NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM XÃ HỘI":

BÀI 2 tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2014

BÀI 2 TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ NĂM 2014

MỤC LỤCDANH SÁCH NHÓMMỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU1CHƯƠNG 1:LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ31.1 Tổng quan về hệ thống kiểm soát nội bộ31.1.1 Bản chất của hệ thống kiểm soát nội bộ31.1.1.1 Khái niệm:31.1.2. Các yếu tố cơ bản của hệ thống kiểm soát nội bộ41.1.2.1 Môi trường kiểm soát:51.1.2.2. Hệ thống kế toán81.1.2.3. Các thủ tục kiểm soát91.1.2.4. Kiểm toán nội bộ:101.1.3. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ101.1.3.1.Thu Thập hiểu biết về hệ thống kiểm soát nội bộ và mô tả chi tiết hệ thống kiểm soát nội bộ trên giấy tờ làm việc111.1.3.2.Đánh giá ban đầu về rủi ro kiểm soát để lập kế hoạch cho các khoản mục trên báo cáo tài chính121.1.3.3. Thực hiện thử nghiệm kiểm soát (thử nghiệm tuân thủ)131.1.3.4. Lập bảng đánh giá kiểm soát nội bộ14CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ15TRONG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAY152.1. Hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp việt nam152.1.1.Môi trường kiểm soát152.1.2. Đánh giá rủi ro162.1.3.Những hoạt động kiểm soát172.1.4. Thông tin và trao đổi thông tin182.1.5. Hệ thống giám sát và thẩm định:182.2. Thực trạng hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp Việt nam19CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG28KIỂM SOÁT NỘI BỘ283.1. Đánh giá chung283.1.1. Ưu điểm283.1.2. Nhược điểm283.2. Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp.29KẾT LUẬN31 LỜI MỞ ĐẦUTrong những Thập kỷ gần đây, với chính sách đổi mới đúng đắn của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế nước ta đã chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa và đặc biệt là nước ta đã trở thành Thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO) với mong muốn học hỏi, hợp tác với tất cả các quốc gia trên thế giới. Để có những cơ chế, chính sách, những quyết định phù hợp với quy luật thị trường, hệ thống kiểm soát nội bộ đã trở thành một công cụ đắc lực không chỉ với hoạt động tài chính của Nhà nước mà còn vô cùng quan trọng và cần thiết đối với hoạt động tài chính của Doanh nghiệp.Trong điều kiện nền kinh tế mở cửa hiện nay, nền kinh tế nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng đã có nhiều thay đổi phong phú. Các hoạt động kinh tế diễn ra một cách sôi động trên phạm vi rộng lớn và thu hút mọi thành phần kinh tế tham gia. Để đứng vững trên thị trường, phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế, mỗi đơn vị sản xuất kinh doanh đều cố gắng tìm mọi cách để làm cho doanh nghiệp mình tăng trưởng và phát triển. Vì vậy, bên cạnh việc thường xuyên nâng cao chất lượng sản phẩm, công tác tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Các nhà quản lí còn phải quan tâm đến vấn đề kiểm soát trong doanh nghiệp bởi vì trong mọi hoạt động của doanh nghiệp, kiểm tra kiểm soát luôn giữa vai trò quan trọng trong quá trình quản lý và được thực hiện chủ yếu bởi hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp. Chỉ có kiểm soát tốt nội bộ doanh nghiệp thì doanh nghiệp mới có thể đứng vững được trong nền kinh tế thị trường khốc liệt như hiện nay chính vì vậy mà chúng em đã quyết định chọn đề tài“ Tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp Việt Nam hiện nay” với mong muốn tìm hiểu kĩ hơn về lĩnh vực này, đồng thời góp một phần cho mục tiêu hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, một vấn đề đã được đặt ra, nhiều doanh nghiệp đã làm nhưng tính hiệu quả không phản ánh đúng đủ tiền bạc, công sức mà hệ thống kiểm soát nội bộ mang lại cho các nhà quản trị doanh nghiệp của doanh nghiệp.Nội dung đề tài nghiên cứu gồm 3 chương :Chương 1: Lý luận về hệ thống kiểm soát nội bộChương 2: Thực tế hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nayChương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện hệ thống hoạt động kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp Việt Nam
Xem thêm

33 Đọc thêm

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp may mặc Việt Nam

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP MAY MẶC VIỆT NAM

Từ lý luận cơ bản về hệ thống kiểm soát nội bộ và đặc thù của các doanh nghiệp trong lĩnh vực may mặc, Luận án đã khẳng định những yêu cầu đối với hệ thống kiểm soát nội bộ ứng dụng trong các doanh nghiệp may mặc (may gia công xuất khẩu) trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế:

(1) Mục tiêu kiểm soát hàng đầu trong điều kiện kinh doanh theo chuỗi giá trị dệt may toàn cầu là đảm bảo hiệu quả kinh doanh trên cơ sở đạt được tiết kiệm trong mua sắm các yếu tố đầu vào, kiểm soát chi phí sản xuất theo định mức, hạn chế thấp nhất thiệt hại trong quá trình sản xuất, nâng cao sức sản xuất trong sử dụng lao động, giảm thiểu rủi ro trong thanh toán với khách hàng;

(2) Ngoài việc đảm bảo các mục tiêu truyền thống, hệ thống kiểm soát nội bộ cần hướng đến việc thực hiện giá trị đạo đức của doanh nghiệp liên quan đến trách nhiệm xã hội, đặc biệt là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động.
Xem thêm

12 Đọc thêm

HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP

HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP

MỤC LỤC
Trang
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: Tổng quan về kiểm soát nội bộ
1.1 Định nghĩa 7
1.2 Mục tiêu 8
1.3 Các bộ phận cấu thành kiểm soát nội bộ 8
1.3.1 Môi trường kiểm soát 9
1.3.2 Đánh giá rủi ro 10
1.3.3 Hoạt động kiểm soát 11
1.3.4 Thông tin và truyền thông 11
1.3.5 Giám sát 12
Chương 2: Đặc điểm hệ thống thông tin ảnh hưởng đến kiểm soát nội bộ
2.1 Đặc điểm quá trình xử lý 13
2.1.1 Các mức độ ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế tóan 13
2.1.2 Đặc điểm công tác kế tóan trong môi trường tin học 14
2.1.2.1 Đặc điểm về ghi nhận và hạch tóan ban đầu 14
2.1.2.2 Đặc điểm quá trình xử lý dữ liệu kế tóan 15
2.1.2.3 Đặc điểm về thông tin đầu ra 16
2.1.3 Sai sót và gian lận trong môi trường máy tính 17
2.1.3.1 Phân lọai sai sót và gian lận trong môi trường máy tính 17
a. Phân lọai sai sót và gian lận theo quy trình xử lý 17
b. Phân lọai sai sót và gian lận xét trên góc độ kỹ thuật 18
2.1.3.2 Một số trường hợp đặc thù 18
a. Các gian lận liên quan đến tập tin và chương trình ứng dụng 18
b. Các gian lận liên quan tới hệ thống 20
Chương 3: Những hoạt động kiểm soát trong môi trường máy tính
3.1 Kiểm soát chung 21
3.1.1 Xác lập kế họach an ninh 21
3.1.2 Phân chia trách nhiệm trong các chức năng của hệ thống 21
Chuyên đề Kiểm toán GVHD: TS. Trần Thị Giang Tân
4
3.1.3 Kiểm soát dự án phát triển hệ thống 22
3.1.4 Kiểm soát thâm nhập về mặt vật lý 22
3.1.5 Kiểm soát truy cập hệ thống 22
3.1.6 Kiểm soát lưu trữ dữ liệu 23
3.1.7 Kiểm soát truyền tải dữ liệu 23
3.2 Kiểm soát ứng dụng 23
3.2.1 Kiểm soát nhập liệu 23
3.2.1.1 Kiểm soát nguồn dữ liệu 23
3.2.1.2 Kiểm soát quá trình nhập liệu 23
3.2.2 Kiểm soát quá trình xử lý dữ liệu và kiểm soát bảo trì tập tin 24
3.2.3 Kiểm soát thông tin đầu ra 24
Chương 4: Một số giải pháp xây dựng hoạt động kiểm soát trong môi trường tin học của doanh nghiệp
4.1 Giải pháp cho hoạt động kiểm soát chung 25
4.1.1 Kiểm soát vật chất, xác lập kế họach an ninh 25
4.1.2 Kiểm soát con người 26
4.1.3 Kiểm soát vận hành hệ thống máy tính 26
4.1.4 Phân chia trách nhiệm trong các chức năng của hệ thống 27
4.2 Các giải pháp cho hoạt động kiểm soát ứng dụng 28
4.2.1 Quy định ràng buộc trách nhiệm của các đối tượng liên quan đến hệ thống thông tin doanh nghiệp 28
4.2.2 Một số giải pháp nhằm kiểm soát dữ liệu đầu vào của HTTH 29
4.2.3 Các giải pháp nhằm kiểm soát quy trình xử lý dữ liệu và kiểm soát bảo trì tập tin 31
4.2.4 Kiểm soát dữ liệu đầu ra 32
4.2.5 Các giải pháp về hoạt động kiểm soát dữ liệu 33
4.2.5.1 Tổ chức máy chủ 33
4.2.5.2 Tổ chức sao lưu dữ liệu 33
4.2.5.3 Kiểm soát dữ liệu đối với các đối tượng bên ngòai doanh nghiệp 34
KẾT LUẬN 35
TÀI LIỆU THAM KHẢO 36
Chuyên đề Kiểm toán GVHD: TS. Trần Thị Giang Tân
5
PHẦN MỞ ĐẦU Sự
Xem thêm

