TRÁCH NHIỆM TÀI SẢN CỦA PHÁP NHÂN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "TRÁCH NHIỆM TÀI SẢN CỦA PHÁP NHÂN":

NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ TRÁCH NHIỆM TÀI SẢN TRONG CÔNG TY HỢP DANH

NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ TRÁCH NHIỆM TÀI SẢN TRONG CÔNG TY HỢP DANH

_NHƯ VẬY CÙNG VỚI VIỆC GHI NHẬN TƯ CÁCH PHÁP NHÂN CHO CÔNG TY HỢP DANH, LUẬT _ _DOANH NGHIỆP 2005 ĐÃ XÁC ĐỊNH TRÁCH NHIỆM VỀ TÀI SẢN CỦA CÔNG TY VỚI KHÁCH HÀNG _ _LÀ TRÁCH NHIỆM TRONG PH[r]

15 Đọc thêm

bài tập tình huống pháp luật đại cương

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Trách nhiệm hành chính và trách nhiệm hình sự? Hãy so sánh hai loại trách nhiệm pháp lý này về tính chất, đối tượng bị áp dụng?Phân tích các điều kiện của tổ chức có tư cách pháp nhân được quy định trong Bộ luật dân sự 2005? Cho ví dụ minh họa?Thứ nhất: ví dụ: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên được[r]

14 Đọc thêm

PHÁP NHÂN - CHỦ THỂ QUAN HỆ PHÁP LUẬT DÂN SỰ

PHÁP NHÂN - CHỦ THỂ QUAN HỆ PHÁP LUẬT DÂN SỰ

buộc phải thành phương tiện để thực hiện các quan hệ dân sự, thương mại,kinh tếLịch sử ra đời của chế định pháp nhân và những ý niệm về phápnhân hình thành trong nền pháp lý tư sản. Vấn đề củng cố địa vị cho các tổchức kinh tế bằng phương tiện pháp lý để các tổ chức này tham gia vào cácqua[r]

27 Đọc thêm

BÀI TẬP QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BÀI TẬP QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

- Công ty cổ phần: Công ty là pháp nhân độc lập với các thành viên và chịu trách nhiệm về các hoạt động kinh doanh bằng toàn bộ tài sản của công ty, trách nhiệm của các cổ đông đối với c[r]

18 Đọc thêm

Đề tài thuyết trình luật kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH LUẬT KINH DOANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

MỤC LỤC

MỤC LỤC 3
Phần A: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 3
1. Khái niệm đặc điểm: 3
1.1. Khái niệm: 3
1.2. Đặc điểm: 3
2. Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên: 3
2.1. Quyền của chủ sở hữu công ty: 3
2.2. Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty: 3
2.3. Hạn chế đối với quyền chủ sở hữu công ty:[r]

32 Đọc thêm

DOANH NGHIỆP và địa vị PHÁP lý của DOANH NGHIỆP TRONG LUẬT DOANH NGHIỆP 2005

DOANH NGHIỆP VÀ ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA DOANH NGHIỆP TRONG LUẬT DOANH NGHIỆP 2005

Điều 3 của luật doanh nghiệp có định nghĩa rằng: Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh.
Những vấn đề cơ bản về công ty
1. 1. Khái niệm công ty:
Khó[r]

38 Đọc thêm

CÁCH THỨC tồn tại và PHÁT TRIỂN của CÔNG TY TRÁCH NHIỆM hữu hạn

CÁCH THỨC TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

MỞ BÀI

1 : TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .
Để một công ty tồn tại và phát triển đồng nghĩa với nó là những rủi ro , thách thức ngày càng nhiều .Với một công ty trách nhiệm hữu hạn cũng không ngoại trừ việc sàng lọc , cũng như loại trừ tiêu diệt lẫn nhau .ai trụ hạng được chưa chắc điều đó chấm dứt .[r]

35 Đọc thêm

Chế độ chịu trách nhiệm về tài sản trong kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân

CHẾ ĐỘ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TÀI SẢN TRONG KINH DOANH CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Chế độ chịu trách nhiệm về tài sản trong kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân

Đề bài: Phân tích chế độ chịu trách nhiệm về tài sản trong kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân

Bài làm:

Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2005 định nghĩa: “Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và[r]

4 Đọc thêm

NĂNG LỰC CHỊU TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CỦA CÁ NHÂN DO GÂY THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG

NĂNG LỰC CHỊU TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CỦA CÁ NHÂN DO GÂY THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG

Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân do gây thiệt hại ngoài hợp đồng Bài tập học kì môn Luật Dân sự 2
Chuyên mục Bài tập học kỳ, Luật Dân sự 2
Bồi thường thiệt hại là một trong những chế định có sớm nhất và quan trọng nhất của pháp luật dân sự. Trong đời sống có rất nhiều sự v[r]

19 Đọc thêm

báo cáo bộ luật dân sự

BÁO CÁO BỘ LUẬT DÂN SỰ

Khái niệm: Luật dân sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật dân sự do nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ tài sản và các quan hệ thân nhân phi tài sản hoặc có liên quan đến tài sản của cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác dự[r]

