ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP BƯU ĐIỆN HÀ NỘI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP BƯU ĐIỆN HÀ NỘI":

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH HÀ NỘI

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH HÀ NỘI

Tài sản cố định hữu hình (TSCĐHH) là một bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật của hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD). Nó giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm, góp phần tạo nên cơ sở vật chất trong các doanh nghiệp.
Đối với một doanh nghiệp thì TSCĐHH thể hiện năng lực, trình độ công nghệ, cơ sở vật chất kỹ thuật cũng như thế mạnh của doanh nghiệp trong việc phát triển sản xuất, nó là điều kiện cần thiết để tiết kiệm sức lao động của doanh nghiệp nói riêng và của nền kinh tế đất nước nói chung. Đứng trên góc độ kế toán thì việc phản ánh đầy đủ, tính khấu hao và quản lý chặt chẽ TSCĐHH là một tiền đề quan trọng để các doanh nghiệp tiến hành SXKD có hiệu quả, nó khẳng định vai trò vị trí của doanh nghiệp trước nền kinh tế nhiều thành phần hiện nay.
Với các doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế nói chung và Công ty cổ phần xây lắp giao thông công chính Hà Nội nói riêng, mục tiêu hàng đầu là tăng doanh thu đồng thời tiết kiệm chi phí để có thể tối đa hoá lợi nhuận đạt được. Muốn đạt được mục tiêu đó, doanh nghiệp phải biết phát huy hết công suất tài sản, tăng số lượng và chất lượng tài sản để TSCĐHH có thể phản ánh đầy đủ chức năng cũng như năng lực hiện có. Để thực hiện tốt những mục tiêu đó, công tác kế toán TSCĐHH đóng một vai trò then chốt. Kế toán TSCĐHH không những góp phần nâng cao chất lượng quản lý nói chung và hiệu quả sử dụng tài sản nói riêng mà còn có ý nghĩa thiết thực trong việc định hướng sản xuất. Xuất phát từ những ý nghĩa trên, em quyết định lựa chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần xây lắp giao thông công chính Hà Nội” cho đề tài chuyên đề của mình. Chuyên đề của em gồm có 3 chương:
Chương I: Đặc điểm và tổ chức quản lý tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần xây lắp giao thông công chính Hà Nội.
Chương II: Thực trạng kế toán tài sản cố định hữu hình tại Công ty cổ phần xây lắp giao thông công chính Hà Nội.
Chương III: Hoàn thiện kế toán tài sản cố định tại Công ty cổ phần xây lắp giao thông công chính Hà Nội
Xem thêm

74 Đọc thêm

báo cáo tổng hợp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần cơ khí xây lắp hà nội

BÁO CÁO TỔNG HỢP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY LẮP HÀ NỘI

báo cáo tổng hợp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần cơ khí xây lắp hà nội báo cáo tổng hợp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần cơ khí xây lắp hà nội

23 Đọc thêm

đề cương chi tiết HOÀN THIỆN kế TOÁN tập hợp CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM tại CÔNG TY cổ PHẦN cơ KHÍ xây lắp hà nội

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY LẮP HÀ NỘI

đề cương chi tiết HOÀN THIỆN kế TOÁN tập hợp CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM tại CÔNG TY cổ PHẦN cơ KHÍ xây lắp hà nội .đề cương chi tiết HOÀN THIỆN kế TOÁN tập hợp CHI PHÍ sản XUẤT và TÍNH GIÁ THÀNH sản PHẨM tại CÔNG TY cổ PHẦN cơ KHÍ xây lắp hà nội .

8 Đọc thêm

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC MIỀN BẮC

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC MIỀN BẮC

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1
1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài nghiên cứu 2
1.3. Mục tiêu nghiên cứu 10
1.3.1. Mục tiêu chung 10
1.3.2. Mục tiêu cụ thể 10
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 10
1.4.1. Đối tượng nghiên cứu 10
1.4.2. Phạm vi nghiên cứu 10
1.5. Phương pháp nghiên cứu 11
1.5.1. Phương pháp thu thập số liệu 11
1.5.2. Phương pháp xử lý số liệu 11
1.5.3. Phương pháp kế toán 12
1.6. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu 12
1.7. Kết cấu của đề tài nghiên cứu 12
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 13
2.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp và sự cần thiết của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp 13
2.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp có ảnh hưởng đến hạch toán kế toán. 13
2.1.1.1. Đặc điểm của sản phẩm xây lắp 13
2.1.1.2. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 14
2.1.2. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp 14
2.1.3. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 15
2.1.3.1. Vai trò 15
2.1.3.2. Nhiệm vụ 15
2.2. Khái niệm, phân loại về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 16
2.2.1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất 16
2.2.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 16
2.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 16
2.2.2. Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm 18
2.2.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm 18
2.2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm 19
2.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 21
2.3. Kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 22
2.3.1. Đối tượng tập chi phí sản xuất 22
2.3.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 22
2.3.3. Kế toán chi phí NVLTT 23
2.3.4. Kế toán chi phí NCTT 24
2.3.3 Kế toán chi phí sử dụng MTC 25
2.3.4. Kế toán chi phí SXC 27
2.3.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp (theo phương pháp kê khai thường xuyên). 28
2.4. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 29
2.4.1. Đánh giá theo chi phí sản xuất thực tế phát sinh. 29
2.4.2. Đánh giá theo giá trị dự toán và mức độ hoàn thành tương đương. 29
2.5. Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp 30
2.5.1. Đối tượng tính giá thành 30
2.5.2. Kỳ tính giá thành 31
2.5.3. Các phương pháp tính giá thành 31
2.5.3.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn (phương pháp trực tiếp) 32
2.5.3.3. Phương pháp tổng cộng chi phí 33
2.6. Các hình thức sổ kế toán về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 33
2.6.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung 33
2.6.2. Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái 34
2.6.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 34
2.6.4. Hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ 35
2.6.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính 35
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC MIỀN BẮC 37
3.1. Khái quát về Công ty cổ phần xây lắp và thiết bị điện nước Miền Bắc 37
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần xây lắp và thiết bị điện nước Miền Bắc. 37
3.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 37
3.1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 37
3.1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 38
3.1.2.3. Quy trình tổ chức sản xuất – kinh doanh của Công ty 38
3.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh 39
3.1.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2012 – 2014. 41
3.1.6. Đặc điểm bộ máy kế toán của Công ty 41
3.1.7. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán tại Công ty. 42
3.1.7.1. Các chính sách kế toán chung 42
3.1.7.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 43
3.1.7.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 43
3.1.7.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 43
3.1.7.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán 44
3.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây lắp và thiết bị điện nước Miền Bắc. 45
3.2.1. Đối tượng và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty. 45
3.2.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 45
3.2.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 46
3.2.2. Kế toán chi phí NVLTT 46
3.2.2.1. Đặc điểm 46
3.2.2.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng 47
3.2.2.3. Quy trình ghi sổ 47
3.2.3. Kế toán chi phí NCTT 49
3.2.3.1. Đặc điểm 49
3.2.3.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng 51
3.2.3.3. Quy trình ghi sổ 51
3.2.4. Kế toán chi phí sử dụng MTC 52
3.2.4.1. Đặc điểm 52
3.2.4.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng 52
3.2.4.3. Quy trình ghi sổ 53
3.2.5. Kế toán chi phí SXC 53
3.2.5.1. Đặc điểm 53
3.2.5.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng 54
3.2.5.3. Quy trình ghi sổ 54
3.2.6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh 56
3.2.6.1. Đối tượng tập hợp chi phí 56
3.2.6.2. Tài khoản và chứng từ sử dụng 56
3.2.6.3. Quy trình ghi sổ 56
3.2.7. Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây lắp và thiết bị điện nước Miền Bắc 57
3.2.7.1. Đánh giá sản phẩm dở dang sản xuất cuối kỳ ở Công ty cổ phần xây lắp và thiết bị điện nước Miền Bắc. 57
3.2.7.2. Đối tượng và kỳ tính giá thành 58
3.2.7.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 58
3.2.7.4. Kế toán tính giá thành tại Công ty 59
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC MIỀN BẮC 62
4.1. Sự cần thiết về hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty. 62
4.2. Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Xây lắp và Thiết bị điện nước Miền Bắc 63
4.2.1. Những ưu điểm 63
4.2.2. Những mặt hạn chế 69
4.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Xây lắp và Thiết bị điện nước Miền Bắc. 71
4.3.1. Kiến nghị với Ban lãnh đạo công ty 72
4.3.2. Kiến nghị về bộ phận kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 73
4.3.2.1. Sử dụng bảng chấm công làm thêm giờ 73
4.3.2.2. Về công tác luân chuyển chứng từ. 73
4.3.2.3. Về kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 74
4.3.2.4. Về chi phí sử dụng máy thi công 75
4.3.2.5. Về kế toán chi phí sản xuất chung 75
4.3.2. Kiến nghị khác 75
KẾT LUẬN 79
TÀI LIỆU THAM KHẢO 80
PHỤ LỤC 81
Xem thêm