36 Đọc thêm

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng thuộc tổng công ty công nghiệp xi măng việt nam

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT XI MĂNG THUỘC TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM

Mở đầu

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Nền kinh tế nước ta đang vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng x• hội chủ nghĩa. Việc định hướng x• hội chủ nghĩa được thực hiện thông qua vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước và vai trò quản lý vĩ mô của Nhà nước. Để kinh tế Nhà nước phát huy được vai trò chủ đạo, hệ thống các Tổng Công ty Nhà nước đ• được thành lập và đi vào hoạt động ở hầu hết các ngành, các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, cung cấp các sản phẩm thiết yếu như sắt, thép, xi măng, giấy, cao su, cà phê… trong đó có Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.
Sau một quá trình hình thành và phát triển, các doanh nghiệp sản xuất xi măng thuộc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam đ• đạt được các thành tựu đáng kể, phát huy được vai trò chủ đạo của mình trong việc cung cấp sản phẩm xi măng đáp ứng nhu cầu các công trình xây dựng công nghiệp, xây dựng cao ốc, nhà ở và các công trình trọng điểm quốc gia…, đem lại nguồn thu lớn và ổn định cho ngân sách, góp phần bình ổn vật giá… Bên cạnh những thành tựu quan trọng đ• đạt được, hoạt động của các doanh nghiệp này còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập như trình độ quản lý của một số doanh nghiệp còn chưa cao, hiệu quả kinh doanh và khả năng hội nhập, cạnh tranh thấp, thiếu vốn, công nghệ lạc hậu… Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên trong đó có một nguyên nhân quan trọng tính đến nay vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để đó là việc thiết kế và vận hành một hệ thống kiểm soát nội bộ thích hợp nhằm thực hiện có hiệu quả tất cả các mục tiêu đặt ra.
Trong bối cảnh hiện nay, khi tốc độ phát triển của các dự án xi măng đạt ở mức kỷ lục thì sản lượng xi măng từ chỗ chỉ đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước sẽ có thể chuyển sang trạng thái dư thừa. Do vậy các doanh nghiệp sản xuất xi măng thuộc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam sẽ phải đối mặt với quá trình cạnh tranh vô cùng gay gắt. Để có thể cạnh tranh và tồn tại được, các doanh nghiệp này phải cải cách hành chính, chuyển đổi các mô hình kinh tế với phần lớn các doanh nghiệp thuộc sở hữu Nhà nước dần chuyển sang doanh nghiệp đa sở hữu để thu hút vốn, kiểm soát được các rủi ro và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá Đất nước, nhiệm vụ và kỳ vọng đặt ra cho ngành xi măng Việt nam rất lớn đòi hỏi phải nhanh chóng xây dựng và phát triển các doanh nghiệp sản xuất xi măng thuộc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam ngày một lớn mạnh. Để làm được việc đó đặt ra hàng loạt các vấn đề nghiên cứu và hoàn thiện trong đó có việc hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đang được đặt ra như một yêu cầu cấp thiết.
Xuất phát từ lý luận và thực tiễn của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng thuộc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam và trên cơ sở yêu cầu cấp thiết đặt ra trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế, tôi chọn đề tài “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng thuộc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam” để nghiên cứu.
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
Xuất phát từ sự cần thiết hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất nói chung và doanh nghiệp sản xuất xi măng thuộc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam nói riêng, việc nghiên cứu đề tài nhằm vào các mục tiêu cụ thể sau:
Nghiên cứu, hệ thống hoá và góp phần làm sáng tỏ hơn các vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất dưới góc độ quản trị doanh nghiệp nhằm định hướng cho các nội dung hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, phù hợp với đặc thù tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý của các doanh nghiệp sản xuất xi măng thuộc các Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.
Với các phương pháp khảo sát, đề tài tiến hành phân tích, đánh giá thực tế về hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất xi măng thuộc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam làm cơ sở cho việc đề ra các nội dung hoàn thiện.
Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất các nội dung hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất xi măng thuộc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam phù hợp với định hướng tổ chức, sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước có tính đến những thay đổi về môi trường kinh doanh, môi trường công nghệ thông tin... trong giai đoạn hiện nay.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
3.1. Đối tượng nghiên cứu của đề tài
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ thống kiểm soát nội bộ dưới góc độ kiểm soát là một chức năng quan trọng của quá trình quản lý doanh nghiệp từ đó đưa ra các nội dung hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp sản xuất xi măng thuộc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam nhằm ngăn chặn các rủi ro trong từng khâu hoạt động để thực hiện có hiệu quả mục tiêu đề ra.
3.2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
Với đối tượng nghiên cứu trên, đề tài đi sâu nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng thuộc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.
Xem thêm

201 Đọc thêm

Kiểm soát nội bộ công tác chi bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh

KIỂM SOÁT NỘI BỘ CÔNG TÁC CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH

Kiểm soát nội bộ công tác chi bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội tỉnh, đề cương chi tiết dành cho sinh viên chuẩn bị làm báo cáo tốt nghiệp hoặc luận văn. Nguyên tắc thiết kế hệ thoogns kiểm soát nội bộ

1 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp Hoàn thiện Hệ thống kiểm soát nội bộ trong lĩnh vực xây lắp thiết kế tại Tổng công ty Công trình giao thông 5 - Cicenco 5

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG LĨNH VỰC XÂY LẮP THIẾT KẾ TẠI TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 5 - CICENCO 5

LỜI MỞ ĐẦU
Nếu là một nhà đầu tư, đứng trước một quyết định đầu tư vào một Doanh nghiệp nào đó thì bạn quan tâm đến vấn đề gì đầu tiên. Hay với tư cách là một nhà quản lý Doanh nghiệp thì bạn mong muốn điều gì ở doanh nghiệp của mình. Chắc chắn rằng bất cứ ai ở địa vị đó cũng không mong muốn gì hơn là Doanh nghiệp đó hoạt động có hiệu quả. Vậy thì làm thế nào tin tưởng rằng Doanh nghiệp đó hoạt động có hiệu quả? Hoạt động kiểm toán ra đời từ đáp ứng nhu cầu đó.
Để có thể đảm bảo hoạt động của Doanh nghiệp là có hiệu quả thì các nhà lãnh đạo phải mời các chuyên gia kiểm toán đến để thực hiện kiểm toán cho Doanh nghiệp của mình. Biện pháp này rất có hiệu quả tuy nhiên chi phí lại tốn kém và lại không thể thực hiện một cách thường xuyên được. Bên cạnh đó có một biện pháp khác là Doanh nghiệp tự thiết lập một bộ phận chuyên trách thực hiện nhiệm vụ kiểm soát các hoạt động của các bộ phận. Biện pháp này giúp Doanh nghiệp đảm bảo hiệu quả hoạt động trong từng khâu công việc mà chi phí lại không tốn kém như biện pháp trên.
Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay, cùng với tiến trình công nhiệp hoá hiện đại hoá đất nước thì việc thiết lập Hệ thống kiểm soát nội bộ đang trở thành một vấn đề cần thiết hơn bao giờ hết đặc biệt đối với các Doanh nghiệp có qui mô lớn, các tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty…
Là một sinh viên chuyên ngành kiểm toán, ngay từ đầu đã rất tâm đắc với các vấn đề về việc xây dựng và thiết lập Hệ thống kiểm soát nội bộ trong Doanh nghiệp. Được thực tập tại Tổng công ty Công trình giao thông 5 - Cicenco 5 là một cơ hội tốt cho em được tiếp tục học hỏi sâu thêm về vấn đề này. và cũng chính vì thế mà em quyết định chọn đề tài “ Hoàn thiện Hệ thống kiểm soát nội bộ trong lĩnh vực xây lắp thiết kế tại Tổng công ty Công trình giao thông 5 - Cicenco 5“ làm Luận văntốt nghiệp của mình. Luận vănbao gồm 3 phần:

