PHẦN II THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ 19

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "PHẦN II THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ 19":

Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của công ty bánh kẹo Hải Hà

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ

Trong những năm gần đây, sau khi thực hiện được một chặng đường thực hiện chiến lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội, nước ta đã đạt được những thành công to lớn và rất quan trọng trong các mặt kinh tế, chính trị, văn hoá- xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện...
Quyết định đi lên nền kinh tế thị trường có định hướng XHCN cho phép các doanh nghiệp có điều kiện và nhiều cơ hội kinh doanh trên thị trường, nhưng cũng đặt các doanh nghiệp vào tình thế cạnh tranh ngày càng gay gắt. Quan điểm Marketing hiện đại ngày nay cho rằng một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải đặt vấn đề thoả mãn nhu cầu của khách hàng lên hàng đầu. Do vậy, việc ứng dụng những triết lý của Marketing trong chiến lược kinh doanh của các công ty ngày càng phổ biến. Đặc biệt là việc sử dụng các biến số giá cả, sản phẩm, phân phối, cổ đông và xúc tiến trong phối thức Marketing- Mix trong các chiến lược kinh doanh của mình.
Việc tổ chức một hệ thống kênh phân phối có ý nghĩa rất quan trọng với hoạt động kinh doanh của một công ty. Bởi một sản phẩm chỉ có thể tiêu thụ được ở nơi mà người ta cần nó. Tuy nhiên việc tiến hành các chương trình phân phối sản phẩm của các công ty kinh doanh lại luôn là vấn đề bức xúc hiện nay.
Công ty bánh kẹo Hải Hà là một trong những công ty Nhà nước đang đứng đầu về sản xuất và kinh doanh các loại bánh kẹo ở Việt Nam hiện nay. Ngoài ra, công ty cũng là một trong những doanh nghiệp điển hình trong việc ứng dụng các lý luận về Marketing vào hoạt động kinh doanh của mình đặc biệt là các chiến lược phân phối.
Từ thực tiễn đó, đề tài “ Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối của công ty bánh kẹo Hải Hà” được đề xuất với mục đích hoàn thiện hệ thống lý luận cơ sở về hệ thống kênh phân phối trong chuyên ngành Marketing.
Xem thêm

47 Đọc thêm

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1.Lý do chọn đề tài
Phân tích báo cáo tài chính là quá trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu và so sánh số liệu về tài chính trong kỳ hiện tại với các kỳ kinh doanh đã qua. Trong giai đoạn phát triển của nền kinh tế hiện nay, phân tích báo cáo tài chính càng trở nên cần thiết và trở thành mối quan tâm của nhiều đối tượng bên trong lẫn bên ngoài doanh nghiệp, như: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, nhà đầu tư, nhà cung cấp, các chủ nợ, cổ đông, khách hàng,… Thông qua việc phân tích báo cáo tài chính sẽ cung cấp những thông tin hữu ích giúp người sử dụng có thể đánh giá về tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, triển vọng phát triển cũng như những rủi ro về tài chính của doanh nghiệp trong tương lai.
Như vậy, phân tích báo cáo tài chính là một công cụ quan trọng cho công tác quản lý của đơn vị nói riêng và hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung. Nhận thức được tầm quan trọng đó cùng với những kiến thức được trang bị ở trường em quyết định lựa chọn đề tài: “Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà”
2.Mục tiêu nghiên cứu
- Tìm hiểu thực trạng tài chính của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, từ đó nhìn nhận về khả năng, sức mạnh cũng như hạn chế của doanh nghiệp
- Giúp Công ty nắm bắt những biến động tình hình tài chính có thể xảy ra trong tương lai và xây dựng phương án đối phó thích hợp
- Đề xuất một số kiến nghị, giải pháp thực tế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty
3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nhiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là: Tình hình tài chính của Công ty cổ phần phần bánh kẹo Hải Hà
Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu tình hình tài chính Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà trong năm 2011 và năm 2012
4.Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp thu thập số liệu
- Phương pháp xử lý
- Phương pháp nghiên cứu tài liệu
Xem thêm

