MỤC TIÊU ĐỊNH HƯỚNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "MỤC TIÊU ĐỊNH HƯỚNG CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM":

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM, VAI TRÒ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM, VAI TRÒ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ

Trang
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

1.1. Tổng quan TTCK` 3
1.1.1. Khái niệm TTCK 3
1.1.2. Phân loại TTCK 3
1.1.3. Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán 4
1.1.4. Nguyên tắc cơ bản về hoạt động của thị trường chứng khoán 7
1.1.5. Chức năng cơ bản của thị trường chứng khoán 8
1.2. Vai trò của TTCK 9
1.2.1. Đối với chính phủ 9
1.2.2. Đối với các doanh nghiệp 9
1.2.3. Đối với các nhà đầu tư 10
1.3. Đánh giá mức độ phát triển TTCK 10
1.3.1. Các chỉ tiêu về quy mô thị trường 10
1.3.2. Chỉ tiêu về tính thanh khoản 11
1.3.3. Mức độ hội nhập với thị trường vốn thế giới 13
1.3.4. Khung pháp lý trên TTCK 13

Chương 2: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA TTCK VIỆT NAM, VAI TRÒ CỦA TTCK VỚI NỀN KINH TẾ 14
2.1. Thị trường chứng khoán Việt Nam 14
2.1.1. Tổng quan về TTCK Việt Nam 15
2.2. Đánh giá sự phát triển của TTCK Việt Nam 20
2.2.1. Chỉ tiêu về quy mô 20
2.2.2. Chỉ tiêu về thanh khoản 23
2.2.3. Về cơ sở hạ tầng của TTCK 25
2.3. Kết luận 30
2.3.1. Những mặt tích cực của TTCK Việt Nam 30
2.3.2. Những hạn chế của TTCKViệt Nam 31

Chương 3: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN TTCK
VIỆT NAM 32
Định hướng phát triển TTCK Việt Nam 32
3.1. Một số khuyến nghị về vấn đề phát triển TTCK Việt Nam 32

KẾT LUẬN 34

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Xem thêm

38 Đọc thêm

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VIỆT NAMCƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM - CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

Thị trường lao động Việt NamCơ hội và thách thứcKhái niệm•Giải pháp••••Thị trường lao độngViệt NamThực trạngCơ hộiThách thứcThị trường lao độngThị trường lao độngKhái niệm•

16 Đọc thêm

Franchise – cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp việt nam

FRANCHISE – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Franchise – cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp việt nam

41 Đọc thêm

THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ VIỆT NAM – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ VIỆT NAM – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

yếu là quỹ dự phòng được tích tụ qua các năm ).Hoạt động đầu tư tài chínhcũng trở thành xương sống nâng đỡ cho hoạt động kinh doanh Bảo hiểmnhân thọ,tạo tiền đề và điều kiện để các doanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọtham gia vào thị trường tài chính,tạo lập các quỹ đầu tư ,trên thực tế , cácdoanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọ đã tham gia vào rất nhiều các dự án đầu tư,là cổ đông lớn trong nhiều công ty phần đồng thời cũng là thành viênthường xuyên trong các cuộc đấu thầu tín phiếu,trái phiếu kho bạc,và cũnglà người chơi lớn trên thị trường chứng khoán.Năm 1999,Bảo Việt thành lập công ty chứng khoán Bảo Việt- công tychứng khoán đầu tiên của Việt Nam,tạo tiền đề để trở thành tập đoàn Bảohiểm – Tài chính tổng hợp hàng đầu ở Việt Nam . Tuy nhiên,có thể thấy,chođến nay thị trường đầu tư của Việt Nam mới trong giai đoạn hình thành,cònthiếu các công cụ đầu tư,nhất là các công cụ đầu tư dài hạn,do vậy hạn chếrất nhiều hiệu quả hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Bảo hiểm nhânthọ .2.3.Môi trƣờng pháp lý ngày càng hoàn thiện .Trong thời gian qua,môi trường pháp lý cho hoạt động kinh doanh Bảohiểm nhân thọ ngày càng được hoàn thiện tạo điều kiện thuận lợi cho hoạtđộng kinh doanh,từng bước thiết lập và duy trì một thị trường cạnh tranhlành mạnh,nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này.Trướchết là sự ra đời của luật khinh doanh Bảo hiểm ,bắt đầu có hiệu lực từ ngày1/4/2001,tiếp đó là các nghị định (nghị định số 42/2001/NĐ -- CPngày1/8/2001 quy định chi tiết một số điều của luật kinh doanh Bảo hiểm ,Nghị định số 43/2001/NĐ- CP ngày1/8/2001quy định chế độ tài chính đốivới doanh nghiệp Bảo hiểm và môi giới Bảo hiểm )và thông tư hướng dẫn(Thông tư số 71/2001/TT- BTC ngày 28/8/2001 hướng dẫn thi hành nghịđịnh 42/2001 NĐ- CP ngày 1/8/2001 và thông tư số 72/2001/TT- BTC ngày28/8/2001 hướn dẫn thi hành nghị định 43/2001/NĐ- CP ngày 1/8/2001củachính phủ). Tuy vậy đến nay ,hệ thống pháp luật điều chỉnh hoạt động kinhdoanh Bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam chưa thực sự đồng bộ ,một số quy
Xem thêm