Phần 1. Lý luận chung về hệ thống kiểm soát nội bộ tại các Doanh nghiệp
Trình bày các vấn đề liên quan đến hệ thống kiểm soát nội bộ tại Doanh nghiệp.
Phần 2. Thực trạng Hệ thống kiểm soát nội bộ tại Tổng công ty Công trình giao thông 5 - Cicenco 5nói chung và trong lĩnh vực xây lắp thiết kế nói riêng.
Trình bày về cách thức tổ chức Hệ thống kiểm soát nội bộ tại Tổng công ty Công trình giao thông 5 - Cicenco 5và cách thức tổ chức quản lý trong lĩnh vực xây lắp thiết kế
Phần 3. Giải pháp hoàn thiện tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ tại Tổng công ty Công trình giao thông 5 - Cicenco 5

Trong qúa trình thực tập em đã nhận được sự giúp đỡ rất tận tình của các thầy cô giáo trong khoa kế toán đặc biệt là thầy Phan Trung Kiên và các cô các chú trong ban tài chính kế toán, các cô các chú trong Tổng công ty Công trình giao thông 5 - Cicenco 5 RPMU tại Tổng công ty. Qua đây em xin gửi lời chân thành cảm ơn tới các thầy giáo cùng các bác trong ban tài chính kế toán của Tổng công ty đã giúp đỡ em hoàn thành Luận vănnày.

Sinh viên thực hiện: Ngô Thị Thanh TâmPHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

I. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
Chúng ta chắc hẳn ai cũng biết đến vai trò của công tác kiểm tra kiểm soát trong doanh nghiệp là rất quan trọng. Vậy kiểm soát là gì? và vì sao phải thực hiện công việc kiểm soát? Sau đây sẽ trình bày cụ thể về các vấn đề đó.

1. Kiểm soát trong quản lý
1.1. Khái niệm kiểm soát trong quản lý
Quản lý là quá trình định hướng và tổ chức thực hiện các hướng đã định trên cơ sở những nguồn lực xác định nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Quá trình này bao gồm nhiều chức năng và có thể chia thành nhiều pha (giai đoạn): ở giai đoạn định hướng cần có những dự báo về nguồn lực và mục tiêu cần và có thể đạt tới, kiểm tra lại các thông tin về nguồn lực và mục tiêu, xây dựng các chương trình, kế hoạch... Sau khi các chương trình, kế hoạch đã được kiểm tra có thể đưa ra các quyết định cụ thể để tổ chức thực hiện, cần kết hợp các nguồn lực theo phương án tối ưu, đồng thời thường xuyên kiểm tra diễn biến và kết quả của các quá trình để diều hoà các mối quan hệ, điều chỉnh các định mức và mục tiêu trên quan điểm tối ưu hoá kết quả hoạt động.
Như vậy là kiểm tra kiểm soát không phải là một pha hay một giai đoạn của quá trình quản lý mà nó được thực hiện ở tất cả các giai đoạn của quá trình này. Bởi vậy kiểm tra kiểm soát được hiểu là một chức năng của quản lý. Hay nói cách khác kiểm soát là một chức năng thẩm định độc lập được thiết lập nhằm mục đích để xem xét và đánh giá các hoạt động của một tổ chức với tư cách là một sự trợ giúp đối với tổ chức đó.
Vậy kiểm soát nội bộ là gì? kiểm soát nội bộ cũng là một loại kiểm soát tức cũng có nghĩa là một chức năng thẩm định nhưng chức năng này được thiết lập bên trong một tổ chức để xem xét và đánh giá các hoạt động của tổ chức đó và cũng với tư cách là một sự trợ giúp đối với các tổ chức đó.
Quá trình kiểm soát là rất cần thiết trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của con người, của một tổ chức hay của toàn Xã hội. Kiểm soát được xem là một hoạt động của tổ chức hay là một bộ phận của bất kỳ hoạt động có tổ chức nào đó nên nó tồn tại ở hầu hết các cấp độ tổ chức và nó thu hút được sự quan tâm của nhiều người trong tổ chức đó. Kiểm soat tồn tại như một khâu độc lập của quả trình quản lý nhưng đồng thời nó lại là một bộ phận xuyên suốt của quá trình đó.
Cũng như tất cả các bộ phận khác, mội bộ phận được thiết lập và hoạt động đều có mục đích của nó. Và chức năng kiểm soát được thiết lập nhằm mục đích giúp tổ chức, giúp các bộ phận thực hiện được các mục tiêu của mình.
Xem thêm

109 Đọc thêm

TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN

TÌM HIỂU VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN

MỤC TIỜU KIỂM TOỎN_ Mục tiờu kiểm toỏn chung Mục tiờu kiểm toỏn nghiệp vụ bỏn hàng Mục tiờu kiểm toỏn nghiệp vụ thu tiền Mục tiờu hợp lý chung Cỏc nghiệp vụ bỏn hàng đều cú căn cứ hợp lý[r]

28 Đọc thêm

Bài giảng Lý thuyết kiểm toán: Chương 2 Hệ thống kiểm soát nội bộ

BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN: CHƯƠNG 2 HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Chương 2 Hệ thống kiểm soát nội bộ thuộc bài giảng Lý thuyết kiểm toán. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm và mục tiêu nhiệm vụ của hệ thống kiểm soát nội bộ, các bộ phận cấu thành của HTKSNB, những vấn đề cần chú ý khi thiết lập HTKSNB, những hạn chế vốn có của HTKSNB.

35 Đọc thêm

Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi trả Bảo hiểm xã hội bắt buộc tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2009 2013

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI TRẢ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2009 2013

BHXH là một chính sách lớn đối với các nước trên thế giới nói chung và đối với Đảng và Nhà nước ta nói riêng, BHXH mang trong nó bản chất nhân văn sâu sắc, vì cuộc sống an lành, hạnh phúc của con người. BHXH đã góp phần ổn định tài chỉnh cho người tham gia trước tổn thất do rủi do xảy ra, đề phòng và hạn chế tổn thất giúp cho cuộc sống con người an toàn hơn, xã hội an sinh hơn, giảm bớt nỗi lo cho mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp, là chỗ dựa tinh thần cho mọi cá nhân và tổ chức.
Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam là một trong những bộ phân nằm trong hệ thống của BHXH Việt Nam. Qua nhiều năm xây dựng và phát triển, BHXH tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những thành công đáng kể. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, BHXH tỉnh Thái nguyên vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhất là các vấn đề về việc chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động, vì vậy việc tìm ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi trả và đề xuất các giải pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong quản lý chi trả là hết sức cần thiết để BHXH tỉnh hoạt động một cách hiệu quả hơn. Với lý do này, em đã lựa chọn đề tài chuyên đề của mình là: “Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi trả Bảo hiểm xã hội bắt buộc tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2009 2013”.
Kết cấu của chuyên đề ngoài lời mở đầu, danh mục các từ viết tắt, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo gồm có 3 chương:
Chương 1: Lý luận chung về Bảo hiểm xã hội và các chế độ bảo hiểm xã hội.
Chương 2: Thực trạng công tác quản lý chi trả chế độ Bảo hiểm xã hội bắt buộc ở BHXH tỉnh Thái Nguyên.
Chương 3: Những giải pháp hoàn thiện công tác chi trả chế độ Bảo hiểm xã hội bắt buộc ở BHXH tỉnh Thái Nguyên.
Xem thêm