20 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, các doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo ra các loại sản phẩm và cung cấp dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu của thị trường với mục tiêu là lợi nhuận. Để thực hiện mục tiêu đó, doanh nghiệp phải thực hiện được giá trị sản phẩm, hàng hóa thông qua hoạt động bán hàng. Tiêu thụ là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh, đây là quá trình chuyển hóa vốn từ hình thái vốn sản phẩm, hàng hóa sang hình thái vốn tiền tệ hoặc vốn trong thanh toán. Vì vậy, đẩy nhanh quá trình tiêu thụ đồng nghĩa với việc rút ngắn chu kỳ sản xuất kinh doanh, tăng nhanh vòng quay của vốn, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Để thực hiện được quá trình tiêu thụ, doanh nghiệp phải phát sinh các khoản chi phí làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ dưới hình thức các khoản tiền đã chi ra, các khoản khấu trừ vào tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ làm giảm vốn chủ sở hữu. Đồng thời doanh nghiệp cũng thu được các khoản doanh thu và thu nhập khác, đó là tổng giá trị các lợi ích kinh tế thu được trong kỳ phát sinh từ các hoạt động góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.
Sau một quá trình hoạt động, doanh nghiệp xác định được kết quả của từng hoạt động; trên cơ sở so sánh doanh thu, thu nhập với chi phí của từng hoạt động. Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp phải được phân phối và sử dụng theo đúng mục đích phù hợp với cơ chế tài chính quy định cho từng loại hình doanh nghiệp.
Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà là công ty sản xuất kinh doanh bánh kẹo lớn ở miền Bắc với địa bàn hoạt động rộng lớn cả trong và ngoài nước, sản phẩm có uy tín và chất lượng cao với người tiêu dùng.
Sau thời gian thực tập, tìm hiểu hoạt động tại công ty, tôi thấy kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh là một phần quan trọng trong kế toán cũng như trong việc quản lý sản xuất của công ty. Với mục đích hoàn thiện kiến thức của mình và hiểu rõ hơn thực tế, tôi đã lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà” cho chuyên đề tốt nghiệp của mình.
Xem thêm

95 Đọc thêm

báo cáo thực tập công ty cổ phần bánh kẹo hải hà

BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

báo cáo thực tập công ty cổ phần bánh kẹo hải hà

22 Đọc thêm

Vốn kinh doanh và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

VỐN KINH DOANH VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Vốn là tiền đề vật chất để tiến hành hoạt động SXKD đối với bất kỳ doanh nghiệp nào, là yếu tố mang tính chất quyết định đến sự ra đời và phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để phát triển thì doanh nghiệp không những phải bảo toàn được nguồn vốn đã bỏ ra mà phải phát triển được vốn đó. Thực tế cho thấy rằng không chỉ ở nước ta mà nhiều nước trên thế giới, tình trạng sử dụng vốn lãng phí, kém hiệu quả đang diễn ra rất phổ biến. Việc tổ chức và sử dụng vốn hiệu quả sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy việc nâng cao hiệu quả tổ chức và sử dụng vốn là vấn đề được tất cả các doanh nghiệp quan tâm.
Ngày nay với sự tiến bộ không ngừng của khoa học công nghệ cùng với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của thị trường, các doanh nghiệp muốn đứng vững trong nền kinh tế thì nhu cầu về vốn cho việc mở rộng quy mô hoạt động ngày càng lớn. Sử dụng một cách có hiệu quả vốn kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp không những duy trì được lượng vốn đã bỏ ra mà còn không ngừng bù đắp thêm vốn cho quá trình tái sản xuất mở rộng thông qua hiệu quả của việc sử dụng vốn mang lại. Nhờ đó, doanh nghiệp có điều kiện đổi mới công nghệ tiết kiệm chi phí, hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm, làm tăng lợi nhuận của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp vững vàng về mặt tài chính. Nguồn vốn được sử dụng hợp lý sẽ là động lực để các doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, đứng vững và giành thắng lợi trước các đối thủ cạnh tranh.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn kinh doanh và qua thời gian đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu về Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà cùng với sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo Tiến sĩ Đinh Văn Hải, vận dụng lý luận vào thực tiễn công ty đồng thời từ thực tiễn làm sáng tỏ lý luận em xin đi trình bày luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Vốn kinh doanh và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà”.
2. Mục đích nghiên cứu
Qua việc đi sâu nghiên cứu đề tài, trên cơ sở thực tế tình hình tổ chức sử dụng vốn kinh doanh của công ty CP Bánh kẹo Hải Hà, tác giả luận văn nhằm đem những kiến thức đã học về tài chính doanh nghiệp nói chung và vốn kinh doanh nói riêng ứng dụng vào thực tế, củng cố và nâng cao kiến thức để có thể hiểu một cách sâu xa hơn, thực tế hơn về công tác quản trị vốn trong doanh nghiệp. Đồng thời mong muốn được đóng góp một số ý kiến nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng vốn kinh doanh tại đơn vị.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là vốn lưu động và công tác quản lý, sử dụng vốn lưu động. Phạm vi nghiên cứu của đề tài là Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà, với các số liệu thực tế liên quan đến tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh trong 3 năm 2011, 2012, 2013.
4. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài được xây dựng dựa trên nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau. Đầu tiên, để xây dựng khung lý luận chung, ta sử dụng phương pháp phân tích và tổng hợp thông tin từ giáo trình và các tài liệu tham khảo. Sau đó, các số liệu thu thập được tại Công ty được phân tích dựa trên việc kết hợp phương pháp định tính và đối chiếu - so sánh. Cuối cùng, áp dụng những kiến thức và kinh nghiêm có được qua khảo sát thực tế để hoàn thiện đề tài.
5. Kết cấu luận văn: gồm 3 chương
• Chương I: Lý luận chung về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp
Xem thêm

