VỐN ĐẦU TƯ MẠO HIỂM VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "VỐN ĐẦU TƯ MẠO HIỂM VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP":

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty cổ phần đầu tư, xây lắp và vật liệu xây dựng Đông Anh

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ii
MỤC LỤC iii
DANH MUC VIẾT TẮT vi
DANH MỤC SƠ ĐỒ vii
DANH MỤC BẢNG BIỂU viii
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG ILÝ LUẬN CHUNG VỀ VỒN LƯU ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỒN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 4
1.1. Vốn lưu động và nguồn hình thành vốn lưu động trong doanh nghiệp. 4
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm vốn lưu động của doanh nghiệp. 4
1.1.2. Phân loại (Thành phần) vốn lưu động. 6
1.1.3. Nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp. 8
1.1.3.1. Căn cứ vào quan hệ sở hữu. 9
1.1.3.2. Căn cứ vào thời gian huy động và sử dụng. 9
1.1.4. Nhu cầu vốn lưu động và các phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động 10
1.1.4.1. Nhu cầu vốn lưu động. 10
1.1.4.2. Các phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động. 12
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. 14
1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. 14
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. 15
1.2.2.1. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng vốn lưu động 15
1.2.2.2. Các chỉ tiêu về hệ số hoạt động kinh doanh 17
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng VLĐ trong doanh nghiệp. 18
1.2.3.1. Các nhân tố khách quan 18
1.2.3.2. Các nhân tố chủ quan. 19
1.2.4. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ của doanh nghiệp… 20
CHƯƠNG IITHỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH 25
2.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp vật liệu xây dựng Đông Anh. 25
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 26
2.1.2 Đặc điểm hoạt động của công ty CP ĐTXL và VLXD Đông Anh 27
2.1.2.1 Ngành nghề kinh doanh của công ty: 27
2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 28
2.1.2.3 Mô hình hoạt động của Công ty 31
2.1.2.4 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 32
2.1.3 Tình hình tài chính chủ yếu của công ty Cổ phần Đầu tư, xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh 37
2.1.3.1 Những thuận lợi, khó khăn 37
2.1.3.2 Kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty CP ĐTXL và VLXL Đông Anh 40
2.2 Tình hình tổ chức quản lý và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty CP ĐTXL và VLXD Đông Anh 44
2.2.1. Vốn lưu động và nguồn hình thành vốn lưu động 44
2.2.2 Tình hình quản lý sử dụng và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại 53
2.2.2.1 Khái quát về tình hình quản lý và sử dụng VLĐ của công ty. 53
2.2.2.2 Tình hình quản lý vốn bằng tiền và khả năng thanh tóan 55
2.2.2.3 Tình hình quản lý các khỏan phải thu 60
2.2.2.4 Tình hình tổ chức và quản lý hàng tồn kho 65
2.2.4 Đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ của công ty Cổ phần Đầu tư xây lắp Vật liệu xây dựng Đông Anh. 67
2.2.5. Một số vấn đề đặt ra trong công tác quản lý và sử dụng VLĐ của công ty CP Đầu tư, xây lắp và VLXD ĐÔNG ANH 69
2.2.5.1 Những kết quả đạt được 69
2.2.5.2 Những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân 71
CHƯƠNG IIIMỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH 74
3.1. Định hướng phát triển của công ty cổ phần đầu tư xây lắp và vật liệu xây dựng Đông Anh trong thời gian tới. 74
3.1.1. Bối cảnh kinh tế xã hội. 74
3.1.2 Mục tiêu và định hướng hoạt động vủa công ty 75
3.2 Các biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn lưu động ở Công ty CP ĐTXL VLXD Đông Anh 77
3.2.1. Hoàn thiện công tác xác định nhu cầu VLĐ 77
3.2.2 Tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động 80
3.2.3 Áp dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh 90
3.2.3 Xây dựng kế hoạch huy động, sử dụng vốn 91
3.2.4 Một số biện pháp khác 93
3.3 Một số kiến nghị với Nhà nước và cơ quan quản lý cấp trên 94
 Về phía các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng. 94
KẾT LUẬN 97
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 98
Xem thêm

104 Đọc thêm

Kiểm soát hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam

KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về hoạt động chuyển giá và kiểm soát hoạt động chuyển giá của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát hoạt động chuyển giá của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam.
Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát hoạt động chuyển giá của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam.

79 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp: Vốn lưu động và một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần Đầu tư Viet Somic

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: VỐN LƯU ĐỘNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIET SOMIC

Trong nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế tự do cạnh tranh đòi hỏi mỗi doanh nghiệp đứng trước các yêu cầu như cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm… Nhưng quan trọng nhất là phải nâng cao được hiệu quả của việc sử dụng vốn. Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh thì cần phải có lượng vốn nhất định. Số vốn này thể hiện toàn bộ tài sản và các nguồn lực của doanh nghiệp, không có vốn thì không thể tiến hành bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh nào. Trong tổng số vốn kinh doanh của doanh nghiệp, vốn lưu động chiếm vai trò hết sức quan trọng.Việc sử dụng vốn lưu động hợp lý sẽ góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, khả năng cạnh tranh và lợi nhuận của công ty. Nhưng làm thế nào để sử dụng vốn lưu động có hiệu quả là một vấn đề khó khăn đối với mọi công ty hiện nay.Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề sử dụng vốn lưu động và cách quản lý vốn lưu động của doanh nghiệp, bằng kiến thức đã học và thời gian thực tập tại công ty em đã chọn đề tài: Vốn lưu động và một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần Đầu tư Viet Somic làm luận văn của mình.
Xem thêm

