vị.
Để nắm được tình hình tài chính của doanh nghiệp thì việc phân tích tình hình tài chính thông qua các báo cáo tài chính là rất quan trọng. Trên cơ sở phân tích báo cáo tài chính, tùy theo điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp mình mà từng lãnh đạo doanh nghiệp, các nhà quản lý doanh nghiệp thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, từ đó có cách ứng xử riêng với hoạt động tài chính của doanh nghiệp cũng như lựa chọn phương pháp quản lý tài chính sao cho đạt hiệu quả nhất, đồng thời có những giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cường tình hình tài chính giúp nâng cao chất lượng doanh nghiệp.
Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Việt Hà là một trong các doanh nghiệp lớn sản xuất và kinh doanh bia rượu. Thương hiệu bia Việt Hà đã và đang trở thành thương hiệu bia cao cấp trong ngành đồ uống Việt Nam. Song từ quan sát thực tế tại công ty cổ phần bia và nước giải khát Việt Hà trong những năm vừa qua, việc phân tích báo cáo tài chính của đơn vị vẫn còn chưa được quan tâm thỏa đáng để phát huy hết vai trò trong việc đánh giá khả năng tài chính, phân tích được hiệu quả việc sử dụng vốn đầu tư – vấn đề mà được nhiều đối tượng quan tâm.
Làm thế nào để hoàn thiện được công tác phân tích báo cáo tài chính để nó thực sự trở thành một trong những công cụ tài chính hiệu quả để giúp cho nhà quản lý doanh nghiệp cùng như nhà đầu tư có được cái nhìn tổng quan, đúng đắn đưa ra được các quyết định quan trọng.
Nhận thức được ý nghĩa quan trọng của phân tích báo cáo tài chính của các đơn vị, cùng với thực tế công tác kế toán tại đơn vị, tôi lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Việt Hà” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sỹ của mình.
Xem thêm

110 Đọc thêm

Phân tích vai trò của tài chính công, chứng minh bằng chính sách thu chi hiện hành

PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA TÀI CHÍNH CÔNG, CHỨNG MINH BẰNG CHÍNH SÁCH THU CHI HIỆN HÀNH

1.Khu vực công Theo Joseph E.stiglitz: khu vực công là khu vực của chính phủ Một quan điểm khác cho rằng: khu vực công là khu vực của chính phủ(bao gồm chính phủ trung ương và cơ quan thuộc chính phủ trung ương, chính quyền địa phương, cơ quan thuộc chính quyền địa phương) và những khu vực được chính phủ kiểm soát(như các doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức tài chính nhà nước..) Tại Việt Nam,quan điểm “Khu vực công bao gồm khu vực chính phủ và khu vực được chính phủ kiểm soát như doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tài chính nhà nước” 2.Tài chính công Từ nội dung khu vực công ta thấy “công” gắn liền với các khía cạnh sau: Tính sở hữu: hoạt động công gắn liền với sở hữu của nhà nước, còn gọi là sở hữu công cộng. Tính mục đích: các hoạt động công không vì mục đích lợi nhuận mà vì lợi ích chung của cộng đồng, của xã hội Tính chủ thể: các chủ thể thuộc sở hữu nhà nước đều cung cấp hàng hóa, dịch vụ công, các chủ thế đó là: nhà nước, cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền địa phương…3. Đặc điểm Tài chính công Gắn liền với sở hữu nhà nước, quyền lực chính trị của nhà nước. Nhà nước là chủ thể duy nhất quyết định đến quá trình tạo lập và sử dụng quỹ công đặc biệt là quỹ ngân sách nhà nước. Chứa đựng lợi ích chung, lợi ích công cộng. Tài chính công phản ánh quan hệ kinh tế giữa nhà nước với các chủ thể khác nhau trong nền kinh tế trong việc phân phối nguồn tài chính quốc gia nên hoạt động tài chính công phản ánh các quan hệ lợi ích giữa nhà nước với các chủ thể khác nhau trong nền kinh tế, trong đó lợi ích tổng thể được đặt lên hàng đầu và chi phối các quan hệ lợi ích khác. Hiệu quả của hoạt động thu chi tài chính công không lượng hoá được.Chủ yếu mang tính chất không hoàn lại trực tiếp nên không thể đánh giá hiệu quả một cách cụ thể, chính xác.Phạm vi hoạt động rộng.Tài chính công gắn liền với các việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước, được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế, xã hội, quốc phòng, an ninh,... Hoạt động thu chi tài chính công có tác động đến thu nhập của hầu hết các chủ thể trong nền kinh tế kể cả chủ thể đầu tư hay tiêu dùng4.Cơ cấu tài chính côngTài chính công là một tổng thể thống nhất do nhiều bộ phận hợp thành .tùy thep các góc độ tiếp cận khác nhau, tài chính công được phân thành như sau.Phân theo chủ thể quản lý trực tiếp :Tài chính chung của nhà nước:Chủ thể quản lý tài chính trực tiếp là nhà nước.tài chính chung của nhà nước bao gồm ngân sách nhà nước các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước.Ngân sách nhà nước là bộ phận quan trọng nhất của tài chính công .Ngân sách nhà nước phản ánh các hoạt động chi, thu bằng tiền của nhà nước trong một khoảng thời gian nhất định nhằm đáp ứng các nhu cầu thực hiện chức năng và nhiệm vụ của nhà nước .Các hoạt động thu ngân sách nhà nước như thuế, phí, lệ phí…Hoạt động chi NSNN chủ yếu là chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển .Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước ở Việt Nam hiện nay bao gồm: quỹ dự trữ quốc gia,quỹ bảo hiểm xã hội,quỹ phủ xanh đất trống...Tài chính của các cơ quan hành chính nhà nước :Ở Việt Nam hiện nay, các cơ quan hành chính bao gồm: cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp… Nhiệm vụ các cơ quan này là cung cấp các dịch vụ hành chính công cho xã hội.Tài chính từ các đơn vị sự nghiệp của nhà nước:
Xem thêm

29 Đọc thêm

chuyên đề thực tập TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUYẾT THẮNG.