99 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH của CÔNG TY cổ PHẦN BÁNH kẹo hải hà

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

MỤC LỤC
DANH SÁCH NHÓM TIỂU LUẬN 1
LỜI MỞ ĐẦU 2
PHẦN 1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ2
1.1. Quá trình hình thành và phát triển 2
1.2. Mục tiêu và phạm vi kinh doanh 2
1.3. Thị phần của Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà 2
1.4 .Đối thủ cạnh tranh 2
PHẦN 2 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ 2
2.1 Đánh giá khái quát hiệu quả kinh doanh của công ty năm 2009 2
2.2.1. Các chỉ số tài chính đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh 2
2.2.1.1 Chỉ tiêu tỉ suất doanh lợi: 2
2.2.1.2. Tỉ suất lợi nhuận gộp: 2
2.2.1.3. Số vòng quay của tài sản 2
2.2.1.4. Tỷ suất sinh lời của tài sản 2
2.2.1.5. Phân tích các yếu tố tác động tới ROA theo mô hình DUPONT 2
2.2.1.6. Tỉ suất sinh lời của vốn CSH (ROE) 2
2.2.1.7. Tỉ suất sinh lời của vốn đầu tư (ROI). 2
2.2.1.8. Các chỉ tiêu khác: 2
2.2.2. Phân tích tổng hợp một số chỉ tiêu tài chính để đánh giá khái quát hiệu quả kinh doanh 2
2.2.3. Phân tích tổng hợp các chỉ tiêu tài chính để đánh giá khái quát hiệu quả kinh doanh 2
2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định: 2
2.4. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn : 2
2.4.1. Đánh giá khái quát: 2
2.4.2. Phân tích tỷ suất sinh lời của TSNH 2
2.4.3. Phân tích tốc độ luân chuyển của TSNH: 2
PHẦN 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ 2
3.1. Giải pháp chung: 2
3.2. Giải pháp cụ thể: 2


LỜI MỞ ĐẦU
Kinh tế xã hội ngày càng phát triển, các hoạt động kinh doanh đa dạng và phong phú hơn. Do đó việc phân tích quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là một vấn đề cần thiết hiện nay. Kết quả phân tích không chỉ giúp cho doanh nghiệp nắm bắt được tình hình hoạt động của công ty mà còn dùng để đánh giá dự án đầu tư, tính toán mức độ thành công trước khi ký kết hợp đồng.
Ngoài ra,việc phân tích tình hình hoạt động kinh doanh còn là một trong những lĩnh vực không chỉ được quan tâm bởi các nhà quản trị mà còn nhiều đối tượng kinh tế khác lien quan đến doanh nghiệp. Dựa trên những chỉ tiêu kế hoạch, doanh nghiệp có thể định tính trước khả năng sinh lời của hoạt động, từ đó phân tích và dự đoán trước mức độ thành công của kết quả kinh doanh. Qua đó, hoạt động kinh doanh không chỉ là việc đánh giá kết quả mà còn là việc kiểm tra, xem xét trước khi bắt đầu quá trình kinh doanh nhằm hoạch định chiến lược tối ưu.
Để đạt được kết quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần phải xác định, phương hướng mục tiêu trong đầu tư, biện pháp sử dụng các điều kiện vốn có về các nguốn nhân tài, vật lực. Muốn vậy, các doanh nghiệp cần nắm được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh. Điều này chỉ thực hiện được trên cơ sở của phân tích kinh doanh.
Từ những cơ sở về phân tích kinh doanh trên, nhóm em nhận thấy việc phân tích hoạt động kinh doanh đối với công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà là một đề tài phù hợp với các công ty hiện nay. Nó góp phần giúp cho công ty hiểu được khả năng hoạt động trong giai đoạn mới bắt đầu kinh doanh của mình và từ đó có kế hoạch hoạch định chiến lược kinh doanh tốt nhất trong thời gian tới. Đồng thời, cũng qua việc phân tích đề tài này, cũng qua việc phân tích đề tài này, cùng với sự hướng dẫn của giáo viên Nguyễn Ngọc Thức đã giúp chúng em phần nào vận dụng được một số kiến thức đã học và nắm bắt them nhiều kiến thức mới trong xã hội.