43 Đọc thêm

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

thị trường chứng khoán việt nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. vấn đề về thị trường chúng khoán, từ những vấn đề cơ bản cho đến thực tiễn về thị trường chứng khoán. trong bối cảnh hội nhập kinh tế, thị trường chứng khoán có những thách thức và cơ hội như thế nào

5 Đọc thêm

cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động của thị trường chứng khoán ở việt nam

CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM

cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động của thị trường chứng khoán ở việt nam cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động của thị trường chứng khoán ở việt nam cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động của thị trường chứng khoán ở việt nam cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động của thị trường chứng khoán ở việt nam cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động của thị trường chứng khoán ở việt nam cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động của thị trường chứng khoán ở việt nam cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động của thị trường chứng khoán ở việt nam cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động của thị trường chứng khoán ở việt nam cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động của thị trường chứng khoán ở việt nam cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động của thị trường chứng khoán ở việt nam cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động của thị trường chứng khoán ở việt nam cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động của thị trường chứng khoán ở việt nam cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động của thị trường chứng khoán ở việt nam cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động của thị trường chứng khoán ở việt nam cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động của thị trường chứng khoán ở việt nam cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động của thị trường chứng khoán ở việt nam cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động của thị trường chứng khoán ở việt nam cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động của thị trường chứng khoán ở việt nam cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động của thị trường chứng khoán ở việt nam cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động của thị trường chứng khoán ở việt nam cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động của thị trường chứng khoán ở việt nam cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động của thị trường chứng khoán ở việt nam cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động của thị trường chứng khoán ở việt nam cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động của thị trường chứng khoán ở việt nam cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động của thị trường chứng khoán ở việt nam cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động của thị trường chứng khoán ở việt nam cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động của thị trường chứng khoán ở việt nam cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động của thị trường chứng khoán ở việt nam cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động của thị trường chứng khoán ở việt nam cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động của thị trường chứng khoán ở việt nam cơ chế quản lý tài chính đối với hoạt động của thị trường chứng khoán ở việt nam
Xem thêm

166 Đọc thêm

Sơ lược về thị trường chứng khoán Việt Nam,phân tích và dự báo lợi suất của một số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam

SƠ LƯỢC VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM,PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO LỢI SUẤT CỦA MỘT SỐ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM

Thị trường chứng khoán cho đến nay khái niệm này hẳn là không còn xa lạ đối với chúng ta, hầu hết trên các phương tiện thông tin đại chúng, các thông tin về thành lập Ủy Ban chứng khoán hay làm thế nào để tạo ra hàng hóa cho thị trường chứng khoán hoặc vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp đã trở thành những thông tin sốt dẻo rất đáng quan tâm. Bên cạnh đó, hàng loạt những tài liệu, sách tham khảo về thị trường chứng khoán được xuất bản. Mặc dù vậy, mỗi tác giả có một cách hiểu và cách nhìn nhận về thị trường chứng khoán khác nhau, không nhất quán. Và hằng ngày các doanh nghiệp vẫn huy động vốn vay bằng cách qua ngân hàng kênh dẫn vốn gián tiếp nhưng cách này cũng có rất nhiều nhược điểm, tồn tại.
Qua lịch sử phát triển thị trường chứng khoán, chúng ta không thể phủ nhận vai trò ngày càng quan trọng của nó trong sự vận hành của nền kinh tế quốc gia cũng như trong hệ thống kinh tế toàn cầu. Thị trường chứng khoán là công cụ huy động vốn hết sức hữu hiệu (kể cả vốn nước ngoài) để hướng trực tiếp vào mục tiêu đầu tư, ở những nước có nền kinh tế thị trường phát triển thị trường chứng khoán là kênh dẫn vốn lớn nhất sau kênh ngân hàng. Thị trường chứng khoán nâng cao tính nhạy cảm và năng động của nền kinh tế, được ví như phong vũ biểu của nền kinh tế, cung cấp thông tin để Chính phủ điều chỉnh và định hướng phát triển kinh tế kịp thời. Thị trường chứng khoán là giải pháp giúp Chính phủ huy động vốn nhanh chóng với quy mô lớn để tài trợ việc thực hiện những chương trình kinh tế xã hội. Không những thế, nhờ đặc tính công khai, công bằng, trung thực trong hoạt động, thị trường chứng khoán vừa tạo điều kiện vừa bắt buộc các doanh nghiệp phải hoạt động nghiêm túc, có hiệu quả, đây là nơi cung cấp những dữ liệu đáng tin cậy để đánh giá và kiểm soát hoạt động của các công ty.
Từ thực tiễn chuẩn bị cho sự hình thành và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam và tầm quan trọng của thị trường chứng khoán đối với hoạt động nền kinh tế, phải khẳng định rằng việc nghiên cứu để có một phương pháp luận đúng đắn về thị trường chứng khoán ở Việt Nam là một việc làm cần thiết, bức xúc. Qua một thời gian học tập, tìm hiểu về thị trường chứng khoán được sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo TS Trần Bá Phi tôi đã chọn đề tài “Sơ lược về thị trường chứng khoán Việt Nam,phân tích và dự báo lợi suất của một số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam” Bài viết gồm 4 chương.
Chương I Lý luận chung về thị trường chứng khoán
Chương II Quá trình chuẩn bị cho sự hình thành và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam
Chương III Giải pháp cho việc xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam.
Chương VI – Phân tích sự biến động và dự báo lợi suất của một số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán ở Việt Nam
Xem thêm

