KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới từ khóa "KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH":

Kế toán xác định kết quảkinh doanh tại Tổng công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí CTCP

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢKINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ CTCP

MỤC LỤC
TÓM LƯỢC i
LỜI CẢM ƠN ii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v
PHẦN MỞ ĐẦU vi
1. Tính cấp thiết, ý nghĩa của đề tài kế toán Kết quả hoạt động kinh doanh. vi
1.1 Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu kế toán Kết quả hoạt động kinh doanh. vi
1.2. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu vii
2 . Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài vii
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu viii
4. Phương pháp thực hiện đề tài viii
4.1. Thu thập số liệu viii
4.1.1. Thu thập số liệu sơ cấp viii
Phương pháp quan sát. viii
4.1.2. Thu thập thông tin thứ cấp ix
4.2. Phương pháp phân tích số liệu thu thập ix
5. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp ix
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1
1.1 Một số khái niệm cơ bản và lý thuyết liên quan đến kế toán KQKD trong doanh nghiệp. 1
1.1.1 Một số khái niệm cơ bản 1
1.1.2 Lý thuyết liên quan đến kế toán Kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 4
1.1.2.1 Nội dung kế toán kết quả kinh doanh 4
1.1.2.2 Phương pháp xác định kết quả kinh doanh 5
1.2 Nội dung kế toán Kết quả kinh doanh theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành…… 8
1.2.1 Kế toán Kết quả kinh doanh theo chuẩn mực kế toán Việt Nam 8
1.2.2 Kế toán Kết quả kinh doanh theo quyết định 15 12
1.2.2.1. Chứng từ kế toán. 12
1.2.2.2 Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 12
1.2.2.3. Sổ kế toán 18
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ – CTCP 21
2.1 Tổng quan tình hình và ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến kế toán Kết quả kinh doanh của Tổng Công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP 21
2.1.1 Tổng quan tình hình kế toán Kết quả kinh doanh của Tổng Công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí. 21
2.1.2 Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến kế toán Kết quả kinh doanh củaTổng Công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí. 25
2.2 Thực trạng kế toán Kết quả kinh doanh tại Tổng Công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí. 27
2.2.1 Nội dung, phương pháp xác định KQKD tại Tổng Công Ty Dung DịchKhoan Và Hóa Phẩm Dầu Khí_CTCP. 27
2.2.2 Kế toán kết quả kinh doanh tại Tổng Công Ty Dung Dịch Khoan Và HóaPhẩm Dầu Khí _CTCP. 34
2.2.2.1Chứng từ sử dụng 34
2.2.2.2Tài khoản sử dụng 36
2.2.2.3Trình tự hạch toán 36
2.2.2.4Quy trình ghi sổ sách 41
CHƯƠNG III :CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT VỀ KẾ TOÁN KQKD TẠI TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ _CTCP 43
3.1.Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu. 43
3.1.1. Đánh giá chung 43
3.1.2 Những kết quả đạt được 43
3.1.3 Những mặt hạn chế tồn tại và nguyên nhân. 44
3.2.Các đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán KQKD của Tổng công ty Dung Dịch Khoan Và Hóa Phẩm Dầu Khí_CTCP 45
3.3.Điều kiện thực hiện 47
KẾT LUẬN 49
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Xem thêm

61 Đọc thêm

KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CỬA CHÂU ÂU

KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CỬA CHÂU ÂU

MỤC LỤC
MỤC LỤC 1
LỜI MỞ ĐẦU 1
1.Tính cấp thiết và ý nghĩa của đề tài. 1
2. Mục đích nghiên cứu 1
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài. 2
4. Phương pháp nghiên cứu đề tài. 2
5. Kết cấu của đề tài: 2
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 3
1.1 Kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 3
1.1.1 Khái niệm, nội dung và ý nghĩa của kết quả kinh doanh. 3
1.1.2 Yêu cầu quản lý kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp 6
1.2 Kế toán kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại 6
1.2.1 Nguyên tắc kế toán 6
1.2.2 Phương pháp kế toán 10
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CỬA CHÂU ÂU. 27
2.1 Tổng quan về công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Cửa Châu Âu. 27
2.1.1 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý tại công ty. 27
2.1.2 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty 28
2.2 Thực trạng kế toán kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Cửa Châu Âu 31
2.2.1 Nội dung và phương pháp xác định kết quả kinh doanh 31
2.2.2 Phương pháp kế toán. 35
2.3 Đánh giá thực trạng kế toán kết quả kinh doanh tại công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Cửa Châu Âu. 42
2.3.1 Ưu điểm. 42
2.3.2 Hạn chế còn tồn tại 43
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CỬA CHÂU ÂU 45
3.1 Yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán kết quả kinh doanh. 45
3.2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán kết quả kinh doanh. 46
3.3 Điều kiện thực hiện. 47
3.3.1 Về phía Nhà nước 47
3.3.2 Về phía Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Cửa Châu Âu 48
KẾT LUẬN 49
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 50
Xem thêm