55 Đọc thêm

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Trắc địa Bản đồ - Cục Bản đồ - Bộ Quốc phòng

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY TRẮC ĐỊA BẢN ĐỒ - CỤC BẢN ĐỒ - BỘ QUỐC PHÒNG

1. Tính cấp thiết của đề tài
Đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước nói chung và doanh nghiệp công ích quốc phòng (DNCIQP) nói riêng là chủ trương lớn của Đảng đã được triển khai thực hiện từ nhiều năm nay. Trong quá trình đổi mới DNCIQP hiện nay, công tác quản lý là một trong những nội dung được nhiều doanh nghiệp quan tâm đặc biệt là việc xây dựng một hệ thống kiểm soát nội bộ (HTKSNB) hữu hiệu tại doanh nghiệp. Kiểm soát nội bộ ngày càng thể hiện rõ vai trò và vị trí quan trọng đối với công tác quản lý doanh nghiệp nhất là với những doanh nghiệp qui mô lớn.
Công ty Trắc địa Bản đồ - Cục Bản đồ - Bộ Quốc phòng là một DNCIQP sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bản đồ với qui mô lớn, đặc thù riêng phục vụ cho toàn quân nói riêng, cả nước nói chung trong công tác diễn tập và bảo vệ Tổ quốc nên công tác quản lý ở đây rất khó khăn phức tạp. Thực hiện chủ trương đổi mới DNCIQP, vừa qua Công ty Trắc địa Bản đồ - Cục Bản đồ - Bộ Quốc phòng đã chủ động sắp xếp lại bộ máy tổ chức, tăng cường công tác quản lý trong đó chú trọng đến hoàn thiện hệ thống kế toán và thông tin kinh tế, kiểm toán nội bộ (KTNB) cũng như các qui chế và thủ tục kiểm soát trong toàn Công ty. Tuy nhiên thực tế cho thấy HTKSNB ở đây còn bộc lộ nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý. Vì vậy hoàn thiện HTKSNB trong điều kiện hiện nay của Công ty Trắc địa Bản đồ - Cục Bản đồ - Bộ Quốc phòng là công việc cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cũng như uy tín của Công ty trong Bộ Quốc phòng nói riêng và toàn quốc nói chung.
Qua nghiên cứu lý luận về HTKSNB đồng thời tổng kết thực tiễn hoạt động này tại Công ty Trắc địa Bản đồ - Cục Bản đồ - Bộ Quốc phòng, tôi đã lựa chọn Đề tài: “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Trắc địa Bản đồ - Cục Bản đồ - Bộ Quốc phòng” cho Luận văn Thạc sỹ kinh tế, Chuyên ngành Kế toán, Tài vụ và Phân tích hoạt động kinh tế.
2. Mục đích nghiên cứu
Mục đích của Đề tài là nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về HTKSNB bao gồm bản chất, mục đích, các yếu tố cấu thành của HTKSNB cũng như vai trò vị trí của HTKSNB trong công tác quản lý doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất và cung cấp các loại tư liệu địa hình phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh, kết hợp kinh tế với quốc phòng trên phạm vi trong nước và quốc tế; Nghiên cứu làm rõ thực trạng tổ chức và hoạt động của HTKSNB tại Công ty Trắc địa Bản đồ - Cục Bản đồ - Bộ Quốc phòng; Thông qua nghiên cứu thực tiễn, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện HTKSNB tại Công ty Trắc địa Bản đồ - Cục Bản đồ - Bộ Quốc phòng.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là HTKSNB trong doanh nghiệp.
Đề tài chỉ nghiên cứu HTKSNB trong phạm vi của Công ty Trắc địa Bản đồ - Cục Bản đồ - Bộ Quốc phòng, bao gồm cả việc tổ chức và hoạt động của HTKSNB. Tuy nhiên kết quả nghiên cứu có thể được vận dụng cho các doanh nghiệp nói chung.
4. Phương pháp nghiên cứu
Trên cơ sở phương pháp chung là duy vật biện chứng, các phương pháp cụ thể được sử dụng gồm: phương pháp hệ thống hoá, phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh . . . nhằm khái quát lý luận, tổng kết thực tiễn để từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện thực tiễn.
5. Những đóng góp của luận văn
Về mặt lý luận, Luận văn hệ thống hoá và làm rõ các lý luận cơ bản về HTKSNB, đặc biệt là HTKSNB trong các doanh nghiệp và vai trò của nó đối với công tác quản lý.
Về mặt thực tế, Luận văn phân tích rõ thực trạng HTKSNB tại Công ty Trắc địa Bản đồ - Cục Bản đồ - Bộ Quốc phòng, đưa ra những điểm mạnh điểm yếu hiện đang tồn tại của Hệ thống này.
Về các đề xuất, Luận văn lý giải sự cần thiết phải hoàn thiện HTKSNB tại Công ty Trắc địa Bản đồ - Cục Bản đồ - Bộ Quốc phòng; Đưa ra hệ thống các giải pháp tương đối đồng bộ nhằm duy trì một HTKSNB hữu hiệu vừa đáp ứng được yêu cầu quản lý của Công ty trong giai đoạn hiện nay, vừa tạo điều kiện tiền đề cho Công ty đạt mục tiêu trở thành một doanh nghiệp sản xuất và cung cấp các loại tư liệu địa hình phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh, kết hợp kinh tế với quốc phòng trên phạm vi trong nước và quốc tế vững mạnh..
6. Kết cấu của luận văn : gồm 03 chương
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp.
Chương 2: Thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Trắc địa Bản đồ - Cục Bản đồ - Bộ Quốc phòng.
Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Trắc địa Bản đồ - Cục Bản đồ - Bộ Quốc phòng .

Trong quá trình nghiên cứu, tôi đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của các thày giáo, cô giáo khoa Kế toán Kiểm toán và Viện đào tạo Sau đại học Trường đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, đặc biệt là PGS.TS Đinh Trọng Hanh thày giáo đã hướng dẫn và giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình lựa chọn đề tài, xác định hướng nghiên cứu và hoàn thiện luận văn, các cán bộ trong Công ty Trắc địa Bản đồ - Cục Bản đồ - Bộ Quốc phòng. Tôi cũng nhận được sự hỗ trợ và gợi ý trong việc tìn tài liệu, tìm ý tưởng hoàn thiện từ bạn bè thông qua diễn đàn của những người làm công tác kế toán, kiểm toán (http://www.webketoan.com). Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới những người đã có sự giúp đỡ chân tình và hiệu quả này. Mặc dù đã có rất nhiều cố gắng trong quá trình nghiên cứu song luận văn sẽ còn nhiều những khiếm khuyết do thời gian và trình độ có hạn của tác giả. Tôi rất mong nhận được sự góp ý của các thày cô giáo, của bạn bè và những người quan tâm.
Xem thêm