33 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tại Công Ty cổ phần Hoàng Trường

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG TRƯỜNG

Công ty cổ phần Hoàng Trường được thành lập năm 2004, hoạt động theo Luật Doanh Nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12 tháng 6 năm 1999 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
Công ty thuộc Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, có con d[r]

24 Đọc thêm

Tìm hiểu các nghiệp vụ vủa công ty chứng khoán

TÌM HIỂU CÁC NGHIỆP VỤ VỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

1.1 Giới thiệu chung về công ty chứng khoán.
1.1.1 Khái niệm
Công ty chứng khoán là tổ chức có tư cách pháp nhân, hoạt động kinh doanh chứng khoán bao gồm một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động môi giới chứng khoán; tự doanh chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.
1[r]

40 Đọc thêm

DỰ THẢO LUẬT DÂN ĐẦY ĐỦ NHẤT

DỰ THẢO LUẬT DÂN ĐẦY ĐỦ NHẤT

MỤC LỤC DỰ THẢO BỘ LUẬT DÂN SỰ (SỬA ĐỔI)
PHẦN THỨ NHẤT. QUY ĐỊNH CHUNG 23
CHƯƠNG I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VÀ ÁP DỤNG PHÁP LUẬT DÂN SỰ 23
Mục 1. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ VÀ CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ 23
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 23
Điều 2. Nguyên tắc công[r]

197 Đọc thêm

Phân tích khái niệm và đặc điểm công sở

PHÂN TÍCH KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CÔNG SỞ

Phân tích khái niệm và đặc điểm công sở
1.Khái niệm công sở

Điều đầu tiên ta hiểu khái niệm về Công sở hành chính Nhà nước: “Công sở hành chính nhà nước (sau đây viết tắt là công sở): Là tổ chức của hệ thống bộ máy nhà nước hoặc tổ chức công ích được Nhà nước công nhận, bao gồm cán bộ, công chức đư[r]

2 Đọc thêm

Trắc nghiệm luật kinh tế phần doanh nghiệp tư nhân

TRẮC NGHIỆM LUẬT KINH TẾ PHẦN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

16. Doanh nghiệp tư nhân là A. Doanh nghiệp do 1 cá nhân làm chủ B. Tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình và mọi hoạt động của doanh nghiệp C. Doanh nghiệp do nhiều người đồng sở hữu D. A và B đúng 17. Doanh nghiệp tư nhân có quyền phát hành chứng khoán A. Đúng B. Sai 18. Đặc điểm pháp l[r]

0 Đọc thêm

THẾ NÀO LÀ CÔNG TY HỢP DANH THEO PHÁP LUẬT

THẾ NÀO LÀ CÔNG TY HỢP DANH THEO PHÁP LUẬT

Công ty hợp danhTrong Luật Doanh nghiệp năm 1999, công ty hợp danh xuất hiện lần đầu nhưmột loại hình doanh nghiệp mới. Việc có mặt của loại hình doanh nghiệp này đã mởrộng sự lựa chọn hơn nữa cho các nhà kinh doanh, thu hút được nguồn vốn cả trongvà ngoài nước, thúc đẩy mở rộng hợp tác quốc tế tron[r]

14 Đọc thêm

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀ QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀ QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

doanh nghiệp tư nhân và quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân môn Luật Thương Mại 1
Chuyên mục Bài tập cá nhân, Luật Thương mại 1
Đề bài số 2: Nêu nhận xét về các khẳng định sau:

a. Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ nên doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.
b. Quyền và nghĩ[r]

4 Đọc thêm

Doanh nghiệp tư nhân theo luật Thương mại

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THEO LUẬT THƯƠNG MẠI

Doanh nghiệp tư nhân Bài tập tuần Luật thương mại
Chuyên mục Bài tập cá nhân, Luật Thương mại 1
Điều 141 Luật doanh nghiệp năm 2005 định nghĩa: “Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh ngh[r]

4 Đọc thêm

CÂU HỎI THẢO LUẬN VẤN ĐỀ 3 : CHỦ THỂ QUAN HỆ PHÁP

CÂU HỎI THẢO LUẬN VẤN ĐỀ 3 : CHỦ THỂ QUAN HỆ PHÁP

Các giao dịch do người đại diện theo pháp luật của pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt được thực hiện bằng tài sản của pháp nhân; 35.. Người đại diện của pháp nhân phải là thành viên [r]

7 Đọc thêm

Bảng so sánh đầy đủ các loại hình doanh nghiệp

BẢNG SO SÁNH ĐẦY ĐỦ CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Bảng so sánh chi tiết các loại hình doanh nghiệp rất hữu ích Đây là tài liệu cần thiết để các bạn đối chiếu từ đó giải các bài tập tình huồng, nhận định. Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:1. Được thành lập hợp pháp;2. Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ;3. Có tài sản độc[r]

11 Đọc thêm