59 Đọc thêm

Luận văn hoạt động của các trung gian tài chính trên thị trường chứng khoán việt nam trong xu thế hội nhập thị trường tài chính quổc tế luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp

LUẬN VĂN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRUNG GIAN TÀI CHÍNH TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TRONG XU THẾ HỘI NHẬP THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH QUỔC TẾ LUẬN VĂN, ĐỒ ÁN, ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Trong quá trình toàn cầu hóa hiện nay xu thế hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế chung khi chúng ta đã chính thức là thành viên của Tổ chức thương mại quốc tế (WTO ) vào cuối năm 2006. Hội nhập kinh tế quốc tế trong đó hội nhập thị trường tài chính một cấu thành quan trọng của nền kinh tế đang đứng trước rất nhiều những cơ hội và thách thức trong bối cảnh mới. Thị trường chứng khoán, bộ phận quan trọng của thị trường tài chính trong thời gian qua đã có được những bước phát triển nhất định. Lý thuyết và thực tiễn cho thấy thị trường chứng khoán có vai trò quan trọng huy động nguồn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước được thu hút vào nền kinh tế là rất lớn. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư để phát triển kinh tế là nhiệm vụ quan trọng của thị trường chứng khoán và của cả hệ thống tài chính quốc gia. Các trung gian tài chính là những chủ thể quan trọng bậc nhất trên thị trường tài chính, hoạt động của các trung gian tài chính trên thị trường chứng khoán là tất yếu và có ý nghĩa to lớn trong quá trình phát triển của thị trường. Phát triển hoạt động của các trung gian tài chính trên thị trường chứng khoán là hướng đi chiến lược trong sự phát triển lâu dài của các trung gian tài chính trong xu thế hội nhập. Thị trường chứng khoán Việt Nam đã đi vào hoạt động được hơn bảy năm, đã gặt hái được những thành tựu bước đầu tuy nhiên bên cạnh đó cũng còn nhiều bất cập. Thực tế cho thấy trong những năm qua, hoạt động của các trung gian tài chính trên thị trường chứng khoán đã thúc đẩy sự phát triển bứt phá của thị trường, góp phần huy động một nguồn vốn khổng lồ cho phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, sự tham gia của các trung gian tài chính trên thị trường chứng khoán cũng còn nhiều hạn chế, chưa phát huy được hết vai trò quan trọng của mình trong xu thế hội nhập 2 tài chính quốc tế. Vì vậy phân tích hoạt động của các trung gian tài chính trên thị trường chứng khoán và đưa ra các giải pháp để thúc đẩy hoạt động của các trung gian tài chính góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế là vô cùng cần thiết
Xem thêm

49 Đọc thêm

Luận văn thạc sĩ vai trò của đầu tư nước ngoài đối với thị trường chứng khoán việt nam