86 Đọc thêm

Đề tài: Phân tích kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh tại tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí việt nam PVC

ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH KINH TẾ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM PVC

Đề tài Kinh tế thương mại: Phân tích kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh tại Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam PVC trình bày tình hình chung và điều kiện kinh doanh chủ yếu của PVC và phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của công ty.
Mời các bạn tham khảo

103 Đọc thêm

Luận văn thạc sỹ: Một số biện pháp quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội (Hacisco)

LUẬN VĂN THẠC SỸ: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN TRỊ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP BƯU ĐIỆN HÀ NỘI (HACISCO)

Ngày 07 tháng 11 năm 2006, Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Có thể thấy rõ, sau khi Việt Nam gia nhập WTO, đã có một làn sóng nhà đầu tư đổ vào Việt Nam kinh doanh. Điều này mang đến cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội, nhưng đồng thời cũng làm tăng sức ép cạnh tranh vốn đã gay gắt lại càng gay gắt hơn giữa các doanh nghiệp. Do đó, để có thể tồn tại và phát triển trên thị trường, các doanh nghiệp phải tận dụng những lợi thế của mình, từng bước khắc phục những điểm yếu để nâng cao khả năng cạnh tranh. Đồng thời, các nhà quản trị phải quản lý và sử dụng nguồn vốn của mình một cách hiệu quả để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong điều kiện cạnh tranh ngày càng quyết liệt như hiện nay. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, vốn đóng một vai trò hết sức quan trọng, quyết định sự ra đời, tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Vốn lưu động là biểu hiện bằng tiền của tài sản lưu động, do đó trong quá trình sản xuất kinh doanh, vốn lưu động luôn vận động, thay thế và chuyển hóa lẫn nhau, đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh được tiến hành liên tục. Nếu không chú trọng quản trị vốn kinh doanh nói chung và vốn lưu động nói riêng, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh trên thương trường. Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh nói chung và vốn lưu động nói riêng là một vấn đề rất quan trọng giúp doanh nghiệp đứng vững và phát huy hơn nữa thế mạnh của mình. Xuất phát từ tình hình thực tiễn đó, Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội (Hacisco) luôn quan tâm tới vấn đề quản trị vốn lưu động nhằm phát huy thế mạnh của mình trong lĩnh vực xây lắp các công trình Bưu chính Viễn thông và cung cấp các vật tư ngành Bưu chính viễn thông không chỉ trong địa bàn thành phố Hà Nội mà còn trên nhiều tỉnh thành trong cả nước.
Xem thêm

134 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI

BÁO CÁO THỰC TẬP VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI

BÁO CÁO THỰC TẬP VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI BÁO CÁO THỰC TẬP VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI BÁO CÁO THỰC TẬP VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI BÁO CÁO THỰC TẬP VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI BÁO CÁO THỰC TẬP VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5 HÀ NỘI
Xem thêm

85 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần đầu tư công trình Hà Nội

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH HÀ NỘI

Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là thước đo trình độ tổ chức sản xuất, trình độ công nghệ của mỗi doanh nghiệp. Hạch toán đúng chi phí sản xuất kinh doanh, tính đúng giá thành sản phẩm giúp doanh nghiệp có được cái nhìn đúng đắn và tổng quát về thực tế quản lý và sử dụng các nguồn lực của mình. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp tìm kiếm giải pháp cải tiến công nghệ, cải tiến phương thức quản lý, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành thành sản phẩm ở mức độ hợp lý. Đây là cơ sở cho sự phát triển bền vững của mọi doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên trong các doanh nghiệp xây lắp hiện nay, công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành vẫn còn bộc lộ nhiều điểm hạn chế chưa đáp ứng được nhu cầu của sự hội nhập. Do đó việc hoàn thiện công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp trở thành một nhu cầu cần thiết.
Nhận thức được vấn đề này, em đã chọn đề tài “Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần đầu tư công trình Hà Nội” làm đề tài cho Khoá luận tốt nghiệp của mình. Thông qua khoá luận này, em mong muốn vận dụng cơ sở lý luận đã được trang bị trong nhà trường vào thực tiễn Công ty Cổ phần đầu tư công trình Hà Nội, từ đó thấy được những thành tựu Công ty đã đạt được và đưa ra một số biện pháp, phương hướng nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty.
Ngoài Lời mở đầu và Kết luận, nội dung Khoá luận tốt nghiệp gồm ba phần:
Chương 1: Lý luận chung về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
Chương 2: Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần đầu tư công trình Hà Nội
Chương 3: Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần đầu tư công trình Hà Nội
Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Nguyễn Thị Thu Liên và toàn thể các anh chị trong Công ty Cổ phần đầu tư công trình Hà Nội đã giúp đỡ và hướng dẫn em hoàn thành Khoá luận tốt nghiệp này.
Xem thêm