32 Đọc thêm

GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH KỲ

GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ANH KỲ

Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, mỗi doanh nghiệp đều phải có trong tay một lượn vốn nhất định. Việc tổ chức quản lý, sử dụng vốn có hiệu quả hay không mang tính quyết định đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong tương lai
Trong nền kinh tế thị trường, quản lý và sử dụng vốn lưu động là một trong những nội dung quản lý rất quan trọng đối với các doanh nghiệp. Muốn cho quá trình hoạt động sản xuẩ kinh doanh được diễn ra liên tục và thường xuyên thì doanh nghiệp phải có đủ lượng vốn lưu động cần thiết để đầu tư. Ngoài ra, vốn lưu động còn là yếu tố góp phần mang lại lợi nhuận trong kinh doanh. Việc sử dụng cốn lưu động hợp lý hay không hợp lý của doanh nghiệp sẽ mang lại hiệu quả tốt hay xấu cho quá trình sản xuất kinh doanh. Vấn đề đặt ra cho doanh nghiệp là phải sự dụng vốn lưu động như thế nào để đảm bảo cho quá trình tuần hoàn vốn và tạo hiệu quả kinh tế cao.
Nhận thức được tầm quan trong của vốn lưu độngvà việc nâng cao hiệu quả vốn lưu động. Trong thời gian thức tập tại công ty cổ phần đầu tư phát triển Anh Kỳ, vận dụng những lý thuyết đã học, đi sâu vào tìm hiểu thực tế tình hình sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần đầu tư phát triển Anh Kỳ. Em thấy được đề tài : “Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển Anh Kỳ.” Là phù hợp với khả năng của em. Vậy e xin đăng ký đề tài trên làm đề tài cho báo cáo tốt nghiệp của mình.
Chuyên đề ngoài lời mở đầu, kết luận, mục lục gồm có 3 chương:
Chương 1: Những vấn đề chung về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp
Chương 2: Thực trạng tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần đầu tư phát triển Anh Kỳ.
Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức, quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty CP đầu tư phát triển Anh Kỳ
Xem thêm

64 Đọc thêm

Cuộc chơi đầu tư mạo hiểm – Jeffrey Bussgang

CUỘC CHƠI ĐẦU TƯ MẠO HIỂM – JEFFREY BUSSGANG

Tôi sinh ra để trở thành một doanh nhân. Việc trở thành một nhà đầu tư mạo hiểm (Venture Capitalist) chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của cuộc đời tôi.

Reid Hoffman, người sáng lập LinkedIn, cho rằng doanh nhân phải là một người liều lĩnh và ưa mạo hiểm. Đây chắc chắn là một động lực mà tôi muốn ám chỉ. Tôi đã được cha mình dìu dắt và soi tỏ con đường trở thành một doanh nhân. Ông là người tị nạn sống sót sau cuộc tàn sát người Do Thái của Đức quốc xã và trở về Mỹ, không một xu dính túi vào năm 1949, sau đó có được bằng kỹ sư từ Đại học MIT và bằng Tiến sỹ Vật lý ứng dụng của Harvard. Cha tôi sau này đã thành lập một công ty công nghệ cao thành công theo phong cách cổ điển – tự cung tự cấp, hoạt động dựa trên doanh thu từ khách hàng mà không nhận được bất cứ nguồn tài trợ bên ngoài nào. Tôi may mắn được chứng kiến người cha nhập cư của mình dốc hết sức vì công việc kinh doanh và cũng chính điều đó đã khuyến khích tôi say mê với lĩnh vực này đồng thời nuôi dưỡng niềm tin sắt đá vào sức mạnh của nó đối với sự thay đổi.

Có trong tay tấm bằng MBA, cũng như những kiến thức từ Đại học Kinh doanh Harvard, tôi đã tự hình thành nên lối đi riêng của mình trên thương trường từ nhiều năm trước đây. Trong suốt 10 năm là doanh nhân và thành viên đội ngũ chuyên viên cao cấp cho hai doanh nghiệp mới thành lập được các quỹ đầu tư mạo hiểm hỗ trợ – Upromise (được tôi đồng thành lập vào năm 2000) và Open Market (IPO – phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng năm 1996) – tôi đã kết nối cũng như thực hiện nhiều buổi thuyết phục trực tiếp trước các nhà đầu tư mạo hiểm và dần bị các cuộc chơi mạo hiểm hấp dẫn. Vì thế sau một thập kỷ đắm mình trong các thỏa thuận kinh doanh, tôi đã chuyển sang một hướng khác và trở thành một nhà đầu tư mạo hiểm. Tôi gia nhập vào Flybridge Capital Partners, một công ty đầu tư mạo hiểm mà hai người bạn của tôi vừa mới thành lập.

Lúc đầu, tôi vừa sùng kính và sợ hãi các nhà đầu tư mạo hiểm bởi trong mắt tôi lúc đó, họ là những cá nhân xuất chúng và quyền lực, sở hữu một thứ mà tất cả các doanh nhân đều thèm muốn: Nguồn vốn. Khi tôi dành thêm thời gian làm việc và cộng tác với những nhà đầu tư mạo hiểm như các đối tác và đồng nhà đầu tư của mình, tôi đã phát hiện ra điều khiến họ lựa chọn doanh nhân để đầu tư và cách giúp các doanh nhân này có thể “quảng bá” thành công bản thân cũng như công ty trước các nhà đầu tư, cách quản lý một ban điều hành và thực hiện chiến dịch thoái vốn thành công.

Tôi viết cuốn sách Cuộc chơi đầu tư mạo hiểm này để giúp các doanh nhân hiểu rõ hơn về thế giới đầu tư mạo hiểm được quan sát từ cả hai phía với tư cách một doanh nhân và nhà đầu tư giúp các doanh nhân nâng cao vai trò của mình trong cuộc chơi khi theo đuổi nguồn vốn đầu tư mạo hiểm nhằm bảo toàn nguồn lực cần thiết để đạt được tầm nhìn tương lai. Trong cuốn sách này, tôi hé lộ những quan điểm sâu sắc về ngành công nghiệp còn mới mẻ này, được đúc kết từ kinh nghiệm của chính bản thân tôi như một nhà đầu tư thành thục. Tôi cũng đưa ra những tầm nhìn của các đối tác từ một số công ty đầu tư mạo hiểm hàng đầu trên thế giới, những người hào phóng sẵn sàng chia sẻ bí kíp tiếp cận các doanh nhân xuất sắc của họ.