51 Đọc thêm

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH cadena việt nam

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH CADENA VIỆT NAM

Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH cadena việt nam Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH cadena việt nam Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH cadena việt nam Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH cadena việt nam Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH cadena việt nam Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH cadena việt nam Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH cadena việt nam Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH cadena việt nam Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH cadena việt nam Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH cadena việt nam Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH cadena việt nam Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH cadena việt nam Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH cadena việt nam Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH cadena việt nam Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH cadena việt nam Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH cadena việt nam Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH cadena việt nam Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH cadena việt nam Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH cadena việt nam Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH cadena việt nam Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH cadena việt nam Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH cadena việt nam Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH cadena việt nam Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH cadena việt nam Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH cadena việt nam
Xem thêm

90 Đọc thêm

kế toán và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thủy sản cần thơ

KẾ TOÁN VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ

... HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH TRẦN THỊ KIM NGÂN MSSV/HV: C1200370 KẾ TOÁN VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ... CHƢƠNG KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH XNK THỦY SẢN CẦN THƠ 50 4.1 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 50 4.1.1 Kế toán. .. Kế toán phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH XNK Thủy sản Cần Thơ để thực luận văn 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá công tác kế toán xác định kết kinh doanh phân
Xem thêm

117 Đọc thêm

KẾ TOÁN DOANH THU,CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH HƯNG

KẾ TOÁN DOANH THU,CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH HƯNG

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
MỤC LỤC
DANH MỤC SƠ ĐỒ
DANH MỤC BIỂU MẪU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP. 1
1.1Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 2
1.3Mục tiêu nghiên cứu 6
1.3.1Mục tiêu chung 6
1.3.2Mục tiêu cụ thể 6
1.4Đối tượng nghiên cứu 6
1.5Phạm vi nghiên cứu 6
1.5.1 Phạm vi nội dung 7
1.5.2 Phạm vi không gian 7
1.5.3 Phạm vi thời gian 7
1.6Phương pháp nghiên cứu 7
1.6.1Phương pháp thu thập thông tin 7
1.6.2Phương pháp hạch toán kế toán 7
1.6.3Phương pháp thống kêso sánh: 8
1.7Những đóng góp mới của đề tài 8
1.8Kết cấu khóa luận 8
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU,CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 9
2.1 Lý luận chung về kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh 9
2.1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại. 9
2.1.2 Khái niệm về doanh thu ,chi phí và xác định kết quả kinh doanh 11
2.1.2.1 Doanh thu 11
2.1.2.2 Chi phí 12
2.1.2.3 Xác định kết quả kinh doanh: 12
2.1.3 Vai trò,ý nghĩa và nhiệm vụ kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại 12
2.2 Nội dung Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh 14
2.2.1 Kế toán doanh thu 14
2.2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 14
2.2.1.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 15
2.2.1.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính: 19
2.2.1.4 Kế toán thu nhập khác: 19
2.2.2. Kế toán chi phí: 20
2.2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán. 20
2.2.2.2. Kế toán chi phí bán hàng: 22
2.2.2.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp: 24
2.2.2.4 Kế toán chi phí hoạt động tài chính: 25
2.2.2.5. Kế toán chi phí khác: 26
2.2.2.6. Kế toán chi phí thuế: 26
2.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh: 27
2.2.4Tổ chức kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh 27
2.2.4.1 Chứng từ kế toán sử dụng trong kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh 27
2.2.4.2 Tổ chức hệ thống sổ sách. 28
2.2.4.3 Hình thức kế toán Nhật ký chung. 28
2.3Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong điều kiện ứng dụng phần mềm kế toán. 28
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH HƯNG 30
3.1 Giới thiệu khái quát về Công ty cổ phần phát triển công nghệ Thành Hưng 30
3.1.1 Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần phát triển công nghệ Thành Hưng. 30
3.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Thành Hưng 32
3.1.2.1 Chức năng,nhiệm vụ 32
3.1.2.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 33
3.1.2.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất – kinh doanh 34
3.1.2.3 Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Thành Hưng 35
3.1.3 Đánh giá khái quát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty 37
3.2 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần phát triển công nghệ Thành Hưng 37
3.2.1 Tổ chức hệ thống kế toán tại Công ty Cổ phần phát triển Công nghệ Thành Hưng 37
3.2.1.1 Các chính sách kế toán chung 38
3.2.1.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ 39
3.2.1.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 43
3.2.1.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán. 44
3.2.1.5. Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo kế toán 46
3.3 Thực trạng về kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần phát triển công nghệ Thành Hưng. 47
3.3.1Các phương thức bán hàng, phương thức thanh toán trong công ty. 47
3.3.2. Kế toán doanh thu: 48
3.3.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 48
3.3.2Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 49
3.3.3 Kế toán chi phí 50
3.3.4Kế toán chi phí bán hàng. 52
3.3.5Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 52
3.3.6 Kế toán Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp: 53
3.3.7Kế toán xác định kết quả kinh doanh 53
CHƯƠNG 4 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÀNH HƯNG. 55
4.1 Nhận xét chung thực trạng công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty. 55
4.1.1 Ưu điểm: 55
Tổ chức hạch toán kế toán: 55
4.1.2Nhược điểm: 57
4.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty cổ phần phát triển công nghệ Thành Hưng 59
4.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả bán hàng. 59
4.2.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh ở công ty. 62
KẾT LUẬN 66
TÀI LIỆU THAM KHẢO 68
Xem thêm