LUẬN VĂN THẠC SĨ VAI TRÒ CỦA ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Hiện nay, thời đại của chúng ta là thời đại mang xu hướng toàn cầu hóa và khu vực hóa. Việt Nam gia nhập và là thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO. Kinh tế Việt Nam đang trong quá trình hội nhập dần với kinh tế thế giới và thị trường chứng khoán cũng không nằm ngoài quá trình đó.
Để thực hiện mục tiêu đến năm 2020 phấn đấu đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp phát triển theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần X, mỗi năm Việt Nam cần khoảng 15 tỷ USD vốn đầu tư nhằm phát triển cơ sở hạ tầng trong giai đoạn 20102020. Vì vậy, Việt Nam cần phải có chính sách huy động tối đa mọi nguồn lực tài chính trong và ngoài nước để chuyển các nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế thành nguồn vốn đầu tư và TTCK giữ vai trò qua trọng đối với việc huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế.
Sau hơn 10 năm hoạt động và phát triển, TTCK Việt Nam đã có những giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng (1.170 điểm) và cùng với đó là những giai đoạn khó khăn (235 điểm). Có nhiều yếu tố tác động đến hoạt động của TTCK như tình hình kinh tế xã hội, quy luật cung cầu, trình độ và tâm lý nhà đầu tư, các quy định chính sách liên quan, tác động của các thị trường khác như thị trường bất độn sản, thị trường vàng, thị trường ngoại tệ… trong đó tác động của dòng vốn đầu tư nước ngoài đóng vai trò quan trọng, là một tác động chủ yếu, dẫn dắt thị trường chứng khoán Việt Nam trong suốt những năm gần đây.
Tính đến thời điểm quý 2 năm 2013, hiện ở Việt Nam đang có 31 văn phòng đại diện của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, tổng số 35 CTCK có vốn góp của đối tác nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam trong đó có 10 công ty mà nhà ĐTNN sở hữu đến 49% vốn góp. Đối với công ty quản lý quỹ, hiện có 9 công ty có vốn góp của nước ngoài, trong đó có 2 công ty quản lý quỹ có mức vốn góp của nhà ĐTNN là 100%. Có thể thấy, nhà đầu tư nước ngoài đã và đang tham gia nghiêm túc vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Mặc dù TTCK Việt Nam đã hoạt động được hơn 10 năm, nhưng cho đến nay, sự chi phối và những tác động của dòng vốn đầu tư nước ngoài trên TTCK vẫn còn là một ẩn số.
Thành tựu quan trọng mà TTCK Việt Nam đạt được kể từ khi tham gia WTO chính là sự gia tăng đáng kể của dòng vốn gián tiếp vào thị trường trong nước. Thực tế cho thấy, sự tham gia của nhà đầu tư nước, các quỹ đầu tư chứng khoán, các tập đoàn tài chính lớn sẽ góp phần chuyên nghiệp hóa TTCK Việt Nam, từ đó tăng cường kinh nghiệm và nâng cao tiêu chuẩn về quản trị công ty, khả năng phân tích, đầu tư cho các doanh nghiệp trong nước. Cùng với đó, quy mô của TTCK cũng tăng lên đáng kể. TTCK tiếp tục phát triển trở thành kênh huy động vốn của doanh nghiệp, cũng là kênh đầu tư quan trọng của nền kinh tế. Bên cạnh đó, việc đơn giản hóa thủ tục đầu tư cho nhà ĐTNN theo Thông tư số 2132012TTBTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 6122012 sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhà ĐTNN khi tham gia TTCK, đồng thời góp phần tăng tính cạnh tranh và minh bạch cho TTCK Việt Nam.
Sự hội nhập của TTCK là tất yếu, và vai trò của nhà đầu tư nước ngoài sẽ ngày càng quan trọng, tuy nhiên, việc tham gia của nhà ĐTNN sẽ mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Có thể nói, việc thống kê, phân tích nghiên cứu hoạt động của dòng vốn đầu tư nước ngoài trên TTCK Việt Nam là sự cần thiết để hiểu hơn về tầm ảnh hưởng của hoạt động đầu tư nước ngoài đến TTCK, từ đó có những biện pháp thích hợp nhằm khai thác, phát huy các tác động tích cực đồng thời phòng tránh và giảm thiểu các tác động tiêu cực. Chính vì vậy, việc nhìn nhận ra các cơ hội và thách thức sẽ là điều rất quan trọng để xác định các giải pháp cho sự hội nhập của TTCK Việt Nam, mang lại hiệu quả cao nhất cho tất cả các nhà đầu tư, cho TTCK Việt Nam và cho mỗi ngành, mỗi lĩnh vực của nền kinh tế. Vậy thì hoạt động đầu tư của dòng vốn đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua đã diễn ra như thế nào? Hoạt động đầu tư đó đã ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam ra sao? Liệu có thể thu hút thêm vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam? Việt Nam cần phải làm gì để tận dụng nguồn vốn đầu tư nước ngoài để phát triển thị trường chứng khoán trong xu thế hội nhập kinh tế? Để tìm lời giải đáp cho những câu hỏi này, việc nghiên cứu một cách toàn diện và sâu sắc hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam là vô cùng cần thiết và có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn.
Xuất phát từ lý do trên tôi chọn đề tài: Vai trò của đầu tư nước ngoài đối với thị trường chứng khoán Việt Nam
Xem thêm

105 Đọc thêm

THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ VIỆT NAM – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ VIỆT NAM – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

TRANG 15 Xét về mặt tích cực ,cạnh tranh thực sự trở thành một nhân tố quan trọng thúc đẩy thị trờng phát triển .Chính nhờ sự hoạt động mạnh mẽ của các doạnh nghiệp, đã giúp dân chúng nh[r]

37 Đọc thêm

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NHTM VIỆT NAM

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NHTM VIỆT NAM

- Từ 2006-2010 VN phải thực hiện các cam kết trong khuôn khổ hiệp định khung về hợp tác thương mại và dịch vụ của ASEAN và Hiệp định thương mại Việt – Mỹ như xây dựng môi trường pháp lý [r]

4 Đọc thêm

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ HIỆN NAY

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ HIỆN NAY

Cải cách bên trong quyết định tốc độ và hiệu quả hội nhập, đồng thời hội nhập sẽ hỗ trợ, thúc đẩy tiến trình cải cách trong nước, qua đó nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế TRANG 3 t[r]

12 Đọc thêm

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM - CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM - CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

Xây dựng thị trường lao động tự do là yếu tố quan trọng nhất cho việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, đồng thời cũng là điều kiện để tăng trưởng có hiệu quả của nền kinh tế đó. Tuy nhiên, thị trường lao động Việt Nam mới chỉ đạt được những bước đi ban đầu trên con đường giải phóng khỏi những tồn đọng từ hệ thống kinh tế mệnh lệnh hành chính trước đây.