126 Đọc thêm

đề án kế toánhoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần cơ khí xây lắp hà nội”

ĐỀ ÁN KẾ TOÁNHOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY LẮP HÀ NỘI”

đề án kế toánhoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần cơ khí xây lắp hà nội” đề án kế toánhoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần cơ khí xây lắp hà nội”

83 Đọc thêm

CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH CHỦ YẾU NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

CÁC GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH CHỦ YẾU NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

LỜI MỞ ĐẦUNhững năm gần đây,nền kinh tế Việt Nam sau hơn 15 năm chuyển đổi từnền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường dưới sự quảnlý,điều tiết của nhà nước đã liên tục có những sự biến đổi,những bước tiến triểnvượt bậc để vươn cao và vươn xa với nền kinh tế thế giới và dành được nhữngthành tựu đáng kể.Trong nền kinh tế thị trường,các doanh nghiệp là những chủ thể hoạt độngsản xuất kinh doanh độc lập,tạo dựng nên một môi trường kinh doanh đa dạngvà phong phú,mà mục tiêu chủ yếu của họ là tìm kiếm và tối đa hóa lợi nhuận.Để tiến hành quá trình sản xuất kinh doanh,bất kỳ doanh nghiệp nào cũngcần một lượng vốn tiền tệ nhất định và trong quá trình phát triển luôn đòi hỏi sựbổ sung đáp ứng sự gia tăng của quy mô sản xuất. Như vậy,vốn là tiền đề,có tínhchất quyết định tới sự lớn mạnh và thành công của một doanh nghiệp.Với vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh như vậy,mỗidoanh nghiệp cần phải nhìn nhận rõ giá trị và có những quyết định đúng đắn khisử dụng đồng vốn của mình.Trong diều kiện cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường hiện nay,việc huyđộng vốn đầy đủ,kịp thời và việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lại càng trở nêncấp thiết hơn,quyết định tới sự sống còn của doanh nghiệp.Thực tế hiện nay nhiều doanh nghiệp còn lúng túng trong việc huy độngvốn và sử dụng vốn sản xuất kinh doanh còn kém hiệu quả,không bảo toàn vàphát triển vốn. Do vậy,đây là vấn đè bức xúc đặt ra đối với các nhà quản trị tàichính doanh nghiệp.Học viện tài chínhLuận văn tốt nghiệpXuất phát từ ý nghĩa thực tiễn của vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụngvốn,qua thời gian thực tập tại công ty cổ phần Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng
Xem thêm

67 Đọc thêm

Một số giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 9 hà nội

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 9 HÀ NỘI

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 9 HÀ NỘI 27
2.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 9 HÀ NỘI 27
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 27
2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 28
2.1.2.1. Nghành nghề kinh doanh và sản phẩm chủ yếu 28
2.1.2.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh 29
2.1.2.3. Quy trình công nghệ sản xuất 30
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức sản xuất của công ty. 31
2.1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 31
2.1.3.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất. 34
2.1.4. Thị trường đầu vào, thị trường đầu ra và vị thế cạnh tranh của Công ty 35
2.1.4.1. Thị trường đầu vào của Công ty 35
2.1.4.2. Thị trường đầu ra và vị thế canh tranh của Công ty 35
2.1.5. Một số thuận lợi và khó khăn của Công ty 36
2.1.5.1. Thuận lợi 36
2.1.5.2. Khó khăn 36
2.1.6. Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây. 37
2.2. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 9 HÀ NỘI. 41
2.2.1. Thực trạng vốn kinh doanh 41
2.2.1.1. Vốn và cơ cấu vốn 41
2.2.1.2. Nội dung thành phần vốn 43
2.2.1.3. Cơ cấu và sự biến động của nguồn vốn kinh doanh. 52
2.2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 58
2.2.2.1. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động 58
2.2.2.2. Hiệu quả sử dụng Vốn cố định 64
2.2.2.3. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 65
2.2.4. Đánh giá tổng quát hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 72
2.2.4.1. Những kết quả đạt được. 72
2.2.4.2. Những hạn chế cần khắc phục 73
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 9 HÀ NỘI 76
3.1. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM TỚI. 76
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY. 77
3.2.1. Thực hiện tốt việc quảng bá, tiếp thị sản phẩm và hình ảnh của công ty. 78
3.2.2. Mạnh dạn đầu tư vào TSCĐ hiện đại, phát huy tối đa công suất máy móc thiết bị hiện có nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 79
3.2.3. Tiếp tục quản lý chặt chẽ các khoản nợ phải thu. 80
3.2.4. Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công và quá trình thanh quyết toán các công trình xây dựng. 81
3.2.5. Tiếp tục thực hiện các biện pháp tiết kiêm chi phí sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện hạ gía thành sản phẩm. 82
3.2.6. Đẩy mạnh công tác đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật, quản lý và sử dụng lao động có hiệu quả. Đồng thời tăng đơn giá lương cho người lao động. 83
3.2.7. Tăng cường chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tránh mất mát vốn. 85
Xem thêm

80 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC SỐ 3COMA3

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC SỐ 3COMA3

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 1
1.1. Tính cấp thiết và ý nghĩa của đề tài nghiên cứu 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2
1.3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 2
1.4. Phương pháp nghiên cứu 2
1.5. Kết cấu khóa luận 2
1.6. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài khóa luận 3
Chương 2: Cơ sở lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở các doanh nghiệp xây dựng 11
2.1. Đặc điểm ngành xây dựng và sản phẩm xây lắp, yêu cầu công tác quản lý,kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 11
2.1.1. Đặc điểm của ngành xây dựng và sản phẩm xây lắp 11
2.1.2. Yêu cầu công tác quản lý, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng. 12
2.4.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 24
2.4.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 24
2.4.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 27
Chương 3: Thực trạng về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng và lắp máy điện nước số 3 – COMA 3 35
3.1. Tổng quan chung về công ty cổ phần xây dựng và lắp máy điện nước số 3 – COMA 3 35
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 35
3.1.2. Nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 37
Chương 4: Một số những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở công ty cổ phần xây dựng và lắp máy số 3 – COMA 3 58
4.1. Đánh giá khái quát tình hình tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng và lắp máy số 3 – COMA 3 58
4.1.1. Ưu điểm cơ bản 58
4.1.2. Nhược điểm cần khắc phục 59
4.2. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng và lắp máy điện nước số 3 – COMA 3 60
3.2.1. Về kế toán chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp: 61
3.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: 62
3.2.3. Về kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành: 63
3.2.4. Một số biện pháp giảm chi phí hạ thấp giá thành sản phẩm: 63
KẾT LUẬN 65
TÀI LIỆU THAM KHẢO 66
Xem thêm

108 Đọc thêm

bài 3 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG vốn và sử DỤNG vốn tại CÔNG TY cổ PHẦN cơ KHÍ và xây lắp SÔNG CHU, THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP

BÀI 3 PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP SÔNG CHU, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ, HÌNHSơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy quản lý tại công ty20Sơ đồ 2.1: Sơ đồ quy trình công nghệ21Sơ đồ 2.3: Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty22Sơ đồ 2.4: Sơ đồ trình tự ghi sổ:23Sơ đồ 2.5: Sơ đồ luân chuyển24Bảng 2.1: Kết cấu tài sản và nguồn vốn của công ty Năm 201027Bảng 2.2: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh28Bảng 2.3:Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm trở lại đây:20102012.30Bảng 2.4:Cơ cấu vốn của công ty CP cơ khí và xây lắp Sông Chu32Bảng 2.5:Hiệu quả sử dụng vốn tại công ty CP cơ khí và xây lắp Sông Chu33Bảng 2.6: Tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh35Bảng 2.7: Đánh giá khái quát tình hình huy động vốn của công ty37Bảng 2.8: Cơ cấu tài sản lưu động của công ty39 MỤC LỤCLỜI CẢM ƠNiLỜI NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬPiiNHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC TẬPiiiNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪNivDANH MỤC TỪ VIẾT TẮTvDANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ, HÌNHviMỤC LỤCviiLỜI MỞ ĐẦU11. LÍ DO CHON ĐỀ TÀI12. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:23. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:24. PHẠM VI NGHIÊN CỨU:35. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI:3CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN41.1:TỔNG QUAN VỀ VỐN41.1.1: Đặc điểm. và vai trò của vốn41.1.1.1: Khái niệm41.1.1.2:Vai trò của vốn.51.1.2: Phân loại vốn.51.2: KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY61.2.1: Quan niệm về hiệu quả sử dụng vốn.61.2.2:Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả sử dụng vốn.81.2.2.1:Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định.91.2.2.2:Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động101.2.3: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc huy động và sử dụng vốn của công ty.121.2.3.1: Chu kỳ sản xuất:121.2.3.2: Kỹ thuật sản xuất:131.2.3.3: Đặc điểm của sản phẩm131.2.3.4: Tác động của thị trường131.2.3.5: Trình độ đội ngũ cán bộ và công nhân viên141.2.3.6: Hoạt động tổ chức kinh doanh141.2.3.7: Các nhân tố tác động vào hoạt động sản xuất kinh doanh:151.2.4: Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp15CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG VIỆC HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP SÔNG CHU.172.1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY172.1.1: Lịch sử hình thành và phát triển của công ty CP cơ khí và xây lắp Sông Chu.172.1.2: Đặc điểm tổ chức kinh doanh của Công ty Cổ phần Cơ khí và xây lắp Sông Chu182.1.2.1: Chức năng nhiệm vụ của Công ty Cổ phần cơ khí và xây lắp Sông Chu182.1.2.2: Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động SXKD của công ty Cổ phần cơ khí và xây lắp Sông Chu182.1.2.3: Đặc điểm quy trình công nghệ và tổ chức sản xuất của công ty.212.1.3: Đặc điểm tổ chức bộ máy KT tại Công ty CP cơ khí và XL Sông Chu212.1.4. Đặc điểm tổ chức hệ thống sổ kế toán tại công ty CP Cơ khí và Xây lắp Sông Chu232.1.5. Tổ chức vận dụng tài khoản kế toán:252.1.6. Tổ chức chứng từ kế toán sử dụng tại công ty CP Cơ khí và Xây lắp Sông Chu.252.1.7. Tổ chức lập báo cáo tài chính:252.18: Sơ bộ về tài sản công ty262.2:THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP SÔNG CHU.292.2.1.Tình hình sản suất kinh doanh của công ty trong vài năm gần đây.292.2.2:Tình hình huy động vốn của công ty342.2.3:Hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty CP cơ khí và xây lắp Sông Chu382.2.3.1:Cơ cấu tài sản cố định của công ty.382.2.4:Hiệu quả sử dụng vốn lưu động công ty CP cơ khí và xây lắp Sông Chu392.2.4.1:Cơ cấu tài sản lưu động của công ty392.2.4.2:Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty391.2.3.3. Mức đảm nhiệm tài sản lưu động432.2.4.3:Những hạn chế và vấn đề đặt ra51CHƯƠNG 3:GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP SÔNG CHU563.1: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY563.1.1:Những thuận lợi và khó khăn trong thời gian tới563.1.2:Kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian tới.573.2: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP SÔNG CHU583.2.1: Doanh nghiệp583.2.1.1: Nâng cao hiệu quả sử dụng vôn cố định583.2.1.2:Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động603.2.2: Về phía nhà nước61KẾT LUẬN:63 LỜI MỞ ĐẦUMôt doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường thì luôn hướng tới mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, nói cách khác lợi nhuận là thước đo hiệu quả SXKD. Một trong những nguồn lực thiết yếu để hoạt động SXKD của doanh nghiệp có hiệu quả đó là vốn. Thật vậy, vốn vừa là điều kiện tiên quyết cho sự ra đời một doanh nghiệp, vừa là nhân tố quyết định khả năng mở rộng SXKD, đầu tư chiều sâu cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Bởi vậy, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì không thể không quan tâm đến việc huy động và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả.Thực tế của Việt Nam cho thấy, trong quá trình chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hóa sang cơ chế thị trường, không ít các doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả đã không thích ứng được và lâm vào tình trạng bế tắc, dẫn đến phá sản. Thực tế này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, một trong số đó là doanh nghiệp bị động trong huy động vốn và công tác quản lý vốn của doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, hiệu quả sử dụng vốn thấp. Chính vì vậy, huy động, sử dụng vốn SXKD một cách hiệu quả có ý nghĩa hết sức quan trọng để các doanh nghiệp khẳng định được vị trí của mình trong có chế thị trường.Hiện nay, xu thế toàn cầu hóa, hội nhập sâu rộng giữa các nền kinh tế khác nhau trên thế giới, đánh dấu bằng việc nước ta gia nhập WTO, đã mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng lắm thách thức cho các doanh nghiệp trong nước bởi sự cạnh tranh ngày càng gay gắt. Vì vậy, vốn ngày càng đóng vai trò quan trọng giúp doanh nghiệp tồn tại và đứng vững trên thị trường.1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀIVốn là một trong những nguồn lực quan trọng nhất và không thể thiếu trong sản xuất kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào, đặc biệt là trong tình hình kinh tế hiện nay.Trong nền kinh tế thị trường thì nhu cầu vốn đối với các doanh nghiệp ngày cang trở nên quan trọng và bức thiết hơn,vì sự biến động của thị trường và sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước nên đời hỏi các doanh nghiệp phải sử dụng vốn sao cho hợp lí nhằm mang hiệu quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh và nâng cao khả năng cạnh tranh của mình. Mặt khác để mở rộng quy mô sản xuất ,các doanh nghiệp luôn tìm mọi cách để tăng cường huy động vốn từ các nguồn khác nhau.có thể nói trong nền kinh tế hiện nay vốn được xem như một vũ khí quan trọng của mỗi doanh nghiệp.Xuất phát từ thực tế và những vấn đề bức xúc đã đặt ra trên đây,và xuất phát tư bản thân trong việc tìm hiểu và làm sáng tỏ vấn đề này.Để hiểu rõ hơn về công tác huy động vốn, tình hình sử dụng vốn của Công ty cũng như những nguyên nhân tác động đến chúng, tôi đã quyết định chọn đề tài “ Phân tích khả năng huy động vốn và sử dụng vốn tại công ty cổ phần cơ khí và xây lắp Sông Chu” làm luận văn tốt nghiệp của mình với hy vọng góp một phần nhỏ bé vào việc phân tích,thảo luận và rút ra một số giải pháp,kiến ngị và phương hướng nhăm nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn tại Công ty CP cơ khí và xây lắp Sông Chu.Xin chân thành cảm ơn cô Lê Thị Phương và cán bộ phòng kế toán công ty cổ phần cơ khí và xây lắp Sông Chu đã giúp dỡ tôi hoàn thành bài báo cáo thực tập này.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: Tôi tiến hành tính toán những số liệu từ bảng cân đối kế toán và bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm (2010 – 2012) để phân tích và đánh giá từ khái quát đến cụ thể tình hình huy động vốn và sử dụng vốn. Từ đó rút ra những mặt tích cực cũng như hạn chế để Ngân hàng có những kế hoạch, chiến lược phù hợp trong thời gian tới. Do đó đề tài hướng đến các vấn đề chủ yếu sau: Phân tích tình hình huy động vốn và sử dụng vốn. Dựa vào các chỉ tiêu huy động vốn và sử dụng vốn để đánh giá tình hình huy động và sử dụng vốn của công ty. Đề ra biện pháp khắc phục nhằm không ngừng nâng cao hoạt động huy động vốn và sử dụng vốn.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:Trong tiến trình thực hiện đề tài, tôi sử dụng những phương pháp sau: – Phương pháp thu thập dữ liệu:+ Thu thập những số liệu thực tế, trực tiếp có liên quan đến phân tích tình hình huy động vốn của Công Ty qua 3 năm (20102012).Bảng cân đối kế toánBảng báo cáo kết quả kinh doanhTham khảo văn bản Nhà nước về những qui định của Công Ty.+ Thu thập những thông tin phụ trợ cho đề tài từ các báo, tạp chí, các trang Web… Phương pháp sử dụng và phân tích các chỉ số tài chính để đánh giá hiệu quả. Tiếp thu tham khảo những ý kiến của nhân viên các phòng ban trong và ngoài Công ty có liên quan.Những thông tin, dữ liệu sau khi đã thu thập được sẽ tiến hành thống kê, tính toán và lấy chênh lệch qua các kỳ để so sánh theo phương pháp số tương đối, số tuyệt đối… để đánh giá và làm rõ vấn đề cần nghiên cứu.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU:Đối với hoạt động của Công Ty thì rất phong phú và đa dạng, tham gia trong nhiều lĩnh vực kinh doanh. Nhưng do hạn chế về thời gian, không gian cũng như kinh nghiệm thực tế, tôi không nghiên cứu và phân tích chi tiết từng nghiệp vụ cụ thể mà xuất phát từ nhu cầu không ngừng nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn, đề tài được viết trên phương diện từ phân tích tổng quát đến cụ thể hoạt động huy động vốn, sử dụng vốn và những nhân tố khách quan, chủ quan tác động đến Công ty qua 3 năm gần đây (20102012) ở phòng Kế toán Công ty CP cơ khí và xây lắp Sông Chu.Cụ thể phần sử dụng vốn, Công ty chủ yếu sử dụng vốn điều chuyển và vốn huy động tại chỗ để sử dụng cho các hoạt động của công ty nên tôi tập trung vào phân tích và đánh giá hoạt động sử dụng vốn bao hàm hoạt động vay vốn của Ngân hàng.5. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI:Gồm 4 chương:Chương 1:Cơ sở lí luân về việc huy đông và sử dụng vốn của công ty.Chương 2:Thực trạng việc huy động và sử dụng vốn của công ty.Chương 3:Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty.Chương 4:Kết luận
Xem thêm