PHẦN 1
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN
BÁNH KẸO HẢI HÀ
Tên công ty: Công ty bánh kẹo Hải Hà
Tên giao dịch: Haiha Confectionery JointStock Company
Địa chỉ: Số 25 – Trương Định – Hai Bà Trưng – Hà Nội
Điện thoại: 04. 38632959
Fax: 04. 38631683
Website: http:www.haihaco.com.vn
Email: haihacohn.vnn.vn
1.1. Quá trình hình thành và phát triển
Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà là công ty Cổ phần được chuyển đổi từ Công ty Bánh kẹo Hải Hà, tên giao dịch là Haiha Confectionery JointStock Company. Công ty được thành lập ngày 25121960, gần 50 năm phấn đấu và trưởng thành Công ty đã là nhà sản xuất bánh kẹo hàng đầu Việt Nam với qui mô sản xuất lên tới 20.000 tấn
Xem thêm

38 Đọc thêm

PHÂN TÍCH CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CHÚNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

PHÂN TÍCH CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CHÚNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

Chương I. Tổng quan về kiến thức chức năng tổ chức và cơ cấu tổ chức.
Chương II. Thực trạng cơ cấu tổ chức hiện tại của Công ty cổ phần Bánh Kẹo Hải Hà.
Chương III. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức Công ty cố phần Bánh Kẹo Hải Hà.

22 Đọc thêm

Phân tích các tỷ số nhằm đánh giá tình hình tài chính của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

PHÂN TÍCH CÁC TỶ SỐ NHẰM ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

Phân tích các tỷ số nhằm đánh giá tình hình tài chính của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà
Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (“Công ty”) là Công ty cổ phần được chuyển đổi từ Công ty Bánh Kẹo Hải Hà theo Quyết định số 1912003QĐBCN ngày 14112003 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương). Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003614 ngày 20012004 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ hai ngày 13082007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.
Xem thêm

17 Đọc thêm

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

Tính cấp thiết của đề tài
Có thể nói, hiệu quả hoạt động kinh doanh là chỉ tiêu kinh tế phản ánh chất lượng của hoạt động, đo lường trình độ của các nhà quản trị trên thương trường. Và Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà là một trong những doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh bánh kẹo hàng đầu tại Việt Nam. Trong thời gian công ty đã đạt được nhiều thành tích trong hoạt động kinh doanh và được đánh giá là một đơn vị hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, công tác phân tích hiệu quả hoạt động ở Công ty chưa được nhìn nhận đánh giá đúng với vai trò của nó. Việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh mới chỉ sử dụng những phương pháp giản đơn, các chỉ tiêu được sử dụng trong quá trình phân tích chưa đầy đủ, chưa xây dựng được thành một hệ thống. Do đó, hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty chưa đáp ứng được nhu cầu quản lý, chưa trở thành công cụ nhận thức hữu ích để xác định giá trị kinh tế, đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu của Công ty giúp cho các chủ thể kinh tế kịp thời đưa ra các quyết định. Vấn đề này đã gây ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp trong những năm qua
Xuất phát từ thực tế và tầm quan trọng của vấn đề, tôi đã lựa chọn nghiên cứu đề tài “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà” làm đề tài tốt nghiệp.
Xem thêm

109 Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG KHÂU PHÂN PHỐI TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG KHÂU PHÂN PHỐI TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ

Khi chuyển từ nền kinh tế tự cấp tự túc sang nền kinh tế thị trường, chúng ta đã thừa nhận thị trường với các quy luật vốn có của nó, trong đó có quy luật cạnh tranh.Ngày nay, cạnh tranh luôn là vấn đề nóng bỏng vì nó thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng mạnh mẽ tới nền kinh tế, tới các ngành, các tổ chức đơn vị, cá nhân. Trong từng ngành tính chất cạnh tranh khác nhau, trong từng nước cũng khác nhau. Tuy nhiên, các nhà kinh tế cũng khẳng định rằng: Cạnh tranh là động lực phát triển nền kinh tế. Cạnh tranh là con dao hai lưỡi đối với doanh nghiệp: Một mặt nó đẩy các doanh nghiệp kinh doanh kém hiệu quả đến chỗ phá sản, mặt khác nó lại tạo ra môi trường tốt cho doanh nghiệp biết nắm vững và thích nghi với cạnh tranh phát triển.Thực tế cho thấy, từ khi chuyển sang cơ chế mới, có nhiều doanh nghiệp đã và đang khẳng định được khả năng, vị trí của mình trên thị trường; hiểu biết và áp dụng những ưu thế của mình nhằm giành thắng lợi trong cạnh tranh. Bên cạnh đó cũng không ít các doanh nghiệp khác do làm ăn kém hiệu quả đã phải sáp nhập hoặc phá sản.Là một doanh nghiệp nhà nước chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bánh kẹo, Công ty bánh kẹo Hải Hà đã không ngừng vươn lên khẳng định mình trong cơ chế mới. Với các sản phẩm bánh kẹo đã có tên tuổi từ lâu trên thị trường, Công ty đã từng bước tạo lập và dần nâng cao khả năng cạnh tranh của mình trên thương trường, sản phẩm của Công ty được nhiều người tiêu dùng chấp nhận. Tuy nhiên, do mức độ cạnh tranh trong nền kinh tế nói chung và trong ngành sản xuất bánh kẹo nói riêng ngày càng gay gắt cho nên nếu Công ty không cố gắng loại bỏ những tồn tại của mình và nâng cao những ưu thế so với đối thủ khác thì sớm muộn cũng sẽ dẫn tới con đường đào thải của quy luật cạnh tranh khắc nghiệt. Do vậy, việc nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty là một tất yếu.Qua một thời gian ngắn khảo sát thực tế tại Công ty, em quyết định tập trung nghiên cứu thực hiện đề án môn học với đề tài: Một vài ý kiến về chính sách phân phối, tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty bánh kẹo Hải HàVới mong muốn góp phần giúp Công ty nâng cao được khả năng cạnh tranh của mình trong thời gian tới.Bản đề án môn học gồm ba phần chính:Phần 1: Cơ sở lý luận về cạnh tranh và nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.Phần 2: Thực trạng khả năng trong khâu phân phối, tiêu thụ sản phẩm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty bánh kẹo Hải Hà.Phần 3: Một số ý kiến xây dựng, củng cố lại hệ thống phân phối, tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty bánh kẹo Hải Hà.Với khả năng, trình độ hiểu biết còn hạn chế cho nên đề án này chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Em mong nhận được sự thông cảm và giúp đỡ của Thạc sĩ Trần Kim Oanh cùng các cán bộ Công ty bánh kẹo Hải Hà tạo điều kiện để em có thể hoàn thành tốt bản đề án của mình.Em xin chân thành cảm ơn
Xem thêm

39 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ HHC

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ HHC

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ HHC
Quá trình hình thành và phát triển công ty bánh kẹo Hải Hà HHC
Công ty bánh kẹo Hải Hà có tên giao dịch là HAIHA Company (Viết tắt là
HAIHACO), có trụ sở tại 25 – đường Trương Định – Hai Bà Trưng – Hà Nội.

39 Đọc thêm

Ứng dụng phương pháp phân tích tỷ số và phương pháp tính điểm số Z vào phân tích tài chính của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TỶ SỐ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐIỂM SỐ Z VÀO PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

Ứng dụng phương pháp phân tích tỷ số và phương pháp tính điểm số Z vào phân tích tài chính của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà
Đề tài gồm 3 chương :
Chương I: Tổng quan về phân tích tín dụng và phân tích tài chính doanh nghiệp
Chương II: Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà
Chương III: Nhận xét về hai phương pháp phân tích