Tôi cũng rất may mắn khi thuyết phục được một số doanh nhân thành công nhất ngày nay – bao gồm người sáng lập của Costant Contact, LinkedIn, Sirtris, Twitter, Zynga và một số công ty khác – trò chuyện về những kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng của họ liên quan đến cách làm việc với các nhà đầu tư mạo hiểm để tạo dựng một doanh nghiệp còn non trẻ và giúp nó phát triển. Mục tiêu của cuốn sách Cuộc chơi đầu tư mạo hiểm này là chia sẻ những công thức thần kỳ về cách những doanh nhân vĩ đại kết đôi với các nhà đầu tư mạo hiểm trong quá trình khởi tạo ra các công ty có giá trị từ khi mới thành lập. Cho dù bạn là Mark Zuckerberg tiếp theo (sinh viên Đại học Harvard, người sáng lập ra Facebook) hay Jim Barksdale (một chuyên gia giàu kinh nghiệm thuộc nhóm Fortune 500, CEO của Netcape) tiếp theo đi chăng nữa, thì Mastering the VC Game cũng sẽ cung cấp cho bạn những hướng dẫn tỉ mỉ của một người trong cuộc để bước chân vào thế giới tạo dựng các công ty được hỗ trợ bởi vốn đầu tư mạo hiểm, tăng trưởng và thoái vốn thành công.

Trong hai chương đầu của cuốn sách Cuộc chơi đầu tư mạo hiểm, tôi sẽ khám phá tinh thần của hai người giữ vai trò chủ đạo trong cuộc chơi khởi nghiệp: Doanh nhân và nhà đầu tư mạo hiểm. Trong chương 3 và 4, tôi sẽ chuyển sang quy trình thuyết phục trực tiếp (pitch) và đàm phán các thỏa thuận. Chương 5 và 6 sẽ cung cấp tầm nhìn về quy trình thành lập công ty cũng như cách doanh nhân và nhà đầu tư mạo hiểm thu về lợi nhuận bằng việc bán công ty (thoái vốn). Sau những thông tin chi tiết về lĩnh vực đầu tư mạo hiểm ngoài nước Mỹ trong chương 7, tôi sẽ kết thúc cuốn sách bằng một vài tiên đoán về hướng đi tương lai của ngành công nghiệp này.

Tôi viết cuốn sách Cuộc chơi đầu tư mạo hiểm này không chỉ để chia sẻ kiến thức nhằm khuyến khích mọi người theo đuổi ước mơ của họ và – nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, sẽ biến những khoản đầu tư của họ thành lợi nhuận kếch xù – mà còn bởi vì tôi tin rằng các công ty mới khởi nghiệp được hỗ trợ bởi nguồn vốn đầu tư mạo hiểm có thể ảnh hưởng tích cực đến nền kinh tế và xã hội của chúng ta nói chung.Jeffrey Bussgang là cộng sự chính tại Flybridge Capital Partners, một quỹ đầu tư mạo hiểm quản lý khoảng 500 triệu đôla. Trước khi trở thành nhà đầu tư mạo hiểm, ông là một doanh nhân thành đạt và là đồng sáng lập của Upromise. Ông cũng làm việc tại trường Kinh doanh Harvard, nơi ông đã nhận được bằng MBA loại xuất sắc.
Xem thêm

370 Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư tại Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

Trong cơ chế thị trường cạnh tranh gay gắt hiện nay, các doanh nghiệp muốn đứng vững thì việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là điều vô cùng quan trọng. Các doanh nghiệp phải bước đi từng bước vững chắc trong mọi hoạt động, phải tạo ra sự tăng trưởng hiện tại và tạo những tiền đề vững chắc cho tương lai. Xong để tiến hành bất kỳ một hoạt động sản xuất kinh doanh nào cũng cần phải có đủ vốn đầu tư để đảm bảo các xây dựng cần thiết, máy móc và thiết bị, mua nguyên vật liệu, đáp ứng những chi phí quảng cáo và tiêu thụ, chi trả nhân công và trang trải vô số những chi phí phát sinh khác. Như vậy có thể nói rằng vốn đầu tư là máu của một doanh nghiệp, là điều kiện cần thiết và không thể thiếu được. Nhưng vấn đề là ở chỗ vốn đầu tư được huy động ở đâu và sử dụng như thế nào cho có hiệu quả là điều các doanh nghiệp cần quan tâm.
Thực tế hiện nay ở Việt Nam, các doanh nghiệp nói chung, và đặc biệt là các doanh nghiệp sở hữu của Nhà Nước hầu hết đang ở trong tình trạng kinh doanh không hiệu quả mà một trong những nguyên nhân gây nên là thực trạng không hiệu quả ở khai thác và sử dụng nguồn vốn đầu tư chưa đúng cách.
Xem thêm