76 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 665

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 665

Nền kinh tế nước ta trong những năm gần đây ngày càng hội nhập với kinh tế Thế giới, phát triển theo hướng mở làm xuất hiện nhiều thành phần kinh tế khiến cho tính cạnh tranh giữa các doanh nghiệp tăng rõ rệt. Các doanh nghiệp muốn tồn tại và vươn lên khẳng định vị trí của mình cần phải năng động trong tổ chức quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt cần làm tốt công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành nhằm giảm chi phí từ đó hạ giá thành sản phẩm song vẫn đảm bảo yêu cầu chất lượng. Ngành xây dựng cơ bản trong điều kiện phát triển như hiện nay ngày càng giữ vai trò quan trọng trong quá trình tạo ra cơ sở vật chất cho Đất nước và là ngành có số vốn bỏ ra nhiều, do đó công tác hạch toán chi phí lại càng quan trọng nhằm chống thất thoát, lãng phí và tham ô. Muốn thực hiện được điều này các nhà quản lý cần phải nhờ đến công cụ kế toán luôn được xác định là khâu trọng tâm, trong đó kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là bộ phận quan trọng hàng đầu với mục đích hạ thấp chi phí thông qua việc sử dụng tiết kiệm đầu vào, tận dụng tốt nguồn lực sản xuất hiện có, kết hợp các yếu tố sản xuất một cách tối ưu... giúp quản lý chi phí, giá thành theo từng công trình, từng giai đoạn, từ đó đối chiếu, so sánh với số liệu định mức, tình hình sử dụng lao động, vật tư, chi phí dự toán để tìm ra nguyên nhân chênh lệch, kịp thời ra các quyết định đúng, điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh theo mục tiêu đã đề ra.Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 em nhận thấy rằng lĩnh vực xây dựng cơ bản là một trong những ngành nghề đòi hỏi việc hạch toán một cách chính xác chi phí bỏ ra để không lãng phí vốn đầu tư. Chính vì tầm quan trọng của việc hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm nên em chọn đề tài: “HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP THÀNH AN 665” để nghiên cứu. Ngoài phần mục lục, danh mục các lưu đồ, sơ đồ, bảng biểu và lời mở đầu thì đề tài gổm 3 nội dung chính sau đây: Phần 1: Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất và quản lý chi phí tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 665. Phần 2: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 665. Phần 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 665. Thông qua quá trình thực tập và nghiên cứu hoàn thành đề tài, em đã học hỏi được thêm được những kinh nghiệm cho công việc. Tuy nhiên, do điều kiện về thời gian và kiến thức còn hạn chế nên đề tài của em sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong được sự góp ý của các thầy cô giáo trong viện Kế toán – Kiểm toán, các anh chị trong Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 để đề tài của em được hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn thầy Trần Đức Vinh cùng với Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 665, đặc biệt là các cô chú, anh chị trong phòng kế toán Công ty đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành đề tài của mình.
Xem thêm