108 Đọc thêm

Hoàn thiện kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

1.1. Tính cấp thiết của đề tài Trong mô hình quản trị ngân hàng thương mại, kiểm soát nội bộ luôn là một yếu tố mang tính sống còn, đảm bảo cho ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu quả. Đây là hệ thống các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ, cơ cấu tổ chức, được thiết lập để phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các rủi ro và đảm bảo tất cả nhân viên phải tuân thủ đúng quy trình, quy định nội bộ đó.Tại Mỹ xu hướng triển khai hệ thống kiểm soát nội bộ đã được phát triển từ năm 1992 khi COSO ban hành báo cáo về khung kiểm soát nội bộ. Và được phát triển mạnh mẽ hơn khi đạo Luật SarbanesOxley ra đời năm 2002 thể hiện sự quan tâm của chính phủ về việc phải triển khai một phương pháp bài bản, hệ thống để kiểm soát nội bộ hoạt động đối với những tổ chức có mức độ ảnh hưởng mạnh mẽ đến xã hội.Tại Việt Nam, ngày 01082006 Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 362006QĐNHNN về quy chế kiểm tra, kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng. Nhưng phải đến ngày 29122011 khi lần đầu tiên Ngân hàng nhà nước đã ban hành Thông tư số 442011TTNHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng, ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng nhà nước đã nâng kiểm soát nội bộ lên đúng tầm và vai trò quan trọng của nó.Trong những năm gần đây, nền kinh tế trên thế giới và trong nước gặp rất nhiều khó khăn. Năm 2011, 2012 là năm khó khăn đối với nền kinh tế toàn cầu. Trong khi Nhật Bản bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai thì bóng đen suy thoái kinh tế tiếp tục đe dọa nước Mỹ, khủng hoảng nợ công diễn ra trên diện rộng ở khu vực đồng tiền chung Euro, các nền kinh tế lớn đều tăng trưởng chậm lại, thất nghiệp tăng cao, sức mua hạn chế. Trong nước, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, hàng tồn kho tăng cao, thị trường bất động sản đóng băng, hàng chục nghìn doanh nghiệp bị giải thể phá sản. Hệ thống ngân hàng đang trong quá trình tái cơ cấu cũng gặp nhiều trở ngại, tăng trưởng tín dụng thấp so với mục tiêu Ngân hàng Nhà nước đề ra, nợ xấu gia tăng.Sang năm 2013, nền kinh tế thế giới mặc dù còn nhiều bất ổn nhưng đã có dấu hiệu phục hồi, thị trường tài chính toàn cầu diễn biến tương đối ổn định. Trong nước, với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp của Chính phủ và NHNN, mặt bằng lãi suất giữ ở mức thấp, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát ở mức 6,6% thấp hơn mức 6,81% của năm 2012, tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 5,42%, cao hơn mức tăng trưởng 5,25% của năm 2012. Tuy nhiên, tổng cầu của nền kinh tế còn yếu, nợ xấu của hệ thống ngân hàng còn cao. Cụ thể: nợ xấu cuối năm 2013 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam là 1,98%, Ngân hàng TMCP Quân Đội là 2,5%, Ngân hàng TMCP Á Châu là 3,02%, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) là 5,07%. Trước vòng xoáy của khủng hoảng kinh tế Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam(NHTMCPCTVN) cũng không nằm ngoài tầm ảnh hưởng của nó. Đặc biệt NHTMCPCTVN hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ nên càng bị ảnh hưởng nặng nề bởi những biến động và bất ổn của nền kinh tế. Một trong những hoạt động của ngân hàng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của khủng hoảng kinh tế là hoạt động tín dụng. Hoạt động tín dụng là hoạt động mang lại lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất. Do vậy mà kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng là hết sức cần thiết. Cùng với triết lý kinh doanh an toàn, hiệu quả và bền vững đặt ra yêu cầu cấp bách cho kiểm soát nội bộ làm thế nào để hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng, nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. Trước yêu cầu đó tác giả chọn đề tài: “Hoàn thiện kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam” làm đề tài luận văn của mình.
Xem thêm

116 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ, HỒNG LAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ, HỒNG LAM

luận văn thạc sĩ Hutech, đề tài kiểm soát nội bộ tại trường cao đẳng giao thông 3,
luận văn xây dựng mô hình dựa vào intosai 2004. các mục tiêu của đề tài
Tổng hợp cơ sở lý luận về hệ thống kiểm soát nội bộ ở khu vực công theo INTOSAI.
Tìm hiểu thực trạng, đặc điểm hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các đơn vị sự nghiệp có thu.
Tìm hiểu thực trạng và khảo sát đánh giá được hệ thống kiểm soát nội bộ tại đơn vị nghiên cứu.
Đưa ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại đơn vị nghiên cứu.
Xem thêm

118 Đọc thêm

BÀI 1 tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2014

BÀI 1 TÌM HIỂU HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ NĂM 2014

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ (KSNB) 2
1.1. Khái niệm về hệ thống kiểm soát nội bộ: 2
1.2. Lý do tại sao phải xây dựng hệ thống KSNB: 2
1.3. Thực tế triển khai hệ thống KSNB hiện nay: 3
CHƯƠNG 2; NỘI DUNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 4
2.1. Các mục tiêu của KSNB: 4
2.2. Các bộ phận cấu thành HTKSNB: 6
2.2.1. Môi trường kiểm soát: 6
2.2.2. Đánh giá rủi ro: 8
2.2.3. Hoạt động kiểm soát: 8
2.2.4. Thông tin và truyền thông: 9
2.2.5. Giám sát: 9
2.3. Ưu và nhược điểm của hệ thống kiểm soát nội bộ: 10
2.3.1 Ưu điểm: 10
2.3.1.1. Bảo vệ tài sản của đơn vị : 10
2.3.1.2. Bảo đảm độ tin cậy của các thông tin: 10
2.3.1.3. Bảo đảm việc thực hiện các chế độ pháp lý: 10
2.3.1.4. Bảo đảm hiệu quả của hoạt động và năng lực quản lý: 11
2.3.2. Nhược điểm: 11
CHƯƠNG 3: TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ QUẢN LÝ ĐỐI VỚI HỆ THỐNG KIẾM SOÁT NỘI BỘ CỦA DOANH NGHIỆP 12
CHƯƠNG 4: ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TỚI CÔNG VIỆC CỦA KIỂM TOÁN VIÊN 15
KẾT LUẬN 18LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay, với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường toàn cầu, áp lực suy thoái và những khó khăn nhiều chiều từ nền kinh tế, các doanh nghiệp ngày càng quan tâm nhiều hơn đến quản trị rủi ro và xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) nhằm giúp tổ chức hạn chế những sự cố, mất mát, thiệt hại, và tăng hiệu quả hoạt động của tổ chức. Tuy nhiên, khi đề cập đến hệ thống KSNB, mỗi tổ chức lại hiểu khác nhau; việc triển khai hệ thống KSNB trong các tổ chức cũng theo những cách thức khác nhau và thường theo kinh nghiệm tích lũy được.
Trong thời gian qua được học tập và tìm hiểu qua môn học Kiểm toán chúng em đã phần nào hiểu được về hệ thống Kiểm soát nội bộ. Vì thế chúng em xin phép được thể hiện những hiểu biết của mình qua bài tiểu luận: “Tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ”. Tuy còn nhiều non nớt và thiếu kinh nghiệm nhưng qua bài tiểu luận này chúng em mong muốn được thể hiện những gì chúng em đã được học và sự tìm hiểu của mình.
Qua đây chúng em cũng xin cám ơn sự dạy dỗ và chỉ bảo của hai cô Bùi Thị Kim Thoa và cô Lê Thị Hồng Hà đã giúp chúng em hoàn thành bài tiểu luận này.
Bài viết còn nhiều thiếu sót kính mong thầy cô và các bạn thông cảm và giúp đỡ.
Chúng em xin chân thành cảm ơn
Xem thêm