109 Đọc thêm

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần liên doanh Dược Phẩm MEGA.

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM MEGA.

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần liên doanh Dược Phẩm MEGA.
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần liên doanh Dược Phẩm MEGA.
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần liên doanh Dược Phẩm MEGA.
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần liên doanh Dược Phẩm MEGA.

46 Đọc thêm

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây dựng và TM Gia Vượng

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ TM GIA VƯỢNG

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây dựng và TM Gia Vượng

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây dựng và TM Gia Vượng

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây dựng và TM Gia Vượng


Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây dựng và TM Gia Vượng

122 Đọc thêm

Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần kỹ thuật công trình Việt Nam

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH VIỆT NAM

Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần kỹ thuật công trình Việt Nam
Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần kỹ thuật công trình Việt Nam
Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần kỹ thuật công trình Việt Nam
Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần kỹ thuật công trình Việt Nam

116 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp Kế toán Bán hàng và kết quả kinh doanh ở doanh Nghiệp Hùng Tiến

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH Ở DOANH NGHIỆP HÙNG TIẾN

Luận văn tốt nghiệp Kế toán Bán hàng và kết quả kinh doanh ở doanh Nghiệp Hùng Tiến
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH TM Hùng Tiến “.
Nội dung chuyên đề gồm ba phần:
Phần I: Những lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại.
Phần II: Tình hình thực tế công tác kế toán và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH TM Hùng Tiến
Phần III: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH TM Hùng Tiến.
Xem thêm

75 Đọc thêm

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần an đại việt

KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AN ĐẠI VIỆT

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần an đại việt Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần an đại việt Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần an đại việt Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần an đại việt Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần an đại việt Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần an đại việt Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần an đại việt Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần an đại việt Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần an đại việt Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần an đại việt Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần an đại việt Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần an đại việt Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần an đại việt Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần an đại việt Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần an đại việt Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần an đại việt Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần an đại việt Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần an đại việt Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần an đại việt Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần an đại việt Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần an đại việt Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần an đại việt Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần an đại việt Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần an đại việt Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần an đại việt Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần an đại việt Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần an đại việt Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần an đại việt Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần an đại việt Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần an đại việt Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần an đại việt
Xem thêm