102 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và đầu tư thương mại 189

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 189

Nền kinh tế phát triển càng ngày càng năng động hơn, đây là tính tất yếu của xu thế toàn cầu hoá, khu vực hoá và hiện đang phát triển mạnh mẽ, tác động đến toàn bộ lĩnh vực của đời sống xã hội. Đối với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hay kinh doanh dịch vụ thì giá thành luôn là yếu tố rất quan trọng để doanh nghiệp có thể tái sản xuất và tìm kiếm lợi nhuận. Chi phí và giá thành chính là thước đo mức chi phí tiêu hao phải bù đắp sau mỗi chu kì sản xuất kinh doanh. Vì trước khi quyết định lựa chọn sản xuất bất kì sản phẩm nào thì bản thân doanh nghiệp phải nắm bắt được nhu cầu thị trường, giá cả thị trường và điều tất yếu phải xác định đúng đắn mức chi phí sản xuất, tiêu hao sản phẩm mà doanh nghiệp phải đầu tư. Mặt khác giá thành còn là công cụ quan trọng để doanh nghiệp có thể kiểm soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, xem xét hiệu quả của các biện pháp tổ chức kĩ thuật. Có thể nói chi phí và giá thành là tấm gương phản chiếu toàn bộ biện pháp, tổ chức quản lý kinh tế, liên quan đến tất cả các yếu tố chi phí trong sản xuất. Đảm bảo việc hạch toán chi phí và giá thành chính xác, kịp thời, phù hợp với đặc điểm hình thành và phát sinh chi phí ở từng doanh nghiệp là yêu cầu có tính xuyên suốt trong quá trình hạch toán. Do đó chi phí và giá thành với các chức năng vốn có của nó đã trở thành mục tiêu kinh tế có ý nghĩa quan trọng trong quản lý hiệu quả và chất lượng sản xuất kinh doanh. Điều này đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải vận dụng các phương thức tổ chức, quản lý tổ chức kinh doanh sao cho có hiệu quả để hạ thấp giá thành sản phẩm, giúp doanh nghiệp có thể tự tin đứng vững trên thị trường trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt như hiện nay.
Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và đầu tư thương mại 189 là công ty hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực xây lắp. Đây là một ngành kinh tế kĩ thuật tổng hợp có vị trí hết sức quan trọng trong xây dựng và phát triển đất nước, là ngành sản xuất vật chất trang bị tài sản cố định, năng lực cho những ngành khác trong nền kinh tế quốc dân. Doanh nghiệp xây lắp là đơn vị kinh tế cơ sở, là nơi trực tiếp sản xuất kinh doanh, gồm một tập thể lao động nhất định có nhiệm vụ sử dụng các tư liệu lao động và đối tượng lao động để sản xuất ra các sản phẩm xây lắp phục vụ cho nhu cầu tái sản xuất của nền kinh tế. Đặc điểm nổi bật của ngành xây lắp là vốn đầu tư lớn, thời gian thi công dài nên phải tổ chức nghiệm thu và thanh toán theo từng phần khối lượng công trình chứ không chở đến khi công trình hoàn tất mới thanh toán như trong công nghiệp.
Trải qua một thời gian không dài được học tập và thực tế tại công ty, với sự giúp đỡ của các cán bộ công nhân viên trong phòng kế toán, cũng như việc nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong hoạt động của công ty, em đã chọn đề tài :’’Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và đầu tư thương mại 189”.
Xem thêm

90 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

Những năm qua, cùng với sự chuyển biến mạnh mẽ của nền kinh tế quốc dân với sự đa dạng hoá của các thành phần kinh tế, các ngành kinh tế đang từng bước đổi mới về phương thức sản xuất và cách thức quản lý. Nền kinh tế chuyển từ cơ chế quản lý bao cấp sang cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phấn đấu tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành đáp ứng nhu cầu tiêu dùng để đạt được mong muốn cuối cùng của bất kỳ doanh nghiệp nào đó là lợi nhuận. Để đạt được mục đích đó các doanh nghiệp cần phải chú trọng đến tất cả các khâu của quá trình sản xuất, từ khi bỏ vốn đến khi thu hồi vốn. Một trong những yếu tố quan trọng và mang tính quyết định là chi phí nguyên vật liệu bởi chi phí nguyên vật liệu ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành của sản phẩm và lợi nhuận của doanh nghiệp. Chất lượng sản phẩm mới tốt hay xấu, chi phí nhiều hay ít phụ thuộc phần lớn vào nguyên vật liệu dùng để sản xuất. Nhưng nếu chỉ xét đến việc sử dụng vật liệu trong sản xuất kinh doanh thì mục đích của sản xuất kinh doanh sẽ khó thực hiện mà phải trên góc độ kế toán phải theo dõi phản ánh đầy đủ, chính xác kịp thời đáp ứng yêu cầu của mỗi doanh nghiệp.
Như vậy,công tác kế toán nguyên vật liệu là rất cần thiết đối với việc hạ thấp giá thành của sản phẩm, góp phần làm nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Sau một thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu Điện em nhận thấy tầm quan trọng của nguyên vật liệu, được sự giúp đỡ tận tình của các phòng ban,đặc biệt là phòng kế toán - tài chính của công ty cùng hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo, em đã lựa chọn chuyên đề với đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu Điện” để nghiên cứu.
Nội dung chuyên đề được chia làm ba phần:
Phần I : Đặc điểm về tổ chức quản lý nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần vật liệu xây dựng Bưu điện.
Phần II : Thực tế tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện.
Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện
Mặc dù có nhiều cố gắng xong do thời gian thực tập có hạn và hiểu biết của bản thân còn hạn chế nên chuyên đề này không tránh khỏi những sai sót nhất định. Em rất mong nhận được ý kiến của các Thầy Cô giáo, Cán bộ kế toán của Công ty để chuyên đề này được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn GS.TS Đặng Thị Loan, Ban lãnh đạo Công ty, Cán bộ phòng kế toán – tài chính đã giúp em hoàn thiện chuyên đề này.
Xem thêm