19 Đọc thêm

CÁC LOẠI hợp ĐỒNG bảo HIỂM NHÓM 06

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÓM 06

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 3
1.1. Khái niệm về hợp đồng bảo hiểm 3
1.2. Các loại hợp đồng bảo hiểm kinh doanh 3
1.2.1. Hợp đồng bảo hiểm tài sản: 3
1.2.2. Hợp đồng bảo hiểm con người: 4
1.2.3. Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự: 4
1.3. Tính chất của hợp đồng bảo hiểm 4
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÁC HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TẠI VIỆT NAM 8
2.1. Thực trạng hoạt động thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2012 8
2.1.1. Tình hình kinh tế xã hội 8
2.1.2. Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 10
2.1.2.1. Bảo hiểm xe cơ giới 1
2.1.2.2. Bảo hiểm tài sản và thiệt hại 2
2.1.2.3. Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con người 3
2.1.2.4. Bảo hiểm thân tàu và TNDS chủ tàu 4
2.1.2.5. Bảo hiểm cháy nổ và mọi rủi ro 5
2.1.2.6. Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển 6
2.1.2.7. Các sản phẩm bảo hiểm khác 7
2.1.3. Thị trường bảo hiểm nhân thọ 7
2.1.3.1. Số lượng hợp đồng bảo hiểm: 7
2.1.3.2. Số tiền bảo hiểm: 9
2.1.3.3. Phí bảo hiểm: 9
2.1.3.4. Trả tiền bảo hiểm: 10
2.1.3.5. Số lượng đại lý bảo hiểm: 10
2.1.4. Đánh giá chung 11
2.2. Một số vụ kiện và cách xử trí. 12
2.2.1. Vụ việc tranh chấp hợp đồng bảo hiểm: 12
2.2.2. Vụ hai: 16
2.2.3. Vụ án “ tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm” do Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xét sử. 20
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 26
3.1 Giải pháp 26
3.1.1. Về phía nhà nước 26
3.2.2. Về phía doanh nghiệp bảo hiểm 26
3.2.3. Về phía người mua bảo hiểm 27
3.2. Một vài kiến nghị. 27
KẾT LUẬN 28
TÀI LIỆU THAM KHẢO 29
MỞ ĐẦU
Cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế xã hội, nhu cầu bảo hiểm
cũng ngày càng cao. Quá trình phát triển mấy trăm năm của bảo hiểm đã ghi
nhận vai trò và những đóng góp to lớn của bảo hiểm trong việc ổn định, thúc
đẩy sự phát triển của nền kinh tế xã hội, vị thế của bảo hiểm càng được nâng
cao trong các ngành kinh tế quốc dân. Ngày nay, sự phát triển như vũ bão của
cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, quá trình toàn cầu hoá, khu vực hoá diễn ra
nhanh chóng đã làm thay đổi sâu sắc bộ mặt của ngành bảo hiểm. Những thách
thức của thị trường bảo hiểm là rất khó kiểm soát, cạnh tranh ác liệt và những
thay đổi lớn về cơ cấu kết hợp với nhau là những nét đặc trưng của hoạt động
bảo hiểm.
Ở Việt Nam hoạt động bảo hiểm phát triển khá mạnh trong vài năm gần
đây từ khi chúng ta chính thức mở cửa thị trường bảo hiểm. Các lĩnh vực, các
nghiệp vụ và các sản phẩm bảo hiểm ngày càng được mở rộng, các hợp đồng
bảo hiểm được kí kết ngày càng nhiều. Tuy vậy, bảo hiểm Việt Nam vẫn chưa
phát triển tương xứng qui mô của nó và cũng chưa có một qui chế pháp lý
vững chắc, một hệ thống pháp luật hoàn thiện tạo cơ sở pháp lý cho thị trường
bảo hiểm Việt Nam phát triển lành mạnh và có hiệu quả. Với mong muốn
được đóng góp một phần nhỏ bé vào việc nghiên cứu về vấn đề bảo hiểm và
hợp đồng bảo hiểm, giúp cho các cán bộ pháp lý có thêm cách nhìn mới và hiểu
rõ hơn về bản chất và những vấn đề cơ bản của hợp đồng bảo hiểm từ đó đề
ra những hướng xây dựng luật cũng như áp dụng các qui phạm pháp luật về
bảo hiểm một cách chính xác và hiệu quả nhóm chúng tôi đã chọn đề tài: “Tìm hiểu và giới thiệu các hợp đồng bảo hiểm”
Hợp đồng bảo hiểm là đề tài còn rất mới mẻ và có rất nhiều vấn đề phức
tạp. Tuy đây chưa phải là một công trình nghiên cứu hoàn thiện song chúng tôi đã cố gắng đề cập đến những vấn đề chủ yếu, then chốt nhất của hợp đồng bảo
hiểm nói chung có gắn với thực tiễn cho phù hợp.
Với trình độ và sự hiểu biết có hạn nên chắc chắn chúng tôi không thể tránh khỏi những sơ suất. Rất mong được bạn đọc và các thầy cô giáo góp ý để bài tiểu luận của nhóm chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn.
Xem thêm

47 Đọc thêm

TÌM HIỂU HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

TÌM HIỂU HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

CHƯƠNG1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.
1.1. Tính cấp thiết của đề tài.
Nước ta có hơn 622.977 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm tỷ lệ khoảng 97% (Nguồn: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI). Điều này cho thấy vai trị của doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm một vị trí quan trọng và là bộ phận không thể thiếu trong nền kinh tế quốc dân, góp phần thực hiện thành công quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Hệ thống kiểm soát nội bộ là một công cụ quản lý hữu hiệu và hiệu quả các nguồn lực kinh tế của doanh nghiệp mình như: con người, tài sản, vốn góp phần hạn chế tối đa những rủi ro phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh và làm tăng mức độ tin cậy của báo cáo tài chính đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra với hiệu quả cao nhất. Hiện nay, ảnh hưởng của công nghệ thông tin đối với hệ thống thông tin kế toán ngày càng nhiều. Điều này mang đến rất nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc minh bạch hoá các thông tin nhưng đó cũng là thách thức cho doanh nghiệp trong việc kiểm soát và bảo vệ thông tin của mình. Hệ thống kiểm soát nội bộ cũng cần phải thay đổi, theo chiều hướng chịu ảnh hưởng của việc xử lý dữ liệu bằng điện tử.
Với sự đa đạng của hình thức kinh doanh, với mức độ tăng truởng ngày càng cao của nguồn vốn kinh doanh tại mỗi doanh nghiệp, đặc biệt với quá trình đẩy nhanh việc vốn hoá thị trường vốn của môi trường kinh doanh tại Việt Nam, hiện nay, nhà đầu tư vốn đã và đang dần tách rời khỏi vai trò quản lý doanh nghiệp. Chính vì vậy một hệ thống Kiểm soát nội bộ vững mạnh đang là một nhu cầu bức thiết, một công cụ tối ưu để xác định sự an toàn của nguồn vốn đầu tư, xác định hiệu quả điều hành của Ban điều hành doanh nghiệp cũng như kịp thời nắm bắt hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
Một thực trạng khá phổ biến hiện nay là phương pháp quản lý của nhiều công ty còn lỏng lẻo, khi các công ty nhỏ được quản lý theo kiểu gia đình, còn những công ty lớn lại phân quyền điều hành cho cấp dưới mà thiếu sự kiểm tra đầy đủ. Cả hai mô hình này đều dựa trên sự tin tưởng cá nhân và thiếu những quy chế thông tin kiểm tra chéo giữa các bộ phận để phòng ngừa gian lận.
Các điểm yếu trong hệ thống kiểm soát nội bộ sẽ gây tổn thất cho doanh nghiệp về khía cạnh hoạt động và ngăn cản doanh nghiệp đạt được nhiệm vụ, mục tiêu của mình.
Xem thêm

82 Đọc thêm

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM

Các lý thuyết về các CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM, các mô hình nghiên cứu về CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM, thực tế về CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM, giải pháp về CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM

65 Đọc thêm

HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ, KIỂM TOÁN NỘI BỘ NGÂN HÀNG VÀ MỘT VÀI SO SÁNH VỚI DOANH NGHIỆP

HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ, KIỂM TOÁN NỘI BỘ NGÂN HÀNG VÀ MỘT VÀI SO SÁNH VỚI DOANH NGHIỆP

Trong những thập kỷ gần đây, với chính sách đổi mới đúng đắn của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế nước ta đã chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa và đặc biệt là nước ta đã trở thành Thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO) với mong muốn học hỏi, hợp tác với tất cả các quốc gia trên thế giới. Để có những cơ chế, chính sách, những quyết định phù hợp với quy luật thị trường, hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ đã trở thành một công cụ đắc lực không chỉ với hoạt động tài chính của Nhà nước mà còn vô cùng quan trọng và cần thiết đối với hoạt động tài chính của các Ngân hàng thương mại và Doanh nghiệp. Nhất là sau hàng loạt những vụ bê bối lớn xảy ra trên thế giới trong ngành viễn thông kéo theo sự ra đi của một đại gia kiểm toán quốc tế, các nhà quản trị chiến lược càng đặc biệt quan tâm hơn đến vấn đề quản lý rủi ro cũng như kiểm soát nội bộ trong việc xây dựng và thực thi chiến lược kinh doanh của mình.
Ở nước ta, với tình trạng nợ xấu ngày càng gia tăng trong hoạt động ngân hàng thì vấn đề xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ chặt chẽ, đảm bảo cơ chế đánh giá độc lập của kiểm toán nội bộ càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Chính vì hiểu được tầm quan trọng đó, với đề tài Đánh giá hoạt động kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ của ngân hàng và một vài so sánh với Doanh Nghiệp, nhóm chúng tôi mong muốn làm rõ hơn về nội dung hoạt động của Kiểm soát nội bộ Kiểm toán nội bộ trong hệ thống ngân hàng, đồng thời đưa ra một vài so sánh với hoạt động của công tác này trong doanh nghiệp, qua đó có thể giúp người đọc có cái nhìn tổng quan về kiểm soát nội bộ kiểm toán nội bộ trong ngân hàng và cả doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay.
Xem thêm