33 Đọc thêm

Pháp luật về chào bán cổ phiếu ra công chúng của ngân hàng thương mại cổ phần ở việt nam

PHÁP LUẬT VỀ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM

Thị trường vốn là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế thị trường. Trong đó thị trường chứng khoán là công cụ đắc lực trong quá trình huy động vốn, sử dụng và luân chuyển vốn nhằm tạo cơ sở vững chắc và đẩy nhanh nhịp độ phát triển kinh tế đất nước.
Văn kiện Đại hội Đảng VIII đã khẳng định “…phát triển thị trường vốn, thu hút các nguồn vốn trung và dài hạn qua ngân hàng và các công ty tài chính để đáp ứng nhu cầu cho vay đầu tư phát triển, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để từng bước xây dựng thị trường chứng khoán phù hợp với điều kiện Việt Nam và định hướng kinh tế xã hội của đất nước…”. Khi thị trường chứng khoán bước đầu tạo lập ở Việt Nam, Đại hội Đảng IX cũng đã xác định: “...phát triển nhanh và bền vững thị trường vốn trung và dài hạn. Tổ chức và vận hành thị trường chứng khoán…an toàn, hiệu quả”.
Chào bán cổ phiếu là tiền đề tạo lập thị trường chứng khoán (tạo hàng hóa cho thị trường), tạo kênh huy động và phân bổ nguồn vốn đầu tư trung và dài hạn cho sự phát triển kinh tế. Một trong những hàng hóa của thị trường chứng khoán là cổ phiếu của NHTMCP. Thông qua hoạt động chào bán cổ phiếu ra công chúng NHTMCP có cơ hội tiếp cận với các nguồn vốn lớn với chi phí rẻ để mở rộng kinh doanh. Cùng với đó, nguồn vốn sẽ được điều tiết từ nơi thừa sang nơi thiếu, từ nơi hoạt động kém hiệu quả đến nơi hoạt động có hiệu quả của nền kinh tế, đồng thời tạo khả năng tăng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam.
Trong bối cảnh kinh tế nước ta phải đối mặt với khó khăn, thách thức, trước những vấn đề đặt ra trong quá trình mở cửa và hội nhập, các văn bản pháp luật hiện có đã góp phần tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của TTCK Việt Nam cũng như hoạt động chào bán cổ phiếu, tạo lập mối quan hệ với hoạt động kinh tế nói chung và hoạt động huy động vốn nói riêng. Nhưng bên cạnh đó, các văn bản pháp luật về chào bán cổ phiếu ra công chúng và đặc biệt là chào bán cổ phiếu ra công chúng của NHTMCP còn thiếu, nhiều bất cập, chưa đồng bộ, thống nhất. Hiện tại, để nghiên cứu lĩnh vực này, chúng ta chỉ có thể tập trung vào một số văn bản pháp luật chung như Luật Chứng khoán, Nghị định số 582012NĐ – CP của Chính phủ ngày 20072012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Nghị định số 852010NĐ CP của Chính phủ ngày 02082010 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, Thông tư 2042012TT – BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đăng kí chào bán chứng khoán ra công chúng, Quyết định số 132007QĐBTC ngày 13 tháng 3 năm 2007 Ban hành Mẫu bản cáo bạch trong Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng và Hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán, Quyết định số 7872004QĐ – NHNN ngày 24062004 của Thống đốc ngân hàng nhà nước ban hành Quy định tạm thời về việc Ngân hàng thương mại cổ phần đăng ký niêm yết và phát hành cổ phiếu ra công chúng. Bên cạnh đó, các văn bản này còn không ít những bất cập, chồng chéo giữa pháp luật và thực tiễn áp dụng. Đó là bất cập về điều kiện thực hiện chào bán. Các quy định về điều kiện chào bán khá cụ thể nhưng không đầy đủ, chưa có cơ chế kiểm soát báo cáo tài chính của ngân hàng phát hành. Cùng với đó, thủ tục tiến hành chào bán còn phức tạp, trải qua nhiều công đoạn khắt khe với thời gian dài gần hai tháng khiến các chủ thể tham gia IPO bị bỏ lỡ cơ hội đầu tư. Như vậy, việc điều chỉnh pháp lý các hoạt động này chưa mang lại hiệu quả cao, chưa khuyến khích được các NHTMCP tăng tỉ lệ chào bán cổ phiếu ra công chúng.
Hơn nữa trước xu hướng hội nhập kinh tế trong nước với kinh tế quốc tế cần xây dựng một hệ thống các quy định pháp luật về chào bán cổ phiếu ra công chúng của NHTMCP hoàn thiện, đồng bộ, thống nhất phù hợp với tình hình phát triển đất nước cũng như phù hợp với chuẩn mực chung của khu vực và quốc tế, phát huy được vai trò tích cực của hoạt động chào bán cổ phiếu ra công chúng của NHTMCP nói riêng và của thị trường chứng khoán nói chung. Trước tình hình đó, tôi đã quyết định chọn đề tài luận văn:“Pháp luật về chào bán cổ phiếu ra công chúng của ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam” để nghiên cứu.
Xem thêm

113 Đọc thêm

Phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – Vietcombank

PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM – VIETCOMBANK

1.1. Lý do chọn đề tàiNền kinh tế Việt Nam hiện nay là nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, trong quá trình hội nhập mạnh mẽ với khu vực và toàn cầu. Hội nhập quốc tế đã và đang trở thành yêu cầu bức xúc, cấp thiết đối với mỗi quốc gia trong điều kiện xu thế toàn cầu hóa mọi hoạt động thương mại, dịch vụ. Hội nhập quốc tế mang lại những cơ hội to lớn nhưng cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đối với sự phát triển của ngân hàng Việt Nam nói chung và hệ thống ngân hàng thương mại nói riêng.Ngân hàng có một vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế. Đó là điều tiết và cung ứng tiền cho nền kinh tế, kích thích sản xuất, thu hút nguồn vốn nhỏ lẻ trong nền kinh tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng xã hội, cung cấp tài chính, tư vấn, môi giới các chủ thể …
Xem thêm