55 Đọc thêm

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HOA NAM

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HOA NAM

Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp được coi như là những tế bào của xã hội mà sự tồn tại và phát triển của chúng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.
Doanh nghiệp cũng giống như cơ thể sống, là một thể thống nhất, bao gồm nhiều bộ phận, phòng ban kết hợp với nhau để hoạt động một cách nhịp nhàng và mang lại hiệu quả cao nhất. Với cơ thể, máu chính là nguồn nuôi sống cơ thể. Còn đối với doanh nghiệp thì vốn chính là nguồn nuôi sống doanh nghiệp. Vì vậy, vốn có vai trò rất quan trọng từ những ngày đầu thành lập cho đến sự tồn tại, duy trì và phát triển của mỗi doanh nghiệp sau này.
Đối với bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào thì sự phát triển của nó đều phụ thuộc vào hoạt động tài chính của bản thân doanh nghiệp hay nói cách khác là phụ thuộc vào hiệu quả của việc quản lý và sử dụng vốn của doanh nghiệp đó. Với một doanh nghiệp đã cổ phần hóa như Công ty TNHH đầu tư phát triển Hoa Nam thì vốn lưu động chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong tổng nguồn vốn. Do đó, việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nói chung chính là việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động nói riêng của Công ty TNHH đầu tư phát triển Hoa Nam. Có rất nhiều doanh nghiệp đã hiểu được rằng việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động sẽ góp phần rất lớn vào việc nâng cao kết quả sản xuất kinh doanh nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng làm được điều đó. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, em đã chọn đề tài “ Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty TNHH đầu tư phát triển Hoa Nam” để nghiên cứu, mong góp một phần nào đó có thể giúp Công tyhoạt động ngày càng tốt hơn và xứng đáng là Công tyhàng đầu của Việt Nam chuyên về các thiết bị điện.
Đề tài nghiên cứu của em gồm 3 phần chính sau:
Phần I: Tổng quan về Công ty TNHH đầu tư phát triển Hoa Nam.
Phần II: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty TNHH đầu tư phát triển Hoa Nam.
Phần III: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty TNHH đầu tư phát triển Hoa Nam.
Do kiến thức còn hạn chế và thời gian thực tập ở Công ty TNHH đầu tư phát triển Hoa Nam không nhiều nên bài viết của em chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em mong sự đóng góp của cô giáo hướng dẫn – Lương Hương Giang cùng các cô chú cán bộ công nhân viên của phòng Kế toán – tài vụ để bài viết của em được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn
Xem thêm

59 Đọc thêm

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông CMC

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG CMC

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp, muốn tồn tại và phát triển vững mạnh thì việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động có ý nghĩa rất quan trọng. Công ty cổ phần hạ tầng viễn thông CMC cũng vậy, để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ của mình thì việc quản lý và sử dụng vốn kinh doanh nói chung và vốn lưu động nói riêng một cách hiệu quả luôn được doanh nghiệp chú trọng.
Trong thời gian thực tập đi sâu tìm hiểu hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần hạ tầng viễn thông CMC em đã nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề sử dụng vốn lưu động đối với doanh nghiệp, em đã chọn đề tài: "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông CMC " làm đề tài chuyên đề tốt nghiệp của mình.
Nội dung chuyên đề của em gồm 3 chương:
Chương 1 : Tổng quan về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp sản xuất trong nền kinh tế.
Chương 2 : Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông CMC
Chương 3 : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông CMC
Xem thêm

73 Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại công ty cổ phần đầu tư thương mại và sản xuất Việt Nội Thất.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VIỆT NỘI THẤT.

LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế nước ta đã có những biến đổi sâu sắc và mạnh mẽ. Điều này được thể hiện là ngày càng có nhiều tổ chức kinh tế trong và ngoài nước tham gia vào hoạt động kinh doanh trên thị trường nhằm kiếm lợi nhuận. Để đạt được mục tiêu đó doanh nghiệp buộc phải khẳng định mình và phát huy khả năng sẵn có, không ngừng nâng cao vị thế trên thương trường. Bên cạnh những nỗ lực đó doanh nghiệp cần phải biết khả năng tài chính của mình. Một trong yếu tố quan trọng để doanh nghiệp có thể tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh đó là vốn. Người ta cần đến vốn ngay từ khi thành lập doanh nghiệp và khi doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng sản xuất và phát triển thì vốn là yếu tố quan trọng đầu tiên.
Vốn được đầu tư vào quá trình sản xuất để tạo ra lợi nhuận tức là làm cho tăng giá trị cho chủ sở hữu doanh nghiệp. Do đó công tác huy động vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu của công tác tài chính doanh nghiệp trong bất cứ doanh nghiệp nào. Cơ chế kinh tế mới đã có những tác động tích cực. Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đã tăng nhanh cả một số lượng lẫn chất lượng. Song do nền kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn, khả năng tích lũy nội bộ còn thấp, trừ một số doanh nghiệp quốc doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là có quy mô lớn, còn lại các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ chiếm quy mô phần lớn trong hệ thống các doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam. Do quy mô nhỏ và khó khăn của nền kinh tế cho nên các doanh nghiệp ở nước ta thường xuyên bị thiếu vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh, trong khi một nghịch lý là vốn lưu động ở các ngân hàng thương mại tới hàng ngàn tỷ đồng. Rõ ràng doanh nghiệp thiếu vốn không phải do Ngân hàng thiếu vốn mà là do doanh nghiệp chưa có giải pháp khai thác nguồn và huy động vốn một cách hợp lý. Do đó, việc tìm ra các giải pháp huy động vốn trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế nói chung và doanh nghiệp kinh doanh đồ nội thất nói riêng đang là một bài toán khó.
Trên điều kiện thực tế nước ta hiện nay với một thị trường tài chính chưa hoàn thiện, cơ chế chính sách chưa đồng bộ, công tác quản lý vốn trong doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ, làm hạn chế khả năng huy động vốn của các doanh nghiệp, trong đó có công ty cổ phần đầu tư thương mại và sản xuất Việt Nội Thất.Công ty cổ phần đầu tư thương mại và sản xuất Việt Nội Thất là một doanh nghiệp đang trên đà vươn lên và phát triển theo cơ chế thị trường. Công ty đã tạo cho mình một nguồn vốn ổn định, công tác huy động vốn thuận lợi, an toàn, tài trợ kịp thời cho các nhu cầu vốn phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh. Bên cạnh sự thành công đó cũng tồn tại những khó khăn đòi hỏi công ty phải tìm cách khắc phục hướng tới những cao hơn trong giai đoạn tới, đặc biệt khi nước ta đang tạo ra những điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thục hiện tốt công tác huy động vốn của mình.
Xuất phát từ cơ sở đó, em đã chọn đề tài: “Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại công ty cổ phần đầu tư thương mại và sản xuất Việt Nội Thất
”làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.
Việc tìm ra các giải pháp về vốn cho doanh nghiệp kinh doanh là một vấn đề hết sức khó khăn và phức tạp. Do khả năng và kiến thức còn hạn chế, nên em chỉ tập chung vào một số khó khăn đang đặt ra cho Công ty và giải pháp để khắc phục những khó khăn đó nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn của Công ty. Do trình độ còn nhiều hạn chế nên em không tránh khỏi những vướng mắc, khuyết điểm. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô giáo và các bạn. Nội dung báo cáo ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có:


Chương 1: : Lý luận chung về hoạt động huy động vốn trong doanh nghiệp
Chương 2 : Thực trạng hiệu quả huy động vốn tại công ty cổ phần đầu tư thương mại và sản xuất Việt Nội Thất
CHƯƠNG 3 : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại công ty cố phần đầu tư thương mại và sản xuất Việt Nội Thất
Xem thêm

74 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN

Nhiều nhà phân tích tài chính ví vốn lưu động của doanh nghiệp như dòng máu tuần hoàn trong cơ thể con người. Vốn lưu động được ví như vậy có lẻ bởi sự tương đồng về tính tuần hoàn và sự cần thiết của vốn lưu động đối với “cơ thể” doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường, một doanh nghiệp muốn hoạt đọng thì không thể không có vốn. Vốn của doanh nghiệp nói chung và vốn lưu động nói riêng có mặt trong mọi khâu hoạt động của doanh nghiệp từ: dự trữ, sản xuất đến lưu thông. Vốn lưu động giúp cho doanh nghiệp tồn tại và hoạt động được trơn tru.Tuy nhiên do sự vận động phức tạp và trình độ quản lý tài chính còn hạn chế ở nhiều doanh nghiệp Việt Nam, vốn lưu động chưa được quản lý, sử dụng có hiệu quả dẫn đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh không cao. Trong quá trình thực tập tại công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển em nhận thấy đây là một vấn đề thực sự nổi cộm và rất cần thiết ở công ty, nơi có tỷ trọng vốn lưu động lớn với hoạt động kinh doanh quy mô lớn, phức tạp, vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động đang là một chủ đề mà công ty rất quan tâm.
Xem thêm

71 Đọc thêm

Quản lý vốn lưu động trong các doanh nghiệp và các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH Đầu Tư TM và DV Quang Dũng

QUẢN LÝ VỐN LƯU ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VÀ CÁC BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM VÀ DV QUANG DŨNG

Trong xu hướng phát triển kinh tế của các nước trên thế giới , Việt Nam cũng đang trong quá trình hội nhập với kinh tế toàn cầu .Đây là bước đi rất quan trọng liên quan mật thiết đến sự phát triển nền kinh tế của nước ta , mà các doanh nghiệp chính là những mắt xích tạo nên sự phồn vinh của một nền kinh tế . Và là bài toán lớn không chỉ dành riêng cho mỗi doanh nghiệp mà là câu hỏi cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế của đất nước , kinh doanh sao cho có hiệu quả
Tất cả các doanh nghiệp khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh luôn đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu . Để đạt lợi nhuận như mong muốn và ngày càng nâng cao , doanh nghiệp chịu tác động của nhiều nhân tố khác nhau . Trong đó vốn lưu động là bộ phânh cấu thành của vốn kinh doanh tham gia vào tất cả các giai đoạn của quá trình hoạt động kinh doanh và tác động tới kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh .Do đó các doanh nghiệp phải đặc biệt quan tâm tới việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động .
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này , trong thời gian học ở trường cũng như trong quá trình thực tập tại công ty TNHH Đầu Tư TM và DV Quang Dũng em đã tìm hiểu chuyên sâu về mảng đề tài “ quản lý vốn lưu động trong các doanh nghiệp và các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH Đầu Tư TM và DV Quang Dũng ”
Xem thêm

37 Đọc thêm

HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI)

HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI)

Hàng năm trong tổng số vốn đầu t nớc ngoàI đổ vào các nớc đang phát triển thì Trung Quốc tiếp nhận, ấn Độ sau những năm gần đây sau những tích cực cảI cách nền kinh tế, môI trờng đầu t đ[r]

39 Đọc thêm

Công tác huy động vốn và cho vay dự án đầu tư tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch 1. Thực trạng và giải pháp

CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH SỞ GIAO DỊCH 1. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư thì vốn là một yếu tố hết sức quan trọng đối với tình khả thi và hiệu quả của dự án. Có rất ít các doanh nghiệp có đủ vốn để thực hiện toàn bộ dự án khi đó vai trò của các trung gian tài chính là rất quan trọng. Trong số đó thì các Ngân hàng thương mại là lực lượng chủ yếu tài trợ cho các dự án đầu tư. Thông qua hoạt động nhằm đưa nguồn vốn từ nơi rảnh rỗi đến những nơi có nhu cầu sử dụng vốn chính là huy động và cho vay, các Ngân hàng thương mại giúp cho hoạt động của các doanh nghiệp được tiến hành liên tục và mở rộng quy mô, tạo công an việc làm gia tăng giá trị trong nền kinh tế. Hơn nữa, việc quyết định cho vay của Ngân hàng cũng phải được đưa ra một cách rất thận trọng để đảm bảo an toàn nguồn vốn. Các dự án có khả năng thực hiện và có khả năng sinh lời thì mới được giải ngân. Vì vậy, vai trò quan trọng nữa của các ngân hàng là thẩm định các dự án, nếu chấp thuận tài trợ thì giám sát quá trình sử dụng vốn sau giải ngân, quá trình trả nợ của chủ đầu tư. Còn huy động vốn lại có vai trò trọng yếu trong việc tạo nguồn cung vốn với hoạt động cho vay nói chung và cho vay dự án đầu tư nói riêng. Cả huy động và cho vay đều quan trọng với các tổ chức tín dụng đòi hỏi ngày càng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nhất là trong tình hình kinh tế gặp nhiều biến động như hiện nay.
Xem thêm