31 Đọc thêm

HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

xí nghiệp đóng tại trụ sở chính là XN bánh, XN kẹo, XN kẹo chew, XN phụ trợ, haixí nghiệp còn lại là XN bánh kẹo Hải I -đóng tại Việt Trì, XN bánh kẹo Hải HàII - đóng tại Nam Định. Ngoài ra Công ty còn có chi nhánh ở Đà Nẵng và TP HồChí Minh để giới thiệu và bán sản phẩm.Những thành tích HAIHACO đã đạt được trong thời gian qua cho phép khẳngđịnh bánh kẹo do Công ty sản xuất sẽ tiếp tục chiếm ưu thế tại thị trường nội địa. Ban lãnhđạo Công ty cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đã và đang cố gắng không ngừng đểkhẳng định uy tín và thương hiệu của mình trong giai đoạn hội nhập, đáp ứng nhu cầungày càng cao của người tiêu dùng.1.5. Tình hình tổ chức sản xuất và tổ chức lao động Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà1.5.1. Tình hình tổ chức sản xuất.Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải sản xuất nhiều mặt hàng khác nhau song về cơbản đều thuộc chủng loại mặt hàng bánh kẹo. Mỗi sản phẩm được sản xuất theo những quytrình chế biến công nghệ chế biến riêng do vậy việc tổ chức sản xuất của Công ty mangnhững nét đặc thù riêng. Hiện nay, Công ty có 6 xí nghiệp sản xuất phục vụ cho hoạt độngsản xuất kinh doanh của Công ty được tiến hành một cách thuận lợi và nhịp nhàng.Do nhiệm vụ sản xuất các loại sản phẩm khác nhau, sản phẩm của từng xínghiệp cũng chính là thành phẩm của Công ty. Vì vậy, các xí nghiệp sản xuất mang tínhđộc lập với nhau, mỗi xí nghiệp có một cơ cấu tổ chức sản xuất riêng. Mỗi xí nghiệpngoài Giám đốc , nhân viên ở trên xí nghiệp, bộ phận sản xuất thông thường gồm 1 Quảnđốc, 1 Phó quản đốc (nếu có), 1 nhân viên thống kê, 1 thủ kho. Với cơ cấu tổ chức sảnxuất như trên , Công ty tiếp tục cải tiến nâng cao duy trì chất lượng sản phẩm truyềnthống; đồng thời đầu tư dây chuyền thiết bị mới để không ngừng đa dạng sản phẩm,nâng cao sức cạnh tranh và phát triển bền vững trong nền kinh tế thị trường.SV: Nguyễn Thị ThanhLớp: Kế toán doanh nghiệp – K4915
Xem thêm

114 Đọc thêm

Phân tích báo cáo tài chính Công ty bánh kẹo Hải Hà

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ

Phân tích báo cáo tài chính Công ty bánh kẹo Hải Hà Phân tích báo cáo tài chính Công ty bánh kẹo Hải Hà Phân tích báo cáo tài chính Công ty bánh kẹo Hải Hà Phân tích báo cáo tài chính Công ty bánh kẹo Hải Hà

2 Đọc thêm

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
Phần 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ 3
1. Thông tin chung về doanh nghiệp 3
2. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp 5
2.1. Giai đoạn từ 19591961 5
2.2. Giai đoạn 19621966 5
2.3. Giai đoạn 19671991 5
2.4. Giai đoạn 19922002 6
2.5. Giai đoạn từ năm 2003 đến nay 7
3. Đặc điểm kinh tế kĩ thuật chủ yếu 7
3.1. Sản phẩm 7
3.2. Đặc điểm thị trường 12
3.3. Công nghệ, cơ sở vật chất trang thiết bị, nguyên vật liệu, vị trí mặt bằng 14
3.3.1. Công nghệ 14
3.3.2. Vị trí mặt bằng sản xuất 15
3.3.3. Nguyên vật liệu 16
Phần 2: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ 18
Kết quả hoạt động kinh doanh chung của doanh nghiệp một số năm gần đây 18
Phần 3: CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ 22
1. Tổ chức bộ máy quản trị 22
2. Quản trị sản xuất 24
2.1. Đặc điểm về tổ chức sản xuất 24
2.2. Quản trị sản xuất 24
3. Quản trị nhân lực 25
3.1. Số lượng và cơ cấu nguồn nhân lực 25
3.2. Tiền lương và các chế độ phúc lợi 26
4. Quản trị tiêu thụ 27
5. Quản trị tài chính 29
Phần 4: ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO 31
HẢI HÀ 31
Phần 5: ĐỊNH HƯỚNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ TRONG NĂM 2006 34
KẾT LUẬN 37
PHỤ LỤC 38
TÀI LIỆU THAM KHẢO 41
Xem thêm