2 Đọc thêm

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành Thương mại quốc tế XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU BITI’S

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU BITI’S

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Chuyên ngành Thương mại quốc tế XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU BITI’S

Sau khi trở thành thành viên chính thức của WTO, nền kinh tế Việt Nam có nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp. Các thuận lợi mà doanh nghiệp Việt Nam có được phải kể đến như hàng rào thuế quan dần được dỡ bỏ, thêm nhiều cơ hội tiếp cận với công nghệ mới, kỹ thuật tiên tiến và được mở rộng ra thị trường quốc tế.
Xem thêm

77 Đọc thêm

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VN TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VN TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP

bãi bỏ lệnh cấm vận vào năm 1994, bình thờng hoá quan hệ hai nớc vào năm 1995,thành lập đại sứ quán hai nớc vào năm 1997, thì trong quan hệ kinh tế bao gồm thơng mại và đầu t lại phát triển khá chậm chạp, cha tơng xứng với tiềm năng của hai nớc.Chính vì thế HĐTM song phơng Việt-Mỹ đợc ký kết ngày 14/7/2000 đánh dâú một bớc tiến mới trong quan hệ kinh tế Việt Nam-Hoa Kỳ. Hai bên đã cam kết thực hiện các nguyên tắc mậu dịch phù hợp với các thông lệ của WTO, bao gồm thực hiện quy chế tối hậu quốc và không phân biệt đối xử,những nỗ lực chung về thơng mại, mở rộng và thúc đẩy thơng mại,bằng việc cắt giảm thuế quan và xoá bỏ các biện pháp ngăn chặn phi thuế quan nh quota(hạn nghạch),đảm bảo quyền buôn bán cho các doanh nghiệp n-ớc ngoài và trong nớc .Ngoài ra còn có những can kết về quyền sở hữu trí tuệ phát triển quan hệ đầu t.II/Cơ hội của các doanh nghiệp Việt Nam trớc HĐTM Việt-Mỹ 1/ HĐTM Việt-Mỹ mở cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hoá sang Mỹ một thị trờng mạnh nhất thế giới với hơn 245 triệu ngời.Hàng hoá của Việt Nam sẽ có khả năng cạnh tranh cao hơn do mức thuế suất chỉ còn trên 3%,trong khi trớc kia phải từ 40% đến 80%.Các doanh nghiệp Việt Nam sẽ xuất khẩu sang Mỹ những mặt hàng mà chúng ta có lợi thế nh dầu thô, dệt may, giày dép, mặt hàng nông hải sản. Cơ hội xuất khẩu sang thị trờng Mỹ là rất lớn.Năm 1999 giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang thị trờng Mỹ chỉ đạt 601 triệu USD/năm,thấp hơn nhiều so với các nớc trong khu vực mà Mỹ đã áp đặt quy chế quan hệ bình thờngvà là thành viên của WTO.Kim nghạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ chỉ bằng 1/35 của Malaixia và bằng 1/23 của Thái Lan (do một lợng hàng của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ phải qua nớc thứ ba, chủ yếu là Singapore nên số liệu của Việt Nam và Mỹ về xuất khẩu của Việt Nam và Mỹ về xuất khẩu của Việt Nam sang thị trờng Mỹ là khá lớn.Khi hiệp định thơng mại đợc thực hiện, do giảm hàng hoá qua trung gian nên xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ sẽ có cơ hội tăng mạnh hơn.Có ý kiến cho rằng năm 1999 Giá trị kim nghạch nhập
Xem thêm

14 Đọc thêm

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần chứng khoán NAVIBANK

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NAVIBANK

Kinh doanh chứng khoán là một ngành nghề tương đối mới mẻ trong nền kinh tế Việt Nam và cho đến vài năm gần đây thì khái niệm “Kinh doanh chứng khoán” mới được nhắc đến nhiều do sự gia tăng đột biến về số lượng của các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Làm thế nào để một công ty chứng khoán có thể nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, tăng doanh thu, giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh trong giai đoạn thị trường chứng khoán Việt Nam đầy cơ hội cũng như không ít những thách thức hiện nay là vấn đề cấp bách để xây dựng một thị trường chứng khoán phát triển ổn định và bền vững.
Xuất phát từ ý tưởng đó cùng với sự giúp đỡ của đơn vị thực tập, em đã chọn đề tài: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần chứng khoán NAVIBANK” để nghiên cứu và làm chuyên đề cuối khoá của mình.
Đề tài của em được nghiên cứu nhằm các mục đích:
Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán.
Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty cổ phần chứng khoán NAVIBANK, từ đó, đánh giá kết quả, hạn chế và các nguyên nhân làm hạn chế hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty.
Đề xuất hệ thống giải pháp nhằm phát triển hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty cổ phần chứng khoán NAVIBANK.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài là:
Đối tượng nghiên cứu là các hoạt động kinh doanh chứng khoán (hoạt động môi giới chứng khoán, hoạt động đầu tư góp vốn, hoạt động tư vấn chứng khoán, hoạt động lưu ký chứng khoán và các hoạt động phụ trợ khác) của công ty chứng khoán.
Phạm vi nghiên cứu là các hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty cổ phần chứng khoán NAVIBANK.
Đề tài của em có kết cấu gồm 3 chương:
CHƯƠNG 1: Lý luận chung về công ty chứng khoán và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán.
CHƯƠNG 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán NAVIBANK.
CHƯƠNG 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần chứng khoán NAVIBANK.
Xem thêm