25 Đọc thêm

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH YÊN HƯNG ÂN THI

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH YÊN HƯNG ÂN THI

Trong mọi hoạt động của doanh nghiệp, chức năng kiểm tra kiểm soát luôn giữ vai trò quan trọng trong quá trình quản lý và được thực hiện chủ yếu bởi hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.
Thiết lập hệ thống KSNB thực chất là việc xây dựng hệ thống các quy định, cơ chế quản lý (cơ chế kiểm soát) nhằm hạn chế mức thấp nhất ảnh hưởng của các rủi ro, nguy cơ đến mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp.
Hệ thống kiểm soát nội bộ là: “Hệ thống các cơ chế kiểm soát trong doanh nghiệp được cụ thể hóa bằng các quy chế quản lý do ban lãnh đạo ban hành nhằm giảm thiểu những rủi ro làm cho doanh nghiệp không đạt được mục tiêu của mình”.
Hệ thống kiểm soát nội bộ là: “những phương pháp và chính sách được thiết kế để ngăn chặn gian lận, giảm thiểu sai sót, khuyến khích hiệu quả hoạt động và nhằm đạt được sự tuân thủ các chính sách và quy trình được thiết lập”. (Mekong Capital)
Theo báo cáo của COSO (Committee of Sponsoring Organization) được công bố với tiêu đề Kiểm soát nội bộ Khuôn khổ hợp nhất (Internal Control – Intergrated Framework) đã định nghĩa về kiểm soát nội bộ: “Kiểm soát nội bộ là một quá trình bị chi phối bởi người quản lý và các nhân viên của đơn vị, nó được thiết lập để cung cấp một sự đảm bảo hợp lý nhằm đạt được các mục tiêu sau:
Sự hiện hữu và hiệu quả của hoạt động;
Sự tin cậy của báo cáo tài chính;
Sự tuân thủ pháp luật và các quy định”.
Theo Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC): “Hệ thống kiểm soát nội bộ là một hệ thống chính sách và thủ tục được thiết lập nhằm:
Bảo vệ tài sản của đơn vị, tránh mất mát, thất thoát, hư hỏng;
Bảo đảm độ tin cậy của các thông tin kế toán, tránh những sai sót, gian lận trong việc ghi chép, tổng hợp trên các tài liệu kế toán;
Bảo đảm việc thực hiện các chế độ pháp lý, bảo đảm sự tuân thủ đúng mức các quy định và chế độ pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuấ kinh doanh của doanh nghiệp, tránh những vi phạm dẫn đến những quan hệ không lành mạnh trong hoạt động tài chính;
Bảo đảm hiệu quả của hoạt động và năng lực quản lý. Tránh những lãng phí về nguồn lực tài chính và phát huy tối đa năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và của người lao động trong đơn vị”.
Theo chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISA): “Hệ thống kiểm soát nội bộ là các chính sách và thủ tục được xây dựng bởi ban quản lý đơn vị nhằm đảm bảo thực hiện được các mục tiêu quản lý; quản lý một cách tuân thủ và có hiệu lực công việc kinh doanh gắn liền với những chính sách quản lý; bảo vệ tài sản; ngăn ngừa, phát hiện gian lận và sai sót; sự chính xác và đầy đủ trong ghi chép kế toán, sự chuẩn bị kịp thời thông tin tài chính đáng tin cậy”.
Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam VSA 400 “Đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ” đã định nghĩa: “Hệ thống kiểm soát nội bộ là các quy định và các thủ tục kiểm soát do đơn vị được kiểm toán xây dựng và áp dụng nhằm đảm bảo cho đơn vị tuân thủ pháp luật và các quy định, để kiểm tra, kiểm soát, ngăn ngừa và phát hiện gian lận, sai sót; để lập báo cáo tài chính trung thực và hợp lý; nhằm bảo vệ, quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản của đơn vị”.
Cho dù các định nghĩa khác nhau, nhưng các định nghĩa đều thể hiện tính bao trùm của chức năng kiểm soát trên tất cả các mặt hoạt động, bao gồm cả kiểm soát quản lý và kiếm soát tài chính, kế toán. Tất cả các định nghĩa đều chứa đựng đầy đủ các mục tiêu của hệ thống KSNB, nhằm hướng tới tính hiệu quả của quá trình hoạt động ở các đơn vị, tổ chức.
Xem thêm

103 Đọc thêm

KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO

KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO

MỤC LỤCNội dung Trang1.Mở đầu 2.Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu 3.Tổng quan về lý thuyết 4.Kết luận5.Tài liệu tham khảo1.MỞ ĐẦU Trong giai đoạn khủng hoảng và nền kinh tế biến động xấu như hiện nay thì việc nhận dạng các yếu tố bất lợi, không chắn chắn sẽ giúp cho các doanh nghiệp, các tổ chức hoàn thành mục tiêu chiến lược của mình. Đây còn là cơ hội để tìm hiểu, quản trị các loại rủi ro và biến nó trở thành lợi thế cạnh tranh. Thực tế cho thấy sự thất bại và sụp đổ của rất nhiều công ty bắt đầu từ việc không quan tâm đến việc xây dựng nền tảng kiểm soát đối với các hoạt động hoặc nếu có xây dựng thì hoạt động còn yếu kém. Sự thiếu vắng hoặc yếu kém của hệ thống kiểm soát nội bộ bắt đầu từ nhà quản lý cấp cao của công ty. Vì vai trò đặc biệt quan trọng của hoạt động kiểm soát nói chung và kiểm soát nội bộ nói riêng mà đã có nhiều nghiên cứu của các tổ chức trên thế giới về kiểm soát nội bộ và đưa ra khái niệm thống nhất về kiểm soát nội bộ để phục vụ cho nhu cầu của các đối tượng khác nhau và đưa ra các bộ phận cấu thành để giúp đơn vị có thề xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu. Tuy nhiên, ngay cả khi hệ thống kiểm soát nội bộ được thiết kế hoàn hảo thì hệ thống này cũng không thể ngăn ngừa hay phát hiện mọi sai phạm có thể xảy ra. Vì vậy, trong các trường hợp, rủi ro kiểm soát luôn tồn tại. Do vậy, một số tổ chức quốc tế đi tiên phong trong lĩnh vực quản trị trên thế giới đã có những nổ lực nhằm thay đổi nhận thức và cách thức các thành viên trong hội đồng quản trị và các nhà quản lý đánh giá về rủi ro. Ngày nay, quản trị rủi ro doanh nghiệp (ERM) được coi là mô hình quản lý phát triển ở trình độ cao của quá trình quản lý rủi ro. Quản trị rủi ro bao trùm kiểm soát nội bộ vì mục tiêu rộng hơn hướng đến chiến lược phát triền của đơn vị. Chính vì tầm quan trọng của kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, chúng tôi chọn chuyên đề nghiên cứu về khuôn khổ hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro đã được nhiều công ty, đơn vị và tổ chức trên thế giới nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng vào thực tế quản trị để đạt được mục tiêu chiến lược phát triển của mình.2.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Để đánh giá vai trò quan trọng của hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro trong đơn vị trong việc đạt mục tiêu đơn vị, chúng tôi tập trung nghiên cứu về khuôn mẫu hệ thống kiểm soát nội bộ theo báo cáo COSO 1992 và về quản trị rủi ro theo báo cáo COSO 2004.Câu hỏi nghiên cứu: Làm thế nào để xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu và hiệu quả?Vì sao hệ thống kiểm soát nội bộ trở thành công cụ quản lý và quản trị rủi ro của tổ chức?3.TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT3.1 KIỂM SOÁT NỘI BỘ3.1.1Sự ra đời và phát triển các lý thuyết về kiểm soát nội bộ:•Giai đoạn sơ khai Hoạt động kinh tế bắt đầu phát triển mạnh vào cuối thập kỷ 19. Các ngân hàng muốn cho doanh nghiệp vay thì họ cần có một báo cáo tài chính trung thực và hợp lý. Bên cạnh đó kiểm toán viên cho rằng họ chỉ cần chọn mẫu để kiểm tra và dựa vào sự tin tưởng hệ thống kiểm soát nội bộ. Cho nên, họ bắt đầu quan tâm đến kiểm soát nội bộ. Thuật ngữ kiểm soát nội bộ xuất hiện từ giai đoạn này.Năm 1905, Robert Montgomery đã đưa một số vấn đề liên quan đến kiểm soát nội bộ trong tác phẩm “Lý thuyết và thực hành kiểm toán”.Năm 1929, thuật ngữ kiểm soát nội bộ được đề cập chính thức trong một Công bố của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, lúc bấy giờ kiểm soát nội bộ được định nghĩa là một công cụ để bảo vệ tiền và các tài sản khác đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động.Năm 1936, Hiệp hội kế toán viên công chứng Hoa Kỳ (AICPA – American Institute of Certified Public Accountants) đã định nghĩa lại kiểm soát nội bộ “… là các biện pháp và cách thức được chấp nhận và được thực hiện trong một tổ chức để bảo vệ tiền và các tài sản khác, cũng như kiểm tra sự chính xác trong ghi chép của sổ sách”. Và sau vụ phá sản của công ty MC Kesson Robins thì vai trò của kiểm soát nội bộ càng được chú trọng. •Giai đoạn hình thànhNăm 1949, AICPA công bố công trình nghiên cứu đầu tiên với nhan đề “Kiểm soát nội bộ, các nhân tố cấu thành và tầm quan trọng đối với việc quản trị doanh nghiệp và đối với kiểm toán viên độc lập”. Và định nghĩa kiểm soát nội bộ là “… cơ cấu của tổ chức và các biện pháp, cách liên quan được chấp nhận và thực hiện trong một tổ chức để bảo vệ tài sản, kiểm tra sự chính xác và đáng tin cậy của số liệu kế toán, thúc đẩy hoạt động có hiệu quả, khuyến khích sự tuân thủ các chính sách của người quản lý.”1958, Uỷ ban thủ tục kiểm toán CPA trực thuộc AICPA ban hành báo cáo về thủ tục kiểm toán 29 phân biệt kiểm soát nội bộ về quản lý và kiểm soát nội bộ về kế toán.Năm 1962 CAP ban hành SAP 33. Dựa trên các khái niệm kiểm soát kế toán và kiểm soát quàn lý, CPA đã xây dựng chuẩn mực kiểm toán.
Xem thêm