78 Đọc thêm

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 4

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 4

Vốn kinh doanh là yếu tố không thể thiếu trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời cũng là yếu tố quan trọng quyết định đến sản xuất và lưu thông hàng hóa. Để quá trình sản xuất kinh doanh được diễn ra liên tục, doanh nghiệp phải có đủ vốn đầu tư vào các giai đoạn khác nhau của quá trình đó. Tuy nhiên, tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh đều nhằm hướng tới mục tiêu lợi nhuận, do đó doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì mỗi khi kết thúc hoạt động sản xuất kinh doanh, số vốn bỏ ra phải sinh sôi nảy nở so với vốn ban đầu. Vì thế vấn đề sử dụng có hiệu quả vốn kinh doanh luôn được các doanh nghiệp quan tâm chú ý. Điều đó sẽ góp phần tái sản xuất, mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đứng vững và phát triển trên thị trường.
Xuất phát từ thực tế kinh tế và qua quá trình thực tập tại Công ty CP Sông Đà 4, em lựa chọn đề tài: “Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty CP Sông Đà 4”. Khóa luận đã hệ thống hóa lý luận về vốn kinh doanh và phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trên cơ sở khảo sát thực tế tình hình sử dụng vốn kinh doanh của Công ty, từ đó nhận thấy những thành công và hạn chế của Công ty trong việc sử dụng vốn kinh doanh để đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.
Xem thêm

63 Đọc thêm

Đề tài hoàn thiện hệ thống hoạt động bán hàng ở công ty cổ phần kim khí hà nội

ĐỀ TÀI HOÀN THIỆN HỆ THỐNG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI

Vốn kinh doanh bao giờ cũng là bài toán khó đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Làm thế nào để có đủ vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đã khó thì việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn đó còn khó hơn rất nhiều. Giải quyết vấn đề này Công ty nên đầu tư vốn hợp lý, lập kế hoạch sử dụng vốn, đúng phương hướng, đúng mục đích và đúng kế hoạch kinh doanh đã vạch ra, kết hợp với việc hạch toán thường xuyên, đầy đủ, chính xác kịp thời số vốn hiện có cũng như tình hình sử dùng vốn thực tế
Xem thêm

53 Đọc thêm

Cơ sở lý thuyết về đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư dài hạn, lấy ví dụ cụ thể tại doanh nghiệp

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ LỰA CHỌN DỰ ÁN ĐẦU TƯ DÀI HẠN, LẤY VÍ DỤ CỤ THỂ TẠI DOANH NGHIỆP

Đối với một doanh nghiệp, khi tiến hành hoạt động đầu tư dài hạn, điều quan trọng là phải đánh giá được hiệu quả của đầu tư.Hiệu quả của đầu tư biểu hiện trong mối quan hệ giữa lợi ích thu được do đầu tư mang lại và chi phí bỏ ra để thực hiện dự án đầu tư đó.Khi xem xét dự án đầu tư phải xem xét vấn đề cơ bản là lợi ích thu được trong tương lai có tương xứng với vốn đầu tư đã bỏ ra hay không, dự án đó có mang lại mức thu nhập lớn hơn hoặc bằng mức đòi hỏi của các nhà đầu tư hay không?
Đối với một doanh nghiệp kinh doanh thì mục đích hàng đầu là lợi nhuận. Doanh nghiệp không thể tồn tại nếu trong quá trình kinh doanh luôn gặp thua lỗ. Vì thế, việc đầu tư dài hạn của doanh nghiệp nhằm khai thác tốt nhất mọi tiềm năng và lợi thế của doanh nghiệp hướng tới mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận. Mỗi khoản đầu tư của doanh nghiệp có thể có nhiều dự án khác nhau. Để lựa chọn dự án cần xem xét nhiều mặt, trong đó về tài chính, chủ yếu là xem xét hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư. Có nhiều tiêu chuẩn khác nhau để đánh giá và lựa chọn dự án. Những tiêu chuẩn thường được sử dụng để làm cơ sở đánh giá lựa chọn dự án đầu tư dài hạn là:
•Phương pháp thời gian hòa vốn ( PBP)
•Phương pháp giá trị hiện tại thuần (NPV)
•Phương pháp tỷ suất sinh lời nội bộ (IRR)
•Phương pháp chỉ số lợi nhuận (PI)
•Phương pháp tỷ suất lợi nhuận bình quân vốn đầu tư.
Xem thêm

23 Đọc thêm

Những vấn đề về mở cửa thị trường ở việt nam luận văn, đồ án, đề tài tốt nghiệp

NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ MỞ CỬA THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN, ĐỒ ÁN, ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Trong nền kinh tế, các trung gian tài chính bảo hiểm là một kênh huy động vốn đầu tư không thể thiếu và đầy tiềm năng. Bảo hiểm nhân thọ dài hạn vừa là nguồn bổ sung vốn đầu tư phát triển, vừa là biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo và ổn định đời sống kinh tế xã hội ở mỗi nước. Thị trường bảo hiểm bùng nổ, vấn đề đầu tư tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm đã và đang trở thành vấn đề sống còn, nhất là đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Đầu tư tài chính hiệu quả giúp doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ bảo toàn quỹ tài chính bảo hiểm, góp phần nâng cao tiềm lực tài chính và đứng vững trong cạnh tranh. Thêm nữa, thu nhập từ đầu tư tài chính còn là nguồn để doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ thực hiện các cam kết với khách hàng, nâng cao tính hấp dẫn của các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ.Trên thế giới, các công ty bảo hiểm nhân thọ lớn coi đầu tư tài chính là hoạt động mang lại thu nhập chính và luôn được coi trọng. Có thể nói hoạt động đầu tư của DNBH nhân thọ có vai trò rất lớn không những đối với DNBH nhân thọ mà còn đối với toàn bộ tư tài chính của nền kinh tế. Với ý nghĩa đó, em chọn đề tài Bàn về hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Cấu trúc của bài viết gồm ba phần: Phần I: Lý luận chung về hoạt động đầu tư của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ. Phần II: Thực trạng hoạt động đầu tư của một số doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trên thị trường bảo hiểm Việt Nam Phần III: Một số kiến nghị và giải pháp
Xem thêm