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU QUYẾT THẮNG.

Với tư cách là một nhà quản lý, kế toán gắn liền với hoạt động kinh tế, tài chính, tổ chức hệ thống thông tin hữu ích cho các quyết định kinh tế. Vì vậy, kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ đối với tài chính nhà nước mà còn rất quan trọng đối với hoạt động tài chính doanh nghiệp của mọi thành phần kinh tế. từ đó có biện pháp và phương hướng để hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn, giúp công ty đứng vững trên thị trường mà nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ.
Xem thêm

64 Đọc thêm

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp tăng lợi nhuận tại công ty Xi măng Nghi Sơn

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: GIẢI PHÁP TĂNG LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY XI MĂNG NGHI SƠN

Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hoá hiện nay, đất nước ta đang chuyển mình trong công cuộc đổi mới, nền kinh tế đang vận hành theo cơ chế thị trường, có sự điều tiết và quản lý vĩ mô của Nhà nước. Để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh phải hoạt động có hiệu quả. Do vậy, lợi nhuận là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp, bởi vì lợi nhuận là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Lợi nhuận không chỉ là nguồn tài chính tích luỹ để mở rộng sản xuất mà còn là nguồn tài chính quan trọng để thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nuớc, tăng thu nhập quốc dân và khuyến khích người lao động gắn bó với công việc của mình. Sau khi nghiên cứu và thưc tập tại công ty Xi măng Nghi Sơn, em thấy tỷ suất lợi nhuận qua 3 năm đều giảm, tốc độ tăng lợi nhuận chưa tương xứng với tốc độ tăng của doanh thu và chi phí, do đó em đã chọn đề tài :’’ Giải pháp tăng lợi nhuận tại công ty Xi măng Nghi Sơn’’
Xem thêm

87 Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty TNHH HAEIN

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN TẠI CÔNG TY TNHH HAEIN

Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản bao gồm tổng hợp các biện pháp kinh tế – kỹ thuật – tài chính, có ý nghĩa góp phần sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực của doanh nghiệp, từ đó tác động mạnh mẽ tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Vấn đề hiệu quả sử dụng tài sản không phải chỉ riêng một đối tượng nào mà tất cả các nhà kinh doanh, ngay từ khi thành lập doanh nghiệp đều phải tính toán kỹ lưỡng đến các phương hướng, biện pháp làm sao sử dụng tài sản đầu tư một cách có hiệu quả nhất, sinh được nhiều lợi nhuận nhất. Thực tế cho thấy, để thực hiện được điều đó không phải là đơn giản. Bước sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước đã được hơn chục năm nhưng hiệu quả sử dụng tài sản của các doanh nghiệp nhà nước vẫn là vấn đề nan giải. Rất nhiều doanh nghiệp không đứng vững nổi trong cơ chế thị trường, làm ăn thua lỗ gây thâm hụt nguồn vốn từ ngân sách cấp cho. Nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều doanh nghiệp thuộc các nghành kinh tế khác nhau đã đạt được thành công, khẳng định vị trí của mình trên thị trường trong nước và thế giới
Tài sản có ảnh hưởng chi phối không nhỏ hầu hết các nhân tố kinh doanh. Tài sản kinh doanh là điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại và phat triển của doanh nghiệp. Tài sản tồn tại ở tất cả các khâu của quá trình sảm xuất và chu chuyển liên tục tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có hoạt động hiệu quả được hay không phụ thuộc rất lớn vào công tác quản lý và sử dụng tài sản. Vấn đề đặt ra ở đây là đứng trước mỗi quyết định đầu tư, mỗi doanh nghiệp sẽ phải xác định nhu cầu tài sản như thế nào, huy động vốn bao nhiêu ở đâu? Huy động được vốn rồi thì sử dụng thế nào cho hợp lý để không những bảo toàn được tài sản mà còn phải tạo ra lợi nhuận cho sự phát triển ổn định, lâu dài của công ty. Quá trình sử dụng vốn của doanh nghiệp cũng làm phát sinh rất nhiều khoản chi phí, ảnh hưởng đến giá thành,... quyết định trực tiếp tới lợi nhuận cuối cùng của công ty.
Trong điều kiện nền kinh tế thị trường đầy khó khăn và biến động cũng như sự cạnh tranh khốc liệt như hiện nay,sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật và sự thay đổi các chính sách chế độ của nhà nước, đòi hỏi nhà quản trị doanh nghiệp phải nắm bắt thông tin một cách chính xác nhanh nhạy,phân tích thực trạng nguồn vốn của doanh nghiệp mình từ đó đưa ra các quyết định và chính sách nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản nhằm đạt được những hiệu quả kinh doanh tốt nhất cho doanh nghiệp.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản cũng như xem xét thực trạng tài chính qua các quá trình thực tập tại Công Ty TNHH HAEIN, dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Thị Minh Huệ và sự giúp đỡ của các cán bộ trong công ty,với cái nhìn khái quát về công ty,em chọn đề tài: “ Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty TNHH HAEIN”.
Xem thêm

57 Đọc thêm

Cùng chủ đề