66 Đọc thêm

Phát triển hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt

PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TÂN VIỆT

1.Tính cấp thiết của đề tàiTrong nền kinh tế thị trường, thị trường chứng khoán được xem như là hàn thử biểu cho sự phát triển của một nền kinh tế và nó cũng chị sự tác động mạnh mẽ của nền kinh tế. Thị trường chứng khoán Việt Nam đi vào hoạt động hơn 13 năm nay đã có những đóng góp nhất định cho nền kinh tế của đất nước. Nhưng từ năm 2008 nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế việt nam đã trải qua giai đoạn khủng hoảng kéo dài dẫn tới hậu quả là sự trì trệ, chậm phát triển trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thị trường chứng khoán. Nằm trong vòng xoáy đó, các công ty chứng khoán cũng liên tục gặp nhiều khó khăn trong hoạt động của mình. Bằng chứng là nhiều cổ phiếu bị hủy niêm yết, nhiều công ty chứng khoán bị sát nhập hay giải thể.Môi giới chứng khoán là nghiệp vụ truyền thống và là cầu nối gắn kết lâu dài giữa khách hàng với công ty chứng khoán. Một công ty chứng khoán muốn có được uy tín, thị phần lớn trên thị trường thì hoạt động môi giới chứng khoán của công ty đó phải mạnh. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán nhiều biến động lên xuống, đặc biệt là ảnh hưởng của sự việc “ Biển Đông” thì nghiệp vụ chứng khoán cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt (TVSI) được thành lập năm 2006 ra đời vào thời kỳ hoàng kim của chứng khoán Việt Nam. Sau đó trải qua quá trình khủng hoảng kinh tế của đất nước, cùng với sự cạnh tranh gay gắt của hơn 100 công ty chứng khoán trên thị trường. Đây là một thách thức lớn đối với TVSI để khẳng định mình trên thị trường. Bởi vậy, nắm bắt với xu thế vận động và phát triển của nền kinh tế thị trường TVSI cần phải đầu tư vào nâng cấp dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng phức tạp của khách hàng và cạnh tranh với sự đổi mới của các CTCK, trong đó phát triển hoạt động môi giới chứng khoán là một yếu tố quan trọng và cấp thiết hàng đầu. Vì lý do đó đề tài : “phát triển hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt” được lựa chọn và nghiên cứu nhằm tìm ra giải phát mang lại lợi ích tối đa từ hoạt động môi giới chứng khoán cho công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt.
Xem thêm

129 Đọc thêm

phát triển thị trường chứng khoán ở việt nam hiện nay

PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

đề tài nêu lên thực trạng thị trường chứng khoán từ khi ra đời đến nay
và giải pháp, định hướng phát triển thị trường chứng khoán hiện nay
LỜI MỞ ĐẦU
Thị trường chứng khoán ra đời với tư cách là một bộ phận quan trọng của thị trường vốn nhằm đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi các loại chứng khoán. Trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế góp phần dần hình thành một hệ thống tài chính hiện đại trên nền tảng hài hòa giữa thị trường chứng khoán và thị trường tiền tệ tín dụng.
Tuy nhiên trong thời gian gần đây, với những ảnh hưởng tiêu cực chung của nền kinh tế trong và ngoài nước cũng như bất cập nội tại trong quản lý và điều hành dẫn đến hạn chế phát huy về chức năng, vai trò của thị trường chứng khoán đối với huy động và luân chuyển vốn cho nền kinh tế. Do đó, cần có những bước đi đúng đắn để tiếp tục thúc đẩy phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam
. Vì vậy đề tài “phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam hiện nay” là một đề tài hết sức cần thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn để có cái nhìn tổng quan về thị trường chứng khoán nói chung và thực trạng hoạt động trên thị trường chứng khoán hiện nay. Từ đó đề xuất những giải pháp nhằm phát triển thị trường chứng khoán trong tương lai.