25 Đọc thêm

Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Tính cấp thiết của đề tài:
Hệ thống ngân hàng đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với sự ổn định và phát triển kinh tế của các quốc gia. Rất nhiều quốc gia có nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới hiện nay phần lớn là nhờ vào sự hoạt động có hiệu quả của hệ thống ngân hàng.
Ở nước ta, hoạt động của hệ thống ngân hàng đã góp phần vào việc huy động vốn và mở rộng vốn đầu tư cho sản xuất phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong nước. Nhu cầu về vốn, đặc biệt là vốn trung và dài hạn là rất lớn. Chính vì vậy, hoạt động kinh doanh của ngân hàng, nhất là các chương trình đầu tư theo dự án lớn là mục tiêu hàng đầu để phát triển ngành ngân hàng nói riêng và nền kinh tế nói chung. Nhưng mọi vấn đề đều có mặt trái của nó. Đồng hành với hiệu quả kinh doanh là rủi ro tín dụng. Một phần vốn không nhỏ cho vay đã được các doanh nghiệp sử dụng không có hiệu quả. Bên cạnh đó, tại các ngân hàng còn tình trạng ứ đọng vốn mà các doanh nghiệp lại thiếu vốn để sản xuất, nợ khó đòi ngày càng gia tăng, độ an toàn trong hoạt động của ngân hàng ngày càng thấp. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó là do chất lượng thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại.
Như vậy, để đạt được hiệu quả khi cho vay thì thẩm định dự án đầu tư trước, trong và sau khi cho vay là một khâu rất quan trọng trong quy trình nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại. Làm tốt công tác thẩm định sẽ góp phần nâng cao chất lượng tín dụng của ngân hàng, đảm bảo việc sử dụng vốn vay có hiệu quả và khả năng thu hồi vốn đầu tư, giảm rủi ro cho hoạt động ngân hàng.
Với mong muốn tìm hiểu một cách cụ thể và đánh giá đúng về chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại hiện nay; phân tích một cách toàn diện thực trạng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam để tìm ra những mặt còn hạn chế và các nguyên nhân; từ đó đề xuất các giải pháp và kiến nghị có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án trong cho vay của NHTMCP Công thương Việt Nam, tác giả đã quyết định chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp thạc sỹ kinh tế.
Xem thêm

98 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN sản PHẨM tại CÔNG TY QUẢNG cáo HOÀNG LONG