78 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần Thiên Hưng

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN HƯNG

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 4
CHƯƠNG 1 : NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 7
1.1. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP. 7
1.1.1. Vị trí của vật liệu công cụ, dụng cụ đối với quá trình xây lắp. 7
1.1.2. Đặc điểm, yêu cầu quản lý nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp xây lắp. 8
1.1.3. Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở các doanh nghiệp xây lắp: 10
1.2. PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ: 10
1.2.1. Phân loại nguyên vật liệu công cụ dụng cụ: 10
1.2.2. Đánh giá quá trình thi công xây lắp: 12
1.2.2.1. Giá thực tế nguyênvật liệu, công cụ dụng cụ nhập kho. 12
1.2.2.2. Giá thực tế nguyênvật liệu, công cụ dụng cụ xuất kho. 13
1.2.3. Đánh giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ theo giá hạch toán. 15
1.3. KẾ TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ: 16
1.3.1 Chứng từ sử dụng: 16
1.3.2. Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ: 17
1.3.2.1. Phương pháp thẻ song song 18
1.3.2.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển: 20
1.3.2.3. Phương pháp sổ số dư: 21
1.4. KẾ TOÁN TỔNG HỢP NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ: 23
1.4.1. Kế toán tổng hợp các trường hợp tăng NVL, CCDC: 24
1.4.1.1. Tài khoản kế toán sử dụng. 24
1.4.1.2. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu: 25
1.4.2.Tình hình biến động giảm nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. 31
1.4.2.1. Phương pháp kế toán tổng hợp xuất công cụ, dụng cụ: 31
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU,CễNG CỤ DỤNG CỤ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN HƯNG
2.1. TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY. 36
2.1.1 Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển của công ty cổ phần THIÊN HƯNG36
2.1.2Đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất ở Công ty cổ phần Thiên Hưng 37
2.1.2.1 Chức năng,nhiệm vụ của công ty cổ phần THIÊN HƯNG. 37
2.1.2.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần THIÊN HƯNG. 38
2.1.2.3. Đặc điểm quy trỡnh cụng nghệ sản xuất sản phẩm tại công ty cổ phần THIÊN HƯNG. 39
2.1.2.4 Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần THIÊN HƯNG 41
2.1.3. Tổ chức bộ máy kế toán 44
2.1.3.1 Tổ chức cụng tỏc kế toỏn tại công ty cổ phần THIÊN HƯNG 46
2.1.4 Tỡnh hỡnh tài chớnh và kết quả kinh doanh của công ty cổ phần Thiên Hưng 3 năm gần đây. 48
2.2. TÌNH HÌNH KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN Thiên Hưng 50
2.2.1 Phân loại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở công ty cổ phần Thiên Hưng 50
2.2.2. Hạch toán kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ở công ty cổ phần Thiên Hưng. 51
2.2.2.1. Thủ tục nhập kho: 51
2.2.2.2. Thủ tục xuất kho. 63
2.2.3. Trình tự nhập xuất kho nguyên vật liệu. 65
2.2.3.1. Trình tự nhập kho nguyên vật liệu. 65
2.2.3.2. Trình tự xuất kho. 66
2.2.4. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần
2.2.5. Đánh giá vật liệu 73
2.2.5.1. Đối với nguyên vật liệu: Giá thực tế vật liệu nhập do mua ngoài Error Bookmark not defined.
2.2.5.2. Đối với công cụ, dụng cụ: Việc đánh giá công cụ, dụng cụ tương tự đối với vật liệu được tiến hành bình thường. Error Bookmark not defined.
2.2.6. Tài khoản sử dụng cho hạch toán kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần Thiên Hưng 74
2.2.7. Kế toán tổng hợp nhập xuất vật liệu, công cụ dụng cụ: 74
2.2.7.1. Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 75
2.2.7.2. Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 80
CHƯƠNG 3 : NHẬN XÉT VỀ KẾ TOÁN NVL, CCDC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIỜN HƯNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NVL , CCDC Ở CÔNG TY 92
3.1 NHẬN XÉT VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN HƯNG 92
3.1.1. Ưu điểm: 93
3.1.2. Hạn chế: 95
3.2. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN Thiên Hưng 95
KẾT LUẬN 98
Xem thêm

94 Đọc thêm

Báo cáo thực tập kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP xây lắp an phú

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP XÂY LẮP AN PHÚ

LỜI MỞ ĐẦU
Trong cơ chế thị trường hiện nay đòi hỏi doanh nghiệp hoạt động phải có hiệu quả. Để đạt được điều này các doanh nghiệp không chỉ phụ thuộc vào môi trường kinh doanh mà còn phụ thuộc vào sự điều hành quản lý của toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Quá trình chuyển đổi cơ chế nền kinh tế nước ta từ cơ chế tập trung sang nền kinh tế thị trường đã tạo cho các doanh nghiệp nhiều thời cơ và thách thức, bắt buộc các doanh nghiệp phải hoạt động kinh doanh có hiệu quả nếu không sẽ đứng trước nguy cơ phá sản. Do đó để doanh nghiệp có thể đứng vững trên thương trường, đảm bảo hoạt động kinh doanh có lãi thì việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn là mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp. Vì vậy công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là khâu thông tin quan trọng, những số liệu về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cung cấp cho chủ doanh nghiệp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, hữu ích sẽ giúp cho người sử dụng thông tin đưa ra những quyết định chính xác, đúng hướng để phân tích đánh giá và lựa chọn phương hướng kinh doanh có hiệu quả nhất nhằm nâng cao hiệu quả công tác kinh doanh, tăng lợi nhuận…
Mặt khác, trong nền kinh tế quốc dân nói chung và trong từng doanh nghiệp xây lắp nói riêng đã không ngừng được đổi mới và phát triển cả hình thức, quy mô và hoạt động xây lắp. Cho đến nay cùng với chính sách mở cửa, các doanh nghiệp tiến hành hoạt động xây lắp đã góp phần quan trọng trong việc thiết lập nền kinh tế thị trường và đẩy nền kinh tế hàng hóa trên đà ổn định và phát triển. Thực hiện hạch toán trong cơ chế hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp xây lắp phải tự lấy thu bù chi, tự lấy thu nhập của mình để bù đắp những chi phí bỏ ra và có lợi nhuận.
Để thực hiện được những yếu tố đó, các đơn vị phải quan tâm đến tất cả các khâu trong quá trình thi công từ khi bỏ vốn ra cho đến khi thu được vốn về, đảm bảo thu nhập cho đơn vị, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước và thực hiện tái sản xuất mở rộng. Muốn vậy các đơn vị xây lắp phải thực hiện tổng hòa những biện pháp. Một trong những biện pháp quan trọng hàng đầu không thể thiếu được là thực hiện quản lý các khoản chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm để từ đó có biện pháp phù hợp nhằm điều chỉnh các chính sách của đơn vị sao cho hiệu quả nhất.
Củng cố thêm hệ thống lý luận và thực tiễn về vai trò của kế toán chi phí sản xuất và Tính giá thành sản phẩm. Nghiên cứu thực tế về công tác kế toán chi phí sản xuất và Tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây lắp An Phú . Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng đó làm sáng tỏ nhận thức về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, đề xuất ý kiến để từng bước đổi mới công tác kế toán trên. Với đề tài này giúp em hiểu sâu sắc hơn về bản chất của nghiệp vụ, so sánh giữa lý thuyết và thực tế để rút ra những điều bổ ích nhằm bổ sung thêm cho kiến thức của mình.
Xuất phát từ tầm quan trọng của vấn đề nêu trên, trong thời gian tực tập tại Công ty Cổ phần Xây lắp An Phú, bản thân đã đi sâu tìm hiểu công tác kế toán nói chung và kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng ở Công ty đồng thời kết hợp với những kiến thức đã học ở trường, em chọn đề tài “Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và Tính giá thành sản phẩm ” làm chuyên đề tốt nghiệp. Trong quá trình thực tập em xin trân thành cảm ơn các anh chị trong phòng Kế toán Công ty Cổ phần Xây lắp An Phú đã nhiệt tình giúp đỡ em hoàn thành báo cáo thực tập này.
Chuyên đề ngoài “Lời mở đầu” và “Kết luận” nội dung được chia làm 3 chương chính:
PhầnI: Tổng quan về Công ty Cổ phần xây lắp An Phú
Phần II: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và Tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xây lắp An Phú
PhầnIII: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây lắp An phú
Gia lai, ngày 13 tháng 04 năm 2011
Sinh viên thực hiện: Lê Văn Long
Xem thêm