Kết cấu của đề tài gồm có 3 phần:
Chương 1: Tổng quan về thị trường chứng khoán
Chương 2: Thực trạng hoạt động của thị trường chứng khoán ở Việt Nam
Chương 3: Một số giải pháp phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam
CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
1. Khái niệm về thị trường chứng khoán
Thị trường chứng khoán là một bộ phận quan trọng của thị trường vốn, hoạt động của nó nhằm huy động những nguồn vốn tiết kiệm nhỏ trong xã hội tập trung thành nguồn vốn lớn tài trợ dài hạn cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và Nhà nước để phát triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế hay cho các dự án đầu tư.
Thị trường chứng khoán trong điều kiện của nền kinh tế hiện đại, được quan niệm là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán chứng khoán trung và dài hạn. Việc mua bán này được tiến hành ở thị trường sơ cấp khi người mua mua được chứng khoán lần đầu từ những người phát hành, và ở những thị trường thứ cấp khi có sự mua đi bán lại các chứng khoán đã được phát hành ở thị trường sơ cấp. Như vậy, xét về mặt hình thức, thị trường chứng khoán chỉ là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán, chuyển nhượng các loại chứng khoán, qua đó thay đổi chủ thể nắm giữ chứng khoán
Hàng hóa giao dịch trên thị trường chứng khoán là các cổ phiếu, trái phiếu và một số công cụ tài chính khác có thời hạn trên 1 năm.
2. Phân loại thị trường chứng khoán
Căn cứ theo tính chất pháp lý
Thị trường chứng khoán tập trung: là địa điểm hoạt động chính thức của các giao dịch chứng khoán gọi là Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK). Đó là nơi các nhà môi giới kinh doanh chứng khoán gặp gỡ để đấu giá, thương lượng, mua bán chứng khoán cho khách hàng hay cho chính mình theo những nguyên tắc và quy chế giao dịch của SGDCK đề ra trên cơ sở của Luật Chứng Khoán.
Thị trường chứng khoán không tập trung (Thị trường OTC): là hoạt động giao dich của chứng khoán không thông qua SGDCK, mà thực hiện bởi các công ty chứng khoán thành viên rải rác khắp nơi trên đất nước. Phương thức giao dịch thông qua mạng điện thoại và mạng vi tính.
Căn cứ vào quá trình luân chuyển:
Thị trường sơ cấp (Thị trường phát hành): là nơi mua bán các chứng khoán được phát hành lần đầu. Trên thị trường này, vốn từ các nhà đầu tư sẽ được chuyển sang nhà phát hành thông qua việc các nhà đầu tư mua các chứng khoán mới phát hành.
Thị trường thứ cấp: là nơi giao dịch các chứng khoán đã được phát hành trên thị trường sơ cấp. Là thị trường chuyển nhượng quyền sở hữu chứng khoán. Thị trường thứ cấp đảm bảo tính thanh khoản cho các chứng khoán đã được phát hành.
Căn cứ vào đặc điểm hàng hóa trên thị trường chứng khoán:
Thị trường chứng khoán cũng có thể được phân thành các thị trường: thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu, thị trường các công cụ chứng khoán phái sinh.
• Thị trường cổ phiếu: là thị trường giao dịch và mua bán các loại cổ phiếu, bao gồm cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi.
• Thị trường trái phiếu: là thị trường giao dịch và mua bán các trái phiếu đã được phát hành, các trái phiếu này bao gồm các trái phiếu công ty, trái phiếu đô thị và trái phiếu chính phủ.
• Thị trường các công cụ chứng khoán phái sinh: là thị trường phát hành và mua đi bán lại các chứng từ tài chính khác như: quyền mua cổ phiếu, chứng quyền, hợp đồng quyền chọn.
3. Chức năng của thị trường chứng khoán
Chức năng huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế
Khi các nhà đầu tư mua chứng khoán do các công ty phát hành, số tiền nhàn rỗi của họ được đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh và qua đó góp phần mở rộng sản xuất xã hội. Bằng cách hỗ trợ hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp, thị trường chứng hoán đã có những tác động quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Thông qua thị trường chứng khoán, Chính phủ và chính quyền ở các địa phương cũng huy động được các nguồn vốn cho mục đích sử dụng và đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế, phục vụ các nhu cầu chung của xã hội.
Chức năng cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng
Thị trường chứng khoán cung cấp cho công chúng một môi trường đầu tư lành mạnh với các cơ hội lựa chọn phong phú. Các loại chứng khoán trên thị trường rất khác nhau về tính chất, thời hạn và độ rủi ro, cho phép các nhà đầu tư có thể lựa chọn loại hàng hoá phù hợp với khả năng, mục tiêu và sở thích của mình. Chính vì vậy. thị trường chứng khoán góp phần đáng kể làm tăng mức tiết kiệm toàn xã hội.
Chức năng tạo tính thanh khoản cho các chứng khoán
Nhờ có thị trường chứng khoán các nhà đầu tư có thể chuyển đổi các chứng khoán họ sở hữu thành tiền mặt hoặc các loại chứng khoán khác khi họ muốn. Khả năng thanh khoản là một trong những đặc tính hấp dẫn của chứng khoán đối với người đầu tư. Đây là yếu tố cho thấy tính linh hoạt, an toàn của vốn đầu tư. Thị trường chứng khoán hoạt động càng năng động và có hiệu quả thì tính thanh khoản của các chứng khoán giao dịch trên thị trường càng cao
Chức năng đánh giá giá trị của doanh nghiệp và tình hình của nền kinh tế
Thông qua chứng khoán, giá trị của các doanh nghiệp được phản ánh một cách tổng hợp và chính xác thông qua chỉ số giá chứng khoán trên thị trường, giúp cho việc đánh giá và so sánh hoạt động của doanh nghiệp được nhanh chóng và thuận tiện. Từ đó cũng tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, kích thích áp dụng công nghệ mới, cải tiến sản phẩm.
Chức năng tạo môi trường giúp Chính phủ thực hiện các chính sách kinh tế vĩ mô
Các chỉ báo của thị trường chứng khoán phản ánh động thái của nền kinh tế một cách nhạy bén và chính xác. Giá các chứng khoán tăng lên cho thấy đầu tư đang mở rộng, nền kinh tế tăng trưởng và ngược lại giá chứng khoán giảm sẽ cho
Xem thêm

30 Đọc thêm

Cùng chủ đề