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY QUẢNG CÁO HOÀNG LONG

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU4CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG ……….51. DOANH NGHIỆP VÀ VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP61.1 Doanh nghiệp61.1.1 Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường61.1.2 Hoạt động kinh doanh của Công ty61.1.3Vốn kinh doanh của doanh nghiệp71.1.4 Khái niệm vốn kinh doanh71.1.5 Vốn lưu động của doanh nghiệp.7 2. Đặc điểm của vốn lưu động.82.1 Phân loại vốn lưu động.83. Khái quát hiệu quả quản trị vốn lưu động 103.1 Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính vốn lưu động của Công ty.103.2 Hiệu suất sử dụng tài sản:113.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới quản trị vốn lưu động114. Chu kỳ sản xuất.114.1 Kỹ thuật sản xuất.124.2 Tác động của thị trường.124.3 Trình độ tổ chức quản lý của lãnh đạo.124.4 Các yếu tố khác.125. Kết quả quản trị vốn lưu động12CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG LONG142. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG LONG:142.1Qúa trình hình thành và phát triển của công ty142.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty142.2 Tổ chức sản xuất của doanh nghệp152.3. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty172.3.1 Tạo sự nhận diện thương hiệu trong tâm trí khách hàng172.3.2 Quảng cáo để truyền thông về hình ảnh thương hiệu182.3.3 Duy trì và đổi mới hình ảnh thương hiệu182.4 Tổ chức bộ máy của Công ty193. Thực trạng quản trị vốn lưu động tại Công Ty TNHH Quảng Cáo Hoàng Long:213.1 Tình hình tài chính của Công ty21Bảng cân đối kế toán:213.2 Phân tích tình hình tài hình huy động vốn của công ty:23Bảng 1:233.3 Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính của Công ty.241.Chỉ số thanh toán hiện hành242. Chỉ số thanh toán tức thời253. Chỉ số thanh toán nhanh:26Từ bảng 3 ta có nhận xét như sau:281. Vòng quay tổng tài sản:282. Vòng quay tổng TS ngắn hạn283. Vòng quay tổng TS dài hạn294. Vòng quay hàng tồn kho305. Vòng quay khoản phải thu304. Đánh giá tình hình quản trị vốn lưu động tại Công ty.314.1 Những kết quả đạt được của công ty31CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO HOÀNG LONG333.1.Định hướng cho công ty.333.1.1 Quản trị tiền mặt.333.1.2 Quản trị hàng tồn kho333.1.3 Quản trị các khoản phải thu333.1.4 Quản trị các khoản vốn lưu động khác333.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị vốn lưu động tại Công ty343.2.1 Quản trị vốn bằng tiền343.2.2 Quản trị hàng tồn kho343.2.3 Quản trị các khoản phải thu343.2.4 Quản trị đối với vốn lưu động khác:343.3 Kiến nghị và đề xuất35KẾT LUẬN36PHỤ LỤC Tổ chức sản xuất của công tyTTTên máy, thiết bịChủng loại, nước sản xuấtSố lượngNăm sản Chất lượng1Thiết bị CloratorMỹ022005100%2Máy bơm nướcItalya032006100%3Xe tải 5 tấnHàn quốc07199590%4Máy hànNga05199790%5Máy cắtNhật101997100%6Khoan bê tôngNhật051997100%7Máy phát hànNhật051997100%8Máy hàn điện cán thépNhật03199685%9Tời cápViệt nam03199485%10Máy nén khíMỹ031996100%11Máy cưaNhật051996100%12Ô tô cẩu loại 15 tấnNhật041996100%13Mấy cán hifiMỹ051996100%14Máy in khuôn khổ lớnMỹ021996100%15Máy thử áp lựcNhật051999100%16Máy phát điện 30 KWNhật051999100%17Dụng cụ hỗ trợ lắp đặt biểnNhật501999100%18Dàn giáo định hìnhHàn quốc301999100%19Blang xích loại 2,55 tấnNhật101999100%20Chân tó lắp dựngViệt nam101999100%21Máy tínhNhật151999100% LỜI MỞ ĐẦUVốn là điều kiện tất yếu không thể thiếu khi thành lập doanh nghiệp và tiến hành hoạt động kinh doanh. Ở doanh nghiệp nào cũng vậy, vốn được đầu tư vào quá trình sản xuất kinh doanh nhằm tăng thêm lợi nhuận, tăng thêm giá trị của doanh nghiệp. Như vậy, việc quản trị vốn được xem xét dưới gốc độ hiệu quả, tức là xem xét sự luân chuyển của vốn, sự ảnh hưởng của các nhân tố khách quan và chủ quan đến hiệu quả sử dụng vốn.Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng tình hình thực tế tại Công ty em xin chọn đề tài” Phân tích hiệu quả quản trị vốn lưu động tại Công ty TNHH Quảng Cáo Hoàng Long”Việc nâng cao hiệu quả quản trị vốn cũng là hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay, khi mà đất nước đang trong giai đoạn nền kinh tế thị trường CNHHĐH rất cần vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động và làm tăng lợi nhuận. Một thực trạng hiện nay là các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước đang nằm trong tình trạng thiếu vốn diễn ra liên tục khi nền kinh tế đang rơi vào tình trạng khủng hoảng.Công ty TNHH Quảng Cáo Hoàng Long là một doanh nghiệp tư nhân cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Công ty TNHH Quảng Cáo Hoàng Long là một doanh nghiệp nhưng có tỷ lệ vốn lưu động trong vốn kinh doanh chiếm tỷ lệ lớn. Công ty đang có một kế hoạch mở rộng hơn nữa trong hoạt động kinh doanh.Đối tượng nghiên cứu là quản trị vốn lưu đông tại công ty các yếu tố cấu thành nên vốn lưu động.Phạm vi được xác định: trong công ty TNHH Quảng cáo Hoàng LongVận dụng phương pháp phân tích, so sánh cho công ty TNHH Quảng Cáo Hoàng Long. CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG 1.DOANH NGHIỆP VÀ VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP1.1 Doanh nghiệp1.1.1 Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trườngDoanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường có thể coi là một tổ chức kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi nhuận kinh doanh trên các lĩnh vực theo luật định có mức vốn không thấp hơn vốn pháp định có một chủ sở hữu trở lên và chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của mình.Nền kinh tế thị trường tồn tại nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau, nền kinh tế tư nhân đang được ưu tiên cho mọi loại hình kinh doanh.1.1.2 Hoạt động kinh doanh của Công tyĐối với một doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường thì khi tiến hành kinh doanh phải đặt ra nhiều vấn đề trong hoạt động kinh doanh của mình điều không thể thiếu được là vốn. Vấn đề quan trọng nhất của doanh nghiệp trong tài chính có một số câu hỏi: nên đầu tư vào đâu? Làm sao để sinh lợi nhuận? doanh nghiệp nên quản lý hoạt động tài chính mỗi ngày như thế nào?Muốn vậy doanh nghiệp trước tiên phải tiến hành nghiên cứu thị trường về nhu cầu sản phẩm, giá cả, chủng loại,… Trên cơ sở đó đưa ra quyết định cần thiết theo một quy mô, công nghệ nhất định. Và sao đó quyết định đầu tư. Sau khi quyết định đầu tư rồi tìm nguồn tài trợ .Để hoạt động đầu tư mang lại hiệu quả thì doanh nghiệp phải kiểm soát chặt chẽ các khoản phải thu chi để có đầu tư hiệu quả. Vậy quyết định tài chính hàng ngày là không đơn giản để đạt hiệu quả cao.Để hoạt động kinh doanh xảy ra thường xuyên, liên tục thì bất cứ doanh nghiệp nào cũng cần phải có vốn lưu động. Chúng ta sẽ đi nghiên cứu về vốn kinh doanh nói chung và vốn lưu động nói riêng.1.1.3 Vốn kinh doanh của doanh nghiệp
Xem thêm

41 Đọc thêm

CÔNG TÁC SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG VÀ TỰ ĐỘNG HÓA DẦU KHÍ PAIC

CÔNG TÁC SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG VÀ TỰ ĐỘNG HÓA DẦU KHÍ PAIC

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, vốn là điều kiện, là cơ sở vật chất cần thiết giúp cho Doanh nghiệp có thể tiến hành các kế hoạch đầu tư và phương án kinh doanh của mình. Doanh nghiệp muốn tồn tại và đứng vững trong cạnh tranh phải chú trọng quan tâm đến vốn để tạo lập quản lý và sử dụng đồng vốn sao cho có hiệu quả nhất.
Chính vì vậy, vấn đề bức thiết đặt ra cho các doanh nghiệp hiện nay là phải xác định và phải đáp ứng được nhu cầu vốn thường xuyên cần thiết và hiệu quả sử dụng đồng vốn ra sao?. Đây là một vấn đề nóng bỏng có tính chất thời sự không chỉ được các nhà quản lý doanh nghiệp quan tâm, mà còn thu hút được sự chú ý của các nhà đầu tư trong lĩnh vực tài chính khoa học và doanh nghiệp
Xuất phát từ vị trí, vai trò vô cùng quan trọng của vốn lưu động (VLĐ) và thông qua quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí PAIC tôi xin chọn đề tài: “Công tác sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí PAIC” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình.
Xem thêm

55 Đọc thêm

Cùng chủ đề