17 Đọc thêm

hệ thống kiểm soát nội bộ tại 2 doanh nghiệp bất kỳ năm 2014

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI 2 DOANH NGHIỆP BẤT KỲ NĂM 2014

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG MỘT CÔNG TY. 2
1.1. BẢN CHẤT HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ (HTKSNB) 2
1.1.1. Bảo vệ tài sản của đơn vị. 2
1.1.2. Bảo đảm độ tin cậy của các thông tin: 2
1.1.3. Bảo đảm việc thực hiện các chế độ pháp lý: 2
1.1.4. Bảo đảm hiệu quả của hoạt động và năng lực quản lý: 2
1.2. CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG KSNB 3
1.2.1. Môi trường kiểm soát 3
1.2.2. Hệ thống kế toán. 3
1.2.3. Các thủ tục kiểm soát 4
1.2.4. Kiểm toán nội bộ 4
1.3. TẦM QUAN TRỌNG CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 4
CHƯƠNG 2 :THỰC TRẠNG HỆ THỐNG NỘI BỘ CỦA CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM 6
2.1. THỰC TRẠNG HỆ THỐNG NỘI BỘ CỦA CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 6
2.1.1. Giới thiệu về công ty 6
2.1.2. Ngành nghề kinh doanh 6
2.1.3. Hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty INTRACO 6
2.1.3.1. Môi trưường kiểm soát 7
2.1.3.2. Hệ thống kế toán: 10
2.1.3.3. Các thủ tục kiểm soát 11
2.1.3.3.1. Nguyên tắc phân công phân nhiệm: 11
2.1.3.3.2. Nguyên tắc bất kiêm nhiệm: 11
2.1.3.3.3. Nguyên tắc uỷ quyền và phê chuẩn: 12
2.1.4. Đánh giá hệ thống KSNB của công ty INTRACO: 12
2.1.4.1. Ưu điểm: 12
2.1.4.2. Nhược điểm 13
2.1.5. Phương hướng và biện pháp nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ.
2.2. THỰC TRẠNG HỆ THỐNG NỘI BỘ CỦA CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM 15
2.2.1. Lịch sử hình thành 15
2.2.2. Đặc điểm bộ máy kế toán 16
2.2.3. Các yếu tố có tính môi trường ảnh hưởng đến công tác kiểm soát nội bộ 16
2.2.3.1. Chính sách nhân sự. 19
2.2.3.2.Kiểm toán nội bộ. 20
2.2.3.3. Những yếu tố có tính môi trường khác. 21
2.2.4.Quá trình kiểm soát nội bộ tại tổng công ty đối với một số khoản mục. 21
2.2.4.1. Kiểm soát nội bộ đối với khoản mục vốn bằng tiền. 21
2.2.4.2.Công tác bảo quản, quản lý và kiểm kê tiền. 23
2.2.4.3. Kiểm soát nội bộ đối với tài sản cố định. 23
2.2.4.4. Kiểm soát nội bộ trong công tác đầu tư, mua sắm tài sản cố định. 24
2.2.4.5. Kiểm soát nội bộ đối với công tác kiểm kê và trích khấu hao tài sản cố định. 24
CHƯƠNG 3:GIẢI PHÁP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA HAI DOANH NGHIỆP 25
3.1. GIẢI PHÁP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA CÔNG TY INTRACO 25
3.2. GIẢI PHÁP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SOÁT NỘI BỘ CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM 27
3.2.1. Đánh giá về công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại tổng công ty xi măng.
3.2.2.Phương hướng xây dựng và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại tổng công ty xi măng. 29
KẾT LUẬN 31

MỞ ĐẦU
Với sự đa đạng của hình thức kinh doanh, với mức độ tăng trưởng ngày càng cao của nguồn vốn kinh doanh tại mỗi doanh nghiệp, đặc biệt với quá trình đẩy nhanh việc vốn hoá thị trưường vốn của môi trường kinh doanh tại Việt Nam, hiện nay, nhà đầu tư vốn đã và đang dần tách rười khỏi vai trò quản lý doanh nghiệp.
Chính vì vậy một hệ thống Kiểm soát nội bộ vững mạnh đang là một nhu cầu bức thiết, một công cụ tối ưu để xác định sự an toàn của nguồn vốn đầu tư, xác định hiệu quả điều hành của Ban điều hành doanh nghiệp cũng như kịp thời nắm bắt hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
Trong khuôn khổ bài viết này, nhóm em muốn đưa ra và thảo luận về việc xây dựng nội dung hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp như thế nào để phù hợp với hình thức doanh nghiệp Việt Nam.
Để xây dựng một hệ thống KSNB phù hợp nhất cho mỗi doanh nghiệp, trước hết, cần xác định rõ những đặc điểm trọng yếu của lĩnh vực kinh doanh, hình thức quản trị, cơ cầu hệ thống các phòng ban điều hành, mối quan hệ tác nghiệp của mỗi phòng ban trong từng doanh nghiệp cụ thể.
Kế đến, ta phải đề ra được một chính sách KSNB rõ rành, minh bạch để tất cả Ban điều hành đều thấu hiểu được tầm quan trọng cũng như hiệu quả hỗ trợ cho công tác điều hành từ các công cụ tích cực của hệ thống KSNB,nên nhóm em chọn đề tài “ Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ tại hai doanh nghiệp bất kỳ ” với các nội dung chủ yếu gồm 3 chương như sau:
Chương 1:Khái quát về hệ thống kiểm soát nội bộ và tầm quan trọng của kiểm soát nội bộ trong một công ty.
Chương 2: Thực trạng hệ thống nội bộ của công ty tư vấn đầu tư và thương mại và công ty xi măng Việt Nam.
Chương 3: Giải pháp về hoạt động của kiểm soát nội bộ của hai doanh nghiệp:
Xem thêm

39 Đọc thêm

Cùng chủ đề