64 Đọc thêm

Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Điện Long Giang.

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐIỆN LONG GIANG.

Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất tạo ra cơ sở và tiền đề phát triển cho nền kinh tế quốc dân. Với nguồn đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn chậm cùng với đặc điểm sản xuất của ngành là thời gian thi công kéo dài và thường trên quy mô lớn đồng thời trong năm vừa qua ngành xây dựng đã gặp nhiều khó khăn do bất động sản tụt dốc nghiêm trọng, vấn đề đặt ra ở đây là quản lý vốn tốt, khắc phục tình trạng thất thoát và lãng phí trong sản xuất thi công, giảm chi phí giá thành, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Hạch toán kinh tế là một phạm trù kinh tế khách quan gắn liền với quan hệ hàng hoá tiền tệ, là một phương pháp quản lý kinh tế đồng thời là một yếu tố khách quan. Đặc biệt, trong điều kiện kinh tế nước ta đang phát triển theo cơ chế thị trường thì hoạt động kinh doanh phải có lãi, lấy thu nhập để bù đắp chi phí. Song trên thực tế, tỷ lệ thất thoát vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn tương đối cao do chưa quản lý tốt chi phí sản xuất. Vì thế, ngoài vấn đề ký được các hợp đồng xây dựng doanh nghiệp còn quan tâm đến vấn đề hạ thấp chi phí sản xuất đến mức cần thiết nhằm hạ giá thành sản phẩm xây lắp trong quá trình kinh doanh, tất nhiên doanh nghiệp phải thông qua công tác kế toán một công cụ có hiệu quả nhất trong quản lý kinh tế. Trong đó, kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp luôn được xác định là khâu trọng tâm của công tác kế toán trong doanh nghiệp xây dựng
Nếu tổ chức các vấn đề khác tốt mà thiếu đi việc tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp khoa học, hợp lý thì hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khó có thể đạt hiệu quả cao được. Chính vì vậy, việc hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp xây dựng.
Trong các doanh nghiệp xây dựng thì đối tượng tính giá thành chính là các công trình, hạng mục công trình vì vậy giá thành sản phẩm xây lắp là chỉ tiêu chất lượng quan trọng trong kinh doanh, qua chỉ tiêu này có thể đánh giá được trình độ quản lý kinh doanh, tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp. Quản lý tốt giá thành của sản phẩm xây lắp nhằm phấn đấu hạ thấp chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh là nhiệm vụ hàng đầu của các doanh nghiệp xây dựng. Bởi vậy giá thành xây lắp và lợi nhuận là các chỉ tiêu có quan hệ xây dựng, tỷ lệ nghịch với nhau, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Nhận thức được vấn đề nêu trên qua thời gian thực tập tại Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Điện Long Giang, được sự giúp đỡ nhiệt tình của anh chị phòng kế toán, kết hợp với kiến thức đã học ở trường em đã chọn đề tài: Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Điện Long Giang.

Báo cáo chuyên đề gồm 3 phần:

Chương 1: Lý luận chung về tổ chức kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất xây lắp.
Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Điện Long Giang.
Chương 3: Một số ý kiến đóng góp cho công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ Phần Tư vấn Thiết Kế Điện Long Giang.
Xem thêm

103 Đọc thêm

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN THÁI BÌNH

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHIỆP TÂN THÁI BÌNH

Hàng năm ngành xây dựng thu hút một lượng vốn lớn trong tổng số vốn đầu tư của cả nước. Nguồn vốn đầu tư thì rất lớn trong khi đó đặc điểm sản xuất của ngành là thi công kéo dài và diễn ra trên quy mô lớn cho nên rủi ro rất dễ xảy ra. Bởi vậy mà các nhà doanh nghiệp đã và đang cố gắng giải quyết vấn đề là : "Làm sao phải quản lý vốn tốt, có hiệu quả khắc phục tình trạng thất thoát và lãng phí trong sản xuất thi công, giảm chi phí hạ giá thành, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp".
Việc phân tích đúng đắn kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ có thể dựa trên giá thành sản phẩm chính xác. Về phần giá thành thì giá thành lại chịu ảnh hưởng của kết quả tổng hợp chi phí sản xuất xây lắp. Do vậy, tổ chức tốt công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp để xác định nội dung, phạm vi chi phí cấu thành trong giá thành cũng như lượng giá trị các yếu tố chi phí đã dịch chuyển vào sản phẩm hoàn thành là yêu cầu rất cần thiết đối với các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp xây lắp nói riêng.
Tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm là tiền đề để xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tránh tình trạng lãi giả, lỗ thật như một số năm trước đây. Khi nền kinh tế đang trong thời kế hoạch hoá tập trung, các doanh nghiệp hoạt động theo chỉ tiêu pháp lệnh, vật tư, tiền vốn do cấp trên cấp, giá thành là giá thành kế hoạch định sẵn. Vì vậy, công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm chỉ mang tính hình thức. Chuyển sang nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp được chủ động hoạt động sản xuất kinh doanh theo phương hướng riêng và phải tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của mình. Để có thể cạnh tranh được trên thị trường, công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp còn phải thực hiện đúng theo những quy luật khách quan. Như vậy, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp là phần không thể thiếu được đối với các doanh nghiệp xây lắp khi thực hiện chế độ kế toán, hơn nữa là nó có ý nghĩa to lớn và chi phối chất lượng công tác kế toán trong toàn doanh nghiệp.Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề nêu trên, qua thời gian nghiên cứu lí luận và tìm hiểu thực tế công tác hạch toán tại Công ty cổ phần đầu tư và công nghiệp Tân Thái Bình cùng với sự hướng dẫn tận tình của của thầy PGS.TS PHẠM QUANG và cán bộ Phòng kế toán Công ty, em chọn đề tài: " Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng tại Công ty cổ phần đầu tư và công nghiệp Tân Thái Bình".
Xem thêm

59 Đọc thêm

Cùng chủ đề