42 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

Sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở tồn tại của xã hội loài người. Trong đó mỗi một đơn vị sản xuất kinh doanh lại là một tế bào của nền kinh tế quốc dân, nơi tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra sản phẩm, thực hiện cung cấp các lao vụ, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội.
Trong nền kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà Nước, muốn tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng cải tiến áp dụng khoa học ký thuật và công nghệ vào sản xuất kinh doanh, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành, lao vụ nhằm tối đa hóa lợi nhuận
Để đạt được mục tiêu lợi nhuận: Đạt lợi nhuận cao và an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty phải tiến hành đồng bộ các biện pháp quản lý , trong đó hạch toán kế toán là công cụ quan trọng, không thể thiếu để tiến hành quản lý các hoạt động kinh tế, kiểm tra việc sử dụng, quản lý tài sản, hàng hoá nhằm đảm bảo tính năng động, sáng tạo và tự chủ trong sản xuất kinh doanh, tính toán và xác định hiệu quả của từng hoạt động sản xuất kinh doanh làm cơ sở vạch ra chiến lược kinh doanh.
Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà em xin được giới thiệu tổng quan về công ty. Nội dung bài báo cáo gồm 3 phần.
Phần 1 : Đặc điểm chung của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.
Phần 2 : Thực tế tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.
Phần 3 : Một số ý kiến hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất , tính giá thành sản phẩm .
Trong quá trình thực tập do điều kiện thời gian thực tập và kiến thức của bản thân còn hạn chế, kinh nghiệm phân tích, đánh giá của em chưa sâu sắc nên bài báo cáo thực tập không thể tránh khỏi thiếu sót, sai lầm. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo, giúp đỡ của các thầy cô giáo và các bác, các cô phòng kế toán công ty để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn.
Xem thêm

57 Đọc thêm

Chuỗi cung ứng của công ty bánh kẹo hải hà

CHUỖI CUNG ỨNG CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ

Đề tài: Phân tích chuỗi cung ứng của công ty bánh kẹo hải hà. Đánh giá những thành công và hạn chế trong chuỗi cung ứng của công ty. Mô hình chuỗi cung ứng của công ty bánh kẹo hải hàPhân tích các thành viên tham gia mô hình chuỗi cung ứng đó. Phân tích mối quan hệ giữa các thành viên trong chuỗi. Đánh giá thành công của chuỗi. Đánh giá hạn chế của chuỗi. Đề ra giải pháp khắc phục.Phần I: Khái quát ngành bánh kẹo Việt NamPhân ii: Chuỗi cung ứng của công ty bánh kẹo Hải hà1. Một số nét chính về công ty2. Sơ đồ chuỗi cung ứng của công tyPhần iii: Thành công, thách thức và giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng của công ty
Xem thêm

19 Đọc thêm

PHÂN TÍCH CHI PHÍ và GIÁ THÀNH sản PHẨM của CÔNG TY BÁNH kẹo hải hà

PHÂN TÍCH CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ

LỜI NÓ ĐẦU
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua, nền kinh tế nước ta đã từng bước chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Trong nền kinh tế thị trường, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp là rất khốc liệt. Một doanh nghiệp muốn có chỗ đứng vững chắc trên thị trường thì mục tiêu hàng đầu của họ là hoạt động sản xuất kinh doanh phải mang lại hiệu quả, có lợi nhuận và có tích luỹ.
Hiện nay, xu hướng chung của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh là phải không ngừng phấn đấu tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm nhưng chất lượng vẫn đảm bảo, để từ đó gia tăng lợi nhuận. Để quản lý có hiệu quả và tốt nhất các hoạt động sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp cần phải quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm một cách hiệu quả, đồng thời phản ánh trung thực kịp thời các thông tin về chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ, tính đúng và tính đủ của chi phí sản xuất vào giá thành. Điều này sẽ giúp các nhà quản trị đưa ra các phương án, biện pháp sử dụng tiết kiệm hiệu quả chi phí sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng suất, nâng cao lợi nhuận.
Xuất phát từ nhận thức đó và tầm quan trọng của việc hạch toán chi phía sản xuất và tính giá thành sản phẩm với sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp và sự hướng dẫn nhiệt tình của giảng viên Nguyễn Ngọc Thức, nhóm em xin lựa chọn đề tài: PHÂN TÍCH CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ.
Do thiếu kiến thức và thời gian ngắn nên bài thảo luận còn nhiều điểm thiếu sót.Rất mong thầy xem, đánh giá, nhận xét và bổ sung để bài thảo luận được hoàn chỉnh hơn.
Em xin chân thành cảm ơn