74 Đọc thêm

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần May Bắc Ninh

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BẮC NINH

2. Mục đích nghiên cứu đề tài
Hệ thống hóa và làm rõ các vấn đề lý luận về bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
Khảo sát thực trạng công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần May Bắc Ninh.
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường công tác quản trị của công ty cổ phần May Bắc Ninh
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
Đối tượng nghiên cứu: Đề tài chỉ nghiên cứu vấn đề lý luận và thực tiễn về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần may Bắc Ninh dưới góc độ kế toán tài chính.
Phạm vi nghiên cứu: Khảo sát về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của công ty cổ phần may Bắc Ninh trong tháng 6 năm 2013
4. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp thu thập thông tin, số liệu từ phòng kế toán tại công ty Cổ phần May Bắc Ninh. Sau đó tổng hợp thông tin, quan sát số liệu, chứng minh và làm rõ vấn đề cần nghiên cứu.
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Về mặt lý luận: Góp phần làm rõ cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp theo các chuẩn mực, chế độ và Luật Kế toán Việt Nam.
Về mặt thực tiễn: Khảo sát thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần May Bắc Ninh; phân tích ưu, nhược điểm và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần May Bắc Ninh.
6. Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được chia làm ba chương:
Chương 1: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.
Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần May Bắc Ninh.
Chương 3: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần May Bắc Ninh.
Xem thêm

157 Đọc thêm

Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Mecta 

HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MECTA 

Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Mecta 

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán doanh thu
chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp.
Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh tại Công ty Cổ phần Mecta.
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và
xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Mecta.

100 Đọc thêm

GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NAM QUANG

GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NAM QUANG

GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NAM QUANG GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NAM QUANG GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NAM QUANG GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NAM QUANG GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NAM QUANG GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG NAM QUANG
Xem thêm

103 Đọc thêm

KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NGỌC CẢNH

KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NGỌC CẢNH

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 3
1.1. Lý do chọn đề tài 1
1.2. Mục tiêu của đề tài: 2
1.3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 2
1.4. Phương pháp nghiên cứu 2
1.5. Kết cấu của khóa luận 5
1.6. Tổng quan về đề tài nghiên cứu. 5
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 13
2.1 Những vấn đề chung về hoạt động kinh doanh: 13
2.1.1 Khái niệm kết quả hoạt động kinh doanh: 13
2.1.2 Nhiệm vụ của kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh: 13
2.1.3 Ý nghĩa của kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh: 13
2.1.4 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh: 13
2.2 Kế toán doanh thu, thu nhập: 14
2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 14
2.2.2 Doanh thu hoạt động tài chính 21
2.2.3 Kế toán thu nhập khác : 25
2.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: 27
2.3.1 Khái niệm: 27
2.3.2 Chứng từ sử dụng 27
2.3.3 Tài khoản sử dụng 27
2.4 Kế toán chi phí, giá vốn: 28
2.4.1 Kế toán giá vốn hàng bán: 28
2.4.2 Kế toán chi phí tài chính 31
2.4.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 34
2.4.4 Kế toán chi phí khác 40
2.4.5 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiêp 42
2.4.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh: 44
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NGỌC CẢNH 48
3.1 Tổng quan về đặc điểm kinh tế Kĩ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Ngọc Cảnh 48
3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Ngọc Cảnh 48
3.1.2.Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty TNHH Ngọc Cảnh 49
3.1.3. Tổ chức bộ máy quản lí hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty TNHH Ngọc Cảnh. 52
3.1.4.Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty TNHH Ngọc Cảnh. 54
3.1.5. Tổ chức hệ thống kế toán tại công ty TNHH Ngọc Cảnh 55
3.2 Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 63
3.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán: 63
3.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 65
3.2.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 66
3.2.4 Kế toán chi phí bán hàng 67
3.2.5 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp: 67
3.2.6 Kế toán xác định kết quả bán hàng: 68
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH NGỌC CẢNH 71
4.1 Đánh giá về thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Ngọc Cảnh 71
4.1.1 Ưu điểm: 71
4.1.2 Hạn chế: 73
4.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. 73
4.2.1 Kiến nghị về chứng từ kế toán: 73
4.2.2 Kiến nghị về tài khoản 74
4.2.3 Kiến nghị về sổ kế toán 74
4.2.4 Kiến nghị về báo cáo kế toán 74
4.2.5 Các kiến nghị khác 74
Xem thêm

76 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần E29 

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN E29 

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần E29 

Chương 1: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh tại Công ty cổ phần E29.
Chương 3: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh tại Công ty cổ phần E29.

105 Đọc thêm

KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI

KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI

Khái quát chung về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.Vai trò và nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.Tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.Các hình thức tổ chức kế toán trong doanh nghiệp

30 Đọc thêm

kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tai cty sao ta

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TAI CTY SAO TA

kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tai cty sao ta

kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tai cty sao ta

kế toán xác định và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tai cty sao ta

107 Đọc thêm

kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dược phẩm cửu long

KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG

... CHƯƠNG KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG 4.1 CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG Công. .. TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG 35 4.1 CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG 35 4.1.1Trình... thống kế toán nói chung, kế toán xác định phân tích kết kinh doanh công ty nói riêng việc đánh giá hiệu hoạt động công ty nên em định chọn Kế toán xác định phân tích kết hoạt động kinh doanh Công
Xem thêm

134 Đọc thêm

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH TMCN Mỹ Việt

KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH Ở CÔNG TY TNHH TMCN MỸ VIỆT

Cũng như các doanh nghiệp khác, Công ty TNHH TMCN MỸ VIỆT đã sử dụng kế toán như một công cụ đắc lực trong điều hành hoạt động kinh doanh và quản lý các hoạt động kinh doanh của mình. Trong đó Công ty đặc biệt quan tâm đến công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. Vì vậy mà việc tổ chức công tác kế toán và xác định kết quả kinh doanh nói riêng ở Công ty đã đi vào nề nếp và đạt hiệu quả cao trong kinh doanh.
Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH TMCN Mỹ Việt thấy rõ được tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, cùng với sự giúp đỡ của các cán bộ trong phòng kế toán, em đã mạnh dạn đi sâu tìm hiểu được thực tế qua đề tài:
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH TMCN Mỹ Việt “.
Nội dung chuyên đề gồm ba phần:
Phần I: Những lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại.
Phần II: Tình hình thực tế công tác kế toán và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH TMCN Mỹ Việt
Phần III: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Công ty TNHH TMCN Mỹ Việt.
Xem thêm

100 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TOYOTA LONG BIÊN

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TOYOTA LONG BIÊN

MỤC LỤC
MỤC LỤC TRANG
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU 3
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ 4
LỜI MỞ ĐẦU 5

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG
VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
1.1.Kế toán bán hàng 6
1.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng 6
1.3 Các phương thức bán hàng 8
1.4 Sơ đồ hạch toán 11
1.5 Phương pháp hạch toán 12
1.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 17
1.7 Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 19
1.8 Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả 20
1.9 Sự cần thiết và yêu cầu quản lý đối với kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 21

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TOYOTA LONG BIÊN
2.1 Tổng quan về Công ty TNHH Toyota Long Biên 23
2.1.1 Khái quát về công ty TNHH Toyota Long Biên 23
2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 24
2.1.3 Bộ máy tổ chức quản lý 26
2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty 27
2.1.5 Chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp 30
2.2 Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH Toyota Long Biên 32
2.2.1 Kế toán doanh thu tiêu thụ sản phẩm 32
2.2.2 Kế toán các khoản phải thu khách hàng 44
2.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán 47
2.2.4 Kế toán thuế GTGT 49
2.2.5 Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Toyota Long Biên 53
2.2.6 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 55
2.2.7 Kế toán chi phí tài chính và doanh thu tài chính 58
2.2.8 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 60

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TOYOTA LONG BIÊN
3.1 Đánh giá chung về công tác quản lý kế toán tại Công ty TNHH Toyota Long Biên và phương pháp hoàn thiện 63
3.1.1 Ưu điểm 64
3.1.2 Nhược điểm 65
3.1.3 Phương pháp hoàn thiện 66
3.2 Giải pháp hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Toyota Long Biên 67
KẾT LUẬN 68
TÀI LIỆU THAM KHẢO 69
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP 70
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 71
Xem thêm

72 Đọc thêm

Cùng chủ đề