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU Error Bookmark not defined.
PHẦN I 3
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ LỢI NHUẬN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
I. CHI PHÍ SẢN XUẤT GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 3
1. Chi phí sản xuất 3
2. Giá thành sản phẩm: 5
3. Mối liên hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm: 6
4. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch hạ thấp giá thành sản phẩm của những sản phẩm so sánh được. 7
PHẦN II 8
PHÂN TÍCH CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ 8
II. I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ 8
1. Quá trình hình thành và phát triển công ty 8
2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty. 9
III. PHÂN TÍCH CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ. 10
1. Phân tích chung chi phí kinh doanh của công ty bánh kẹo Hải Hà. 11
2. Phân tích giá thành sản phẩm tại công ty bánh kẹo Hải Hà 13
PHẦN III. 19
CÁC KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ 19
CHI PHÍ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY 19
BÁNH KẸO HẢI HÀ 19
I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 19
1.Ưu điểm 19
2. Nhược điểm 20
II. CÁC KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT ĐỂ HOÀN THÀNH VIỆC QUẢN LÝ CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH, TỪ ĐÓ GÓP PHẦN LÀM TĂNG LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI HÀ. 21
KẾT LUẬN 23
Xem thêm

25 Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 - CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

cho người lao động gắn bó thêm với công ty.2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc Công ty20Mặc dù nền kinh tế vĩ mô năm qua gặp nhiều biến động, lạm phát vẫn duy trìở mức cao, sức mua của người tiêu dùng giảm sút mạnh, nhiều công ty sảnxuất đình trệ hoặc phá sản nhưng Công ty vẫn duy trì hoạt động tốt và có sựtăng trưởng, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển. Hội đồngquản trị Công ty đánh giá cao cố gắng của Ban điều hành cùng tập thểCBCNV trong Công ty và cũng khẳng định Ban Giám đốc đã tổ chức triểnkhai thực hiện tốt những nội dung của Nghị quyết, Quyết định của HĐQTCông ty.3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị- Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của Ban điềuhành và bộ máy giúp việc nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả nghị quyết Đạihội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã đề ra, chỉ đạo các hoạt động sảnxuất kinh doanh của Công ty nhằm đưa Công ty vượt qua được giai đoạn khókhăn của nền kinh tế, giữ vững sự ổn định và phát triển bền vững, tiếp tụcchuẩn bị các điều kiện để nâng cao hiệu quả kinh doanh.- Tăng cường hơn nữa vai trò của các thành viên HĐQT, xây dựng cụ thể hóachương trình hành động của HĐQT; gắn vai trò, trách nhiệm của từng thànhviên HĐQT trong các lĩnh vực được phân công, tăng cường sự phối hợp quảnlý giữa các thành viên nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát các mặt hoạtđộng của Công ty theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Côngty.- Quan tâm đến đời sống của người lao động về các vấn đề như: lương,thưởng, chế độ chăm sóc sức khoẻ... Thực hiện tốt quyền lợi của cổ đông như:trả cổ tức, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông tiếp nhận thông tin và các ý kiếnđóng góp xây dựng Công ty.
Xem thêm

26 Đọc thêm

THIẾT KẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT BÁNH NĂNG SUẤT 11000 TẤN SẢN PHẨMNĂM

THIẾT KẾ NHÀ MÁY SẢN XUẤT BÁNH NĂNG SUẤT 11000 TẤN SẢN PHẨMNĂM

Thị trường Việt Nam đầy tiềm năng, có rất nhiều sản phẩm bánh được ưa chuộng. Đó chính là một phần lý do mà năm nay, hầu hết doanh nghiệp bánh kẹo nội đều đề ra những mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cao. Tuy nhiên các sản phẩm trong nước vẫn chưa thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng, trên thị trường vẫn còn tồn tại rất nhiều sản phẩm bánh kẹo ngoại nhập. Đồng thời số lượng các nhà máy bánh kẹo trong nước còn ít, năng suất còn thấp chưa đáp ứng nhu cầu ngày một tăng cao 6. Hiện nay, phần lớn các công ty bánh kẹo lớn của nước ta đều tập trung chủ yếu ở hai đầu của nước ta như: Bibica, Kinh Đô, Hải Châu, Hải Hà, Hữu Nghị,… ở Hà Nội; Vinabico, Phạm Nguyên,… ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn cả dãy miền trung thì mới chỉ có vài công ty nên chủ yếu bánh kẹo trên thị trường miền trung được vận chuyển từ hai miền tới. Vì vậy, việc xây dựng nhà máy sản xuất bánh kẹo là nhiệm vụ cần thiết.
Nắm bắt được tình hình trên, em xin chọn đề tài đồ án tốt nghiệp là: “Thiết kế nhà máy sản xuất bánh năng suất 11000 tấn sản phẩmnăm” với hai dây chuyền:
Dây chuyền sản xuất bánh cookie với năng suất 7000 tấn sản phẩmnăm.
Dây chuyền sản xuất bánh bông lan với năng suất 4000 tấn sản phẩm năm
Xem thêm

133 Đọc thêm